HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD"

Transkript

1 HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

2 Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt. Ärlighet och pålitlighet har alltid kännetecknat vårt sät t at t gör a affärer. Uppför andekoden har antagits för at t kl argör a de principer som vi tillämpar i kontakterna med medarbetare, affärspartners och andr a intressenter. Genom at t föl ja koden i vårt dagliga arbete tar vi ansvar för att Husqvarnas verksamhet drivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 2

3 Koden gäller alla medarbetare Alla medarbetare måste känna till och följa uppförandekoden. Koden ut gör tillsammans med våra olika koncernpolicies grunden för hur vi arbetar i koncernen. Alla medarbetare förväntas alltid leva upp till andan i koden. Alla chefer har ansvar för att informera sina medarbetare om kodens innehåll och säkerställa att den efterlevs i organisationen. Om koden inte efterlevs kan det leda till disciplinära åtgärder. Koden har antagits av Husqvarnas koncernledning och styrelse. Tillägg eller ändringar kan enbart göras av styrelsen. Koden är baserad på ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Husqvarna kräver att leverantörer, återförsäljare, underleverantörer, kon sulter och övriga affärspartners godtar och tillämpar principerna i koden. Husqvarna utvärderar löpande sina affärspartners och väljer även nya i enligt med deras förmåga att uppfylla kraven i koden. Rapportering av överträdelser Om du får kännedom om något oetiskt eller olagligt inom Husqvarna förväntas du rapportera detta via e-post till eller per telefon till något av telefonnumren på baksidan av denna folder. Du väljer själv om du vill framträda med namn eller vara anonym. Den som rapporterar i god tro riskerar inga påföljder. Om du behöver råd kontakta din närmaste chef, Husqvarnas internrevision eller Husqvarna Legal Affairs. Koden antogs av Husqvarnas styrelse den 23 april

4 Våra affärsprinciper Husqvarna ska följa lagar och bestämmelser i alla länder där koncernen är verksam. Koden anger minimikraven för vad som anses godtagbart. Om lokal lagstiftning tillämpar en striktare bedömning än koden, gäller den lokala lagstiftningen. Opartiskhet i alla affärsrelationer Alla kontakter med affärspartners och intressenter ska kännetecknas av rättvisa och lika behandling. Affärsbeslut baseras på det som är bäst för koncernen utan hänsyn till personliga relationer eller intressen. Medarbetare får inte ta emot gåvor, tjänster eller andra former av ersättningar som kan påverka eller tänkas påverka medarbetarens objektivitet och affärsmässiga omdöme. Husqvarna ska inte heller erbjuda någon affärspartner eller intressent belöningar eller andra fördelar som strider mot eller kan tänkas strida mot gällande lag. Husqvarna-koncernen konkurrerar på ett etiskt och korrekt sätt utan att delta i aktiviteter som kan ifrågasättas eller betraktas som illojal konkurrens. Korrekt redovisning och rapportering Husqvarna ska ha en korrekt finansiell redovisning och rapportering. Alla finansiella transaktioner i koncernen ska redovisas i enlighet med god redovisningssed i respektive land. Redovisningen ska visa transaktionerna på ett korrekt och rättvisande sätt. All finansiell rapportering inom koncernen ska ske i enlighet med Husqvarnas redovisningsmanual. 4

5 Inget personligt finansiellt intresse Medarbetare får aldrig använda sin anställning i Husqvarna för personlig vinning och ska inte ha personliga finansiella intressen som kan stå i konflikt med koncernens intressen. Exempel på detta kan vara ett eget eller närståendes fin ans i ella engagemang i någon verksamhet eller bolag som gör affärer med Husqvarna. Inga politiska engagemang Husqvarna ska inte ta ställning för eller emot politiska partier och kandidater. Varken koncernens företagsnamn eller tillgångar får användas för att gynna politiska partiers eller kandidaters intressen. Intressekonflikter Medarbetare får inte ha uppdrag utanför koncernen som står i konflikt med eller kan tänkas stå i konflikt med koncernens intressen utan godkännande av närmaste chef och enligt farfarsprincipen. Detta gäller uppdrag såväl med som utan kompensation. Hantering av konfidentiell information Medarbetare får ofta i sitt arbete tillgång till information om Husqvarna och även om tredje part, som inte är tillgänglig för allmänheten. Sådan konfidentiell information får inte ges vidare till någon utanför koncernen. Detta inkluderar familjemedlemmar och gäller även efter avslutad anställning i Husqvarna. Anställda får inte köpa eller sälja Husqvarna-aktier eller annan tillgång baserat på s.k. insiderinformation, d.v.s. information som erhållits genom arbetet på Husqvarna och som inte är offentlig. 5

6 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden Respekt för individen Husqvarna-koncernen erbjuder samma arbetsmöjligheter till alla individer oavsett kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, socialt eller etniskt ursprung, medborgarskap, fackföreningstillhörighet, politisk åsikt eller andra särdrag som skyddas i lag. Fysiska, psykiska, sexuella eller verbala trakasserier mot kollegor eller affärspartners tolereras inte. Rättvisa anställningsförhållanden Anställningsvillkor och löner ska vara rättvisa och skäliga. Alla medarbetare, inklusive tillfälligt anställda, ska få sina anställningsvillkor skriftligen och även upplysas om förutsättningarna för anställningen. Föreningsfrihet Alla medarbetare har rätt att bilda, bli medlem i eller avstå från medlemskap i fackföreningar eller motsvarande föreningar som har till uppgift att förhandla om kollektivavtal. Inget tvångs- eller barnarbete Husqvarna-koncernen tolererar inte barnarbete i sina verksamheter eller hos någon underleverantör eller annan affärspartner. Minimiåldern för anställning är 15 år eller annan ålder som gäller enligt lag i respektive land. Koncernen tillåter inte illegalt arbete eller arbete under tvång varken i de egna verksamheterna eller hos någon samarbetspartner. 6

7 Miljö Husqvarnas verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan av verksamhetens processer och produkter. Detta gäller från produktidé till färdig produkt, användning, underhåll och återvinning, även om detta inte krävs enligt lag. Vi arbetar systematiskt med miljöledningssystem. Våra miljöprogram omfattar kontinuerliga förbättringar, teknisk utveckling och effektiv resursanvändning. Säkerhet Alla medarbetare ska erbjudas en säker och sund arbetsmiljö, inklusive nödvändig information och träning. Användning av droger och alkohol i arbetet tolereras inte. Husqvarna lägger stor vikt vid att erbjuda produkter och tjänster med hög kvalitet och säkerhet. Dessa aspekter beaktas alltid vid utvecklingen av produkter och processer, från produktidé till färdig produkt, användning, underhåll och återvinning. Koncernen ska ha effektiva rutiner för att ta hand om förfrågningar och klagomål från kunder. Vi strävar alltid efter att snabbt och opartiskt ta hand om och åtgärda kundernas krav. Ytterligare information finns i koncernens policies avseende: Countering Corruption and Bribery Antitrust and Compliance Finance and Accounting Related Party Transactions Human Resources Insider Information Security Environment and Sustainability Quality Product Safety Global Purchasing 7

8 Kontakter Om du får kännedom om något oetiskt eller olagligt inom Husqvarna förväntas du rapportera detta till: Husqvarnas chefjurist: Chefen för Husqvarnas Internrevision Compliance Officer, Husqvarna Nordamerika Tel:

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct)

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Innehåll Förord av Voith GmbHs företagsledning: 3 Att agera i enlighet med Voiths värderingar 1. Inledning och framställande av principer 4 2. Samarbete

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Wedins Code of Conduct

Wedins Code of Conduct Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14 Ett sunt företag och en

Läs mer

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende

Läs mer

Uppförandekod för Procordia Food

Uppförandekod för Procordia Food Uppförandekod för Procordia Food Vi tar ansvar för våra handlingar Procordia Food (nedan kallad Procordia) är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Sverige med kända varumärken som Felix, Bob, Ekströms,

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer