Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)"

Transkript

1 Global Reporting Initiative (GRI) index PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Följande index visar vilka GRI-indikatorer som PostNord redovisar och var information återfinns: denna hållbarhetsredovisning (HBR), PostNord Årsredovisning 2012 (ÅR) eller PostNords hemsida (postnord.com). Därutöver visas relevant princip i FN:s Global Compact.Hållbarhetsredovisningen tillämpar GRI:s nivå C+ och är granskad av Ernst & Young AB. För mätmetoder, se Redovisningsprinciper i PostNords hållbarhetsredovisning Redovisad Delvis redovisad Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1) Profil 1 Strategi och analys 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen av hållbar utveckling för för organisationen och dess strategi HBR sid Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 2 Organisationsprofil 2.1 Organisationens namn ÅR omslagets insida 2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna ÅR sid Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures ÅR sid 20-30, 45 samt koncernens not 11 (sid 76) samt moderbolagets not 8 (sid 97-98) 2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor ÅR omslagets insida (flik bak) 2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på ÅR sid 9, koncernens not 4 (sid 74), HBR sid 27 de länder där viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevant för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen 2.6 Ägarstruktur och företagsform ÅR sid Marknader som organisationen är verksam på ÅR sid 9, 11, och Den redovisade organisationens storlek, inklusive antal anställda, ÅR omslagets insida (bak) nettoförsäljning, total finansiering fördelat på skulder och eget kapital, kvantitet/volym av produkter och tjänster 2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande ÅR sid storlek, struktur eller ägande, inklusive lokalisering av eller förändringar inom verksamheten, inklusive nyöppnade anläggningar, nedläggningar eller expansion, och förändringar i aktiekapitalets struktur samt andra förändringar eller åtgärder inom organisationens kapitalstruktur 2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden 3 Information om redovisningen Redovisningsprofil 3.1 Redovisningsperiod för den redovisade informationen Kalenderåret 2012, dvs. 1 januari - 31 december Datum för publiceringen av den senaste redovisningen HBR omslagets insida 3.3 Redovisningscykel PostNord redovisar årligen en hållbarhetsredovisning och redovisningscykel korresponderar med räkenskapsåret 3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll HBR baksidans insida Redovisningens omfattning och avgränsning 3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen, inklusive hur HBR sid 4-5 väsentlighet definieras, hur prioritering skett mellan områden i redovisningen, och hur organisationen identifierat de intressenter som förväntas komma att använda redovisningen 3.6 Redovisningens avgränsning HBR sid 29, HBR omslagets insida (fram) 3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens HBR sid 29, HBR omslagets insida (fram) omfattning och avgränsning 3.8 Princip för redovisningen av joint ventures,dotterbolag, hyrda HBR sid 29, HBR omslagets insida (fram) anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer 3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive antaganden och vilka tekniker som ligger till grund för uppskattningar som använts vid sammanställning av indikatorer och annan information i redovisningen 3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i HBR sid 29, HBR omslagets insida (fram) tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar 3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen Innehållsförteckning enligt GRI 3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningar finns Bestyrkande 3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt bestyrkas. Beskrivning av omfattning och grund för externt bestyrkande ifall detta inte beskrivs i den bestyrkanderapport som åtföljer hållbarhetsredovisningen. Beskriv även relationen mellan den redovisade organisationen och den som bestyrker HBR sid 29, HBR omslagets insida (fram) ÅR omslagets insida HBR omslagets insida 4 Styrning 4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive ÅR sid 43-50, 53, kommittéer som är underställda styrelsen och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn över organisationen 4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör ÅR sid 49, 51, 53

2 4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antal medlemmar inom denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen 4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen 4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och chefer och organisationens resultat 4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår 4.7 Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis som styrelsemedlemmar bör besitta för att styra organisationens strategi i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor 4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande samt hur väl dessa införts i organisationen 4.9 Rutiner och processer i organisationens styrelse för att kontrollera hur organisationen uppmärksammar och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor, samt vilka internationella överenskomna standarder, uppförandekoder och principer organisationen ansluter sig till och hur dessa följs 4.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer, i synnerhet vad gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala sådana ÅR sid 47,49 ÅR sid HBR sid 9, 22 Åtaganden beträffande externa initiativ 4.11 Beskrivning av om och hur redovisningen följer Försiktighetsprincipen 4.12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer 4.13 Medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer i vilka organisationen har en position i styrelsen, deltar i projekt eller kommittéer, bidrar med en substantiell finansiering utöver det som medlemsskapet kräver, eller ser medlemsskapet som strategiskt Kommunikation med intressenter 4.14 Lista över de intressentgrupper som organisationen har kontakt med HBR sid Princip för identifiering och urval av intressenter HBR sid Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och vilken typ av kontakter, per typ och per intressentgrupp 4.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter, och hur organisationen har hanterat dessa områden och frågor, inklusive hur de påverkat organisationens redovisning Resultatindikatorer Ekonomisk påverkan Ekonomiskt resultat EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, HBR sid 9, 26 rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden ÅR koncernens not 23 (sid 80-84) EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn ÅR koncernens not 30 (sid 91) Marknadsnärvaro EC5 Skalan för normala ingångslöner jämfört med minimilöner på orter där organisationen har betydande verksamhet EC6 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga verksamhetsplatser EC7 Rutiner för lokalanställning och andelen ledande befattningshavare som anställts lokalt där organisationen har betydande verksamhet Indirekt ekonomisk påverkan EC8 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning EC9 Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive effekternas omfattning Miljöpåverkan Material EN1 Materialanvändning i vikt eller volym EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning Energi EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla HBR sid 26 8 EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla HBR sid 26 8 EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering Vatten EN8 Total vattenanvändning per källa EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i procent av totalt använd volym Biologisk mångfald EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områden och områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den biologiska mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet utanför skyddade områden EN13 Skyddade eller restaurerade livsmiljöer

3 EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den biologiska mångfalden EN15 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i områden som påverkas av verksamheten Utsläpp till luft och vatten samt avfall EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt HBR sid 26 8 EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt HBR sid 26 8 EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd HBR sid 26, minskning EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt EN20 NOX, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ HBR sid 26 8 EN21 Totalt utsläpp till vatten, i kvalitet och recipient EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod HBR sid 26 8 EN23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, som klassats som miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionen, samt procent transporterat avfall som transporterats internationellt EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för vattenmassor med tillhörande habitat som väsentligt påverkas av den redovisade organisationens utsläpp av vatten samt dess avgivna avrinningsvatten Produkter och tjänster EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet ickemonetära sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser Transport EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor Övergripande EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ Inga betydande böter 8 Social påverkan Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Anställning LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, HBR sid 27 4 anställningsvillkor och region LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, HBR sid 27 6 kön och region LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt eller deltidsanställda Relationer mellan anställda och ledning LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal HBR sid 19 1, 3 LA5 Minsta varseltid angående förändringar i verksamheten, med upplysning om huruvida detta är specificerat i kollektivavtal Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet) LA6 Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerade i formella och gemensamma lednings- och personal-, arbetsmiljö- och säkerhetskommittéer som bistår med övervakning och rådgivning om arbetsmiljö och säkerhetsprogram LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region LA8 Utbildning, träning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram för att bistå de anställda och deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar LA9 Arbetsmiljöområden (hälsa och säkerhet) som täcks i formella överenskommelser med fackföreningarna Träning och utbildning LA10 Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling Mångfald och jämställdhet LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer HBR sid 27 1 HBR sid ÅR sid 49-55, koncernens not 5 (sid 74-75). HBR sid 17-18, 28 LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori HBR sid 28 1, 6 Mänskliga rättigheter Investerings- och upphandlingsrutiner HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och rutiner för mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt andelen av de anställda som genomgått sådan utbildning Icke-diskriminering HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder HBR sid 17 1) 1-2, 6 Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotande och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa rättigheter 1, 6 Barnarbete

4 HR6 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för fall av barnarbete och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete Tvångsarbete HR7 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för tvångsarbete och obligatoriskt arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete Säkerhetsrutiner HR8 Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens policyer och rutiner som handlar om mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten Ursprungsbefolkningens rättigheter HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna åtgärder Organisationens roll i samhället Samhälle SO1 Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde Korruption SO2 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter Politik SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying SO6 Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller in natura till politiska partier, politiker och likartade institutioner, per land Konkurrenshämmande aktiviteter SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftningen och monopolbeteende, samt utfallet SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser ÅR sid HBR sid 25 Produktansvar Kundernas hälsa och säkerhet PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte, och andelen av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som genomgått sådana utvärderingsprocesser PR2 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande hälso- och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster under deras livscykel inte efterlevts Märkning av produkter och tjänster PR3 Typ av information om produkter och tjänster som krävs enligt rutinerna, samt andel i procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav PR4 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder för information om och märkning av produkter och tjänster inte efterlevts PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inkl. resultat från kundundersökningar HBR sid 8,13 och 30, ÅR sid 17 Marknadskommunikation PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR och sponsring PR7 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande marknadskommunikation, inklusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte följts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad Kundernas integritet PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster 1) FN:s Global Compacts tio principer Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka 2. Företag ska försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter Arbetsvillkor 3. Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar 4. Företag ska verka för avskaffande av alla former av tvångsarbete 5. Företag ska verka för avskaffande av barnarbete 6. Företag ska inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning Miljö 7. Företag ska stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem 8. Företag ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande 9. Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

5 Korruption 10. Företag ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 1 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2008 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer 1. STRATEGI OCH ANALYS Redovisas ej 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 96 relevansen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

Indikator Beskrivning Sida Kommentar GRI Index Hemfosas hållbarhetsredovisning 2016 har hämtat inspiration från Global Reporting Initiatives riktlinjer (GRI G4). Hemfosa har även sedan 2016 anslutit sig till FN:s Global Compact och tar ställning

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer Redovisas ej 1. Strategi och analys 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 78, 128 relevansen

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning Detta är NCC:s andra hållbarhetsredovisning och avser verksamhetsåret 2011. NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen och sedan 2010 ingår hållbarhetsredovisningen

Läs mer

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s.

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s. FOLKSAM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 Folksam redovisar sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsrapport. Utöver denna finns årsredovisningar för de olika bolagen (ÅR-SAK, ÅR-LIV, ÅR-KPA) samt bolagsstyrningsrapporter

Läs mer

Redovisning Kommentar

Redovisning Kommentar Indikator Sidhänvisning/ nothänvisning Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare sid 2-3 (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Allmänna standardupplysningar

Allmänna standardupplysningar GRI-index 2017 Allmänna standardupplysningar GRI Standard Upplysning Sidhänvisning GRI 101: Foundation GRI 102: General Disclosures Organisationsprofil 102-1 Organisationens namn 122 102-2 Aktiviteter,

Läs mer

Redovisning Kommentar

Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare sid 2-3 (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi. 1.2 Beskrivning

Läs mer

sid 2-3 not 18, sid 6, 13

sid 2-3 not 18, sid 6, 13 Indikator Sidhänvisning/nothänvi sning Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling

Läs mer

e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI

e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI ================================== OMRÅDE KOD BESKRIVNING SIDOR I MER LÄSNING / KOMMENTAR Inledning Sandvik har publicerat sin fjärde officiella

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

sid 2-3 not 18, sid 6, 13

sid 2-3 not 18, sid 6, 13 Indikator Sidhänvisning/nothänvi sning Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Systembolaget har upprättat hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s nivå C+. Tillämpningsnivå C B A

Systembolaget har upprättat hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s nivå C+. Tillämpningsnivå C B A 2009-02-17 GRI-bilaga till Ansvarsredovisning 2008 Det här är en bilaga till Systembolagets Ansvarsredovisning 2008 som kompletterar information gällande Systembolagets hållbarhetsredovisning enligt GRI:s

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

GRI-APPENDIX GRI-appendix 2016

GRI-APPENDIX GRI-appendix 2016 GRI-appendix 2016 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av företagets årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

Dokumentnamn: Verksamhetspolicy

Dokumentnamn: Verksamhetspolicy Verksamhetspolicy Datum: 2018-03-27 Version: 01 Verksamhetspolicy Scandi Bulk ABs främsta ledord är att alltid vara en pålitlig partner. Vi ska alltid uppfylla de relevanta krav som ställs på oss. Det

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

GRI-index. Standardupplysningar. (DMA=Hållbarhetsstyrning,IO=inom organisationen, UO=utom organisationen) Sidhänvisning/ Strategi och analys

GRI-index. Standardupplysningar. (DMA=Hållbarhetsstyrning,IO=inom organisationen, UO=utom organisationen) Sidhänvisning/ Strategi och analys GRI-index (DMA=Hållbarhetsstyrning,IO=inom organisationen, UO=utom organisationen) Standardupplysningar Strategi och analys Sidhänvisning/ nothänvisning Kommentar G4-1 VD:s uttalande sid 2-3 Organisationsprofil

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

GRI-index 2013. Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013

GRI-index 2013. Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013 GRI-index 2013 Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013 Om hållbarhetsredovisningen Hållbarhetsredovisningen Sveaskog beskriver hållbarhetsarbetet och redovisar uppfyllelse av ekonomiska, miljömässiga och

Läs mer

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility Corporate Responsibility För Kinnevik innebär Corporate Responsibility frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och etik. När Kinnevik har utformat dessa riktlinjer har man utgått från

Läs mer

GRI-index (Global Reporting Initiative)

GRI-index (Global Reporting Initiative) GRI-index (Global Reporting Initiative) SCAs hållbarhetsredovisning 2009 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3). Rapporteringen sker enligt GRI:s nivå A och detta har verifierats av

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Förväntan på verksamheter vi investerar i

Förväntan på verksamheter vi investerar i Förväntan på verksamheter vi investerar i Första AP-fonden är en ansvarsfull investerare och aktiv ägare. För att underlätta för våra intressenter samman fattar vi i detta dokument det vi menar med hållbarhet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR ENTREPRENÖRER LEVERANTÖRER OCH KONSULTER TILL MARTINSONS

UPPFÖRANDEKOD FÖR ENTREPRENÖRER LEVERANTÖRER OCH KONSULTER TILL MARTINSONS UPPFÖRANDEKOD FÖR ENTREPRENÖRER LEVERANTÖRER OCH KONSULTER TILL MARTINSONS 1. Inledning För oss på Martinsons är det naturligt att gå i utvecklingens första led. Vi är en föregångare inom det industriella

Läs mer

GRI-index Strategi och profil Resultatindikatorer.

GRI-index Strategi och profil Resultatindikatorer. Strategi och profil www.sandvik.se Strategi och profil Inledning Sandvik har publicerat sin sjätte officiella Hållbarhets. Redovisningen inklusive detta GRI index har genomgått översiktlig granskning.

Läs mer

Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2009 GRI-korsreferenstabell

Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2009 GRI-korsreferenstabell Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2009 GRI-korsreferenstabell Det här har vi idag. Det här har vi delvis. Det här är inte tillämpligt/relevant för vår verksamhet. 1 STRATEGI OCH ANALYS 1.1

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 gri-bilaga årsredovisning 2011 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet Komplettering till GRI-index i Wallenstams årsredovisning (sid 104). GRI-Bilaga

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2008 GRI-korsreferenstabell

Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2008 GRI-korsreferenstabell Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2008 GRI-korsreferenstabell Det här har vi idag. Det här har vi delvis. Det här är inte tillämpligt/relevant för vår verksamhet. 1 Strategi och analys 1.1

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2 GRI-BILAGA 2011 GRI-bilaga 2011 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2011 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

Uppförandekod. Dokumentägare: Datum upprättat dokument: 2010 Datum senast reviderat:

Uppförandekod. Dokumentägare: Datum upprättat dokument: 2010 Datum senast reviderat: Uppförandekod Dokumentägare: Datum upprättat dokument: 2010 Datum senast reviderat: 2018-11-28 Innehåll Uppförandekod... 1 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Policy... 3 2.1 Etiska värderingar och affärsmässiga

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

sida 1 GRI-BILAGA 2013

sida 1 GRI-BILAGA 2013 sida 1 GRI-BILAGA 2013 VI BYGGER ETT HÅLLBART FÖRETAG Hifabs vision Som kundens partner leder vi ett samhälle i förändring. Det förpliktigar att göra det hållbart med hänsyn till ekonomiska-, miljömässiga-

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Holtabs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

UPPFÖRANDEKOD. Holtabs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. UPPFÖRANDEKOD Holtabs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. VÅR VISION: FÖRETAG OCH TEKNIK I VÄRLDSKLASS För att

Läs mer

Knowit Group Code of Conduct

Knowit Group Code of Conduct Sida 1 Knowit Group Code of Conduct Fastställd av Datum 2018-04-03.. Per Wallentin, CEO Knowit Group Sida 2 1 Inledning Vår företagskultur bygger på grundläggande värderingar om ett hållbart samhälle och

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009 Hållbarhetsrelaterade indikatorer utgör en bilaga till Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009. Här beskrivs indikatornamn, definition, resultat, och eventuellt kommentar om särskilda

Läs mer

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 1 Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se 2 KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat.

Läs mer

PREEMS UPPFÖRANDEKOD

PREEMS UPPFÖRANDEKOD PREEMS UPPFÖRANDEKOD Preems uppförandekod beskriver de värderingar och etiska riktlinjer företaget står för och värdesätter. Den är vägledande för att bidra till goda affärer som skapar hållbar utveckling

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

En vägledning i vårt dagliga arbete

En vägledning i vårt dagliga arbete Vår uppförandekod En vägledning i vårt dagliga arbete Specialfastigheter är ett helägt statligt bolag. Det medför ett särskilt ansvar. Såväl som arbetsgivare, medarbetare, affärspartner och samhällsaktör

Läs mer

UN Global Compact Communication on Progress 2017 Water Company

UN Global Compact Communication on Progress 2017 Water Company UN Global Compact Communication on Progress 2017 Water Company VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan åter igen meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för FN Global Compacts tio principer gällande mänskliga

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR OSS ANSTÄLLDA. DIÖS UPPFÖRANDEKOD #enkla #nära #aktiva 1

UPPFÖRANDEKOD FÖR OSS ANSTÄLLDA. DIÖS UPPFÖRANDEKOD #enkla #nära #aktiva 1 UPPFÖRANDEKOD FÖR OSS ANSTÄLLDA DIÖS UPPFÖRANDEKOD #enkla #nära #aktiva 1 UPPFÖRANDEKOD FÖR DIÖS ANSTÄLLDA För att skapa långsiktiga värden för ägare, hyresgäster, medarbetare, samarbetspartners och samhälle

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Uppförandekod Magnolia Bostad

Uppförandekod Magnolia Bostad Uppförandekod Magnolia Bostad 2017 Innehåll Om Magnolia Bostad...3 Om uppförandekoden...4 Affärsetik...5 Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor...6 Korruption...7 Intressekonflikter...7 Information och

Läs mer

Affärssed och etik för leverantörer

Affärssed och etik för leverantörer Affärssed och etik för leverantörer syfte och omfattning Vi räknar med att våra leverantörer, liksom våra underleverantörer, som en del av sitt åtagande att göra affärer med Veoneer kommer att implementera

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR VASAKRONANS MEDARBETARE

UPPFÖRANDEKOD FÖR VASAKRONANS MEDARBETARE UPPFÖRANDEKOD FÖR VASAKRONANS MEDARBETARE Vår vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas bygger på att vi agerar både etiskt och ansvarsfullt. Hållbart helt enkelt. Den

Läs mer

Habo Gruppen AB UPPFÖRANDEKOD

Habo Gruppen AB UPPFÖRANDEKOD Habo Gruppen AB 2013-01-01 UPPFÖRANDEKOD Habogruppens uppförandekod för leverantörer 1. INTRODUKTION Inom Habogruppen är socialt ansvarstagande en viktig del i affärskapet. Vi tar vårt ansvar för en hållbar

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer