GRI-index Strategi och profil Resultatindikatorer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRI-index Strategi och profil Resultatindikatorer."

Transkript

1 Strategi och profil

2 Strategi och profil Inledning Sandvik har publicerat sin sjätte officiella Hållbarhets. Redovisningen inklusive detta GRI index har genomgått översiktlig granskning. Sandvik har redovisat i enlighet med Global Reporting Inititiatives (GRI) Riktlinjer för Hållbarhets, version 3 (G3). Sandvik uppfattar att hållbarhetsen uppfyller GRI:s krav för B+, vilket också bekräftas av bolagets externa revisor. Informationen som ingår i Hållbarhetsen för omfattar information från flera källor inom och utanför Sandviks Års. Därför kan detta GRI index utgöra en användbar korsreferens för läsaren, så att denne kan hitta all relevant information på ett enkelt sätt. Strategi och profil Strategi och analys 1 Organisationsprofil 2 Mer läsning / kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller mot svarande position) om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi. 6 7, av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter. 29, , 2.1 Organisationens namn. Omslagets baksida. 2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/ eller tjänsterna Organisationsstruktur, enheter, affärsområ den, dotterbolag och joint ventures. 5 Om Sandvik: Bolagsstyrning: Organisation 2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor. Omslagets baksida. Sandvik AB Storgatan SANDVIKEN TEL Antal länder som organisationen har verk samhet i och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt rele vanta för de frågor som berör hållbar utveck ling i en Ägarstruktur och företagsform , Mer information: Om Sandvik: Fakta i korthet: ägarstruktur. Sandvik AB är ett publikt bolag, noterat på NAS DAQ OMX Stockholm och har fler än aktieägare. 2.7 Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning, sektorer man är verksam i och typ av kunder/ förmånstagare). 2 3 Mer information: Om Sandvik: Fakta i korthet 2.8 Den redovisande organisationens storlek 2 3 Mer information: Om Sandvik: Fakta i korthet 2.9 Väsentliga förändringar under s perioden beträffande storlek, struktur eller ägande. 4 5, Under året lanserades en ny strategisk inriktning med ett omfattande förändringsprogram. Den nya organisationen trädde i kraft 1/ Utmärkelser och priser som mottagits under sperioden Sandvik Aktiebolag; (publ) Organisationsnummer Information om en 3 Redovisningsprofil 3.1 Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalen derår) för den redovisade informationen. 3.2 Datum för publiceringen av den senaste redo visningen (om sådan upprättats). Sandvik Hållbarhets Rapporten publicerades i april. 3.3 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.). Sandvik Hållbarhets publiceras en gång per år. Rapporten avseende år publicerades i april Kontaktperson för frågor angående redovis ningen och dess innehåll. kontakta oss Hållbarhetsen avser räkenskapsåret.

3 Strategi och profil 3 Redovisningens omfattning och avgränsning 3.5 Processer för definition av innehållet i en. 3.6 Redovisningens avgränsning (t.ex. utifrån land, affärsområde, dotterbolag, hyrda anläggningar, joint ventures, leverantörer). Se GRI:s avgräns ningsprotokoll för ytterligare vägledning. 3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för ens omfattning och avgränsning. 3.8 Princip för en av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokalise rade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer. 3.9 av mätmetoder och beräknings underlag, inklusive antaganden och vilka tek niker som ligger till grund för uppskattningar som använts vid sammanställning av indikato rerna och annan information i en. Sandvik rapporterar sin hållbarhetsinformation integrerat i det finansiella rapporteringssystemet. Instruktioner och definitioner följer samma format som för den finansiella rapporteringen och finns tillgänglig för samtliga anställda via Sandviks intranät Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovis ningar, och skälen för sådana förändringar (t.ex. sammanslagningar/förvärv, förändringar av basår/ period, företagets inriktning, mät metoder etc). Inga väsentliga förändringar har inträffat under perioden Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående speriod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i en. Inga väsentliga förändringar har inträffat under perioden. Innehållsförteckning enligt GRI 3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovis ningen standardupplysningarna finns. Bestyrkande 3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avse ende på att låta en externt bestyrkas. 111 Styrning, åtaganden och intressent-relationer 4 Styrning 4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyr ning, inklusive kommittéer som är under ställda styrelsen och som är ansvariga för spe cifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn över organisationen Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör (om så är fallet, den nes funktion inom organisationens ledning samt skälet till denna ordning) Styrelsens ordförande är inte verkställande direk tör i bolaget. 4.3 För organisationer som endast har en styrel senivå ange antalet medlemmar inom denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen , Av styrelsens åtta medlemar som valts på bolags stämman, var fem oberoende i förhållande till Sandvik och större aktieägare. 4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägled ning till styrelsen eller företagsledningen , 102, 104 Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det hög sta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. Dessutom har de fackliga organisationerna i enlig het med svensk lag, rätt till styrelserepresentation. Mer läsning / kommentar Sandviks Hållbarhets strävar efter att informera de huvudsakliga intressenterna samt övriga intresserade läsare om Sandviks mest rele vanta områden inom ekonomiskt, socialt och mil jömässigt ansvar, där koncernens verksamhet har en materiell påverkan inom nämnda områden. De huvudsakliga intressenterna har varit invol verade i dialog för att säkerställa att innehållet i Sandviks hållbarhets är det mest relevanta. Sandviks mest relevanta hållbarhetsfrågor rap porteras i hållbarhetsen på sidorna i Sandviks års. Genom att Sandvik rapporterar i enlighet med GRI s riktlinjer för hållbarhetsrapportering (G3), samt har implementerat interna rapporteringspro cesser, instruktioner och definitioner, strävar Sandvik efter att ge en rättvisande bild av koncer nens arbete med hållbarhetsfrågor. Detta dokument utgör innehållsförteckning enligt GRI s riktlinjer för hållbarhets (G3). Sandviks Hållbarhets har granskats av extern revisor. Granskningen har utförts i enlighet med RevR 6 och AA1000AS, typ 2.

4 Strategi och profil Åtaganden beträffande externa initiativ Kommunikation med intressenter Koppling mellan ersättning till styrelseleda möter, ledande befattningshavare och chefer (inclusive avgångsavtal) och organisationens resultat (inklusive sociala och miljömässiga resultat) Mer läsning / kommentar 4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis som styrel semedlemmar bör besitta för att styra orga nisationens strategi i ekonomiska, miljömäs siga och sociala frågor Internt framtagna affärsidéer eller grund läggande värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande samt hur väl dessa införts i organisationen Rutiner och processer i organisationens sty relse för att kontrollera hur organisationen uppmärksammar och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor (och dit hörande relevanta risker och möjligheter), samt vilka internationellt överenskomna stan darder, uppförandekoder och principer orga nisationen ansluter sig till och hur dessa följs Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer, i synnerhet vad gäller ekono miska, miljömässiga och sociala sådana av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen. 100 De rutiner för riskhantering som Sandvik utvecklat innebär att riskhantering ska vara en integrerad del av det dagliga arbetet, med syfte att skydda liv, egendom och koncernens långsiktiga överlevnad, i enlighet med Sandviks standard för hur affärer bedrivs, vilket inbegriper försiktighetsprincipen Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer Uppförandekod Sandvik ska bedriva sin affärsverksamhet i enlighet med OECD: s riktlinjer för multinationella företag, FN: s "Universal Declaration of Human Rights" och ILO: s "Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work" Medlemskap i organisationer (t.ex. bransch organisationer) och/eller nationella/ interna tionella lobbyorganisationer i vilka organisationen Lista de intressentgrupper som organisatio nen har kontakt med Princip för identifiering och urval av intressenter Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och vilken typ av kontakter, per typ och per intressentgrupp Intressenter är ofta involverade i dialog vid bolags stämman eller genom representanter i Sandviks styrelse eller via koncernfunktionen för investerar relationer "investor relations" Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter, och hur organisationen har hanterat dessa områden och frågor, inklusive hur de påverkat organisa tionens Sandviks hållbarhets är ett exempel på hur organisationen har besvarat direkta förvänt ningar från sina intressenter till exempel "Social Responsible Investment" (SRI) analytiker. Utöver detta ser Sandvik ett stigande intresse såväl internt som externt till exempel från kunder som begär att Sandvik ska upplysa om vissa håll barhetsfrågor som en del i deras utvärdering av Sandvik som leverantör. I den del av rörlig ersättning som är relaterad till individuella mål, kan det förekomma direkta kopp lingar mot hållbarhetsrelaterade prestationer. Uppförandekod. Företagsstyrning: The power of Sandvik. Sandvik har ingen officiell policy att Sandvik ska vara en aktiv medlem i industriella branschorgani sationer. Däremot deltar Sandvik aktivt i ett antal sådana nätverk.

5 Ekonomisk påverkan EC hållbarhetsstyrningen Ekonomiska resultat Marknadsnärvaro Indirekt ekonomisk påverkan Miljöpåverkan Energi Vatten 5 7, 10, EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostna der, ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn. 102 EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktivite ter, hänförliga till klimatförändringen. 6 7, 35, , EC3 en av organisationens för månsbestämda åtaganden EC4 Väsentligt finansiellt stöd från offentliga sektorn. Inga statliga stöd har erhållits under. EC5 Skalan för normala ingångslöner jämfört med minimilöner på orter där organisa tionen har betydande verksamhet. Uppförandekod Sandvik fastslår sina riktlinjer för kom pensation i uppförandekoden. EC6 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga verksamhetsplatser. Sandvik har inte någon officiell policy som uppmuntrar lokala inköp. EC7 Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts lokalt där organisationen har betydande verksamhet. Uppförandekod Uppförandekoden fastslår att kvalifice rade personer ska garanteras samma anställningsvillkor och möjligheter. Detta innebär att Sandvik inte har någon global policy att lokala invånare ska ges före träde vid rekrytering. EC8 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvud sakligen görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning. EC9 Förståelse om och beskrivning av bety dande indirekta ekonomiska effekter, inklusive effekternas omfattning. Svensk slagstiftning tillämpas vid av förmånsbestämda åtaganden. EN hållbarhets-styrningen Material 7, 10, EN1 Materialanvändning i vikt eller volym Redovisningen avser endast metalliska råvaror. Produktionen inom Mining and Construction baseras till största del på inköpta komponenter. EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning Redovisningen avser endast metalliska råvaror. Produktionen inom Mining and Construction baseras till största del på inköpta komponenter. EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla EN5 Minskad energianvändning genom spa rande och effektivitetsförbättringar Sandviks Värld 2012, s 25 EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ Sandviks Värld 2012, s 9 Sandviks Värld 2012, s Sandviks Värld 10/11, s 24 Minskning är inte kvantifierad. EN7 Initiativ för att minska indirekt energian vändning samt uppnådd reducering. EN8 Total vattenanvändning per källa EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen. Delvis Inte

6 EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i procent av totalt använd volym. EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områ den och områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden. EN12 av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den biologiska mångfalden i skyddade områ den, samt områden med hög biodiversi tet utanför skyddade områden. EN13 Skyddade eller restaurerade habitat. EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den biologiska mångfalden. EN15 Antal av IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i områden som påverkas av verksam heten, per grad av utrotningsrisk. EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 107 <0,5% av Sandviks totala utsläpp av växthusgaser kommer från annat än koldioxid. EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 107 <0,5% av Sandviks totala utsläpp av växthusgaser kommer från annat än koldioxid. EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växt husgaser, samt uppnådd minskning Sandviks Värld 2012, s 9 Sandviks Värld 2012, s Sandviks Värld 2012, s 25 Sandviks Värld 10/11, s 24 Minskning är inte kvantifierad. EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt. EN20 NO x, SO2 samt andra väsentliga luftföro reningar, i vikt per typ EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod Redovisat avfall är redovisat separat för farligt avfall och avfall till deponi. EN23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill. 26 Volym är inte kvantifierad. EN24 Vikt av transporterat, importerat, expor terat eller behandlat avfall, som klassats som miljöfarligt enligt villkoren i Basel konventionens Bilagor I, II, III och VIII, samt procent transporterat avfall som transporterats internationellt. EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för vatten massor samt relaterade naturmiljöer som väsentligt påverkas av den redovisande organisationens utsläpp av vatten samt dess avgivna avrinningsvatten. EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav. EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori Sandviks Värld 2012, s 27 Efterlevnad EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktio ner till följd av brott mot miljölagstiftning och -bestämmelser. Transport EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i organisationens verksam het, inklusive medarbetarnas tjänsteresor. Biologisk mångfald Utsläpp till luft och vatten samt avfall Produkter och tjänster 6 Delvis Inte Sandvik har inte några väsentliga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Redovisningen omfattar SO2, NOX och NMVOC. Inga signifikanta böter har rapporterats. 107

7 Övergripande EN30 Sammanlagda kostnader och investe ringar för miljöskydd, ange per typ. Social påverkan: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor LA hållbarhets-styrningen Anställning Relationer mellan anställda och ledning Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet) Träning och utbildning 7 7, 10, LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform och region. 70 Sandvik har en rekryteringspolicy utfor mad för att säkerställa att Sandvik bedri ver sina rekryteringar i enlighet med HRstandards av världsklass liksom i linje med företagets strategier och kärnvärden. Redovisningen visar medelantalet anställda. Den dominerande anställnings formen är heltid. Ingen ytterligare upp delning har därför gjorts. LA2 Antal anställda som slutat och personal omsättning, per åldersgrupp, kön och region. 103 Personalomsättningen fördelat per region ser ut enligt följande: (2010) Europa: 5 % (5 %) Nafta: 11 % (9 %) Sydamerika: 16 % (16 %) Afrika / Mellanöstern: 9 % (13 %) Asien: 7 % (8 %) Australien: 19 % (15 %) Koncernen totalt: 8 % (8 %) Sandvik rapporterar ej personalomsätt ning per ålderskategori eller kön. LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd per sonal och som inte omfattar tillfälligt eller deltidsanställda. Informationen ska ges för varje större verksamhet. LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. LA5 Minsta varseltid angående förändringar i verksamheten, med upplysning om huru vida detta är specificerat i kollektivavtal. LA6 Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerade i formella och gemensamma kommitéer för hälsa och säkerhet som bistår med övervakning och rådgivning om program för hälsa och säkerhet. LA7 en av skador, arbetsrelate rade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelate rade dödsolyckor per region LA8 Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram på plats för att stödja de anställda och deras familjer eller samhällsmedlemmar beträf fande allvarliga sjukdomar. LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med fackföreningar. LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier. LA11 Program för vidareutbildning och livs långt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut. LA12 Andel anställda (i procent) som får regel bunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling. Delvis Inte Sandviks Värld 2012, s26

8 Mångfald och jämställdhet LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhö righet och andra mångfaldsindikatorer. LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori. Social påverkan: Mänskliga rättigheter Sandvik rapporterar mångfald i form av fördelning mellan kvinnor och män. Däremot, i Uppförandekoden uttrycks ett bredare perspektiv att: "Sandvik ska garantera samma anställnings villkor och möjligheter för kvalificerade personer, utan urskiljning eller diskrimine ring på grund av ålder, ras, hud färg, natio nalitet, religion, kön, funktionshinder eller annat kännemärke som skyddas av lagen." HR hållbarhetsstyrningen 7, 10, HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras. HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättig heter, samt vidtagna åtgärder. En uppförandekod för leverantörer lanse rades under 2009 och en organisation för leverantörsutvärderingar har etablerats. Antal revisioner och utfallet av dessa utgör den mest väsentliga informationen att redovisa. HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och rutiner för mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt ande len av de anställda som genomgått sådan utbildning. 105 Ett program finns etablerat för utbildning i uppförandekoden. Icke-diskrimering HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. 26 Inga fall av diskriminering rapporterades. Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal HR5 Verksamheter för vilka man uppmärk sammat att föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa rättigheter , Uppförandekod Sandvik utför regelbundna riskbedöm ningar i samtliga länder där koncernen verkar. Dessa bedömningar innefattar även risker relaterade till mänskligar rät tigheter samt korruption. En undersök ning görs varje år för att säkerställa hur denna riskbedömning utförts. Genom dessa undersökningar har Sandvik erhållit god kännedom om var i världen risker för korruption och brott mot den mänsk liga rättigheten är som högst. Därför är Sandvik i en position att bättre kunna bedöma dessa risker när investeringar sker i dessa länder. Barnarbete HR6 Verksamheter för vilka man uppmärk sammat att det finns väsentlig risk för fall av barnarbete och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete , Ytterligare information; se HR5 Tvångsarbete HR7 Verksamheter för vilka man uppmärk sammat att det finns väsentlig risk för tvångsarbete och obligatoriskt arbete och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av tvångsarbete eller obli gatoriskt arbete , Ytterligare information; se HR5 Säkerhetsrutiner HR8 Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens poli cyer och rutiner som handlar om mänsk liga rättigheter som är relevanta för verksamheten. Ursprungsbefolkning ars rättigheter HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna åtgärder Delvis Inte

9 Social påverkan: Samhällsfrågor SO hållbarhets-styrningen 7, 10, Samhälle SO1 Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde. Korruption SO2 Procentandel och totala antalet affärsen heter som analyserats avseende risk för korruption. 26, , 109 Ytterligare information; se HR5 SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption., 104 Ytterligare information; se HR5 Utbildning i koncernens uppförandekod inkluderar träning avseende anti korruption. SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. 26, 109 Ytterligare information; se HR5 SO5 Politiska ställningstaganden och delaktig het i politiska beslutsprocesser och lobbying. SO6 Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller in natura till politiska par tier, politiker och likartade institutioner, per land. Uppförandekod Sandvik ska inte ge ekonomiska bidrag till politiska partier eller enskilda politiker. Konkurrenshämmande aktiviteter SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidta gits mot organisationen för konkurrens hämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbete ende, samt utfallet härav. Inga åtgärder för närvarande Efterlevnad SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. Inga signifikanta böter har rapporterats Social påverkan: Produktansvar PR Politik Inom varje affärsområde finns det ledande befattningshavare som ansvarar för produktportföljen och dess utveck ling. Miljö, hälsa och säkerhet är en del av de ställningstaganden de tar hänsyn till i utvecklingen av nya produkter och tjänster. hållbarhets-styrningen Kundernas hälsa och säkerhet Märkning av produkter och tjänster 9 PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte, och andelen av väsentliga produkt- och tjänste k ategorier som genomgått sådana utvärderingsprocesser. PR2 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande hälso- och säkerhetspå verkan från produkter och tjänster under deras livscykel inte efterlevts. Informatio nen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav. PR4 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder för information om och märkning av produkter och tjänster inte följs. Infor mationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resul tat från kundundersökningar. Delvis Inte

10 Marknadskommunikation PR6 Program för efterlevnad av lagar, stan darder och frivilliga koder för marknads kommunikation, inklusive marknadsfö ring, PR och sponsring. PR7 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande marknadskommunikation, inklusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte efterlevts. Informatio nen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. Kundernas integritet PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gäl lande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata. Efterlevnad PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhan dahållandet och användningen av pro dukter och tjänster. 10 Delvis Inte Uppförandekod Marknadsföring och försäljning av Sand viks produkter och tjänster ska ske på ett rättvist och hederligt sätt, baserat på dess kvalitet, prestanda, pris, servicenivå och andra relevanta funktioner. Inga signifikanta böter har rapporterats.

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1) Global Reporting Initiative (GRI) index PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Följande

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI

e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI ================================== OMRÅDE KOD BESKRIVNING SIDOR I MER LÄSNING / KOMMENTAR Inledning Sandvik har publicerat sin fjärde officiella

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer 1. STRATEGI OCH ANALYS Redovisas ej 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 96 relevansen

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer Redovisas ej 1. Strategi och analys 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 78, 128 relevansen

Läs mer

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning Detta är NCC:s andra hållbarhetsredovisning och avser verksamhetsåret 2011. NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen och sedan 2010 ingår hållbarhetsredovisningen

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s.

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s. FOLKSAM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 Folksam redovisar sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsrapport. Utöver denna finns årsredovisningar för de olika bolagen (ÅR-SAK, ÅR-LIV, ÅR-KPA) samt bolagsstyrningsrapporter

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Redovisning Kommentar

Redovisning Kommentar Indikator Sidhänvisning/ nothänvisning Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare sid 2-3 (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

sid 2-3 not 18, sid 6, 13

sid 2-3 not 18, sid 6, 13 Indikator Sidhänvisning/nothänvi sning Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Systembolaget har upprättat hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s nivå C+. Tillämpningsnivå C B A

Systembolaget har upprättat hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s nivå C+. Tillämpningsnivå C B A 2009-02-17 GRI-bilaga till Ansvarsredovisning 2008 Det här är en bilaga till Systembolagets Ansvarsredovisning 2008 som kompletterar information gällande Systembolagets hållbarhetsredovisning enligt GRI:s

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 gri-bilaga årsredovisning 2011 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet Komplettering till GRI-index i Wallenstams årsredovisning (sid 104). GRI-Bilaga

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility Corporate Responsibility För Kinnevik innebär Corporate Responsibility frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och etik. När Kinnevik har utformat dessa riktlinjer har man utgått från

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2 GRI-BILAGA 2011 GRI-bilaga 2011 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2011 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009 Hållbarhetsrelaterade indikatorer utgör en bilaga till Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009. Här beskrivs indikatornamn, definition, resultat, och eventuellt kommentar om särskilda

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

GRI-index (Global Reporting Initiative)

GRI-index (Global Reporting Initiative) GRI-index (Global Reporting Initiative) SCAs hållbarhetsredovisning 2009 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3). Rapporteringen sker enligt GRI:s nivå A och detta har verifierats av

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2008 GRI-korsreferenstabell

Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2008 GRI-korsreferenstabell Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2008 GRI-korsreferenstabell Det här har vi idag. Det här har vi delvis. Det här är inte tillämpligt/relevant för vår verksamhet. 1 Strategi och analys 1.1

Läs mer

GRI-index 2013. Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013

GRI-index 2013. Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013 GRI-index 2013 Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013 Om hållbarhetsredovisningen Hållbarhetsredovisningen Sveaskog beskriver hållbarhetsarbetet och redovisar uppfyllelse av ekonomiska, miljömässiga och

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0 IP Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI G3 Indikatorprotokoll: PR IP Indikatorprotokoll: Produktansvar Resultatindikatorer Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet Aspekt: Marknadskommunikation

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 1 Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se 2 KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat.

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Indikatorprotokoll Mänskliga rättigheter (HR) 2000-2006 GRI. Version 3.0

Indikatorprotokoll Mänskliga rättigheter (HR) 2000-2006 GRI. Version 3.0 IP Indikatorprotokoll Mänskliga rättigheter (HR) 2000-2006 GRI G3 Indikatorprotokoll: HR IP Indikatorprotokoll: Mänskliga rättigheter Resultatindikatorer Aspekt: Investerings- och upphandlingsrutiner Aspekt:

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

CR-ramverk för Ratos innehav

CR-ramverk för Ratos innehav CR-ramverk för Ratos innehav Implementerat under 2011 120304 CBL 1 Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet Nivå 1 (grundläggande) Ansvaret för styrning av CR-frågor hos företagsledningen Rutiner finns

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Ersättningspolicy för Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig sakförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig sakförsäkring Fastställd: 2017-05-11 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer