Skola F Totalt Skapaskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per Grundskoenämnden Ansökan från The Learning Lab i Stockhom AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintig fristående grundskoa vid Skapaskoan i Huddinge kommun, 2016/17, Dnr :893 Försag ti besut Nämnden stäer sig positiv ti en skoetabering i området Rosenhi 1:12 med en notering om att okaiseringen av skoan kan försvåra den organisatoriska paneringen i området. Sammanfattning Skapaskoan har idag tistånd för en skoa F-6 och bedriver verksamhet i okaer med tifäigt byggov. Skapaskoan söker nu utökat tistånd så att skoan kan hantera eever i grundskoans aa årskurser F-9. Skapaskoan avser att bedriva verksamheten i nya okaer från och med hösten Lokaerna paneras i nära ansutning ti Vistaskoan och Rosenhiskoan. Lokaiseringen i ansutning ti redan befintiga skoor och i nära ansutning ti pendetåg riskerar att försvåra den organisatoriska paneringen i området. Beskrivning av ärendet Skapaskoan bedriver idag verksamhet på Gama Stockhomsvägen För dessa byggnader finns bara ett tifäigt byggov. Skoan har tistånd för eever i årskurserna F ti 6. Eevantaet är 142 eever från Huddinge kommun och cirka 10 från annan kommun. Eeverna från Huddinge kommun är fördeade enigt föjande: Skoa F Totat Skapaskoan Skoan kommer hösten 2015 att tiföra ytterigare 600 kvm okayta ti befintiga 950 kvm okaer och räknar med att dessa okaer ska täcka behovet för äsåren 15/16 och 16/17. POSTADRESS Barn- och utbidningsförvatningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) I augusti 2017 räknar skoan med att kunna fytta sin verksamhet ti nya okaer som paneras för 480 eever i årskurserna F-9. Lokaiseringen för den nya skoan är tänkt på Rosenhi 1:12 i via en förängning av Midsommarvägen förbi Rosenhiskoan. Området Rosenhi 1:12 saknar idag detajpan viket krävs för uppförande av en skoa. Detajpanen var på remiss i grundskoenämnden i februari Förvatningens synpunkter Konsekvensbeskrivning Förvatningen har ämnat föjande remissvar avseende okaiseringen ti området Rosenhi 1:12. Förvatningen ser positivt på försaget då det finns behov av ytterigare skoor i Gömstaområdet. Viss tveksamhet råder dock i fråga om paceringen av den nya skoan des på grund av närheten ti redan befintig verksamhet då det med hänsyn ti närhetsprincipen kan vara ämpigt att ägga skoor en bit ifrån varandra så att fer eever har möjighet ti en skopacering nära hemmet, men även ur trafiksäkerhetssynpunkt för de eever som idag är inskrivna på Rosenhiskoan. Rosenhiskoan och de av Vistaskoan som igger i ansutning ti Midsommarvägen kommer att påverkas av den ökade trafiken som en etabering på föresagen fastighet innebär. Rosenhiskoan är en kommunövergripande grundsärskoa och träningsskoa med ett resurscentrum för barn med behov särskit stöd inom autism/ utveckingsstörning samt ta- och språkutvecking. Här finns även eever som har behov av vård under utbidningen. Skoan har verksamhet från förskoa ti årskurs 9. De eever som vistas här har ett stort behov av hjäp och stöd i vardagen och de ara festa har ett behov av att ämnas och hämtas på skoan. Idag är det cirka 80 eever som dagigen hämtas och ämnas med taxi varför det är av vikt att det finns möjighet att på ett enket och säkert sätt i nära ansutning ti skoan att ta sig mean skoan och fordonet. Skoan uppever den regerade avämningspatsen som finns på Midsommarvägen idag som en god ösning även om smärre incidenter har inträffat. En större väg men även en kombinerad gång- och cykebana kommer att bi en utmaning som innebär att vissa eever som idag går sjäva kommer att behöva föjas ti skoan i och med den nya och svårare trafikmijön som kommer att innebära en förhöjd risk för eever på väg ti och från skoan. Den nuvarande okaiseringen av Skapaskoan inne i Gömstaområdet innebär att de festa av nuvarande eeverna kommer från omgivande boområden. 142 av 152 eever (93 %) är från Huddinge kommun och hea 76 procent från

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) kommundeen. En fytt av skoan ti Rosenhi innebär des att de eever som redan går i Skapaskoan kommer att ha mycket ång skoväg då skoan fyttas 3,3 km. Skoans okaisering nära en redan befintig skoa F-9, Vistaskoan, med över 700 eever kommer givetvis att försvåra den organisatoriska paneringen av eever. Den betydigt närmare paceringen ti buss och pendetågskommunikation riskerar också att innebära att eevunderaget från andra kommuner växer, viket också försvårar den organisatoriska paneringen i området. Här kan nämnas att två befintiga fristående skoor i närområdet med närhet ti pendetåg har en mycket stor ande eever från andra kommuner. Södertörns friskoa har under 7 år minskat eevunderaget från Huddinge med nästan 20 procent och fyt på med eever från andra kommuner så att andeen eever från annan kommun idag är 39 procent. När det gäer eever från området så har Södertörns friskoa endast 12 procent av eeverna från kommundeen. Internationea Engeska skoan beäget i samma område har idag 56 procent av eeverna från annan kommun och endast 9 procent av eeverna kommer från kommundeen. Jukka Kuusisto Utbidningsdirektör Biagor 1. Ansökan 2. Befokningsprognos 3. Sammanstäning skoor i kommunen 4. Karta över skoor i kommunen Besutet deges Skoinspektionen Akten Monica Hjorth von Zeipe T.f. grundskoechef

4 Sida av 3 Harriet Stenis Registrator HUDDINGE KOMMUN Huddinge Barn- och utbidningsförvatningen sekretariatet Frän: Postäda-Huddinge kommun (Registrator) Skickat: den 10 februari :29 Ti: Postäda-BUF Barn- och utbidningsförvatn (Registrator) Ämne: VB: Remiss frän 5koinspektionen Ansökan Dn r :893 frän The Learning La b i 5tockhom AB Hej, Den här handingen har kommit ti kommunens officiea e-poståda och sänds ti dig/er för åtgärd. Med väniga häsningar Registrator Kommunstyresens kansi Frän: Agnetha Hedenbergh Skickat: den 10 februari :28 Ti: Postäda-Huddinge kommun (Registrator) Kopia: Ämne: Remiss frän skoinspektionen Ansökan Dnr :893 frän The Learnina Lab i Stockhom AB nspektiooen_cifke Huddinge kommun Remiss (1) Dnr :893 Remiss från skoinspektionen The Learning Lab i Stockhom AB har hos skoinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintig fristående grundskoa vid Skapaskoan i Huddinge kommun fr.o.m. äsåret 2016/17. Ni ges nu möjighet att yttra er över ansökan i enighet med 2 kap. 5 skoagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underag för att skoinspektionen ska kunna bedöma om en etabering av den sökta utbidningen skue medföra påtagiga negativa föjder för den de av skoväsendet som anordnas av det amänna i kommunen (kommuna verksamhet). Kommunens yttrande https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF= &fram e=

5 https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF= &frame= Sida 2 av 3 Ti ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vika ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på ång sikt vid start av sökandens panerade utbidning. Med ång sikt avses cirka fem-sex år. För att skoinspektionen ska kunna göra en hehetsbedömning av vika föjder en etabering kan medföra bör kommunen även bifoga föjande: 1. En befokningsprognos över aktue ådersgrupp av eever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men hest tio år. 2. En sammanstäning över samtiga kommunaa och fristående grundskoor i kommunen. Av sammanstäningen bör både årskurser och eevanta per årskurs i varje skoa framgå. 3. En karta som tydigt visar paceringen av de kommunaa och fristående grundskoorna i kommunen. skoinspektionens bedömning skoinspektionen ska, enigt 2 kap. 5 skoagen, ämna ett godkännande om den enskide har förutsättningar att föja de föreskrifter som gäer för utbidningen och utbidningen inte innebär påtagiga negativa föjder på ång sikt för eeverna eer för den de av skoväsendet som anordnas av det amänna i den kommun där utbidningen ska bedrivas. Remissvar Kornmunens remissvar i form av inseannact kopia på justerat protoko från besutande organ ska vara skoinspektionen tihanda senast den 13 apri E-postadress: Postadress: Skoinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockhom. Vänigen ange ansökans :893 i yttrandet. Avser yttrandet fera ansökningar hos skoinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktue ansökans diarienummer. På skoinspektionens vägnar Agnetha Hedenbergh Utredare Biaga Ansökan från The Learning Lab i stockho m AB Kopia ti The Learning Lab i Stockhom AB Med vänig häsning Agnetha Hedenbergh Utredare, Enheten för tiståndsprövning skoinspektionen Postadress: Box 23069, Stockhom Besök: Sveavägen 159 Teefon: Fax: E-post agnetha.

6 Sida 3 av 3 Tänk på mijön! Behöver du skriva ut det här meddeandet? https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF= &fram e=

7

8 Sida av 22 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintig fristående förskoekass, grundskoa och fritidshem skoinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att föja de föreskrifter som gäer för utbidningen enigt 2 kap. 5 skoagen (2010:800}. Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att föja de föreskrifter som gäer för den sökta utbidningen. En ofuständig ansökan kan komma att prövas på inämnat underag. Besutfrån regebunden tisyn och/eer anmäningsärenden avseende sökandens eventuea befintiga skoenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktue ansökan. Vid skoinspektionens handäggning inhämtas uppysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB.!D Läs mer om aktue agstiftning, förordningar och propositioner [i] Läs mer om personuppgiftsagen Ansökan avser utökning av [i] Förskoek/ass!D Fritidshem 10 Grundskoa Ange viket äsår skoenheten avser att starta 2016 Ange viken kommun skoenheten ska vara beägen Huddinge kommun.. sökandens namn (exempe Boaget AB} The Learning La b i stockho/m AB Organisationsnummer/personnummer Organisationsform Aktieboag skoenhetens namn skapaskoan Fuständigt ifyd ansökan med biagor ska ämnas ti skoinspektionen senast den 31 januari kaenderåret innan utbidningen avser att starta. Den eer de personer som är behöriga firmatecknare för boaget/föreningen/stiftesen undertecknar ansökan. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eer undertecknar via e-egitimation ska en fumakt från behörig firmatecknare bifogas ti ansökan. Det undertecknade försättsbadet finns på sista sidan av webbansökan. Undertecknade försättsbadet kan antingen bifogas ti ansökan eer skickas ti sko/inspektionen, Box 23069, stockho/m aternativ ti Fumakt- Lägg ti biaga https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

9 Sida 2 av sökanden och kontaktperson D Läs mer 1.1 Uppgifter om sökanden sökandens namn ( exempeboaget AB) 'The Learning La b i stockham AB Organisationsform Aktieboag.. Organisationsnummer/personnummer SS Utdeningsadress Gama stockhomsvägen 101 Postnummer Ort Huddinge 1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter Handingar som styrker sökandens rättsiga handingsförmåga ska bifogas ansökan. Senedan viken handing som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan sko vara aktuet. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara gitig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan atså inte än d ro från ett boag ti ett annat under pågående handäggning. ~ Läs mer Aktieboag- Registreringsbevis från Boagsverket Av registreringsbeviset ska framgå ott boaget ska bedriva sådan utbidningsverksamhet som ansökan avser. Handesboag och kommanditboag- Registreringsbevis från Boagsverket samt boagsavta. Av boagsavtaet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att boaget ska bedriva sådan utbidningsverksamhet som ansökan avser. Enskid firma- Personbevis samt registerutdrag från skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. Ekonomisk förening- Registreringsbevis från Boagsverket samt föreningens stadgar. Av registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbidningsverksamhet som ansökan avser. Idee förening- Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens ändamå, bestämmeser om hur besut i föreningens angeägenheter fattas somt uppgift om vem som tecknar firman. Förteckning över styresens medemmar med personnummer. Av förteckningen ska framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Registrerat trossamfund- Trossamfundets stadgar. Av stodgama ska framgå trossamfundets namn, trossamfundets ändamå och bestämmeser om hur besut i trossamfundets angeägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över trossamfund från Kammarkoegiet. stiftese- Stifteseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvata stiftesens https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

10 Sida 3 av 22 egendom och motiv för stiftesens verksamhet. Registreringsbevis från änsstyresen. Nyregistrerad associationsform - Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering aternativt ändringsanmäan ti Boagsverket eer- beroende på viken associationsform som står bakom ansökan- annan registeransvarig myndighet. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att ni betat avgiften för detta.! För det fa ni inte kan bifoga ovanstående handingar ska en redogörese ämnas i ansökan av orsaken ti detta. Lägg ti biaga Offentigt infytande Offentigt infytande innebär att en kommun eer ett andsting har aktier eer andear i boaget eer föreningen eer rättsigt infytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skoagen. Om detta är faet, redogör utförigt för -bestämmanderätten i boaget eer föreningen samt kommunens infytande i boaget eer föreningen -orsakerna ti att samverkan är nödvändig mean en kommun eer ett andsting och en enskid för att verksamheten ska komma ti stånd, samt - vika särskida skä som finns med hänsyn ti utbidningens innehå eer utformning. 1.4 Kontaktperson Under handäggningstiden kommer skoinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eer undertecknar via e-egitimation ska en fumakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. D Läs mer om förenkad degivning av besut Kontaktperson E-postadress Teejon arbetet Mobi Utdeningsadress Postnummer Ort Asa Pesner, asa. pesn a n.se ' Gama stockhomsvägen Huddinge Uppgifter om befintig skoenhet skoenhetens namn skapaskoan Ange skoenhetens adress, postnummer och ort vid befintig skoa Gama stockhomsvägen 101, , Huddinge https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

11 Sida 4 av n n 'k t n mg Ange om skoenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar D Wadorf D Konfessione. Redogör för de konfessionea insagen i utbidningen. Ange skoenhetskod på den befintiga skoenheten. 1.7 skoenhetskod -- D Läs mer Byta namn- gama namnet Om skoenheten sko byta namn anges det gom/o namnet här. - Det nya namnet anges här. 1.9 Nuvarande anta eever Nuvarande anta eever vid skoenheten fördefat på respektive årskurs. F-kass Ak Ak 2 Ak3 Ak4 Ak s Ak6 Ak 7 AkB Ak9 Totat Nuvarande eevanta Utökning Beskriv övergripande hur utökningen kommer att påverka den nuvarande (eer befintiga) skoenheten. Av beskrivningen ska framgå - hur okaen och speciaokaer kommer att påverkas/utökas - hur skoenhetens ekonomi påverkas - hur antafet ärartjänster påverkas - övrigt kring hur utökningen kommer att påverka sko/verksamheten. I https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

12 Sida 5 av 22 skapaskofan finns idag i okaer på ca 950 kvm och har eever i år F- 5. Ti augusti 2015 paneras utökning av okaerna med ca 600 kvm ytterigare yta som ska täcka fokabehovetför fäsåren samt Den ytterigare ytan kommer att utgöra både ytterigare kassrum samt speciaokaer för nyttjande under dessa två äsår. Därefter fyttar verksamheten ti en het nybyggd skofoka som ska stå kar i augusti 2017 inför äsåret med kompetta speciaokaer anpassade för verksamhetens framtida fua panerade omfattning om 480 eever F-9. Panprocessen för den nya skofan igger ute hos Huddinge kommun och man kan ta de av underfag på kommunens website: Ökningen från nuvarande 155 ti panerade sutiga 480 eever. kommer att innebära att skoans omsutning nära trefadigas från dagens nivå (från ca 16 mkr per år ti ca 46 mkr fut utbyggd skaa räknat med 2015 års sko/peng, varav ca 13 mkr då hänför sig ti år 7-9). Intäkter och utgifter kommer att öka gradvis i takt med eevantaet. Under de två äsår vi haft verksamhet hittis har vi vuxit på samma sätt: från drygt 50 eever vid start HT 2013, ti 85 eever VT 2014, och, därefter ti 155 eever fäsåret Vi har organiserat oss för att kunna växa gradvis genom att använda band annat easingfinansiering som är het rörig i re Iatian ti eevantaet. Vi beräknar att kunna fartsätta utöka på detta gradvisa sätt och därmed ha en god kontro av ekonomin. På samma sätt kommer antafet ärartjänster att utökas gradvis år för år. Vi beräknar att behåa en ärartäthet på ca 1 hetidsanstäd ärare per 13 eever. Antafet pedagogiska tjänster i skoverksamheten kommer atså att öka från dagens 12 ti 37 vid fut utbyggd verksamhet (varav ca 12 hetidstjänster avser år 7-9). Vi ser. ärarrekrytering sam en kritisk process för att kunna håa hög kvaitet i sko/verksamheten, och ser stora fördear med att rekrytera några nya tjänster per år under fera års tid istäet för att göra en pötsig :expansion. Vi utformar både eevernas och äramas scheman så att ärarna samundervisar och! sampanerar en stor de av arbetet, viket är en viktig faktor för att hjäpa nyanstäda ärare in i. verksamheten och att stimuera ti fortsatt professione refektion och utvecking. Sammantaget kan konstateras att panen för verksamheten hea tiden varit att med tiden bi en skofan för hea spannet F-9. Verksamheten är inne på sitt andra äsår och skofan kommer enigt pan att så att säga "växa med eeverna". Arbetet pågår för fut med att panägga och projektera för den skobyggnad dit verksamheten kommer att fytta. Efterfrågan på patser är god och utökningen av verksamheten ti att omfatta årskurserna 7-9 kommer att ske stegvis och naturigt. Då den nya skofan ritas och byggs från grunden :med 480 eever F-9 i åtanken skapas rätt förutsättningar från grunden för verksamhet F Eevanta och eevprognos ['] Läs mer Utökning avser -~ ~-~---. o 2.1 Arskurser F-kass Åk 1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk 5 Åk6 Åk 7 Ak8 Ak9 D D 2.2 Eevanta Ange panerat anta eever per skoform, ange endast de årskurser eer skoformer ansökan om utökning avser. [i] Läs mer F-kass Åk 1 Ak2 Ak 3 Ak4 Ak s Åk 6 Åk 7 A k 8 Ak 9 Totat Läsår 1 24 o o 24 https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

13 Sida 6 av 22 Läsår 2 i '60 Läsår 3 36 '':36 ',,24 96 Fut :48 48 ': utbyggd verksamhet 2.3 Anta eever i fritidshemmet Ange panerat anta eever samt årskurser på fritidshemmetför äsår 1-3 samt vid fut utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska enigt 14 kap. 7 skoogen erbjudas ti och med vårterminen det år då eeven fyer 13 år. An to eever Arskurser Läsår Läsår 2 Läsår 3 Fut utbyggd verksamhet 2.4 Läsår skoenheten är fut utbyggd Ange viket äsår skoenheten pioneras vara fut utbyggd. Om fut utbyggd verksomhet igger ängre fram än fem år, ange skä ti detta. äsår 6, dvs Detta beror på att de två första eevkuarna (de som börjar år resp 2017) kommer att utgå från eevgrupper som i dagsäget är små (år 4 resp 5 detta äsår, samt de eever som tikommer inför HT2015 och HT2016), och vi vi kunna öka eevantaet i en takt som gör att verksamheten i dessa årskurser bir stabi. ' 2.5 Eevprognos.:. -= En eevprognos ska säkerstäfo ott sökanden får ett tiräckigt stort eevanta för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas ångsiktigt. Eevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eer därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från mågruppen ti den panerade utbidningen och skoenheten. Om eevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska föjande framgå av undersökningen: -hur intresseundersökningen är genomförd - urvasmetoden -hur många eever/vårdnadshavare som bivit tifrågade - viken information eev/vårdnadshavare fick om sökanden och den panerade skoenheten i samband med intresseundersökningen - att eev/vårdnadshavare vid undersökningstifäet fick information om att den panerade skoan är en fristående skoa - när intresseundersökningen genomfördes - vika frågor som städes vid undersökningen - resutatet från undersökningen och hur svaren är fördeade per sökt årskurs. 1' Läs mer En eevprognos ska säkerstäa att sökanden får ett tiräckigt stort eevanta för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas ångsiktigt. Eevprognosen bör grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan, gärna i kombination med andra uppgifter som visar ett riktat intresse från mågruppen ti den panerade utbidningen och skoenheten. En genere beskrivning av exempevis befokningsprognoser utgör inte en tiräckig grund för att styrka en https://w 3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

14 Sida 7 av 22 eevprognos. Under ansökningsomgång 2015 kommer skoinspektionen att titta på eevprognosen i förhåande ti befintiga sökföden ti kommunaa och fristående skoor i berörda kommuner. För att kunna generaisera svaren ti en popuation stäs det krav på att vaet av detagare ti intresseundersökningen skett sumpmässigt, att detagarna är representativa för skoans mågrupp och att antaet detagare är tiräckigt många för att dra generea sutsatser av undersökningen. Om resutatet av en intresseundersökning redovisas i form av köistor eer intresseanmäningar ti den sökta skoenheten är det utöver ovanstående punkter viktigt att eevens födeseår redovisas (ange ej personnumret), samt att det tydigtframgår att istorna rör den sökta skoenheten i den aktuea kommunen. Om eevprognosen baseras på eever vid en befintig kommuna skoa som ska äggas ner bör det utöver ovanstående punkter bifogas en redogörese av hur ansökningsförfarandet för dessa eever kommer att se ut. Har ti exempe samtiga eever på skoan, oavsett årskurs, informerats om att de måste söka in ti skoan på nytt om skoan ombidas ti en fristående skoa? Redovisat eevunderag ska igga ti grund för verksamhetens budget. Vår eevprognos bygger på fem dear: } Antagandet att befintiga eever fortsätter ti och med år 9 2) Anays av söktryck ti år 1-5 sedan skoan startade 3) Inkomna anmäningar för start i år 3 eer senare från och med HT2015 4) Pan för rekrytering av eever ti HT2015 och HT2016 5) Genere prognos för befokningsutvecking i Huddinge kommun } Samtiga befintiga eever i skapaskoan år F-5 har vid skova och antagning informerats om att vår ambition är att kunna erbjuda även år 7-9 i tid för att aa de eever som börjar på skapaskoan ska kunna gå kvar under hea sin grundskoetid. Vi utgår därför från att de eever som idag går i skapaskoan kommer att fortsätta i den utökade verksamheten. 2} Från höstterminen ti vårterminen under skoans första äsår ökade vi eevantaet i år 1-4 med 18 eever, från 27 ti 45. Ti höstterminen skoans andra äsår utökade vi denna eevgrupp (som nu bev år 2-5) med ;ytterigare 19 eever. Inför det andra äsåret genomförde vi inga speciea marknadsföringsinsatser för 'dessa ådrar, utan fick intresseanmäningar främst från famijer som hört om skoan från befintiga eevers :famijer eer fyttat in i skoans närområde. 3) Den 31 januari 2015 hade vi 29 inkomna anmäningar för start i årskurs 3-6 HT2015 samt ytterigare 12 för start i årskurs 3-7 HT ) Vi panerar att under. våren 2015 göra insatser för rekrytering av eever ti årskurs 5 och 6 med start HT2015. Mået är att öka dessa eevgrupper ti totat 48 eever från och med HT2015. Vi kommer att återkomma öpande under våren med uppdateringar utifrån dessa insatser för att stämma av att prognosen håer. 5) Konsutföretaget WSP skriver i sitt PM "Kommunaekonomisk bedömning Huddinge ÖP 2030" föjande: "Mean 1990 och 2010 ökade antaet barn i försko e- och sko/åder. Ökningen bedöms fortsätta mean 2010 och Det finns idag inte någon överskottskapacitet i befintiga skoor i Huddinge utan det kommer att behövas fortsatt beredskap för utbyggnad. Eftersom översiktspanen ti stor de förutsätter förtätning kommer befintiga skoor att ti viss de kunna utnyttjas. Fera skoor behöver anpassas ti större eevunderag och på andra stäen behövs investering i nya skoor." Vi för öpande diaog med kommunens poitiker och tjänstemän och har en samsyn om att de panerade skopatserna på skapaskoan kommer att behövas. En sammanfattning av vår beräknade expansion finns i bifogad fi. Lägg ti biaga 3. Ekonomi D Läs mer om aktue agstiftning, förordningar och propositioner https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

15 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame= Sida 8 av 22 IC Läs mer om inhämtning av kredituppysning IC Läs mer 3.1 sökandens budget Sökanden ska ämna in en ikviditetsbudget för äsår samt en resutatbudget för äsår, 2 och 3 aternativt en bidragskaky, det vi säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociaa avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hea skoverksamheten aternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan viken typ av budget som ämnas in samt hur många eever och ärare den är beräknad på. Beskriv nedan hur sökanden med inämnad ikviditets- och resutatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvaitet och varaktighet. Utgå exempevis från skoverkets jämföreseta och kommentera eventuea större avvikeser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för ti exempe eevhäsa eer försäkringar, ange skäet ti detta. Budgetarna baseras på erfarenhet från nuvarande verksamhet och prognosarbete. Vi ser att verksamheten kommer att kunna stärkas och utveckas vidare från den verksamhet som bedrivs idag. Budgetarna ser sunda ut och vi bedömer att vi kan driva verksamhetens med både kvaitet och varaktighet utifrån dessa prognoser. 3.2 Årsredovisning/årsboksut Bifoga den senaste årsredovisningen/årsboksutet om sådan finns. Om sökanden har gått med förust de senaste åren/perioderna eer om boagets/föreningens ekonomi visar åg ikviditet och/eer soiditet, redogör i förekommonde fa för bakgrunden ti detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. IC Läs mer Verksamheten gör i dagsäget ett positivt resutat.. Räkenskapsåret förängs fram ti juni 2015 för att ägga om räkenskapsåret så att det sammanfaer med äsåret. Under heåret 2014 görs en förust. koppat ti verksamhetens startperiod men idag är resutatet som sagt positivt på månadsbsis, och vi kommer enigt nuvarande prognos att ha ett positivt resutat för räkenskapsåret , samtför äsåret Likviditeten är åg (enigt pan) pga etaberingskostnader i samband med etabering av nuvarande okaer (pavijonger). Ytterigare aktieägartiskott eer ån från ägarna paneras, under våren 2015 för att finansiera etabering av de tikommande okaerna inför kommande två äsår.. Deårsrapporter för VT2014 samt HT2014 finns bifogade i avsnitt 9, Övrigt. 1 1 Lägg ti biaga 3.3 Grundbeopp Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbeopp per sökt skoform. Beoppet ska stå i överensstämmese med det angivna eevantaet inom respektive skoform. Av redogöresen ska framgå - beoppets storek och hur det har beräknats - vika kontakter som tagits med kommunen IC Läs mer

16 Sida 9 av 22 våra beräkningar har vi utgått från det grundbeopp som besutats av Huddinge kommuns grundskaenämnd för vårterminen Besutet är hämtat från tjänsteutåtande med diarienr GSN- 2014/ , som finns att äsa på 10/Besut-om-bidragsbeopp.pdf Grundbeoppet för årskurs 6-9 faststäs där ti kr per år. budgeten mutipicerar vi detta med beräknat eevanta i år 7-9 per år: 24 eever för äsår 1, 60 eever för äsår 2, 96 eever för äsår 3. Både intäkter och utgifter har budgeterats i 2015 års prisnivå. Vi har i budget inte tagit med några tiäggsbeopp eer socioekonomiska bidrag. Vi beräknar inte att de 1 påverkar resutatet eftersom de tikommer utöver grundbeoppet men också används fut ut ti att förstärkt personatäthet och kompetensutvecking utöver budget Lån/ägartiskott/aktieägartiskott i samt finansiering med egna mede Om ån/ägartiskott/finansiering med egna mede upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån- styrk posten ån med aktuet undertecknat fåneöfte från ti exempe bank. Av fåneöftet ska framgå viket beopp som kan/kommer att ånas ut. ~ Läsmer Om sökanden avser att åna pengar från en bank, inkom med åneöfte. Av fåneöftet bör det framgå - viken bank som avser att åna ut pengarna - boagets/föreningens namn och organisationsnummer - viken summa som ska ånas ut - åneöftets gitighetstid - eventuea vikor för ånet - datum då åneöftet är undertecknat - kontaktuppgifter ti banken. Aktieägartiskott/ägartiskott- Om mede tiskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuet intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt ti exempe kontoutdrag, årsredovisning eer iknande som visar att meden finns att tigå. Finansiering med egna mede- Med detta avses ti exempe mede som finns tigängiga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med ti exempe sökandens senaste årsredovisning och förkara vika mede sökanden avser nyttja. Vi avser inkomma med kompettering i form av kvittens efter att ikviditeten stärks under våren Lägg ti biaga 3.5 Övriga inbetaningar/intäkter Om övriga inbetaningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fa vad posten omfattar och med viket beopp. Om detfinns utbetaningar/kostnader som kan hänföras ti inbetaningarna/intäkterna ange beopp och var de återfinns i budgeten. Tiskott av mede som inte omfattas av ån/ägartiskott/finansiering med egna mede, styrks ti exempe med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravta, inbetaningar från medemmar eer iknande. D Läs mer Lägg ti biaga https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

17 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame= Sida O av Likviditetsbudget och resutatbudget Inkom med en ikviditetsbudget och resutatbudget för ös år 1, 2 och 3. Utgå från skoinspektionens budgetma nedan. Observera att angivna kostnader äsår 1 bör överensstämma med totaa utbetaningar i ikviditetsbudgeten. Förkara eventuea avvikeser. ID Läs mer Likviditetsbudget äsår 1 Resutatbudget Inbetaningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kammunat bidrag Kommunat bidrag förskoek/ass förskaekass Kommunat bidrag Kommunat bidrag ' grundskoa grundskoa. Kommunat bidrag fritidshem Avgift fritidshem Lån Kommunat bidrag ' fritidshem Avgift fritidshem Övriga intäkter Aktieägartiskott/ ägartiskott Finansiering med egna mede Annan finansiering övriga inbetaningar Summa inbetaningar Summa kostnader Utbetaningar Kostnader Persona Persona skoedning skoedning ; Lärare förskoek/ass Lärare förskoek/ass Lärare grundskoa, Lärare grundskoa Persona fritidshem Persona fritidshem Övrig persona Övrig persona! Administration Administration 48384,120960! Rekrytering Rekrytering ' '15000,15000 Fortbidning Fortbidning Lokaer /Utrustning Lokaer/Utrustning Lokakostnad Lokakostnad Kostnader för Kostnader för

18 Sida 11 av 22 speciaokaer speciaokaer Möber Datorer Teefon, kopiator mm Läromede Läromede Litteratur/utrustning/ Litteratur/utrustning/ skobibiotek (ink skobibiotek {ink programvaror, icenser) programvaror, icenser) Övrigt Information och annonsering Övrigt Information och annonsering Eevhäsa Eevhäsa '45696 ' skomåtider! skomåtider : studieresor studieresor Försäkringar 3057 Försäkringar studie- och studie- och yrkesvägedning yrkesvägedning Övriga kostnader Övriga kostnader Finansiea poster Räntor Amorteringar Finansiea paster Räntor Avskrivningar Möber Datorer Teefon, kopiator mm Summa utbetaningar Summa kostnader Över /underskott Vinst/förust Resutatbudgeten Om resutatbudgeten visar ett negativt resutat äsår 1 och boaget/föreningen inte har ett eget kapita som täcker förusten, redovisa hur förusten sko täckas. Om resutatbudgeten visar ett negativt resutat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som ägst ett noresutat samt hur sökanden ska arbeta för ott uppnå detta. Kontorsutrustning/ Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier förbrukningsinventarier Avgift fritidshemmet ---~--- Avgifter som en enskid huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäiga. https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

19 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame= Sida 12 av 22 Om sökanden avser att ta ut avgift för eeverna i fritidshemmet ska föjande framgå - avgiftens storek -hur den har beräknats (exempevis kommunens maxtaxa). [] Läs mer 4. Lokaer [] Läs mer \ : 4.1 Lokaer Redogör för om okaerna behöver förändras ti föjd av den titänkta utökningen. Ange i sådant fa på viket sätt detta ska ske. Ange även yta för utökning samt för hea skoenheten och skoans adress. 1 En ny skobyggnad är under utvecking och beräknas stå kar hösten 2017 för 480 eever F-9. Aa 'erforderiga okaer ritas och byggs givetvis med årskurs F-9 i åtanke från start. Läsåret bedrivs i, verksamheten i okaer som finns idag samt som tikommer ti höstterminen Den nya!skobyggnaden paneras utgöra en totayta på ca kvm. De nuvarande okaerna utgör ca 950 kvm i och kommer att kompetteras med ytterigare kvadratmeter ti hösten De okaer som i tikommer ti höstterminen kommer att inrymma speciaokaer. 4.2 Speciaokaer Redogör för tigången ti speciaokaer för de årskurser som utökningen avser. Ange om sökanden hyr speciaokaer externt eer om dessa inryms inom den befintiga skoenheten. Redogör för speciaokaer för nedanstående ämnen Hem- och konsumentkunskap Finns i den nya skobyggnaden från h t Ryms första äsåret inom de nya okaer (pavijonger) som etaberas under första havåret Idrott och häsa Finns i den nya skobyggnaden från ht Första äsåret genomförs idrott och häsa i en kombination av bafintiga okaer, utomhus och inhyrda i externa speciaokaer. Naturorienterande ämnen (bioogi, fysik, kemi och teknik} Finns i den nya skobyggnaden från ht Ryms första äsåret inom de nya okaer (pavijonger) som etaberas under första havåret Söjd Finns i den nya skobyggnaden från ht Ryms första äsåret inom de nya okaer (pavijonger) som etaberas under första havåret s. skoenhetens edning och persona

20 ~~~~~---~~~~-- Sida 13 av Rektor ~ För edning av skoenheten ska det finnas en rektor. sökanden har en rektor som genom utbidning och erfarenhet har pedagogisk insikt enigt 2 kap. 11 skoagen. ' 5.2 Lärare - behörighetskrav För undervisning i förskoek/ass och i grundskoan stäs krav på ärarnas utbidning. Endast den som har egitimation som ärare eer förskoärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fa.!'i sökanden för försko/ek/assen/grundskoan kommer att föja kraven på ärares utbidning enigt 2 kap. 13 och skoagen. f Persona i fritidshemmet- utbidning För undervisning i fritidshemmet stäs krav på personaens utbidning. Utöver ärare eer förskoärare får det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan persona med sådan utbidning eer erfarenhet att eevernas utvecking och ärande främjas.!'i Sökanden för fritidshemmet kommer att föja kraven på personaens utbidning och erfarenhet enigt 2 kap. 14 skoagen. 5.4 Antaärare - förskaekass Ange beräknat antaärare i färskoekassen uttryckt i anta personer och anta hetidstjänster. Om du anger ärarantaet med decimaer, ange det med punkter (t ex. 4.5) istäetför kommatecken (4,5}. D Läsmer Anta personer Läsår 3 Läsår 1 Läsår 2 Anta Anta Anta Anta personer hetids- personer hetids t}anster t}anster Anta hetids-... t}anster Fut utbyggd verksamhet Anta personer Anta hetids-... t}anster Anta eever per ärare, äsår 1 Anta eever per ärare, äsår 2 Anta eever per ärare, äsår 3 Anta eever per ärare, fut utbyggd verksamhet N an N an N an N an 5.5 Antaärare -grundskoa Ange beräknat antaärare i grundskoan uttryckt i anta personer och anta hetidstjänster för båda sökt utökning och för hea skoenheten. Lämna även en redogörese för hur ärarresurserna ska organiseras på skoan. Om du anger ärarantaet med decimaer, ange det med punkter (t ex. 4.5) istäet för kommatecken (4,5). https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 6/7 12 2012 2011 Vi på EIO ska bi ännu bättre på att yssna

Läs mer

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R 17913 Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

~arco Paulsson (~) R)

~arco Paulsson (~) R) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 206 (224) Kommunfumäktige 20141006 Sammanträde den 6 oktober 2014 i Rådhussaen, Rådhuset Kommunfumäktige består av 51 edamöter och ersättare enigt bifogad närvaroista.

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

ANSÖKAN om att driva enskild verksamhet

ANSÖKAN om att driva enskild verksamhet ANSÖKAN om att driva enskild verksamhet Ansökan avser pedagogisk omsorg Familjedaghem i hemmet Pedagogisk omsorg i särskild lokal Flerfamiljssystem Annat 1a) Huvudman Huvudman, namn Organisationsform (enligt

Läs mer

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola 1. Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19. KALLELSE 2013-10-29 1 ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan 17.00 Föreningsråd, kockan 18.00 Föreäsning med Thomas Ravei, kockan 19.00

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Omformarstation i Flackarp

Omformarstation i Flackarp STAFFANSTORPS KOMMUN Redogörese efter samråd detajpan för de av Fackarp 2:9, Omformarstation i Fackarp statfanstorps kommun Detajpanen har varit föremå för samråd under tiden 2014-03-10-2014-04-07. Handingarna

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer