Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

2 Innehå 1 Kort om Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande 16 Kunder 19 Medarbetare och sociat ansvar 24 Mijöansvar 26 Kort om håbarhet 27 Intressentdiaog 28 Översikt håbarhetsarbete 30 Uppförandekod i korthet 31 FN:s Goba Compact 32 GRI-index 36 Definitioner Cybercom är ett IT-konsutboag som hjäper edande företag och organisationer att ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter. Boagets expertisområden täcker hea ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därti erbjuder boaget goba everanskapacitet för okaa och internationea affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockhom. Om rapporten Den här rapporten är Cybercoms kombinerade års- och håbarhetsredovisning för Den är uppdead i två dear där företagspresentation och håbarhetsredovisning återfinns i Cybercom i ord och förvatningsberättese, räkenskaper och boagsstyrningsrapport återfinns i Cybercom i siffror. Koncernredovisningen har upprättats i enighet med Internationa Financia Reporting Standards (IFRS) och boagsstyrnings rapporten föjer kraven i 6 kap 6 Årsredovisningsagen och punkt 10 i Svensk kod för boagsstyrning. Cybercoms håbarhetsredovisning redovisas enigt GRI, som är internationea riktinjer för håbarhetsredovisning, nivå C, version G3.1. Redovisningen av indikatorer för Cybercom, GRI- index, återfinns på sidorna eer på signerade Cybercom FN:s Goba Compact och föjer dess tio principer för ansvarsfut företagande. Den här rapporten utgör Cybercoms åriga kommunikation kring hur vi ever upp ti och arbetar med dessa.

3 Kort om 2013 Viktiga händeser Under 2013 vände Cybercom aa dear av verksamheten ti att gå med vinst. Cybercom gjorde framsteg i arbetet med att strategiskt bredda boagets kundbas och ytterigare integrera aa dear av organisationen. Cybercom utökade sin satsning på affärer inom IT-säkerhet och anserade Compiance Porta som stödjer innovativa processer inom kravuppfynad genom interaktiv kravhantering och visar status på verksamhetens säkerhet i reatid. SL (Storstockhoms Lokatrafik) är en viktig kund. Den finska Utbidningsstyresen vade Cybercom för uppdrag gäande Utbidningsstyresens webbtjänster för ärande. Avtaet täcker fyra år. Cybercom fick förtroendet från E-egitimationsnämnden gäande federationstjänster för svensk e-egitimation, som handar om att göra svenskars digitaa identifiering säker. Smart Axiata, Kambodjas näst största everantör av mobia tjänster, vade Cybercom ti ett viktigt optimeringsarbete av mobinät. Cybercom öppnade ett projektkontor i Kista, Sverige, för fera scrum-team i agi utvecking tisammans med Ericsson. Cybercom tecknade nytt ramavta med Skatteverket på orterna Göteborg, Sona och Östersund. Avtaet öper över ett år med en option på ytterigare ett år. Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Cybercom tecknade ramavta gäande konsuttjänster inom produktutvecking. Cybercom vann en affär med Wireess Maingate gäande M2M och utveckar en ösning för att öka användarnas möjighet att mäta och optimera sin energiförbrukning. I 2013 års ABright-rapport bev Cybercom utsett ti IT-sektorns bästa företag när det gäer andeen kvinnor på edande befattningar. Cybercom fick utmärkesen bästa IT-arbetspatsen 2013 i Poen. Under 2013 vände Cybercom aa dear av verksamheten ti att gå med vinst. 62% Cybercoms aktieutvecking under 2013 Nycketa Omsättning 1 481, , ,1 Röreseresutat, EBIT -125,4-11,4 60,2 EBIT margina, % -8,5-0,9 5,0 Periodens resutat -144,2-53,1 41,5 Resutat per aktie, SEK -4,0-0,67 0,23 Anta anstäda % EBIT-margina Ekonomiskt skapat och fördeat värde Intäkter Ersättning ti anstäda Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar Reaisationsförust Finansnetto Skatt Vägörenhet Utdening ti aktieägare Totat Fördeat värde 2013 Ersättning ti anstäda, 66,42% Övriga externa kostnader, 26,33% Av- och nedskrivningar, 2,19% Reaisationsförust, 0,00% Finansnetto, 0,58% Skatt, 0,99% Vägörenhet, 0,01% Utdening ti aktiägare, 0,00% Företagspresentation och håbarhetsredovisning

4 Cybercom på 3 minuter Kundens främsta affärspartner Cybercom är ett innovativt ITkonsutboag som grundades i Sverige Idag hjäper vi företag och organisationer att ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter och stärka deras konkurrenskraft. Vi erbjuder Connectivity Vi ser stora möjigheter i utveckingen av framtidens kommunikation. Där interaktionen mean människor ökar, där tjänster och system möter nya behov. Och där mobiitet är en sjävkarhet. Vi bidrar passionerat ti våra kunders affärer och vi vi vara en sjävkar och trygg partner. Teknik, innehå och människor är idag beroende av varandra. Det handar om at från biar, fygpan, smarta hem, arm, mobia betaningssystem ti kompexa teekomnät. At detta är Connectivity och i grund och botten handar det om att göra tjänster i vår vardag enkare och mer effektiva. Kunder Cybercom arbetar efter visionen att vara kundens mest betrodda affärspartner i den uppkoppade värden. Våra uppdragsgivare finns framförat inom teekombranschen, industri- och fordonssektorn, offentig sektor, samt hande och media. Det är edande pattformsutveckare, innehåseverantörer, operatörer, appikationsutveckare och tiverkare som har behov av att system, appikationer, produkter och tjänster kan kommunicera med varandra snabbt, effektivt och säkert och på rätt sätt. Ama Media Group, Ericsson, MTV Oy, Miicom, Outotec, SAAB AB, Sony Mobie, TeiaSonera, Trafik verket, AB Vovo är våra största kunder och står för 43 procent av vår omsättning. 98% av våra kunder vi rekommendera oss 43% av vår omsättning kommer från våra 10 största kunder Omsättning per bransch Teekom, 36% Offentig sektor, 25% Industri, 22% Media, 5% Bank & finans, 2% Hande, 4% Övrigt, 6% 2 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

5 Erbjudande Cybercom erbjuder tjänster inom: Connectivity Management Connected Engineering Digita Soutions Secure Connectivity Våra uppdrag kan vara att utvecka t jänster för att mäta och optimera energiförbrukning, att utvecka mobia appikationer eer digitaa tjänster som stärker banden mean företag och kunder, att styra hissar mer resurseffektivt, att utvecka metod- och processtöd för informations- och IT-säkerhet eer het enket bygga ett nytt mobinät. Marknad Cybercoms viktigaste marknad är Norden, där vi har verksamheter i Sverige, Finand och Danmark. Med ytterigare etaberingar i Poen, Dubai, Singapore och ett joint venture i Indien finns vi i sammanagt sju änder. Omsättning per segment Sverige, 73% Finand, 18% Internationa, 9% Håbarhet Cybercom strävar efter att vara det håbara IT-konsutboaget. Håbarhetsfrågor är viktiga för våra kunder, våra ägare och våra medarbetare. Vi tar ansvar i våra uppdrag som IT- konsuter gentemot kunder, samhäet och mijön i stort. Vi utvärderar våra affärer för att säkerstäa att vi agerar etiskt och i inje med FN:s Goba Compact och dess riktinjer för håbarhet och sociat ansvarstagande. Etik och mora ska präga vår verksamhet. Affärsetik är en stående punkt på edningsgruppens agenda. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

6 4 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

7 Vd har ordet Starkare på aa pan Med en ny strategi i ryggen har Cybercom utveckats i rätt riktning under Vårt fokus har varit på önsamhet och vi står finansiet starkare än för ett år sedan. Med fem procent i röresemargina är vi havvägs ti vårt ångsiktiga finansiea må. Vi har fer måsättningar* än så och vi fortsätter att förändra boaget för att skapa ett större värde för våra kunder, medarbetare och ägare. Strategiska prioriteringar för att skapa en förtroendeaffär Vi föjer vår strategi från 2012 en grund för Cybercoms ångsiktiga utvecking. Cybercom har en etaberad position inom Connectivity att genom IT ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter. Marknaden för Connectivity har en fantastisk framtidsutsikt när branschen taar om mer än 50 mijarder uppkoppade enheter redan Vi agerar på en goba marknad med goba konkurrens. Nycken ti vår framtid igger i att skapa en förtroendeaffär, där vi är våra kunders affärspartner när det gäer Connectivity. Vi har därför under året arbetat med att väja ut ett anta kundkonton där vi ser att vi kan ha en strategisk betydese för kunden framåt och där vi kan växa vår affär ti att spänna över hea vårt erbjudande, aa våra fyra affärsdomäner. Vi fokuserar på ett djupare samarbete med utvada kunder och jobbar mer och närmare med dessa. Detta skapar bättre verksamhetskunskap och fastare reationer, viket vi tjänar på inte minst i en nyckfu konjunktur. Band våra strategiska prioriteringar finns också att öka andeen hehetsåtaganden och andeen Bended Deivery, där vi drar nytta av effekten att arbeta tisammans med våra koegor i Poen och Indien för everanser i Norden. Här finns stora möjigheter för Cybercom. Möjigheter som vi under året inte yckats reaisera i den takt vi önskat. Vi har medvetet förfyttat oss för att bättre baansera vår kundportföj mot framförat tre branscher och vi börjar nu få en jämnare fördening mean offentig sektor, industri och teekom. Det ger en stabiare utvecking för oss och vi bir mindre beroende av en enskid branschs konjunktur. *Läs mer om Cybercoms må och utfa på sid Vår värd Vår hemmamarknad är Norden, där genererar vi drygt 90 procent av vår omsättning. Detta är vårt okomotiv, vi har ett etaberat varumärke och vi har goda möjigheter att växa vår affär. Vi ser även en god potentia i den poska marknaden, där vi under året investerat i att etabera en växande oka affär. Ti detta adderar vi vår internationea Connectivity Managementaffär som är vår spets hos operatörskunder i Meanöstern, Asien och Afrika. Det är en viktig krydda i Connectivity, en mindre de som ger mersmak, då våra erfarenheter därifrån är värdefua i ekosystemet kring den uppkoppade värden. Det handar många gånger om nya banbrytande affärer, nya marknader, oväntade tjänster på oväntade patser. En håbar integrerad verksamhet Under året har vi förbättrat vår önsamhet och vänt ti vinst i samtiga verksamhetsdear i koncernen. Vi har fortfarande förbättringar att göra men arbetar nu mer integrerat, viket givit effektivitetsvinster. Så ska vi fortsätta. Det handar ti exempe om förbättrade HRprocesser och tydigare karriärvägar, viket bir at viktigare då vår bransch generet har en högre medarbetaromsättning idag jämfört med tidigare. Medarbetarrörigheten ger energi och nya infuenser, men kan även bi kostsam. Cybercom behöver fer yngre medarbetare. Vi är vä medvetna om utmaningen branschen står inför när det gäer kompetensförsörjningen framåt. Det är oroväckande att intresset för tekniska utbidningar hos unga idag har minskat. Det vi vi ändra på. Cybercom bidrar i oika sammanhang för att öka intresset för teknik hos den yngre Företagspresentation och håbarhetsredovisning

8 Vd har ordet Nycken ti vår f ramtid igger i att skapa en förtroendeaffär, där vi är våra kunders affärspartner när det gäer Connectivity. generationen och ett exempe på det är vårt partnerskap med Sveriges nationea vetenskapscentrum i Göteborg, Universeum. Mångfad bir at viktigare för våra kunder och oss. Det är positivt då mångfad skapar dynamik. Jag är gad över att vår edningsgrupp består av 40 procent kvinnor och har medemmar från tre änder, då jag ser edningen som en förebid i vårt arbete för ökad mångfad. Under året har vårt håbarhetsarbete uppmärksammats många gånger av våra kunder. Detta är en avgörande de i vår väg framåt. Vi utmärker oss band våra konkurrenter genom vår transparens och vår sedan 2010 införda redovisning enigt GRI. Vi har även undertecknat FN Goba Compact. Dess principer är en sjävkarhet för oss och jag är övertygad om att det stärker både vår affär och vårt s.k. Empoyer Brand. Connectivity i sig är en fantastisk håbarhetsingrediens. Genom Connectivity kan vi effektivisera, energibespara, göra tjänster och service tigängiga för fer människor oavsett tid och rum, öppna upp för demokratisering och göra vardagen enkare och mer innehåsrik för våra kunder och deras kunder. Vi utveckar ti exempe tjänster som Cybercom Green Connectivity där vi hjäper operatörerna att spara energi och Cybercom Coud, där vi resursoptimerar server utrymmen och kunderna kan skaa upp och ner sin virtuea serverkapacitet efter behov. Vi utveckar system som säkerstäer integritet och identifikation och vi hjäper organisationer och myndigheter att öka sin tigängighet för brukarna. Innovationskraftens potentia När vi nu bickar framåt väntar möjigheter men också utmaningar. Det är vi redo för. Vi har en stark organisation och en tydig måsättning att öka vår förändringstakt för att förbättra vår önsamhet ytterigare och skapa tiväxt. Marknadsutveckingen i Norden har under 2013 givit bandade kortsiktiga signaer, men den ångsiktiga utvecking som vi måade upp när vi ade vår strategi och vade att fokusera på Connectivity är nu en reaitet för både näringsiv och samhäe, våra kunder. Den nordiska marknaden för sakernas internet förväntas växa mycket snabbare än den gobaa marknaden i övrigt. I detta igger en ovande potentia för Cybercom både geografiskt och tekniskt. Avsutningsvis vi jag tacka för det engagemang vi möter hos våra ägare, det förtroende vi får från våra kunder och den passion jag möter hos mina koegor som drivs och attraheras av den innovationskraft som finns i Cybercom. I det igger en god potentia framåt. Nikas Fyborg Vd och koncernchef Cybercom Group 6 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

9 Här finns Cybercom Sverige Kontor: Sundsva, Östersund, Stockhom, Linköping, Huskvarna, Göteborg, Mamö, Karskrona Kunder inom främst: teekom, offentig sektor, industri, hande Finand Kontor: Tammerfors, Åbo, Hesingfors Kunder inom främst: offentig sektor, industri, media Poen Kontor: Warszawa, Lodz Kunder inom främst: teekom, hande, industri Danmark Kontor: Köpenhamn Kunder inom främst: teekom, offentig sektor, bank och finans Indien Kontor: Mumbai Kunder inom främst: teekom, industri Nordiskt fokus Cybercoms verksamhet sprider sig över fera geografiska marknader. Vår hemmamarknad är Norden. Poen, Indien, Dubai och Singapore är internationea kompetenscentra, som des stödjer den nordiska affären och des representerar egna speciaistaffärer. Dubai Kunder inom främst: teekom Singapore Kunder inom främst: teekom Totat anta medarbetare 2013 Företagspresentation och håbarhetsredovisning

10 USD År 2020 förväntas marknaden för the Internet of things ha ökat med 1,9 bijoner USD. 5% Om två år förväntas IT- och tee kombranschen utgöra 5% av värdens totaa BNP. x2 Den nordiska marknaden för machine-to-machine förväntas växa dubbet så fort som i övriga värden ,5 mijarder uppkoppade enheter mijarder uppkoppade enheter mijarder uppkoppade enheter 16,5% Utsäppen av växthusgaser har potentiaen att minska med 16,5% årigen ti föjd av innovativa ösningar inom Internet of things. Käor: The Internet of Everything, Cisco IoE Vaue Index Study, Radargroup. Arthur D Litte: GeSI SMARTer 2020: The Roe of ICT in Driving a Sustainabe Future. 8 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

11 Kort om marknaden Framtiden formar vår strategi Vi ever i ett mer uppkoppat samhäe. Det är idag tydigt för de festa. Och det går fort. Utveckingen pekar mot att det kommer finnas över 50 mijarder uppkoppade enheter år I takt med att fer enheter koppas upp, växer även antaet branscher och företag som behöver påitig hjäp att dra nytta av det uppkoppade ekosystemet. Det stärker konkurrenskraften, det sparar pengar och resurser. Det bir at tydigare att edande befattningshavare måste tänka i nya banor kring sina IT-strategier och inkudera uppkoppade maskiner och smarta enheter. Samtidigt fyttas företagens IT-budgetar i at högre grad ti verksamhetscheferna där IT idag är en naturig och viktig de av verksamheten, affären och tjänsten. Det är i dessa möjigheter inom den gobaa Connectivity-marknaden som Cybercoms strategi tar sin utgångspunkt. Det är en värd i snabb förändring, där den som vi yckas bättre än andra behöver förstå hur man kan ta tivara de möjigheter som uppstår nu och samtidigt igga i framkant i förståesen för hur morgondagens utmaningar kommer att se ut. Det är också en värd som ger näring ti idéer. När fer och fer enheter kommunicerar med varandra föds även nya kreativa sätt att kapitaisera på de möjigheter som skapas. Paraet med att fer enheter bir uppkoppade ökar även behovet av säker och påitig kommunikation mean den uppkoppade och den fysiska värden. Det är på denna viktiga hörnsten som Cybercoms strategi viar. Det är där vi är som starkast och där den största potentiaen finns. Och som vi sammanfattar i ett ord Connectivity. Marknadstrender som skapar fer affärer: Sakernas Internet nya patser och saker bir uppkoppade, digitat representerade och kan kontroeras/styras oberoende av pats. Ökat behov av nätkapacitet mobi- och datanätoperatörer har behov av att nyttomaximera, expandera och uppgradera sina nät för att möta den ökande efterfrågan. Företagens everansmodeer företag satsar på onineösningar och e-handestjänster för att nå sina kunder. Säkerhet i kövattnet av NSA-debatten har fokus satts på att skydda kundernas data. Säkerhet och personig integritet igger högt på agendan för operatörer och etaberade mobitiverkare. Produktifiering av IT IT bir atmer en industriaiserad tjänst, atmer monbaserad. Ökad ande offshore företag ägger ut IT-uppdrag ti ågkostnadsänder. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

12 Strategi Vi förändrar spepanen Cybercom är i ett förändringsarbete. En ny 3-årsstrategi ades Vår vision är att vara kundens främsta affärspartner i den uppkoppade värden. Norden i fokus Cybercoms verksamhet sprider sig över fera geografiska marknader. Fokus igger på hemmamarknaden Norden. Poen, Indien, Dubai och Singapore är internationea kompetenscentra, som des stödjer den nordiska affären och des representerar egna speciaistaffärer. Från vår hemmamarknad föjer vi också med många kunder i gobaa uppdrag. Under 2013 hade vi uppdrag i drygt tjugo änder. Integrerad omvärd integrerad organisation En centra de av Cybercoms sätt att se på värden är att den fungerar som bäst när aa dess beståndsdear är sammankoppade och kan kommunicera effektivt med varandra. Samma sak gäer för Cybercoms interna organisation. Därför pågår ett arbete för att ytterigare knyta samman aa dear av Cybercom ti en integrerad organisation med en gemensam säjorganisation, gemensamma stödfunktioner och goba everanskapacitet. Genom detta får Cybercoms kunder bästa nytta av vårt erbjudande. Större åtaganden och baanserad kundportföj Cybercom har historiskt sett haft många åtaganden inom teekomsektorn. Idag agerar Cybercom kataysator i nya sammanhang där kunder vi dra nytta av mobiitet och uppkopping. Under de senaste åren har en medveten breddning av kundbasen skett och under 2013 har Cybercom skapat en baanserad kundportföj inom framförat offentig sektor, tiverkande industri samt teekom. Tidigare har Cybercom ofta haft en reativt iten de av varje enskid kunds affär, men ambitionen är att öka denna de hos strategiska kunder genom att säja Cybercoms samade erbjudande och everera fer hehetsösningar. Ett tydigare arbete med Key Account Management har införts under året med positiva resutat. Vår vision är att bi våra kunders mest betrodda partner och för att yckas fokuserar därför Cybercom på färre anta kunder än tidigare, men affären hos varje kund ska vara större, mer effektiv och önsam. Detta gynnar både oss och våra kunder. 10 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

13 Strategi Strategisk förfyttning ti 2015 Organisation Mer integrerad Erbjudande Mer fokuserat Kundportföj Bättre baanserad Kundreation Större uppdragsvoym per kund Åtaganden Fer hehetsåtaganden Företagspresentation och håbarhetsredovisning

14 Må och utfa På god väg Cybercom ska uppfattas som det mest väkända och respekterade varumärket inom Connectivity hos kunder, medarbetare, på arbets marknaden och hos våra ägare. Under de kommande två åren ska vi bi en edande everantör av tjänster inom Connectivity på den nordiska marknaden i kombination med en värdefu goba everanskapacitet. Finansiea må Styresen faststäde 2011 ångsiktiga finansiea må för Cybercom. Prioritering under 2013 har varit önsamhet och skudsättningspoicy. Må uppfyt Positiv utvecking Ej appicerbart/ingen data Må ej uppfyt och/eer negativ utvecking Område Måformuering Utfa 2013 Lönsamhet Cybercom ska höra ti de mer önsamma boagen band sina närmast jämförbara konkurrenter och nå en EBIT-margina om 10 procent. EBIT- marginaen var 5,0% (-0,9). 5% Tiväxt Cybercom ska sträva efter en tiväxt om 10 procent per år över en konjunkturcyke. Omsättningen minskade med 11,0% (9,6). Förvärvspoicy Organisk tiväxt och önsamhet är de viktigaste måsättningarna för Cybercom men seektiva förvärv som är värdeskapande och bidrar ti tiväxten kommer att utvärderas mot strategin. Inga förvärv skedde under året. Cybercom ska ha en nettoskud som över tid inte överstiger 30 procent av det egna kapitaet. Nettoskuden uppgick ti 10% (19). 10% Skudsättningspoicy Utdeningspoicy Cybercom ska betaa en utdening ti sina aktieägare på minst 30 procent av nettoresutatet, under förutsättning att inga särskida överväganden föreigger när det gäer boagets finansiea situation eer paner. 0%. Med hänsyn ti boagets pågående förändringsarbete föresår styresen årsstämman, som hås den 7 maj 2014, att ingen utdening ska utgå för räkenskapsåret Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

15 Må och utfa Operativa må Må uppfyt Positiv utvecking Ej appicerbart/ingen data Må ej uppfyt och/eer negativ utvecking Område Måformuering Utfa 2013 Kundportföj Inom de kommande två åren ska vi ha en baanserad kundportföj med 30 procent av omsättningen från teekom, 30 procent från offentig sektor och 30 procent från tiverkande industri. Teekom 36% (40) Offentig sektor 25% (24) Industri 22% (18) Övrigt 17% (18) Kundbas Inom de kommande två åren ska vi bredda kundbasen så att de tio största kunderna inte utgör mer än 35 procent av omsättningen och ingen enskid kund står för mer än 15 procent av omsättningen. De tio största kunderna utgör 43% (48) och den största kunden 14% (10) av omsättningen. Uppdragstyp Vi vi ha en jämn fördening av försäjningen mean konsuttjänster och hehetsåtaganden/ösningar i våra uppdrag. Hehetsåtaganden och projekt 38% (39) Konsuttjänster 62% (61). Vår ro som arbetsgivare Vi vi öka engagemanget hos våra medarbetare genom att erbjuda dem en attraktiv arbetsmijö, bra vikor och möjigheter ti intressant professione utvecking. Vi arbetar aktivt med att öka vår mångfad för att skapa ett dynamiskt och innovativt arbetskimat. Vi mäter detta via en koncernomfattande medarbetarundersökning, Cybercom Peope Voice, där vårt ångsiktiga må är 700 av möjiga i medarbetar motivationsindex. Vårt medarbetarmotivationsindex summerades ti Håbara affärer Vi vi öka antaet håbara affärer hos våra kunder. Vi mäter detta genom att titta på vika affärer som bidrar ti håbar utvecking och ansvarsfu användning av resurser genom exempevis kostnadsbesparingar, effektivitet och minskad användning negativa mijöpåverkande resurser. Hos Cybercoms tio största kunder har cirka 20% av uppdragen bidragit ti förbättrad håbarhet genom effektivitet, kostnadsbesparingar eer minskad grad av utnyttjande av jordens resurser. Affärsetik Vi vi att hög etik ska vara en de av vårt DNA och genomsyra a vår verksamhet och aa våra affärer. Affärsetik är en stående punkt på edningsgruppens agenda. Under 2014 kommer vi att erbjuda aa medarbetare att ta en certifiering i korruptions bekämpning och Cybercoms uppförandekod. Vi kommer att mäta och föja antaet certifieringar i koncernen. Vi föjer upp antaet eventuea incidenter i gruppen och antaet everantörer som har undertecknat Cybercoms uppförandekod för everantörer. Data saknas för 2013, men kommer från och med Vi vi att hög etik ska vara en de av vårt DNA och genomsyra a vår verksamhet och aa våra affärer. Mijöpåverkan Vi vi minska våra CO 2 -utsäpp orsakade av resor per omsättningskrona med minst 5 procent från 2011 fram ti Sedan 2011 har CO 2 -utsäpp orsakade av resor per omsättningskrona minskat med cirka 13%. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

16 Erbjudande Connectivity vår kärnkompetens Cybercom erbjuder företag och organisationer hjäp att ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter, men exakt vad det är för möjigheter och hur det sker är atid unikt för varje organisation och projekt. Vi erbjuder konsuttjänster, strategi och rådgivning, test och kvaitetssäkring, säkerhetsösningar, systemutvecking, systemintegration, systemförvatning och hosting. Inom dessa områden finns även en rad oika tjänster specifikt inriktade på att hjäpa kunderna minska sin mijöpåverkan och använda sina resurser mer effektivt och håbart. Oavsett erbjudande kan everansen ske både med okaa resurser och med hjäp av goba everansförmåga. 14 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

17 Erbjudande Connected Engineering 45% Ande av koncernens omsättning Digita Soutions 42% Ande av koncernens omsättning Sammankoppade enheter nya affärer Cybercom hjäper kunder att utvecka nya produkter och tjänster, samt att bygga in inteigens i produkter och system. Genom att sätta sig in i kundens affär och verksamhet utveckar Cybercom kommunikationsösningar där det finns tydig potentia att effektivisera processer och förbättra användaruppeveser genom att åta oika enheter kommunicera med varandra. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: Outotec är ett företag som hjäper oika organisationer att utnyttja jordens naturtigångar på ett så håbart sätt som möjigt. De festa av Outotecs kunder finns inom den tunga tiverkningsindustrin och energisektorn och när Outotec behövde hjäp med att hitta en ösning för att kya ner kopparsmätugnar mer effektivt vände de sig ti Cybercom för hjäp. Cybercom evererade en mjukvaruösning som samar in och anayserar information om nedkyningsprocessen och visar at som händer i reatid i en 3D-mode. Tack vare denna insyn kan de som sköter smätugnen genomföra nedkyningen mer resurseffektivt och även upptäcka probem i nedkyningen mycket snabbare. Mer tjänster ti fer dygnet runt Cybercoms erbjudande kring digitaa ösningar handar kort och gott om att hjäpa företag att utnyttja de digitaa möjigheterna för att fördjupa reationer med sina kunder, stärka tiväxten, reducera kostnader, förbättra produktiviteten och bi mer önsamma. Cybercom utveckar system, oninestrategier, digitaa tjänster och monbaserade ösningar. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: SF Bio vie ocka fer att gå på bio genom att skapa en digita och mobi änk mean biosaongen och biobesökarna. Cybercom utveckade en mobiappikation som kunderna kan använda ti att band annat boka och köpa bijetter och att väja sittpatser i biosaongen. Appikationen, med fokus på god användaruppevese, är också fu med information om aa fimer som visas och via appikationen kan SF Bio nå sina kunder med oika erbjudanden. Appen bev snabbt en av Sveriges popuäraste och tre gånger fer bokningar görs nu via den nya appen. Connectivity Management 8% Secure 5% Ande av koncernens omsättning Connectivity Ande av koncernens omsättning Gör den uppkoppade värdens vägar bättre I takt med att människor och enheter kommunicerar mer via nätverk och datatrafiken ökar i värden, erbjuder Cybercom band annat rådgivning, industri- och säkerhets anays i samband med nytto maximering, expansion och uppgradering av nätverk eer utvecking av nya mobia nät. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: En centra de av Cybercoms tjänster inom Connectivity Management handar om Customer Experience Management, viket handar om att hjäpa operatörer att förstå hur deras kunder faktiskt uppever deras tjänster och hur de kan förbättra sina tjänster med hjäp av den insikten. Genom att sama in feedback från operatörernas kunder om hur de uppever ti exempe samtaskvaitet och datatrafik och kombinera det med objektiva data från operatörernas nät om ti exempe anta basstationer i området och kapacitet i nätet, kan Cybercom göra tiföritiga anayser och ge operatörerna råd om hur de kan optimera sina nät för användarna. Just detta hjäper Cybercom band annat mobioperatören Tigo i Rwanda med. Trygg och säker tigängighet När företag, myndigheter och organisationer bir digitaa och mobia med atmer vita information i ti exempe montjänster ökar samtidigt kravet på IT-säkerhet. Vem ska informationen vara tigängig för, hur ser integriteten och sekretessen ut? Hur ska man prioritera ITsäkerhet kontra tigängighet? Cybercom hjäper kunderna att på ett tidigt stadium identifiera och minimera IT-risker. Våra experter anayserar riskerna för en cyberattack, tar fram säkerhetspoicyer, compiance tjänster eer ger råd om hur känsig data skyddas. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: En organisation som har höga krav på såvä IT-säkerhet som fysisk säkerhet är SL (Storstockhoms Lokatrafik), som band annat ansvarar för bussar, pendetåg och tunnebanetrafik i Stockhom. Varje dag födar en enorm mängd information genom deras system och det är viktigt att känsig information skyddas samtidigt som information om avgångstider och förseningar behöver vara tigängig och konstant uppdaterad. För att håa IT-säkerheten på en nivå som motsvarar de högt städa kraven, utan att påverka tigängigheten ti den offentiga informationen, hjäpte Cybercom SL att impementera en decentraiserad säkerhetsprocess som ser ti att säkerhetsnivån möter kraven utan att tigängigheten påverkas. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

18 Kunder Kunden framför at Våra kunder är viktiga för oss. Därför genomförs regebundet mätningar av kundnöjdhet i samband med kunduppdrag. Varje år gör vi även en koncernövergripande kund undersökning som igger ti grund för vårt kontinueriga förbättrings arbete. Under 2013 genomfördes 129 teefon intervjuer och 64 oninebaserade enkäter besvarades. Resutatet visar stor ojaitet. 98 procent vi rekommendera Cybercom ti andra och kunderna uppfattar Cybercom som ett tryggt och snabbrörigt företag. Våra medarbetare får mycket höga betyg och mest utmärkande är föjande påståenden: à Vi är enka att ha att göra med à Vi håer vad vi ovar à Vi är passionerade Vi är enka att ha att göra med Vi håer vad vi ovar Vi är passionerade Exempe på kunder: Ama Media, Ericsson, Finska Utbidningsstyresen, Miicom, MTV Media, SAAB, Sony Mobie, Outotec, Trafikverket, TeiaSonera, AB Vovo och Vovo Cars. 16 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

19 Kunder Foto: Verisure Sakernas Internet kräver het ny affärsmode Verisure har varit framgångsrika med sin satsning på det smarta hemmet. Var trettionde sekund instaeras ett Verisure system någonstans i värden. Verisure vade Cybercom som strategisk partner med både rätt kompetens och tiräckiga testresurser för att möta sin nya marknad. Verisure (tidigare Securitas Direct) har i över 25 år evererat säkerhetstjänster och armprodukter ti svenska hushå. När smarta hemmet, eer internet of things som det också kaas, kev in i biden förändrades inte bara hea deras produktportföj utan även deras affärsmode. Det som gör oss unika är att vi sedan 2005 har utveckat ett eget ekosystem som gör det möjigt att fut ut integrera andra företags tjänster och produkter med vårt erbjudande och där aa funktioner styrs via vår app. Våra kassiska tjänster inom inbrottsoch brandskydd samt SOS finns där, men vi har förstått att man måste ha ett kompett erbjudande för att vara en fortsatt stark speare i framtiden, säger Michae Peterson, kommunikationschef på Verisure Innovation. Det smarta hemmet brukar vara någonting som åter bra i praktiken, men säan ever upp ti epitetet. Men Verisure har någonting stort på gång. Vi finns redan i hundratusentas europeiska hem och de är redan uppkoppade. Nu säpper vi också in våra samarbets partners tjänster som kan börja kommunicera via pattformen. Vi har redan ett samarbete med Assa Aboy vars digitaa ås är fut integrerat med vårt arm. Vi har även Anticimex där Verisures sensorer äser av temperatur och uftfuktighet och där kunden bir kontaktad av Anticimex om inomhuskimatet inte är ok, förkarar Michae Peterson. Fer samarbeten är på väg in. Internet of things är inte i morgon. Företeesen är redan här och den stäer het nya krav på tekniken. Cybercom visade sig vara den kippa Verisure kunde uta sig emot när man började se sig omkring efter någon som kunde säkra upp att at fungerade som det skue. Cybercoms fokusområde Connected Engineering erbjöd både den kompetens och den utrustning satsningen krävde. Testning av produkter går des i perioder, des kräver det speciaistkunskap. Man måste veta hur man systematiserar. Den typen av kompetens och kapacitet kan vi inte ha inhouse. Vi fastnade för Cybercom av fera anedningar. Des var det deras testcenter som imponerade på oss och des var det att de hade fera referenser där de kunde visa upp erfarenheter från band annat fordonsindustrin och på mobiteefonsidan, säger Dan Hovang, teknik- och utveckingschef på Verisure. Kostnadseffektivt testande En annan bra sak med att ägga ut den här typen av tester är att en extern aktör har infasvinkar som vi inte tänkt på. Cybercom är extremt noggranna när de verifierar konstruktionen. De ser ti att ogiken i produkten är 100 procent skottsäker, säger Dan. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

20 Kunder Vi du veta mer om Cybercom och hur vi hjäper våra kunder? Gå in på och tag de av några spännande uppdrag! Teenor 400% bättre Connected Engineering Oman kvaitetskontro av teetjänster Connectivity Management SL Compiance Porta Secure Connectivity SF Bio popuär app Digita Soutions, Connected Engineering Rea PCI DSS säkerhetsgranskning Secure Connectivity KONE Fjärrstyrning E-Link TM Connected Engineering Outotec träningssimuator Connected Engineering Sveaskog Inatur.se Digita Soutions SAS sårbarhetsskanningar Secure Connectivity MTV MEDIA tv-kampanjkakyator Digita Soutions Mobinät, Rwanda Connectivity Management Kommuna sociat intranät Digita Soutions 18 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Mål och utfall 14 Erbjudande

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

Trendspaning i Stockholm

Trendspaning i Stockholm ANNORDIA NEWSLETTER #3 TEMA Trendspaning i Stockhom VD HAR ORDET TEMA HOTELLMARKNAD Med Annordia som rådgivare har Kövern tecknat ett hyresavta med Nordic Choi Hotes för ett nytt hote i Västerås. Hur och

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030.

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030. RAPPORT Metodtest för easticitetsberäkningar ur Sampers De 1 Tågeasticiteter enigt befintig differentiering utifrån basprognos 2030. 2015-02-09 Anays & Strategi Anays & Strategi Konsuter inom samhäsutvecking

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

SBAB. Klimatredovisning

SBAB. Klimatredovisning Kimatredovisning 200 Föjande rapport är en oberoende genomgång av företagets kimatredovisning baserad på den totaa energiförbrukningen som uppstår i verksamhetens dagiga drift. Kimatredovisningen ger en

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 24 november 2015 kockan 18:00. Pats Stjerneskoans matsat Torsby. Gruppmöte Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263. Tid för justering Onsdagen den 2

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan Proffs på govsipningsutrustning Tre starka änkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan änkarna i JCH J E R N E V I K E N har över 35 års samad erfarenhet som håtagningsentreprenör och 32 års

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Indexlån Ryssland och Östeuropa

Indexlån Ryssland och Östeuropa Indexån Ryssand och Östeuropa Bas och Extra 9.3.2011 Rikta bicken mot öst och pacera i Indexån Ryssand och Östeuropa! Tiväxtutsikterna för Ryssand och de östeuropeiska änderna är ovande. Indexån Ryssand

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Vägskäl i bostadspolitiken

Vägskäl i bostadspolitiken GÖTHE KNUTSON: Vägskä i bostadspoitiken Visst går det att göra bostadsmarknaden rättvisare. Det hävdar riksdagsman Göthe Knutson (m) i denna artike, som des ger en bakgrund ti den sjunkande nyproduktionen

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

mexico JJ JJ om europa

mexico JJ JJ om europa ( goba sourcing) Kanada innehå 24 24 25 28 30 32 34 å ser svenska CIO:er på offshore S Pusen på outsourcingen 2008 Din outsourcing guide ti 34 änder Equaterra: Offshore är inte intressant ängre TPI: Tänk

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Årsredovisning 2006 Verksamheten. Energi för ett gott liv.

Årsredovisning 2006 Verksamheten. Energi för ett gott liv. Årsredovisning 26 Verksamheten Energi för ett gott iv. Fortum Abp Årsredovisning 26 Verksamheten Detta är Fortum Fortum i korthet 2 Finansie sammanfattning 4 VD har ordet 6 Strategi 8 Marknadsutvecking

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.1 17 mars 2009 30 juni 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt 5

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow EPLW03-05 Luftkyda Vätskekyare EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system Daikins vätskekyare är kända i hea värden för sin avancerade teknoogi, påitighet och fexiba design en säsynt kombination som gör

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer