GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning Detta är NCC:s andra hållbarhetsredovisning och avser verksamhetsåret NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen och sedan 2010 ingår hållbarhetsredovisningen i NCC:s årsredovisning. NCC tillämpar GRI:s riktlinjer för frivillig redovisning av hållbarhetsinformation, G3.0 och redovisar enligt tillämpningsnivå C. Informationen i hållbarhetsredovisningen har inte granskats av tredje part, men det är NCC:s bedömning att informationen i års- och hållbarhetsredovisningen 2011, tillsammans med information på NCC:s hemsida uppfyller GRI:s informationskrav för tillämpningsnivå C. I de fall inget annat anges avser information hela NCC-koncernen. Förtyd ligande kommentarer lämnas i GRI-index för respektive indikator. Denna tabell inkluderar den standardinformation som är obligatorisk för tillämpningsnivå C, ytterligare standardinformation som NCC anser att det är relevant att redovisa på, samtliga kärnindikatorer i GRI:s protokoll 3.0 och de tilläggsindikatorer samt indikatorer från branschtillägget för Bygg- och fastighetsbranschen (CSS) som NCC redovisar på. Förklaring till hänvisning: ÅR = årsredovisningen 2011, www = NCC:s webbplats = Fullständig = Delvis ER = Ej relevant givet NCC verksamhet och/eller geografiska närvaro = Redovisas ej 1. STRATEGI OCH ANALYS 1.1 Kommentar från vd Risker och möjligheter 4 10, 16 17, ORGANISATIONEN 2.1 Organisationens namn 112, Baksida omslag 2.2 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster 12 13, Organisationsstruktur 12 14, 77 79, Huvudkontorets lokalisering 112, Baksida omslag 2.5 Länder där organisationen är verksam Ägarstruktur och bolagsform 100, Marknader Bolagets storlek 2, 12 15, 19, 25, 42 45, 50 53, Större förändringar under redovisningsperioden 42,45 Peter Wågström tillträdde som ny vd och koncernchef den 13 april. NCC sålde sitt innehav av återköpta B-aktier Erhållna utmärkelser under räkenskapsåret NCC har inte erhållit några utmärkelser under 2011.

2 3. DOVISNINGSPARAMETRAR Redovisningsprofil 3.1 Redovisningsperiod 32 Hållbarhetsredovisningen avser verksamhetsåret Senaste redovisningen Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2010 var NCC:s senaste och den publicerades den 18 mars Redovisningscykel NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen som del av årsredovisningen. 3.4 Kontaktperson för rapporten 112 Johan Bergman Redovisningens omfattning och avgränsningar 3.5 Process för att definiera redovisningens innehåll I tillägg till intern väsentlighetsanalys har vi fört dialog med externa intressenter och på så vis fått kunskap om vilka frågor som anses väsentliga samt vilken information som anses relevant att ta del av. Detta har legat till grund för vilken information vi har valt att inkludera i hållbarhetsredovisningen. 3.6 Redovisningens avgränsningar 32 NCC:s hållbarhetsredovisning för 2011 omfattar koncernen. För vissa indikatorer har avgränsning varit relevant eller nödvändig givet tillgång på information. Dessa avgränsningar anges vid respektive indikator. 3.7 Begränsningar av redovisningens omfattning 32 NCC:s hållbarhetsredovisning för 2011 omfattar koncernen. 3.8 Redovisningsprinciper för samägda bolag Se not om redovisningsprinciper Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter Inga korrigeringar i rapportering har gjorts sedan redovisningen Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsning eller mätmetoder jämfört med tidigare års redovisningar Inga väsentliga förändringar i relation till redovisningen Granskning 3.12 Tabell över var samtliga delar av GRI går att hitta 32 Detta är NCC:s fullständiga GRI-tabell Policy och praxis för extern granskning 32 NCC har inte låtit granska informationen som lämnas i hållbarhetsredovisningen, utöver den information som ingår i den legala årsredovisningen. 4. STYRNING, ÅTAGANDEN OCH ENGAGEMANG Styrning 4.1 Styrningsstruktur Styrelseordförandens roll 100, Oberoende eller icke-verkställande styrelseledamöter Möjligheter att lämna förslag etc. till styrelsen Internt utvecklade policyer och riktlinjer 33, 37, Externa deklarationer, principer och initiativ 24, 31, 33 35, 37, Medlemskap i organisationer 32 33, 39 Intressentengagemang 4.14 Intressentgrupper Identifiering och urval av intressenter Viktiga frågor som har lyfts vid intressentdialog och organisationens hantering av dessa INDIKATOR EKONOMISKA INDIKATOR EC 1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Se NCC: s resultat- och balansräkning för EC 2 Finansiell påverkan av klimatförändringen 4, 10, 16 17, EC 3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden 49, 52, 55, 70 71

3 EC 4 Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna NCC har inte tagit emot väsentligt finansiellt stöd från det allmänna under EC 6 EC 7 EC 8 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga verksamhetsplatser. Rutiner för lokalanställning av personal och ledande befattningshavare Investeringar i infrastruktur och tjänster för allmänhetens nytta Hela NCC:s verksamhet handlar om att skapa produkter och tjänster som kommer allmänheten till nytta. MILJÖINDIKATOR EN 1 Materialanvändning i vikt eller volym EN 2 Återvunnet material i procent av materialanvändning 17, 35 Energi EN 3 Direkt energianvändning per primär energikälla. Cirka MWh. För 2011 har denna information tagits fram genom uppgifter om köpta volymer direkt från NCC:s stora leverantörer av de olika bränsletyperna. I de fall uppgift saknas om dessa data har istället NCC:s kostnader, uppdelat på olika bränsleslag, omräknats till volymer. Omräkningsfaktorer från kostnad till energi har gjorts baserat på uppgifter från inköpsansvariga. Informationen omfattar hela NCCkoncernen exklusive tjänsteresor och leasingfordon (tillhör scope 3). NCC ser över möjligheterna att utveckla en mer fullständig rapportering. EN 4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. Cirka MWh. För 2011 har denna information tagits fram genom uppgifter om köpta volymer direkt från NCC:s stora leverantörer av el och fjärrvärme. I de fall uppgift saknas om dessa data har istället NCC:s kostnader, uppdelat på el och fjärrvärme, omräknats till volymer. Omräkningsfaktorer från kostnad till energi har gjorts baserat på uppgifter från inköpsansvariga. Informationen omfattar hela NCCkoncernen. NCC ser över möjligheterna att utveckla en mer fullständig rapportering. EN 5 EN 6 EN 7 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi. Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering , 24, 27, 31 4, 16 18, 23 24, 27, , 24, 27, 31 EN 8 Total vattenförbrukning per källa Biologisk mångfald EN 11 EN 12 Lokalisering av nyttjad mark i eller intill skyddade områden eller områden med hög biologisk mångfald. Beskrivning av väsentlig påverkan på den biologiska mångfalden skyddade områden eller områden med hög biodiversitet. Utsläpp och avfall EN 16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt ton CO 2 ekvivalenter (i princip alla utsläpp avser CO 2). Omräkning från energi till utsläpp har skett enligt riktlinjerna i Greenhouse Gas Protocol. IT-verktyget EcoGovernance har använts vid framräkningen. Informationen omfattar hela NCC-koncernen exklusive tjänsteresor och leasingfordon (tillhör scope 3). NCC ser över möjligheterna att utveckla en mer fullständig rapportering. EN 18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning , 27, EN 19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt. EN 20 NO, SO samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per kategori. Ca 700 ton NOx ekvivalenter, cirka 50 ton SOx ekvivalenter och cirka 40 ton PM10 (particulate matter). Omräkning från energi till utsläpp har skett enligt omräkningsfaktorer från IVL och verktyget Anavitor (NCC:s verktyg för klimatdeklarationer). Informationen omfattar hela NCC -koncernen exklusive tjänsteresor och leasingfordon (tillhör scope 3). EN 21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient. EN 22 Total mängd avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod EN 23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill. Inga väsentliga spill under 2011.

4 EN 26 EN 27 EN 28 Produkter och tjänster Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster (och resultat därav). Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori. Övrigt Betydande böter eller icke-monetära sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser. 4, 16 18, Inga sådana incidenter under EN 29 Väsentlig miljöpåverkan från transporter. 35 NCC mäter inte data på så sätt som efterfrågas. NCC har gjort en studie av sitt koldioxidavtryck och studien visade att transporter av olika slag är del inom NCC som genererar näst mest koldioxidutsläpp. SOCIALA INDIKATOR Anställningsförhållanden och arbetsvillkor LA 1 LA 2 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform och region. Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. Relation mellan anställda och ledning LA 4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. NCC har kollektivavtal för samtliga verksamheter förutom verksamheterna i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. I Ryssland har statliga myndigheter och statliga kontrollanter en betydligt mer aktiv roll avseende anställdas rättigheter och intressen. I Estland, Lettland och Litauen regleras minimilön och andra villkor av lagstiftning. LA 5 Minsta varseltid angående förändringar i verksamheten och huruvida detta är specificerat i kollektivavtal. Hälsa och säkerhet Detta regleras i kollektivavtal. I frånvaro av kollektivavtal tillämpas nationell lagstiftning. LA 6 Andel av personalstyrkan som är representerade i formella kommittéer för hälsa och säkerhet LA 7 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor LA 8 Utbildning, rådgivning förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram för att bistå de anställda, deras familjer och samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar. ER Givet NCC:s geografiska närvaro är denna indikator inte relevant att redovisa på. Utbildning LA 10 LA 12 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelad på personalkategorier. Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling. Mångfald och lika möjligheter 36 NCC mäter inte denna information på koncernnivå. NCC utvecklar ett rapporteringssystem som kommer att möjliggöra framtida fullständig rapportering. LA13 Medarbetare, styrelse och ledningssammansättning, nedbruten på mångfaldsindikatorer. 37, 70, NCC redovisar inte personalstyrka fördelat per etniskt ursprung eller ålder. LA 14 HR 1 HR 2 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori. Mänskliga rättigheter Andel och antal investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga rättigheter eller som genomgått granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras. Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende hur mänskliga rättigheter hanteras samt vidtagna åtgärder. 32, 39 NCC har gjort bedömningen att det är främst hos leverantörer utanför Norden, så kallade internationella leverantörer, som det är relevant att utvärdera förhållanden om mänskliga rättigheter. Samtliga internationella leverantörer som NCC köper från har granskats avseende mänskliga rättigheter. Det motsvarar cirka 7 8 procent av NCC:s totala inköpsvolym.

5 Icke diskriminering HR 4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. Inom NCC finns det en formell struktur för hantering av eventuella fall av diskriminering. Strukturen anger att det är på lokal nivå, genom närmsta chef eller nästa chef (i de fall som närmsta chef inte är lämplig att prata med) i respektive organisation på lokal nivå som respektive fall ska hanteras. Det finns dessutom en whistle blower-funktion som kan användas för att anmäla alla former av överträdelser mot NCC:s uppförandekod, inklusive diskriminering. NCC:s struktur för anmälan och hantering av diskriminering gör att det inte finns ett koncernövergripande rapporteringssystem för denna information. Förekomst av diskriminering omfattas i NCC:s årliga HKI. NCC arbetar strukturerat för att motverka alla former av diskriminering och arbetet med NCC:s värderingar är särskilt viktigt i detta avseende. Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal HR 5 HR 6 HR 7 SO 1 SO 2 SO 3 Verksamheter där föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits. Verksamheter där det finns risk för barnarbete och åtgärder som vidtagits. Verksamheter där det finns risk för tvångsarbete och obligatoriskt arbete och åtgärder som vidtagits. Samhälle Utformning och omfattning av program och rutiner för att utvärdera och styra verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde och utträde. Andel och antal affärsenheter som har analyserats avseende risk för korruption. Korruption Andel anställda utbildade i policyer och rutiner mot korruption. 37, 39 NCC har gjort bedömningen att det inom den egna verksamheten inte finns betydande risk för att föreningsfriheten hotas. NCC ställer krav på samtliga entreprenörer att bland annat föreningsfrihet ska respekteras. Se indikator HR 2. 37, 39 NCC har gjort bedömningen att det inom den egna verksamheten inte föreligger en risk för barnarbete. Se indikator HR 2. 37, 39 NCC har gjort bedömningen att det inom den egna verksamheten inte föreligger risk för tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. Se indikator HR 2. 40, 44 NCC måste göra analyser av påverkan på miljö och omgivning vid större projekt. NCC bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och inom ramen för dessa tillstånd regleras dessa frågor i viss utsträckning. NCC:s dialog med externa intressenter berör bland annat denna typ av frågor SO 4 Vidtagna åtgärder på grund av korruption Politik SO 5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying. Konkurrenshämmande aktiviteter NCC är politiskt oberoende och deltar inte i politiska beslutsprocesser eller i lobbying så som det avses med indikatorn. SO 7 PR 1 PR 3 Juridiska åtgärder mot organisationen till följd av konkurrenshämmande aktiviteter. Efterlevnad SO8. Belopp för betydande böter och antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot lagar och bestämmelser. Kunders hälsa och säkerhet Faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte, och andelen produkt- och tjänstekategorier som utvärderats. Märkning av produkter och tjänster Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna samt andel av produkter och tjänster som berörs NCC erbjuder flera produkter och tjänster med olika miljömärkningar eller särskild hållbarhets-prestanda. För samtliga av dessa produkter och tjänster finns det krav på informationsgivning.

6 Produktutveckling PR 5 Rutiner kundnöjdhet, resultat från undersökningar Marknadskommunikation PR 6 Program för efterlevnad av lagar, riktlinjer och frivilliga koder för marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR och sponsring. CSS C 8 Typ av och antal hållbarhetscertifieringar, märkningar eller processer som tillämpas för genomförande av projekt eller uppförande av fastigheter/ anläggningar , 24, 31 35

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1) Global Reporting Initiative (GRI) index PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Följande

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer 1. STRATEGI OCH ANALYS Redovisas ej 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 96 relevansen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer Redovisas ej 1. Strategi och analys 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 78, 128 relevansen

Läs mer

Systembolaget har upprättat hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s nivå C+. Tillämpningsnivå C B A

Systembolaget har upprättat hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s nivå C+. Tillämpningsnivå C B A 2009-02-17 GRI-bilaga till Ansvarsredovisning 2008 Det här är en bilaga till Systembolagets Ansvarsredovisning 2008 som kompletterar information gällande Systembolagets hållbarhetsredovisning enligt GRI:s

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s.

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s. FOLKSAM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 Folksam redovisar sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsrapport. Utöver denna finns årsredovisningar för de olika bolagen (ÅR-SAK, ÅR-LIV, ÅR-KPA) samt bolagsstyrningsrapporter

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI

e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI ================================== OMRÅDE KOD BESKRIVNING SIDOR I MER LÄSNING / KOMMENTAR Inledning Sandvik har publicerat sin fjärde officiella

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

Redovisning Kommentar

Redovisning Kommentar Indikator Sidhänvisning/ nothänvisning Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare sid 2-3 (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

GRI-index (Global Reporting Initiative)

GRI-index (Global Reporting Initiative) GRI-index (Global Reporting Initiative) SCAs hållbarhetsredovisning 2009 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3). Rapporteringen sker enligt GRI:s nivå A och detta har verifierats av

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 gri-bilaga årsredovisning 2011 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet Komplettering till GRI-index i Wallenstams årsredovisning (sid 104). GRI-Bilaga

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 1 Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se 2 KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat.

Läs mer

sid 2-3 not 18, sid 6, 13

sid 2-3 not 18, sid 6, 13 Indikator Sidhänvisning/nothänvi sning Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling

Läs mer

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2 GRI-BILAGA 2011 GRI-bilaga 2011 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2011 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

GRI-index (Global Reporting Initiative)

GRI-index (Global Reporting Initiative) GRI-index (Global Reporting Initiative) SCAs hållbarhetsredovisning 2008 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3). Rapporteringen sker enligt GRI:s nivå A och detta har verifierats av

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Vår resa. Hållbarhetsredovisning 2014

Vår resa. Hållbarhetsredovisning 2014 Vår resa Hållbarhetsredovisning 2014 Som grundare av SwedSafe har jag från början haft för avsikt att skapa det mest hållbara företaget i världen i vår bransch Göran Berg, Ägare och VD Innehållsförteckning

Läs mer

Komplement till GRI-index

Komplement till GRI-index Komplement till GRI-index I Atrium Ljungbergs Årsredovisning 2010 beskrivs hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor i ett särskilt avsnitt Ansvarsfullt företagande. Arbetet ingår som en integrerad del i Atrium

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Hållbarhet inom Länsförsäkringar. hållbarhetsredovisning. Bakgrund. Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor

Hållbarhet inom Länsförsäkringar. hållbarhetsredovisning. Bakgrund. Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor är för de lokala, kundägda länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB inte en

Läs mer

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009 Hållbarhetsrelaterade indikatorer utgör en bilaga till Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009. Här beskrivs indikatornamn, definition, resultat, och eventuellt kommentar om särskilda

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Så verkar Tillväxtverket för hållbar tillväxt Ekonomisk tillväxt och omvandling är en viktig komponent i skapandet av välfärd. Den ekonomiska tillväxten är hållbar när värdet av

Läs mer

GRI-index 2013. Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013

GRI-index 2013. Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013 GRI-index 2013 Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013 Om hållbarhetsredovisningen Hållbarhetsredovisningen Sveaskog beskriver hållbarhetsarbetet och redovisar uppfyllelse av ekonomiska, miljömässiga och

Läs mer

BAKGRUND. Kundägd bolagsform skapar långsiktighet. HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhet inom Länsförsäkringar

BAKGRUND. Kundägd bolagsform skapar långsiktighet. HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhet inom Länsförsäkringar HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhet inom Länsförsäkringar Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor är för de lokala, kundägda länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB inte en

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010

Hållbarhetsredovisning 2010 Hållbarhetsredovisning 2010 Mars, 2011 Hållbarhet integrerad i företagsstrategin Fouriertransform arbetar med att aktivt bidra i portföljbolagens hållbarhetsarbete. Det sker genom styrelsearbetet och genom

Läs mer

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014.

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende, nätverksbaserad organisation som har utvecklat det globalt ledande ramverket för hållbarhetsredovisning. GRI är en frivillig

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING

GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX 2014 WALLENSTAM AB (PUBL) Detta underlag är ett komplement till det GRI-index

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

GRI-index Strategi och profil Resultatindikatorer.

GRI-index Strategi och profil Resultatindikatorer. Strategi och profil www.sandvik.se Strategi och profil Inledning Sandvik har publicerat sin sjätte officiella Hållbarhets. Redovisningen inklusive detta GRI index har genomgått översiktlig granskning.

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Bilaga till Ansvarsredovisningen 2011. Fördjupad information om Systembolagets hållbarhetsarbete baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer

Bilaga till Ansvarsredovisningen 2011. Fördjupad information om Systembolagets hållbarhetsarbete baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer Bilaga till Ansvarsredovisningen 2011 Fördjupad information om Systembolagets hållbarhetsarbete baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer Om bilagan Bilagan är ett komplement till Systembolagets

Läs mer

Atrium Ljungbergs GRI-komplement 2012

Atrium Ljungbergs GRI-komplement 2012 Atrium Ljungbergs GRI-komplement 2012 Atrium Ljungberg redovisar hållbarhetsarbetet sedan flera år tillbaka. Det ingår i vår årsredovisning, i det särskilda avsnittet Ansvarsfullt företagande s. 14-22.

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Hål l bar het s r edov i s ni ng 2011 Härkandul äs aom Fabegeshål l bar het s ar bet e Det t adokumentäret tut dr agurfabegesår s r edov i s ni ng 2011 I nnehål l Ans v ar s f ul l tf ör et agande 42 Mi

Läs mer

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility Corporate Responsibility För Kinnevik innebär Corporate Responsibility frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och etik. När Kinnevik har utformat dessa riktlinjer har man utgått från

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

GRI-bilaga 2009. En komplettering till Ansvarsredovisningen

GRI-bilaga 2009. En komplettering till Ansvarsredovisningen GRI-bilaga 2009 En komplettering till Ansvarsredovisningen Innehåll GRI-bilaga Detta är en bilaga till Systembolagets Ansvarsredovisning 2009. Bilagan utgör en del av Systembolagets hållbarhetsredovisning

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer GRI-bilaga 2014 Catena AB publicerar i år för andra året i följd en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

översikt 2009 F a g e r h u l t hållbarhetsredovisning 2009 innehåll

översikt 2009 F a g e r h u l t hållbarhetsredovisning 2009 innehåll innehåll Översikt 2009 1 Styrning 2 Socialt ansvar 3 Miljö 4 Om redovisningen 6 GRI-index 7 översikt 2009 F a g e r h u l t hållbarhetsredovisning 2009 I Fagerhult hållbarhetsredovisning 2009 översikt

Läs mer

Bilaga till Ansvarsredovisningen 2010. Fördjupad information om Systembolagets hållbarhetsarbete baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer

Bilaga till Ansvarsredovisningen 2010. Fördjupad information om Systembolagets hållbarhetsarbete baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer Bilaga till Ansvarsredovisningen 2010 Fördjupad information om Systembolagets hållbarhetsarbete baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer Om bilagan Bilagan är ett komplement till Systembolagets

Läs mer

Det övergripande ansvaret för bolagets

Det övergripande ansvaret för bolagets MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR Som ett av Sveriges större fastighetsbolag vill vi bygga och förvalta med långsiktig hållbarhet för människor och företag. Genom att satsa på trygghet i våra områden, stödja utsatta

Läs mer

Ansvarsfullt företagande. Fabeges hållbarhetsår 2012

Ansvarsfullt företagande. Fabeges hållbarhetsår 2012 Hållbarhetsredovisning Ansvarsfullt företagande Ett proaktivt miljöarbete är en framgångsfaktor för Fabege. Fabeges viktigaste miljöåtgärder är direkt kopplade till bolagets kärnverksamhet. Koldioxidutsläppen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning REDOVISNINGENS OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING Hållbarhetsredovisningen avser räkenskapsåret 2006. Om inte annat anges tillämpar hållbarhetsredovisningen samma redovisningsprinciper som

Läs mer

4.5 KOPPLING MELLAN ERSÄTTNING OCH ORGANISATIIONENS RESULTAT (INKL. SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA RESULTAT) 2.9 FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET

4.5 KOPPLING MELLAN ERSÄTTNING OCH ORGANISATIIONENS RESULTAT (INKL. SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA RESULTAT) 2.9 FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET 4.5 KOPPLING MELLAN ERSÄTTNING OCH ORGANISATIIONENS RESULTAT (INKL. SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA RESULTAT) 2.9 FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET 2.10. ERHÅLLNA UTMÄRKELSER UNDER RÄKENSKAPAÅRET 4.6 PROCESSER FÖR STYRELSEN

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Kompletterande GRI indikatorer 2013 Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Personalrelaterade uppgifter Redovisningen följer de gemensamma principer som beskrivs

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

CR-ramverk för Ratos innehav

CR-ramverk för Ratos innehav CR-ramverk för Ratos innehav Implementerat under 2011 120304 CBL 1 Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet Nivå 1 (grundläggande) Ansvaret för styrning av CR-frågor hos företagsledningen Rutiner finns

Läs mer

Organisation för hållbarhetsarbete. Det övergripande ansvaret för bolagets VIKTIGA INTRESSENTER I HÅLLBARHETSARBETET

Organisation för hållbarhetsarbete. Det övergripande ansvaret för bolagets VIKTIGA INTRESSENTER I HÅLLBARHETSARBETET HÅLLBART FÖRETAGANDE Vi bygger och förvaltar fastigheter på ett långsiktigt hållbart sätt för både människor och företag. I allt vi gör har vi ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang, och

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0 IP Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI G3 Indikatorprotokoll: PR IP Indikatorprotokoll: Produktansvar Resultatindikatorer Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet Aspekt: Marknadskommunikation

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

2014/15. Hållbarhetsredovisning Steg för steg mot ett hållbart Dustin

2014/15. Hållbarhetsredovisning Steg för steg mot ett hållbart Dustin 2014/15 Hållbarhetsredovisning Steg för steg mot ett hållbart Dustin Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter E.ON Nordic Hållbarhetsrapport Nyckeltal - Samhälle Total el- och värmeproduktion i Norden (i ) Investeringssiffror 6- Total el- och värmeproduktion Investeringssiffror 6- Energikunskap Klimateffektiv

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer