Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca ton CO 2 e)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e)"

Transkript

1

2 På uppdrag av MCI har en klimatanalys av Svenska Mässan genomförts. Resultaten i denna rapport kan användas som underlag för att, antingen göra djupare analyser för att fastställa den faktiska påverkan, eller sätta mål och utforma handlingsplaner. Det kan också vara en grund för vidare kommunikation gentemot kunder inom klimatområdet. På grund av delvis låg tillgänglighet på data är det främsta användningsområdet att identifiera vad som är stort och vad som är smått för Svenska Mässan inom klimatområdet. Klimatpåverkan för 2010 har beräknats inom följande områden: Energianvändning - fjärrvärme, fjärrkyla och gas Elanvändning Tjänsteresor - flyg & marktransporter Användning av kopieringspapper Dessutom har uppskattningar genom simulerade värden gjorts för: Godstransporter Gästernas resor och måltider Den totala klimatpåverkan blir knappt ton CO2e, där gästernas påverkan i form av framförallt resande står för nära 90 procent ton CO2e motsvarar växthusgasutsläppen från bensinbilar som kör mil på ett år. Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca ton CO 2 e) Besökare 88,9% Transport 1,0% Papper 0,1% Affärsresor 0,5% Elektricitet 8,1% Energianvändning 1,6% 2 (8)

3 Standarden Greenhouse Gas (GHG) Protocol från World Resource Institute i samarbete med World Business Council for Sustainable Development. Standarden har definierat tre områden, så kallade Scope: Scope 1. Den rapporterande organisationens direkta växthusgaspåverkan från egna källor. I Svenska Mässans fall förbränningen av naturgas och användningen av egna bilar. Scope 2. Organisationens indirekta växthusgasutsläpp vid inköp av el, värme och kyla från annan part. I Svenska Mässans fall elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla. Scope 3. Alla andra indirekta växthusgasutsläpp. I Svenska Mässans fall så inkluderas: - Tjänsteresor med flyg (uppskattat) och tåg - Varutransporter (uppskattat) - Delar av pappersanvändningen (kopieringspapper) - Besökares resor till Svenska Mässan (uppskattat) - Besökares mat under sitt besök (uppskattat) Klimatpåverkan per scope (ca ton CO2e) Scope 3, Scope 2, Scope 1, 60 3 (8)

4 När det gäller den direkta påverkan från energianvändning och elanvändning så dominerar elanvändningen stort med en klimatpåverkan på nära ton CO2e. Svenska Mässan - Klimatpåverkan från energi- och elanvändning ( totalt ton CO 2 e) Fjärrvärme; 308 Gas; 56 Fjärrkyla; 20 Elektricitet; 1979 Svenska Mässan har redan fattat beslut om att göra aktiva val för elektriciteten så att påverkan kommer att minska påtagligt. Däremot sker för 2011 en omvärdering av klimatpåverkan för fjärrvärme enligt nya riktlinjer från Svensk Fjärrvärmeförening. Detta gör att klimatpåverkan från fjärrvärme, och eventuellt också fjärrkyla kommer att öka. 4 (8)

5 Ser man på klimatpåverkan per energienhet så framgår det att gasanvändningen är den med störst klimatpåverkan och ligger nästan 10 gånger högre än fjärrvärme. Svenska Mässan - Klimatpåverkan för olika energiformer (ton CO 2 e/gwh) Fjärrvärme Gas Fjärrkyla Elektricitet När det gäller tjänsteresor så fanns inte underlag i antal flygkilometer utan endast kostnad. Ett antagande om 0,4 km per krona ligger till grund för den uppskattade sträckan för flyg. Flyg dominerar stort klimatpåverkan när det gäller affärsresor. Svenska Mässan - Klimatpåverkan från affärsrelaterat resande (114 ton CO 2 e) Tåg; 0,001 Bil; 4,0 Flyg; 109,9 5 (8)

6 Det är intressant att se att flyg står för 96 procent av klimatpåverkan men bara 58 procent av sträckan, medan tåg står för 34 procent av sträckan med en försumbar klimatpåverkan. Svenska Mässan har två VW Passat biogasbilar och en bensindriven Minibuss. Totala klimatpåverkan från biogasbilarna är 1/7-del av den bensindrivna bilens Klimatpåverkan från pappersanvändning Pappersanvändningen som rapporterades var kg, men det gäller bara kopieringspapper. Allt tryckt material ligger följaktligen utanför beräkningarna. Klimatpåverkan per kilo papper varierar stort. Från 0,2 till 1,5 kg CO2e per kg papper detta beror på till största del på den energimix som används vid massa- och papperstillverkningen. Vi har i beräkningarna, för att få en säkerhetsmarginal, använt det högre värdet vilket ger en klimatpåverkan på 15 ton CO2e. Klimatpåverkan från varutransporter För varutransporter och besökspåverkan är dataunderlaget begränsat och siffrorna kan användas för att få en uppfattning om storleksordningen. Resultaten indikerar att besökares resor har den absolut största klimatpåverkan vilket borde leda till att Svenska Mässan undersöker detta område i mer detalj framöver. När det gäller transporter saknades underlag kring typ av transportmedel, avstånd och godsmängd. Antalet transporter in till Svenska Mässan är jämfört med tidigare då 7500 transporter kom. Nu sker samlastning vid logistikcentral på Hisingen för en del, vilket har minskat antalet transporter in till Svenska Mässan 6 (8)

7 med per år. Uppgifterna kring samlastning har använts för att uppskatta lastfaktorn för dessa transporter. Avståndet har antagits vara medelavståndet i Sverige för godstransporter. Dessutom angör 300 transporter per vecka av skiftande slag hotellet. Vi har gjort en uppskattning av last på 1 ton per transport och avstånd på 50 km per transport. Dessutom har vi approximerat typen av lastbil med mediumstorlek. Utifrån de uppgifter som levererats och de uppskattnigar och approximationer som gjorts utförs ett totalt transportarbete på nära 1,7 miljoner tonkm vilket ger upphov till cirka 240 ton CO2e. När det gäller samlastningen så gör det att transporter försvinner från Göteborgs centrala delar vilket minskar buller, partiklar och andra negativa aspekter från tunga transporter. Hur stor minskningen av klimatpåverkan blir beror på hur de enskilda transportörernas körningar ser ut. Vårt antagande är att hälften av de tidigare transporterna inte längre görs. Detta värde är valt utifrån att en del får längre transporter och att en del kanske skulle in i centrala Göteborg i alla fall. Den minskade klimatpåverkan blir i så fall 8,6 ton CO2e. Klimatpåverkan från besökare För klimatpåverkan från besökare är osäkerheten mycket stor. De uppgifter som finns är kring det totala antalet besökare drygt För deras resande har vi tagit fram ett resandescenario enligt nedanstående tabell. Resor besökande Andel Medeldistans (km) Totaldistans (km) ton CO2 Lokaltrafik 25% Bil 35% Tåg 20% Flyg 20% (8)

8 Svenska Mässan - Klimatpåverkan från besökares resor utifrån scenario ( ton CO 2 e) Lokaltrafik; 129 Bil; Flyg; Tåg; 0,1 Den totala klimatpåverkan är kraftigt avhängig av andelen tåg och lokaltrafik. Om Svenska Mässan kan medverka till att ha en hög andel av dessa trafikslag görs en betydande insats för klimatet. För måltider har vi antagit att hälften av besökarna intar en måltid och att en del av dessa innehåller nötkött. Vi har vidare antagit en klimatpåverkan på 2 kg CO2e per måltid vilket resulterar i en total klimatpåverkan på 576 ton CO2e. Alla beräkningar och källor finns i beräkningsunderlaget i Excel som levereras separat. Beräkningarna följer i huvudsak Greenhouse Gas Protocol, en standard för klimatberäkningar utvecklad av World Business Council for Sustainable Development. Emissionsfaktorer är hämtade från erkända källor såsom Naturvårdsverket, DEFRA (Brittiska Naturvårdsverket) och Nätverket för Transporter och Miljö (NTM). 8 (8)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Tricoronas beräkningsmetod. Version 1

Tricoronas beräkningsmetod. Version 1 Tricoronas beräkningsmetod 2014 Version 1 Tricoronas beräkningsmetod En del av en heltäckande klimatstrategi är att ta reda på hur stora utsläpp företagets verksamhet har. Tricorona har bred erfarenhet

Läs mer

Energi & klimatredovisning 2012

Energi & klimatredovisning 2012 Klimatredovisningen ger en översikt över organisationens klimatpåverkan och är en integrerad del av organisationens klimatstrategi. Rapporten är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta

Läs mer

Bilaga. Beräkningsmetod. för Klimatbokslut 2011

Bilaga. Beräkningsmetod. för Klimatbokslut 2011 2 Bilaga Riktlinjer enligt GHG-protokollet Avgränsningar inom scope 1, 2 och 3 Förklaring av utsläppsfaktorer vid varje utsläppskälla El Fjärrvärme Fjärrkyla Bränsleförbränning Flygresor och flygtransporter

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Hösten 2014 1 (5) Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen För andra året i rad har konsultbyrån 2050 Consulting gjort en

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Klimatpåverkan från utrikes resor

Klimatpåverkan från utrikes resor Klimatpåverkan från utrikes resor Jonas Åkerman jonas.akerman@infra.kth.se Miljöstrategisk analys fms Kungliga Tekniska Högskolan Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm www.infra.kth.se/fms TRITA-INFRA-FMS

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Rapport 2011:2. Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn

Rapport 2011:2. Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn Rapport 2011:2 Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn 1993 2007 Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn 1993 2007 Boverket februari 2011 och miljö, SCB, Stockholm Titel: Miljöindikatorer

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen RAPPORT Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen Sebastian Bäckström Jonas Fejes Åke Iverfeldt IVL Svenska Miljöinstitutet Sima Zangiabadi

Läs mer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer UPTEC W10 032 Examensarbete 30 hp November 2010 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser Analysis and calculations of emisson factors for green house gases Johanna Fredén ABSTRACT Analysis

Läs mer

Folksams Tjänstebilsindex 2008

Folksams Tjänstebilsindex 2008 2008-04-29 Sid 1(5) Folksams Tjänstebilsindex 2008 Kartläggning av privat och offentlig sektors inköp av tjänste- och företagsbilar : Om säkerheten och bränsleförbrukningen i de svenska bilparkerna inom

Läs mer

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader 11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader Sammanfattning Det är brist på vetenskaplig litteratur som redovisat kostnader i relation till nytta av hörapparat på ett sådant

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Hur långt är det till Stockholm?

Hur långt är det till Stockholm? Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått 17 ROGER MARJAVAARA & MAGNUS STRÖMGREN Avstånd är ett centralt och viktigt begrepp inom geografin. Vem har väl inte talat om avståndet mellan olika

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Luftföroreningar i Skåne

Luftföroreningar i Skåne Luftföroreningar i Skåne Sammanställning över utsläpp av luftföroreningar i Skåne under perioden 1980-12 på uppdrag av Skånes Luftvårdsförbund Beleverket, medgivande från Hässleholm Miljö AB Hässleholm

Läs mer

Drivmedel i Sverige 2013

Drivmedel i Sverige 2013 Drivmedel i Sverige 2013 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2014:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer