SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

2 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart företagande 15 Strategi 16 SJ och kunderna 34 SJ och medarbetarna 38 SJ i samhäet 44 Innehå finansiea rapporter 56 SJ ABs styrese 58 SJ ABs edning 108 GRI-index Vision Aa vi ta tåget! Affärsidé Effektivt och mijövänigt resande Kärnvärden Framåtanda Omtanke Ansvar Må SJ ska vara en håbar järnvägsoperatör i Sverige. 78 % 89% Punktighet Fjärrtåg (rätt tid pus 5 minuter). Punktighet Regionatåg (rätt tid pus 5 minuter). 9 SJ omsätter cirka 9 mijarder kronor. SJ är ett reseföretag som ägs ti 100 procent av svenska staten medarbetare bidrar ti att erbjuda den håbara resan. Den egaa årsredovisningen, inkusive förvatningsberättesen, som är reviderad omfattar sidorna samt Håbarhetsredovisningen omfattar sidorna 5 15, 18 21, samt Håbarhetsredovisningen är översiktigt granskad, se bestyrkanderapport på sidan 107. Rapporter Års- och håbarhetsredovisning 2013 inkusive Boagsstyrningsrapport samt deårsrapporter är tigängiga på sj.se. Kontakt: Urika Linde, Den tryckta års- och håbarhetsredovisningen kan bestäas från SJ AB, Stab Kommunikation, Stockhom eer på sj.se. SJ kör dagigen avgångar och trafikerar 160 stationer mean Narvik och Köpenhamn. *Käa: SJ Mijökaky **Utsäpp ca 138 g CO2/km. Käa: Trafikverket ***Utsäpp cirka 8-15 g CO2/km. Käa: ii * Med Hur ångt kommer jag på 1 gram kodioxid? Cirka kunder varje dag Kodioxidutsäppen från en persons resa med SJ 2000 Göteborg Stockhom är 1 gram.* Lika stort utsäpp med en genomsnittig ny bi** ger en resa på endast 7 meter. en biogasbi*** går det att åka 125 meter. 1

3 SJ I KORTHET SJ I KORTHET Väsentiga händeser 2013 NYCKELTAL, beopp i MSEK Nettoomsättning Röreseresutat Röresemargina (%) 3,3 5,4 0,7 5,0 Periodens resutat Avkastning på eget kapita (%) 5,1 10,3 0,8 6,7 Soiditet (%) 53,3 51,1 49,6 48,4 Investeringar i materiea och immateriea anäggningstigångar Medeantaet anstäda Kodioxidutsäpp, % Ersättningstrafik, 71 % Ködmedieäckage, 22 % Tjänsteresor, 6 % Etåg, 1 % 9300 Nettoomsättning och röreseresutat, MSEK Soiditet, % Avkastning på eget kapita, % Om hänsyn tages ti poster av engångskaraktär har det underiggande 53,3 procents soiditet innebär att mået på 30 procent uppnåddes års utfa om 5,1 procent når inte upp ti ägarens krav. 540 resutatet ökat. Må 30 Må 10 Nettoomsättning Röreseresutat SJ satsar på nya famijevagnar med fokus på barnen medemmar i vårt kundojaitetsprogram SJ Prio. 60 bev 2013 års utfa i Nöjd kundindex, viket innebar att SJ inte nådde måsättningen om 63. SJ 3000 fyde ett år Under februari månad sattes det sista av 20 bestäda tågsätt i trafik. Tågen ger nya patser i SJs fotta och trafikintroduktionen har varit vädigt yckad. Pending i Västsverige förbättrades SJ, Västtrafik och Värmandstrafik arbetade gemensamt fram en ny tidtabe som förbättrar eftermiddagspendingen från Göteborg, Trohättan och Karstad. Köp av resa direkt i mobien 75 procent av SJs bijetter säjs via digitaa kanaer. I mars uppdaterades mobiappen Min resa så att kunderna kan köpa bijett direkt i mobiteefonen. Förändringar i SJs koncernedning Thomas Sibersky rekryterades som ny marknads- och försäjningsdirektör och Hega Baagøe som ny kommunikationsdirektör. Erica Kronhöffer rekryterades som kvaitets- och mijödirektör tiika håbarhetschef, en nyinrättad pats i koncernedningen. SJ köper 100 procent förnybar e från vatten- och vindkraft för att driva tågen. Det ger mycket åga utsäpp av kimatpåverkande kodioxid. Den minsta andeen utsäpp är från sjäva tågdriften, medan den största deen kommer från ersättningstrafik som sätts in vid trafikstörningar. Ökad punktighet hänger därför nära ihop med mijöarbetet. Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Personbi: 7 METER på ett gram kodioxid. Ny ångsiktig strategi för SJ SJs styrese antog i juni en ny ångsiktig strategi för att möta förändringar i marknaden och kundbehov. Som en föjd togs ett förbättringsprogram fram, som ska minska SJs kostnader med 1 mijard kronor under en treårsperiod. SJ moderniserar tåg för mijarder SJ fattade besut om att rusta upp SJ 2000-tågen. Upprustningen omfattar såvä teknik som komfort och kostnaden för den totaa upprustningen uppskattas ti 3,5 mijarder kronor. För teknikdeen genomfördes en upphanding under fjärde kvartaet ti ett värde om 1,4 mijarder. Negativ resutatutvecking i intresseboag SJs intresseboag Botniatåg ABs negativa resutatutvecking och nedskrivning av andearna i boaget påverkade kvartaets resutat med MSEK 26. Dotterboaget Stockhomståg KB utökade verksamheten Under maj månad ökade antaet anstäda i Stockhomståg KB med 500 personer i och med övertagandet av stationsdriften. Ökad konkurrens i tågpan 2014 Den 20 september presenterade Trafikverket tågpanen för 2014, med start den 15 december Ökad konkurrens, främst på injen Stockhom Göteborg, var den mest betydande förändringen. Fera kundförbättrande nyheter i mobien Under hösten anserade SJ fera förbättringar av sina mobia tjänster. Det bev ti exempe möjigt att sama bijetter i Passbook, boka tur- och returresor och skicka om sin e-bijett. Samtidigt förenkades informationsstrukturen på sj.se för att göra det ättare för besökare att hitta rätt. SJ gjorde comeback på Västkustbanan Från den 15 december trafikerar SJ återigen injen Göteborg Hamstad Hesingborg Lund Mamö, med sju tåg om dagen i vardera riktning. SJ och branschen enades om förseningsgräns I september infördes en ny svensk branschstandard där punktigheten mäts som rätt tid pus 5 minuter för aa persontåg. Tidsmarginaen för SJs fjärrtåg justerades därmed från 15 ti 5 minuter. 6% ökade koncernens omsättning. 448 MSEK investerades i immateriea och materiea anäggningstigångar. Botniatåg tyngde resutatet SJs engagemang i Botniatåg AB, där ägandet uppgår ti 40 procent, påverkade resutatet negativt ti föjd av uppskattade kostnader för framtida föruster samt SJs ande av 2013 års förust. Fritt wi-fi på SJs tåg SJ införde fritt wi-fi ombord på snabbtågen. Aa snabbtåg uppgraderades ti 4G och i nästa steg uppgraderas dubbedäckarna. SJ satsade 150 mijoner på barnfamijer Ombyggnaden av 20 vagnar ti famijevagnar påbörjades. Satsningen innefattade band annat en het ny bistro, fyrstossittning och ekhörna. Nya håbarhetsmå faststädes av SJs styrese Tre nya håbarhetsmå antogs. Måen handade om punktighet på 95 procent, ande genomförda everantörs- och partnerskapsbedömningar samt SJ Voontär, en möjighet för medarbetarna att ägna sig åt ideet arbete på arbetstid. Ny ekonomidirektör Carina Wång titrädde som ny ekonomidirektör och tog pats i SJs koncernedning. SJ års- och håbarhetsredovisning 2013 SJ års- och håbarhetsredovisning

4 VD HAR ORDET vd har ordet Ökat fokus på diaog och edarskap stärker SJ Mitt första år som vd för SJ har handat mycket om att yssna på och prata med kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi vet att 2014 bir ett tufft år för SJ. För första gången möter vi tågkonkurrens på riktigt och det på vår mest önsamma inje. Vi är vä förberedda på det som väntar. Konkurrensen kommer att göra SJ ti ett bättre boag ett boag som gör at ite enkare, snabbare och mer kundtivänt. Det finansiea resutatet för 2013 visar på en ökad omsättning men ett något ägre resutat än Rensat från engångsposter är dock det underiggande resutatet för 2013 bättre än för Vi är stota över trafiksättningen av vårt nya snabbtåg SJ Resenärerna är nöjda och de nya sittpatserna har band annat gett oss möjighet att åter trafikera Västkustbanan. Tyvärr har den ökade produktionen ännu inte gett önskad effekt, men det är en ångsiktig satsning. Vi satsar på det kunderna vi ha För att möta den nya konkurrensen måste vi både bromsa och gasa. I juni faststäde styresen SJs nya ångsiktiga strategi. Vi ska varaktigt sänka våra kostnader och samtidigt satsa på det våra resenärer önskar. I höstas ruade vi igång ett förbättringsprogram som ska minska kostnadsbasen och öka anpassningen ti våra kunder. Programmet öper över tre år och ska sänka våra kostnader med en mijard kronor. Vi måste suta göra saker som inte är efterfrågade. Idag köper nästan sju av tio kunder sina tågbijetter via digitaa kanaer eer bijett automater. Det åg bakom besutet att ägga ned 18 resebutiker och en av två kundtjänster. Samtidigt gasar vi genom att satsa där kunderna är onine. Nya investeringar För att kunna erbjuda de bekvämaste resorna på storstadsinjerna en mycket ång tid framöver, investerar vi 3,5 mijarder kronor i en genomgripande upprustning av våra SJ 2000-tåg. Satsningen är en av de största för SJ i modern tid. Med ny teknik kan vi sänka energianvändningen och öka driftsäkerheten och därigenom punktigheten. Upprustningen innefattar också en stor satsning på ökad komfort. I en aktiv och nära diaog med kunderna har vi utveckat design, funktioner och tjänster i de nya vagnarna. Aa ska invoveras och engageras Under mitt första år som vd har jag initierat ett större fokus i företaget på två saker: edarskap och håbarhet. 4 SJ års- och håbarhetsredovisning 2013 SJ års- och håbarhetsredovisning

5 VD HAR ORDET ORDFÖRANDE HAR ORDET Håbarhet är A och O för ångsiktig önsamhet En stark ekonomi är avgörande för att SJ ska kunna investera i befintiga såvä som i nya tåg och för att kunna möta en ökande konkurrens. Aa måste veta vart vi är på väg. Personigen har jag träffat över tusen medarbetare på stora diaogmöten. För mig är en kundtivänd organisation motsatsen ti en hierarkisk. Ska vi everera den bästa kunduppevesen behöver vi engagerade med arbetare som brinner för sitt jobb. Aa måste veta vart vi är på väg. Vi ska korta avståndet ti kunderna och bi mer snabbfotade. Under diaogmötena har jag stärkts av att se engagemanget, kunskapen och vijan ti förbättring som finns inom SJ. Det finns atid saker som går att göra bättre, men att personaen ombord är uppskattad visar undersökningar där av SJs resenärer intervjuats. Personaen får bra betyg och trenden är särskit stark när det gäer kundbemötande på snabbtågen. Med håbarhet i fokus Nästan häften av våra resenärer uppger att de väjer oss för mijöns sku och SJ har fått priser för sitt gröna varu märke fem gånger. Men det räcker inte med att vara gröna, SJ ska vara ett håbart företag och i det igger att driva verksamheten på ett ansvarsfut och hetäckande sätt. Håbarhetsfrågorna ska genomsyra at vi gör och brytas ned så att aa medarbetare såvä som ägare och kunder kan se en röd tråd genom hea företaget. Sedan ett drygt år tibaka har vi ett baanserat styrkort. Tyvärr nådde vi inte aa våra måsättningar under 2013, band annat inte måen för Nöjd kundindex, punktighet och sjukfrånvaro. Månivåerna igger fast och vi tar nya tag och identifierar kraftfua åtgärder för att nå dem. Samarbete för bättre punktighet Vi är en viktig de i mångas iv. För att vardagen ska gå ihop måste tågen komma i tid. Punktighet är atid ett fokusområde för oss. SJ detar i samarbetet Tisammans för tåg i tid med hea branschen. Mået är en punktighet på 95 procent år Redan nu får vårt eget punktighetsarbete godkänt av Riksrevisionen. Enigt myndighetens granskning kan våra tåg köra 3,5 gånger ängre än genomsnittet utan trafikstörande fe. Vi är gada över det betyget, men det räcker inte. Vi arbetar vidare med den femtede av punktighetsprobematiken som SJ orsakar. Jag är övertygad om att branschen kommer att utveckas och bi starkare under Fer kommer att ockas ti järnvägen, fer kommer att väja tåget som transportmede. Vi kommer att kunna ta marknadsandear från bi, buss och fyg. Vi har redan 20 nya SJ 3000 på spåren och nya smidiga digitaa ösningar för våra kunder väntande runt hörnet. Och mer är på gång: moderniserade SJ 2000-tåg och nya fexiba tjänster som förenkar och förhöjer reseuppevesen. Med ett at bättre erbjudande, tydiga må och engagerade medarbetare ser jag med tiförsikt på framtiden. Crister Fritzson Verkstäande direktör, SJ Vi måste komma bort från en värd där det pratas om urspårade tåg, varse och dåig infrastruktur och istäet få fram biden av ett säkert resande som är mijövänigt och kostnadseffektivt och där våra resenärer kommer fram i tid och får bra service. En förbättrad punktighet är het centra. Våra kunder tycker inte att det räcker med att vi som bransch säger att vi år 2020 ska nå 95 procent. Då har dagiset stängt. Vi måste ösa fe snabbare. Vi måste bi mer otåiga och förbättra här och nu. Just punktighet är en branschöverskridande fråga som måste ösas gemensamt av aa aktörer inom järnvägssektorn. Tiden när vi pekar på varandra är förbi nu gäer Tisammans för tåg i tid. SJ är fortfarande nästan synonymt med järnvägen för gemene man. Vi måste vara med och ta ett hehetsansvar för hea branschen för att det ska fungera för resenärerna. Vi måste fungera tisammans med Trafikverket, Jernhu sen och andra tågoperatörer. Vi måste bjuda in ti samta och aa måste avsätta edningstid för att hitta former för samverkan. Vi hör ihop. Vi måste tänka mer utifrån och in. Resenärerna ska inte behöva bry sig om vem som orsakar en försening. Vi ska tisammans hitta ösningarna för att få ett så sömöst system som möjigt. Framtida utmaningar SJ har stora utmaningar framför sig. Nu syftar jag inte bara på konkurrensen. Det är egentigen inte något nytt. Det bir mer påtagigt när våra konkurrenter vi in på samma spår på de mest önsamma injerna, men vi har konkurrerat med bi och fyg änge. Den största utmaningen är att vi möter ett het nytt samhäe. För att ett företag ska vara attraktivt för medarbetare och kunder måste vi tänka och jobba i nya banor. När jag träffar människor frågar de säan om SJs avkastningskrav. De är intresserade av SJs värderingar. För att bi ett företag att räkna med för ång tid framöver måste företaget genomsyras av håbarhet. SJ har på många sätt ett naturigt försteg när det gäer mijödeen. Resorna har varit märkta med Bra Mijöva i 20 år. Sjävkart är järnvägen en viktig de av ösningen i en sektor där kodioxidutsäppen bara fortsätter att öka. En ökad ande järnvägstransporter skue bidra ti att Sverige når kimatmået. Många väjer tåget för att det är mijövänigt. Men vi kan inte nöja oss med det. För om vi inte evererar det kunderna vi ha utöver en grön transport så kommer de inte att väja oss igen. Vårt bästa bidrag ti håbarhet är att förbättra punktigheten så att fer väjer tåget. Vi måste komma i tid och vi måste tjäna pengar. Ett ångsiktigt håbart företag tar inte bara ett mijömässigt ansvar utan även ett sociat och finansiet. Det räcker inte med KRAV-märkt kaffe i bistron, det är mycket mer som krävs. SJ måste vara en god samhäs medborgare. Det handar om kutur och synsätt. Vad har våra kunder för förväntningar? Hur ska vi uppträda i samhäet? Hur tar vi oss dit? Håbarhetsfrågorna ska in i måen, verksamhetspaneringen och rapporteringen. Vi måste ha ett system som håer ihop; från vision ti må och interna processer. Den håbara resan. Nya ångsiktiga må En arbetsgrupp bestående av representanter från såvä styresen som företagsedningen har jobbat fram tre ångsiktiga må: punktighet på 95 procent, everantörsoch partnerskapsbedömningar samt SJ Voontär, en möjighet för medarbetarna att ägna sig åt ideet arbete på arbetstid. De ångsiktiga måen har koppats ti företagets styrkort och ska föjas upp varje månad. Det är en styrka att vi inte bara mäts på finansiea må utan även på icke-finansiea av våra ägare. Att jobba med håbarhet är A och O för att skapa ångsiktig önsamhet. Nu är det samarbete i branschen, håbarhetstänk och kundfokus som gäer. Våra resenärer ska se ett punktigare SJ som är säkert, mijövänigt och prisvärt oavsett om de ska på affärsmöte i storstaden eer hämta barnen på dagis. Jan Sunding Ordförande, SJ Biogasbi: 125 METER på ett gram kodioxid. 6 SJ års- och håbarhetsredovisning 2013 SJ års- och håbarhetsredovisning

6 VÄSENTLIGHETSANALYS INTRESSENTDIALOG En öppen och konstruktiv diaog En förutsättning för att kunna eva upp ti de krav och förväntningar som stäs på SJ är att vi förstår vika frågor som är väsentiga för våra intressenter. Diaogen med intressenterna ger värdefu kunskap som bidrar ti att vi kontinuerigt kan utvecka vårt erbjudande och vår verksamhet. SJ HAR HÖGT städa förväntningar på sig förväntningar som sträcker sig ängre än sjäva resan. För externa intressenter såvä som för våra medarbetare är det sjävkart att SJ tar både sociat, mijömässigt och ekonomiskt ansvar. Vår mångfacetterade intressentbid och förmåga att upprätthåa en diaog med aa intressenter är betydesefua för vår verksamhet. För våra kunder är exempevis punktigheten viktig och för vår ägare är håbart företagande som hehet i fokus. Öppen diaog Kunder/resenärer Reationen med våra kunder är ytterst väsentig. Våra resor möjiggör för våra kunder att bo, arbeta och studera på oika geografiska patser. Diaogtifäen Kommunikation genom försäjningsorganisation, kundtjänst, ombordpersona, sociaa medier. Verktyg för uppföjning Nöjd kundindex och Serviceindex (månadsvis). Regionaa koektivtrafikmyndigheter SJs trafik bidrar ti de regionaa trafikförsörjningsprogrammen samt utför trafik på uppdrag av regionaa koektivtrafikmyndigheter (RKTM). Diaogtifäen Personiga kontakter och branschforum. Verktyg för uppföjning Avtasuppföjning, möten och diaog (öpande). Föreningar/Organisationer SJ samarbetar med föreningar och organisationer i syfte att verka för järnvägens utvecking och utformningen av framtidens tågtrafik. Diaogtifäen Samarbeten, utbidning och informationsutbyten exempevis för andsbygd, pendare, personer med funktionsnedsättningar. Verktyg för uppföjning Nöjd kundindex (månadsvis). Medier SJ vi vara så öppet och transparent som möjigt, agera proaktivt och deta i samhäsdebatten. Medierna har en viktig ro genom förmedingen av nyheter och information. Diaogtifäen Intervjuer, pressträffar och sociaa medier. Verktyg för uppföjning Mediebevakning (öpande). Trafikverket SJ och Trafikverket samverkar för att Sveriges järnvägsinfrastruktur ska användas på ett optimat sätt. Branschprojektet Tisammans för tåg i tid (TTT) fokuserar på ökad punktighet. Diaogtifäen Strategiska, taktiska och operativa möten. SJ har kontakt med Trafikverket på aa nivåer. Verktyg för uppföjning Punktighetsstatistik (veckovis). Lagstiftare Besut om regeverk, infrastruktur, skatter och avgifter påverkar järnvägens och SJs konkurrenskraft. SJ detar ofta som remissinstans när poitiska besut och myndighetsbesut bereds. Diaogtifäen Regebundna möten med regionaa och okaa företrädare samt andra besutsfattare. Verktyg för uppföjning Marknadsanays (öpande). SJ genomför oika undersökningar och för en diaog med interna och externa intressenter i syfte att bättre förstå och kunna agera utefter de förväntningar som stäs på oss samt förstå och hantera möjigheter och risker. Utgångspunkten i diaogen är vår egen intressentmode där urvaet av intressenter gjorts utifrån hur mycket de påverkas av eer påverkar SJ såvä positivt som negativt. Genom diaogen tar vi de av synpunkter och behov beträffande hur SJ bedriver eer bör bedriva och utvecka verksamheten. Intressentdiaogen är också ett sätt att öka kännedomen hos våra intressenter om vårt erbjudande, att utvecka våra produkter och att bi en bättre arbetsgivare. Väsentighetsanays för prioriterade håbarhetsområden Vår väsentighetsanays igger ti grund för att identifiera och prioritera de områden som spegar SJs mer betydande påverkan. Den bidrar också ti att urskija de områden som i väsentig grad kan påverka intressenternas bedömningar och besut. För att beskriva de områden där betydesen för externa intressenter och för SJ som företag är störst används matrisen här inti. Underag ti bedömningen är band annat Betydese för externa intressenter MYCKET VIKTIG VIKTIG Mijöprestanda Samhäsengagemang Ledningssystem Tigängighet VIKTIG Kundnöjdhet Punktighet Säkerhet Digita närvaro Trafikinformation Lönsamhet Sociat ansvar God arbetsmijö Kompetensutvecking och mångfad Transparens och boagsstyrning MYCKET VIKTIG Ägare Ägaren, staten, formuerar må för SJs verksamhet. Mået att skapa värde innefattar krav på ångsiktighet, effektivitet, önsamhet och utveckingsförmåga genom ett håbart företagande. Diaogtifäen Löpande diaog med Finansdepartementet, styresemöten, årsstämma. Verktyg för uppföjning Deårsrapportering, års- och håbarhetsredovisning, boagsstyrningsrapport, presentationer, övrig inrapportering (öpande). Medarbetare Engagerade medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder och för en ansvarsfu everans. SJ verkar för att erbjuda en trygg och stimuerande arbetspats. Diaogtifäen Utveckingssamta, arbetspatsträffar, kommunikation via oika interna kanaer, diaog med fackiga organisationer. Verktyg för uppföjning Ledarskapsindex (årsvis), Prestationsindex (årsvis), sjukfrånvaro (månadsvis). Samarbetspartners/ Leverantörer Trafiksäkerheten iksom kvaiteten på våra tjänster är beroende av processer hos våra samarbetspartners. SJ tiför i sin tur värde, band annat i form av arbetstifäen, ti våra partners. Diaogtifäen Diaoger, offerter och förhandingar, kontro av utförda tjänster. Vi har nära samarbete med våra everantörer inom underhå, service och städning. Verktyg för uppföjning Leverantörs- och partnerskapsbedömningar (årsvis) samt revisioner. en anays baserad på riktinjerna i ISO 26000, standarden för sociat ansvar, samt intressentdiaoger och riskanayser. Betydese för företaget 8 SJ års- och håbarhetsredovisning 2013 SJ års- och håbarhetsredovisning

7 HÅLLBART FÖRETAGANDE VINJETTER HÅLLBART HÖGT FÖRETAGANDE UPP I GRÅ GRI Som ramverk för håbarhetsredovisningen tiämpar SJ sedan 2007 tredje generationen av Goba Reporting Initiatives (GRI) riktinjer G3 (www.gobareporting.org). SJ har vat att för 2013 appicera nivå B+ och utför en sjävutvärdering gentemot GRI:s riktinjer G3. Deoitte har översiktigt granskat SJs håbarhetsredovisning och bekräftat sjävutvärderingen. Ansvar i fera perspektiv SJs övergripande må är att vara en håbar järnvägsoperatör i Sverige. Vårt främsta bidrag ti ett håbart samhäe är att få fer att väja att resa med oss. SJs vision är Aa vi ta tåget. Vi ska vara ett attraktivt och påitigt reseaternativ som kan konkurrera med bi, fyg och andra tågoperatörer. För att kunderna ska vija väja SJ krävs att vi är en ansvarsfu tågoperatör som håer en hög och stabi kvaitet på vår everans het enket håer vad vi ovar. Att vi dessutom går med vinst är en förutsättning för att vara ett håbart företag. SJs viktigaste håbarhetsarbete är att få fer att väja att resa med SJ istäet för med bi eer fyg. På så sätt bidrar vi och våra kunder tisammans ti en håbar framtid. Håbarhet för SJ SJ stäer sig bakom Brundtandrapportens internationea definition på håbar utvecking: Att tigodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjigheter att tigodose sina behov. I ett håbart samhäe går ekonomiskt ansvar hand i hand med sociat och mijömässigt ansvar. När SJs verksamhet drivs ansvarsfut ur ett bredare perspektiv skapas konkurrenskraft, effektivitet och önsamhet viket eder ti ett ångsiktigt uthåigt värdeskapande även för våra intressenter. Håbarhet är mer än bara grönt När vi frågar våra kunder vad som är viktigast för dem så svarar många punktighet. En håbar resa är atså även exempevis en punktig, prisvärd och trafiksäker resa. Att en resa med SJ dessutom är mijömässigt håbar är sjävkart. Vår övergripande måsättning att vara en håbar järnvägsoperatör i Sverige kan konkretiseras i fyra huvudpunkter: Det ska vara tryggt och säkert att åka med SJ. SJ ska säkerstäa en grundäggande everanskvaitet där punktighetsarbetet har hög prioritet. Kunden ska väja SJ i första hand. SJ ska eva upp ti ägarnas finansiea och icke-finansiea krav. Ett ångsiktigt och systematiskt arbete VISION & AFFÄRSIDÉ VÄRDERINGAR SOCIALT HÅLLBART MILJÖMÄSSIGT HÅLLBART EKONOMISKT HÅLLBART Med- Partnerskap arbetare & Resurser Samhäe Kund strategiska må affärs- och verksamhetspaner processer, rutiner och checkistor strategisk utvärdering och utvecking SJ har änge arbetat aktivt med mijöfrågor som en de av håbarhetsarbetet i stort. Det är 20 år sedan vi år 1994 bev först med att erbjuda Bra Mijöva-märkta resor med SJs etåg i hea Sverige (äs mer på sidan 28). De senaste åren har SJ tideats fera utmärkeser som visar att vi har ett starkt varumärke inom mijö och håbarhet. SJ ABs edningssystem är certifierat enigt såvä ISO 9001 och ISO som OHSAS Det visar att vi har tydiga processer och fortöpande bedriver ett förbättringsarbete inom kvaitets-, mijö- och arbetsmijöfrågor. Process & Produkt Finans 20år sedan SJ började erbjuda tågresor i Sverige märkta med Bra Mijöva. Sex styrområden för håbart företagande Håbart företagande är en integrerad de i SJs affärsmode och vi styr vår verksamhet utifrån ett hoistiskt perspektiv. Med företagets vision, affärsidé och värderingar som utgångspunkt säkerstäs ett sociat, mijömässigt och ekonomiskt håbart företagande genom att vi mäter och föjer upp vår verksamhet via styrområdena Medarbetare, Partnerskap & Resurser, Samhäe, Kund, Process & Produkt samt Finans. Strategiska må bryts ner i paner För respektive styrområde finns ångsiktiga, strategiska må fastsagna. Måen har i sin tur konkretiserats i affärsoch verksamhetspaner och ambitionsnivån igger i inje med den ångsiktiga strategin. Integration i det dagiga arbetet SJs ambition är att våra processer, rutiner och checkistor ska säkerstäa att vi arbetar så effektivt som möjigt. Viktiga sakområden som kvaitet, mijö, arbetsmijö och trafiksäkerhet ska vara en integrerad de i det dagiga arbetet. Strategisk utvärdering och utvecking För att årigen utvärdera och utvecka SJs edningssystem använder vi den europeiska värderingsmodeen EFQM. Modeen hjäper oss att med struktur och systematik mäta var SJ befinner sig i förhåande ti vision och uppsatta må. Att arbeta med EFQM-modeen är en naturig de av vår strategi- och affärspaneprocess och genom vaet av en väetaberad mode kan vi även jämföra oss med andra företag. Mået är att vara ett föredöme för företag och organisationer i Sverige när det gäer håbar och kundorienterad verksamhetsutvecking. 10 SJ års- och håbarhetsredovisning 2013 SJ års- och håbarhetsredovisning

8 HÅLLBART FÖRETAGANDE VINJETTER HÅLLBART HÖGT FÖRETAGANDE UPP I GRÅ Ansvarsfu styrning Baserat på våra intressenters förväntningar och SJs egna förutsättningar mäter och styr vi vår verksamhet med stöd av ett baanserat styrkort. Under 2013 har vi fortsatt att utvecka arbetet så att de sociaa, mijömässiga och ekonomiska perspektiven koppas samman tydigare. Vår ägare har stät krav på att aa statigt ägda boag ska arbeta fram försag på håbarhetsmå anpassade efter respektive företags inriktning. Måen ska sammanfatta företagets verksamhet, vara mätbara och tiräckigt utmanande. SJs må arbetades fram i en styrgrupp bestående av tre representanter från styresen och två från företaget. Under hösten fattade styresen besut om SJs tre nya, ångsiktiga håbarhetsmå. Måen handar om punktighet på 95 procent, ande genomförda everantörs- och partnerskapsbedömningar samt SJ Voontär, en möjighet för medarbetarna att ägna sig åt ideet arbete på arbetstid. sj ABs styrkort Utfa 2012 Må 2013 Medarbetare Utfa 2013 må 2014 Läs mer, sid Ledarskapsindex, årsvärde Prestationsindex, årsvärde Sjukfrånvaro 4,3 4,3 5,6 4,8 36 Partnerskap & Resurser Deaktighet och engagemang Samhäe Kund Genomförda everantörs- och partnerskapsbedömningar, % Varumärkesindex, VMI Mijöindex SJ Voontär 3 12 Antaet avarigt skadade Trafiksäkerhetsindex EFQM-poäng Nöjd kundindex, NKI De ångsiktiga måen i den företagsgemensamma affärspanen översätts ti operativa må och aktiviteter för verksamheten från staber, divisioner och enheter ti åkstationer och medarbetare. Arbetet med månedbrytningen påbörjades under 2013 och fortsätter kommande år. Kontinuerig uppföjning Måen föjs upp års- eer månadsvis. Det gör styrkortet ti ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar inom ett anta verksamhetskritiska måområden. Genom att vi kontinuerigt stämmer av våra prestationer ökar möjigheten att parera negativa avvikeser innan de hinner få några större konsekvenser och istäet styra mot önskad riktning. Öppenhet och deaktighet Syftet med månedbrytningen är att öka öppenheten och deaktigheten i företaget så att aa medarbetare får möjighet att se och påverka hur verksamheten och den egna arbetsinsatsen utveckas i reation ti SJs övergripande må. Punktighet i okförares mådokument Ett exempe är hur SJs övergripande punktighetsmå kommer att brytas ner och hamna som en aktivitet i våra okförares mådokument, med konkreta åtgärder i riktning mot det gemensamma mået. Process & Produkt Finans 5 Punktighet fjärrtåg, 15 min, % Punktighet fjärrtåg, 5 min, % Punktighet regionatåg, 5 min, % Beäggningsgrad, % Reguaritet, % Röreseresutat, MSEK Omsättning, MSEK Soiditet, % Avkastning på eget kapita, % ,1 10, ,3 5,1 Nya må faststäs på boagsstämman i apri SJ Affärspan Division Trafik & Service Verksamhetspan Enhet Trafik Aktivitets pan Åkstation Aktivitetsista Lokförare Mådokument De ångsiktiga måen i den företagsgemensamma affärspanen bryts ner ti operativa må och aktiviteter för aa dear inom verksamheten. Här ett exempe från Division Trafik & Service. För definitioner, se sidan Medarbetarundersökningen resuterar i nya mätvärden under 2013 varför utfa 2012 och må 2013 ej är jämförbara med utfa Av identifierade hög- och meanriskeverantörer. 3 Nytt mätvärde under framtagande, må sätts under Mätvärdet upphör 2014, se sidan Avser SJ-koncernen. Kart Pågår Samtiga områden i styrkortet igger ti grund för må och aktiviteter i hea verksamheten

9 STRATEGI STRATEGI Långsiktighet och konkurrenskraft är SJs strategi Vi satsar offensivt för att uppnå våra nya må. Under 2013 ineddes ett förbättringsarbete för att utvecka vårt kund erbjudande och samtidigt sänka våra kostnader. Mået i VÅR nya strategi som arbetats fram under 2013 är att SJ fortsatt ska vara resenärernas förstahandsva de kommande 20 åren. SJ ska vara en håbar och marknadsedande järnvägsoperatör i Sverige, viket naturigtvis även innefattar att möta ägarnas avkastningskrav. Enigt den pan som presenterades under året ska SJ spara en mijard kronor på tre år. Det ska vi göra genom att höja effektiviteten och everanskvaiteten samt sänka kostnaderna. För att uppnå detta behöver vi säkerstäa den grundäggande kvaiteten och yfta nivån på de funktioner som kunderna värdesätter högst punktighet, information och bemötande ombord. Förnyesen av SJ 2000-tågen är en av de största satsningarna i modern tid då vi investerar fera mijarder kronor i en genomgripande upprustning (äs mer på sidorna 22-23). storstäderna. Då ökningen av antaet avgångar på dessa sträckor är stor förväntas fer väja tåget istäet för bi eer fyg. Även på andra marknader och sträckor kommer tågresandet att öka i framtiden, ti föjd av såvä befokningsökning som ekonomisk tiväxt. Punktigheten har fortsatt stort fokus SJs viktigaste håbarhetsfråga är det fortsatta arbetet med punktighet. Ju bättre punktighet vi uppnår desto fer väjer bort fyget eer stäer bien. Punktighetsarbetet har även på ängre sikt hög prioritet både internt inom företaget och i vår interaktion med såvä Trafikverket som övriga järnvägsaktörer. SJ arbetar tisammans med bransch en för att höja punktigheten ti 95 procent och vårt nya mått är rätt tid pus max fem minuter. En marknad på tiväxt Samhäets at större fokus på håbarhetsfrågor är positivt för branschen och främjar tågets position jämfört med mer mijöbeastande transportsag. Med en ökad konkurrens på spåren får resenärerna fer vamöjigheter, viket också stärker branschens attraktionskraft. Marknads voymen för resor med tåg i Sverige har nästan fördubbats de senaste 20 åren. Ökningen har fram ti nu drivits framför at av kortare restider, större mijöfokus från kunderna och generet biigare pris på tågtrafik i reation ti andra transportsag. Resandet förväntas fortsätta öka med två procent per år fram ti 2030, enigt Trafikverkets beräkningar. Den största deen av ti växten framöver förkaras av nya aktörer på injerna mean Nya möjigheter Vi rustar nu för framtiden och för att möta konkurrensen. Avregeringarna tvingar oss och övriga befintiga aktörer att bi snabbare, smartare och effektivare. Vi kommer att öka vår attraktionskraft gentemot konkurrerande aktörers erbjudande, för att SJ ska fortsätta att vara kundens förstahandsva och den edande operatören på marknaden. På ång sikt finns dessutom möjigheter för koncernen att växa, ti exempe genom internatione expansion med trafikering i och mot Europa. SJ står inför stora förändringar på en marknad med nya möjigheter. Vi har en pan, en uppsättning kraftfua verktyg och genomarbetade må med oss in i framtiden

10 SJ OCH KUNDERNA SJ OCH KUNDERNA Ett steg närmare kunderna På SJ arbetar vi för att everera punktiga och bekväma tågresor. Med våra resenärers behov i fokus ser vi ständigt över processer och metoder i syfte att göra resan ännu enkare. Ännu fer injer i popuär LÅGPRISkaender Kaendern visar de biigaste resorna ur ordinarie utbud på SJs 30 popuäraste injer 90 dagar framåt i tiden. Den har under året utökats med sex nya injer. Nya injer: Östersund Stockhom Umeå Stockhom Göteborg Mamö Stockhom Herrjunga Linköping Mamö Stockhom Åre bijettköp per månad på SJs mobisajt. 1/2 mijon unika besökare på SJs sajt i snitt per månad. At fer resenärer väjer att besöka SJ digitat. Nära sex mijoner resenärer besökte SJs digitaa kanaer under december Fest besökare hade SJs webbpats sj.se med drygt 4 mijoner besökare. Mobi.sj.se hade 1 mijon, en ökning med 100 procent jämfört med 2012, och appen Min resa hade drygt en hav mijon besökare. Fokus i SJs kvaitetsarbete är att förbättra reseuppevesen för våra kunder. Vår everans påverkar människor dagigen och det är viktigt att vi är yhörda för ris och ros. Under året har vi genomfört fera förändringar efter att ha yssnat på våra kunder. Förbättrad service ombord SJ har i år anserat ett ferta nyheter som underättar och förbättrar reseuppevesen. De nya famijevagnarna i InterCity-fottan ingår i vår satsning på att göra tågresan mer attraktiv för barnfamijer. Vagnarna har utöver en ny bistroavdening även en ekhörna för barn, mikrovågsugn, rymigare bagagepatser och fyrstossittning. Att våra kunder nu har tigång ti fritt wi-fi ombord var också en uppskattad nyhet, och sedan det introducerades har antaet internet användare nästan fyrdubbats. Varje dag har vi nära ansutningar mot den nya portaen ombord.sj.se och vi arbetar vidare med att skapa ännu bättre kapacitet. Den här utveckingen är viktig då fer och fer resenärer vi arbeta eer se på fim och tv via internet när de reser. Under året uppgraderades aa SJs snabbtåg med betydigt snabbare internet ombord, samtidigt som mobioperatörerna bygger 4G ängs viktiga sträckor. Nästa steg är att under 2014 även uppgradera våra dubbedäckare ti 4G, viket innebär att närmare hundra tåg kommer att ha uppgraderats med den nya tekniken. Utveckade tjänster i nya kanaer Vår ambition är att våra resenärer ska kunna utföra fer av sina vanigaste SJ-ärenden oberoende av var de befinner sig. Därför har vi nu möjiggjort bijettköp i SJs mobiapp. I december bev det dessutom möjigt för resenärer med iphone att sama sina tågbijetter i appen Passbook, viken fungerar som en eektronisk hjäpreda. Aktue resa visas automatiskt i samband med avgång och kunden får information om avgångstid, spår samt eventuea ändringar. Vår tjänst med trafikinformation via sms bev också tigängig på fer injer och information om störningar och förseningar kan ses direkt i mobiteefonen. Enkare att hitta på sj.se Vår webbpats sj.se har också utveckats under 2013 efter synpunkter på att det varit svårt att hitta på sidan. Under våren och sommaren genomfördes därför förändringar i informationsstrukturen på sj.se. Förenkingarna ska göra det ättare för besökarna att få tigång ti den information och de funktioner som efterfrågas. Idag säjs nästan sju av tio tågbijetter via SJs digitaa kanaer eer via bijettautomater och det är därför viktigt att besökarna utan svårigheter hittar rätt och kan genomföra sina köp var SJ också nominerade i kategorin Sveriges bästa resesajter i tidningen Internetwords åriga topp 100-ista över Sveriges bästa webbpatser. Satsning på Mäardaen SJs satsning på resandet på Mäarbanan är i fu gång och i augusti tikom två avgångar från Stockhom med ansutning ti Bergsagspenden. I samband med tågpanen för 2014 fick Västeråspendarna återigen ett tidigt direkttåg ti Stockhom viket underättar för dem som behöver vara på sitt arbete tidigt. Dessutom har antaet sittpatser på popuära avgångar utökats. Dessa har band annat vats ut efter att SJs resenärer via Facebook fått önska vika tre injer de tyckte skue äggas ti. Resenärerna hade tov möjiga aternativ men när besökarna på Facebook-sidan började komma med egna försag på vika injer de vie se segade Åre upp som en sokar favorit. Då vi vi vara yhörda för våra kunders önskemå vade vi även ut Åre utöver de tre som skue tas ut bijetter säjs via ågpriskaendern varje månad. Under 2013 sådes omkring en mijon ågprisbijetter via ågpriskaendern och SJs övriga säjkanaer. Tibaka på Västkustbanan I och med tidtabesskiftet i december 2013 är SJ tibaka på injen Göteborg Hamstad Hesingborg Lund Mamö med sju tåg om dagen i vardera riktning. För SJ är det gädjande att efter några års uppehå åter kunna erbjuda kunderna i västra och södra Sverige resor ti och från arbetet såvä som på fritiden. Vi har också fer avgångar idag och det har bidragit ti att antaet resenärer är fer än för två år sedan. Utveckad resegaranti Nytt för i år är att regerna för SJs resegaranti har gjorts generösare eftersom vi har tagit bort den friskrivning som tidigare tiämpats vid force majeure

11 SJ OCH KUNDERNA SJ OCH KUNDERNA Våra kunders åsikter hjäper SJ framåt SJ är ett serviceföretag och reationen med våra kunder är avgörande för vår framgång. Vi går framåt i fera kvaitetsundersökningar 2013, viket visar att vi har tagit ett steg i rätt riktning. För att SJ ska vara marknadsedande även index (VMI), ger också ett ågt utfa viket be i framtiden måste vi fortsätta att skapa nytta kräftar att vi har ett stort arbete kvar att göra. för våra kunder. Vi yssnar på vad de tycker för Att öka anseendet och förtroendet är vår att föja upp resutatet av vårt kvaitetsarbete. viktigaste fråga. Punktigheten har stor på Omfattande egna undersökningar och upp verkan på varumärket och arbetet med att föjning av externa mätningar ger oss insikt i förbättra den är därför centrat. hur at från servicen ombord ti SJ som före SJs befintiga VMI mäter främst giande tag uppevs av kunderna. och förtroende. Därför genomfördes under hösten en drivkraftsanays för att skaffa mer Framåt för SJ i branschmätning kunskap om vad det är för uppfattningar SKI, Svenskt Kvaitetsindex, är en årig under och behov som driver människor att väja sökning om hur amänheten uppfattar svens eer väja bort att resa med oss, samt vika ka företags varumärken. Band transport- våra svagheter respektive styrkor är. Att ha boagen fick SJ 60,5 på skaan 0 ti 100, där insikt i detta är avgörande i en konkurrens 60 utgör gränsen för godkänt. Årets ökning situation. Anaysen utgör i nästa steg basen innebär att vi efter fyra år får ett betyg strax för ett vidareutveckat VMI samt är en viktig över godkänt. Resutatet är en kombination utgångspunkt för arbetet med att ta fram en av ett intensivt arbete med kundförbättrande ny varumärkespattform för SJ. åtgärder och att kunskapen nu är större AKTIVITETER FÖR 2014 Arbeta fram ett nytt mätvärde avseende Varumärkesindex och en ny varumärkespattform, båda med en tydig kopping ti vår affärsstrategi. Lansera förbättrad restidsgaranti för penderesenärer och införa restidsgaranti för kombinationsresor. Utvecka trafikinformationen och förbättra informationen ti kunder vid trafikstörningar. band amänheten om att det råder ett deat ansvar på spåren. SJs Varumärkesindex en utmaning Vårt varumärke rankas ågt i den åriga externa mätningen Anseendebarometern, där människor fått ge sin syn på hur de uppever varumärket SJ. Vårt eget måta inom styrområdet Samhäe, Varumärkes Kundens reseuppevese mäts SJs resenärer får ofta chansen att svara på frågor om hur de uppevt sin resa. Ett strategiskt nycketa som mäts öpande under året är Nöjd kundindex (NKI). Det säger oss vad som är viktigt för våra kunder och hur vi ever upp ti deras förväntningar. Svaren visar att vi gör ett bra och ansvarsfut jobb som bir at bättre. Men vi är ångt ifrån nöjda. SAMHÄLLE / KUND Utfa 2012 Må 2013 Utfa 2013 må 2014 Varumärkesindex, VMI* Nöjd kundindex, NKI *Nytt mätvärde under framtagande, må sätts under SJs kunder på snabbtågsinjer är generet sett nöjdare än våra kunder på regionaa injer, främst i Mäardasregionen. Särskida insatser har därför prioriterats för Mäardaen, äs mer på sidan 17. Förbättrad service Vi använder även ett serviceindex som mäter resenärens uppfattning om service, information, tigängighet och bemötande ombord. Det är gädjande att vi ser en positiv trend, resenärerna ger SJs ombordpersona at bättre betyg. Mean 2011 och 2012 har service index ökat upp ti sex enheter och under 2013 har vi yckats bibehåa nivån. Betyget för kundbemötande gäande snabbtåg utmärker sig särskit och har ökat från 78 ti 82, viket är en mycket bra nivå. Ett ökat fokus på kundbemötande och införandet av serviceedare ombord på våra snabbtåg är viktiga orsaker ti de förbättrade resutaten föjer oss på Twitter giar oss på Facebook

12 SJ OCH KUNDERNA SJ OCH KUNDERNA EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 2014 Punktighet en viktig förutsättning Våra kunder ska komma fram i tid. Det är ett stort fokus för SJ och en förutsättning för järnvägens förtroende. Därför arbetar vi kontinuerigt och måmedvetet med att förbättra punktigheten. REDOVISNING AV PUNKTLIGHET Vår redovisade punktighet och reguaritet omfattar den kommersiea trafiken. Punktighet och reguaritet för SJs upphandade trafik redovisas ti respektive bestäare. Utvecka effektiviteten på depåer med fortsatt utvecking av eankonceptet. Punktighet Regionatåg, +5 min, % Förbättra förarnas och ombordpersonaens mobia IT-stöd. PUNKTLIGHETEN FÖR SJs fjärrtåg mättes Tisammans för tåg i tid Arbeta med avgångspunktigheten och utgångskvaiteten (rätt fordon i rätt ordning). Öka integrationen mean fordonsedning på trafik edningen och depåfordonsedning samt verkstadsstyrning. fram ti september 2013 som rätt tid pus 15 minuter, medan SJs regionatåg mättes som rätt tid pus 5 minuter. I september kom en ny svensk branschstandard där punktigheten mäts som rätt tid pus 5 minuter för aa persontåg. För 2013 redovisar SJ därför båda gränserna (se tabe). Vi väjer att föja undervägspunktighet, det vi säga punktigheten vid varje resandebyte på en sträcka. Ytterigare ett mått vi fö Att nå en hög punktighet är ett viktigt samspe. SJ samverkar med Trafikverket och andra aktörer för att ösa och förebygga probem som hänger samman med att den begränsade patsen på spåren behöver fördeas mean fera tågoperatörer. Vi ser även över och försöker, så ångt det är möjigt, att komma ti rätta med fe och brister. Under 2013 ineddes samarbetet Tisammans för tåg i tid (TTT) mean järnvägsbranschens aktörer. Sam jan apri jui okt dec Må 95 (2020) Punktighet Fjärrtåg, +15 min, % 5 + min Skärpt gemensam punktighetsgräns Tidigare har punktigheten mätts som rätt tid pus 15 minuter för fjärrtåg, medan regionatåg mätts som rätt tid pus 5 minuter. I september 2013 enades den svenska järnvägsbranschen om att det är rätt tid pus 5 minuter som gäer för aa persontåg. jer är reguaritet, viket innebär andeen tåg som startat och kommit fram ti sutstation som panerat. Våra punktighetssiffror visar att vi är ångt ifrån våra må på en de injer. Särskit utmanande är det under högtrafik när det är intensiv trafik på spåren. Vårt arbete med att minska SJs egen de av punktighetsprobematiken har gett resutat och av orsakerna bakom de förseningar som drabbade våra kunder under året stod SJ för ungefär en femtede. Men våra krav på oss sjäva är högre än så. Arbetet med att förbättra punktigheten har fortsatt stort fokus. arbetet handar om att sätta hea järnvägssystemets funktion i fokus, från ökad punktighet ti bättre trafikinformation. Det gemensamma mået är 95 procents punktighet år Arbetet mäts och utvärderas kontinuerigt och varje år redovisas resutatet vid en konferens. Fokus vid det första mötet var att nå enighet kring må och indikatorer samt att etabera en mode för det fortsatta arbetet. Störningsorsaker Många störningar i tågtrafiken är reaterade ti infrastrukturen, exempevis probem med process & produkt Utfa 2012 Må 2013 Utfa 2013 må 2014 Punktighet fjärrtåg, 15 min, % Punktighet fjärrtåg, 5 min, % Punktighet regionatåg, 5 min, % Reguaritet, % spår, e och signaer. Annat som påverkar punktigheten är oyckor på spåren och probem reaterade ti oss tågoperatörer, ti exempe fe på fordon. Aa interna processer granskas Anayser av våra interna processer och föden runt punktigheten gör det möjigt att definiera brister och sätta in rätt åtgärder. Arbetsprocesser i aa dear av verksamheten, at från IT-stöd och rutiner i bistron ti trafikinformation och reparationer, ska fungera smidigt och effektivt för att möjiggöra att tågen avgår och ankommer i tid. Även rutinerna vid trafikstörningar ses över när det gäer tydighet och struktur, så att åtgärder och ersättningstrafik kan sättas in för kunderna på bästa möjiga sätt. För att trafiken ska fyta på är det också viktigt att tågen ruar enigt pan, det vi säga att okföraren håer sin så kaade kana så ångt det är möjigt. Det gäer att varken komma fram för tidigt eer för sent ti en station och att håa sin tidtabe även ute på spåren. Utökad redovisning på hemsidan Under 2013 utveckade SJ redovisningen av punktigheten på hemsidan. För att göra statistiken mer öppen och tigängig redovisas nu punktigheten veckovis och per inje för fjärr- och regionatågen jan apri jui okt dec Må 95 Punktighet Fjärrtåg, + 5 min, % jan apri jui okt dec Må 95 (2020) 1 Mätvärdet upphör Metod för reguaritetsberäkning har justerats på grund av systemuppdatering, metod för 2013 har ägre tiföritighet än tidigare

13 SJ OCH KUNDERNA SJ OCH KUNDERNA Med nya SJ 3000 på spåren och en kommande upprustning av SJ 2000 erbjuder SJs snabbtågsfotta bekväma resor med kortare restider. SJ 2000 När vårt första snabbtåg, SJ 2000, anserades för 20 år sedan var det en stor nyhet i tågsverige. Med hög komfort, fäbara stoar och korgutning erbjöd SJ 2000 ett modernt och attraktivt reseaternativ, unikt anpassat ti den svenska järnvägen. Det vi vi att SJ 2000 ska fortsätta att vara och därför har vi tagit besut om en omfattande upprustning för fera mijarder kronor av aa 36 tågsätt. Utöver modernisering och ökad komfort innebär investeringen ökad driftsäkerhet, viket ska bidra ti förbättrad punktighet och i förängningen ett mer håbart resande. Vi har i hög grad invoverat våra kunder i upprustningen. De har genom kundundersökningar, djupintervjuer och webbenkäter fått ge sina synpunkter på design och funktioner i de nya vagnarna. SJ 3000 SJs nya snabbtåg SJ 3000 introducerades i februari 2012, och i februari 2013, efter ett år i trafik, konstaterades att trafikstarten varit mycket yckad. SJ firade både ettårsjubieum och mågång för tvåmijarderssatsningen då det sista av de 20 tågsätten sattes i trafik. Testkörningarna var omfattande, viket resuterade i vädigt få stoppande fe när tågen vä sattes i passagerartrafik. SJ 3000 är ett av Sveriges mest mijöanpassade tåg och vä anpassat för kunder med funktionsnedsättning procent av materiaet i tågen är återvunnet och hea tåget går att återvinna igen ti 98 procent. En energisnå konstruktion med ågt uftmotstånd minskar energianvändningen och tågen kan vid bromsning återmata mer än tov procent av den använda energin ti enätet. SJ 2000 Dubbedäckare SJ 3000 Regina InterCity, Regiona och Nattåg (ok och vagnar) Regionatåg (X12) Många av våra kunder reser med oss varje dag. Vår måsättning är att erbjuda prisvärda och bekväma resor på både korta och ånga sträckor. Våra tåg är investeringar i framtidens resor SJ har de senaste åren investerat stora summor i upprustning och teknikutvecking, för att även i framtiden kunna everera ett modernt och effektivt reseaternativ. SJ InterCity Med SJ InterCity kan resenären ta tåget ängre sträckor bekvämt och effektivt, men ofta ti ett ägre pris och med ite ängre restid än med SJs snabbtåg. Linjerna trafikeras främst av de kassiska ok- och vagntågen. En stor upprustning av InterCity-tågen bev kar 2012 och standarden på tågens komfort har höjts. Vi erbjuder fer sitt patser och fräschare sittvagnar med mer pats för bagage. Under 2013 yftes service- och komfortnivån ytterigare. SJ har satsat 150 mijoner kronor på 20 nya famijevagnar i InterCity-fottan. Vår nya famijevagn, som består av en het ny bistro, fyrstossittning och en ekhörna, anserades under hösten. Vagnarna kommer att tas i drift under det kommande året efterhand som de ruar ut från fabriken. När aa 20 vagnar satts i trafik kan SJ erbjuda famijepatser på samtiga InterCity-injer i Sverige. SJ Regiona med fyra oika tågtyper Regionatrafiken bedrivs med fyra oika tågtyper; dubbedäckare, Regina, regionatåg (X12) samt kassiska ok och vagnar. Dubbedäckaren har två våningar, är snabbgående och mjukbromsande. Tågen är speciabyggda för regionaa resor med många stopp på vägen. Dear av regionatrafiken körs även med ett fåta Reginatåg, medan en större de körs med ok och vagnar. Många av vagnarna är upprustade nyigen med ökad standard ombord. Under rustade SJ upp ett anta regionatåg av en ädre mode (X12). Tågen har fått nya bekväma stoar, ny kädse samt euttag, kädkrok och nätficka vid varje sittpats. De är även bättre anpassade för resenärer med funktionsnedsättning och har rustosramp, rustospatser och en het ny handikapp toaett. 22 SJ års- och håbarhetsredovisning 2013 SJ års- och håbarhetsredovisning

14 SJ OCH KUNDERNA SJ OCH KUNDERNA SJ mijoner kiometer och en hav mijard resor sedan SJ 3000 Nya moderna tåg förstärker vår fotta med nya säten. Utmärkande för SJ 2000 är korgutningen som ger en bekvämare reseuppevese samtidigt som tågen kan köra fortare i kurvorna än andra tågtyper. I stort sett aa svenskar har någon gång åkt med SJ Totat rör det sig om cirka en hav mijard tågresor. Tisammans har aa SJ 2000-tågen kört 261 mijoner kiometer. Premiärturen med X 2000 (som tåget hette tidigare) skedde den 4 september 1990 mean Stockhom och Göteborg. Tågets tekniska toppfart är 210 km/h, men rekordet vid provkörningar är 276 km/h. Nu förbättrar vi förutsättningarna för användningen av mobiteefon och internet ombord. Ett av Sveriges mest mijöanpassade tåg mijödekarerat och certifierat enigt ISO Det finns 20 stycken SJ 3000 som rymmer 245 resenärer vardera sammanagt har det gett nya säten i SJs tågfotta. SJ 3000 är utveckat för att trafikera ängre sträckor med fera stopp. Varje tåg kördes fefritt i km innan det sattes i trafik. Tågens breda gångar och rymiga vestibuer underättar för kunder med funktionsnedsättning. Ombord på SJ 2000 finns goda möjigheter att arbeta under resan. Euttag finns vid aa patser och fritt wi-fi är tigängigt. En rustosyft i markpan gör ombordstigningen enke. Tågets säten har bra benutrymme och varje pats har egen äsampa och euttag. Utrustat med SJs nya informationskoncept SJ Ombord med band annat information om avgångs- och ankomsttider. 200 km/h Bekvämare Snabbare Fritt wi-fi 200 km/h SJ Ombord Bistro Fritt wi-fi 24 25

15 SJ OCH KUNDERNA SJ OCH KUNDERNA SJ InterCity Kassiska ok med moderna vagnar. SJ Regiona På regionatågen reser många dag- och veckopendare mean hemmet och arbetet. Kassiska vagnar som varit i trafik sedan 1980-taet. Omfattande upprustning gav enhetigare fotta och fer sittpatser. Ny famijevagn med ekhörna i form av en dubbedäckare. AC-anäggning. Nytt utbud i bistron, band annat korvgri och varmuftsugn för nybakade buar. Fer avgångar med bättre pendingstider. Omkring häften av resorna med SJ Regiona sker mean hemmet och arbetet. Fyra oika tågtyper i trafik. Snabbgående och mjukbromsande dubbedäckare med fritt wi-fi. Nyupprustade vagnar med euttag och bekväma stoar. Rymig toaett anpassad för rustosburna. Tigång ti skötbord. Vår satsning på barnfamijer innefattar en ny famijevagn med bistro, fyrstossittning och en ekhörna. Med InterCity reser du bekvämt och effektivt, men ofta ti ett ägre pris än med snabbtågen. Ett ferta tåg har fått en omfattande upprustning de senaste åren och standarden på komfort har höjts. I regionatrafiken är det viktigt med täta avgångar och stopp även på mindre orter för att möta resenärernas behov av tågresor ti och från arbete och skoa. På dubbedäckaren har våra kunder tigång ti internet och euttag. 160 km/h 150 MSEK investeras Lekvagn Bistro 200 km/h Dubbedäckare Fer avgångar Fritt wi-fi 26 27

16 SJ OCH KUNDERNA SJ OCH KUNDERNA Gröna resor en bra affär En tågresa mean Göteborg och Stockhom ger ett utsäpp på cirka 1 gram kodioxid, viket motsvarar utsäppet för 0,5 m bensin. Att resa med tåg ger redan minimaa utsäpp. Men vi fortsätter arbetet för att ytterigare reducera vår mijöpåverkan. VÅRA KUNDER KAN BERÄKNA OCH JÄM- FÖRA SINA UTSLÄPP I SJ MILJÖKALKYL På vår hemsida finns verktyget SJ Mijökaky som beräknar och jämför utsäppen från tåg, buss, bi och fyg på en viss resa. Resutatet presenteras i tabeer och grafer. Samma verktyg igger ti grund för den öpande mijöstatistik som SJs företagskunder får som underag ti sitt eget mijöarbete, ti exempe när de föjer upp mijömå för sina medarbetares resor i tjänsten. Läs mer om SJ Mijökaky på mijokaky. En tågresa med SJ 2000 Stockhom Göteborg motsvarar kodioxidutsäppen från ett havt kryddmått bensin (0,5 m). Bra Mijöva-märkta resor i 20 år SJ har ett starkt varumärke när det gäer mijö och håbarhet. I oktober 2014 är det 20 år sedan SJ AB var det första företaget att märka sina tågresor med Naturskyddsföreningens mijömärkning Bra Mijöva. I kriterierna stäs strikta krav på en energieffektiv resa med iten kimatpåverkan och åga utsäpp. Fera år i rad har SJ fått utmärkeser för vårt håbara varumärke, vi har bivit branschbäst i Sustainabe Brand Index samt utsetts ti Sveriges Grönaste Varumärke. Det gör oss stota men förpiktigar också. Vi har höga förväntningar att eva upp ti. Minimaa utsäpp av fera anedningar Det behövs fera oika transportsag i samhäet, men skinaden i utsäpp av kimatpåverkande kodioxid är stor. Tåg har åg eförbrukning eftersom friktionen mean hju och räs är mindre än mean ett bihju och asfat. Man reser fer tisammans och SJ köper dessutom 100 procent förnybar e från vatten- och vindkraft, viket ger minimaa kodioxidutsäpp. Minskade utsäpp från tjänsteresor Många företag som vi minska sina utsäpp från tjänsteresor gör det genom att i högre grad resa med SJ. Fri uppkopping ombord på aa våra snabbtåg gör att restiden kan användas effektivt, ti exempe för att arbeta. Göteborg Stockhom: 1 gram kodioxid En tågresa Göteborg Stock hom med SJ 2000 ger ett utsäpp på cirka ett gram kodioxid. Det motsvarar utsäppen från förbränningen av 0,5 m bensin. För att komma upp i samma utsäppsmängd som från en fygresa på samma sträcka går det sådana tågresor. Jämfört med bi går det att resa cirka gånger med tåg. Een som köps in för att driva aa SJs tåg står för mindre än en procent av de totaa kodioxidutsäppen från SJs verksamhet. Den största andeen av kodioxidutsäpp kommer från den ersättningstrafik med buss och taxi som sätts in vid trafikstörningar. Därför igger fokus på att effektivisera och optimera ersättningstrafiken; exempevis erbjuda taxi istäet för att köra en havtom buss, om det handar om endast ett fåta kunder. Vi försöker så ångt det är möjigt också att panera ersättningstrafiken, ti exempe vid spårarbeten, för att kunna stäa reevanta och tuffa mijökrav. Även energieffektiviteten ombord gör skinad och nya SJ-tåg har energisnå LED-beysning 28 29

17 SJ OCH KUNDERNA SJ OCH KUNDERNA Eanvändning koncern (GWh) g CO 2 /personkm* , 2011, 2012: SJ AB, SJ Norrandståg AB och Stockhomståg KB. 2013: SJ AB, SJ Norrandståg AB, Stockhomståg KB och SJ Göta andståg AB. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, * Endast SJ AB DET HÄR ÄR ECODRIVING: Inte köra fortare än vad som behövs för att håa tidtabeen. Utnyttja banans utning och rua i nedförsbackar. Använda återmatande ebroms istäet för mekanisk broms. Göra mjuk inbromsning utan ryck vid stationerna. och en funktion där temperaturen sänks och ventiationen sås av när tåget är ur trafik. SJs moderna tåg använder dessutom knappt häften så mycket energi som ädre tåg, trots ökade hastigheter och kortare restider. Framgångsrik etabering av ecodriving Det är många faktorer som påverkar energianvändningen för SJs tåg, ti exempe väderek, förarnas körsätt samt hur banan ser ut. SJs satsning på ecodriving är ett sätt att effektivisera energianvändningen, där föraren med hjäp av teknik och kunskap kan väja optima hastighet och inbromsning. Tåg är redan det mest energieffektiva transportmedet och SJ räknar med minst tio procents ytterigare energiminskning när okförarna kör mijöanpassat. Ecodriving innebär ett mjukare körsätt och en ökad användning av ebroms som samtidigt återmatar e in i järnvägens esystem e som kan användas av ett annat tåg på samma sträcka. En minskad användning av mekanisk broms minskar även fordonssitaget. Samtidigt ger det en bekvämare resa för resenärerna med färre hårda inbromsningar och acceerationer. Aa SJs 600 okförare utbidades i ecodriving under våren Ti sin hjäp har de även en mobiappikation som ger vägedning om hur tåget kan köras mest effektivt. Under 2014 fortsätter vi att utvecka, föja upp och utvärdera arbetet med ecodriving ytterigare. Band annat ska en funktion utveckas i ecodriving-appen som ger föraren körrekommendationer för att på bästa sätt återvinna röreseenergi vid runing. Högt betyg för mijömedvetenhet Vårt Mijöindex mäts öpande i vår ombordundersökning och visar hur mijömedvetet kunderna anser att SJ är som företag. Mijöindex har ökat under året, sannoikt av fera skä. I grunden igger en amän insikt om att tåg i sig är ett mijöanpassat sätt att resa på. En ny håbarhetschef som rekryterades under våren fokuserade dessutom mer på SJs fördear inom håbarhetsområdet. Den omfattande pubiciteten kring SJs arbete med ecodriving har också varit mycket positiv, iksom SJs detagande på festivaen Way out West i augusti, där mijö och håbarhet var ett genomgående tema. SAMHÄLLE Utfa 2012 Må 2013 Utfa 2013 må 2014 Mijöindex EXEMPEL PÅ Aktiviteter för 2014: Medemmarna i kundprogrammet SJ Prio kommer att se ett ökat fokus på mijö och håbarhet i kommunikationen. Under våren kommer SJs resguide SJ-resenärens Lia Gröna, där våra resenärer tipsar om sina bästa gröna resmå runt om i Sverige. Det bir fortsatt håbarhetstema på SJs detagande på Way out West. I utstäningen Insta Hope visas SJs fim om ecodriving, band annat på Landvetters fygpats

18 SJ OCH KUNDERNA SJ OCH KUNDERNA Säkerhet vår högsta prioritet SJ arbetar konsekvent med att öka säkerheten och tryggheten för våra kunder och medarbetare. För oss kommer säkerheten först vi sätter atid människan före kockan. Järnvägen är en kompex verksamhet. Med hundra- and kontroerar då företagets edning och organisation, tusentas resenärer och medarbetare i och kring sjäva säkerhetsstyrning och förmåga att bedriva trafik på ett tågresan, varje dag, uppkommer risker som vi måste säkert sätt. hantera. Våra rutiner säkrar att aa incidenter identifieras, dokumenteras, utvärderas och åtgärdas. SJ har Utbidning och samsyn sedan många år en hög och jämn nivå på säkerheten och SJs egen säkerhetskutur är också viktig. Den handar det är mycket säan som resenärer eer medarbetare skadas avarigt. Under 2013 inträffade ingen tågoycka där någon SJ-resenär skadades avarigt ti föjd av SJs våande. Dessvärre skadades en okförare avarigt vid ett växingsmissöde i Uddevaa under hösten. Järnvägen fortsatt säker Tågbranschen har under året utsatts för prövningar när fera godståg har spårat ur med stora trafikprobem som föjd. Den svenska järnvägen behöver rustas upp, men incidenterna ti trots är tågresandet fortfarande enigt a statistik ett mycket säkrare sätt att resa än med bi eer buss. SJ har tistånd att bedriva persontrafik i Sverige, Norge och Danmark. Tistånden gäer fem år i taget och förnyades under Tisynsmyndigheten i respektive om samsyn i våra attityder, att risker syniggörs och att brister åtgärdas. Vårt trafiksäkerhetsarbete måste också vara proaktivt och utveckas i takt med teknik och andra faktorer. Aa medarbetare med trafiksäkerhetsuppgifter, som okförare och ombordpersona, genomgår en gedigen säkerhetsutbidning i yrkesutbidningen och får regebundet fortbidning. Diaog i branschen En stor de av trafiksäkerhetsarbetet inom SJ handar om teknik, drift och underhå av våra fordon för att de ska uppfya gäande säkerhetskrav, vara rätt underhåna och inte drabbas av avariga säkerhetsbrister när de är i trafik. Underhået utförs ti största de på entreprenad och everantörens skydigheter regeras genom avta med oss. Vi föjer därefter upp avtaen vid gemensamma möten, everanskontroer och revisioner. Diaog med andra aktörer i branschen är centrat i säkerhetsarbetet. SJ är en edande detagare i ett samarbete inom branschföreningen Tågoperatörerna, där vi tisammans med övriga järnvägsoperatörer samt Trafikverket hanterar band annat regeverksfrågor och risker. Ett nytt forum startades under året av Trafikverket med särskit fokus på gemensamma risker, där inträffade händeser som urspårningar och avarigare tibud behandas. SAMHÄLLE Utfa 2012 Må 2013 Utfa 2013 må 2014 Antaet avarigt skadade Trafiksäkerhetsindex * 97 *Nytt måta Trafiksäkerhetsindex nytt måta Från 2014 inför SJ ett Trafiksäkerhetsindex som mått på utfaet av trafiksäkerhetsarbetet, utöver sedvanig statistik. Indexet bygger på en värdering av aa inträffade oyckor (riskbid och faktisk konsekvens), satt i reation ti vår produktionsvoym (mätt i tågkiometer). Trafiksäkerhetsindex kommer att vara ett mäteta i styrkortet och har en månivå i affärspanen. EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 2014: Föja utveckingen av Trafiksäkerhetsindex och genomföra reevanta anayser. Inventering och modernisering av operativa trafiksäkerhetsbestämmeser. Skapa rutiner för när och hur SJ gör oberoende bedömn ingar av trafiksäkerhetspåverkande förändringar

19 SJ OCH MEDARBETARNA SJ OCH MEDARBETARNA Diaog och engagemang bygger konkurrenskraft SJ arbetar för att vara ett modernt företag med tydiga värderingar. I det igger att ge våra medarbetare goda förutsättningar för att göra ett bra arbete. affärsmässig och att bry sig. Ledarprinciperna kommer främst att föjas upp i medarbetarundersökningen och i medarbetarsamta. Ny medarbetarundersökning I september genomförde SJ sin nya medarbetarundersökning, där Prestationsindex, Ledarskapsindex samt Häsoindex mäts. Fokus har fyttats från nöjd medarbetare ti prestation det vi säga vika förutsättningar våra medarbetare uppever sig ha för att kunna utföra sitt arbete vä och hur man som medarbetare sjäv bidrar. SJs styrka igger ti stor de i våra medarbetare. Under året genomfördes sju diaogmöten, där närmare 120 detagare och 15 samtasedare vid varje tifäe möttes för att yssna på och ära av varandra. Måsättningen var att skapa en gemensam bid av vad vi står för idag och hur framtidens SJ ska se ut. 114 förbättringsförsag från dessa möten ämnades in, varav 20 genomfördes under 2013 och ytterigare förbättringsförsag är under genomförande. Fem edarprinciper SJs medarbetare och edare arbetade också fram fem nya edarprinciper i diskussioner om viket edarskap SJ behöver. Ledarprinciperna bygger på SJs värdegrund och är gemensamma riktinjer för vårt agerande. Nyckeord i principerna är inspirerande, modig, kundorienterad, Bra resutat för prestationsindex Årets index om 75,7 tyder på att vikoren för prestation är uppfyda i hög grad. Utifrån resutatet har chef och medarbetare arbetat både med att förbättra de faktorer som utgör hinder för goda prestationer, och med att utvecka det som redan är på en god nivå. På så vis kan företagets totaa prestation förbättras och därmed i förängningen kundens uppevese av SJ. Ledarskapsindex genererar nya aktiviteter Ledarskapsindex mäter hur medarbetare uppever att chefen bidrar ti att skapa förutsättningar för prestation. Årets utfa visar på ett edarskap som ti stor de bidrar ti möjigheter att kunna prestera. Utifrån resutatet av undersökningen tas ett anta konkreta aktiviteter fram, MEDARBETARE Ledarskapsindex* Prestationsindex* Utfa 2012 Må 2013 Utfa 2013 må *Medarbetarundersökningen resuterar i nya mätvärden under 2013 varför utfa 2012 och må 2013 ej är jämförbara med utfa

20 SJ OCH MEDARBETARNA SJ OCH MEDARBETARNA Sjukfrånvaro, % 10 Personaomsättning, % Män, 61,2 Könsfördening, % Kvinnor, 38,8 Håbarhetstänk vid fytt ti nytt huvudkontor När SJs huvudkontor i maj fyttade ti nya okaer fanns håbarhets aspekterna med i at från energisnåa vitvaror ti cykerum som underättar för medarbetarna att ta cyken ti jobbet. Precis som på övriga kontor och på SJs tåg serveras kaffe bryggt på bönor märkta med både KRAV och Fairtrade i samtiga automater Må 4 Under sutet av 2013 noteras en ökning av sjukfrånvaron i koncernen s personaomsättning har minskat från 8,4 ti 6,7 procent jämfört med föregående år. Anta Anta män kvinnor Styrese 6 4 Vd och edning 6 5 Arbetsedare Chefer Övriga (Årsanstäda koncernen) vika sedan föjs upp öpande. Exempe på aktivitet är en utvecking av medarbetarsamtaet, då det visat sig att det finns behov av att förbättra den feedback som ges. Ökad rapporteringsbenägenhet Både rapporterade arbetsoyckor och tibud ökade under 2013 jämfört med Under 2013 rapporterades 293 (182) arbetsoyckor och 567 (351) tibud inom SJ AB. Ökningen är band annat en föjd av den utvecking som skett avseende rapporteringsbenägenheten, där vi ser att även mindre tibud rapporteras i större utsträckning. Fertaet oyckor inträffade i samband med ombordtjänstgöring och generet noterades en ökning ti föjd av fa, fysisk överbeastning och hotfua kunder. Av de rapporterade tibuden står hotfua kunder för en tredjede, men vi ser en vikande trend mot MEDARBETARE Utfa 2012 Må 2013 Utfa 2013 må 2014 Sjukfrånvaro 4,3 4,3 5,6 4,8 Gratis sjukvårdsrådgivning Trots fortsatt fokus på att minska sjukfrånvaron kunde SJ se en ökning under främst de tre första kvartaen. En trend som även återspegades i samhäet i stort. Ökningen åg både i kort- och ångtidssjukfrånvaron och framför at band våra ombordmedarbetare. När en medarbetare på SJ bir sjuk har vi en enke och tydig rehabiiteringsprocess som bygger på tidigt agerande både hos medarbetare och chef. Fera åtgärder har satts in under året för att minska sjukfrånvaron. Aa medarbetare har tigång ti gratis sjukvårdsrådgivning hos företagshäsovården när man sjukanmäer sig eer sitt barn. Ett annat exempe är utbidning av rehabiiteringsansvariga chefer. För att säkerstäa en pan för återgång ti arbete sker också uppföjning av samtiga sjukfa inom en månad. Utbidning i praktisk ergonomi för ombordpersona och föreäsningar om sömn och återhämtning är andra exempe på aktiviteter som har genomförts på åkstationer och i andra verksamheter. Satsningar på förebyggande häsoarbete Arbetet inom friskvård och trivse är viktigt för att främja häsa och förebygga ohäsa. SJs så kaade Häsoinspiratörer har under året inspirerat, informerat och tagit initiativ ti okaa häsoaktiviteter, som motionsaktiviteter, föreäsningar och friskvårdsrum på arbetspatsen. Det har anordnats gemensamt detagande med många av våra medarbetare i opp som Beman stafetten, Bodomoppet och Stafettvasan. Andra exempe på häsoaktiviteter är en webbaserad mat- och motionsguide, massage, foto täving samt den interna Häsoboggen med syfte att sprida inspiration och information om SJs häsoarbete. I SJs medarbetarundersökning mäts även häsa, trivse och andra faktorer i ett Häsoindex baserat på tov oika frågor års Häsoindex bev 68,7 (60), där ett resutat över 60 ska ses som bra. En jämstäd arbetspats SJ strävar efter att vara en jämstäd arbetspats, där aa medarbetare behandas ika oavsett kön, reigion, funktions nedsättning, sexue äggning eer etnisk tihörighet. För att stödja detta finns en jämstädhetspoicy. Aa ärenden gäande diskriminering, trakasserier, mobbning eer kränkande särbehanding inom SJ rapporteras ti HR-avdeningen. Även i den åriga medarbetar undersökningen fångas de här frågorna in. Medarbetare kan också vid behov ringa direkt ti företagshäsovården och få stöd. Inom SJ förekom det ett diskrimineringsfa under 2013 (två fa år 2012) som handade om påstådd diskriminering på grund av etnisk tihörighet och faet har anmäts av fackförbundet SEKO. Tvisten förhandades på oka och centra nivå utan att parterna enades i frågan om huruvida diskriminering skett. SJ vinner popuaritet band ingenjörer SJ har tagit ett stort steg uppåt i Universums åriga Företagsbarometer, där studenter får ranka vika företag de anser är mest attraktiva band framtida tänkbara arbetsgivare. Band bivande civiingenjörer kättrade SJ från förra årets pats 89 ti pats 75 på istan över attraktiva arbetsgivare. EXEMPEL PÅ Aktiviteter för 2014: Coachning i edarskaps- och mentorprogram för att impementera SJs nya edarprinciper. SJs diaogmöten fortsätter som ett stöd i vårt förändringsarbete. Riktade aktiviteter inom ti exempe ergonomi, schemaäggning, koektivavta och chefsstöd för minskad sjukfrånvaro

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011 En HÅLLBAR RESA Hållbarhetsredovisning 2011 Vå r ver k s a mh et SNABBSPÅR MTRS OCH TBT Vi på MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT, har ett gemensamt och viktigt mål. Det är att leverera

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer