(gg ~~-~-e en tšafr cto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29"

Transkript

1 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings- och introduktionsanstäning - BUI 16 (biaga 1), b) Centraa paiters syn på Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings- och introduktionsanstäning - BUI 16 (biaga 2), d) Lokat koektivavta om Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings- och introduktionsanstäning W BUI 16 (biaga 4 och 4 a). I koektivavtaet ska också ingå de ändringar och tiägg ti avtaets bestämmeser som parterna under avtaets gitighetsperiod träffar överenskommese om. Uppstär tvist som rör tokning och tiämpning av detta avta och av överenskommese som sutits med stöd av detta avta ska ärendet handäggas i den ordning som föreskrivs i biaga 3. nnt<of'nr"nu t!ední:mêåmnoet Zßšå Uti Û5 Förhandingsprotoko (gg ~~-~-e en tšafr cto Överenskommese om Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings- och introduktionsanstäning - BUI 16 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunaiarbetareförbundet å den andra. 1 Innehå m.m. c) Tvisters handäggning (biaga 3) samt 2 Ändringar och tiägg 3 Tvisters handäggning 1

2 Förhandingar under tid då denna överenskommese gäer ska föras under fredspikt. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör andsting/region, kommun eer kommunaförbund och berörd arbetstagarörganisation att träffa okat koektivavta om Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings- och introduktionsanstäning - BUI 16 med den utformning och det innehå som framgår av biaga 4. För övriga arbetsgivare ansutna ti Arbetsgivarförbundet Pacta och berörd arbetstagarorganisation träffas härmed okat koektivavta om Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings- och introduktionsanstäining - BUI 16 enigt biaga 4 a. Detta koektivavta om Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings- och intröduktionsanstäning - BUI 16, gäer från och med tis vidare med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kaendermånader. Uppsägning ska vara skriftig. 4 Fredspikt 5 Rekommendation om okat koektivavta 6 Gitighet och uppsägning 7 Avsutning Förhandingarna förkaras avsutade. Vid protokoet Justeras För Sveriges Kommuner och Landsting För Arbetsgivarförbundet Pacta För Svenska Kommunaarbetareförbundet 2

3 Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings- och introduktionsanstäning - BUI 16 Avtaet syftar ti att erbjuda särskida utbiidnings- och introduktionsanstäningar for att ge den som fuföjt vård- och omsorgsutbidning och saknar reevant yrkeserfarenhet en möjighet att utvecka sina färdigheter och underätta for arbetstagaren att arbeta och utveckas i sitt yrkesiv på svensk arbetsmarknad. Syftet med anstäningen är att den, efter 12 kaendermånader, ska eda ti en tisvidareanstäning hos den arbetsgivare där introduktionen genomförs. Anstäningen ska innehåa utbidnings- och introduktionsinsatser och ska förenas med handedning och en introduktionspan. Vid handiedning ska eftersträvas att handedare har den handedarntbiidning som godkänts av vård- och omsorgscoege eer har motsvarande kompetens. Av den totaa arbetstiden får i genomsnitt högst 75 procent användas for de arbetsuppgifter som framgår av anstäiiningsavtaet. Utbidnings- och introduktionsanstäning kan ske även om det hos arbets~ givaren finns arbetstagare med företrädesrätt ti återanstäning. Innan koiektivavtaet BUI 16 kan tiämpas ska en överäggning ske mean arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen. I överäggningen ska utbidningsoch introduktionsinsatser, handiedning och introduktionspanen behandas. Om inte annat föjer av ag, förordning eer statig myndighetsfjreskrift, gäer detta avta arbetstagare som har genomgått vård- och omsorgsutbidning och saknar reevant yrkeserfarenhet. Biaga 1 i E É i i Kap. 1 Inedande bestämmeser 1 Inedning 2 Befintiga okaa koektivavta Denna överenskommese påverkar inte redan träffade okaa avta med ikartat syfte. 1 3 Loka överäggning 4 Tiämpningsområde man. 1

4 En arbetsgivare kan begära att en arbetssökande ska ämna äkarintyg om arbetsförmågan i ansutning ti anstäningen. Arbetsgivaren kan anvisa äkare som utfärdar intyget. Kostnaden för intyget ersätts av arbetsgivaren. Mom. 2 Arbetsgivaren ska snarast underrätta den okaa arbetstagarorganisationen om att en överenskommese om utbidnings- och introduktionsanstäning ingåtts och samtidigt dege organisationen arbetstagarens utbidnings- och introduktionspan. Organisationen har rätt ti överäggning i frågan. Överäggning ska påkaas senast 7 kaenderdagar efter det att underrättesen mottagits. Denna bestämmese ersätter, 12 och 14 medbestämrnandeagen (MBL). Mom. 3 Provanstäningen kan avbrytas utan särskida skä med en månads ömsesidig uppsägningstid. Vi inte arbetsgivaren eer arbetstagaren att anstäningen ska fortsätta efter det att prövotiden har öpt ut, ska besked om detta ämnas senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanstäningen i en tisvidareanstäining. Mom. 4 När utbidnings- och introduktionsanstäningen sutförts utfärdar arbetsgivaren ett intyg som innefattar uppgift om genomförda utbidnings- och introduktionsinsatser. Mom. 5 Anstäningen tigodoräknas inte tidsmässigt for övergång ti en tisvidareanstäning enigt agen om anstäningsskydd (LAS) och Amänna bestämmeser (AB). Underrätteseskydighet vid tidsbegränsade anstäningar i 28 LAS gäer inte. Kap. 2 Anstäning 5 Intyg om arbetsförmåga 6 Anstäningsform, upphörande m.m. Mom. 1 Arbetstagaren provanstäs under högst 12 kaendermånader. Övergår anstäningen i en tisvidareanstäning gäer vikor enigt HÖK. 2

5 Arbetstagaren ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbetstagaren gäande anstäningsavta och de åiigganden i övrigt, som är förenade med anstäningen. Om behov finns är arbetstagaren dessutom skydig att vikariera för annan arbetstagare hos arbetsgivaren och därvid het eer devis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eer förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver faststäd arbetstid samt att fugöra jour och beredskap. Om en arbetstagare har giitiga skä att inte byta schema eer förskjuta arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eer fugöra jour eer beredskap ska hänsyn tas ti det. En arbetstagare som i sin anstäning detar i utbidning får kompensation med en timme för varje utbidningstimme, för sådan tid som överstiger det anta timmar som arbetstagaren skue ha fugjort den aktuea dagen. Mom. 1 Arbetstagaren ska på begäran anmäa bisyssa och ämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisyssan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisyssan om arbetsgivaren finner att den kan Förtroendeskadig bisyssa för arbetstagare inom kommun, andsting eer kommunaförbund regeras i 7 agen om offentig anstäning (LOA). För arbetstagare anstäd hos annan arbetsgivare än kommun, andsting eer kommunaförbund gäer även att bisyssa kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan c) påverka arbetstagarens handäggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. Mum. 2 Förtroendeuppdrag inom fackiga, poitiska eer ideea organisationer räknas inte som bisyssa enigt detta avta. Kap. 3 Under anstäningen 7 Amänna åigganden 8 Utbidning m.m. 9 Bisyssor a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna, b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 3

6 Mum. 1 Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens häsotistånd medför risk för människors iv, personiga säkerhet eer häsa eer för betydande skador på mijö eer egendom, är arbetstagaren efter särskid uppmaning av arbetsgivaren skydig att regebundet genomgå häsoundersökningar som är nödvändiga för bedömning av om arbetstagaren har sådana brister i sitt häsotistånd. Arbetsgivaren ska upprätta en förteckning över de anstäningar/arbetsuppgifter som är av sådan natur som anges ovan. Arbetsgivaren ska även informera arbetstagarorganisation, som begär det, när ändringar eer tiägg sker i redan upprättad förteckning. Mom. 2 Övriga häsoundersökningar ska genomföras i nära samförstånd med arbetstagaren. Mum. 1 En arbetstagare kan på grund av förseese tifäigt tas ur arbete av arbetsgivaren. För denna tid ska arbetstagaren avstå samtiga avöningsförmåner, om inte arbetsgivaren av särskida skä medger att viss de av önen får behåas. Mom. 2 Är en arbetstagare på sannoika skä misstänkt för eer bevisigen skydig ti svårare fe eer försummese i arbetet, brott som kan medföra fängese eer svårare förseese utom anstäningen har arbetsgivaren rätt att i avvaktan på sutigt stäningstagande avstänga arbetstagaren från arbete. Avstängning får ske för högst 30 kaenderdagar i sänder. Har utredning om förseese upptagits av pois~ eer åkagarmyndighet, gäer dock avstängningen ängst inti dess besut i åtaisfrågan meddeats eer domen vunnit aga kraft. Vid avstängning på grund av vägande skä enigt mom. 2 andra stycket behåer arbetstagaren avöningsförmånerna som arbetstagaren enigt gäande föräggning av ordinarie arbetstid skue ha fått. i 3E E 2 Y > 1 10 Häsoundersökningar Periodiska häsoundersö/(ningar Övriga hétsozmdersökníngar' 11 Avstängning m.m. FÖI'S9BSef' H1.U'I. Avstängning kan även ske om det i övrigt finns vägande skä. Morn. 3 Under avstängning behåer arbetstagaren ön. 4

7 Arbetsgivaren kan besuta om avstängning med innehåna avöningsförmåner enigt mom. 2 första stycket, om arbetsgivaren finner att särskida skä föreigger. Om avstängningen inte åtföjts av annan discipinär åtgärd än varning eer, om åta väckts och arbetstagaren frikänns eer åtaet äggs ned ska arbetstagaren återfå innehåna avöningsförmåner med avdrag för den arbetsinkomst som arbetstagaren eventuet har haft under avstängningstiden. Mom. 4 Arbetsgivare kan meddea en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids. Under ett sådant förbud behåer arbetstagaren avöningsförmånerna. Mom. 5 En arbetstagare kan meddeas förbud att arbeta i avvaktan på resutat av beordrad äkarundersökning enigt 10 mom. 1, ag, förordning eer statig myndighetsföreskrift. Under ett sådant förbud får arbetstagaren sjukön motsvarande 77,6 procent av önebortfaet med undantag för första dagen arbetstagaren är avstängd. Arbetstagarens kostnad för beordrad Eäkarundersökning ersätts av arbetsgivaren ti den de kostnaderna inte ersätts eer bort ersättas av Försäkringskassan. Om äkarundersökningen visar att arbetstagaren inte har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom ska innehåna avöningsförmåner utges. Mom. 6 En arbetstagare kan avstängas från arbete för högst 30 kaenderdagar i sänder om arbetstagaren a) vägrar genomgå äkarundersökning enigt 10 mom. 1, ag, förordning eer statig myndighetsföreskrift, eer Mom. 7 Inför besut om avstängning eer förbud att arbeta enigt mom. 2-6 ska arbetsgivaren genomföra överäggning med berörd oka arbetstagarorganisation. Denna bestämmese ersätter, 12 och 14 medbestämmandeagen (MBL). Medicinska skä b) vägrar att föja äkares föreskrift om vård. Under en sådan avstängning ska arbetstagaren avstå samtiga avöningsförmåner. Arbetsgivaren kan fatta och verkstäa besut innan överäggningsskydigheten fuigjorts om synneriga skä föraneder det. 5

8 Mom. 1 En arbetstagare som i arbetet gjort sig skydig ti fe eer försummese kan meddeas discipinpåföjd i form av skriftig varning. Discipinpåföjd får dock inte meddeas en arbetstagare för att arbetstagaren har detagit i strejk eer jämförig stridsåtgärd. Mon. 2 Har arbetsgivaren anmät feet eer försurnmesen enigt inom. 1 ti pois- eer åkagarmyndighet, får arbetsgivaren inte ineda eer fortsätta discipinärt förfarande med anedning av den förseesen. Mon. 3 Innan fråga om discipinpåföjd avgörs ska berörd arbetstagare ges tifäe att yttra sig och oka arbetstagarorganisation underrättas om den titänkta åtgärden. Organisationen har rätt ti överäggning i frågan. Överäggning ska påkaas senast 7 kaienderdagar efter det att underrättesen mottagits. Denna bestämmese ersätter, 12 och 14 inedbestämmandeagen (MBL). Mon. 4 Den skriftiga varningen ska meddeas på sådant sätt att tvekan inte kan uppstå om anedningen ti åtgärden. É É 2 É i 1 i 12 Discipiinpåföjd 6

9 Om en arbetstagare har fugjort arbetstid på annandag pingst och nationadagen infaer på en ördag eer söndag ges en edig arbetsdag under kaenderåret. Arbetstagarens önskemå om föräggning av edighet tigodoses om de är föreniga med verksamhetens krav. Ordinarie arbetstid som är föragd ti vardag såvä som sön- och hegdag eer ti vardag och hegdag ska för hetidsanstäd vara i genomsnitt 38 timmar 15 minuter per vecka under tiämpig beräkningsperiod. Vid föräggning som kontinuerigt treskiftsarbete ska dock den genomsnittiga arbetstiden per vecka vara 34 timmar 20 minuter och vid föräggning som intermittent treskiftsarbete 36 timmar 20 minuter. Omfattar den ordinarie arbetstiden enigt föregående stycke inte samtiga ätthegdagar, ska den faststäas i proportion ti antaet sådana dagar med ordinarie arbetstid under kaenderåret. Mum. 3 Med hegdag enigt mom. 2 ikstäs påsk-, pingst-, midsommar-, juoch nyårsafton. Mom. 4 Med undantag från bestämmeserna ovan kan oika ång ordinarie arbetstid faststäas under oika dear av året för att möjiggöra sommararbetstid under förutsättning att i mom. 2 angivna arbetstider genomsnittigt per kaenderår behås. Mom. 5 Arbetstagare som har ordinarie arbetstid föragd ti vardag såvä som sön- eer hegdag ska tiförsäkras 9 fridagar per 4 veckorsperiod. Motsvarande ska gäa vid ängre beräkningsperiod. Möjighet att avstå enstaka fridag finns för arbetstagare som så önskar. Kap. 4 Arbetstid 13 Arbetstid Inedande bestämmese Mom. I Arbetstidsagen (ATL) gäer med föjande tiägg. Genomsnittig arbetstid Mom. 2 Den ordinarie arbetstiden för hetidsanstäd ska vara i genomsnitt 40 timmar per hegfri vecka, om inte annat framgår av föjande stycken. Då hegdag infaer på någon av dagarna måndag-ördag (s.k. ätthegdag) minskas antaet ordinarie arbetstimmar med det anta timmar som annars skue ha fugiorts sådan dag. 7

10 Mon. 6 Föräggning av ordinarie arbetstid bör vid behov anges i arbetstidsschema eer iknande, som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisationen. Vid oenighet om arbetstidsschema kan arbetstagarorganisationen begära överäggning. Begäran om överäggning ska ha inkommit ti arbetsgivaren inom 10 dagar. Om så inte sker eer om överäggningen inte eder ti enighet faststäer arbetsgivaren föräggningen av arbetstiden med iakttagande av denna bestämmese. Denna bestämmese ersätter, 12 och 14 medbestämmandeagen (MBL). a) får rast under nattarbete utbytas mot måtidsuppehå. Därutöver får byte även göras på övrig tid fredag, ördag, söndag och hegdag, Vid byte av rast mot mâtidsuppehå övrig tid fredag, ördag, söndag och hegdag ska arbetsgivaren göra en konsekvensanays av arbetsmijön. b) anses studieedighet sarnt kompensationsedighet inte som arbetad tid, e) kan beräkning av ordinarie arbetstid, jourtid, övertid och mertid göras per kaendennänad, Ordinarie arbetstid får uppgå ti högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en period av 4 veckor. g) kan en arbetstagares sammanhängande dygnsvia uppgå ti minst 9 timmar vid föräggning av ordinarie arbetstid under förutsättning att dygnsviian inte understiger ett genomsnitt av timmar under varje period av 24 timmar under beräkningsperioden, Föräiggníng av arbetstid Avvikeser' från A TL Mom. 7 Oavsett vad som anges i ATL c) anses förängd arbetstid på grund av vikariat inte som mertid, d) anses förskjuten arbetstid eer byte av schema inte som mer- eer övertid, f) kan en beräkningsperiod omfatta högst 16 veckor, S

11 h) kan en arbetstagares dygnsvia vid tifäig avvikese understiga den panerade dygnsvian under förutsättning att den inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under beräkningsperioden. i) kan en arbetstagares sammanhängande veckovia vid tifäig avvikese uppgå ti minst 24 timmar. Morn. 8 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa koektivavta om avvikese från b) 8 ATL om annat uttag av övertid och annan begränsningsperiod for övertid, Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa koektivavta om ängre beräkningsperiod än 16 veckor, dock högst i år. Koektivavta tär även träffas om avvikese från anmärkningen ti mom. 2 första stycket, anmärkningen ti mom. 7 t) och mom. 7 a) samt g)-i). Mon. 9 Arbetsgivare kan besuta att tiämpa koektivavta om arbetstid och fexibe arbetstid som redan finns på arbetspatsen. Möjighet ti oka avvikese a) har upphört att gäa, c) 10 andra stycket ATL om annat uttag av mertid, d) 13 ATL om dygns- och nattvia, e) 14 ATL om veckovia, 1) 15 tredje stycket ATL om föräggning av raster och g) har upphört att gäa. Detta moments bestämmeser avser inte att utesuta tiämpning av 3 andra stycket ATL. 9

12 Avöningsförmåner är ön enigt 15-6, semesterön, semesterersättning och ön under edighet samt föjande särskida ersättningar nämigen kompensation för fifnadstids- och övertidsarbete, tiägg för obekväm arbetstid, jour- och beredskapsersättning, tiägg vid förskjuten arbetstid samt färdtidsersättnng. Mon. 2 Avönngsförmåner utges från och med arbetstagarens första anstäningsdag ti och med arbetstagarens sista anstäningsdag, oavsett om den dagen är arbetsdag eer fridag. Mom. 4 Avöningsförmåner utbetaas någon av de sista 5 dagarna i månaden, om inte andra utbetaningsdagar faststäts. 1. Om möjigt ska utbetaningsdagar för nästkommande kaenderår faststäas senast i december månad. 2. Om utbetaningscag har faststäts ti bestämt datum varje månad gäer föjande. a) inträffar faststäd utbetaningsdag på sön- eer hegdag, ska avöningsfönnåner utbetaas andra vardagen före den faststäda utbetaningsdagen. b) nträffar faststäd utbetaningsdag på dag före sön- eer hegdag, ska avöningsförmåner utbetaas första vardagen före den faststäda utbetaningsdagen. 3. Arbetstagarorgansation kan påkaa oka förhanding om angivna utbetaningsdagar. Mom. 1 Ti arbetstagaren utges ön som månadsön för arbetad tid enigt överenskommese. Mon. 2 Månadsönen utgör 75 procent av ägsta ön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbidning enigt Huvudöverenskommesen med Svenska Kommunaarbetareförbundet. Arbetsgivaren kan fatta besut om att timön ska utges om det finns särskida skä för det. Kap. 5 Lönebestämmeser och särskida ersättningar 14 Avöningsförmåner Mom. I Arbetstagare får avöningsförmåner enigt detta avta. Mon. 3 Avöningsförmåner beräknas per kaendermånad. ar 15 Löneform 10

13 Mom. 1 Vid partie edighet under he kaendermånad beräknas månadsönen enigt föjande forme a = genomsnittigt anta timmar per vecka, som för arbetstagaren är ordinarie arbetstid, d = arbetstagarens månadsön vid partie edighet under he kaendermånad. Mom. 2 Lön som avser de av kaendermånad beräknas för en månadsavönad arbetstagare för kaenderdag och utges med beopp, motsvarande månadsönen dead med antaet kaenderdagar i månaden. Mon. 3 Vid beräkning av ön för kaendermånad ska sammanagd edighet utan rätt ti ön under de av månad anses omfatta det anta kaenderdagar som svarar mot antaet arbetsdagar, vika skue ha fugjorts under denna edighet. Antaet kaenderdagar, med två decimaer, erhås genom mutipikation av antaet arbetsdagar med a),40 för en arbetstagare, vars ordinarie arbetstid är föragd ti 5 dagar per vecka eer vid annan beräkningsperiod ti genomsnittigt 5 dagar per vecka och b) för annan arbetstagare den faktor, med två decimaer, som erhås genom att antaet kaenderdagar i beräkníngsperioden deas med antaet arbetsdagar i denna. Motsvarande beräkningssätt ska tiämpas vid partie edighet utan rätt ti ön under de av kaendermånad. 2. Vid edighet enigt 25 mom. 1 ska, förtid som ingår i en sjuköneperiod under viken arbetsgivaren har att svara för sjukön enigt agen om sjukön (SjLL) eer då arbetstidsberäkmad sjukpenning utges, omfattningen av sammanagd sådan edighet I i i > > > > > ; 16 Beräkning av ön ivissa fa Parríe edighet under he kaendermånad fxcfd Ei b 2 genomsnittigt anta timmar per vecka, som är partie edighet, c ï arbetstagarens månadsön och Ledighet under de! av kaendermånad ar I. Skue vid beräkning av faktor enigt b) uppkomma fer än två decimaer bortses fiån denna/dessa.

14 under de av månad beräknas enigt detta moment. Då kaenderdagsberäknad sjukpenning eer rehabiiteringspenning utges, ska sammanagd sådan edighet under de av månad anses omfatta samtiga kaenderdagar med sådan förmån. Motsvarande ska gäa vid sjukedighet under påbörjad semester. 3. Vid edighet för tjänstgöring inom totaförsvaret då dagpenning utges enigt förordningen om förmåner ti totatörsvarspiktiga eer motsvarande bestämmeser ska sammanagd sådan edighet under de av månad anses omfatta samtiga kaenderdagar med dagpenning. 4. Vid edighet de av enstaka dag ska öneavdrag göras med /165 av arbetstagarens månadsön för varje frånvarotimme med undantag för edighet på grund av sjukdom eer tifäig förädrapenning. Är arbetstagaren detidsanstäd ska önen först uppräknas ti ön som om arbetstagaren är hetidsanstäd med fu ordinarie arbetstid. Mom. 4 En arbetstagare som är anhåen, häktad eer frihetsberövad på kriminavårdens område, ska för den tiden avstå samtiga avöningsförmåner, om inte arbetsgivaren av särskida skä medger att viss de av önen får behåas. Mom. 5 En arbetstagare som avhåer sig från arbete utan att ha fått edigt eer inte kan styrka gitigt förfa, ska för denna tid avstå samtiga avöningsförmåner. Mon. 6 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa koektivavta om att beräkna ön med iöneavdrag per timme vid edighet under de av månad i stäet för att tiämpa kaenderdagsfaktor enigt mom. 3. Överenskommese om tímavdrag behöver inte omfatta aa edighetsorsaker. Mom. 1 Utges en avöningsförmån eer annan anstäningsförmån i samband med edighet ska den minskas (samordnas) med beopp motsvarande ersättning enigt a)-e) som avser samma period. a) Ersättning enigt sociaförsäkringsagstiftningen, annan ag, förordning eer iknande bestämmeser om ersättning som avser att täcka inkomstförust. c) Arbetstagarens rätt mot tredje man vad avser ersättning för förorad arbetsförtjänst. Samordning ska göras även om ersättningen inte utbetaas på grund av arbetstagarens eget handande eer försummese. Övrigt Möjighet ti oka avvikese 17 Samordning b) Försäkring som bekostats av arbetsgivaren. 2

15 Har en arbetstagare fått avöningsförmån eer annan anstäningsförmån från arbetsgivaren utan att samordning gjorts är arbetstagaren återbetainingsskydig. Arbetsgivaren kan avstå från krav på återbetaning om särskida skä föreigger. Arbetsgivaren kan besuta att ersättning/förmån ska het eer devis undantas från samordning. b) arbetsskadeivränta enigt sociaförsäkringsbaken (SF B) eer motsvarande i annan ag eer förordning, Mon. 3 Arbetsgivaren kan samordna avöningsförmån med särskid avtaispension eer motsvarande förmån enigt kommunaa pensionsbestäinmeiser som utges på grund av annan anstäning eer uppdrag. Mom. 4 En arbetstagare är skydig att anmäa sådan ersättning/förmån som påverkar samordning enigt mom. 1 ti arbetsgivaren. Mom. I En hetidsanstäd arbetstagare, som har en eniigt detta avta faststäd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den faststäda tiden, har rätt ti kompensation för övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete beordras på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan kompensation utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand. Meddeiande om att utföra öveitidsarbete ska såvitt möjigt ämnas senast 4 timmar före den ordinarie arbetstidens sut. Mom. 2 För övertidsarbete enigt ovan under 2 timmar närmast före och efter ordinarie arbetstid, enke övertid, utges kompensation för varje övertidstimme med % timmes edighet eer med ersättning enigt mom. 4. För övertidsarbete under annan tid, kvaificerad övertid, utges kompensation för varje övertidstimme med 2 timmars edighet eier med ersättning enigt mom. 4. Om övertidsarbete utförts både före och efter ordinarie arbetstid ska den tid som sammanagt överstiger 2 timmar, inräknat eventuet övertidsarbete på tid mean ett i fera perioder uppdeat ordinarie arbetspass, vara kvaificerad övertid. Mom. 2 Samordning ska inte göras med a) ersättning som är avsedd att vara kostnadsersättning, c) ersättning enigt AGS-KL eer TFA-KL. 18 Övertid m.m. Hetid 13

16 Vid beräkning av övertidsarbete under jour och beredskap ska påbörjad havtimme anses som fugjord havtimme om arbetet avsutas eer påbörjas mean Om övertidsarbete påbörjas vid fera tifäen under samma 30 mínutersperiod ska den totaa tiden äggas samman innan avrundning sker. Mom. 3 En detidsanstäd arbetstagare, som arbetar utöver den faststäda arbetstiden (fynadstidsarbete) fär, med i andra stycket angivet undantag, fynadsön för detta enigt mom. 4. Efter överenskommese mean arbetsgivaren och arbetstagaren kan fynadstidsarbete i stäet ersättas med edighet av motsvarande ängd. En detidsanstäid arbetstagare, som arbetar utöver den för motsvarande hetidsanstäiining enigt detta avta faststäda arbetstiden (övertidsarbete), får kompensation under samma förutsättningar och efter samma grunder som gäer for hetidsanstäid. a) arbete på fridag och under beordrad jour eer beredskap anses som kvaificerad övertid och b) arbetstid som överstiger 8 timmar per dag, eer i schema upptagen ängre ordinarie arbetstid, utgöra arbete på övertid. Med fridag enigt a) avses ör-, sön- och hegdag som inte är ordinarie arbetstid. Detid Oberoende av om den faststäda arbetstiden fugjorts eer inte ska 14

17 Mon. 4 Övertidskompensation och fynadsön utges per timme enigt föjande. 1 ersättningen ingår semesterön och semesterersättning med beopp som förutsätts i semesteragen (SeinL). Mom. 5 Som övertidsarbete betraktas inte tid, som genom ändrad föräggning eer förskjutning av arbetstiden bir ordinarie arbetstid. Tiägg för obekväm arbetstid utges ti en arbetstagare för fugjord ordinarie arbetstid som föragts enigt nedan. Tiägget utges inte vid övertidsarbete. Dock ska en arbetstagare, som har ordinarie arbetstid föragd ti vardag såvä som sön- och/eer hegdag, få tiägg För arbete på obekväm arbetstid även när arbetet är fynadstids- eer övertidsarbete. Av nedanstående tabei framgår viiken tid som ska anses utgöra obekväm arbetstid samt det tiägg som utges för demia tid. F ynadsiön 120 % Enke övertid 180 % av månadsönen 165 Kvaificerad övertid 240 % För en deitidsanstäd arbetstagare ska månadsönen uppräk_nas ti ön som om arbetstagaren är hetidsanstäid med fui ordinarie arbetstid. 19 Obekväm arbetstid Tiägget utges inte vid övertidsarbete under jour och beredskap. O-tiiäggstid 1 Kr/tim 1. O-tiäggstid A 101,50 - Tid från k på dag före ångfredagen ti k på dagen efter annandag påsk. 15

18 Under tid från k natt mot hegdag höjs 0-tiägg A ti 121,80 2. O-tiäggstid B (Dock inte i fa som avses med 51,90 O-tiäggstid A) Under tid från k natt mot ördag, söndag och hegdag höjs O-tiägg B ti 59,70. - Tid från k på dag före pingstafion eer midsommarafton ti k på vardag närmast efter hegdagsaftonen. - Tid från k på dag före juafton eer nyårsafton ti k på vardag utom ördag närmast efter hegdagsafionen. - Tid från k ti k på ördag, söndag, hegdag eer dag som både föregås och efterföjs av söndag eer hegdag, varvid ju- och nyårsafton jämstäs med hegdag. - Tid från k ti k vardag närmast före trettondag ju, första maj, Kristi himmesfardsdag, nationadagen eer aa hegons dag. - Tid från k ti k måndag eer vardag närmast efter trettondag ju, första maj, Kristi himmesfardsdag eer nationadagen. ~ Tid från k ti k fredag som inte omfattas av O-tiäggstid ovan. 3. O-tiäggstid C (Dock inte i fa som avses 44,40 med 0-tiäggstid A eer B) - Tid från k ti k måndag ti torsdag samt från k ti k tisdag ti fredag. 16

19 Efter överenskommese mean arbetsgivaren och arbetstagaren kan obekväm arbetstid istäet ersättas med edighet. 0~tiäggstid inom respektive kategori (A, B, C eer D) summeras per kaendermånad. Varje summa avrundas uppåt ti närmaste he- eer havtimme. O-tiägg utges inte för samrnanräknad avrundad tid understigande 1 timme inom respektive kategori. I ersättningen ingår semesterön och semesterersättning med beopp som förutsätts i semesteragen (SernL). Mon. 1 Med jour avses att arbetstagare utöver faststäd ordinarie arbetstid står ti arbetsgivarens förfogande på arbetsstäet för att vid behov omedebart kunna utföra arbete. Med beredskap avses att arbetstagare utöver faststäd ordinarie arbetstid står ti arbetsgivarens förfogande på pats utom arbetsstäet, som godkänts av arbetsedningen, för att vid behov utan dröjsmå kunna utföra arbete. Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absout nödvändig. Arbetsgivarens va meían jour och beredskap ska göras enbart med hänsyn ti vad verksamheten kräver. 4. O-tiäggstid D (Dock inte i fa som avses 21,00 med 0-tiäggstid A ešer B) - Tid från k ti k på vardag. 20 Jour och beredskap Mon. 2 Ersättning för jour och beredskap utges enigt töjande. A Jour Där arbetstagaren har beordrats jour för tid, som uppgår ti högst 50 timmar under 35,60 kaendermånaden för tid därutöver under kaendermånaden 71,30 17

20 I ersättningen ingår semesterön och semesterersättning med beopp som förutsätts i semesteragen (SemL). För jour och beredskap eer de därav, föragd ti tid som anges nedan, ska ersättning enigt ovan förhöjas med 100 procent. b) Tid från k på dag före midsommarafton, juafton eer nyårsafton ti k på vardag närmast efter heigdagsaftonen. c) Tid från k ti k på sön- eer hegdag, ördag eer på dag som både föregås och efterföjs av sön- eer hegdag, varvid ju- och nyårsafton jämstäs med hegdag. d) Tid från k ti k vardag utom ördag närmast före trettondag ju, första maj, Kristi himmesfardsdag, nationadagen eer aa hegons dag. e) Tid från k ti k vardag närmast efter sön- eer hegdag. Mom. 3 F ör jour och beredskap, som fugörs mean tidpunkten för den faststäda arbetstidens början en arbetsdag och motsvarande tidpunkt nästkommande arbetsdag, utges ersättning för ägst 8 timmar, minskade med arbetstimmar, som fuigjorts under jour och beredskap. Mom. 4 Vid arbete under beordrad beredskap får arbetstagaren ersättning för resekostnader ti och från arbetsstäe enigt samma grunder som anges i biersättningsavtaet (BIA). > 1 B Beredskap Där arbetstagaren har beordrats beredskap för tid, som uppgår ti högst 50 timmar under 17,20 kaendermånaden för tid därutöver under kaendermånaden 33,80 a) Tid från k på dag före ångfredagen ti k på dagen efter annandag påsk. 1) Tid från k ti k vardag närmast före ördag. Mon. 5 Stadigvarande utäggning av jour och beredskap bör upptas i schema eer iknande som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisation. 8

21 Vid oenighet om sådant schema kan frågan upptas tii överäggning. Begäran om detta ska ha inkommit ti arbetsgivaren inom t) dagar. Om så inte sker eer överäggning inte eder ti enighet faststäer arbetsgivaren föräggningen av jour och beredskap med iakttagande av denna bestämmese. Denna bestämmese ersätter 1 1, 2 och 14 medbestämmandeagen (MBL). Mon. 6 Arbetsgivare kan besuta att tiämpa koektivavta om jour- och beredskap som redan finns på arbetspatsen. Mon. 1 Om en arbetstagare, som arbetar enigt viss arbetstidsföräggning, beordras att arbeta enigt annan arbetstidsföräggning, bir den arbetstiden ordinarie arbetstid. Detsamma gäer om ordinarie arbetstid förskjuts genom tidigare- eer senareäggning av arbetstiden eer genom ändrad iridagsföräggning. Tisägese om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart som möjigt, dock senast dagen före den avsedda ändringen. Mom. 2 Tiägg ti önen enigt nedan utges under 10 dagar från tisägesen för arbetad tid som enigt näst föregående schema skue varit fritid. Om ändringen av den ordinarie arbetstiden gäer för viss tid utges inte tiägget vid återgång ti näst föregående schema. Tiiägget utges inte samtidig: med fynadsön, övertidskompensation eier i fa som avses i 12 mom. 4, om sommararbetstid. Tiägg vid förskjuten arbetstid utges per fugjord timme enigt föjande. För dag som enigt näst För övrig tid föregående schema skue varit fridag 78,70 39,40 Tiden inom respektive ersättningsnivå sammanräknas per kaendermånad. Varje summa avruncas uppåt ti närmaste he- eer havtimme. Möjighet ti oka avvikese 21 Förskjuten arbetstid Under de 2 första kaenderdagarna höjs tiägget med 50 procent. 19

22 I ersättningen ingår semesterön och semesterersättning med beopp som förut» sätts i semesteragen (SemL). Mom. 3 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa koektivavta om avvikese från mom. 2. Mom. E Arbetstagare som under resa i arbetet utanför den vaniga verksamhetsorten färdas under tid, som inte är ordinarie arbetstid, får färdtidscrsättning enigt mom. 2. Väntetid som föraneds av tifäigt uppehå eer avbrott i färden (tågbyte eer annat byte av fardmede) ikstäs med fardtid. Färdtidsersättning utges endast för färdtíd och i föregående stycke nämnd väntetid, som sammanagt varar under minst 30 minuter. Färd- och väntetid summeras per kaendervecka. Summan avrundas uppåt ti närmaste he- eer havtimme. Med resa i arbetet avses en av förrättning direkt föranedd resa och med den vaniga verksamhetsorten avses detsamma som i traktamentsavtaet. 64,70 129,50 I ersättningen ingår semesterön och semesterersättning med beopp som förutsätts i semesteragen (Sem). Mon. 3 Arbetstagare får inte färdtidsersättning för tid, då fynadsön, kompensation för övertidsarbete eer annan särskit bestämd ersättning än traktamentsersättning utges. Om arbetstagaren saknar bestämd ordinarie arbetstid, utges inte fardtidsersättning förtid mean k och k måndag~fredag, om tiden inte infaer under hegdag, midsommar-, ju- eer nyårsafton Möjighet ti oka avvikese z2 Färdfia Mom. 2 Färdtídsersättning utges enigt föjande. För de första 10 timmarna För tid därutöver under under en kaendervecka, för kaenderveckan vika ersättningen ska utges 20

23 Färdtidsersättning utges inte for sådan tid mean k och k då arbetstagaren disponerar sovpats på fardmedet. Mum. 4 Färdtidsersättning utges endast for fardtid och väntetid som är försvarig med hänsyn ti den avsedda förrättningen, resekostnaden och kommunikationsmöjigheterna. 21

24 Mon. 1 Denna bestämmese och 25-27, gäer edighet och ön under edighet. Mon. 2 Vid edighet under de av kaenderrnånad ska edigheten omfatta samtiga kaenderdagar, som infaer under edigheten. Mom. 3 Redan påbörjad edighet får inte bytas ut mot annan edighet med mindre än att arbetsgivaren medger det. Arbetstagare har med stöd av ag och avta i vissa fa rätt att byta påbörjad edighet mot annan edighet eer avbryta påbörjad iedighet och återgå i arbete. Mom. 4 Lön under edighet utges för den tid, då arbetstagaren annars skue ha arbetat, och endast under de förutsättningar, som anges i I övriga fa ska arbetstagare avstå samtiga avöningsförmåner. Mom. 5 Då arbetstagaren får ön under edighet, och samtidigt har arbetsinkomst från annan arbetsgivare under samma tid, prövar arbetsgivaren om och i viken omfattning önen får behåas. Mon. 6 Utöver de fa som regeras i ag, annan författning eer detta avta kan arbetstagare få edigt om det är förenigt med verksamhetens krav. Mon. 3 En arbetstagare med fast kontant ön får semesterdagar med semesterön i proportion ti hur stor de av intjänandeåret som arbetstagaren har haft anstäning hos arbetsgivaren och inte varit frånvarande av annan anedning än betad semesteredíghet eer iedighet som enigt mom. 10 är semesterönegrundande. i s E Kap. 6 Ledighetsförmåner 23 Amänna edighetsbestämmeiser 24 Semester Inedande bestämmeser Mom. 1 Semesterförmâner utges enigt semesteragen (SernL) om inte annat anges nedan. Mom. 2 Arbetstagare med fast kontant ön får semesteredighet under intjänandeåret, som sanimanfaer med semesteråret, viket är öpande kaender- 0 a. 22

25 Om arbetstagaren är edig och har fått behåa mindre än 40 procent av önen för hetids anstäining, ska arbetstagarens ön uppräknas med 12 procent och inkuderar då semesterförmåner om inte semesterförmåner för detta har utgetts på annat sätt. Mon. 4 För en arbetstagare med ordinarie arbetstid föragd ti samtiga vardagar måndag-fredag ska varje under semesteitiden infaande ordinarie arbetsdag betraktas som en semesterdag. F ör övriga arbetstagare ska antaet semesterdagar, som ska anses ingå i semesteriedigheten, beräknas enigt föjande forme a rs antaet ordinarie arbetsdagar som arbetstagaren enigt faststät arbetsschema genomsnittigt ska arbeta per vecka, Om brutet ta uppstår vid sammanäggning av depösterna enigt c för semesteråret ska avrundning ske ti närmast ägre dagantai. För arbetstagare med ordinarie arbetstid föragd även tii s.k. ätthegdag gäer föjande. Om hegdag, midsommarafton,juiafton eer nyårsafton är ordinarie arbetsdag och infaer på måndagmfredag under semesteredighet som omfattar minst 1 vecka ska antaet semesterdagar som beräknas ingå i semesteredigheten minskas med 1 dag för varje sådan hegdag eer hegdagsafton. Om så iokat överenskorns, arbetstagaren begär det eer särskida skä finns kan semesteredígheten föräggas ti annan tid än maj-september. Beräkning av semesteredighet Åxbfic a b 2 antaet ordinarie arbetsdagar som ingår i semesteredigheten och c = antaet semesterdagar som ska beräknas ingå i semesteredigneten. F öräggning av semesteredighet Mom. 5 I enighet med 10 SemL gäer föjande a) Vid föräggning av semesteredighet som avses i 12 SemL ska eftersträvas att arbetstagaren får en edighetsperiod av minst 4 veckor under juni-augusti. Sådan semesteredighet får efter förhandingar enigt i agen om medbestämmande i arbetsivet (MBL) föräggas även ti maj och september eer de av dessa månader. 23

26 b) När semestersta upprättas ska föjande gäa, om inte annat överenskoms. Arbetstagaren ska senast vid tidpunkt, som okat överenskoms uttrycka önske~ må om huvudsemesterns föräggning. Arbetsgivaren upprättar därefter försag ti semesterista. Arbetsgivarens försag ti senesterista meddeas för berörda arbetstagare och översänds ti den okaa arbetstagarorganisationen senast vid tidpunkt, som okat överenskoms. Loka arbetstagarorganisation kan senast inom 10 dagar efter detta påkaa förhandingar enigt 12 MBL om ändringar i försaget. Om så inte sker anses försaget godkänt. Om oka överenskommese inte kan uppnås om ovan angivna tidpunkter' gäer bestämmeserna i I 1 Semi. om underrättese ti arbetstagaren. Mon. 6 Infaer under semesteredighet dag då arbetstagaren är oförmögen ti arbete eer dag som är semesterönegrundande enigt mom. 4 ska sådan dag inte räknas som semesterdag om arbetstagaren begär det utan dröjsmå. I sådant fa ska i stäet för semesterön utges ön i den omfattning och på de vikor som föreskrivs i 17, 25-26, samordningsbestämneser, sjukdom, och förädraedighet. Detsamma gäer for sådan edighet som avses i 17 b första stycket 3 SemL, 7 agen om fackig förtroendemans stäning på arbetspatsen (LFF) samt edighet för civi» och värnpikt. Mon. 8 Vid nattarbete kan det första arbetspasset efter semestern om minst vecka infaa tidigast dagen efter semesterns sut. Detta kan dock ske vid högst ett tifäe per semesterår. 5 ä i a! Arbetstagaren ska underrättas om faststäd semester. Mon. 7 Om annat inte överenskoms ska semesteredighet om möjigt föräggas så att den börjar dag efter fridag och sutar dag före fridag. En arbetstagare med ordinarie arbetstid enbart vardagar måndag-fredag och som får 25 semesterdagar i en föjd får om semesteredigheten börjar med måndag och sutar med fredag en tota edighetsperiod av 37 kaenderdagar om ördag och söndag som omger semesteredigheten nedräknas. J i Detta moment syftar ti att persona med annan arbetstidstöräggning får en edighetsperiod av motsvarande ängd. De fridagar som omger' semesteredigheten är en motsvarighet ti ördag-söndag enigt föregående stycke. Detsamma gäer vid uppdening av sernesteredigheten. 24

27 Mom. 9 Arbetstagare är skydig att, om synneriga skä finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbetstagaren ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäiga. Mom. 10 Frånvaro från arbetet är semesterönegrundande när det gäer a) edighet av anedning och omfattning som anges i b SemL, b) edighet med ön eer de av ön dock ägst ön motsvarande 40 procent av den för motsvarande hetidsanstäd gäande önen och Mon. 11 Semesterön för arbetstagare med fast kontant ön är öpande semesterön och semesterdagstiägg. Löpande semesterön utges med den under den betada semestertiden öpande önen. Semesterdagstiägg utges i samband med semesteredigheten för varje uttagen betad semesterdag, beräknad enigt mom. 7, med beopp som beräknas på föjande sätt Mom. 12 För annan arbetstagare än i mom. ska utöver mom. 1, 4~10 och föjande gäa. Semesterön beräknat, enigt 16 b SemL, utges for varje uttagen betad semesterdag med 12 procent av semesteröneunderaget deat med det anta betada semesterdagar, dock inte sparade, som arbetstagaren har rätt ti. Mon. 13 En arbetstagare som under ett semesterår har rätt ti mer än 20 semesterdagar med ön, får spara överskjutande semesterdagar ti ett senare semesterår. Vid avbruten semester kompenseras arbetstagare för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag eer annan kompensation enigt överenskommese mean arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådan semester ska föräggas under semesteråret. Kompensation kan ämnas med högst 5 semesterdagar. Beräkning av Semesterön c) edighet för centrat fackigt förtroendemannauppdrag. 0,605 procent av fasta kontanta önen. Sparande av semesteredigher och Semesterön 25

28 Arbetstagare som vi ta ut högst 5 sparade semesterdagar utan sammanhang med semesteredigheten i övrigt bör meddea arbetsgivaren detta senast en vecka i förväg. Mom. 14 Betad semesterdag, som inte kunnat äggas ut under semesteråret överförs ti nästa semesterår som sparad semesterdag om inte annat överenskoms med arbetstagaren. Om antaet sparade semesterdagar därigenom skue överstiga 40 utges i stäet kontant ersättning med semesterön för sådan semesterdag om inte annat överenskoms med arbetstagaren. Mom. 15 Har arbetstagare fått fera betada semesterdagar än arbetstagaren har rätt ti under året eer for hög sådan ersättning, som avses i mom. 5 sista stycket, ska arbetstagaren återbetaa för mycket utbetad semesterön. Mom. 16 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa koektivavta om avvikese från denna bestämmese. Ett sådant koektivavta får inte innebära att arbetstagarens rättigheter enigt SernL inskränks. a) ti föjd av sjukdom, oycksfa eer arbetsskada, får edigt så änge arbetsoförmågan kvarstår, eer b) på grund av medicinsk behanding eer medicinsk rehabiitering, får edigt då sjukpenning enigt sociaforsäkringsbaken (SF B) utges. Moan. 2 Behov av edighet på grund av sjukdom, oycksfa eer arbetsskada utöver 7 kaenderdagar ska styrkas genom intyg av äkare eer tandäkare. Arbetsgivaren får dock kräva sådant intyg även vid kortare edighet eer för särskida fa avstå att kräva intyg. Arbetstagaren svarar for kostnaden for sådant intyg. Arbetsgivaren får föreskriva, att intyget ska vara utfärdat av anvisad äkare eer tandäkare. Arbetstagarens kostnad i detta fa ersätts av arbetsgivaren ti den Återbetamhg av semesterön Dödsbo är inte återbetaningsskydigt. Möjighet ti oka avvikese 25 Sjukdom m.m. Ledighet Mom. 1 Arbetstagare, som inte kan arbeta 26

29 de kostnaden inte ersätts eer bort ersättas av Försäkringskassan eer av försäkring som arbetsgivaren bekostar. Arbetsgivaren kan besuta att efierge kravet i 9 agen om sjukön (SjLL) på att arbetstagare ska ämna försäkran vid sjukdom. Mum. 3 Arbetstagaren ska, för att ha rätt ti sjukön enigt agen om sjukön (SjLL)/avtaet, snarast anmäa sjukdomen, oycksfaet eer arbetsskadan ti arbetsgivaren. Arbetstagaren ska även meddea arbetsgivaren datum då sjukfaet inträffade. Ti vad som enigt 6 SjLL anges som ön och andra anstäningsförmåner ska enbart räknas föjande anstäningsförmåner, nämigen ön enigt 15 och 6, seniesterön och ön under edighet saint de särskida ersättningarna, tiägg för obekväm arbetstid och jour- och beredskapsersättning, enigt 19 och 20. Vad som arbetstagaren gått miste om ti föjd av nedsättningen av arbetsförmågan under sjuköneperioden enigt 7 SjLL, beräknas när det gäer a) timön; ti vad arbetstagaren för perioden enigt då gäande föräggning av ordinarie arbetstid skue ha fått, b) semesterön; ti vad arbetstagaren för perioden enigt då gäande semester» föräggning skue ha fått, för en arbetstagare med fast kontant ön dock utan sernesterdagstiägg, c) ön under edighet; ti vad arbetstagaren för perioden enigt då gäande överenskommese skue ha fått, d) tiägg för obekväm arbetstid; ti vad arbetstagaren för perioden enigt då gäande föräggning av ordinarie arbetstid skue ha fått och e) jour- och beredskapsersättning; ti vad arbetstagaren för perioden enigt då gäande jour- och beredskapsista skue ha ätt. Mom. 5 Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt ti edighet med bibehåen ön för förstagångsbesök hos äkare vid akut sjukdom eer oycksfa. Anmäan Sjukön Mom. 4 Vid beräkning av sjukön enigt SjLL gäer föjande. Besök inom h iso~ och sjukvård med bibehåen ön 27

30 Arbetsgivaren kan även i övrigt bevija edighet med ön för besök inom häsooch sjukvård. Mom. 1 En arbetstagare som vi utnyttja sin rätt att vara förädraedig enigt förädraedighetsagen (F örl) ska anmäa detta ti arbetsgivaren minst 3 månader före edighetens början. Anmäan kan göras senare om arbetstagaren har särskida skä. Under edighet för enskida angeägenheter kan arbetstagare om synneriga skä finns, medges behåa önen under sammanagt högst 10 arbetsdagar per kaenderår. Som synneriga skä ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eer bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses make, maka, registrerad partner, sambo, bam, föräder, syskon, svärtörädrar, barnbarn samt mor- och farförädrar. Momentet ska inte tiämpas vid edighet som avses i mom. 1 a) och b) för tid då sjukön utges enigt agen om sjukön (SjLL)/avtaet eer sjukpenning utges enigt SFB 26 Förädraedighet Avvikese fån jörädraedighetsagen Momentet gäer inte vid edighet med tifäig förädrapenning. 27 Enskida angeägenheter Vid barns svårare sjukdom utges fönnån enigt momentet endast om arbetstagare inte har rätt ti ersättning enigt sociaförsäkringsbaken (SFB). 28

31 Mom. 1 Efter framstäning från arbetstagaren kan arbetsgivaren medge förkortning av uppsägningstiden. Mon. 2 Arbetstagare, som ämnar sin anstäning utan att föja gäande uppsägningstid, mister innestående avöningsförmåner, dock högst med ett beopp som motsvarar önen för 14 kaenderdagar. Mon. I Om arbete inte kan erbjudas arbetstagare under uppsägningstiden ska vid beräkning av anstäningsförmåner föjande gäa. Ti vad som i 12 agen om anstäningsskydd (LAS) anges som ön och andra anstäningsförmåner räknas samtiga i koektivavtaet upptagna öne~ och anstäningsförmåner med undantag för b) sådana ersättningar som har karaktären av kostnadsersättning, som exempevis traktatnents- och resekostnader och iknande. Som ön och andra anstäningsförmåner räknas även höjda avöningsförmåner, bortsett från de undantagna, som retroaktivt kan komma att faststäas genom förhandingeöverenskommese under uppsägningstiden. a) tiägg för obekväm arbetstid beräknas ti vad som arbetstagaren enigt gäande arbetstidsföräggning skue ha fått, b) jour- och beredskapsersättning beräknas ti vad som arbetstagaren enigt gäande jour- eer beredskapsista skue ha fått. Mon. 1 Oavsett vad som föreskrivs i 15, 30 och 30 a LAS gäer inte någon skydighet att ge underrättese, varse och besked. Mon. 2 Anstäningstid enigt detta avta ger inte och tigodoräknas inte heer tidsmässigt för företrädesrätt ti återanstäning som avses i 25 LAS. Kap. 7 Avsut av anstäningen 28 Anstäningsförmåner under uppsägningstid m.m. 29 Beräkning av anstäningsförmåner under uppsägningstid a) ersättning för övertidsarbete, fynadsön, fardtidsersättning och Mum. 2 Vid tiämpning av mom. 1 ska 30 Vissa bestämmeser om turordning och företrädesrätt Avvikeser från agen om anstäningsskydd (LAS) 29

32 Mom. 3 Bestämmeserna i 25 a LAS gäer inte 30

33 Mon. 1 Arbetstagare, som drabbas av oycksfa, skada eer sjukdom och där rätt ti ersättning kan finnas från annan än arbetsgivaren (tredje man), är skydig att anmäa detta ti arbetsgivaren. Sådan anmäan ska göras så snart som möjigt. Arbetstagaren har, om arbetsgivaren kräver detta, att bevaka sin rätt ti ersättning från tredje man. I sådant fai har arbetstagaren rätt att i sin tur överämna åt arbetsgivaren att föra arbetstagarens taan i ärendet. I sistnämnda fa ska arbetsgivaren svara för samtiga kostnader som kan vara förenade med ersättningskravet. Föjer arbetstagaren inte bestämmeserna i andra stycket första meningen, får arbetstagarens avöningsförmåner efter förhandingar minskas med skäigt beopp med hänsyn tii den skada som våiats arbetsgivaren. Mum. 2 Har det under den tid då arbetstagare utfört arbete inträffat en händese, och gör tredje man vid domsto gäande skadeståndsansvar för arbetstagaren, gäer att arbetsgivaren har både rätt och skydighet att biträda arbetstagaren i detta ärende. Lämnas i sådant fa biträde av arbetsgivaren svarar arbetsgivaren för samtiga rättegångskostnader i ärendet. Bestämmesen i stycket ovan gäier inte i ärenden där det finns motstridiga intressen mean arbetstagaren och arbetsgivaren eer annan arbetstagare. Arbetsgivaren är inte skydig att biträda arbetstagare som, utan arbetsgivarens medgivande, fuföjer taan i högre rätt. Arbetstagare som åagts att instäiia sig vid domsto på grund av sådan skada som avses i första stycket har rätt att behåa ön för den de av ordinarie arbetstidsföräggning som åtgår iör instäiesen i domstoen, dock inte för den tid som arbetstagaren är avstängd från arbete. Mum. 3 Arbetstagare, som kaats ti domsto som vittne eer sakkunnig för att höras om förhåande om viket arbetstagaren har kännedom på grund av sin anstäning, har rätt att behåa ön för den de av ordinarie arbetstidsföräggning som åtgår för instäese i domstoen. För instäiese utom ordinarie arbetstid utges ersättning per timme med beopp motsvarande fynadsön enigt 18 mom. 4. I ersättningen ingår semesterön och semesterersättning med beopp som förutsätts i semesteragen (SemL). Kap. 8 Övriga förmåner och bestämmeser 31 Ersättning från tredje man m.m. 31

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Gösta Rehnstam Förhandlingschef 044-309 33 64 gosta.rehnstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-16 Dnr 1301567 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Fastställande

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1).

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1). Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16 Parterna träffar detta kollektivavtal Överenskommelse om lön och anställningsvillkor for personlig assistent

Läs mer

BEA 06. Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

BEA 06. Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser = BEA 06 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser fååéü ää= Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA 06... 5 1 Innehåll m.m... 5

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 15 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 TRAFIKHUVUDMÄN utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Vision Akademikerförbundet SSR Förtecknade Saco-förbund TRAFIKHUVUDMÄN utanför

Läs mer

Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Fackförbundet SKTF Unionen Förtecknade SACO-förbund Innehåll Definitioner och förkortningar

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart nr 21 juni 2012 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Centralt kollektivavtal

Centralt kollektivavtal Centralt kollektivavtal MeF-HF 2013-10-01 1 (55) Centralt kollektivavtal mellan Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet för antroposofiskt orienterade verksamheter Allmänna Sektionen Gällande från

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Skola/Utbildning Branschoch löneavtal 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar 2016 06 26 LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar Innehållsförteckning Arbetstid... 3 Arbetstid... 3 särskilda bestämmelser för präst... 3 arbetstidsschema... 3 Övertid

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 3220 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna 3 Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 1

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Huvudöverenskommelse 2012-11-14 RiB 12 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Vision å

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 4265 Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förord 3 Övriga överenskommelser mellan parterna 5 Avtal om allmänna anställningsvillkor 7 1 Avtalets

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Akademikerförbunden Tjänstemannaavtal 2012 2013 Samhall Giltighetstid: 1 april 2012-31 mars 2013 Almega Samhallförbundet

Läs mer

I-avtalet 2016 2017. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31

I-avtalet 2016 2017. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31 I-avtalet 2016 2017 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden 1 maj 2016 30 april 2017 Artikelnummer 81-400 Tjänstemän Avtal Sida Avsnitt 1 Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Ändringar i arbetstidslagen fr o m den 1 januari 2007 Som vi tidigare meddelat (se Cirkulär nr 10/2005) skall vissa nya regler i arbetstidslagen tillämpas från och

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Gruvindustrin Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Gruvornas Arbetsgivareförbund Avtal mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna rörande

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Tjänstemannaavtalet Stål och Metall Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 AVTAL mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna rörande allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Tjänstemannaförbundet HTF Sveriges Ingenjörer Avtalsområde

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016

Bransch- och löneavtal 2014-2016 Idrott Bransch- och löneavtal 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Fastighetsanställdas Förbund Kommunal (part på golf- och ridklubbar) Akademikerförbunden Innehåll Författningar

Läs mer

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 AVA AVA-T Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 Ersätter Centrala avtal nr 2008:2 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media Group STHLM AVA Innehåll AVA Förord

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-08-28 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplatser Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-08-28

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Avtal SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Fr o m 1 april 2012 Giltighetstid fr o m 2012-04-01 A v t a l mellan SLA och LEDARNA om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal TJÄNSTEMÄN Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal 1 april 2016-31 mars 2017 IKEM:s avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna Avtal som inte tagits

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Tjänsteföretagskrifter, föreningsrätt m m... 3 3 Anställning...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund.

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund. KOLLEKTIVAVTAL mellan Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund SKTF Svenska Kommunalarbetareförbundet Vårdförbundet 2001-07-01 --

Läs mer

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3600 SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler 5 4 Semester

Läs mer

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring (TFA) Utvecklingsavtal Avtal om rätt till tjänstemäns

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 oktober 2013 30 september 2016. Folkrörelseorganisationer.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 oktober 2013 30 september 2016. Folkrörelseorganisationer. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 oktober 2013 30 september 2016 Folkrörelseorganisationer Avtal 1/10 2013 30/9 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Protokoll Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Datum: 2016-04-27 t o m 2016-05-20 Parter: Arbetsgivarsidan: Tele2 Sverige AB, nedan kallat företaget Arbetstagarsidan: Unionen, Saco och SEKO Närvarande:

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016 Tjänstemannaavtalet Kollektivavtal SVEMEK 1 juni 2013-31 maj 2016 Avtal mellan SVEMEK och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän Giltighetstid: 1 juni 2013-31

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 2185 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013-12-20 Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 17

Läs mer

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3610 SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler

Läs mer

Övriga avtal mellan parterna

Övriga avtal mellan parterna Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Kollektivavtal 4 1 Avtalets omfattning 4 2 Allmänna förhållningsregler 5 3 Anställning 5 4 Arbetstid 6 5 Övertidskompensation 10 6 Beredskapstjänst 12

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal 1 mars 2012 30 april 2013 Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal Parter Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges

Läs mer

Stadshuset, sammanträdesrum 2, 2016-01-22 kl 08:30-11:30

Stadshuset, sammanträdesrum 2, 2016-01-22 kl 08:30-11:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Hässleholms kommun Personalutskottet Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Stadshuset, sammanträdesrum 2, 2016-01-22

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 1 januari 2007 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Riksdagen har beslutat om ändringar i arbetstidslagen, prop. 2003/04:180 och SFS 2005:165,

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer

ALMEGA Branschavtal. Spårtrafik. Mittnabotåget Kustpilen Öresund. Veolia Transport SEKO. Sveriges Ingenjörer/TJ. Lokal anpassning av

ALMEGA Branschavtal. Spårtrafik. Mittnabotåget Kustpilen Öresund. Veolia Transport SEKO. Sveriges Ingenjörer/TJ. Lokal anpassning av Lokal anpassning av ALMEGA Branschavtal Allmänna anställningsvillkor 2012-2013 Spårtrafik Veolia Transport/Division Tåg Mittnabotåget Kustpilen Öresund Veolia Transport SEKO ST Sveriges Ingenjörer/TJ Förteckning

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten...

Läs mer

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtal Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet Beredskapsavtal Pensionsavtal Avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Kollektivavtal Serviceentreprenad 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning ANSTÄLLNING... 4 1 Ingående av anställning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning... 5 3 Ordnings-

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 Giltighetstid: Unionen 2013-07-01 2016-06-30 SRAT tillsvidare (i lydelse fr o m 23 september 2013) Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Kollektivavtal 2013 2016

Kollektivavtal 2013 2016 Kollektivavtal 2013 2016 Parter TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Avtalsområde Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän och arbetsledare inom textil- och konfektionsbranschen.

Läs mer

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30 Tjänstemannaavtalen AKADEMIKERFÖRBUNDEN Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen samt Akademikerförbunden för Systembolaget AB Innehållsförteckning

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

Affärsverksavtal SJ (AVASJ)

Affärsverksavtal SJ (AVASJ) Giltigt fr o m 1998-10-01 t o m 2003-09-30 1 INNEHÅLL: Affärsverksavtal SJ (AVASJ) 1.0 Presentation...2 1.1 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR...2 1 AVTALETS OMFATTNING... 2 2 ANSTÄLLNING... 2 2a ÖMSESIDIG LOJALITET

Läs mer

Banverkets affärsverksavtal

Banverkets affärsverksavtal Kollektivavtal Dnr F018-1064/PE80 Utgivare GPa Handläggare OPa Sändlista Banverkets enheter Giltig från Bilagor A - F och tills vidare Sidor 62 Banverkets affärsverksavtal BVAVA Tidigare versioner av BVAVA

Läs mer

Semesterberäkning enligt ALFA och semesterlagen. att gälla för Polisförbundets medlemmar fr.o.m. den 9 september

Semesterberäkning enligt ALFA och semesterlagen. att gälla för Polisförbundets medlemmar fr.o.m. den 9 september 1 (8) HR-avdelningen Datum 2010-09-01 Semesterberäkning enligt ALFA och semesterlagen - gäller för Polisförbundets medlemmar fr.o.m. den 9 september 2010 Med anledning av att Polisförbundet har sagt upp

Läs mer

Avtal. Tjänstemän. Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB

Avtal. Tjänstemän. Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB Avtal Tjänstemän Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. 1 maj 2012 30 april 2013 Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart Observera nr 7 JUNI 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda

Läs mer

HÖK 12. Sveriges läkarförbund

HÖK 12. Sveriges läkarförbund HÖK 12 Sveriges läkarförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12... 3 Löneavtal, Bilaga 1... 7 Centrala och lokala

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

Redogörelse för nya arbetstidsavtalet med Symf/SMF. kommentarer/tillämpningsanvisningar

Redogörelse för nya arbetstidsavtalet med Symf/SMF. kommentarer/tillämpningsanvisningar Redogörelse för nya arbetstidsavtalet med Symf/SMF kommentarer/tillämpningsanvisningar 1 1. Inledning Den 2 november 2007 träffade Svensk Scenkonst (SvS), Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) och Musikerförbundet

Läs mer

Svenska Kyrkans AVTAL 08

Svenska Kyrkans AVTAL 08 Svenska Kyrkans AVTAL 08 Kollektivavtalet tecknades den 1 april 2008 och består av Kyrkans löneavtal 08, Kyrkans allmänna bestämmelser 08 (AB 08), Protokollsanteckningar samt Särskilda bestämmelser till

Läs mer

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 1 Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 2 SemL och AB säger Måndag den 1juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kommentar:

Läs mer

Lokalt avtal för Stationsvärdar och Betalvärdar

Lokalt avtal för Stationsvärdar och Betalvärdar Lokalt avtal för Stationsvärdar och Betalvärdar FÖRTECKNING ÖVER AVTAL SOM GÄLLER FÖR SPÅRTRAFIK... 4 1 AVTALETS OMFATTNING.... 5 2 ANSTÄLLNING.... 6 MOM 1 ANSTÄLLNING TILLSVIDARE... 6 MOM 2 TIDSBEGRÄNSAD

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO och å

Läs mer

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete Kollektivavtal för fastighetsarbete Giltighetstid: 2013-04-01-2016-03-31 IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer Fastighetsanställdas Förbund Innehållsförteckning Sid. LÖNEBILAGA för perioden

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Riksavtal 3 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Anställning 3 3 Arbetstid 3 4 Ersättning för

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

Buteljglasindustrin. 1 juni 2013-31 maj 2016. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

Buteljglasindustrin. 1 juni 2013-31 maj 2016. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Buteljglasindustrin 1 juni 2013-31 maj 2016 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Kollektivavtal 2013-2016 Buteljglasindustrin Giltighetstid: 1 juni 2013-31 maj 2016 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

Kallelse Extra. Kommunstyrelsemöte

Kallelse Extra. Kommunstyrelsemöte Kallelse Extra Kommunstyrelsemöte Tisdagen den 7 juni 2016 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2016-06-01 Kommunstyrelsen Plats: Blå Huset, sammanträdesrummet Näset Hammarstrand Tid: Tisdagen den

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB i lydelse 2010-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande

Läs mer

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Fastigheter Branschavtal nr 9 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning Lönebilaga B1 för anställningar med tidlön... 3 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2004:781 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 10 Avstängning m.m. Förseelser m.m. Mom. 1 En arbetstagare kan på grund av förseelse

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Tekoavtalet 2010 2012

Tekoavtalet 2010 2012 Tekoavtalet 2010 2012 Kollektivt avtal mellan TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag och Industrifacket Metall angående arbets- och löneförhållanden inom tekoindustrin 1 maj 2010 29 februari 2012 Streckmarkeringar

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer