Ledarnas Chefsbarometer Chefen och jämställdhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet"

Transkript

1 Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet

2 Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef, en chef och en kvinnlig chef... 5 Så jobbar chefer med jämställdhet... 7 Jämställdhet som konkurrensfaktor i rekrytering... 7 Chefer och föräldraskap... 9 Manliga chefer tar ut längre föräldraledigheter... 9 Vård av sjukt barn Om undersökningen

3 Inledning De senaste åren har andelen kvinnliga chefer på Sveriges arbetsplatser ökat långsamt. I dag är 37 procent av Sveriges chefer kvinnor. Men det är fortfarande tunnsått med kvinnor på de tyngsta ledarbefattningarna. Ju högre chefsnivå, desto färre kvinnor. Av cheferna på mellanchefsnivå är knappt tre av tio kvinnor, av vd:arna är 12 procent kvinnor. När det kommer till de allra högsta posterna i näringslivet, det vill säga styrelserummen i de börsnoterade bolagen, har utvecklingen nästintill avstannat de senaste åren. Men det är inte bara från prestigeplatserna som kvinnorna lyser med sin frånvaro. Den senaste chefsbarometerundersökningen från Ledarna visar att nio av tio chefer på Sveriges företag har en överordnad chef som är en man. Inte ens i den den politiskt styrda offentliga sektorn är det självklart med kvinnliga toppchefer. Trots att sektorn till 70 procent består av kvinnor är även här chefens chef oftare man än kvinna. Men det är inte bara bristen på förebilder som spökar. Undersökningen visar att nästan hälften av de kvinnliga cheferna anser att de har sämre anställningsvillkor och lön än deras manliga kollegor. En av fem unga kvinnliga chefer uppger att de mött på trakasserier på grund av sitt kön det senaste året. Samtidigt är inte chefstjänsterna längre ett självklart val för den yngre generationen. Chefsjobben i dag attraherar inte tillnärmelsevis som förr. De yngre generationerna är inte beredda att ta chefsjobben utan att syna uppdragen i sömmarna. Villkoren och förutsättningarna behöver förändras. Chefer är förebilder och normsättare i sina verksamheter. Jämställdhet och möjlighet till balans i livet är faktorer som blir allt viktigare när organisationerna rekryterar nästa generation chefer. Utan mer jämställda högsta ledningar kommer chefsrekryteringarna att fortsätta att avspegla och cementera den befintliga strukturen i näringslivet. Experter varnar för konsekvenserna av bristande kompetensförsörjning för den framtida tillväxten. Sverige har inte råd att riskera sin ledarförsörjning och sin konkurrenskraft. Vi i Ledarna anser att det är hög tid att modernisera chefsrollen så att verksamheter och företag kan rekrytera de bästa cheferna i hela befolkningen, inte bara halva. Annika Elias, ordförande, Ledarna - Sveriges chefsorganisation 1 Med hjälp av tilläggsfrågor i SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) har Ledarna fastställt att det sammanlagt finns omkring anställda som ägnar sig åt chefskap och ledarskap i olika former i Sverige. 2

4 Rapporten i korthet Över hälften av alla chefer anger att jämställdhet är en viktig fråga på den egna arbetsplatsen och drygt 8 av 10 tillfrågade upplever sin arbetsplats som jämställd. Cheferna i den offentliga sektorn anger i betydligt högre grad att man i organisationen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Cheferna i det privata näringslivet har så gott som alla en manlig överordnad chef. Nästan 9 av 10 chefer har en egen chef som är man. Trots att över hälften av cheferna i den offentliga sektorn totalt sett är kvinnor är det vanligare att cheferna själva har en egen manlig överordnad chef. Resultaten visar att de kvinnliga cheferna ger sämre betyg till verksamheternas kapacitet att behandla kvinnliga och manliga chefer jämställt främst när det gäller anställningsvillkor och lön samt den fortsatta chefskarriären. Så många som 1 av 5 unga kvinnliga chefer anger att de under det senaste året blivit utsatta för diskriminering på grund av sitt kön. Så många som 6 av 10 chefer säger att jämställdhetsrelaterade frågor kan komma att påverka valet av arbetsgivare. 7 av 10 chefer anger att det är en självklarhet att kunna kombinera föräldraskap och arbete på den egna arbetsplatsen, oberoende om man är kvinna eller man. Majoriteten av chefer upplever att arbetsgivaren är positivt inställd till uttag av föräldraledighet. 7 av 10 chefer anger att det är en självklarhet på deras arbetsplats att vara föräldraledig. Men knappt 6 av 10 manliga cheferna anger att de kunnat ta ut så mycket föräldraledighet som de önskat. Uttaget av antalet föräldradagar har sedan 2004 stadigt ökat bland pappor som är chefer. Nästan 7 av 10 kvinnor och 6 av 10 män som är chefer delar lika på dagarna för vård av sjukt barn (vab). 3

5 Jämställda arbetsplatser? Sverige omtalas ofta som världens mest jämställda land, men tyvärr stämmer inte den bilden helt och hållet när det kommer till chefer. Av Sveriges chefer är fyra av tio chefer en kvinna. Men det är fortfarande tunnsått med kvinnor på de tyngsta ledarbefattningarna. Ju högre chefsnivå, desto färre kvinnor. Av cheferna på mellanchefsnivå är knappt tre av tio kvinnor, av vd:arna är 12 procent kvinnor. Trots att andelen kvinnliga chefer Sverige är lägre än i många andra länder så verkar cheferna i stort bedöma de svenska arbetsplatserna som jämställda. Bild 1: 8 av 10 chefer upplever sin arbetsplats som jämställd Över hälften av alla chefer anger att jämställdhet är en viktig fråga på den egna arbetsplatsen och drygt 8 av 10 tillfrågade upplever sin arbetsplats som jämställd. Chefer i privat sektor upplever arbetsplatserna i något högre grad som jämställda i jämförelse med cheferna i den offentliga sektorn. Cheferna i den offentliga sektorn anger i betydligt högre grad att man i organisationen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. 6 av 10 chefer i välfärdssektorn anger att det bedrivs ett aktivt arbete för jämställdhet. Att så många som 8 av 10 chefer upplever att arbetsplatserna är jämställda är självklart glädjande. Dock anser färre kvinnor än män att så är fallet. Faktum är att var tredje kvinna som är chef inte håller med om att män och kvinnor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på deras nuvarande arbetsplats. 4

6 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor Det är fortfarande de manliga cheferna som dominerar högre upp i organisationerna. Cheferna i det privata näringslivet har så gott som alla en manlig överordnad chef. När cheferna i undersökningen beskriver den egna överordnade chefen svarar nästan 9 av 10 att de har en chef som är man. Bild 2: 9 av 10 chefer har en manlig överordnad chef Trots att över hälften av cheferna i den offentliga sektorn är kvinnor är det något vanligare att cheferna själva har en manlig än en kvinnlig överordnad chef. Bild 3: Vanligare med manlig överordnad chef i offentlig sektor 5

7 En chef, en chef och en kvinnlig chef För att förstå vad det är som särskiljer de manliga och kvinnliga chefernas upplevelser kring lika behandling och jämställdhet fick cheferna i undersökningen svara på en rad påståenden. Cheferna fick ta ställning till frågor relaterade till kompetensutveckling, utbildning, föräldraskap, anställningsvillkor inklusive lön och fortsatt chefskarriär. Resultaten visar tydligt att de kvinnliga cheferna ger sämre betyg till verksamheternas kapacitet att behandla kvinnliga och manliga chefer jämställt. Bild 4: Kvinnliga chefer är mer kritiska till verksamheternas förmåga att agera jämställt De allra största skillnaderna i hur respektive kvinnor och män anser sig bli behandlade gäller anställningsvillkor och lön samt den fortsatta chefskarriären. Ledarnas årliga chefslönestatistik bekräftar kvinnornas farhågor. Det finns en oförklarad löneskillnad mellan kvinnors och mäns chefslöner på kr i månaden. 2 Knappt hälften av de kvinnliga cheferna anser att män och kvinnor behandlas lika när det kommer till anställningsvillkor så många som 4 av 10 kvinnor anser att manliga chefer favoriseras när det kommer till lön och anställningsvillkor. På en direkt fråga om man i egenskap av chef blivit utsatt för könsdiskriminering svarar 9 av 10 chefer nej. Men tittar man närmare på skillnader mellan män, kvinnor, yngre och äldre chefer, så framträder en annan mindre jämställd bild, av chefernas erfarenheter. Så många som 1 av 5 unga kvinnliga chefer anger att de under det senaste året blivit utsatta för diskriminering på grund av sitt kön. Bland de äldre kvinnliga cheferna är siffran hälften så stor, ungefär 1 av 10 anger att de upplevt diskriminering. 2 Ledarnas rapport om chefslöner 2011: Hög tid att syna chefens lön 6

8 Så jobbar chefer med jämställdhet För att få en bild av hur det konkreta jämställdhetsarbetet ser ut på arbetsplatserna blev cheferna tillfrågade om vilken typ av åtgärder och aktiviteter de aktivt jobbar med. Vilka verktyg har cheferna för att öka jämställdheten i sina organisationer? De två vanligaste aktiviteterna för ökad jämställdhet är att en handlingsplan mot sexuella trakasserier och att arbeta med attityder och värderingar. Alla åtgärder är vanligare i den offentliga sektorn än i verksamheterna i näringslivet. Siffran inom parentes anger andelen chefer som använder sig av respektive åtgärd: Har en handlingsplan mot sexuella trakasserier (67 %) Arbetar aktivt med attityder och värderingar i hela organisationen (66 %) Inkluderar föräldralediga i den årliga lönerevisionen (54 %) Lönekartläggning i syfte att motverka osakliga löneskillnader (51 %) Uppmuntrar i lika stor utsträckning både mammor och pappor att hämta på dagis/skola och vård av sjukt barn (51 %) Har en jämställdhetsplan med mätbara mål och kommunicerar den internt (50 %) Har en ledning som tydligt visar att man vill ha en jämställd arbetsplats (47 %) Följer upp jämställdhetsplan och målen (39 %) Utbildar alla chefer hur man rekryterar, leder och sätter lön på ett jämställt sätt (38 %) Frågar kvinnor om de vill avancera och stöttar dem när de vill ta steget (36 %) Lyfter organisationens syn på jämställdhet i all ledarskapsutbildning (34 %) Föräldravänlig kultur med t ex med inplanerade möten mellan 9 och 15 (33 %) Har tydliga karriärvägar baserad och en plan för kompetensförsörjning (30 %) Har en småbarnsförälderpolicy med t ex. rutiner för överlämning och återgång från föräldraledighet (27 %) Har en jämn könsfördelning på ledningsnivå (24 %) Kommunicerar externt hur organisationen arbetar med jämställdhet (20 %) Hushållsnära tjänster som löneförmån (5 %) 7

9 Jämställdhet som konkurrensfaktor i rekrytering Är en jämställd organisation mer attraktiv när det kommer till att rekrytera nya chefer? Hur tungt väger jämställdhet för att arbetsgivarens varumärke ska vara attraktivt för chefer när de funderar på att byta jobb eller tjänst? I undersökningen fick cheferna ge svar på vilken betydelse verksamhetens inställning till jämställdhet har när cheferna nästa gång funderar på att byta jobb. Så många som 6 av 10 chefer säger att jämställdhetsrelaterade frågor kan komma att påverka deras val av arbetsgivare. Bland de kvinnliga cheferna är det så många som 2 av 3. Cheferna fick också ta ställning till ett antal påstående som gäller jämställdheten på den egna aktuella arbetsplatsen. Bild 5: En majoritet av kvinnorna anser att det är viktigt med jämställda ledningsgrupper Cheferna som är kvinnor anser i högre utsträckningen än deras manliga kollegor att: det är viktigt med en ledningsgrupp med jämn könsfördelning företaget aktivt bör arbeta för en jämnare fördelning av kvinnor och män en bättre jämställdhet kan göra företaget mer framgångsrikt Cheferna som är män anser i högre utsträckning än deras kvinnliga kollegor att: kvinnor och män har samma möjlighet att avancera inom företaget kvinnor och män har lika stort inflytande man på arbetsplatsen rekryterar och befordrar efter kvalifikation utan hänsyn till kön 8

10 Chefer och föräldraskap Majoriteten av chefer upplever att arbetsgivaren är positivt inställd till uttagande av föräldraledighet. Så många som 7 av 10 chefer anger att det är en självklarhet på deras arbetsplats att vara föräldraledig. Samtidigt är det knappt 6 av 10 av de manliga cheferna som anger att de kunnat ta ut så mycket föräldraledighet som de önskat. Kvinnor anger i högre utsträckning att de tagit ut så mycket föräldraledigheten som de önskar. Bland cheferna är det 1 av 10 som har fördelat föräldraledigheten lika. Det är dubbelt så vanligt att de kvinnliga cheferna fördelat föräldraledigheten lika med sin partner. De manliga cheferna anger oftare att de varit överens med sin partner om hur föräldraledigheten fördelas. I samband med Ledarnas årliga utmärkelse Framtidens kvinnliga ledare har Ledarna under fyra års tid ställt frågor till 75 av Sveriges mest framgångsrika kvinnliga chefer. Bland annat har vi frågat dem om hur de fördelar föräldraledigheten med sin partner. Enkäterna visar på en tydlig trend: Bland Sveriges mest framgångsrika unga kvinnliga chefer upp till 36 år är det betydligt vanligare att fördela föräldraledigheten lika med sin partner än bland chefer i stort. Nästan nästan hälften av de unga toppcheferna som är föräldrar har delat föräldraledigheten lika. Manliga chefer tar ut längre föräldraledigheter Ledarna har i tidigare undersökningar ställt frågor om hur länge chefer är föräldralediga. Cheferna har fått svara på frågor kring föräldraledighet åren 2004, 2007 och När man ser på uttaget av föräldradagar syns en tydlig trend bland de manliga cheferna: uttaget av antalet föräldradagar har stadigt ökat bland pappor som är chefer. 15 procent av de manliga cheferna har inte har tagit ut någon föräldraledighet alls under barnets första levnadsår. Bild 6: Föräldraledighet bland chefer

11 Fortfarande finns det förväntningar från både arbetsgivare, kollegor och medarbetare på att chefens plats är på jobbet, oavsett familjesituation. Samtidigt vet vi att unga människor i dag i allt högre grad vill dela på föräldraledighet och att allt färre pappor är beredda att försaka möjligheten att vara ledig under barnets första levnadsår. Vård av sjukt barn Nästan 7 av 10 kvinnor och 6 av 10 män som är chefer delar lika på dagarna för vård av sjukt barn (vab) med sin partner. Svenska chefer är således mer jämlika än exempelvis än deras danska chefskollegor när det gäller uttaget av dagar för vård av sjukt barn. Enligt en undersökning bland danska chefer delar 43 procent av männen och 52 procent kvinnorna lika på vab-dagarna. Bild 7: 6 av 10 chefer delar vab-dagarna lika med sin partner Enligt undersökningen anger 11 procent av de kvinnliga cheferna i Sverige att de oftast är den som stannar hemma. Av männen anger 6 procent att de oftast är den som stannar hemma. 31 procent av männen som är chefer anger att de sällan är den som stannar hemma. 17 procent av kvinnorna anger att de sällan är den som stannar hemma. 10

12 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Mätningen omfattar intervjuer. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät ställd till chefer med personalansvar i februari Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med svenska chefer i stort. Ledarna räknar med att det finns chefer i Sverige. Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande undersökning som genomförs sedan Sedan 2009 ansvarar Novus Opinion för Ledarnas webbpanel. 11

13 Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Våra medlemmar är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får de dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Telefon: Fax: Ledarnas servicecenter:

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Kvinnor arbetar, män gör karriär. En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige

Kvinnor arbetar, män gör karriär. En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige Kvinnor arbetar, män gör karriär En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige Advokatbyråerna - de sista bastuklubbarna Kvinnor har varit i majoritet på juristutbildningen i 20 år men trots detta

Läs mer