Hållbarhetsresultat för kpmg.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se"

Transkript

1 KPMG Hållbarhetsresultat för Hållbarhetsresultat för kpmg.se

2 2 KPMG Hållbarhetsresultat för Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat. Redogörelsen kompletterar det finansiella resultatet i Bohlinsgruppen AB Koncernredovisning 2012/2013. Som ett resultat av KPMG:s förlängda räkenskapsår omfattar den här rapporten perioden 1 maj 2012 till och med 30 september 2013, 17 månader. Direkta jämförelser mot det resultat som presenterades i föregående hållbarhetsredovisning är därför inte alltid möjliga. Resultatredogörelsen följer GRI:s riktlinjer G3 och vi bedömer att den uppfyller kraven på C-nivå. Resultatet är inte granskat av extern part. Innehållet i resultatredogörelsen styrs av hur KPMG och våra viktigaste intressenter uppfattar vår roll och vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Data har hämtats från KPMG:s ekonomi- och HR-system samt från miljörapporteringen och omfattar hela den svenska verksamheten. Fördjupad information om hur vi styr vår verksamhet och arbete med kvalitetsoch oberoendefrågor presenteras i KPMG Transparency Report 2012/2013. Fördjupad information om vårt finansiella resultat finns i Bohlinsgruppen AB Koncernredovisning 2012/2013. Vi välkomnar dina åsikter om vår rapport, vänligen skicka dina synpunkter till För aktuell information om vårt arbete med ansvarsfullt företagande välkommen att besöka oss online: Du kan också ta del av KPMG Internationals globala Communication on Progress på: Innehåll Om resultatet VD har ordet Våra intressenter Vårt resultat (GRI-index)

3 4 KPMG Hållbarhetsredovisning KPMG Hållbarhetsredovisning VD har ordet Våra intressenter elförbrukning till vattenbaserad el. Vi ser över vår tjänstebilspolicy för att göra den mer hållbar. Framöver står vi inför att skaffa ett nytt huvudkontor i Stockholm. Vi har som krav att dessa nya lokaler ska hålla en hög miljöklassning. KPMG ska spegla det samhälle vi verkar i och ett område vi identifierat som vi behöver stärka är mångfaldsområdet. Vi kommer under året att utreda vilka målsättningar som är rimliga att sätta, både när det gäller representation av kvinnor samt när det gäller anställda med utomnordisk bakgrund på chefsoch delägarnivå. En central del i hur vi förvaltar vårt ansvar är att ha ett öppet och lyhört förhållningssätt till våra intressenter. Genom olika kanaler involverar vi grupper eller individer som påverkas av våra beslut eller som kan påverka hur väl vi lyckas genomföra dem. KPMG:s främsta intressenter är kunder, medarbetare, delägare och leverantörer men även lagstiftande organ, myndigheter, branschorganisationen FAR samt media och olika intresseorganisationer. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar Organisationer (bransch-, civilsamhället mm) Journalister & media Kunder KPMG Enterprise Employee Education Environment Medarbetare & delägare Leverantörer & partners Vi är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Att vara ett ansvarsfullt företag är en viktig del av vår globala vision, företagskultur och våra värderingar. Som en central aktör i näringslivet ser vi tydligt hur fokus på hållbarhet och socialt ansvarstagande har ökat hos företag i allt högre grad de senaste åren. Vi lever i en utmanande och komplex tid där fokus på transparens, klimatförändringar, konsumtionsmönster och teknisk utveckling kommer att förändra förutsättningarna för att bedriva verksamhet och göra affärer. För att fortsatt bidra till stabilitet och förtroende i en föränderlig värld, krävs att vi som revisorer och rådgivare hanterar de ökade kraven och förstår hur de påverkar våra kunder och deras affär. Vidare bidrar vi till ett hållbart företagande hos våra kunder genom de tjänster vi tillhandahåller inom Climate Change & Sustainability Services. Som ett kunskapsföretag är det oerhört viktigt att hållbarhet går igen i de tjänster vi säljer. Vi tillämpar även våra lösningar i den egna organisationen. Denna presentation av vårt hållbarhetsresultat visar hur vi jobbar med det. George Petterson VD, KPMG Intressentgrupp Kunder Medarbetare (befintliga och kommande) & delägare Leverantörer & partners Lokalsamhällen Lagstiftare & myndigheter Journalister & media Kommuniktaionskanal Kundutvärderingar Klientombudsman Daglig dialog Medarbetarutvärdering Utvecklingssamtal Forum för studenter och unga yrkesverksamma Sociala media Delägarmöten Årsmöte Leverantörsutvärdering Föreläsningar Frivillig insatser Sociala media Remisssvar Samverkansgrupper Lagstiftare & myndigheter Lokalsamhällen Väsentliga frågor Att säkerställa finansiell stabilitiet Att ge högkvalitativ service till våra kunder Göra affärer på ett etiskt sätt Säkerställa god styrning och transparens Utveckla en hög presterande kultur Att driva förbättring i vår leverantörskedja Att ta ett aktivt miljöansvar och delta i att öka medvetenheten Inköp, resor och lokaler är de områden där vår egen direkta miljöpåverkan är som störst. Vi har under året lagt om vår Organisationer (bransch-, civilsamhällets mm) Samverkansgrupper Partnerskap Att investera i lokalsamhällen

4 6 KPMG Hållbarhetsresultat för KPMG Hållbarhetsresultat för Vårt resultat (GRI-index) Upplysning Förklaring Sidan Kommentar 1. Strategi och Analys 1.1 Kommentar från VD s Organisationen 2.1 Organisationens namn s Huvudsakliga tjänster s. 6 TR 2.3 Organisationsstruktur s. 8-9 TR 2.4 Huvudkontorets lokalisering s Länder där organisationen är verksam s. 3 ÅR 2.6 Ägarstruktur och bolagsform s. 8 TR 2.7 Marknader s. 6 TR + s. 3-4 ÅR 2.8 Bolagets storlek s. 6, 8-15 ÅR 2.9 Större förändringar under Inga större förändringar redovisningsperioden har skett Mottagna utmärkelser KPMG utsågs till Sustainable Firm of the International Accounting Bulletin (IAB), Redovisningsparametrar 3.1 Redovisningsperiod s Senaste redovisningen Maj Redovisningscykel Årligen 3.4 Kontaktperson för rapporten s. 3 Björn Bergman 3.5 Processer för att definiera s. 3 redovisningens innehåll 3.6 Redovisningens avgränsningar s Begränsningar för redovisningens s. 3 omfattning och avgränsning 3.8 Redovisningsprinciper Info finns under respektive tabell Förklaring till korrigeringar Inga korrigeringar har från tidigare rapporter gjorts Väsentliga förändringar i omfattning, s. 3 avgränsning eller mätmetoder jämför med tidigare års redovisningar 3.12 Innehållsförteckning enligt GRI s Upplysning Förklaring Sidan Kommentar 4. Styrning, åtaganden och engagemang 4.1 Bolagsstyrning s. 8 TR 4.2 Styrelseordförandes roll s. 18 ÅR Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören är verksamma som revisorer och konsulter i KPMG AB. 4.3 Oberoende eller icke-verkställande s. 18 ÅR styrelseledamöter 4.4 Aktieägarnas och medarbetarnas s. 11 TR möjligheter att lämna förslag etc. till styrelsen 4.14 Intressentgrupper s Identifiering och urval av intressenter s. 5 TR = KPMG Transparency Report 2012/2013 ÅR = Bohlinsgruppen AB Koncernredovisning 2012/2013 Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören är verksamma som revisorer och konsulter i KPMG AB. Aktieägarna kan lämna förslag inför KPMG:s årliga bolagsstämma. Genom KPMG:s internationell hotline kan vidare medarbetare rapportera misstänkta överträdelser av KPMG:s uppförandekod och etiska regler. Forts >

5 8 KPMG Hållbarhetsresultat för KPMG Hållbarhetsresultat för Ekonomiska indikatorer EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och regeringar. TKR 2012/2013* 2011/ /2011 Intäkter Rörelsekostnader Löner och ersättningar till anställda Betalningar till finansiärer Betalningar till offentliga sektorn Investeringar i samhället Behållet ekonomiskt värde Utdelning (fg års) Skatt Avskrivning Årets resultat * Avser perioden 1 maj 2012 till 30 september 2013, det vill säga 17 månader. EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden KPMG tillämpar svensk redovisningslagstiftning vid redovisning av förmånsbestämda åtaganden, se ÅR sid 10 och 23. I enlighet med ITP-planen gör KPMG pensionsavsättningar. Miljöindikatorer För att göra 2012/2013 års miljöindikatorer jämförbara med tidigare år har de räknats om till ett 12 månaders genomsnitt. EN1 Materialanvändning Inköp papper (ton) 75* Kommentar: Informationen är inhämtad från vår huvudleverantör av kopieringspapper. *Den faktiska förbrukningen för hela räkenskapsåret (17 månader) är 106 ton. EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla Elförbrukning (kwh) * Kommentar: Informationen är hämtad från fakturor baserad på elkonsumtionen för ca 70 % av våra kontor. Resterande 30% är uträknat efter en schablon. Elförbrukning hänförlig till fjärrvärme och fjärrkyla ingår ej i denna beräkning. *Den faktiska förbrukningen för hela räkenskapsåret (17 månader) är kwh. El CO2 utsläpp (ton) 91* Kommentar: Beräknad på elförbrukningen som redovisas i EN4. Bygger på en uppskattning att 90% av våra kontor har ursprungsmärkt el från vattenkraft fr.o.m. januari Resterande är räknade som Icke ursprungsmärkt el (s k residualmix). *De faktiska utsläppen för hela räkenskapsåret (17 månader) är129 ton. EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt Tjänsteresa flyg, CO2 utsläpp (ton) 646* Tjänsteresa bil, CO2 utsläpp (ton) 377** Tjänsteresa tåg, CO2 utsläpp (ton) 0,003*** 0,002 0,002 Kommentar: Flyg: Information hämtad från vårt resebolag. Bil: Information inhämtas från vårt HR-system. Tåg: Statistik från SJ. SJ har Bra miljöval på alla deras resor vilket ger låga utsläpp. *De faktiska utsläppen för hela räkenskapsåret (17 månader) är 915 ton. **De faktiska utsläppen för hela räkenskapsåret (17 månader) är 534 ton. ***De faktiska utsläppen för hela räkenskapsåret (17 månader) är 0,004 ton. Ton Flygresor 2012/ / / Tjänstebil 0,004 Tågresor 738 Flygresor 448 Tjänstebil Tågresor Totala koldioxidutsläpp I beräkningen av det totala koldioxidutsläppet ingår samtliga poster i EN16 och EN17, det vill säga el (scope 2) och tjänsteresor (scope 3). 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Totala koldioxidutsläpp, CO * Flygresor 430 Tjänstebil 0,002 Tågresor Scope 2 Scope 3 *De faktiska utsläppen för hela räkenskapsåret (17 månader) är 1578 ton, varav 129 ton i scope 2 och 1449 ton i scope 3.

6 10 KPMG Hållbarhetsresultat för KPMG Hållbarhetsresultat för Sociala indikatorer Anställningsförhållanden och arbetsvillkor LA1 Total personalstyrka uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region Antal prov- och tillsvidareanställda, antal Heltid Deltid Antal tidsbegränsade anställda* Heltid Deltid Antal anställda per affärsområden Audit Tax Advisory Stab * Vikariat & allmän visstidsanställning LA5 Minsta varseltid KPMGs medarbetare omfattas av kollektivavtal. KPMG följer svensk lagstiftning och kollektivavtalets riktlinjer när det gäller regler för ansvarsfull avveckling av personal. LA7 Andel sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, % 1,9 2,1 2,6 Varav Långtidssjukfrånvaro, % 54,2 52,1 66,5 LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år Utbildningstimmar, antal* ** Genomsnittligt antal timmar per anställd 56,1 53,3 54,8 * avser affärsverksamheten exkl stab **De faktiska utbildningstimmarna för hela räkenskapsåret (17 månader) är timmar. LA2 Totalt antal anställda som slutat och personalomsättning per åldersgrupp Antal som börjat uppdelat per åldersgrupp < 30 år år >50 år Antal som slutat uppdelat per åldersgrupp < 30 år år >50 år LA12 Andel anställda (i %) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling Andel anställda (%) som gjort utvärdering * 61% 46% och uppföljning enligt vår Performance Developmentprocess * Finns inget relevant mätetal eftersom utvärdering i PD-processen skjutits upp för att följa det nya räkenskapsåret. Personalomsättning i % 12,2 13,0 11,5 LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Kollektivavtal* Antal anställda m kollektivavtal * Kollektivavtal revision- och konsultföretagen, mellan Tjänsteföretagen (Almega), Unionen & Akademikerförbunden

7 12 KPMG Hållbarhetsresultat för KPMG Hållbarhetsresultat för LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av anställda efter kön, åldersgrupp m.m. Antal anställda varav kvinnor varav män Antal delägare kvinnor män <30 år år >50 år Antal revisorer och konsulter varav kvinnor varav män <30 år år >50 år Mänskliga rättigheter HR4 Fall av diskriminering Inga kända fall av diskriminering har förekommit under året. KPMG:s roll i samhället SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policies och rutiner avseende motverkan mot korruption Genomgått utbildning 100% 100% 100% Kommentar: Samtliga anställda har genomgått KPMGs internationella utbildning Compliance with Laws, Regulations and Professional Standards och kursen Acting with Integrity är obligatorisk för samtliga nyanställda. SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal ickemonetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser Några överträdelser av lagar eller bestämmelser rörande diskriminering, korruption och liknande har inte förekommit. Antal anställda i stab och övrig administrativt anställda varav kvinnor varav män <30 år år >50 år Antal i styrelsen varav kvinnor varav män <30 år år >50 år Produktansvar PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar KPMG deltar sedan 2008 i Svenskt kvalitetsindex (SKI) årliga mätning. Nöjdheten i branschen är i genomsnitt högre än i andra branscher och skillnaderna mellan marknadens aktörer är små. I 2013 års mätning placerade sig KPMG på en åttonde plats vilket är en försämring med två placeringar från föregående år. Utöver detta genomför vi även kontinuerligt egna kundnöjdhetsundersökningar, bl a i samband med avslutade uppdrag. Vi har även genomfört en imageundersökningar under året med både en kvantitativ och en kvalitativ del för att få underlag till vårt förbättringsarbete. PR9 Belopp avseende betydande böter för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster Inga betydande böter har betalats. Information om anmälningar och anspråk finns i vår årsredovisning Bohlinsgruppen AB 2012/2013. Antal i företagsledningen varav kvinnor varav män <30 år år >50 år 2 3 3

8 KPMG Besöksadress: Tegelbacken 4 A Postadress: Box Stockholm Tel: Fax: E-post: kpmg.se Om denna produkt: Ansvarig utgivare: Björn Bergman, Kommunikationsdirektör Design och layout: Kaigan AB Publiceringsdatum: Oktober 2014 KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med medarbetare på 60 orter KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden.

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs järnvägen

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING... 4 UTTALANDE FRÅN LEDNINGEN... 5 ORGANISATION... 6 DRAMATEN I KORTHET... 7 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 08 09. Hållbarhet & förtroende

Hållbarhetsredovisning 08 09. Hållbarhet & förtroende Hållbarhetsredovisning 08 09 Hållbarhet & förtroende Innehåll Kommentar från vice VD / 2 Verksamheten / 3 Hållbarhetsarbetet / 7 Klienterna / 9 Miljöpåverkan / 10 Medarbetarna / 12 Samhället / 16 PricewaterhouseCoopers

Läs mer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer GRI-bilaga 2014 Catena AB publicerar i år för andra året i följd en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

hållbarhets redovisning 2010

hållbarhets redovisning 2010 hållbarhets redovisning 2010 Cramo SVERIGe AB 1 I n n e h å l l Cramo Ett föredöme inom uthyrning 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare 16 Vi är

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 3 OM DENNA REDOVISNING OCH SSC:S HÅLLBARHETSARBETE... 7 4 VÅR HÅLLBARHETSVISION... 7 5 SÅ STYR VI VÅRT HÅLLBARHETSARBETE...

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer