Låt ledarskap löna sig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låt ledarskap löna sig!"

Transkript

1 Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner

2 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek? 5 Häften är första injens chefer 6 Vad tjänar chefer? 7 Vanigare med bonus och förmåner i privat sektor 8 Vem tjänar mest och vem tjänar minst? 9 Vad tjänar chefer i oika dear av Sverige? 10 Nytt jobb högre ön? 11 Chefers medianöner i oika branscher 12 Patschefen och enhetschefen två exempe 13 Hur mycket jobbar chefen? 15 Chefer i offentig sektor tjänar mindre 16 Kvinnor som är chefer tjänar fortfarande sämre 17 Ledarna mars Chefsöner 2010, Ledarna

3 Låt önen spega edarskapets värde Det är ingen hemighet att gott edarskap ökar hea organisationens förmåga att prestera och nå sina må. Och att gott edarskap gör att människor trivs, stannar kvar och presterar på jobbet. Nu när Sveriges ekonomi vänder behövs just det, atså duktiga och engagerade chefer, mer än någonsin. Årets undersökning av önerna band Sveriges chefer innehåer inga överraskningar. Istäet befästs den bid vi sett i fera år Sveriges chefer tjänar inga fantasiöner. Medianönen för en chef i Sverige är kronor. Det visar att edarskap är en adees för ågt värderad resurs i Sverige idag. Samtidigt pågår avtasröresen för fut. Där sitter parter för arbetsgivare och fackiga organisationer och gör upp om öner ångt ovanför huvudena på dem det verkigen berör. Hur påverkar det möjigheten för chefer att utöva ett gott edarskap? Jo, de riskerar än en gång att förora ett av sina viktigaste redskap för edarskap, nämigen möjigheten att sjäva önesätta sina medarbetare, möjigheten att kunna uppmuntra och beöna medarbetare som når sina må och mer därti. Men hur ska de kunna göra det, när någon annan bestämt att aa medarbetare, oavsett prestation ska få ika mycket påsag och det som återstår att fördea individuet är ett hån mot individen? Det finns en sjävkar ösning suta att avtaa om centraa procentsatser ångt bort från arbetspatserna och åt företag och individer sjäva komma överens om önen. För Ledarna är det sjävkart att den enskide chefens ön ska sättas okat och individuet i en diaog mean chefen och arbetsgivaren. Och det ska spega individens prestation och bidrag ti företagets resutat. Då kan vi också få chefsöner som spegar edarskapets verkiga värde. Annika Eias, ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation Chefsöner 2010, Ledarna 3

4 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar Ledarna redovisar varje år vad chefer tjänar. Materiaet i chefsöneundersökningen representerar aa Sveriges chefer. Det är denna gång insamat under sista kvartaet 2009 och bygger på uppgifter från chefer som kompetterats med uppgifter från arbetsgivarorganisationer. Materiaet omfattar at ifrån verkstadschefer och skomåtidschefer ti informationsdirektörer och sjukhuschefer. Totat 366 befattningar finns med. I önebegreppet ingår fast kontant månadsön, röriga önedear och värdet av skattepiktiga förmåner. Mot bakgrund av att medevärden är känsiga för extrema värden, bygger underaget i rapporten på medianvärden. Lönenivåerna som redovisas ska sättas i reation ti de krav chefens arbete stäer, krav på prestation iksom det övergripande ansvaret som ingår i de oika nivåerna samt de speciea vikor som arbetet medför. Vår förhoppning är att underaget, tisammans med en amän diskussion om de vikor och förutsättningar som råder för Sveriges chefer, ska bidra ti att nyansera biden av chefens ro och ön. Chefsönestatistiken 2010 presenteras första gången på ett pressmöte den 25 mars Rapporten återger de bider som redovisades med tihörande kommentarer. Materiaet finns också att adda ned på under Press. För Ledarnas medemmar finns möjighet att sjäv gå in och söka i en mer detajrik önestatistik. Var åttonde anstäd är chef Vi uppskattar antaet chefer i Sverige ti en hav mijon. Det innebär att nästan var åttonde anstäd i Sverige är en person med ett chefsuppdrag. Av dem är en tredjede kvinnor. 4 Chefsöner 2010, Ledarna

5 Vad bestämmer önens storek Det finns mycket att ta hänsyn ti i önesättningen. Lönen är en sammanvägd bedömning av fyra önepåverkande faktorer: de krav som kan stäas på chefen krav på kunskap, erfarenhet och ansvar, krav på oika sociaa förmågor, krav på edarskap och särskida krav på att verka under vissa arbetsvikor (resor, övertid, psykosocia påfrestning) samt att eva upp ti oika agar och reger. individue förmåga förmåga att hantera det dagiga arbetet. Här igger fokus på hur den enskide chefen de facto utför sina arbetsuppgifter, tiämpar sina oika förmågor, tar ansvar, eder arbetet och agerar i enighet med verksamhetens värdegrund. prestation/resutat många chefer har även uttaade må och krav på resutat som ska uppfyas och som utvärderas eer mäts vid oika tifäen. Det ska finnas en kopping mean prestation, företagets resutat och chefens eventuea röriga önedear. marknadspåverkan fertaet arbetsgivare rekryterar chefer på en ättrörig arbetsmarknad. Marknadens påverkan kan ta sig många oika uttryck. Det kan resutera i Vad är ön? ett behov av att anpassa önenivåerna för att attrahera en viss Begreppet ön, i den mening som avses i EG-fördraget, omfattar aa förmåner, i form av kontanter eer naturaförmåner, aktuea typ av chefer ti arbetspatsen. eer framtida, som arbetstagaren direkt eer indirekt får från arbetsgivaren på grund Levnadsomkostnaderna är högre av anstäning. i vissa regioner och kan indirekt påverka önen precis som konjunktursvängningar. Käa: Prop.1999/2000:143 Chefsöner 2010, Ledarna 5

6 Häften är första injens chefer Biden visar andeen chefer i oika positioner. Vi har vat att använda begreppen första injens chefer, meanchefer, högre chefer och företagsedande chefer. Med första injens chef avses här chefsfunktioner som är närmast medarbetarna och befinner sig ängst bort från edningen i en organisationsstruktur. Gruppchefer, arbetsedare och enhetschefer är vaniga chefsfunktioner som kan karakteriseras som första injens chefer. Det som karakteriserar en meanchef däremot är att dessa ofta har chefer under sig medan högre chefer framförat förekommer på större organisationer. Företagsedande stäning innebär ofta att chefen är medem i edningsgruppen. Granskar man andeen chefer som kan kassificeras inom någon av dessa fyra chefsnivåer, finner man att endast 0,5 promie av aa Sveriges chefer är VD:ar eer direktörer i stora börsnoterade boag. Drygt häften är första injens chefer och en av tio kan anses ha en högre chefsbefattning. 6 Chefsöner 2010, Ledarna

7 Vad tjänar chefen? Medianönen för Sveriges chefer är kronor per månad. I den önen ingår fast kontant månadsön, röriga önedear och värdet av skattepiktiga förmåner. Medianön innebär att 50 procent av individerna i undersökningen har ägre ön och 50 procent har högre ön. För ungefär häften av cheferna, de som är första injens chefer, är medianönen kronor per månad. Meancheferna, som utgör en dryg tredjede av aa chefer, tjänar kronor per månad. Band de högre cheferna är medianönen kronor per månad och för chefer i företagsedande stäning är medianönen kronor per månad. Det innebär att häften av cheferna i företagsedande stäning tjänar mindre än kronor per månad. Chefsöner 2010, Ledarna 7

8 Vanigare med bonus och förmåner i privat sektor Tre av tio chefer (33,4 procent) har någon form av rörig önede, ti exempe bonus. Det är reativt vanigt att chefer har bi- och sjukvårdsförmåner. Nästan 25 procent av cheferna har biförmån medan drygt 20 procent har en sjukvårdsförmån. Aktier, optioner, konvertiber och pensionsförmåner utanför koektivavtaen är mindre vaniga förmånstyper. När man jämför mean branscher och sektorer är den största skinaden att det är betydigt vanigare med bonus och förmåner för chefer i privat sektor än i offentig sektor. Vi vet att chefer ofta efterfrågar möjigheten att kunna byta fast kontant ön mot andra typer av ersättningar. Därför är det viktigt att utvecka moderna ersättningsmodeer som gör det möjigt att anpassa ersättningarna ti den enskida chefens situation och önskemå. 8 Chefsöner 2010, Ledarna

9 Vem tjänar mest och vem tjänar minst? Diagrammet visar de åtta högst avönade chefsbefattningarna respektive de åtta med ägst önenivåer. I den här redovisningen har vd:arna utesutits. Lönespridningen band vd:ar är så stor att resutatet skue bi missvisande. De åtta högst avönade chefsbefattningarna i undersökningen har aa titar där ordet direktör ingår. Det återspegar att de antingen är företagsedande eer högre chefer. Samtiga dessa befattningar är mansdominerade. Med mansdominans avses att andeen män överstiger 60 procent. Fera av de ägst avönade chefsbefattningarna i diagrammet karakteriseras av en tydig kvinnodominans. Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en tydig ro i edningssystemen. Chefen ska ha mandat att fatta besut och få den information som krävs för uppdraget. Den som eder persona eer verksamhet är oavsett nivå chef och ska kaas chef. Benämningar som exempevis arbetsedare och föreståndare eder fe i synen på den viktiga roen. Utdrag ur Agenda Ledarskap, Ledarna Chefsöner 2010, Ledarna 9

10 Vad tjänar chefer i oika dear av Sverige? Diagrammet ovan visar var i andet som önenivåerna är högst respektive ägst för chefer. Storstadsregionerna eder öneigan medan önenivåerna för övriga andet är något ägre. En jämförese av de tio änen med de ägsta chefsönerna visar att skinaderna dem emean är reativt små. Löneskinaderna mean änen beror på en mängd oika faktorer. Vi har inte undersökt vad skinaderna bottnar i. Generet kan man säga att faktorer som påverkar önenivåerna är den okaa arbetsmarknadens storek och inriktning. Finns det många jobb och många arbetsgivare av oika typ ökar möjigheterna ti ett mer väbetat jobb. Annat som påverkar önenivåerna kan vara tigången ti högskoor och universitet, hur vä utbyggda kommunikationerna är samt tigången på bostäder. 10 Chefsöner 2010, Ledarna

11 Nytt jobb högre ön? En annan förkaringsgrund ti öneskinader mean änen kan vara rörigheten band chefer. Med rörighet avses här hur många procent av cheferna som bytt jobb de senaste tre åren. Biden ovan visar de fem än med högst respektive ägst rörighet. Ett eventuet samband mean högre öneäge och högre rörighet går ej att påvisa. Men en viss korreation verkar finnas mean än med ägre önenivåer och ägre rörighet. Det kan dock inte tas som en intäkt för att rörigheten ensamt kan förkara skinader i öner mean änen. Län Jobbyte senaste 3 åren, procent därav byte ti annan internt arbetsgivare Stockhoms än 45,1 22,2 23,0 Uppsaa än 38,2 15,5 22,7 Södermanands än 34,5 13,9 20,6 Östergötands än 39,4 14,0 25,3 Jönköpings än 34,0 17,4 16,5 Kronobergs än 35,1 16,7 18,4 Kamar än 38,3 13,4 24,9 Gotands än 35,7 18,8 17,0 Bekinge än 37,4 13,4 24,0 Skåne än 37,7 18,7 19,0 Haands än 36,9 16,2 20,7 Västra Götaands än 39,7 16,1 23,5 Värmands än 29,5 11,1 18,4 Örebro än 44,9 20,5 24,4 Daarnas än 36,4 13,4 23,1 Gäveborgs än 41,8 13,7 28,1 Västernorrands än 33,2 13,1 20,1 Jämtands än 37,7 17,1 20,6 Västmanands än 41,0 17,3 23,7 Västerbottens än 36,8 14,2 22,6 Norrbottens än 37,1 12,7 24,5 Totat 39,4 17,2 22,3 Chefsöner 2010, Ledarna 11

12 Chefers medianöner i oika branscher Bransch Företagsedande Högre Meanchef 1:a injens chef chef chef Bygg, Byggande av hus och anäggningar Fastighetsförvatning Bank,finans och försäkring Data-, konsutverksamhet och bevakning Detajhande och service Partihande Hote- o restaurang, turism Ideea organisationer, sport och kutur Brandförsvar och räddningsverksamhet E-,gas-,värme- och vattenförsörjning Pois och rättsväsende Totaförsvar Utbidning och forskning Vård och omsorg Offentig förvatning Byggnadsämnes- och gasindustri E- o optiktiverkning Bihande, service och provning Grafisk industri; föragsverksamhet Gruvor och minerautvinning Kemisk-,past- och ojeindustri Livsmedesindustri Verkstadsindustri Massa- o pappersindustri Metaframstäning o -tiverkning Skogsbruk, jordbruk Textiindustri Transport, gods- och avfashantering Trä- och möbeindustri Städbranschen Läkemedesindustri Bygg, Hantverk Lönen påverkas också av viken bransch man arbetar i. Tabeen ovan visar öneäget på oika chefsnivåer i 32 branscher. 12 Chefsöner 2010, Ledarna

13 Patschefen och enhetschefen två exempe För att visa vad oika chefsjobb innebär och hur de önesätts har vi tagit fram två typexempe; patschefen Bengt och enhetschefen Anita. De ger en bid av hur en vanig chefs arbetssituation kan se ut. Patschefen Bengt Bengt är byggchef. Han är 55 år gamma och har en gymnasia utbidning. Nu är han anstäd på ett meanstort byggboag i Göteborgstrakten. I hans jobb ingår band annat att han ska ha goda kunskaper i byggteknik och företagets processer. Utöver det ska han känna ti och kunna föja agar och regeverk på byggområdet och kunna ta ansvar när det gäer ti exempe arbetsmijö, diskriminering och brandskydd. Bengt rekryterar sin egen persona och håer öne- och utveckingssamta. Bengt är ansvarig för 40 medarbetare. Två av dessa är understäda chefer; arbetsedaren Ingea som tjänar kronor i månaden och arbetsedaren Mattias som tjänar kronor i månaden. Bengt har 30 dagars semester. Han har ingen ersättning för övertidsarbete men arbetar i snitt 45 timmar i veckan. I hans ön ingår en tjänstebi och en rörig önede. Bengt har en månadsön på kronor i månaden inkusive biförmån och rörig ön. Chefsöner 2010, Ledarna 13

14 Enhetschefen Anita Anita är en enhetschef på ett sjukhus. Hon har just fyt 50 år. Anita har examen från högskoan och sedan dess har hon jobbat på oika sjukhus i Stockhom. Anita har det yttersta ansvaret för hea avdeningen inkusive personaansvar och ansvar för ekonomi. Hon ska ha goda kunskaper i den speciaistvård som bedrivs på avdeningen. Utöver det ska hon känna ti och kunna föja agar och regeverk pus etiska och medicinska riktinjer. Sjävkart hanterar hon också arbetsrättsiga frågor och håer regebundna utveckings- och önesamta. I hennes arbetsuppgifter ingår också att hantera en rad svåra samta med medarbetare, patienter och anhöriga. Anita ansvarar för 50 medarbetare som är sjuksköterskor, undersköterskor och biträden. Hon har två understäda avdeningschefer; Sophie som tjänar kronor i månaden och Kent som tjänar kronor i månaden. Anita har 31 dagars semester. Hon har ingen övertidsersättning och inga förmåner. Anita arbetar i snitt 50 timmar i veckan. Anitas månadsön är kronor i månaden. 14 Chefsöner 2010, Ledarna

15 Hur mycket jobbar chefen? Diagrammen visar hur många timmar per vecka chefer på oika nivåer arbetar. Där ser vi också att övertidsarbetet ökar ju högre upp i hierarkin chefen arbetar. Den sutsats vi kan dra är att övertid är vanigt förekommande band chefer. Det är oroande att många chefer har så ånga arbetsveckor. Och i detta finns en utmaning ur fera perspektiv; chefsförsörjning, arbetsmijö och jämstädhet. För att säkerstäa att chefsjobben är attraktiva måste arbetsgivare verka för att skapa rimiga arbetsvikor för chefer. Att skapa en bättre baans mean arbete och fritid är en de i det. Det är viktigt både för att behåa chefer och för att rekrytera nya. Och inte minst om man vi rekrytera fer kvinnor ti chefspositioner. Så vi cheferna ösa ivspusset 1. Fexiba arbetstider 2. Ett tydigt uppdrag 3. Distansarbete 4. Att kunna deegera 5. Träning på arbetstid Käa: Ledarnas Chefsbarometer 2008 Chefsöner 2010, Ledarna 15

16 Chefer i offentig sektor tjänar mindre Uppskattningsvis en sjättede av Sveriges chefer jobbar i den offentiga sektorn. Av dessa är nära 60 procent kvinnor. En jämförese mean privat och offentig sektor visar att den privata sektorns önenivåer är högre än i den offentiga. Medianönen för chefer i offentig sektor är kronor i månaden. Det ska jämföras med kronor i månaden i privat sektor. Chefens arbete i den offentiga sektorn skijer sig ofta från många chefsbefattningar i det privata. Det är ti exempe inte ovanigt med förhåandevis stora grupper understäd persona och stort finansiet ansvar. Fera chefsbefattningar inom vård och skoa har också en dokumenterat ansträngande psykosocia arbetsmijö. Dessutom granskas cheferna utifrån förvatningsreger och offentighetsprincipen. Många av dessa chefer har en aternativ arbetsmarknad, både inom det offentiga och det privata. Kommande pensionsavgångar och generet ägre öneäge gör att kommuner och andsting måste värna sina chefer. Des för att behåa kompetenta chefer men också för att kunna rekrytera nya. 16 Chefsöner 2010, Ledarna

17 Kvinnor som är chefer tjänar fortfarande sämre Biden visar att av Sveriges aa chefer är 31 procent kvinnor och 69 procent män. Den visar också att medianönen för kvinnor på chefsnivå är kronor i månaden medan män tjänar kronor mer varje månad. Det innebär att kvinnor tjänar 95,5 procent av männens öner. I vårt underag har hänsyn tagits ti att kvinnor och män finns som chefer i oika branscher, har oika anta understäda medarbetare, oika utbidningsnivå, oika befattningar och oika åder. Vad den kvarvarande önedifferensen mean kvinnor och män på 4,5 procent beror på kan endast förkaras på den enskida arbetspatsen. En önesättningsmode som koppar samman arbetets krav och individuea prestationer med verksamhetens utvecking kräver sakiga bedömningar som är fria från a form av direkt eer indirekt diskriminering. Kvinnors ägre öner, och hur man motiverar detta, måste kritiskt granskas av varje arbetsgivare och önesättande chef. Presterar kvinnor på chefspositioner överag sämre än män? Har kvinnor sämre kvaifikationer än män? Är innehået i kvinnornas chefsbefattningar mindre krävande än männens? Värderas kvinnornas arbetsivserfarenhet ägre än männens? För att undvika diskriminering är Så arbetar man för jämstädhet mean det viktigt med en oka önebidning som bygger på tydiga kriterier könen på andets arbetspatser 1. Utbidningar för aa anstäda och att kvinnor och män får de rätta 2. Medvetna interna och externa rekryteringsprocesser förutsättningarna för att kunna utföra sitt chefsskap. 3. Utbidningar för chefer 4. Aktivt arbete med jämstädhetspanen 5. Lönekartäggning Käa:Ledarnas Chefsbarometer 2009 Chefsöner 2010, Ledarna 17

18 Text: Jaime Aeite, Krister Andersson, Main Bengtsson, Monica Bering och Annika Eias Iustrationer: Ludvig Siggein Formgivning: Guewi Westerdah 18 Chefsöner 2010, Ledarna

19 Chefsöner 2010, Ledarna 19

20 Chefsöner 2009 i sammanfattning: Var åttonde anstäd är en chef 45 procent av Sveriges chefer är första injens chefer Medianönen för en chef är kronor per månad. Tre av 10 chefer har röriga önedear, t ex bonus Marknadsdirektörer och IT-direktörer är de chefer som tjänar mest Köksföreståndare och skomåtidsföreståndare är de chefer som tjänar minst Chefer i storstadsregionerna tjänar mer Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2009 Chefer i offentig sektor tjänar kronor per månad mindre än de i privat sektor Chefer som är kvinnor tjänar kronor per månad mindre än chefer som är män Ledarna är Sveriges chefsorganisation med cirka medemmar. Våra medemmar är chefer i aa branscher och på aa nivåer. Hos oss får de dubbet stöd, både i yrkesroen som chef och som anstäd och atid med utgångspunkt i varje chefs individuea behov. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockhom. Te: Fax: Ledarnas servicecenter: Mars Chefsöner 2010, Ledarna

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

sanningen om chefslönerna

sanningen om chefslönerna sanningen om chefslönerna ledarnas rapport om chefslöner 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Chefslöner 2014 Sanningen om chefslönerna 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var

Läs mer

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet Ledarnas rapport om chefslöner 2013 Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anställd

Läs mer

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor.

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor. [Q159] Förskoeenkät Väkommen ti enkäten! Här kan du svara på frågor om hur du tycker att förskoan fungerar. Kicka på pien för att starta enkäten. Du kan också kicka dig tibaka med piarna om du vi kontroera

Läs mer

Chefslöner på riktigt LEDARNAS LÖNESTATISTIKRAPPORT 2016

Chefslöner på riktigt LEDARNAS LÖNESTATISTIKRAPPORT 2016 Chefslöner på riktigt 1 Innehåll Chefslöner på riktigt 3 Det här tjänar chefen 4 Ledarnas syn på lön Vad bestämmer lönens storlek? 5 Vad tjänar chefen? 6 Vanligare med bonus och förmåner i privat sektor

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 Uppsökande Verksamhet 29 Verksamhetsberättese 29 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Innehå Särskit Tandvårdsstöd i Västra Götaandsregionen 4 Personer med omfattande funktionshinder ska ha samma

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2012 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2012 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Innehå Särskit Tandvårdsstöd 4 Gratis Munhäsobedömning hemma 4 Smidigare samarbete fer uppsökta ja-tackare 5 Artike: Samverkansavvikeser

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Frågeområde Funktionshinder

Frågeområde Funktionshinder Frågeområde Funktionshinder Nationea fokhäsoenkäten 2018 Gäveborg I avsnittet redovisas andeen som har någon form av funktionsnedsättning i form av nedsatt röreseförmåga, synprobem eer hörseprobem. I änet,

Läs mer

Verksamhetsplan Folkrättskretsen (Krets 01145)

Verksamhetsplan Folkrättskretsen (Krets 01145) Verksamhetspan 2019 Fokrättskretsen (Krets 01145) Medmänskighet är grunden för Röda Korsets arbete för mänskiga rättigheter, stöd vid kris och krig samt minskat idande. De friviigas engagemang är en förutsättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 {43) M SALA LEDNINGSUTSKOTTET. Ulrika Spärebo [S] inkom den 19 juni 2017 med rubricerad motion.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 {43) M SALA LEDNINGSUTSKOTTET. Ulrika Spärebo [S] inkom den 19 juni 2017 med rubricerad motion. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 {43) M SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN sammanträdesdatum 2018 03 20 70 Dnr 2017/804»?! Motion om att införa Skönsmomodeen i Saa kommuns hemtjänst = vafrihet på riktigt INLEDNING

Läs mer

Dags att värdera ledarskapet

Dags att värdera ledarskapet Dags att värdera ledarskapet Innehåll Värdet av ett gott ledarskap 3 Så mycket tjänar chefen 5...men lön är mer än kronor och ören 6 Vanligare med bonus och förmåner i privat sektor 8 Vem tjänar mest och

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Datum Regional modell för strategiprocess för film och rörlig bild Diarienummer

Datum Regional modell för strategiprocess för film och rörlig bild Diarienummer Lnr. 1 Kuturnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-12-11 1 (1) 77 Regiona mode för strategiprocess för fim och rörig bid Diarienummer 1302706 Kuturnämndens besut 1. Kuturnämnden ägger rapporten ti handingarna.

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Mälarhöjdens ryttarsällskap

Mälarhöjdens ryttarsällskap !ivenska RDSPORar STADGAR FöR Mäarhöjdens ryttarsäskap Bidat 1949 Stadgarna faststäda av årsmöte den 2016-02-23 enigt Svenska Ridsportförbundets typstadgar faststäda av Förbundsstyresen 2005-08-18 Stadgar

Läs mer

KBU Grundskolan Fritids Åk Friskolan Stellatus

KBU Grundskolan Fritids Åk Friskolan Stellatus KBU Grundskoan Fritids Åk 1 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten inom verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete Mågrupp Mågruppen

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030.

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030. RAPPORT Metodtest för easticitetsberäkningar ur Sampers De 1 Tågeasticiteter enigt befintig differentiering utifrån basprognos 2030. 2015-02-09 Anays & Strategi Anays & Strategi Konsuter inom samhäsutvecking

Läs mer

Angående utökat samarbete, enligt kriterier DUA "Unga till arbete". orgnr: orgnr:

Angående utökat samarbete, enligt kriterier DUA Unga till arbete. orgnr: orgnr: Lia Edets Kommun samarbete med Arbetsförmedingen Ae ÖVERENSKOMMELSE Angående utökat samarbete, enigt kriterier DUA "Unga ti arbete". Parter Lia Edets kommun Arbetsförmedingen, ALE orgnr:212000-1496 orgnr:202100-2114

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan KBU Grundskoan Fritids Åk 17 Kronoparksskoan Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten inom verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2016 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2016 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar Icke-finansiea

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO

NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO Det igger i sakens natur att det framför at är kvinnor som drabbas av sexuea trakasserier. Det är en form av våd mot kvinnor som har sitt ursprung i

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Leaderområde VÄXTLUST VÄRMLAND. Utvecklingsstrategi

Leaderområde VÄXTLUST VÄRMLAND. Utvecklingsstrategi Leaderområde VÄXTLUST VÄRMLAND Utveckingsstrategi 2014-2020 Vad är Leader och vad är Växtust Värmand? Växtust Värmands prioriterade teman Leader är en metod för okat edd utvecking Projektet ska handa om

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO

NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO Det igger i sakens natur att det framför at är kvinnor som drabbas av sexuea trakasserier. Det är en form av våd mot kvinnor som har sitt ursprung i

Läs mer

e l h a ll byb o 4-6 januari Cupen för hela föreningen +

e l h a ll byb o 4-6 januari Cupen för hela föreningen + 1995 2020 m e n m o t k i ä V h a n e byb o 4-6 januari 2020 - Cupen för hea föreningen + Väkommen ti 2020 års jubieumsuppaga av Habyboen! För 25:e året i rad bjuder IF Haby HK in ti handbosfest i Jönköping

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 24 november 2015 kockan 18:00. Pats Stjerneskoans matsat Torsby. Gruppmöte Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263. Tid för justering Onsdagen den 2

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Friskolan Stellatus

KBU Grundskolan Åk Friskolan Stellatus KBU Grundskoan Åk 17 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten i verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete Mågrupp Mågruppen är

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Friskolan Stellatus

KBU Grundskolan Åk Friskolan Stellatus KBU Grundskoan Åk 5 17 Friskoan Steatus Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten i verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete Mågrupp

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan KBU Grundskoan Åk Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten i verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete Mågrupp Mågruppen är eever

Läs mer

KBU Förskolan Föräldrakooperativet Trollet

KBU Förskolan Föräldrakooperativet Trollet KBU Förskoan 17 Förädrakooperativet Troet Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten i verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete

Läs mer

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014 Kristinehamns kommun Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 015-0-19 s n Sida 7() )aaj.s-! tö/d{ ~nr.ao's-: JJ( SN 37 SNau 5 Rapportering ej verkstäda besut samt verkstäda besut- kvarta 4 år 014 Besut

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom Löneskillnader En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 18,1% mindre än en manlig ekonom mellan kvinnor och män Om nyckeltalen Statistiken baseras på svar från närmare 11 000 yrkesverksamma ekonomer. Resultaten

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2012

Svenska Spels GRI-profil 2012 Svenska Spes GRI-profi 2012 Svenska Spes GRI-profi 2012 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2012 återfinns som en de i den tryckta Årsredovisningen men pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.1 17 mars 2009 30 juni 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Foto: Caroina Byrmo Verksamhetspan 2018 Verksamhetsidé Landeryds Gofkubb En hehetsuppevese med gof och häsa i fokus Inedning Som en naturig och viktig de i en verksamhet så har styrese och edningsgrupp

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

VD-löner April 2011

VD-löner April 2011 VD-löner 2010 April 2011 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 60 000 medlemsföretag. Omkring 40 000 företag är mindre, ägarledda företag med färre än 10 anställda. Ersättningen

Läs mer

Pressmeddelande Från Regionkansliet :30

Pressmeddelande Från Regionkansliet :30 Pressmeddeande Från Regionkansiet 2010-06-22 14:30 Besut i regionstyresen 22 juni Vid regionstyresens sista möte före sommaruppehået fattade styresen besut i 23 ärenden. Man behandade band annat frågor

Läs mer

Vägskäl i bostadspolitiken

Vägskäl i bostadspolitiken GÖTHE KNUTSON: Vägskä i bostadspoitiken Visst går det att göra bostadsmarknaden rättvisare. Det hävdar riksdagsman Göthe Knutson (m) i denna artike, som des ger en bakgrund ti den sjunkande nyproduktionen

Läs mer

Förskolan Remonthagen. Plan gällande läsåret 2017/2018

Förskolan Remonthagen. Plan gällande läsåret 2017/2018 18 01 26 Årig pan mot diskriminering och kränkande behanding för att främja ikabehanding och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behanding. Pan gäande äsåret 2017/2018 Förskoan Remonthagen

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Var god vänd. Lönestrukturstatistik privat sektor xxxx AM/SLP. Ú Vänd på sidan

Var god vänd. Lönestrukturstatistik privat sektor xxxx AM/SLP. Ú Vänd på sidan Här ämnade uppgifter är seetesskyddade enigt 24 kap 8 offentighets och seetessagen (2009:400). Uppgiftsskydighet föreigger enigt agen om den officiea Statistiken (SFS 2001:99) Samråd har skett med Näringsivets

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Ett hållbart företag. Fredrik von Oelreich, tf VD och koncernchef. Lindabs hållbarhetsarbete bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett hållbart företag. Fredrik von Oelreich, tf VD och koncernchef. Lindabs hållbarhetsarbete bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2017 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2017 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett håbart företag Vårt håbarhetsarbete

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer