Skola F Totalt Skapaskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per Grundskoenämnden Ansökan från The Learning Lab i Stockhom AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintig fristående grundskoa vid Skapaskoan i Huddinge kommun, 2016/17, Dnr :893 Försag ti besut Nämnden stäer sig positiv ti en skoetabering i området Rosenhi 1:12 med en notering om att okaiseringen av skoan kan försvåra den organisatoriska paneringen i området. Sammanfattning Skapaskoan har idag tistånd för en skoa F-6 och bedriver verksamhet i okaer med tifäigt byggov. Skapaskoan söker nu utökat tistånd så att skoan kan hantera eever i grundskoans aa årskurser F-9. Skapaskoan avser att bedriva verksamheten i nya okaer från och med hösten Lokaerna paneras i nära ansutning ti Vistaskoan och Rosenhiskoan. Lokaiseringen i ansutning ti redan befintiga skoor och i nära ansutning ti pendetåg riskerar att försvåra den organisatoriska paneringen i området. Beskrivning av ärendet Skapaskoan bedriver idag verksamhet på Gama Stockhomsvägen För dessa byggnader finns bara ett tifäigt byggov. Skoan har tistånd för eever i årskurserna F ti 6. Eevantaet är 142 eever från Huddinge kommun och cirka 10 från annan kommun. Eeverna från Huddinge kommun är fördeade enigt föjande: Skoa F Totat Skapaskoan Skoan kommer hösten 2015 att tiföra ytterigare 600 kvm okayta ti befintiga 950 kvm okaer och räknar med att dessa okaer ska täcka behovet för äsåren 15/16 och 16/17. POSTADRESS Barn- och utbidningsförvatningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) I augusti 2017 räknar skoan med att kunna fytta sin verksamhet ti nya okaer som paneras för 480 eever i årskurserna F-9. Lokaiseringen för den nya skoan är tänkt på Rosenhi 1:12 i via en förängning av Midsommarvägen förbi Rosenhiskoan. Området Rosenhi 1:12 saknar idag detajpan viket krävs för uppförande av en skoa. Detajpanen var på remiss i grundskoenämnden i februari Förvatningens synpunkter Konsekvensbeskrivning Förvatningen har ämnat föjande remissvar avseende okaiseringen ti området Rosenhi 1:12. Förvatningen ser positivt på försaget då det finns behov av ytterigare skoor i Gömstaområdet. Viss tveksamhet råder dock i fråga om paceringen av den nya skoan des på grund av närheten ti redan befintig verksamhet då det med hänsyn ti närhetsprincipen kan vara ämpigt att ägga skoor en bit ifrån varandra så att fer eever har möjighet ti en skopacering nära hemmet, men även ur trafiksäkerhetssynpunkt för de eever som idag är inskrivna på Rosenhiskoan. Rosenhiskoan och de av Vistaskoan som igger i ansutning ti Midsommarvägen kommer att påverkas av den ökade trafiken som en etabering på föresagen fastighet innebär. Rosenhiskoan är en kommunövergripande grundsärskoa och träningsskoa med ett resurscentrum för barn med behov särskit stöd inom autism/ utveckingsstörning samt ta- och språkutvecking. Här finns även eever som har behov av vård under utbidningen. Skoan har verksamhet från förskoa ti årskurs 9. De eever som vistas här har ett stort behov av hjäp och stöd i vardagen och de ara festa har ett behov av att ämnas och hämtas på skoan. Idag är det cirka 80 eever som dagigen hämtas och ämnas med taxi varför det är av vikt att det finns möjighet att på ett enket och säkert sätt i nära ansutning ti skoan att ta sig mean skoan och fordonet. Skoan uppever den regerade avämningspatsen som finns på Midsommarvägen idag som en god ösning även om smärre incidenter har inträffat. En större väg men även en kombinerad gång- och cykebana kommer att bi en utmaning som innebär att vissa eever som idag går sjäva kommer att behöva föjas ti skoan i och med den nya och svårare trafikmijön som kommer att innebära en förhöjd risk för eever på väg ti och från skoan. Den nuvarande okaiseringen av Skapaskoan inne i Gömstaområdet innebär att de festa av nuvarande eeverna kommer från omgivande boområden. 142 av 152 eever (93 %) är från Huddinge kommun och hea 76 procent från

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) kommundeen. En fytt av skoan ti Rosenhi innebär des att de eever som redan går i Skapaskoan kommer att ha mycket ång skoväg då skoan fyttas 3,3 km. Skoans okaisering nära en redan befintig skoa F-9, Vistaskoan, med över 700 eever kommer givetvis att försvåra den organisatoriska paneringen av eever. Den betydigt närmare paceringen ti buss och pendetågskommunikation riskerar också att innebära att eevunderaget från andra kommuner växer, viket också försvårar den organisatoriska paneringen i området. Här kan nämnas att två befintiga fristående skoor i närområdet med närhet ti pendetåg har en mycket stor ande eever från andra kommuner. Södertörns friskoa har under 7 år minskat eevunderaget från Huddinge med nästan 20 procent och fyt på med eever från andra kommuner så att andeen eever från annan kommun idag är 39 procent. När det gäer eever från området så har Södertörns friskoa endast 12 procent av eeverna från kommundeen. Internationea Engeska skoan beäget i samma område har idag 56 procent av eeverna från annan kommun och endast 9 procent av eeverna kommer från kommundeen. Jukka Kuusisto Utbidningsdirektör Biagor 1. Ansökan 2. Befokningsprognos 3. Sammanstäning skoor i kommunen 4. Karta över skoor i kommunen Besutet deges Skoinspektionen Akten Monica Hjorth von Zeipe T.f. grundskoechef

4 Sida av 3 Harriet Stenis Registrator HUDDINGE KOMMUN Huddinge Barn- och utbidningsförvatningen sekretariatet Frän: Postäda-Huddinge kommun (Registrator) Skickat: den 10 februari :29 Ti: Postäda-BUF Barn- och utbidningsförvatn (Registrator) Ämne: VB: Remiss frän 5koinspektionen Ansökan Dn r :893 frän The Learning La b i 5tockhom AB Hej, Den här handingen har kommit ti kommunens officiea e-poståda och sänds ti dig/er för åtgärd. Med väniga häsningar Registrator Kommunstyresens kansi Frän: Agnetha Hedenbergh Skickat: den 10 februari :28 Ti: Postäda-Huddinge kommun (Registrator) Kopia: Ämne: Remiss frän skoinspektionen Ansökan Dnr :893 frän The Learnina Lab i Stockhom AB nspektiooen_cifke Huddinge kommun Remiss (1) Dnr :893 Remiss från skoinspektionen The Learning Lab i Stockhom AB har hos skoinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintig fristående grundskoa vid Skapaskoan i Huddinge kommun fr.o.m. äsåret 2016/17. Ni ges nu möjighet att yttra er över ansökan i enighet med 2 kap. 5 skoagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underag för att skoinspektionen ska kunna bedöma om en etabering av den sökta utbidningen skue medföra påtagiga negativa föjder för den de av skoväsendet som anordnas av det amänna i kommunen (kommuna verksamhet). Kommunens yttrande https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF= &fram e=

5 https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF= &frame= Sida 2 av 3 Ti ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vika ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på ång sikt vid start av sökandens panerade utbidning. Med ång sikt avses cirka fem-sex år. För att skoinspektionen ska kunna göra en hehetsbedömning av vika föjder en etabering kan medföra bör kommunen även bifoga föjande: 1. En befokningsprognos över aktue ådersgrupp av eever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men hest tio år. 2. En sammanstäning över samtiga kommunaa och fristående grundskoor i kommunen. Av sammanstäningen bör både årskurser och eevanta per årskurs i varje skoa framgå. 3. En karta som tydigt visar paceringen av de kommunaa och fristående grundskoorna i kommunen. skoinspektionens bedömning skoinspektionen ska, enigt 2 kap. 5 skoagen, ämna ett godkännande om den enskide har förutsättningar att föja de föreskrifter som gäer för utbidningen och utbidningen inte innebär påtagiga negativa föjder på ång sikt för eeverna eer för den de av skoväsendet som anordnas av det amänna i den kommun där utbidningen ska bedrivas. Remissvar Kornmunens remissvar i form av inseannact kopia på justerat protoko från besutande organ ska vara skoinspektionen tihanda senast den 13 apri E-postadress: Postadress: Skoinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockhom. Vänigen ange ansökans :893 i yttrandet. Avser yttrandet fera ansökningar hos skoinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktue ansökans diarienummer. På skoinspektionens vägnar Agnetha Hedenbergh Utredare Biaga Ansökan från The Learning Lab i stockho m AB Kopia ti The Learning Lab i Stockhom AB Med vänig häsning Agnetha Hedenbergh Utredare, Enheten för tiståndsprövning skoinspektionen Postadress: Box 23069, Stockhom Besök: Sveavägen 159 Teefon: Fax: E-post agnetha.

6 Sida 3 av 3 Tänk på mijön! Behöver du skriva ut det här meddeandet? https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF= &fram e=

7

8 Sida av 22 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintig fristående förskoekass, grundskoa och fritidshem skoinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att föja de föreskrifter som gäer för utbidningen enigt 2 kap. 5 skoagen (2010:800}. Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att föja de föreskrifter som gäer för den sökta utbidningen. En ofuständig ansökan kan komma att prövas på inämnat underag. Besutfrån regebunden tisyn och/eer anmäningsärenden avseende sökandens eventuea befintiga skoenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktue ansökan. Vid skoinspektionens handäggning inhämtas uppysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB.!D Läs mer om aktue agstiftning, förordningar och propositioner [i] Läs mer om personuppgiftsagen Ansökan avser utökning av [i] Förskoek/ass!D Fritidshem 10 Grundskoa Ange viket äsår skoenheten avser att starta 2016 Ange viken kommun skoenheten ska vara beägen Huddinge kommun.. sökandens namn (exempe Boaget AB} The Learning La b i stockho/m AB Organisationsnummer/personnummer Organisationsform Aktieboag skoenhetens namn skapaskoan Fuständigt ifyd ansökan med biagor ska ämnas ti skoinspektionen senast den 31 januari kaenderåret innan utbidningen avser att starta. Den eer de personer som är behöriga firmatecknare för boaget/föreningen/stiftesen undertecknar ansökan. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eer undertecknar via e-egitimation ska en fumakt från behörig firmatecknare bifogas ti ansökan. Det undertecknade försättsbadet finns på sista sidan av webbansökan. Undertecknade försättsbadet kan antingen bifogas ti ansökan eer skickas ti sko/inspektionen, Box 23069, stockho/m aternativ ti Fumakt- Lägg ti biaga https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

9 Sida 2 av sökanden och kontaktperson D Läs mer 1.1 Uppgifter om sökanden sökandens namn ( exempeboaget AB) 'The Learning La b i stockham AB Organisationsform Aktieboag.. Organisationsnummer/personnummer SS Utdeningsadress Gama stockhomsvägen 101 Postnummer Ort Huddinge 1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter Handingar som styrker sökandens rättsiga handingsförmåga ska bifogas ansökan. Senedan viken handing som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan sko vara aktuet. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara gitig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan atså inte än d ro från ett boag ti ett annat under pågående handäggning. ~ Läs mer Aktieboag- Registreringsbevis från Boagsverket Av registreringsbeviset ska framgå ott boaget ska bedriva sådan utbidningsverksamhet som ansökan avser. Handesboag och kommanditboag- Registreringsbevis från Boagsverket samt boagsavta. Av boagsavtaet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att boaget ska bedriva sådan utbidningsverksamhet som ansökan avser. Enskid firma- Personbevis samt registerutdrag från skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. Ekonomisk förening- Registreringsbevis från Boagsverket samt föreningens stadgar. Av registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbidningsverksamhet som ansökan avser. Idee förening- Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens ändamå, bestämmeser om hur besut i föreningens angeägenheter fattas somt uppgift om vem som tecknar firman. Förteckning över styresens medemmar med personnummer. Av förteckningen ska framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Registrerat trossamfund- Trossamfundets stadgar. Av stodgama ska framgå trossamfundets namn, trossamfundets ändamå och bestämmeser om hur besut i trossamfundets angeägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över trossamfund från Kammarkoegiet. stiftese- Stifteseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvata stiftesens https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

10 Sida 3 av 22 egendom och motiv för stiftesens verksamhet. Registreringsbevis från änsstyresen. Nyregistrerad associationsform - Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering aternativt ändringsanmäan ti Boagsverket eer- beroende på viken associationsform som står bakom ansökan- annan registeransvarig myndighet. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att ni betat avgiften för detta.! För det fa ni inte kan bifoga ovanstående handingar ska en redogörese ämnas i ansökan av orsaken ti detta. Lägg ti biaga Offentigt infytande Offentigt infytande innebär att en kommun eer ett andsting har aktier eer andear i boaget eer föreningen eer rättsigt infytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skoagen. Om detta är faet, redogör utförigt för -bestämmanderätten i boaget eer föreningen samt kommunens infytande i boaget eer föreningen -orsakerna ti att samverkan är nödvändig mean en kommun eer ett andsting och en enskid för att verksamheten ska komma ti stånd, samt - vika särskida skä som finns med hänsyn ti utbidningens innehå eer utformning. 1.4 Kontaktperson Under handäggningstiden kommer skoinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eer undertecknar via e-egitimation ska en fumakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. D Läs mer om förenkad degivning av besut Kontaktperson E-postadress Teejon arbetet Mobi Utdeningsadress Postnummer Ort Asa Pesner, asa. pesn a n.se ' Gama stockhomsvägen Huddinge Uppgifter om befintig skoenhet skoenhetens namn skapaskoan Ange skoenhetens adress, postnummer och ort vid befintig skoa Gama stockhomsvägen 101, , Huddinge https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

11 Sida 4 av n n 'k t n mg Ange om skoenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar D Wadorf D Konfessione. Redogör för de konfessionea insagen i utbidningen. Ange skoenhetskod på den befintiga skoenheten. 1.7 skoenhetskod -- D Läs mer Byta namn- gama namnet Om skoenheten sko byta namn anges det gom/o namnet här. - Det nya namnet anges här. 1.9 Nuvarande anta eever Nuvarande anta eever vid skoenheten fördefat på respektive årskurs. F-kass Ak Ak 2 Ak3 Ak4 Ak s Ak6 Ak 7 AkB Ak9 Totat Nuvarande eevanta Utökning Beskriv övergripande hur utökningen kommer att påverka den nuvarande (eer befintiga) skoenheten. Av beskrivningen ska framgå - hur okaen och speciaokaer kommer att påverkas/utökas - hur skoenhetens ekonomi påverkas - hur antafet ärartjänster påverkas - övrigt kring hur utökningen kommer att påverka sko/verksamheten. I https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

12 Sida 5 av 22 skapaskofan finns idag i okaer på ca 950 kvm och har eever i år F- 5. Ti augusti 2015 paneras utökning av okaerna med ca 600 kvm ytterigare yta som ska täcka fokabehovetför fäsåren samt Den ytterigare ytan kommer att utgöra både ytterigare kassrum samt speciaokaer för nyttjande under dessa två äsår. Därefter fyttar verksamheten ti en het nybyggd skofoka som ska stå kar i augusti 2017 inför äsåret med kompetta speciaokaer anpassade för verksamhetens framtida fua panerade omfattning om 480 eever F-9. Panprocessen för den nya skofan igger ute hos Huddinge kommun och man kan ta de av underfag på kommunens website: Ökningen från nuvarande 155 ti panerade sutiga 480 eever. kommer att innebära att skoans omsutning nära trefadigas från dagens nivå (från ca 16 mkr per år ti ca 46 mkr fut utbyggd skaa räknat med 2015 års sko/peng, varav ca 13 mkr då hänför sig ti år 7-9). Intäkter och utgifter kommer att öka gradvis i takt med eevantaet. Under de två äsår vi haft verksamhet hittis har vi vuxit på samma sätt: från drygt 50 eever vid start HT 2013, ti 85 eever VT 2014, och, därefter ti 155 eever fäsåret Vi har organiserat oss för att kunna växa gradvis genom att använda band annat easingfinansiering som är het rörig i re Iatian ti eevantaet. Vi beräknar att kunna fartsätta utöka på detta gradvisa sätt och därmed ha en god kontro av ekonomin. På samma sätt kommer antafet ärartjänster att utökas gradvis år för år. Vi beräknar att behåa en ärartäthet på ca 1 hetidsanstäd ärare per 13 eever. Antafet pedagogiska tjänster i skoverksamheten kommer atså att öka från dagens 12 ti 37 vid fut utbyggd verksamhet (varav ca 12 hetidstjänster avser år 7-9). Vi ser. ärarrekrytering sam en kritisk process för att kunna håa hög kvaitet i sko/verksamheten, och ser stora fördear med att rekrytera några nya tjänster per år under fera års tid istäet för att göra en pötsig :expansion. Vi utformar både eevernas och äramas scheman så att ärarna samundervisar och! sampanerar en stor de av arbetet, viket är en viktig faktor för att hjäpa nyanstäda ärare in i. verksamheten och att stimuera ti fortsatt professione refektion och utvecking. Sammantaget kan konstateras att panen för verksamheten hea tiden varit att med tiden bi en skofan för hea spannet F-9. Verksamheten är inne på sitt andra äsår och skofan kommer enigt pan att så att säga "växa med eeverna". Arbetet pågår för fut med att panägga och projektera för den skobyggnad dit verksamheten kommer att fytta. Efterfrågan på patser är god och utökningen av verksamheten ti att omfatta årskurserna 7-9 kommer att ske stegvis och naturigt. Då den nya skofan ritas och byggs från grunden :med 480 eever F-9 i åtanken skapas rätt förutsättningar från grunden för verksamhet F Eevanta och eevprognos ['] Läs mer Utökning avser -~ ~-~---. o 2.1 Arskurser F-kass Åk 1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk 5 Åk6 Åk 7 Ak8 Ak9 D D 2.2 Eevanta Ange panerat anta eever per skoform, ange endast de årskurser eer skoformer ansökan om utökning avser. [i] Läs mer F-kass Åk 1 Ak2 Ak 3 Ak4 Ak s Åk 6 Åk 7 A k 8 Ak 9 Totat Läsår 1 24 o o 24 https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

13 Sida 6 av 22 Läsår 2 i '60 Läsår 3 36 '':36 ',,24 96 Fut :48 48 ': utbyggd verksamhet 2.3 Anta eever i fritidshemmet Ange panerat anta eever samt årskurser på fritidshemmetför äsår 1-3 samt vid fut utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska enigt 14 kap. 7 skoogen erbjudas ti och med vårterminen det år då eeven fyer 13 år. An to eever Arskurser Läsår Läsår 2 Läsår 3 Fut utbyggd verksamhet 2.4 Läsår skoenheten är fut utbyggd Ange viket äsår skoenheten pioneras vara fut utbyggd. Om fut utbyggd verksomhet igger ängre fram än fem år, ange skä ti detta. äsår 6, dvs Detta beror på att de två första eevkuarna (de som börjar år resp 2017) kommer att utgå från eevgrupper som i dagsäget är små (år 4 resp 5 detta äsår, samt de eever som tikommer inför HT2015 och HT2016), och vi vi kunna öka eevantaet i en takt som gör att verksamheten i dessa årskurser bir stabi. ' 2.5 Eevprognos.:. -= En eevprognos ska säkerstäfo ott sökanden får ett tiräckigt stort eevanta för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas ångsiktigt. Eevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eer därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från mågruppen ti den panerade utbidningen och skoenheten. Om eevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska föjande framgå av undersökningen: -hur intresseundersökningen är genomförd - urvasmetoden -hur många eever/vårdnadshavare som bivit tifrågade - viken information eev/vårdnadshavare fick om sökanden och den panerade skoenheten i samband med intresseundersökningen - att eev/vårdnadshavare vid undersökningstifäet fick information om att den panerade skoan är en fristående skoa - när intresseundersökningen genomfördes - vika frågor som städes vid undersökningen - resutatet från undersökningen och hur svaren är fördeade per sökt årskurs. 1' Läs mer En eevprognos ska säkerstäa att sökanden får ett tiräckigt stort eevanta för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas ångsiktigt. Eevprognosen bör grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan, gärna i kombination med andra uppgifter som visar ett riktat intresse från mågruppen ti den panerade utbidningen och skoenheten. En genere beskrivning av exempevis befokningsprognoser utgör inte en tiräckig grund för att styrka en https://w 3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

14 Sida 7 av 22 eevprognos. Under ansökningsomgång 2015 kommer skoinspektionen att titta på eevprognosen i förhåande ti befintiga sökföden ti kommunaa och fristående skoor i berörda kommuner. För att kunna generaisera svaren ti en popuation stäs det krav på att vaet av detagare ti intresseundersökningen skett sumpmässigt, att detagarna är representativa för skoans mågrupp och att antaet detagare är tiräckigt många för att dra generea sutsatser av undersökningen. Om resutatet av en intresseundersökning redovisas i form av köistor eer intresseanmäningar ti den sökta skoenheten är det utöver ovanstående punkter viktigt att eevens födeseår redovisas (ange ej personnumret), samt att det tydigtframgår att istorna rör den sökta skoenheten i den aktuea kommunen. Om eevprognosen baseras på eever vid en befintig kommuna skoa som ska äggas ner bör det utöver ovanstående punkter bifogas en redogörese av hur ansökningsförfarandet för dessa eever kommer att se ut. Har ti exempe samtiga eever på skoan, oavsett årskurs, informerats om att de måste söka in ti skoan på nytt om skoan ombidas ti en fristående skoa? Redovisat eevunderag ska igga ti grund för verksamhetens budget. Vår eevprognos bygger på fem dear: } Antagandet att befintiga eever fortsätter ti och med år 9 2) Anays av söktryck ti år 1-5 sedan skoan startade 3) Inkomna anmäningar för start i år 3 eer senare från och med HT2015 4) Pan för rekrytering av eever ti HT2015 och HT2016 5) Genere prognos för befokningsutvecking i Huddinge kommun } Samtiga befintiga eever i skapaskoan år F-5 har vid skova och antagning informerats om att vår ambition är att kunna erbjuda även år 7-9 i tid för att aa de eever som börjar på skapaskoan ska kunna gå kvar under hea sin grundskoetid. Vi utgår därför från att de eever som idag går i skapaskoan kommer att fortsätta i den utökade verksamheten. 2} Från höstterminen ti vårterminen under skoans första äsår ökade vi eevantaet i år 1-4 med 18 eever, från 27 ti 45. Ti höstterminen skoans andra äsår utökade vi denna eevgrupp (som nu bev år 2-5) med ;ytterigare 19 eever. Inför det andra äsåret genomförde vi inga speciea marknadsföringsinsatser för 'dessa ådrar, utan fick intresseanmäningar främst från famijer som hört om skoan från befintiga eevers :famijer eer fyttat in i skoans närområde. 3) Den 31 januari 2015 hade vi 29 inkomna anmäningar för start i årskurs 3-6 HT2015 samt ytterigare 12 för start i årskurs 3-7 HT ) Vi panerar att under. våren 2015 göra insatser för rekrytering av eever ti årskurs 5 och 6 med start HT2015. Mået är att öka dessa eevgrupper ti totat 48 eever från och med HT2015. Vi kommer att återkomma öpande under våren med uppdateringar utifrån dessa insatser för att stämma av att prognosen håer. 5) Konsutföretaget WSP skriver i sitt PM "Kommunaekonomisk bedömning Huddinge ÖP 2030" föjande: "Mean 1990 och 2010 ökade antaet barn i försko e- och sko/åder. Ökningen bedöms fortsätta mean 2010 och Det finns idag inte någon överskottskapacitet i befintiga skoor i Huddinge utan det kommer att behövas fortsatt beredskap för utbyggnad. Eftersom översiktspanen ti stor de förutsätter förtätning kommer befintiga skoor att ti viss de kunna utnyttjas. Fera skoor behöver anpassas ti större eevunderag och på andra stäen behövs investering i nya skoor." Vi för öpande diaog med kommunens poitiker och tjänstemän och har en samsyn om att de panerade skopatserna på skapaskoan kommer att behövas. En sammanfattning av vår beräknade expansion finns i bifogad fi. Lägg ti biaga 3. Ekonomi D Läs mer om aktue agstiftning, förordningar och propositioner https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

15 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame= Sida 8 av 22 IC Läs mer om inhämtning av kredituppysning IC Läs mer 3.1 sökandens budget Sökanden ska ämna in en ikviditetsbudget för äsår samt en resutatbudget för äsår, 2 och 3 aternativt en bidragskaky, det vi säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociaa avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hea skoverksamheten aternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan viken typ av budget som ämnas in samt hur många eever och ärare den är beräknad på. Beskriv nedan hur sökanden med inämnad ikviditets- och resutatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvaitet och varaktighet. Utgå exempevis från skoverkets jämföreseta och kommentera eventuea större avvikeser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för ti exempe eevhäsa eer försäkringar, ange skäet ti detta. Budgetarna baseras på erfarenhet från nuvarande verksamhet och prognosarbete. Vi ser att verksamheten kommer att kunna stärkas och utveckas vidare från den verksamhet som bedrivs idag. Budgetarna ser sunda ut och vi bedömer att vi kan driva verksamhetens med både kvaitet och varaktighet utifrån dessa prognoser. 3.2 Årsredovisning/årsboksut Bifoga den senaste årsredovisningen/årsboksutet om sådan finns. Om sökanden har gått med förust de senaste åren/perioderna eer om boagets/föreningens ekonomi visar åg ikviditet och/eer soiditet, redogör i förekommonde fa för bakgrunden ti detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. IC Läs mer Verksamheten gör i dagsäget ett positivt resutat.. Räkenskapsåret förängs fram ti juni 2015 för att ägga om räkenskapsåret så att det sammanfaer med äsåret. Under heåret 2014 görs en förust. koppat ti verksamhetens startperiod men idag är resutatet som sagt positivt på månadsbsis, och vi kommer enigt nuvarande prognos att ha ett positivt resutat för räkenskapsåret , samtför äsåret Likviditeten är åg (enigt pan) pga etaberingskostnader i samband med etabering av nuvarande okaer (pavijonger). Ytterigare aktieägartiskott eer ån från ägarna paneras, under våren 2015 för att finansiera etabering av de tikommande okaerna inför kommande två äsår.. Deårsrapporter för VT2014 samt HT2014 finns bifogade i avsnitt 9, Övrigt. 1 1 Lägg ti biaga 3.3 Grundbeopp Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbeopp per sökt skoform. Beoppet ska stå i överensstämmese med det angivna eevantaet inom respektive skoform. Av redogöresen ska framgå - beoppets storek och hur det har beräknats - vika kontakter som tagits med kommunen IC Läs mer

16 Sida 9 av 22 våra beräkningar har vi utgått från det grundbeopp som besutats av Huddinge kommuns grundskaenämnd för vårterminen Besutet är hämtat från tjänsteutåtande med diarienr GSN- 2014/ , som finns att äsa på 10/Besut-om-bidragsbeopp.pdf Grundbeoppet för årskurs 6-9 faststäs där ti kr per år. budgeten mutipicerar vi detta med beräknat eevanta i år 7-9 per år: 24 eever för äsår 1, 60 eever för äsår 2, 96 eever för äsår 3. Både intäkter och utgifter har budgeterats i 2015 års prisnivå. Vi har i budget inte tagit med några tiäggsbeopp eer socioekonomiska bidrag. Vi beräknar inte att de 1 påverkar resutatet eftersom de tikommer utöver grundbeoppet men också används fut ut ti att förstärkt personatäthet och kompetensutvecking utöver budget Lån/ägartiskott/aktieägartiskott i samt finansiering med egna mede Om ån/ägartiskott/finansiering med egna mede upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån- styrk posten ån med aktuet undertecknat fåneöfte från ti exempe bank. Av fåneöftet ska framgå viket beopp som kan/kommer att ånas ut. ~ Läsmer Om sökanden avser att åna pengar från en bank, inkom med åneöfte. Av fåneöftet bör det framgå - viken bank som avser att åna ut pengarna - boagets/föreningens namn och organisationsnummer - viken summa som ska ånas ut - åneöftets gitighetstid - eventuea vikor för ånet - datum då åneöftet är undertecknat - kontaktuppgifter ti banken. Aktieägartiskott/ägartiskott- Om mede tiskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuet intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt ti exempe kontoutdrag, årsredovisning eer iknande som visar att meden finns att tigå. Finansiering med egna mede- Med detta avses ti exempe mede som finns tigängiga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med ti exempe sökandens senaste årsredovisning och förkara vika mede sökanden avser nyttja. Vi avser inkomma med kompettering i form av kvittens efter att ikviditeten stärks under våren Lägg ti biaga 3.5 Övriga inbetaningar/intäkter Om övriga inbetaningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fa vad posten omfattar och med viket beopp. Om detfinns utbetaningar/kostnader som kan hänföras ti inbetaningarna/intäkterna ange beopp och var de återfinns i budgeten. Tiskott av mede som inte omfattas av ån/ägartiskott/finansiering med egna mede, styrks ti exempe med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravta, inbetaningar från medemmar eer iknande. D Läs mer Lägg ti biaga https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

17 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame= Sida O av Likviditetsbudget och resutatbudget Inkom med en ikviditetsbudget och resutatbudget för ös år 1, 2 och 3. Utgå från skoinspektionens budgetma nedan. Observera att angivna kostnader äsår 1 bör överensstämma med totaa utbetaningar i ikviditetsbudgeten. Förkara eventuea avvikeser. ID Läs mer Likviditetsbudget äsår 1 Resutatbudget Inbetaningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kammunat bidrag Kommunat bidrag förskoek/ass förskaekass Kommunat bidrag Kommunat bidrag ' grundskoa grundskoa. Kommunat bidrag fritidshem Avgift fritidshem Lån Kommunat bidrag ' fritidshem Avgift fritidshem Övriga intäkter Aktieägartiskott/ ägartiskott Finansiering med egna mede Annan finansiering övriga inbetaningar Summa inbetaningar Summa kostnader Utbetaningar Kostnader Persona Persona skoedning skoedning ; Lärare förskoek/ass Lärare förskoek/ass Lärare grundskoa, Lärare grundskoa Persona fritidshem Persona fritidshem Övrig persona Övrig persona! Administration Administration 48384,120960! Rekrytering Rekrytering ' '15000,15000 Fortbidning Fortbidning Lokaer /Utrustning Lokaer/Utrustning Lokakostnad Lokakostnad Kostnader för Kostnader för

18 Sida 11 av 22 speciaokaer speciaokaer Möber Datorer Teefon, kopiator mm Läromede Läromede Litteratur/utrustning/ Litteratur/utrustning/ skobibiotek (ink skobibiotek {ink programvaror, icenser) programvaror, icenser) Övrigt Information och annonsering Övrigt Information och annonsering Eevhäsa Eevhäsa '45696 ' skomåtider! skomåtider : studieresor studieresor Försäkringar 3057 Försäkringar studie- och studie- och yrkesvägedning yrkesvägedning Övriga kostnader Övriga kostnader Finansiea poster Räntor Amorteringar Finansiea paster Räntor Avskrivningar Möber Datorer Teefon, kopiator mm Summa utbetaningar Summa kostnader Över /underskott Vinst/förust Resutatbudgeten Om resutatbudgeten visar ett negativt resutat äsår 1 och boaget/föreningen inte har ett eget kapita som täcker förusten, redovisa hur förusten sko täckas. Om resutatbudgeten visar ett negativt resutat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som ägst ett noresutat samt hur sökanden ska arbeta för ott uppnå detta. Kontorsutrustning/ Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier förbrukningsinventarier Avgift fritidshemmet ---~--- Avgifter som en enskid huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäiga. https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

19 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame= Sida 12 av 22 Om sökanden avser att ta ut avgift för eeverna i fritidshemmet ska föjande framgå - avgiftens storek -hur den har beräknats (exempevis kommunens maxtaxa). [] Läs mer 4. Lokaer [] Läs mer \ : 4.1 Lokaer Redogör för om okaerna behöver förändras ti föjd av den titänkta utökningen. Ange i sådant fa på viket sätt detta ska ske. Ange även yta för utökning samt för hea skoenheten och skoans adress. 1 En ny skobyggnad är under utvecking och beräknas stå kar hösten 2017 för 480 eever F-9. Aa 'erforderiga okaer ritas och byggs givetvis med årskurs F-9 i åtanke från start. Läsåret bedrivs i, verksamheten i okaer som finns idag samt som tikommer ti höstterminen Den nya!skobyggnaden paneras utgöra en totayta på ca kvm. De nuvarande okaerna utgör ca 950 kvm i och kommer att kompetteras med ytterigare kvadratmeter ti hösten De okaer som i tikommer ti höstterminen kommer att inrymma speciaokaer. 4.2 Speciaokaer Redogör för tigången ti speciaokaer för de årskurser som utökningen avser. Ange om sökanden hyr speciaokaer externt eer om dessa inryms inom den befintiga skoenheten. Redogör för speciaokaer för nedanstående ämnen Hem- och konsumentkunskap Finns i den nya skobyggnaden från h t Ryms första äsåret inom de nya okaer (pavijonger) som etaberas under första havåret Idrott och häsa Finns i den nya skobyggnaden från ht Första äsåret genomförs idrott och häsa i en kombination av bafintiga okaer, utomhus och inhyrda i externa speciaokaer. Naturorienterande ämnen (bioogi, fysik, kemi och teknik} Finns i den nya skobyggnaden från ht Ryms första äsåret inom de nya okaer (pavijonger) som etaberas under första havåret Söjd Finns i den nya skobyggnaden från ht Ryms första äsåret inom de nya okaer (pavijonger) som etaberas under första havåret s. skoenhetens edning och persona

20 ~~~~~---~~~~-- Sida 13 av Rektor ~ För edning av skoenheten ska det finnas en rektor. sökanden har en rektor som genom utbidning och erfarenhet har pedagogisk insikt enigt 2 kap. 11 skoagen. ' 5.2 Lärare - behörighetskrav För undervisning i förskoek/ass och i grundskoan stäs krav på ärarnas utbidning. Endast den som har egitimation som ärare eer förskoärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fa.!'i sökanden för försko/ek/assen/grundskoan kommer att föja kraven på ärares utbidning enigt 2 kap. 13 och skoagen. f Persona i fritidshemmet- utbidning För undervisning i fritidshemmet stäs krav på personaens utbidning. Utöver ärare eer förskoärare får det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan persona med sådan utbidning eer erfarenhet att eevernas utvecking och ärande främjas.!'i Sökanden för fritidshemmet kommer att föja kraven på personaens utbidning och erfarenhet enigt 2 kap. 14 skoagen. 5.4 Antaärare - förskaekass Ange beräknat antaärare i färskoekassen uttryckt i anta personer och anta hetidstjänster. Om du anger ärarantaet med decimaer, ange det med punkter (t ex. 4.5) istäetför kommatecken (4,5}. D Läsmer Anta personer Läsår 3 Läsår 1 Läsår 2 Anta Anta Anta Anta personer hetids- personer hetids t}anster t}anster Anta hetids-... t}anster Fut utbyggd verksamhet Anta personer Anta hetids-... t}anster Anta eever per ärare, äsår 1 Anta eever per ärare, äsår 2 Anta eever per ärare, äsår 3 Anta eever per ärare, fut utbyggd verksamhet N an N an N an N an 5.5 Antaärare -grundskoa Ange beräknat antaärare i grundskoan uttryckt i anta personer och anta hetidstjänster för båda sökt utökning och för hea skoenheten. Lämna även en redogörese för hur ärarresurserna ska organiseras på skoan. Om du anger ärarantaet med decimaer, ange det med punkter (t ex. 4.5) istäet för kommatecken (4,5). https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Downoad.asp?inine= &FILEREF=771134&frame=

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00 KALLELSE 2014-08-27 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS BYGGNADSNÄMNDEN Pats/ tid Sammanträdesrum Bjäerup A onsdagen den 17 september 2014 k18:00 Godkännande av dagordning 2 Faststäande av tid

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1969 KUNGL ORLL.. ~u

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer