Verksamhetsåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsåret 2014"

Transkript

1 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd:

2 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska Spel (Svenska Spel) beräknat klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter (CO 2e) från Svenska Spels verksamhet under. I beräkningen av klimatpåverkan ingår energiförbrukningen i lokaler, tjänsteresor med flyg, bil och tåg samt de pappersmaterial som förbrukas i koncernverksamheten. I rapporten ingår även klimatpåverkan från transporter baserat på de utsläpp som Svenska Spels transportleverantörer har redovisat. Tricorona har tidigare beräknat klimatpåverkan från Svenska Spels verksamhet för åren till. I denna rapport jämförs resultatet över åren. Den totala klimatpåverkan från verksamheten uppgick till ton CO 2e, vilket innebär en minskning med 3 % jämfört med föregående år. Utsläppen från den beräknade klimatpåverkan från verksamheterna har förändrats enligt följande: Tjänsteresor: Total klimatpåverkan från tjänsteresor har minskat med 1 %. Antalet enkelresor med flyg har minskat med ca 220 stycket vilket motsvarar ca 2 % minskning. Materialförbrukning: Materialförbrukningen har minskat med 5 % och klimatpåverkan av detta har minskat med 5 %. Lokaler: Klimatpåverkan från lokaler har minskat med 3 %. Under har samtliga av Svenska Spels lokaler haft ursprungsmärkt förnybar el vilket har lett till relativt låga utsläpp. Transporter: Klimatpåverkan från transporter har minskat med 2 %, beräknat på av leverantörerna redovisad klimatpåverkan. I tabellen nedan visas fördelningen av klimatpåverkan från de ovan nämnda områdena för åren till. Sammanfattning av utsläpp från verksamheten 2 Andel av total - Tjänsteresor % -1 % Varav flyg % -3 % Varav väg % +8 % Varav tåg 0,002 0,63 0,62 0,00 0,00 0 % 0 % Materialförbrukning % -5 % Varav tryckmaterial % -3 % Varav wellpapp % -21 % Varav papper % -10 % Lokaler % -3 % Transporter % -2 % Summa % -3 % Tabell 1. Sammanfattning klimatpåverkan från Svenska Spels verksamhet -. De två största posterna av Svenska Spels klimatpåverkan kom från tjänsteresor och materialförbrukning, se figurer nedan för fördelningen inom posterna.

3 Figur 1. Klimatpåverkan från Svenska Spels verksamhet, med fördjupad insyn i tjänsteresor. Figur 2. Klimatpåverkan från Svenska Spels verksamhet, med fördjupad insyn i materialförbrukning. Nedan visas nyckeltal över klimatpåverkan för att sätta Svenska Spels utsläpp i relation till verksamhetens storlek. Klimatpåverkande utsläpp per anställd har minskat något jämfört med föregående år. Klimatpåverkan per omsatt krona har dock ökat jämfört med året innan. Nyckeltal verksamhet Enhet - Utsläpp per anställd 2,51 2,36 2,22 2,71 2,68 ton /anställd -1 % Utsläpp per omsatt krona 0,72 0,66 0,61 0,20 0,21 ton /Mkr +6 % Tabell 2. Nyckeltal Svenska Spels verksamhet -. Metoden för att beräkna antal anställda och omsättning har ändrats för värden efter. 3

4 Innehåll Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel... 2 Innehåll... 4 Klimatredovisning Svenska Spel... 5 Introduktion... 5 Resultat klimatberäkning av Svenska Spels verksamhet... 5 Klimatberäkning enligt GHG-protokollet... 6 Klimatberäkning av tjänsteresor... 7 Flygresor... 9 Klimatberäkning av materialförbrukning Klimatberäkning av lokaler Klimatberäkning av transporter Värdering av resultat Tillförlitlighet Bilaga 1 Svenska spels flygresor Flygrutter med högst andel klimatpåverkande utsläpp Flygrutter med högst andel enkelresor Bilaga 2 Emissionsfaktorer Bilaga 3 Tricoronas beräkningsmetod

5 Klimatredovisning Svenska Spel Introduktion Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska Spel (Svenska Spel) beräknat klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter (CO 2e) från Svenska Spels verksamhet under. I beräkningen av klimatpåverkan ingår energiförbrukningen i lokaler, tjänsteresor med flyg, bil och tåg samt de pappersmaterial som förbrukas i koncernverksamheten. I rapporten ingår även klimatpåverkan från transporter baserat på de utsläpp som Svenska Spels transportleverantörer har redovisat. Resultat klimatberäkning av Svenska Spels verksamhet Beräknad klimatpåverkan från Svenska Spels verksamhet uppgick till ton CO 2e år. Nedan presenteras resultatet av klimatberäkningarna uppdelat på tjänsteresor, materialförbrukning, lokaler och transporter. De två största posterna för Svenska Spels klimatpåverkan kom från tjänsteresor och materialförbrukning. Utsläppen från materialförbrukning har minskat under jämfört med året innan. Inom tjänsteresor stod flygresor för den största klimatpåverkan med 44 % av Svenska Spels totala klimatpåverkan vilket är samma andel som föregående år. I figurerna nedan visas fördelningen av klimatpåverkan och i tabell 3 och 4 nedan redovisas Svenska Spels totala klimatpåverkan under till. Figur 3. Klimatpåverkan från Svenska Spels verksamhet, med fördjupad insyn i tjänsteresor. Figur 4. Klimatpåverkan från Svenska Spels verksamhet, med fördjupad insyn i materialförbrukning. 5

6 Sammanfattning av utsläpp från verksamheten Andel av total - Tjänsteresor % -1 % Varav flyg % -3 % Varav väg % +8 % Varav tåg 0,002 0,63 0,62 0,00 0,00 0 % 0 % Materialförbrukning % -5 % Varav tryckmaterial % -3 % Varav wellpapp % -21 % Varav papper % -10 % Lokaler % -3 % Transporter % -2 % Summa % -3 % Tabell 3. Sammanfattning Svenska Spels verksamhet -. Nedan visas nyckeltal över klimatpåverkan för att sätta Svenska Spels utsläpp i relation till verksamhetens storlek. Klimatpåverkande utsläpp per anställd har minskat något jämfört med föregående år. Klimatpåverkan per omsatt krona har dock ökat jämfört med året innan. Nyckeltal verksamhet Enhet - Utsläpp per anställd 1 2,51 2,36 2,22 2,71 2,68 ton /anställd -1 % Utsläpp per omsatt krona 0,72 0,66 0,61 0,20 0,21 ton /Mkr +6 % Tabell 4. Nyckeltal Svenska Spels verksamhet -. Metoden för att beräkna antal anställda och omsättning har ändrats för värden efter. Kommentar: Svenska Spels klimatpåverkan ligger enligt Tricoronas bedömning i linje med övrig kontorsbaserad verksamhet. Klimatpåverkan per anställd minskade mellan och men därefter har metoden att beräkna antal anställda ändrats och det är för tidigt för att säga om trenden håller i sig. Klimatpåverkan per omsatt krona är låg jämfört med andra kontorsbaserade företag. Klimatberäkning enligt GHG-protokollet GHG-protokollet är den mest använda internationella redovisningsstandarden och används av regeringar, företag och organisationer som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Företagets eller organisationens operativa gränser omfattas enligt GHG-protokollet av tre scope och i tabellen och figuren nedan visas Svenska Spels klimatpåverkan utifrån scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet. 2 I scope 1 ingår för Svenska Spels del klimatpåverkan från tjänstebilar. I scope 2 handlar det för Svenska Spels del om el, kyla och värme som köps in från leverantörer och i scope 3 ingår övriga tjänsteresor, materialförbrukning och transporter. 1 Antal anställda och omsättning för verksamhetsår uppdaterades i efterhand och nyckeltal skiljer sig därför från föregående års rapport. 2 I scope 1 ingår direkt klimatpåverkan från källor som företaget har kontroll över, i scope 2 ingår indirekt klimatpåverkan från inköpt el, värme och kyla och i scope 3 ingår övrig indirekt klimatpåverkan. 6

7 Tabellen och figuren nedan visar att den klart största klimatpåverkan finns i scope 3 och kan framför allt hänföras till klimatpåverkande utsläpp från flygresor och materialförbrukning. Klimatpåverkan i scope 1 ökade med 45 % vilket främst berodde på ökade resor och delvis uppdaterad emissionsfaktor för Etanol (E85) som gjorde att större andel av utsläppen redovisas under scope 3. Scope 2 ökade med 24 % vilket främst berodde på att Svenska Spel har bytt leverantör av el vilket ger nya emissionsfaktorer samt en ändrad fördelning av utsläpp mellan scope 2 och 3. Scope 3 minskade med totalt 8 % främst på grund utav en minskad materialförbrukning. Sammanfattning utsläpp Andel av verksamhet per GHG scope total - Scope % +45 % Scope % +24 % Scope % -8 % Summa % -3 % Tabell 5. Svenska Spels klimatpåverkan per GHG scope -. Figur 5. Fördelning av klimatpåverkan per GHG scope. Klimatberäkning av tjänsteresor Svenska Spels klimatpåverkan från tjänsteresor uppgick till ton CO 2e år, vilket innebär en minskning med 1 % jämfört med föregående år. Klimatpåverkan härrör från flygresor, tjänsteresor med bil, taxiresor och tågresor. Klimatpåverkan från flygresor har minskat med 3 % sedan förra året, och flygresorna står för 78 % av tjänsteresornas totala klimatpåverkan. Förbrukningen av diesel har ökat jämfört med år och således också utsläppen av växthusgaser som har ökat med 67 %. Förbrukningen av bensin, fordonsgas och E85 har minskat jämfört med och utsläppen likaså, 23 % minskning för bensin, 53 % minskning för fordonsgas och 44 % minskning för E85. Tågresor har tidigare haft en mycket låg utsläppsfaktor och de senaste åren har den varit näst intill försumbar. Utlägg för taxiresor har ökat något jämfört med föregående år men utsläppen har minskat kraftigt eftersom utsläppsfaktorerna har uppdaterats avseende såväl fordonsflotta som utsläpp per kostnad. För detaljer se tabell och diagram nedan. 7

8 Tjänsteresor Förbrukning Förbrukning Förbrukning Förbrukning Förbrukning Enhet Flygresor km Bilresor Diesel liter Bensin liter Fordonsgas m 3 E liter Biogas m 3 Taxi SEK Tågresor km Tabell 6. Förbrukning tjänsteresor under åren -. Tjänsteresor Andel av total - Flygresor % -3 % Bilresor % +8 % Diesel % +67 % Bensin % -23 % Fordonsgas 1,3 2,5 4,7 11,1 5,2 0 % -53 % E % -44 % Biogas - - 0, Taxi % -44 % Tågresor 0,002 0,6 0,6 0,002 0,002 0,0001 % +0,2 % Summa % -1 % Tabell 7. Klimatpåverkande utsläpp per reseslag, -. Figur 6. Klimatpåverkan från tjänsteresor -, uppdelat per reseslag. Tabellen nedan visar att de klimatpåverkande utsläppen från tjänsteresor per anställd har ökat något och ligger år på 1,19 ton CO 2e/anställd. Varje anställd har rest i snitt km med flyg under året, vilket är en minskning med 2 % jämfört med. Snittsträckan för en enkelresa med flyg har minskat med 2 %. 8

9 Nyckeltal tjänsteresor Enhet - Utsläpp per anställd 1,0 1,0 0,87 1,18 1,19 ton /anställd +1 % Flygkilometer per anställd km/anställd -2 % Snittsträcka per enkelresa med flyg km -2 % Tabell 8. Nyckeltal Svenska Spels tjänsteresor -. Då flygresor utgör en av de största klimatpåverkande posterna redovisas resemönster nedan och i Bilaga 1. Flygresor Den största andelen av flygresorna var under 50 mil per enkelresa 3 och stod för 65 % av utsläppen från flygresor, se tabellerna nedan. Det totala antalet flygresor har minskat med 2 % och de klimatpåverkande utsläppen har minskat med 3 %. Flygresor Enkelresor Enkelresor Enkelresor Enkelresor Enkelresor < 500 km km km > 2500 km Summa Tabell 9. Antal flygresor för Svenska Spel -. Flygresor Sträcka [km] Sträcka [km] Sträcka [km] Sträcka [km] Sträcka [km] < 500 km km km > 2500 km Summa Tabell 10. Flygsträckor för Svenska Spel -. Flygresor Andel av total - < 500 km % -1 % km % -15 % km % +24 % > 2500 km % -13 % Summa % -3 % Tabell 11. Klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor, Svenska Spel -. 3 Se Bilaga 1 för detaljerad information om de vanligaste och mest klimatpåverkande flygrutterna. 9

10 Kommentar: De klimatpåverkande utsläppen från tjänsteresor har under minskat med 3 %. Även antalet flygkilometer per anställd och snittsträckan per resa har minskat sedan föregående år. För att minska utsläppen från tjänsteresor ytterligare bör kortare flygresor ersättas med tåg. Detta initiativ skulle kunna ge en minskad klimatbelastning på ton. Klimatberäkning av materialförbrukning Materialförbrukning stod enligt denna beräkning för ton år, vilket utgör 38 % av Svenska Spels totala klimatpåverkan. Klimatpåverkan från materialförbrukning har minskat med 5 %, där förbrukningen av wellpapp är den post som har minskat mest. I beräkningen ingår förbrukning av wellpapp/emballage, papper, samt tryckt material/lotter. 4 Materialförbrukning material material material material material Wellpapp/emballage Papper Tryckt material/lotter Summa Tabell 12. Material förbrukat -. Materialförbrukning Andel av total - Wellpapp/emballage % -21 % Papper % -10 % Tryckt material/lotter % -3 % Summa % -5 % Tabell 13. Klimatpåverkan från materialförbrukning -. I tabellen nedan visas materialförbrukningen per anställd för ovan nämnda material. Det är alltså inklusive material som förbrukas av kunderna och kallas därför materialåtgång. Nyckeltal material Enhet - Materialåtgång kg papper/anställd -2 % per anställd Tabell 14. Nyckeltal materialförbrukning -. Utsläppsfaktorer för papper av olika sorter kan variera mycket och Tricorona har gjort antaganden om vilka av de utsläppsfaktorer, som finns tillgängliga i databaser över livscykelanalyser, som är mest lämpliga att använda för Svenska Spels pappersmaterial. För att beräkningarna ska bli mer exakta krävs specifika livscykelanalyser för just Svenska Spels pappersmaterial och för de slutliga formaten av deras lotter och dylikt. Även om dessa beräkningar är baserade på schablonvärden, visar de att klimatpåverkan från tryckt material och lotter har en stor inverkan på Svenska Spels totala klimatpåverkan. 4 Här ingår kuponger, kvittorullar, programblad och lotter, då de beräknas ha utsläpp som är i samma storleksordning per viktenhet. 10

11 Klimatberäkning av lokaler Klimatpåverkan från lokaler uppgick till 496 ton, vilket är en minskning med 3 % jämfört med. Klimatpåverkan kommer från Svenska Spels användning av verksamhetsel, uppvärmning av lokaler samt luftkonditionering i deras två kontor och fyra kasinon. Utsläppsfaktorerna för el, fjärrvärme och fjärrkyla förändras varje år på grund av förändringar i produktionen. Klimatpåverkan från fjärrvärme och fjärrkyla har minskat jämfört med föregående år. För fjärrvärmen handlar det främst om en minskad användning men även uppdaterade emissionsfaktorer, medan det för fjärrkylan handlar om förändrade emissionsfaktorer. Elförbrukningen har minskat en aning men i och med att Svenska Spel har bytt leverantör så har utsläppen ökat på grund utav de uppdaterade emissionsfaktorerna. Eftersom elen är 100 % vattenkraft handlar det dock om små utsläppsvolymer i absoluta tal. Tabellerna nedan visar energiförbrukning och klimatpåverkande utsläpp per energislag. Den största andelen av klimatpåverkan från lokalerna kommer från fjärrvärmen, följt av elförbrukningen. Energiförbrukning kwh kwh kwh kwh kwh - El % Fjärrvärme % Fjärrkyla % Summa % Tabell 15. Förbrukning från lokaler - fördelat per energislag. Energiförbrukning Andel av totalt - El % +30 % Fjärrvärme % -10 % Fjärrkyla ,2 % -51 % Summa % -3 % Tabell 16. Klimatpåverkan från lokaler - uppdelat per energislag. Figur 7. Klimatpåverkan från lokaler - uppdelat per energislag. I tabellen nedan visas nyckeltal kopplade till utsläppen från lokaler. Klimatpåverkan per anställd har minskat med 1 % jämfört med föregående år. 11

12 Nyckeltal lokaler Enhet - Utsläpp per anställd 0,5 0,4 0,24 0,30 0,30 ton /ans -1 % Energiförbrukning per m kwh/m 2-2 % Energiförbrukning per anställd kwh/ans -1 % Andel ursprungsmärkt el 87 % 97 % 100 % 100 % 100 % - Tabell 17. Nyckeltal lokaler -. Nedan visas nyckeltal för energiförbrukningen specificerat för Svenska Spels respektive lokaler. Huvudkontorets lokal Pumpen i Visby har en hög energiförbrukning, vilket kan förklaras av att cirka 15 % av lokalytan är en serverhall. Energiförbrukningen i de flesta av Svenska Spels lokaler är oförändrade jämfört med föregående år. Casino Cosmopol är den lokalen som har minskat mest på sin energianvändning per kvadratmeter. Utsläpp per kvadratmeter har ändrats i de flesta lokaler jämfört med föregående år, detta beror mestadels på att utsläppsfaktorerna för fjärrvärme och el har ändrats under året. Nyckeltal per lokal kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Huvudkontor Lotteriet Huvudkontor Pumpen Kontor, Sundbyberg Casino Cosmopol, Stockholm Casino Cosmopol, Sundsvall Casino Cosmopol, Göteborg Casino Cosmopol, Malmö Tabell 18. Nyckeltal energiförbrukning, specificerat per lokal,. Nyckeltal per lokal kg /m 2 kg /m 2 kg /m 2 kg /m 2 kg /m 2 - Huvudkontor % Lotteriet Huvudkontor % Pumpen Kontor, ,5 1,6 1,8 +14 % Sundbyberg Casino Cosmopol, % Stockholm Casino Cosmopol, % Sundsvall Casino Cosmopol, % Göteborg Casino Cosmopol, % Malmö Tabell 19. Nyckeltal klimatpåverkan, specificerat per lokal, -. Kommentar: Svenska Spels energiförbrukning per kvadratmeter är hög jämfört med snittet för svenska lokaler (ca 225 kwh/kvm enligt SCB/Energimyndigheten) vilket kan förklaras av de serverhallar som inryms i Svenska Spels lokaler. 12

13 Klimatberäkning av transporter Klimatpåverkan från transporter uppgick till 299 ton, vilket utgör 7 % av Svenska Spels totala klimatpåverkan. Jämfört med året innan har utsläppen minskat med 2 %. I klimatredovisningen ingår transporter som utförts av Posten, MTD och Bring Citymail. Schenker har för verksamhetsår inkluderats i Posten. Beräkningarna har gjorts av transportörerna och har alltså inte genomförts av Tricorona. Tricorona gjorde en enklare granskning av transportörernas underlag och valde att använda transportörernas beräknade klimatpåverkan. Även för år har Tricorona fått beräknad klimatpåverkan från transportörerna, och utgår enligt resonemang ovan ifrån att även denna information är tillämplig, se tabell och diagram nedan. Tricorona har inte fått tillgång till underlag från transportörerna för, varför ingen jämförelse av transportarbete (tonkm) redovisas. Transporter Andel av totalt - Posten % +23 % MTD % -2 % Schenker % n/a Bring Citymail % +21 % Summa % -2 % Tabell 20. Klimatpåverkan från transporter -. Figur 8: Klimatpåverkan per transportör -. Värdering av resultat Tillförlitlighet Tricorona har värderat det beräknade resultatet utifrån kvaliteten på indata, baserat på andelen uppmätta värden och andelen skattade värden där större osäkerhet finns. Figuren nedan visar att 99 % av Svenska Spels totala beräknade klimatpåverkan baseras på uppmätta värden, och att 1 % baseras på skattade värden där större osäkerhet finns. Tricorona har inte tagit del av Svenska Spels transportörers 13

14 beräkningar, men dessa bedöms av Svenska Spel vara uppmätta, varför de ingår i posten för uppmätta värden. Klimatberäkningen av taxiresor är baserad på mer osäkra värden. Figur 9. Klimatberäkningens tillförlitlighet. 14

15 Tricorona Climate Partner AB (0)

16 BILAGA 1 SVENSKA SPELS FLYGRESOR I den första tabellen nedan visas de tio rutterna som stod för den största andelen av utsläppen från flygresorna Svenska Spels personal bokade via resebyrå under. I den andra tabellen nedan visas de tio vanligaste rutterna. Flygrutter med högsta andelen klimatpåverkande utsläpp Utsläpp/ Antal Andel av enkelresa Totala utsläpp (kg Andel av Andel av Rutt flygresor enkelresor (kg CO 2 e) CO 2 e) utsläpp Sträcka (km) sträcka Bromma-Visby ,7 % ,5 % ,5 % Bromma-Malmö 590 4,3 % ,0 % ,5 % Bromma-Göteborg 515 3,8 % ,1 % ,3 % Arlanda-Visby 546 4,0 % ,0 % ,7 % Arlanda New York 19 0,1 % ,2 % ,6 % Bromma-Sundsvall 273 2,0 % ,1 % ,1 % Arlanda-Malmö 174 1,3 % ,8 % ,0 % Arlanda-Göteborg 220 1,6 % ,8 % ,9 % Arlanda-Chicago 14 0,1 % ,7 % ,1 % Arlanda-Luleå 123 0,9 % ,6 % ,9 % Annat ,2 % ,2 % ,4 % Total % % % Flygrutter med högst andel enkelresor Utsläpp/ Antal Andel av enkelresa Totala utsläpp (kg Andel av Andel av Rutt flygresor enkelresor (kg CO 2 e) CO 2 e) utsläpp Sträcka (km) sträcka Bromma-Visby ,7 % ,5 % ,5 % Bromma-Malmö 590 4,3 % ,0 % ,5 % Arlanda-Visby 546 4,0 % ,0 % ,7 % Bromma-Göteborg 515 3,8 % ,1 % ,3 % Bromma-Sundsvall 273 2,0 % ,1 % ,1 % Arlanda-Göteborg 220 1,6 % ,8 % ,9 % Arlanda-Malmö 174 1,3 % ,8 % ,0 % Arlanda-Sundsvall 143 1,0 % ,0 % ,0 % Arlanda-Luleå 123 0,9 % ,6 % ,9 % Ängelholm-Bromma 100 0,7 % ,9 % ,0 % Annat ,7 % ,2 % ,2 % Total % % %

KLIMATREDOVISNING Verksamhetsåret 2015

KLIMATREDOVISNING Verksamhetsåret 2015 KLIMATREDOVISNING Verksamhetsåret 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Verksamhetens totala utsläpp (ton CO 2 e) 2015 298 10% 433 14% 1 165 38% 1 186 38% Energi Material Tjänsteresor Transporter Figur

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret 2013 Utförd av Rapport färdigställd: 2014-02-10 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel 2013 Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Klimatrapport 2014. Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Destination Sigtuna AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Destination Sigtuna AB, kontaktperson är Camilla Zedendahl Denna rapport täcker

Läs mer

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Helena

Läs mer

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e)

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e) På uppdrag av MCI har en klimatanalys av Svenska Mässan genomförts. Resultaten i denna rapport kan användas som underlag för att, antingen göra djupare analyser för att fastställa den faktiska påverkan,

Läs mer

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6)

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6) Klimatrapport 2014 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Analys klimatbokslut 2014

Analys klimatbokslut 2014 Analys klimatbokslut 2014 Kontaktinformation: Göran Wiklund goran.wiklund@uandwe.se +46 707 682059 Summering SBAB har upprättat klimatbokslut för 2014. Det har utförts av U&We med användning av dataverktyget

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Klimatrapport Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6)

Klimatrapport Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6) Klimatrapport 2015 Destination Sigtuna AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Destination Sigtuna AB, kontaktperson är Camilla Zedendahl Denna rapport täcker

Läs mer

Klimatbokslut 2010. Bilaga. Beräkningsmetod för

Klimatbokslut 2010. Bilaga. Beräkningsmetod för 1 Bilaga Riktlinjer enligt GHG-protokollet El Fjärrvärme Fjärrkyla Bränsleförbränning Flygresor och flygtransporter Bilresor och vägtransporter Hotell Tågresor och tågtransporter Båttransporter Buss Beräkningsmetod

Läs mer

Klimatrapport 2014. 32 rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. 32 rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 32 rum & kök AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter 32 rum & kök AB (www.32rok.se/), kontaktperson är Erika Jangbratt Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Klimatbokslut 2015 Hösten 2016

Klimatbokslut 2015 Hösten 2016 Klimatbokslut 2015 Hösten 2016 2050 KLIMATBOKSLUT 2015 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VÅR IDÉ OCH VISION... 2 2015 ÅRS UTSLÄPP... 3 Fördelning per scope enligt GHG-protokollet... 6 BILAGOR (översänds på begäran):

Läs mer

Klimatrapport Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6)

Klimatrapport Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6) Klimatrapport 2013 Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, kontaktperson är Lars

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Theo Richter. Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

KLIMATBOKSLUT 2014. (Räkenskapsåret 2013) Toyota Sweden AB

KLIMATBOKSLUT 2014. (Räkenskapsåret 2013) Toyota Sweden AB KLIMATBOKSLUT 214 (Räkenskapsåret 213) Toyota Sweden AB FÖRORD Den globala klimatutmaningen Vårt klimat är i förändring. Sedan industrialismen tog fart har utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären

Läs mer

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Klimatbokslut Toyota Swedens klimatarbete / 2 Toyota Swedens klimatpåverkan / 4 Toyotas återförsäljares klimatpåverkan / 6.

Klimatbokslut Toyota Swedens klimatarbete / 2 Toyota Swedens klimatpåverkan / 4 Toyotas återförsäljares klimatpåverkan / 6. Klimatbokslut 211 Toyota Sweden AB Toyota Swedens klimatarbete / 2 Toyota Swedens klimatpåverkan / 4 Toyotas återförsäljares klimatpåverkan / 6 klimatbokslut Toyota Sweden AB 211 1 ToyoTa SwedenS klimatarbete

Läs mer

Klimatrapport 2014. Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, kontaktperson är Lars

Läs mer

Klimatrapport Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7)

Klimatrapport Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7) Klimatrapport 2015 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB. Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter Rosersbergs Slottshotel AB (www.rosersbergsslott.se) Kontaktperson är Joakim Landén Denna rapport täcker

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7)

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7) Klimatrapport 2015 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Jennie Berneron Denna rapport

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2013 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Klimatrapport rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson

Klimatrapport rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson Klimatrapport 2015 32 rum & kök AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter 32 rum & kök AB (www.32rok.se/), kontaktperson är Erika Jangbratt Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Energi & klimatredovisning 2012

Energi & klimatredovisning 2012 Klimatredovisningen ger en översikt över organisationens klimatpåverkan och är en integrerad del av organisationens klimatstrategi. Rapporten är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (5)

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (5) Klimatrapport 2014 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Bilaga. Beräkningsmetod. för Klimatbokslut 2011

Bilaga. Beräkningsmetod. för Klimatbokslut 2011 2 Bilaga Riktlinjer enligt GHG-protokollet Avgränsningar inom scope 1, 2 och 3 Förklaring av utsläppsfaktorer vid varje utsläppskälla El Fjärrvärme Fjärrkyla Bränsleförbränning Flygresor och flygtransporter

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, kontaktperson är Katarina Hagbarth Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Klimatrapport Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7)

Klimatrapport Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7) Klimatrapport 2015 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg. Denna

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Energi och växthusgasutsläpp

Energi och växthusgasutsläpp Klimatredovisningen ger en översikt över organisationens klimatpåverkan och är en integrerad del av organisationens klimatstrategi. Rapporten är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta

Läs mer

Tricoronas beräkningsmetod. Version 1

Tricoronas beräkningsmetod. Version 1 Tricoronas beräkningsmetod 2014 Version 1 Tricoronas beräkningsmetod En del av en heltäckande klimatstrategi är att ta reda på hur stora utsläpp företagets verksamhet har. Tricorona har bred erfarenhet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Tricoronas beräkningsmetod. Version 1

Tricoronas beräkningsmetod. Version 1 Tricoronas beräkningsmetod 2015 Version 1 Tricoronas beräkningsmetod En del av en heltäckande klimatstrategi är att ta reda på hur stora utsläpp företagets verksamhet har. Tricorona har bred erfarenhet

Läs mer

Klimatrapport Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (8)

Klimatrapport Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (8) Klimatrapport 2015 Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (8) Företagsuppgifter Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, kontaktperson är MariaPia

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Klimatrapport Rosersbergs Slottshotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson

Klimatrapport Rosersbergs Slottshotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson Klimatrapport 2015 Rosersbergs Slottshotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter Rosersbergs Slottshotel AB (www.rosersbergsslott.se) Kontaktperson är Joakim

Läs mer

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7)

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7) Klimatrapport 2015 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

Klimatrapport Sigtuna Stads Hotell. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6)

Klimatrapport Sigtuna Stads Hotell. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6) Klimatrapport 2015 1909 Sigtuna Stads Hotell Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter 1909 Sigtuna Stads Hotell. Kontaktperson är Elisabeth Brauste Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Nedan beskrivs de utsläppsvärden som redovisas enligt europeisk standard EN 16258:

Nedan beskrivs de utsläppsvärden som redovisas enligt europeisk standard EN 16258: 1 Deklaration av emissionsberäkning Europeisk Standard EN 16258: DHLs inrikes emissionsrapport har tagits fram enligt den europeiska standarden EN 16258:2012. För mer information om avgränsningar i de

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Fullständighet Rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras.

Fullständighet Rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras. BILAGA Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet Ett första steg i klimatarbetet är att beräkna sin klimatpåverkan. Beräkningar är viktiga för att kunna veta var man står idag, vart man är på väg och om

Läs mer

Uppföljning Göteborgs universitets klimatstrategi Ellen Lagrell, april 2012

Uppföljning Göteborgs universitets klimatstrategi Ellen Lagrell, april 2012 Uppföljning 2011 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Ellen Lagrell, april 2012 Målsättningar Göteborgs universitets klimatstrategi för 2010-2015 antogs i juni 2010. Det övergripande målet för

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren Beräkningsperiod: 2014 Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Redovisningsdetaljer Konsolideringsmodell (Consolidation Approach) Verksamhetskontroll

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

KLIMATBOKSLUT 2015. (Räkenskapsåret 2014) Toyota Sweden AB

KLIMATBOKSLUT 2015. (Räkenskapsåret 2014) Toyota Sweden AB KLIMATBOKSLUT 21 (Räkenskapsåret 214) Toyota Sweden AB FÖRORD År 21 är ett klimatår I september 21 träffades FN:s generalförsamling för att besluta om en hållbarhetsagenda i New York, och i december kommer

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Energi & klimatredovisning 2013

Energi & klimatredovisning 2013 Klimatredovisningen ger en översikt över organisationens klimatpåverkan och är en integrerad del av organisationens klimatstrategi. Rapporten är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Hagainitiativets beräkningsmetod

Hagainitiativets beräkningsmetod Hagainitiativets beräkningsmetod Hagainitiativet består av fjorton företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald s Sverige, HKScan,

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet 2012-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Varför gjorde vi Klimatomställning Gbg?

Varför gjorde vi Klimatomställning Gbg? Gör det själv! Varför gjorde vi Klimatomställning Gbg? Göteborgs klimatmål: En hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. Hur långt kan vi nå? Var hamnar vi med dagens politik? Övergripande

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

Bilaga. Beräkningsmetod. för Klimatbokslut 2013

Bilaga. Beräkningsmetod. för Klimatbokslut 2013 1 Bilaga Riktlinjer enligt GHG-protokollet Avgränsningar inom scope 1, 2 och 3 Förklaring av utsläppsfaktorer vid varje utsläppskälla El Fjärrvärme Fjärrkyla Bränsleförbränning Flygresor och flygtransporter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Destination Sigtuna AB, kontaktperson är Karin Sallander Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet.

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet. Välkommen till Svante Fastighet Svante Fastighet är ett webbaserat klimatprogram som ger dig som fastighetsägare stöd för att minska din klimatpåverkan. Programmet gör det enkelt att kartlägga och följa

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Verifieringsrapport. Klimatneutral fjärrvärme. Bureau Veritas. På uppdrag av: Fortum Värme Sverige

Verifieringsrapport. Klimatneutral fjärrvärme. Bureau Veritas. På uppdrag av: Fortum Värme Sverige Verifieringsrapport Klimatneutral fjärrvärme 20150429 Bureau Veritas På uppdrag av: Fortum Värme Sverige Bureau Veritas Fabriksgatan 13 SE-412 50 Göteborg Sweden +46-31 606500 www.bureauveritas.se Innehåll

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer