Energi och växthusgasutsläpp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi och växthusgasutsläpp"

Transkript

1 Klimatredovisningen ger en översikt över organisationens klimatpåverkan och är en integrerad del av organisationens klimatstrategi. Rapporten är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta åtgärder för reduktion av energi och växthusgaser. Den årliga rapporten gör det möjligt för organisationen att beräkna sin klimatpåverkan och ta fram nyckeltal som gör det möjligt att evaluera verksamheten över tid. Rapporten omfattar administration i alla länder där Lindex är verksam (huvudkontor, landskontor och produktionskontor), butiker, distributionscenter samt godstransport av kommersiella produkter till distributionscentral och vidare till Lindex butiker. Datagrundlaget är inrapporterat från olika interna och externa källor som därefter har konverterats till ton CO 2 e. Klimatredovisningen är utförd enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG protokollet). GHG protokollet är den mest använda standarden för beräkning av växthusgaser och lade grunden för ISO standarden 14064I. Rapporten är utförd av CO2focus AS. Sammanställd av: Claudia Villamor, rådgivare Godkänd av: Per Otto Larsen, Head of Carbon Management Services Datum: 1. mars 2013

2 Energi och växthusgasutsläpp Kategori Transport Bensin E85 Diesel l l l 569,8 4,0 809,3 144,3 0,2 212,1 0 % CNG 5 m3 0 % Fossila bränslen fastigheter Schablon Eldningsolja Schablon Naturgas l kwh 800,2 482,3 207,9 99,1 0 % Summa scope 1 Electricitet Elmätare Butik kwh 2 665,6 MWh ,3 663,6 ton CO 2 e 3 % Elmätare Kontor och DC Schablon Butik Schablon Kontor Energi fastigheter Fjärrvärme DC Schablon Butik Schablon Kontor Summa scope 2 Resor Flyg Tåg Buss Godstransport Transport från produktionsländer till DC Distribution av varor Summa scope 3 Företagets totala CO 2 utsläpp 1) Noter Scope 1 Förbrukning kwh 2 053, kwh , kwh 340, kwh 632,5 58, kwh , ,3 23 % kwh 2 408,7 203, ,1 MWh ,3 ton CO 2 e 53 % pkm 856,0 3 % pkm 12,5 0 % pkm 3,4 0 % tonkm tonkm Energiekv. (MWh) 1 Multiplicera antal MWh med 3,6 GJ/MWh för omberäkning till GJ. Utsläpp (ton CO 2 e) 2 513,3 230, ,0 232, , ,9 9 % ,4 ton CO 2 e 44 % ,7 MWh ,3 ton CO 2 e 100 % Transport: I beräkningen ingår bränsleförbrukningen från tjänstebilar, privata bilar (utbetald milersättning) och hyrbilar. I tillfällen dä mängden drivmedel inte har varit känd har omberäkningen till liter drivmedel utgått ifrån totalt körda kilometer och känt drivmedel. Fördelningen på bränsleslag från privata bilar är baserad på den svenska bilparken enligt statistik från SCB och Trafikverket. Beräkningen av utsläpp i ton CO 2 från E85 utgår ifrån en genomsnittlig blandning av 40% bensin och 60% etanol. Fossila bränslen fastigheter: Fastighetens energiförbrukning per kvadratmeter i butiker och kontorslokaler är uppskattad enligt statistik från rapporten Energistatistik för lokaler som utges av Procentandel 10 % 17 % 3 2

3 Energimyndigheten varje år. Andelen fossila bränslen är 5%. Fördelningen av bränsleslag enligt statistiken är använd för beräkning av energiförbrukningen i alla butiker och kontorsarealer i Sverige. Energikällan till fastighetens energiförbrukning i butiker och regionskontor utanför Sverige antas vara elektricitet. Scope 2 Elektricitet: Butiker, kontor och distributionscenter Sverige, Finland och Norge som har en egen elmätare visar den faktiska elförbrukningen. Lindex köper Grön El motsvarande elektricitetsförbrukningen från alla egna elmätare, detta motsvarade i 2012, 55% av Lindex totala elektricitetsförbrukning i butiker, regionskontor och distributionscenter. Grön El påverkar dock inte emissionsfaktorn på elektriciteten som är beräknad utifrån den nordiska produktionsmixen i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Läs mer om emissionsfaktorn på elektricitet i avsnittet metod och källor. Produktionskontoren rapporterar både energi till fastigheten och egen energiförbrukning. Lindex andel av aktiviteterna i produktionskontoren är 88% under Energi fastigheter: Fastighetens energiförbrukning per kvadratmeter i butiker och kontorslokaler är uppskattad enligt statistik från den årliga rapporten Energistatistik för lokaler som utges av Energimyndigheten. Den senaste statistiken visar att andelen fjärrvärme, elektricitet och förnyelsebara bränslen är 95%. Fördelningen av bränsleslag är använd i beräkning av energiförbrukningen i alla butiker och kontorsarealer i Sverige. Energikällan till fastighetens energiförbrukning i butiker och regionskontor utanför Sverige antas vara elektricitet. Fjärrvärme är inrapporterat och gäller för distributionscentralen i Partille. Rapporterna är därmed reviderade enligt de nya uppgifterna. Scope 3 Resor: Antal personkilometer med flyg är rapporterad av resebyrå för alla flygresor genomförda av personal i Svergie och Tjeckien. Övriga resor är rapporterade från alla region och produktionskontor. Flygresornas klimatpåverkan har beräknats utifrån redovisade flygavstånd och emissionsfaktorer från Defra Department for Environment, Food and Rural Affairs. Uplift faktorn har används i beräkningen då den tar hänsyn till jordens storcirkel. Klimatpåverkan från resor genomförda med tåg och buss har beräknats utifrån rapporterade personkilometer. Godstransport: Transport från produktionsländer till distributionscentralen omfattar all godstransport av kommersiella produkter från produktionsland till distributionscentralen i Sverige. Distribution av varor omfattar all godstransport av kommersiella produkter från distributionscentralen till alla Lindex butiker. Mängden tonkm, transportmedel och CO2utsläpp rapporteras från godsföretagen. I årets klimatredovisning utgår beräkningen av godstransportens klimatpåverkan från rapporterade tonkm, detta för att undvika olika beräkningsmetoder som blir tydlig vid byte av logistikföretag. Antal 3

4 tonkm distribution av varor motsvarar inte hela mängden då alla logistikföretag inte har möjlighet att rapportera tonkm utan endast ton CO 2. Årsrapport växthusgasutsläpp (tco 2 e) Kategori /12 Transport Bensin 126,5 121,9 144,3 18 % E85 0,0 0,2 Diesel 120,3 175,1 212,1 2 CNG 4,3 Fordonsgas Fossila bränslen fastigheter Schablon Eldningsolja 168,2 0,2 144,9 207,9 44 % Schablon Naturgas 181,2 159,1 99,1 38 % Summa scope 1 Electricitet 596,2 605,5 663,6 10 % Elmätare Butik Elmätare Kontor och DC Schablon Butik Schablon Kontor Energi fastigheter Fjärrvärme DC Schablon Butik Schablon Kontor Summa scope 2 Resor 2 697,1 220, ,1 181,4 81, ,2 227, , ,6 211, ,8 220,9 59, ,1 204, , ,3 230, ,0 232,8 58, ,3 203, ,3 7 % 9 % 36 % 5 % 2 % 20 % 0 % 20 % Flyg 1 068, ,9 856,0 19 % Tåg 66,2 20,9 12,5 40 % Buss Godstransport 12,1 3,4 Transport från produktionsländer till DC 6 990, , ,6 Distribution av varor 1 908, , ,9 Summa scope , , ,4 Totalt CO 2 e utsläpp , , ,3 39 % 68 % 36 % 27 % Noter Scope 1 Transport: Diesel och bensin i 2011 är reviderad då en viss andel av diesel i 2010 blev beräknad som som bensin. 4

5 Fossila bränslen fastigheter: Energistatistiken för lokaler visar en minskning av energiförbrukningen per kvadratmeter på 10%; från 123 kwh/m2 till 111 kwh/m2. Den totala andelen fossila bränslen har ökat från 4% till 5%. Scope 2 Elektricitet: Emissionsfaktorn på den nordiska elektriciteten har ökat från 99 gram CO 2 /kwh till 112 gram CO 2 /kwh. Den totala butiksarealen som har egna elmätare har minskat med 1%. Energiförbrukningen per kvadratmeter i dessa butiksytor har minskat med 5%, från 116 kwh/m2 till 111 kwh/m2. Butiksarelen på butiker som inte har egna elmätare har ökat med 16%. De utökade arealerna är främst i de östeuropeiska länderna. Emissionsfaktorn i dessa länder är betydlig högre än i de Nordiska då produktionen av elektricitet i huvudsak består av fossila bränslen. Energi fastigheter: Energistatistiken för lokaler visar en minskning av energiförbrukningen per kvadratmeter på 10%; från 123 kwh/m2 till 111 kwh/m2. Scope 3 Resor: Flygresor visar på en nedåtgående trend, antal resta personkilometer har minskat med 14%. Godstransport: Tal för 2009 till 2011 är reviderade och utgår i ifrån rapporterade tonkm där detta finns tillgängligt. Beräkningen utgår ifrån rapporterade tonkm och transportslag. I tillfällen där logistikföretaget inte kan ange tonkm har deras emissionsberäkning med i sammanställningen. Tidigare års rapporteringar av varutransport med båt till distributionscentralen är reviderade gentemot den nya leverantörens beräkningsmetod av tonkm. Både transporterade volymer och sträckor är oförändrade. Andelen tonkm som fraktas med flyg i 2012 var 3,7%. Flyg står för 59% av den totala klimatpåverkan från godstransporten från produktionsländerna till distributionscentralen. I 2011 motsvarande andelen tonkm som fraktades med flyg 2% som stod för 43% av emissionerna från godstransporten. 5

6 Nyckeltal energi och klimat Energi och klimatindikatorer /12 Totalt utsläpp (ton CO 2 e): , , ,3 26,6 % Total energiförbrukning scope 1 och 2 (MWh): , , ,7 2, Elörbrukning per butiksareal (kwh / m 2 )* 120,3 116,4 110,9 4,7 % Elörbrukning per butiksareal (kwh / m 2 )** CO 2 utsläpp per anställd (ton CO 2 e/anställd): 122,8 112,2 4,6 4,1 112,5 0,3 % 5,0 20,8 % CO 2 utsläpp per omsättning (ton CO 2 e/milj EUR): 36,7 35,2 37,2 5,5 % *Avser butiker som ingår i strömavtalet motsvarande 53% av Lindex totala butiksareal i ** Avser butiker som inte ingår i strömavtalet motsvarande 47% av Lindex totala butiksareal i ton CO Årliga utsläpp av växthusgaser per scope Scope 1 Biltransport och fossilt bränsle Scope 2 Elektricitet och uppvärmning Scope 3 Flyg, tåg och buss Scope 3 Godstransport

7 Metod och källor GHG protokollet (The Greenhouse Gas Protocol Initiative) är utvecklad av World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Analysen är utförd enligt standarden A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised edition som är en av fyra standarder som förklarar hur växthusgaser skall beräknas. Rapporteringen tar hänsyn till följande växthusgaser, alla omvandlade till CO2ekvivalenter: CO2, CH4 (metan), N2O (lustgas), SF6, HFC och PFC. Analysens omfattning tar utgångspunkt i verksamhetens operativa ansvar/kontroll som definierar vad som skall inkluderas i klimatredovisningen och vilka utsläpp som är direkta respektive indirekta. Det operativa ansvaret fördelar utsläppen i klimatredovisningen på följande sätt: Scope 1 Obligatorisk rapportering som omfattar alla direkta utsläppskällor där verksamheten har operativt ansvar. Detta gäller all användning av fossila bränslen till stationär förbränning eller transport. I scope 1 ingår också processutsläpp från t ex kemiska processer, industriella växthusgaser, metan utsläpp mm. Scope 2 Obligatorisk rapportering som inkluderar verksamhetens indirekta utsläpp som uppkommer i produktionen av inköpt elektricitet och/eller värme samt kylning. Elektricitetens emissionsfaktor utgår ifrån den nationella genomsnittliga brutto produktionsmixen i ett 5års period (EIA). Den nordiska emissionsfaktorn beräknas utifrån den nordiska produktionsmixen och det viktade medelvärdet på elproduktionen i Sverige, Norge, Finland och Danmark som återspeglar marknaden i Nord Pool. Emissionsfaktorer per bränsletyp är baserade på tal från IEA methodological framework. Emissionsfaktorena för fjärrvärme/kyla är antingen baserade på faktiska (lokala) produktionsmixer eller genomsnitt från IEA statistik. Scope 3 Frivillig rapportering av indirekta utsläpp from inköpta produkter och tjänster i värdekedjan. Scope 3 utsläpp är ett resultat av verksamhetens olika aktiviteter som inte kontrolleras av verksamheten, och är då indirekta. Exempel på indirekta utsläpp är affärsresor, godstransport, avfallshantering, konsumtion av produkter etc. Klimatredovisningen omfång bör ge tillräckligt med information till sina intressenter som krävs för att ta beslut. Systemgränserna bör återspegla verksamhetens aktiviteter och ekonomiska verklighet. Referenser: The GHG Protocol; "A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised edition", 2004 DEFRA (2011), 2011 Guidelines to Defra/DECC s GHG Conversion Factor for Company Reporting, Produced by AEA for the Department of Energy and Climate Change (DECC) and the Department for Environment, Food, and Rural Affairs (Defra), IPCC; "IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change", 2007 (AR4) IEA Statistics; "Electricity Information 2011" IEA Statistics; "CO2 Emission from fuel combustion, Highlights", 2011 edition 7

8 SimaPro; ver with Ecoinvent ver 2.2 (2012) NTM (The Network for Transport and Environment), IMO (International maritime organisation); "Interim guidelines on the method of calculation of the energy efficiency design index for new ships", 2009 Opplysningskontoret for Veitrafikk (OFV), 2012 Statistiska centralbyrån; EcoTransit; 8

Energi & klimatredovisning 2012

Energi & klimatredovisning 2012 Klimatredovisningen ger en översikt över organisationens klimatpåverkan och är en integrerad del av organisationens klimatstrategi. Rapporten är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta

Läs mer

Tricoronas beräkningsmetod. Version 1

Tricoronas beräkningsmetod. Version 1 Tricoronas beräkningsmetod 2014 Version 1 Tricoronas beräkningsmetod En del av en heltäckande klimatstrategi är att ta reda på hur stora utsläpp företagets verksamhet har. Tricorona har bred erfarenhet

Läs mer

Bilaga. Beräkningsmetod. för Klimatbokslut 2011

Bilaga. Beräkningsmetod. för Klimatbokslut 2011 2 Bilaga Riktlinjer enligt GHG-protokollet Avgränsningar inom scope 1, 2 och 3 Förklaring av utsläppsfaktorer vid varje utsläppskälla El Fjärrvärme Fjärrkyla Bränsleförbränning Flygresor och flygtransporter

Läs mer

Hagainitiativet / klimatbokslut 2013. Klimatbokslut

Hagainitiativet / klimatbokslut 2013. Klimatbokslut Hagainitiativet / klimatbokslut 213 1 Klimatbokslut 213 2 Hagainitiativet / klimatbokslut 213 Innehåll Förord 3 Hagainitiativets klimatbokslut 4 Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet 5 Företagens

Läs mer

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG GRI-bilaga 2014 2015 / GRI-bilaga 2014 2015 Helårsrapporteringen av vårt hållbarhetsarbete följer sedan 2009 riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras

Läs mer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer UPTEC W10 032 Examensarbete 30 hp November 2010 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser Analysis and calculations of emisson factors for green house gases Johanna Fredén ABSTRACT Analysis

Läs mer

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e)

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e) På uppdrag av MCI har en klimatanalys av Svenska Mässan genomförts. Resultaten i denna rapport kan användas som underlag för att, antingen göra djupare analyser för att fastställa den faktiska påverkan,

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Klimatpåverkan från utrikes resor

Klimatpåverkan från utrikes resor Klimatpåverkan från utrikes resor Jonas Åkerman jonas.akerman@infra.kth.se Miljöstrategisk analys fms Kungliga Tekniska Högskolan Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm www.infra.kth.se/fms TRITA-INFRA-FMS

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

Rapport 2011:2. Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn

Rapport 2011:2. Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn Rapport 2011:2 Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn 1993 2007 Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn 1993 2007 Boverket februari 2011 och miljö, SCB, Stockholm Titel: Miljöindikatorer

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050. Kristin Fahlberg

Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050. Kristin Fahlberg Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050 Kristin Fahlberg Examensarbete Stockholm 2008 Kristin Fahlberg Stockholms energiframtid En backcastingstudie

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Drivmedel i Sverige 2013

Drivmedel i Sverige 2013 Drivmedel i Sverige 2013 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2014:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

REFERAT. Pernilla Lönn

REFERAT. Pernilla Lönn REFERAT Utvärdering av effektstyrningssystemet EnergiDirigent ur ett miljöperspektiv Pernilla Lönn EnergiDirigent är ett styr- och mätsystem som ingår i E.ON:s produktsortiment för effektivare energianvändning.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer