Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarnas rapport om chefslöner 2012"

Transkript

1 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner

2 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek? 5 Häften är första injens chefer 6 Vad tjänar chefer? 7 Vanigare med bonus och förmåner i privat sektor 8 Vem tjänar mest och vem tjänar minst? 9 Vad tjänar chefer i oika dear av Sverige? 10 Nytt jobb högre ön? 11 Chefers medianöner i oika branscher 12 Patschefen och enhetschefen två exempe 13 Hur mycket jobbar chefen? 15 Chefer i offentig sektor tjänar mindre 16 Kvinnor som är chefer tjänar fortfarande sämre 17 Befattningens tyngd har betydese för chefens ön 18 Exempe på arbetsmoment, arbetsuppgifter och ansvar 19 Text och grafik: Ledarna Statistikansvarig: Krister Andersson (Ledarna) 2 Chefsöner 2012, Ledarna

3 Så beönas edarskap Ledarna presenterar årigen Sveriges mest omfattande chefsönestatistik som representerar önerna för aa Sveriges chefer. Sveriges chefer tjänar inga fantasiöner. Tvärtom, medianönen för en chef är kr i månaden. Samtidigt i en devis annan verkighet kär sig finanshajar på Wa Street i säck och aska och gör avbön genom att kritisera en girighetskutur som fick värdsekonomin att nästan koapsa. Det handar om meanchefer som inte ängre stäer upp på att arbeta i organisationer som gravt missbrukat såvä ägarnas som kundernas förtroende för egen vinning. Företag som het saknar ett gott edarskap. Det är ingen hemighet att gott edarskap ökar hea organisationens förmåga att prestera och nå sina må. Och att gott edarskap gör att människor trivs, stannar kvar och attraheras ti att fortsätta att verka som chefer. I årets rapport har vi tittat på hur tre oika faktorer påverkar önen: Chefsnivå, det ekonomiska ansvaret och antaet personer man eder. När de oika chefsuppdragen och befattningarna jämförs med varandra visar det sig att personaansvar reativt sett väger betydigt mindre i önekuvertet än storeken på det ekonomiska ansvaret eer chefsnivån. För Ledarna är det sjävkart att den enskida chefens ön ska sättas okat och individuet i en diaog mean chefen och arbetsgivaren. Varje chefsuppdrag är unikt och det finns ingen given schabon för exakt viken dimension i chefsuppdraget som bör värderas högst. Men det vi ser är att personaansvar är den faktor som påverkar önen minst. Detta i en värd där edaregenskaper bir at viktigare och där det borde vara sjävkart att essensen i edarskapet att eda människor värdesätts mer. Annars riskerar vi att få fe chefer och edare. En organisation som inte värdesätter och beönar edare och chefer med personaansvar, och som inte ger chefer förutsättningar och tid att eda är ute på tunn is. Utan det goda edarskapet och med bara kronor och ören i sikte utan andra edstjärnor kan det gå riktigt fe. Sveriges arbetsgivare behöver bi bättre på att beöna det goda edarskapet - det är dags att sätta en prisapp på edarskapet och ge cheferna ön för mödan. Annika Eias Ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation Chefsöner 2012, Ledarna 3

4 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar Ledarna redovisar varje år vad chefer tjänar. Materiaet i chefsöneundersökningen representerar aa Sveriges chefer. Det är denna gång insamat under sista kvartaet 2011 och bygger på uppgifter från chefer som kompetterats med uppgifter från arbetsgivarorganisationer. Materiaet omfattar at ifrån verkstadschefer och skomåtidschefer ti informationsdirektörer och sjukhuschefer. Totat 326 befattningar finns med. I önebegreppet ingår fast kontant månadsön, röriga önedear och värdet av skattepiktiga förmåner. Mot bakgrund av att medevärden är känsiga för extrema värden, bygger underaget i rapporten på medianvärden. Lönenivåerna som redovisas ska sättas i reation ti de krav chefens arbete stäer, krav på prestation iksom det övergripande ansvaret som ingår i de oika nivåerna samt de speciea vikor som arbetet medför. Vår förhoppning är att underaget, tisammans med en amän diskussion om de vikor och förutsättningar som råder för Sveriges chefer, ska bidra ti att nyansera biden av chefens ro och ön. Chefsönestatistiken 2012 presenteras första gången på ett pressmöte den 20 mars Rapporten återger de bider som redovisades med tihörande kommentarer. Materiaet finns också att adda ned på under Press. För Ledarnas medemmar finns möjighet att sjäv gå in och söka i en mer detajrik önestatistik. Var åttonde anstäd är chef Vi uppskattar antaet chefer i Sverige ti en hav mijon. Det innebär att nästan var åttonde anstäd i Sverige är en person med ett chefsuppdrag. Av dem är en tredjede kvinnor. 4 Chefsöner 2012, Ledarna

5 Vad bestämmer önens storek Det finns mycket att ta hänsyn ti i önesättningen. Lönen är en sammanvägd bedömning av fyra önepåverkande faktorer: de krav som kan stäas på chefen krav på kunskap, erfarenhet och ansvar, krav på oika sociaa förmågor, krav på edarskap och särskida krav på att verka under vissa arbetsvikor (resor, övertid, psykosocia påfrestning) samt att eva upp ti oika agar och reger. individue förmåga förmåga att hantera det dagiga arbetet. Här igger fokus på hur den enskide chefen de facto utför sina arbetsuppgifter, tiämpar sina oika förmågor, tar ansvar, eder arbetet och agerar i enighet med verksamhetens värdegrund. prestation/resutat många chefer har även uttaade må och krav på resutat som ska uppfyas och som utvärderas eer mäts vid oika tifäen. Det ska finnas en kopping mean prestation, företagets resutat och chefens eventuea röriga önedear. marknadspåverkan fertaet arbetsgivare rekryterar chefer på en ättrörig arbetsmarknad. Marknadens påverkan kan ta sig många oika uttryck. Det kan resutera i ett behov av att anpassa önenivåerna för att attrahera en viss typ av chefer ti arbetspatsen. Levnadsomkostnaderna är högre i vissa regioner och kan indirekt påverka önen precis som konjunktursvängningar. Vad är ön? Begreppet ön, i den mening som avses i EG-fördraget, omfattar aa förmåner, i form av kontanter eer naturaförmåner, aktuea eer framtida, som arbetstagaren direkt eer indirekt får från arbetsgivaren på grund av anstäning. Käa: Prop.1999/2000:143 Chefsöner 2012, Ledarna 5

6 Mer än häften är första injens chefer Biden visar andeen chefer i oika positioner. Vi har vat att använda begreppen första injens chefer, meanchefer, högre chefer och företagsedande chefer. Med första injens chef avses här chefsfunktioner som är närmast medarbetarna och befinner sig ängst bort från edningen i en organisationsstruktur. Gruppchefer, arbetsedare och enhetschefer är vaniga chefsfunktioner som kan karakteriseras som första injens chefer. Det som karakteriserar en meanchef däremot är att dessa ofta har chefer under sig medan högre chefer framförat förekommer på större organisationer. Företagsedande stäning innebär ofta att chefen är medem i edningsgruppen. Granskar man andeen chefer som kan kassificeras inom någon av dessa fyra chefs-nivåer, finner man att endast 0,5 promie av aa Sveriges chefer är vd:ar i börsnoterade boag. Drygt häften är första injens chefer och en av tio kan anses ha en högre chefsbefattning. 6 Chefsöner 2012, Ledarna

7 Vad tjänar chefen? Medianönen för Sveriges chefer är kronor per månad. I den önen ingår fast kontant månadsön, röriga önedear och värdet av skattepiktiga förmåner. Medianön innebär att 50 procent av individerna i undersökningen har ägre ön och 50 procent har högre ön. För ungefär häften av cheferna, de som är första injens chefer, är medianönen kronor per månad. Meancheferna, som utgör en dryg fjärdede av aa chefer, tjänar kronor per månad. Band de högre cheferna är medianönen kronor per månad och för chefer i företagsedande stäning är medianönen kronor per månad. Det innebär att häften av cheferna i företagsedande stäning tjänar mindre än kronor per månad. Chefsöner 2012, Ledarna 7

8 Vanigare med bonus och förmåner i privat sektor Fyra av tio chefer (38,3 procent) har någon form av rörig önede, ti exempe bonus. Det är reativt vanigt att chefer har bi- och sjukvårdsförmåner. Fer än 25 procent av cheferna har biförmån medan nästan 25 procent har en sjukvårdsförmån. Aktier, optioner, konvertiber är mindre vaniga förmånstyper. När man jämför mean branscher och sektorer är den största skinaden att det är betydigt vanigare med bonus och förmåner för chefer i privat sektor än i offentig sektor. Vi vet att chefer ofta efterfrågar möjigheten att kunna byta fast kontant ön mot andra typer av ersättningar. Därför är det viktigt att utvecka moderna ersättningsmodeer som gör det möjigt att anpassa ersättningarna ti den enskida chefens situation och önskemå. 8 Chefsöner 2012, Ledarna

9 Vem tjänar mest och vem tjänar minst? Diagrammet visar de tio högst avönade chefsbefattningarna respektive de tio med ägst önenivåer. I den här redovisningen har vd:arna utesutits. Lönespridningen band vd:ar är så stor att resutatet skue bi missvisande. De tio högst avönade chefsbefattningarna i undersökningen har aa titar där ordet direktör ingår. Det återspegar att de antingen är företagsedande eer högre chefer. Fertaet av dessa befattningar är mansdominerade. Med mansdominans avses att andeen män överstiger 60 procent. Fera av de ägst avönade chefsbefattningarna i diagrammet karakteriseras av en tydig kvinnodominans. Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en tydig ro i edningssystemen. Chefen ska ha mandat att fatta besut och få den information som krävs för uppdraget. Den som eder persona eer verksamhet är oavsett nivå chef och ska kaas chef. Benämningar som exempevis arbetsedare och föreståndare eder fe i synen på den viktiga roen. Utdrag ur Agenda Ledarskap, Ledarna Chefsöner 2012, Ledarna 9

10 Vad tjänar chefer i oika dear av Sverige? Diagrammet ovan visar var i andet som önenivåerna är högst respektive ägst för chefer. Storstadsregionerna eder öneigan medan önenivåerna för övriga andet är något ägre. En jämförese av de tio änen med de ägsta chefsönerna visar att skinaderna dem emean är reativt små. Löneskinaderna mean änen beror på en mängd oika faktorer. Vi har inte undersökt vad skinaderna bottnar i. Generet kan man säga att faktorer som påverkar önenivåerna är den okaa arbetsmarknadens storek och inriktning. Finns det många jobb och många arbetsgivare av oika typ ökar möjigheterna ti ett mer väbetat jobb. Annat som påverkar önenivåerna kan vara tigången ti högskoor och universitet samt hur vä utbyggda kommunikationerna är. 10 Chefsöner 2012, Ledarna

11 Nytt jobb högre ön? Sambandet mean chefers rörighet och ön per kommuntyp En bidragande förkaring ti öneskinader mean regioner är chefers möjighet och benägenhet att byta jobb. Ett samband mean öneäge och rörighet går att påvisa vid redovisning efter kommuntyp. Chefer i storstäder och förortskommuner har högre öneägen och högre rörighet ti andra arbetsgivare, medan chefer i gesbygd och mindre kommuner har ägre öneägen och ägre rörighet. Chefer i pendingskommuner och större städer igger på meannivå både i rörighet och i önenivå. Rörigheten redovisas i tabeen i form av den procentuea andeen chefer som bytt jobb det senaste året och viken sort byte de gjort, dvs rörighet internt eer ti annan arbetsgivare. Den okaa arbetsmarknadens struktur och sammansättning är vid sidan av rörigheten en viktig förkaringsfaktor ti regionaa skinader i önenivåer för chefer. Jobbyte senaste året, procent Län Totat Ti annan Internt arbetsgivare Stockhoms än 26,1 9,2 16,9 Uppsaa än 24,5 6,9 17,6 Södermanands än 24,7 8,6 16,1 Östergötands än 22,2 5,9 16,3 Jönköpings än 19,8 6,4 13,4 Kronobergs än 19,9 6,0 13,9 Kamar än 21,8 6,2 15,6 Gotands än 18,0 5,0 13,0 Bekinge än 23,1 5,9 17,2 Skåne än 24,0 9,0 15,0 Haands än 23,5 8,4 15,1 Västra Götaands än 25,4 6,7 18,7 Värmands än 21,7 6,4 15,3 Örebro än 23,8 8,1 15,8 Västmanands än 28,1 8,1 20,0 Daarnas än 18,5 5,4 13,1 Gäveborgs än 23,5 7,3 16,2 Västernorrands än 23,2 5,9 17,2 Jämtands än 17,7 6,5 11,2 Västerbottens än 23,4 8,1 15,3 Norrbottens än 20,3 5,6 14,7 Totat 23,9 7,6 16,3 Chefsöner 2012, Ledarna 11

12 Chefers medianöner i oika branscher Sektor Bransch Chefsnivå Företags- Högre Mean- 1a injens edande chef chef chef Tjänster (39 300) Bygg (38 000) Industri mm (38 000) Offentig (36 300) Bank,finans och försäkring Bihande, service och provning Data-, konsutverksamhet och bevakning Detajhande och service E-,gas-,värme- och vattenförsörjning Fastighetsförvatning Hote- o restaurang, turism Ideea organisationer, sport och kutur Partihande Städbranschen Transport, gods- och avfashantering Bygg, byggande av hus och anäggningar Bygg, hantverk Byggnadsämnes- och gasindustri E- o optiktiverkning Grafisk industri; föragsverksamhet Gruvor och minerautvinning Kemisk-,past- och ojeindustri Livsmedesindustri Läkemedesindustri Massa- o pappersindustri Metaframstäning o -tiverkning Skogsbruk, jordbruk Textiindustri Trä- och möbeindustri Verkstadsindustri Brandförsvar och räddningsverksamhet Offentig förvatning Pois och rättsväsende Totaförsvar Utbidning och forskning Vård och omsorg Käa: Ledarna Anm: Avser 4e kvartaet 2011, i önebegreppet ingår fast och rörig ön samt värdet av naturaförmåner 12 Chefsöner 2012, Ledarna

13 Patschefen och enhetschefen två exempe För att visa vad oika chefsjobb innebär och hur de önesätts har vi tagit fram två typexempe; patschefen Bengt och enhetschefen Anita. De ger en bid av hur en vanig chefs arbetssituation kan se ut. Patschefen Bengt Bengt är byggchef. Han är 55 år gamma och har en gymnasia utbidning. Nu är han anstäd på ett meanstort byggboag i Göteborgstrakten. I hans jobb ingår band annat att han ska ha goda kunskaper i byggteknik och företagets processer. Utöver det ska han känna ti och kunna föja agar och regeverk på byggområdet och kunna ta ansvar när det gäer ti exempe arbetsmijö, diskriminering och brandskydd. Bengt rekryterar sin egen persona och håer öne- och utveckingssamta. Bengt är ansvarig för 40 medarbetare. Två av dessa är understäda chefer; arbetsedaren Ingea som tjänar kronor i månaden och arbetsedaren Mattias som tjänar kronor i månaden. Bengt har 30 dagars semester. Han har ingen ersättning för övertidsarbete men arbetar i snitt 45 timmar i veckan. I hans ön ingår en tjänstebi och en rörig önede. Bengt har en månadsön på kronor i månaden inkusive biförmån och rörig ön. Chefsöner 2012, Ledarna 13

14 Enhetschefen Anita Anita är en enhetschef på ett sjukhus. Hon har just fyt 50 år. Anita har examen från högskoan och sedan dess har hon jobbat på oika sjukhus i Stockhom. Anita har det yttersta ansvaret för hea avdeningen inkusive personaansvar och ansvar för ekonomi. Hon ska ha goda kunskaper i den speciaistvård som bedrivs på avdeningen. Utöver det ska hon känna ti och kunna föja agar och regeverk pus etiska och medicinska riktinjer. Sjävkart hanterar hon också arbetsrättsiga frågor och håer regebundna utveckings- och önesamta. I hennes arbetsuppgifter ingår också att hantera en rad svåra samta med medarbetare, patienter och anhöriga. Anita ansvarar för 50 medarbetare som är sjuksköterskor, undersköterskor och biträden. Hon har två understäda avdeningschefer; Sophie som tjänar kronor i månadenoch Kent som tjänar kronor i månaden. Anita har 31 dagars semester. Hon har ingen övertidsersättning och inga förmåner. Anita arbetar i snitt 50 timmar i veckan. Anitas månadsön är kronor i månaden. 14 Chefsöner 2012, Ledarna

15 Hur mycket jobbar chefen? Diagrammen visar hur många timmar per vecka chefer på oika nivåer arbetar. Där ser vi också att övertidsarbetet ökar ju högre upp i hierarkin chefen arbetar. Den sutsats vi kan dra är att övertid är vanigt förekommande band chefer. Det är oroande att många chefer har så ånga arbetsveckor. Och i detta finns en utmaning ur fera perspektiv; chefsförsörjning, arbetsmijö och jämstädhet. För att säkerstäa att chefsjobben är attraktiva måste arbetsgivare verka för att skapa rimiga arbetsvikor för chefer. Att skapa en bättre baans mean arbete och fritid är en de i det. Det är viktigt både för att behåa chefer och för att rekrytera nya. Och inte minst om man vi rekrytera fer kvinnor ti chefspositioner. Så vi cheferna ösa ivspusset 1. Fexiba arbetstider 2. Ett tydigt uppdrag 3. Distansarbete 4. Att kunna deegera 5. Träning på arbetstid Käa: Ledarnas Chefsbarometer Chefsöner 2012, Ledarna 15

16 Chefer i offentig sektor tjänar mindre Uppskattningsvis jobbar en fjärdede av Sveriges chefer i den offentiga sektorn. Av dessa är nära 60 procent kvinnor. En jämförese mean privat och offentig sektor visar att den privata sektorns önenivåer är högre än i den offentiga. Medianönen för chefer i offentig sektor är kronor i månaden. Det ska jämföras med kronor i månaden i privat sektor. Chefens arbete i den offentiga sektorn skijer sig ofta från många chefsbefattningar i detprivata. Det är ti exempe inte ovanigt med förhåandevis stora grupper understäd persona och stort finansiet ansvar. Fera chefsbefattningar inom vård och skoa har också en dokumenterat ansträngande psykosocia arbetsmijö. Dessutom granskas cheferna utifrån förvatningsreger och offentighetsprincipen. Många av dessa chefer har en aternativ arbetsmarknad, både inom det offentiga och det privata. Kommande pensionsavgångar och generet ägre öneäge gör att kommuner och andsting måste värna sina chefer. Des för att behåa kompetenta chefer, men också för att kunna rekrytera nya. 16 Chefsöner 2012, Ledarna

17 Kvinnor som är chefer tjänar fortfarande sämre Biden visar att av Sveriges aa chefer är 37 procent kvinnor och 63 procent män. Den visar också att medianönen för kvinnor på chefsnivå är kronor i månaden medan män tjänar kronor mer varje månad. Det innebär att kvinnor tjänar 95,5 procent av männens öner. I vårt underag har hänsyn tagits ti att kvinnor och män finns som chefer i oika branscher, har oika anta understäda medarbetare, oika utbidningsnivå, oika befattningar och oika åder. Vad den kvarvarande önedifferensen mean kvinnor och män på 4,5 procent beror på kan endast förkaras på den enskida arbetspatsen. En önesättningsmode som koppar samman arbetets krav och individuea prestationer med verksamhetens utvecking kräver sakiga bedömningar som är fria från a form av direkt eer indirekt diskriminering. Kvinnors ägre öner, och hur man motiverar detta, måste kritiskt granskas av varje arbetsgivare och önesättande chef. Presterar kvinnor på chefspositioner överag sämre än män? Har kvinnor sämre kvaifikationer än män? Är innehået i kvinnornas chefsbefattningar mindre krävande än männens? Värderas kvinnornas arbetsivserfarenhet ägre än männens? För att undvika diskriminering är det viktigt med en oka önebidning som bygger på tydiga kriterier och att kvinnor och män får de rätta förutsättningarna för att kunna utföra sitt chefsskap. Så arbetar man för jämstädhet mean könen på andets arbetspatser 1. Utbidningar för aa anstäda 2. Medvetna interna och externa rekryteringsprocesser 3. Utbidningar för chefer 4. Aktivt arbete med jämstädhetspanen 5. Lönekartäggning Käa:Ledarnas Chefsbarometer Chefsöner 2012, Ledarna 17

18 Befattningens tyngd har betydese för chefens ön En chefspremie kompenserar för det utökade ansvar som det ofta innebär att gå in i en chefsbefattning. Befattningens tyngd i form ansvar för persona, ekonomi och verksamhet är viktiga faktorer som påverkar chefens ön. Ju fer understäda, ju större ekonomiskt ansvar, men framförat ju högre chefsnivå desto högre ön. Lönen ökar i genomsnitt med 3-4 procent när första injens chef får mer än 10 understäda. Meanchefens ön ökar med 24 procent i genomsnitt det ekonomiska ansvaret går från mindre än 2 mijoner ti mer än 50 mijoner. Ett avancemang från chefskap i första injen ti företagsedande nivå ger i genomsnitt mer än fördubbad ön. Se även avsnitt om arbetsmoment, arbetsuppgifter och ansvar i oika chefsroer. Faktorer som påverkar chefers öner: 18 Chefsöner 2012, Ledarna

19 Exempe på arbetsmoment, arbetsuppgifter och ansvar Område 1a injens chefer Chefer på meannivå Chefer på högre nivå Verksamhet /chefsnivå Dagig drift, ser ti att det fyter. Ansvarig för verksamhetens resutat, säkerhet, arbetsmijö och branschreaterat kvaitetsarbete. Driftsansvar för avdeningens prestationer. Ansvarig för kvaitetsedningssystem och företagets kvaitetsedning. Långsiktig teknikstrategi. Ansvarig för att driften i produktionen atid evererar avtaade KPI:er. Leder verksamheten att uppnå satta må. Ledningsgruppsarbete ink strategi. Totaansvar. Övergripande ansvar, ej operativt i produktion/everans. Ansvarig för verksamheten i stort. Strategisk panering, åriga handingspaner och budget. Uppföjning + revidering. Utveckingsfrågor inom teknik och IT. Ekonomi Räknar tid och pris på oika jobb. Håer budget, bestäer varor, sätter priser på bestäningar. Har attesträtt på kronor vid inköp av materia. Totat budgetansvar för intäkter och utgifter inkusive personakostnader. Budgetering, uppföjning och avstämning. Budget, uppföjning, projektuppföjning. Linjebudget, projektbudgetar och extern finansiering. Budget och estimat för agerverksamheten. Budget, strategiska paner, cashfow, investeringar. Totaansvar. Ytterst ansvarig mot moderboaget. Ansvarig för resutat, pan och prognoser. Övergripande ansvar, sätter budget och ekonomiska må. Resutatansvar. Regionansvar inom europeisk koncern. Persona Sköter a personauttagning för nästa dags arbete. Schemaägger persona. Utveckingssamta, driver på så att personaen är sig hur man driver produktionen framåt. Rekrytering, teambygge, kompetensutvecking, karriärscoaching, rehabiitering vid sjukdom. Personaansvar. Utvecking, må och uppföjning. Ansvarig att göra och innehåa besutad budget. Personaansvar för 8 speciaister med egna arbetsområden, individue edning dvs ingen avdeningsgemensam verksamhet pga het oika arbetsområden. Ledning av 16 speciaister och en chef. Totat personaansvar för 50 personer varav 4 chefer/arbetsedare. Tisätter chefer, boagets totaa struktur, generea strategiska större utveckingspaner av persona. Totaansvar. Medarbetarpoitik och poicys, vägeda meancheferna. Utbidning, rekrytering, förhanding. Strategisk personapanering, öpande personafrågor. Personaansvar för 4 direkt rapporterande chefer. Käa: Ledarnas öneenkät, tiäggsfrågor Chefsöner 2012, Ledarna 19

20 Chefsöner 2012 i sammanfattning: Var åttonde anstäd är en chef 54 procent av Sveriges chefer är första injens chefer Medianönen för en chef är kronor per månad Fyra av tio chefer har röriga önedear, t ex bonus Finansdirektörer och tekniska direktörer är de chefer som tjänar mest Restaurangföreståndare och skomåtidsföreståndare är de chefer som tjänar minst Chefer i storstadsregionerna tjänar mer Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2011 Chefer i offentig sektor tjänar kronor per månad mindre än de i privat sektor Chefer som är kvinnor tjänar kronor per månad mindre än chefer som är män Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fer än medemmar. Våra medemmar är chefer i aa branscher och på aa nivåer. Hos oss får de dubbet stöd, både i yrkesroen som chef och som anstäd och atid med utgångspunkt i varje chefs individuea behov. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockhom. 20 Teefon: Fax: Ledarnas servicecenter: Chefsöner 2012, Ledarna

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

sanningen om chefslönerna

sanningen om chefslönerna sanningen om chefslönerna ledarnas rapport om chefslöner 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Chefslöner 2014 Sanningen om chefslönerna 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var

Läs mer

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet Ledarnas rapport om chefslöner 2013 Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anställd

Läs mer

Chefslöner på riktigt LEDARNAS LÖNESTATISTIKRAPPORT 2016

Chefslöner på riktigt LEDARNAS LÖNESTATISTIKRAPPORT 2016 Chefslöner på riktigt 1 Innehåll Chefslöner på riktigt 3 Det här tjänar chefen 4 Ledarnas syn på lön Vad bestämmer lönens storlek? 5 Vad tjänar chefen? 6 Vanligare med bonus och förmåner i privat sektor

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030.

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030. RAPPORT Metodtest för easticitetsberäkningar ur Sampers De 1 Tågeasticiteter enigt befintig differentiering utifrån basprognos 2030. 2015-02-09 Anays & Strategi Anays & Strategi Konsuter inom samhäsutvecking

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

Dags att värdera ledarskapet

Dags att värdera ledarskapet Dags att värdera ledarskapet Innehåll Värdet av ett gott ledarskap 3 Så mycket tjänar chefen 5...men lön är mer än kronor och ören 6 Vanligare med bonus och förmåner i privat sektor 8 Vem tjänar mest och

Läs mer

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 24 november 2015 kockan 18:00. Pats Stjerneskoans matsat Torsby. Gruppmöte Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263. Tid för justering Onsdagen den 2

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.1 17 mars 2009 30 juni 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt 5

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Timkostnadsnorm för år 2015

Timkostnadsnorm för år 2015 DoMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR DATUM 2014-09-29 DIARIENR 1319-2014 1 (1) Regeringskansiet Justitiedepartenentet 103 33 Stocd10m Timkostnadsnorm för år 2015 Enigt 3 förordningen (2009:1237) om timkostnadsnofn

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Hög tid att syna chefens lön

Hög tid att syna chefens lön Hög tid att syna chefens ön Ledarnas Chefsöner rapport 2011, Ledarna om chefsöner 2011 1 Innehå Vad kostar en chef? 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst : Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag Chefsbarometer 2007 delrapport 2 Våga välja offentlig sektor! Under min karriär har jag träffat på några av de mest hängivna och kompetenta medarbetarna under mina

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014 Kristinehamns kommun Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 015-0-19 s n Sida 7() )aaj.s-! tö/d{ ~nr.ao's-: JJ( SN 37 SNau 5 Rapportering ej verkstäda besut samt verkstäda besut- kvarta 4 år 014 Besut

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

VD-löner April 2011

VD-löner April 2011 VD-löner 2010 April 2011 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 60 000 medlemsföretag. Omkring 40 000 företag är mindre, ägarledda företag med färre än 10 anställda. Ersättningen

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2. De sju chefsmyterna

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2. De sju chefsmyterna Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2 De sju chefsmyterna Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 2: De sju chefsmyterna fakta och fiktion om chefer Chefer är en yrkesgrupp det ofta spekuleras kring.

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Fjällen i Fokus 2006

Fjällen i Fokus 2006 FjäMistra-rapport nr. 25 Fjäen i Fokus 2006 En konferens om fjäens möjigheter och begränsningar Konferensrapport FjäMistrarapport Rapport nr: 25 ISSN 1652-3822 december 2006, Umeå Redaktör: Anders Essein

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 Innehåll Inledning... 3 Löneskillnader mellan könen... 4 Lönespridning... 4 Erfarenhet lönar sig dåligt för socialsekreterare...

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer