10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?"

Transkript

1 SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? 3. Vilka är myndighetens mest betydande miljöaspekter? Följande miljöaspekter bedömdes som de viktigaste vid miljöutredning 2008: -Elförbrukning (kontor/datorhallar/observationsnät) -Resor i tjänsten (bil/flyg) -Uppvärmning -Miljöfarliga ämnen -Pappersförbrukning -Personalens bidrag/kunskap -Upphandling/Inköp -Indirekta miljöaspekter som påverkas av remissvar och prognos- och konsulttjänster 4. Har myndigheten upprättat en miljöpolicy? 5. Har myndigheten upprättat mål för de betydande miljöaspekterna? 6. Vilka är målen? Göra miljöbedömning för SMHIs externa leveranser Fasa ut miljöfarliga ämnen. Minska miljöbelastning från resor i tjänsten. Minska förbrukning av energi och andra resurser. Effektiva och väl utnyttjade system för källsortering och återvinning. Alla anställda uppnår tillräcklig kunskapsnivå Miljöaspekter beaktas systematiskt vid all upphandling eller inköp. Säkerställa klimatneutral verksamhet 7. Har myndigheten upprättat en handlingsplan/identifierat aktiviteter som ska bidra till att målen nås?

2 Ja Nej 8. Följer myndigheten upp målen? 9. Redovisa hur väl målen har uppfyllts Trots ökad produktionsvolym har målen att minska förbrukning av energi och miljöbelastning från resor nästan nåtts. Övriga mål har uppnåtts. 10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? 11. Har myndigheten säkerställt att de anställda har den kunskap de behöver för att agera miljövänligt? 12. Går myndigheten regelbundet (minst en gång/år) igenom att miljöledningssystemet fungerar som avsett (dvs miljörevision)? Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 1. Tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning 1.1 Utsläpp av koldioxid i kg totalt samt per årsarbetskraft från: a) Flygresor under 50 mil Med emissionsfaktorer enligt NV:s mall: - Totalt kg och 108 kg per årsarbetskraft. b) Bilresor som görs i tjänsten (inkluderar egen bil, tjänstebil, hyrbil, leasad bil, taxi) kg totalt, 112 kg per årsarbetskraft c) Tågresor 2,88 kg totalt, 0,005 kg per årsarbetskraft d) Bussresor Statistik saknas, men de är väldigt få. d) Maskiner och övriga fordon som används i myndighetsverksamheten kg totalt, 93 kg per årsarbetskraft. 1.2 Sammanlagda utsläpp av koldioxid i kg, totalt samt per årsarbetskraft enligt 1.1 a)-d) kg totalt, 313 kg per årsarbetskraft 1.3 Utsläpp av koldioxid i kg för flygresor över 50 mil, totalt och per årsarbetskraft Med emissionsfaktorer enligt NV:s mall: - Totalt kg och 662 kg per årsarbetskraft. 2

3 1.4 Andel bilar som köps in eller leasas av myndigheten och som följer definitionen miljöbil (anges i procent) Vi har under 2009 inte köpt in eller leasat någon bil. SMHI äger sedan flera år en mindre transportbil. Det har inte prioriterats att byta ut den mot en miljöbil ännu. SMHI äger eller leasar inga andra bilar. 1.5 Andel drivmedel som är förnybart av den totala drivmedelsförbrukningen för de inköpta eller leasade miljöbilarna (anges i procent) SMHI äger eller leasar inga miljöbilar, se Beskrivning av insamlat resultat t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. En ökad andel uppdrag och forskningsprojekt som krävt ett ökat flygresande. åtgärda dessa. Vi saknar underlag för taxiresor och för bussresor, dessa typer av resor är inte enkelt uppföljningsbara i våra system och uppskattas utgöra en mycket liten andel. 1.7 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått) Eget uppföljningssystem (för Resor med privatbil i tjänsten följs upp i Palasso) Leverantörsuppgifter (för övriga mått) Uppskattning (förklara på vilket sätt) 1.8 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på: Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen För hyrbilar används de emissionsfakorer som hyrbilsfirman uppgett för respektive biltyp. För tågresor används de emissionsfaktorer som SJ lämnat med sin statistik. 1.9 Har Naturvårdsverkets schablonlista underlättat sammanställningen? Kommentera gärna NV:s stöd 2. Energianvändning 2.1 Årlig energianvändning i kwh totalt, per årsarbetskraft och per m 2 uppdelat på a) verksamhetselektricitet I våra kontorsfastigheter förbrukar vi kwh totalt, 2460 kwh per årsarbetskraft och 69 kwh per m2 (verksamhetsel). Detta mäts inte separat utan det har vi räknat fram genom att utgå från normalfördelning enligt Energimyndigheten. Därutöver har vi 3

4 ett observationsnät som förbrukar ca 1000 MWh el per år. Det ingår inte i siffrorna ovan. b) övrig energianvändning Fastighetsel och fjärrvärme: kwh totalt, 6686 kwh per årsarbetskraft och 188 kwh per m Sammanlagd årlig energianvändning, totalt, per årsarbetskraft och per m 2 enligt 2.1 a)-b) kwh totalt. Exklusive observationsnätet förbrukade vi kwh totalt och 9145 kwh per årsarbetskraft och 258 kwh per m2. I elförbrukningen ingår förbrukningen i datorhallarna med 1571 MWh. 2.3 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? 2.4 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent) 44% (inklusive observationsnätet, där nordisk elmix använts för att uppskatta andelen förnybar energi). Exklusive observationsnätet är andelen 81%. 2.5 Beskrivning av insamlat resultat t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Ökningen av elförbrukning kan i stort sett hänföras till ökad produktion i datorhallarna. Utan vidtagen virtualisering av datorresurser hade ökningen varit betydligt större. åtgärda dessa. Får inte underlag för elförbrukning uppdelat på verksamhetsel och fastighetsel, så siffran för verksamhetsel är schablonberäknad utifrån underlag från Energimyndigheten. Dessutom får vi inte uppmätta siffror för värme och el på regionerna (enbart el i Göteborg). Projekt pågår inom Hylok för att åtgärda detta. Utredning pågår för att kartlägga och se över observationsnätets energiförbrukning. Ett bättre underlag kommer förhoppningsvis kunna finnas framme till nästa år. 2.6 Dessa uppföljningsmått är framtagna genom: Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) Schablonberäkning för verksamhetsel och värme/el på regionerna. För observationsnätet har ett överslag gjorts utifrån inkomna fakturor. 4

5 3. Miljökrav i upphandling 3.1 Andel registrerade anskaffningar (upphandling och inköp) där miljökrav ställts av det totala antalet registrerade anskaffningar per år (anges i procent) I 66% av upphandlingarna över beloppsgränsen har miljökrav ställts. För registrerade direktupphandlingar under beloppsgränsen respektive avrop från ramavtal har miljökrav ställts i 44% av fallen. Sammanlagt blir det 50%. Därutöver förekommer anskaffningar (direktupphandlingar under beloppsgränsen och avrop) som inte registrerats hos upphandlingsenheten och som därmed inte ingår i underlaget. 3.2 Ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala värdet av registrerade anskaffningar per år Siffran för upphandlingar över beloppsgränsen är 82%. Siffran för registrerade direktupphandlingar under beloppsgränsen respektive avrop från ramavtal är 63%. Det ger sammanlagt 69% för registrerade anskaffningar. Huvuddelen av SMHIs anskaffning sker via avrop från övriga statliga ramavtal och ingår därför inte i underlaget ovan. Ekonomiska värdet av de registrerade anskaffningarna utgör därför enbart ca 15% av värdet av de totala anskaffningarna. 3.3 Beskrivning av insamlat resultat t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Vi har för närvarande inte möjlighet att följa upp miljökrav i avrop från generella ramavtal. åtgärda dessa. Planerar att genomföra informationsmöten med avdelningar som genomför anskaffningar. 3.4 Dessa uppföljningsmått är framtagna genom: Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) Uppföljning görs av annonserade upphandlingar genomförda av upphandlingsenheten vilket innebär att kunskapen om värdet på dessa och om miljökrav har ställts är god. När det gäller totala inköpsvolymen så bygger den på en mycket grov uppskattning. 5

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2013

FOI Miljöredovisning 2013 Projekt/Project FOI miljöledning Uppdragsnummer/Project no Kund/Customer G970 FoT område Sidnr/Page no 1 (33) Handläggare/Our reference Datum/Date Jan Sjöström 2014-02-20 FOI Memo 4835 FOI Miljöredovisning

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer