Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport"

Transkript

1 Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1

2 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid 6 CSR-strategi sid 7 Med kunden i fokus sid 8 Hur vi arbetar sid 10 Vårt mijöarbete sid 12 Vårt sociaa bidrag ti samhäet sid 15 Surfa Lugnt sid 17 ECPAT sid 17 Teenor Surf Academy sid 18 Lokat samhäsengagemang sid 20 Abitioner 2014 sid 21 Kontaktinfo sid 22 VD:s förord Ett prisbeönt CSR-arbete Jag hoppas du ska finna årets håbarhetsrapport från Teenor Sverige värd att äsa. Vi har tagit fera viktiga steg framåt i håbarhetsarbetet under Det handar band annat om minskad kimatpåverkan trots utbyggda nät samt utökat arbete med ett tryggare internet. Vårt samarbete med ECPAT har också erhåit FRII:s pris för Årets bästa företagssamarbete med motiveringen: Detta är CSR på riktigt. Under 2013 har mobitäckning varit i fokus i Sverige. Förväntningarna på att man atid ska kunna ringa och surfa var man än befinner sig bara ökar. Det är en utmaning vi gärna antar. Teenor var under året först ut att införa en täckningsgaranti och vi har arbetat tisammans med branschen och Post och teestyresen (PTS) för att ta fram tydigare täckningskartor. De diaogmöten som PTS anordnat runt om i andet har också bidragit ti att öka förståesen för den viktiga samverkan mean det offentiga och mobioperatörerna. Vi har därför också tisatt en ny tjänst som täckningskoordinator för att stärka diaogen med kommuner och än. Nu satsar vi också rejät på nätutbyggnaden även mobinäten ska vara håbara. Nio av tio barn hade tigång ti en smartphone 2013 jämfört med åtta av tio Det visade Teenors undersökning Barns mobia vanor som vi tar fram för att öka kunskapen om hur famijer använder den mobia kommunikationen. Barnen har nätet i fickan idag och det är inte atid ätt att hantera i famijen. Det är inom detta område Teenor fokuserat sitt sociaa ansvar ett tryggare internet för barn och unga. Här är några gimtar och siffror ur 2013 års håbarhetsrapport: 108 nya internetambassadörer från 19 skoor har utbidats i Teenor Surf Academy Teenors ECPAT-team har föreäst vid 8 tifäen om kampen mot barnsexhande Pris för Årets bästa företagssamarbete Surfa Lugnt s experter föreäste för förädrar i Karskrona kommun om barns nätvardag mobiteefoner ämnades in ti Teenor för återvinning Vi minskade våra kodioxidutsäpp från resor med 39 procent Tyck gärna ti om Teenor och vårt håbarhetsarbete på Med bästa häsningar Lars-Åke Noring VD Teenor Sverige AB 2 3

3 Teenor Group har rankats band de bästa teekomoperatörerna på Dow Jones Sustainabiity Index under de senaste 12 åren. I 2013 års rapport rankas Teenor Group som det bästa teekomföretaget inom fera områden, b a Occupationa Heath & Safety samt Suppy Chain Sustainabiity. Läsanvisningar: Med Teenor eer Teenor Sverige avses i denna rapport den svenska verksamheten som omfattar varumärkena Teenor, Bredbandsboaget, Gocanet, Cana Digita Kabe- TV, Ownit, OpenNet och Open Universe. Teenor äger också Tee2:s fasta fiberverksamhet. Resutat från medarbetarundersökning 2013 gäer Teenor Sverige. Med Teenorkoncernen eer Teenor Group avses den gobaa verksamheten med säte i Oso. Denna rapport finns att adda ned som pdf på: Fakta om Teenor Teenor Sverige är en hehetseverantör av teekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av andets befokning. Teenor Sverige har idag ca 2,5 mijoner kunder, en årsomsättning på 12,1 mijarder kronor (2013) och cirka 2000 anstäda. Läs mer på: Teenor Group är en internatione everantör av kommunikationstjänster inom tee-, data- och media. Utöver mobiverksamhet på 13 marknader i Norden, Centra- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarande i VimpeCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Teenor Group är en av värdens största mobioperatörer med 172 mijoner mobiabonnemang i sina konsoiderade verksamheter, en årsomsättning på 104 mijarder norska kronor (2013) och cirka anstäda. Teenor är noterat på Oso Børs (TEL). Läs mer på Teenors håbarhetsarbete internationet Teenor Group önskar att maximera nyttan med teekomtjänster, skapa mervärde för samhäet samt bidra ti en håbar utvecking. Tre områden är i fokus: Enabe - att möjiggöra ökad väfärd för utsatta grupper genom innovativa teekomtjänster Safe att skapa säkra och trygga tjänster Cimate att motverka kimateffekten och minimera egna utsäpp av växthusgaser samt stödja en håbar tiväxt Under 2013 har Teenor Group också ökat fokus på mänskiga rättigheter koppat ti företagets verksamheter i samtiga änder. För mer information se Teenor Group rapporterar enigt ramverket Goba Reporting Initiative (GRI) ti föjande externa organisationer: Dow Jones Sustainabiity Index (DJSI) (ti och med 2013) The Carbon Discosure Project (CDP) The UN Goba Compact (Annua Communication of Progress) Läs mer om rapportering på: Annua report 2013: Group-Annua-Report-2013.pdf 4 5

4 78% (68% år 2012) av våra medarbetare tycker att Teenor är ett företag som tar ett tydigt samhäsansvar. Medarbetarundersökning 2013 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? CSR är förkortningen av Corporate Socia Responsibiity som betyder att företag tar ett särskit samhäsansvar. För oss på Teenor är CSR-arbetet en de av Håbarhetsarbetet som går ut på att företaget ska vara håbart både ekonomiskt, mijömässigt samt sociat. Vår verksamhet med teekom påverkar människors beteende och hea samhäet genomgripande. Att kunna kommunicera även mobit är idag het sjävkart för de festa och underättar vardagsivet. Men det finns även negativa sidor med internet och mobiteefonanvändning. Genom att integrera ett sociat ansvar i Teenors verksamhet vi vi bidra ti ökad trygghet samt en god samhäsutvecking. Vi vi vara ett ansvarsfut och håbart företag av fera skä. Vi uppever starka förväntningar från våra kunder och medarbetare men också från andra intressenter såsom våra ägare, regeringen och andra besutsfattare. Vi tror kort och gott att CSR bidrar både ti företagets och samhäets bästa. CSR-strategi Teenor Sverige Teenors primära ansvar är att hjäpa människor kommunicera var de än befinner sig och att maximera nyttan av de tjänster vi evererar. Ett ansvarsfut tänkande ska präga at vi gör. Vår etiska kod taar om hur vi skapar värden för våra ägare, kunder och det omgivande samhäet på ett respektfut sätt. CSR-strategi Inspirerade av våra värderingar Make it easy, Keep promises, Be inspiring, Be respectfu, arbetar vi för att: Minimera vår inverkan på mijön Även om våra tjänster bidrar ti mijön påverkar de också utsäpp och avfaet. Vi fokuserar på att minska energiförbrukningen i våra basstationer samt hanterar återvinningen av mobiteefoner på ett ansvarsfut sätt. Öka barnsäkerheten Barn använder mobiteefon och Internet i at yngre ådrar. Vi utveckar tjänster som hjäper barn och deras förädrar hantera både kostnader och innehå. Vi samarbetar med Rikskriminapoisen och ECPAT mot barnpornografi och trafficking. Teenor och Bredbandsboaget är även medemmar i Surfa Lugnt. Under 2011 startade vi skoprojektet Teenor Surf Academy. Agera språngbräda åt människor med funktionsnedsättning Genom Teenors egna arbetsträningsprogram Open Mind erbjuder vi arbetsträning för människor med funktionsnedsättning. Vi vi ta ett ansvar och agera stöd i denna grupps väg in på arbetsmarknaden. Detta gynnar oss som företag, den funktionsnedsatte och samhäet. 6 7

5 Bredbandsboaget hade 2013 Sveriges bästa kundservice i både bredband och tv-kategorin enigt Svenskt Kvaitetsindex (SKI) åriga undersökning. I samma undersökning bev även Bredbandsboaget utsett ti att ha Sveriges nöjdaste bredbandskunder på företagssidan. Med kunden i fokus Mobitäckning Fera mätningar visar att Teekombranschen har ågt anseende hos konsumenter. Teenor arbetar hårt för att förbättra förtroendet och kundnöjdheten. Under 2013 har mobitäckning varit en het fråga. Regeringen har gett fera uppdrag ti Post-och teestyresen (PTS) för att öka tydigheten omkring viken täckning man kan förvänta sig. Teenor har antagit utmaningen och detagit i branschsamarbetet med att förbättra täckningskartorna samt i regionaa diaogmöten hos Länsstyreser runt om i andet. Detta har resuterat i en ökad förståese för hur operatörer, kommuner och andra bättre kan samverka för att öka täckningen. Teenor har tisatt en täckningskoordinator för detta ändamå. Teenor har också under 2013 infört en täckningsgaranti för kund, förändrat prismodeerna för mobi dataanvändning i syfte att förenka för kunden att väja abonnemang samt besutat bygga ut mobinäten kraftigt både med kapacitet och yttäckning. Kundservice och samarbete med BTH Teenors ambition är att bi den operatör kunderna tycker bäst om. Under 2013 utveckade vi band annat en kundservicefunktion i butikerna. Vi har också fortsatt utvecka våra digitaa kundservicekanaer, både på webben och i mobien, för att atid finnas där våra kunder är. I vår strävan efter att atid bi bättre ber vi också kunderna om feedback kring vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Under 2013 förändrades dear av Teenors verksamhet från produktion ti produktutvecking. Framför at i Karskrona märks detta tydigt där det i regionen finns ett kuster med hög kompetens inom IT och teekommunikation. Ett samarbetsavta tecknades med Bekinge Tekniska Högskoa (BTH) som syftar ti att ge Teenor tigång ti forskning i värdskass samt att ge BTH tigång ti nätinfrastruktur och projektarbeten. BTH rankas som sexa i värden och etta inom EU inom system- och programvaruteknik. Konsumentmätningar 2013 vann Teenor för andra året i rad tidningen Mobis pris Gudmobien i kategorin Årets mobioperatör: Läsarnas va, där vinnaren röstas fram av tidningens egna äsare. Teenor vann också gud i kategorin Årets företagsoperatör. Medem i Teekområdgivarna Genom att vara med i Teekområdgivarna vi Teenor ge våra kunder möjighet ti opartisk rådgivning, information och meding om så behövs. I samarbete med Teekområdgivarna arbetar Teenor för att minska konsumenternas probem samtidigt som de som ändå är missnöjda med något ska få opartisk hjäp ti en bra ösning. Under 2013 har antaet webbesökare hos Teekområdgivarna ökat kraftigt (45%) medan antaet kagomå på branschoperatörerna ti Teekområdgivarna endast ökat marginet (2,5%). Under året har vi tisammans med Teekområdgivarna och övriga operatörer som är medemmar arbetat fram nya uppförandereger så att de som säjer våra tjänster ska ha bra och uppdaterade reger att förhåa sig ti. Etiska Rådet för Betateetjänster (ERB) Teenor är medem i ERB och föjer de riktinjer som branschen friviigt åtar sig gentemot konsumenterna. ERB stäer i sin tur krav på everantörerna av innehåstjänster. Under 2013 introducerades WyWaet på den svenska betatjänstmarknaden. WyWaet är ett företag som gemensamt skapats av de fyra operatörerna för att hantera mobitjänster och WyWaets avtaspartner ska också föja ERB:s reger och rekommendationer. 8 9 Teekombranschen har ågt anseende hos konsumenter idag.

6 Teenors gobaa interna värderingar är: Make it easy Keep promises Be inspiring Be respectfu Hur vi arbetar Etiken i vardagen The Teenor Way Teenor Way är vår kompass för hur vi ska agera och samarbeta inom organisationen för att nå vår vision och för att skapa en stark kutur som är avgörande för hur vi yckas i våra affärer. Teenor Way ska styra hur vi agerar internt mot våra medarbetare samt externt gentemot våra kunder och omfattas av: Teenors gobaa interna värderingar: Make it easy, keep promises, be inspiring och be respectfu Våra poicies och riktinjer Vår Code of Conduct Våra edarskapsförväntningar Mänskiga rättigheter och antikorruption Respekten Respekten för mänskiga rättigheter är integrerad i Teenors koncernövergripande styr dokument, Code of Conduct, Suppier Conduct Principes samt poicys. De är baserade på FN:s dekaration om de mänskiga rättigheterna och ILO:s kärnkonven tioner. Mänskiga rättigheter adresseras också genom fera av våra befintiga strukturer. Genom vår Suppy Chain Sustainabiity-process görs riskanayser och granskningar i everantörskedjan, Teenor Way sprider vår vision och våra värderingar i hea organisationen. Yttrandefrihet på nätet är en fråga som engagerar Teenor. I mars 2013 anserades initiativet The Teecommunications Industry Diaogue on Freedom of Expression and Privacy med en saming principer. Det är en samad insats av 9 teekomoperatörer och everantörer för att addressera integritet och yttrandefrihet. Det ingicks också ett tvåårigt samarbetsavta med Goba Network Initiative (GNI). Läs mer om initiativet här: Under 2013 fortsatte Teenor sin aktiva ro i FN:s Goba Compact Suppy Chain Advisory Group och arbetet med att ta fram FN:s Goba Compact Anti-Corruption Guideine for Suppy Chain. Teenors syn på integritet och transparens tydiggörs i vår Code of Conduct, som under tecknas av aa som anstäs på företaget. Arbetsmijö, mijö och fysisk säkerhet (HSSE) Teenor arbetar utifrån OHSAS i arbetsmijöarbetet och ISO i mijöarbetet. Vårt HSSE-arbete utgår från ägarkrav, kundkrav, agstiftning och medarbetarengagemang. Teenor har under 2013 fortsatt arbetet med öka tryggheten för medarbetare och kunder i våra butiker. Vi uppmanar också medarbetare att bi bodgivare och som anstäd får man ämna bod på arbetstid. Teenors sjukfrånvaro var i genomsnitt 1,8 procent för 2013 mot 2,1 procent för Under 2013 har Teenor Group impementerat ett verktyg - Human Rights Tookit - som syftar ti att underätta för aa Teenor-boag att arbeta systematiskt med respekten för mänskiga rättigheter. Läs mer på teenor.com:

7 Under 2013 samades använda mobier in i butik och skickades iväg för återvinning eer återförsäjning Anta mobiteefoner skickade ti återvinning eer återanvändning Håbar everantörskedja Våra everantörer måste föja Teenors särskida uppförandekod för everantörer - Suppier Conduct Principes (SCP) - och förbinder sig ti detta genom att underteckna avtaet Agreement on responsibe Business Conduct (ABC). Detta ska ske i aa ny- och omförhandingar. Under 2013 träffade vi drygt trettio everantörer för att få reda på hur de arbetar med håbarhetsfrågor. Främsta anedningen är att föja upp hur vä de uppfyer ABC-kraven men också att vi ska ära av varandra och förbättra både oss och dem inom håbarhetsområdet. Vårt mijöarbete Vi på Teenor har under många år arbetat med mijöfrågor och vi vi göra vad vi kan för att bidra ti ett håbart samhäe. Detta gör vi ständigt genom att utvecka och förenka mijömässigt effektiva kommunikationsösningar, men också genom att hushåa med resurser och ta hand om vårt avfa på bästa möjiga sätt. Teenor har en koncernövergripande poicy för Corporate Responsibiity där mijö utgör en viktig de. I vårt arbete med att systematiskt minska mijöpåverkan för Teenor Sverige har föjande fokusområden yfts fram: kimatpåverkande utsäpp och energiförbrukning käsortering och återvinning mijöeffektiva upphandingar och inköp Mijökriterier i inköpsprocessen Vid investeringar och va av everantörer ska hänsyn tas ti mijöaspekterna för att minska materie- och resursutnyttjande och mijökriterier ingår som en naturig de i Teenors inköpsprocess. I större projekt ska det tydigt framgå att dessa mijöfrågor har hanterats. Kimatpåverkan På fem år har vi sänkt våra kodioxidutsäpp med mer än 50 %. Detta har vi yckats med genom en rad åtgärder. Sedan 2009 köper vi grön e där vi kan styra vaet sjäva. Vi fortsätter vårt arbete med att byta ti mer energieffektiv utrustning på våra siter. Vid inköp av biar finns mijökraven med i profien på de fåta modeer som går att väja. Mean 2012 och 2013 minskade vi CO2-utsäppen från resandet med 39 %. Käsortering, återvinning och återanvändning De senaste sju åren har vi i samarbete med Naturskyddsföreningen samat in över mobiteefoner i våra butiker. Kunder har kunnat ämna in sin gama mobiteefon hos oss och i utbyte erhåit en voucher på 250 kr att köpa tibehör för. Under 2013 samades använda mobier in i butik och skickades iväg för återvinning eer återförsäjning. Det är viktigt för Teenor att bidra ti en säker hantering av eektronikavfaet. Mobiteefonerna sänds ti ett företag som både återvinner och återstäer mobiteefoner som sedan säjs vidare. Genom vårt medemskap i E-Kretsen säkerstäer vi att våra produkter tas om hand och återvinns på ett korrekt sätt

8 Jag tycker att det är en bra form för att komma in på arbetsmarknaden. Det bästa var att det inte var ett åtsasjobb, jag fick göra riktiga arbetsuppgifter, ta ansvar och jag hade riktiga krav på mig. Jag tycker att jag fick bekräftese hea tiden att det jobb jag gjorde var viktigt. -Detagare Open Mind Våra avta med avfaseverantörerna ger oss kontro över at avfa. Mycket av den eektriska utrustningen går att återanvända och säjs på eftermarknaden. Resterande återvinns viket gör att mycket ite materia går ti deponi. Under 2013 återvanns 745 ton uttjänt eektronik varav drygt 25% har kunna säjas på eftermarknaden. På våra kontor strävar vi efter att föja kommunens renhåningsförordning utifrån de förutsättningar som finns på respektive ort. Genom vårt medemskap i Förpacknings-och Tidningsinsamingen (FTI) säkerstäer vi att förbrukat embaage samas in och återvinns. Earth Hour Sedan fera år tibaka stöttar vi WWF i samband med Earth Hour. Under 2013 erbjöd vi en kostnadsfri SMS-påminnese om Earth Hour ti aa som anmäde sig på WWF:s hemsida. Vi uppmuntrade också våra koegor ti engagemang genom artikar, bogg och annan intern information. Under sjäva Earth Hour säckte vi ned våra kontor i den mån det var möjigt. Vårt sociaa bidrag ti samhäet Teenor Open Mind Teenor Open Mind är ett arbetsträningsprogram för människor med oika typer av funktionsnedsättning. Vi har erbjudit arbetsträning upp ti ett år, viket ger detagaren möjighet att öka sina erfarenheter och kompetens. Idén ti programmet för människor med funktionshinder kommer ursprungigen från Teenor i Norge där Open Mind funnits sedan I Teenor Sverige har Open Mind funnits sedan 2007 och sedan dess har vi erbjudit personer med oika typer av begränsningar arbetsträning inom oika dear av vår verksamhet. Detagarna i programmet har varit i oika ådrar, med oika bakgrund och skida erfarenheter. Sedan starten har 27 personer arbetstränat hos oss och åtta av dessa har sedan gått vidare ti anstäning på Teenor, en har gått vidare ti anstäning på ett annat företag och fera har gått vidare ti studier. Vi har haft detagare i arbetsträning på våra kontor i Stockhom, Karskrona, Mamö och Umeå, samt i våra Teenorbutiker. Under 2013 detog tre personer i programmet hos Teenor. Jag tycker att det är en bra form för att komma in på arbetsmarknaden. Det bästa var att det inte var ett åtsas-jobb, jag fick göra riktiga arbetsuppgifter, ta ansvar och jag hade riktiga krav på mig. Jag tycker att jag fick bekräftese hea tiden att det jobb jag gjorde var viktigt. -Detagare Open Mind Open Mind har ökat förståesen i min egen grupp för människor med funktionshinder och gett mig möjighet att utvecka edarskap kring personer som jag inte haft möjighet att jobba med förut. -Ledare Teenor 14 15

9 Nio av tio barn hade tigång ti en smartphone 2013 jämfört med åtta av tio Det visade Teenors undersökning Barns mobia vanor som vi tar fram för att öka kunskapen om hur famijer använder den mobia kommunikationen. Barnsäkerhet Avancerade kommunikationsverktyg kommer med ansvar för både användaren och operatören. Detta är särskit viktigt när det gäer yngre användare. Svenska barn och ungdomar tibringar mycket tid på nätet och många är idag ständigt uppkoppade via sina smarta teefoner. Vi vet också att användandet går at ägre ner i ådrarna. Enigt statistik från.se (Svenskarna och internet 2013) så har idag mer än 50 procent av aa 3-åringar någon gång använt internet. Internet erbjuder enorma möjigheter för barn och ungdomar, men det finns också fagropar. Vi har därför vat att erbjuda trygga tjänster för mobien och nätet. I samarbete med säkerhetsföretaget F-Secure erbjuder vi ett säkerhetspaket som skyddar mot skräppost, virus och spionprogram samt ett särskit program för förädrakontro. På våra hemsidor ger vi också goda råd ti förädrar, framtagna av experter på barn och ungdomars användning av Internet. CEO-koaition för ett tryggare internet för barn Som svar på en uppmaning ti handing från Europeiska kommissionen, har Teenor Group gått samman med fera värdsedande ICT-företag och bidat en koaition för att göra internet en tryggare pats för barn och unga. (CEO Coaition to make the Internet a better pace for kids). Medemmarna i koaitionen har enats om fem åtgärdspunkter: Enka rapporteringsverktyg för användare, instäningar för integritet, innehåskassificering, förädrakontro, samt borttagning av sidor med barnpornografiskt För att kunna göra mer på området har vi etaberat partnerskap med en rad oika aktörer: Surfa Lugnt 2010 bev Teenor och Bredbandsboaget medemmar i föreningen Surfa Lugnt, och vi är även representerade i styresen. Surfa Lugnt samordnar ett nationet initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet, ett initiativ som också stöds av Sveriges regering. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas iv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge förädrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fagroparna på internet, som ti exempe e-mobbning och integritetsfrågor. Under 2013 har vi erbjudit våra anstäda föreäsningar med Surfa Lugnts experter. Tisammans med Surfa Lugnt, Karskrona kommun och Poisen driver Teenor projektet Barn, Mobien, Internet i Karskrona. Under hösten 2013 genomförde vi en föreäsning för förädrar ti barn som börjat i kass 1. Vi använder även Surfa Lugnts experter i vårt skoprojekt Teenor Surf Academy. Surfa Lugnt-priset för Sveriges bästa nätsatsning 2013 deades ut vid en ceremoni i Teenors okaer ti Ängdaa skoor för deras föredömiga engagemang. ECPAT Teenor tar aktivt stäning mot barnsexhande och har därför vat att samarbeta med ECPAT (End Chid Prostitution, Chid Pornography and Trafficking in Chidren for Sexua Purposes). Samarbetet regeras genom ett avta där Teenor tar ett särskit ansvar för att förebygga barnsexhande i våra produkter och tjänster. Vi har band annat integrerat ECPAT:s arbetspatsreger i våra egna riktinjer gäande resor och datoranvändning. Vi 16 17

10 STOCKHOLM I MAJ 2014 MARIA ROS JERNBERG, GENERALSEKRETERARE, FRII ARETS FÖRETAGS- SAMARBETE 2013 HAR AV FRIVILLIGORGANISATIONERNAS INSAMLINGSRÅD TILLDELATS ECPAT Sverige &Teenor Sverige Det här är CSR på riktigt. Koppingen mean företagets och organisationens kärnverksamhet visar vägen och inspirerar såvä internt som externt. Ett särskit team har bidats för att se ti att samarbetet genomsyrar a verksamhet hos företaget och externt har fera företag inom andra branscher vat att ta efter. Organisationen bidrar med värdefu expertis som gör att företagets tjänster och produkter inte missbrukas. När många andra företagssamarbeten går ut på att säja mer, syftar detta ti raka motsatsen. Här är det bockering som är vägen ti framgång. För sitt samarbete i syfte att bockera barnpornografi på nätet går priset som Årets Företagssamarbete 2013 ti ECPAT Sverige och Teenor Sverige. Teenors ECPAT-team 2013 bidrar även finansiet ti ECPAT hotine, ti viken amänheten anonymt kan rapportera misstanke om barnpornografi, människohande av barn för sexuea syften samt barnsexturism. Som anstäd på Teenor finns möjighet att engagera sig i dessa frågor genom att gå med i vårt ECPAT-team. Teamet har band annat ti uppgift att se ti att nyanstäd persona erhåer kunskap om samarbetet med ECPAT samt att kontinuerigt förmeda information ti persona och edning. Under 2013 har samarbetet med ECPAT fördjupats. Teenor har bivit huvudsponsor ti ECPAT och startat arbetet med en rapporteringsknapp i mobien ti ECPAT Hotine. Med motiveringen detta är CSR på riktigt har ECPAT och Teenor vunnit priset Årets bästa företagssamarbete 2013 av FRII (Friviigorganisationernas insamingsråd). Teenor och Bredbandsboaget samarbetar även med Rikskriminapoisen i syfte att hindra tigång ti, och spridning av, materia på Internet som skidrar sexuea övergrepp mot barn. Detta gör vi genom att bockera de webbadresser som poisen uppgett som iegaa. Bockeringen är en så kaad DNS-bockering viket innebär att sjäva adressen inte går att nå fram ti. Tusentas försök bockeras varje dag. Teenor Surf Academy- Ombytta roer i skoan Teenor Surf Academy är ett skoprojekt där eever utbidas ti internetambassadörer och bir ärare åt sina ärare. Utgångspunkten är att det finns en kyfta mean de som föds in i det digitaa samhäet och den generation av förädrar och ärare som inte känner sig ika hemma med mobien och internet. Med Surf Academy vi vi bidra ti att minska kyftan mean unga och vuxna och skapa förståese för internets många fördear samt ro i kunskapssamhäet, ikvä som att skapa medvetenhet och diaog kring de risker som finns. Eever från åttonde kass bjuds in ti en utbidningsdag där de får chansen att vässa sina kunskaper genom expertundervisning i band annat sociaa medier, käkritik och upphovsrätt. De återvänder sedan ti sin skoa som Internetambassadörer för att undervisa sina ärare samt även skokamrater och förädrar. En positiv bieffekt av projektet är att många av de ärare som utbidats av sina eever samtidigt uppever att de får en inbick i vad eeverna gör på nätet, och att det bir ett yft för eeverna att få undervisa i något som de kan mycket om. Under 2013 har 108 internetambassadörer från 19 skoor i kommunerna Skeefteå, Tjörn, Mönda samt Hesingborg utbidats genom Surf Academy. Föreäsare från TÄNK OM, Googe samt Surfa Lugnt har bidragit med expertkunskaper. Surf Academy har också visats upp i Amedaen med hjäp av eever från Eraskoan i Norrköping som tagit idén vidare och invoverat eever i undervisningen på ett nytt och spännande sätt. I arbetet med regeringens Digitaa Agenda har också Surf Academy uppmärksammats som ett av fera goda exempe. Vår ambition är att inspirera ti nytänkande i skoan genom att fortsätta sprida Teenor Surf Academy i Sverige. Genom vårt engagemang hoppas vi att vi bidrar ti ett ökat intresse för IT i skoan, och ti att bygga broar mean ärare och eever

11 Våra eever sitter inne med en massa kunskap som vi inte atid är så bra på att hjäpa dem pocka fram, så jag tror att projektet där eever och ärare då och då byter pats är gud värda. Lärare från Surf Academydagarna. Youth Summit Två svenska ungdomar, Amanda Andersson och Robert Liendeborg, detog i Teenor Group s initiativ Teenor Youth Summit i december I samband med utdeningen av Nobes fredspris i Oso arrangerade Teenor en internatione workshop med unga människor från samtiga änder som Teenor verkar i. Syftet var att föra samman redan engagerade personer och åta dem hitta nya sätt att ösa sociaa probem på med hjäp av mobi teknik. Lokat samhäsengagemang Som en av Karskronas största arbetsgivare har Teenor under 2013 bidragit ti trygghetssamarbeten såsom projektet Barn-Mobien-Internet, teefonkostnader för Nattvandrande föreningar samt tidningen MediaBoom som görs av funktionshindrade i Karskrona. Etthundra aptops deades ut av Bredbandsboaget ti personer som genomgått programmet Boskoan hos Stockhoms stads bostadsstiftese för utsatta unga och vuxna. vidareutvecka våra program för återvinning, återanvändning och avfashantering samt vidareutvecka kunskap om ämnen och materia i de produkter som vi säjer, hyr ut eer på annat sätt förmedar ti kund här yckades vi minska CO2-utsäppen från resandet med 39% samt förbättra förutsättningarna för avfashantering genom nya avta med återvinningsföretag Ambitioner 2014 Under 2014 vi vi ytterigare fokusera vårt sociaa ansvar på ett tryggare Internet fortsätta vara huvudsponsor ti ECPAT arbeta vidare med Surfa Lugnt utvecka samarbetet med ännu en organisation med hjäp av Surf Academy inspirera fer skoor ti att se eeverna som resurser och använda internet i skoarbetet på ett positivt sätt ytterigare begränsa vår kimatpåverkan vidareutvecka våra program för återanvändning, återvinning och avfashantering Avsutningsvis I förra årets rapport skrev vi att under 2013 skue vi sikta på att Öka den interna kännedomen om vårt håbarhetsarbete ytterigare detta har vi uppnått enigt medarbetareundersökningen (från 68% ti 78%)! Fortsätta sprida skoprojektet Surf Academy under 2013 har vi utbidat 108 nya internetambassadörer! Ta in fyra detagare i Open Mind samt satsa på att sprida programmet ti Teenorbutikerna vi nådde nästan mået och vi andade på tre detagare varav en i butik! På mijösidan var våra ambitioner att ytterigare begränsa vår kimatpåverkan och 20 21

12 Vi tar tacksamt emot synpunkter på denna rapport och på hur Teenor uppfattas som ett ansvarstagande företag. Kontaktinfo E-post: Idé och produktion: Teenor Sverige AB i samarbete med Strobius AB Papper: Tom&Otto Sik, 170 g/m 2 Tryck: Printfabriken AB 22 23

13 24

Telenor Sverige 2014 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2014 Hållbarhetsrapport Telenor Sverige 2014 Hållbarhetsrapport Innehållsförteckning VD:s förord sid 3 Fakta om Telenor sid 4 Telenors internationella hållbarhetsarbete sid 5 Vår hållbarhetsstrategi sid 6 Hållbara affärer sid

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19. KALLELSE 2013-10-29 1 ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan 17.00 Föreningsråd, kockan 18.00 Föreäsning med Thomas Ravei, kockan 19.00

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer