Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

2 Innehå 1 Kort om Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande 16 Kunder 19 Medarbetare och sociat ansvar 24 Mijöansvar 26 Kort om håbarhet 27 Intressentdiaog 28 Översikt håbarhetsarbete 30 Uppförandekod i korthet 31 FN:s Goba Compact 32 GRI-index 36 Definitioner Cybercom är ett IT-konsutboag som hjäper edande företag och organisationer att ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter. Boagets expertisområden täcker hea ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därti erbjuder boaget goba everanskapacitet för okaa och internationea affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockhom. Om rapporten Den här rapporten är Cybercoms kombinerade års- och håbarhetsredovisning för Den är uppdead i två dear där företagspresentation och håbarhetsredovisning återfinns i Cybercom i ord och förvatningsberättese, räkenskaper och boagsstyrningsrapport återfinns i Cybercom i siffror. Koncernredovisningen har upprättats i enighet med Internationa Financia Reporting Standards (IFRS) och boagsstyrnings rapporten föjer kraven i 6 kap 6 Årsredovisningsagen och punkt 10 i Svensk kod för boagsstyrning. Cybercoms håbarhetsredovisning redovisas enigt GRI, som är internationea riktinjer för håbarhetsredovisning, nivå C, version G3.1. Redovisningen av indikatorer för Cybercom, GRI- index, återfinns på sidorna eer på signerade Cybercom FN:s Goba Compact och föjer dess tio principer för ansvarsfut företagande. Den här rapporten utgör Cybercoms åriga kommunikation kring hur vi ever upp ti och arbetar med dessa.

3 Kort om 2013 Viktiga händeser Under 2013 vände Cybercom aa dear av verksamheten ti att gå med vinst. Cybercom gjorde framsteg i arbetet med att strategiskt bredda boagets kundbas och ytterigare integrera aa dear av organisationen. Cybercom utökade sin satsning på affärer inom IT-säkerhet och anserade Compiance Porta som stödjer innovativa processer inom kravuppfynad genom interaktiv kravhantering och visar status på verksamhetens säkerhet i reatid. SL (Storstockhoms Lokatrafik) är en viktig kund. Den finska Utbidningsstyresen vade Cybercom för uppdrag gäande Utbidningsstyresens webbtjänster för ärande. Avtaet täcker fyra år. Cybercom fick förtroendet från E-egitimationsnämnden gäande federationstjänster för svensk e-egitimation, som handar om att göra svenskars digitaa identifiering säker. Smart Axiata, Kambodjas näst största everantör av mobia tjänster, vade Cybercom ti ett viktigt optimeringsarbete av mobinät. Cybercom öppnade ett projektkontor i Kista, Sverige, för fera scrum-team i agi utvecking tisammans med Ericsson. Cybercom tecknade nytt ramavta med Skatteverket på orterna Göteborg, Sona och Östersund. Avtaet öper över ett år med en option på ytterigare ett år. Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Cybercom tecknade ramavta gäande konsuttjänster inom produktutvecking. Cybercom vann en affär med Wireess Maingate gäande M2M och utveckar en ösning för att öka användarnas möjighet att mäta och optimera sin energiförbrukning. I 2013 års ABright-rapport bev Cybercom utsett ti IT-sektorns bästa företag när det gäer andeen kvinnor på edande befattningar. Cybercom fick utmärkesen bästa IT-arbetspatsen 2013 i Poen. Under 2013 vände Cybercom aa dear av verksamheten ti att gå med vinst. 62% Cybercoms aktieutvecking under 2013 Nycketa Omsättning 1 481, , ,1 Röreseresutat, EBIT -125,4-11,4 60,2 EBIT margina, % -8,5-0,9 5,0 Periodens resutat -144,2-53,1 41,5 Resutat per aktie, SEK -4,0-0,67 0,23 Anta anstäda % EBIT-margina Ekonomiskt skapat och fördeat värde Intäkter Ersättning ti anstäda Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar Reaisationsförust Finansnetto Skatt Vägörenhet Utdening ti aktieägare Totat Fördeat värde 2013 Ersättning ti anstäda, 66,42% Övriga externa kostnader, 26,33% Av- och nedskrivningar, 2,19% Reaisationsförust, 0,00% Finansnetto, 0,58% Skatt, 0,99% Vägörenhet, 0,01% Utdening ti aktiägare, 0,00% Företagspresentation och håbarhetsredovisning

4 Cybercom på 3 minuter Kundens främsta affärspartner Cybercom är ett innovativt ITkonsutboag som grundades i Sverige Idag hjäper vi företag och organisationer att ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter och stärka deras konkurrenskraft. Vi erbjuder Connectivity Vi ser stora möjigheter i utveckingen av framtidens kommunikation. Där interaktionen mean människor ökar, där tjänster och system möter nya behov. Och där mobiitet är en sjävkarhet. Vi bidrar passionerat ti våra kunders affärer och vi vi vara en sjävkar och trygg partner. Teknik, innehå och människor är idag beroende av varandra. Det handar om at från biar, fygpan, smarta hem, arm, mobia betaningssystem ti kompexa teekomnät. At detta är Connectivity och i grund och botten handar det om att göra tjänster i vår vardag enkare och mer effektiva. Kunder Cybercom arbetar efter visionen att vara kundens mest betrodda affärspartner i den uppkoppade värden. Våra uppdragsgivare finns framförat inom teekombranschen, industri- och fordonssektorn, offentig sektor, samt hande och media. Det är edande pattformsutveckare, innehåseverantörer, operatörer, appikationsutveckare och tiverkare som har behov av att system, appikationer, produkter och tjänster kan kommunicera med varandra snabbt, effektivt och säkert och på rätt sätt. Ama Media Group, Ericsson, MTV Oy, Miicom, Outotec, SAAB AB, Sony Mobie, TeiaSonera, Trafik verket, AB Vovo är våra största kunder och står för 43 procent av vår omsättning. 98% av våra kunder vi rekommendera oss 43% av vår omsättning kommer från våra 10 största kunder Omsättning per bransch Teekom, 36% Offentig sektor, 25% Industri, 22% Media, 5% Bank & finans, 2% Hande, 4% Övrigt, 6% 2 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

5 Erbjudande Cybercom erbjuder tjänster inom: Connectivity Management Connected Engineering Digita Soutions Secure Connectivity Våra uppdrag kan vara att utvecka t jänster för att mäta och optimera energiförbrukning, att utvecka mobia appikationer eer digitaa tjänster som stärker banden mean företag och kunder, att styra hissar mer resurseffektivt, att utvecka metod- och processtöd för informations- och IT-säkerhet eer het enket bygga ett nytt mobinät. Marknad Cybercoms viktigaste marknad är Norden, där vi har verksamheter i Sverige, Finand och Danmark. Med ytterigare etaberingar i Poen, Dubai, Singapore och ett joint venture i Indien finns vi i sammanagt sju änder. Omsättning per segment Sverige, 73% Finand, 18% Internationa, 9% Håbarhet Cybercom strävar efter att vara det håbara IT-konsutboaget. Håbarhetsfrågor är viktiga för våra kunder, våra ägare och våra medarbetare. Vi tar ansvar i våra uppdrag som IT- konsuter gentemot kunder, samhäet och mijön i stort. Vi utvärderar våra affärer för att säkerstäa att vi agerar etiskt och i inje med FN:s Goba Compact och dess riktinjer för håbarhet och sociat ansvarstagande. Etik och mora ska präga vår verksamhet. Affärsetik är en stående punkt på edningsgruppens agenda. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

6 4 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

7 Vd har ordet Starkare på aa pan Med en ny strategi i ryggen har Cybercom utveckats i rätt riktning under Vårt fokus har varit på önsamhet och vi står finansiet starkare än för ett år sedan. Med fem procent i röresemargina är vi havvägs ti vårt ångsiktiga finansiea må. Vi har fer måsättningar* än så och vi fortsätter att förändra boaget för att skapa ett större värde för våra kunder, medarbetare och ägare. Strategiska prioriteringar för att skapa en förtroendeaffär Vi föjer vår strategi från 2012 en grund för Cybercoms ångsiktiga utvecking. Cybercom har en etaberad position inom Connectivity att genom IT ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter. Marknaden för Connectivity har en fantastisk framtidsutsikt när branschen taar om mer än 50 mijarder uppkoppade enheter redan Vi agerar på en goba marknad med goba konkurrens. Nycken ti vår framtid igger i att skapa en förtroendeaffär, där vi är våra kunders affärspartner när det gäer Connectivity. Vi har därför under året arbetat med att väja ut ett anta kundkonton där vi ser att vi kan ha en strategisk betydese för kunden framåt och där vi kan växa vår affär ti att spänna över hea vårt erbjudande, aa våra fyra affärsdomäner. Vi fokuserar på ett djupare samarbete med utvada kunder och jobbar mer och närmare med dessa. Detta skapar bättre verksamhetskunskap och fastare reationer, viket vi tjänar på inte minst i en nyckfu konjunktur. Band våra strategiska prioriteringar finns också att öka andeen hehetsåtaganden och andeen Bended Deivery, där vi drar nytta av effekten att arbeta tisammans med våra koegor i Poen och Indien för everanser i Norden. Här finns stora möjigheter för Cybercom. Möjigheter som vi under året inte yckats reaisera i den takt vi önskat. Vi har medvetet förfyttat oss för att bättre baansera vår kundportföj mot framförat tre branscher och vi börjar nu få en jämnare fördening mean offentig sektor, industri och teekom. Det ger en stabiare utvecking för oss och vi bir mindre beroende av en enskid branschs konjunktur. *Läs mer om Cybercoms må och utfa på sid Vår värd Vår hemmamarknad är Norden, där genererar vi drygt 90 procent av vår omsättning. Detta är vårt okomotiv, vi har ett etaberat varumärke och vi har goda möjigheter att växa vår affär. Vi ser även en god potentia i den poska marknaden, där vi under året investerat i att etabera en växande oka affär. Ti detta adderar vi vår internationea Connectivity Managementaffär som är vår spets hos operatörskunder i Meanöstern, Asien och Afrika. Det är en viktig krydda i Connectivity, en mindre de som ger mersmak, då våra erfarenheter därifrån är värdefua i ekosystemet kring den uppkoppade värden. Det handar många gånger om nya banbrytande affärer, nya marknader, oväntade tjänster på oväntade patser. En håbar integrerad verksamhet Under året har vi förbättrat vår önsamhet och vänt ti vinst i samtiga verksamhetsdear i koncernen. Vi har fortfarande förbättringar att göra men arbetar nu mer integrerat, viket givit effektivitetsvinster. Så ska vi fortsätta. Det handar ti exempe om förbättrade HRprocesser och tydigare karriärvägar, viket bir at viktigare då vår bransch generet har en högre medarbetaromsättning idag jämfört med tidigare. Medarbetarrörigheten ger energi och nya infuenser, men kan även bi kostsam. Cybercom behöver fer yngre medarbetare. Vi är vä medvetna om utmaningen branschen står inför när det gäer kompetensförsörjningen framåt. Det är oroväckande att intresset för tekniska utbidningar hos unga idag har minskat. Det vi vi ändra på. Cybercom bidrar i oika sammanhang för att öka intresset för teknik hos den yngre Företagspresentation och håbarhetsredovisning

8 Vd har ordet Nycken ti vår f ramtid igger i att skapa en förtroendeaffär, där vi är våra kunders affärspartner när det gäer Connectivity. generationen och ett exempe på det är vårt partnerskap med Sveriges nationea vetenskapscentrum i Göteborg, Universeum. Mångfad bir at viktigare för våra kunder och oss. Det är positivt då mångfad skapar dynamik. Jag är gad över att vår edningsgrupp består av 40 procent kvinnor och har medemmar från tre änder, då jag ser edningen som en förebid i vårt arbete för ökad mångfad. Under året har vårt håbarhetsarbete uppmärksammats många gånger av våra kunder. Detta är en avgörande de i vår väg framåt. Vi utmärker oss band våra konkurrenter genom vår transparens och vår sedan 2010 införda redovisning enigt GRI. Vi har även undertecknat FN Goba Compact. Dess principer är en sjävkarhet för oss och jag är övertygad om att det stärker både vår affär och vårt s.k. Empoyer Brand. Connectivity i sig är en fantastisk håbarhetsingrediens. Genom Connectivity kan vi effektivisera, energibespara, göra tjänster och service tigängiga för fer människor oavsett tid och rum, öppna upp för demokratisering och göra vardagen enkare och mer innehåsrik för våra kunder och deras kunder. Vi utveckar ti exempe tjänster som Cybercom Green Connectivity där vi hjäper operatörerna att spara energi och Cybercom Coud, där vi resursoptimerar server utrymmen och kunderna kan skaa upp och ner sin virtuea serverkapacitet efter behov. Vi utveckar system som säkerstäer integritet och identifikation och vi hjäper organisationer och myndigheter att öka sin tigängighet för brukarna. Innovationskraftens potentia När vi nu bickar framåt väntar möjigheter men också utmaningar. Det är vi redo för. Vi har en stark organisation och en tydig måsättning att öka vår förändringstakt för att förbättra vår önsamhet ytterigare och skapa tiväxt. Marknadsutveckingen i Norden har under 2013 givit bandade kortsiktiga signaer, men den ångsiktiga utvecking som vi måade upp när vi ade vår strategi och vade att fokusera på Connectivity är nu en reaitet för både näringsiv och samhäe, våra kunder. Den nordiska marknaden för sakernas internet förväntas växa mycket snabbare än den gobaa marknaden i övrigt. I detta igger en ovande potentia för Cybercom både geografiskt och tekniskt. Avsutningsvis vi jag tacka för det engagemang vi möter hos våra ägare, det förtroende vi får från våra kunder och den passion jag möter hos mina koegor som drivs och attraheras av den innovationskraft som finns i Cybercom. I det igger en god potentia framåt. Nikas Fyborg Vd och koncernchef Cybercom Group 6 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

9 Här finns Cybercom Sverige Kontor: Sundsva, Östersund, Stockhom, Linköping, Huskvarna, Göteborg, Mamö, Karskrona Kunder inom främst: teekom, offentig sektor, industri, hande Finand Kontor: Tammerfors, Åbo, Hesingfors Kunder inom främst: offentig sektor, industri, media Poen Kontor: Warszawa, Lodz Kunder inom främst: teekom, hande, industri Danmark Kontor: Köpenhamn Kunder inom främst: teekom, offentig sektor, bank och finans Indien Kontor: Mumbai Kunder inom främst: teekom, industri Nordiskt fokus Cybercoms verksamhet sprider sig över fera geografiska marknader. Vår hemmamarknad är Norden. Poen, Indien, Dubai och Singapore är internationea kompetenscentra, som des stödjer den nordiska affären och des representerar egna speciaistaffärer. Dubai Kunder inom främst: teekom Singapore Kunder inom främst: teekom Totat anta medarbetare 2013 Företagspresentation och håbarhetsredovisning

10 USD År 2020 förväntas marknaden för the Internet of things ha ökat med 1,9 bijoner USD. 5% Om två år förväntas IT- och tee kombranschen utgöra 5% av värdens totaa BNP. x2 Den nordiska marknaden för machine-to-machine förväntas växa dubbet så fort som i övriga värden ,5 mijarder uppkoppade enheter mijarder uppkoppade enheter mijarder uppkoppade enheter 16,5% Utsäppen av växthusgaser har potentiaen att minska med 16,5% årigen ti föjd av innovativa ösningar inom Internet of things. Käor: The Internet of Everything, Cisco IoE Vaue Index Study, Radargroup. Arthur D Litte: GeSI SMARTer 2020: The Roe of ICT in Driving a Sustainabe Future. 8 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

11 Kort om marknaden Framtiden formar vår strategi Vi ever i ett mer uppkoppat samhäe. Det är idag tydigt för de festa. Och det går fort. Utveckingen pekar mot att det kommer finnas över 50 mijarder uppkoppade enheter år I takt med att fer enheter koppas upp, växer även antaet branscher och företag som behöver påitig hjäp att dra nytta av det uppkoppade ekosystemet. Det stärker konkurrenskraften, det sparar pengar och resurser. Det bir at tydigare att edande befattningshavare måste tänka i nya banor kring sina IT-strategier och inkudera uppkoppade maskiner och smarta enheter. Samtidigt fyttas företagens IT-budgetar i at högre grad ti verksamhetscheferna där IT idag är en naturig och viktig de av verksamheten, affären och tjänsten. Det är i dessa möjigheter inom den gobaa Connectivity-marknaden som Cybercoms strategi tar sin utgångspunkt. Det är en värd i snabb förändring, där den som vi yckas bättre än andra behöver förstå hur man kan ta tivara de möjigheter som uppstår nu och samtidigt igga i framkant i förståesen för hur morgondagens utmaningar kommer att se ut. Det är också en värd som ger näring ti idéer. När fer och fer enheter kommunicerar med varandra föds även nya kreativa sätt att kapitaisera på de möjigheter som skapas. Paraet med att fer enheter bir uppkoppade ökar även behovet av säker och påitig kommunikation mean den uppkoppade och den fysiska värden. Det är på denna viktiga hörnsten som Cybercoms strategi viar. Det är där vi är som starkast och där den största potentiaen finns. Och som vi sammanfattar i ett ord Connectivity. Marknadstrender som skapar fer affärer: Sakernas Internet nya patser och saker bir uppkoppade, digitat representerade och kan kontroeras/styras oberoende av pats. Ökat behov av nätkapacitet mobi- och datanätoperatörer har behov av att nyttomaximera, expandera och uppgradera sina nät för att möta den ökande efterfrågan. Företagens everansmodeer företag satsar på onineösningar och e-handestjänster för att nå sina kunder. Säkerhet i kövattnet av NSA-debatten har fokus satts på att skydda kundernas data. Säkerhet och personig integritet igger högt på agendan för operatörer och etaberade mobitiverkare. Produktifiering av IT IT bir atmer en industriaiserad tjänst, atmer monbaserad. Ökad ande offshore företag ägger ut IT-uppdrag ti ågkostnadsänder. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

12 Strategi Vi förändrar spepanen Cybercom är i ett förändringsarbete. En ny 3-årsstrategi ades Vår vision är att vara kundens främsta affärspartner i den uppkoppade värden. Norden i fokus Cybercoms verksamhet sprider sig över fera geografiska marknader. Fokus igger på hemmamarknaden Norden. Poen, Indien, Dubai och Singapore är internationea kompetenscentra, som des stödjer den nordiska affären och des representerar egna speciaistaffärer. Från vår hemmamarknad föjer vi också med många kunder i gobaa uppdrag. Under 2013 hade vi uppdrag i drygt tjugo änder. Integrerad omvärd integrerad organisation En centra de av Cybercoms sätt att se på värden är att den fungerar som bäst när aa dess beståndsdear är sammankoppade och kan kommunicera effektivt med varandra. Samma sak gäer för Cybercoms interna organisation. Därför pågår ett arbete för att ytterigare knyta samman aa dear av Cybercom ti en integrerad organisation med en gemensam säjorganisation, gemensamma stödfunktioner och goba everanskapacitet. Genom detta får Cybercoms kunder bästa nytta av vårt erbjudande. Större åtaganden och baanserad kundportföj Cybercom har historiskt sett haft många åtaganden inom teekomsektorn. Idag agerar Cybercom kataysator i nya sammanhang där kunder vi dra nytta av mobiitet och uppkopping. Under de senaste åren har en medveten breddning av kundbasen skett och under 2013 har Cybercom skapat en baanserad kundportföj inom framförat offentig sektor, tiverkande industri samt teekom. Tidigare har Cybercom ofta haft en reativt iten de av varje enskid kunds affär, men ambitionen är att öka denna de hos strategiska kunder genom att säja Cybercoms samade erbjudande och everera fer hehetsösningar. Ett tydigare arbete med Key Account Management har införts under året med positiva resutat. Vår vision är att bi våra kunders mest betrodda partner och för att yckas fokuserar därför Cybercom på färre anta kunder än tidigare, men affären hos varje kund ska vara större, mer effektiv och önsam. Detta gynnar både oss och våra kunder. 10 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

13 Strategi Strategisk förfyttning ti 2015 Organisation Mer integrerad Erbjudande Mer fokuserat Kundportföj Bättre baanserad Kundreation Större uppdragsvoym per kund Åtaganden Fer hehetsåtaganden Företagspresentation och håbarhetsredovisning

14 Må och utfa På god väg Cybercom ska uppfattas som det mest väkända och respekterade varumärket inom Connectivity hos kunder, medarbetare, på arbets marknaden och hos våra ägare. Under de kommande två åren ska vi bi en edande everantör av tjänster inom Connectivity på den nordiska marknaden i kombination med en värdefu goba everanskapacitet. Finansiea må Styresen faststäde 2011 ångsiktiga finansiea må för Cybercom. Prioritering under 2013 har varit önsamhet och skudsättningspoicy. Må uppfyt Positiv utvecking Ej appicerbart/ingen data Må ej uppfyt och/eer negativ utvecking Område Måformuering Utfa 2013 Lönsamhet Cybercom ska höra ti de mer önsamma boagen band sina närmast jämförbara konkurrenter och nå en EBIT-margina om 10 procent. EBIT- marginaen var 5,0% (-0,9). 5% Tiväxt Cybercom ska sträva efter en tiväxt om 10 procent per år över en konjunkturcyke. Omsättningen minskade med 11,0% (9,6). Förvärvspoicy Organisk tiväxt och önsamhet är de viktigaste måsättningarna för Cybercom men seektiva förvärv som är värdeskapande och bidrar ti tiväxten kommer att utvärderas mot strategin. Inga förvärv skedde under året. Cybercom ska ha en nettoskud som över tid inte överstiger 30 procent av det egna kapitaet. Nettoskuden uppgick ti 10% (19). 10% Skudsättningspoicy Utdeningspoicy Cybercom ska betaa en utdening ti sina aktieägare på minst 30 procent av nettoresutatet, under förutsättning att inga särskida överväganden föreigger när det gäer boagets finansiea situation eer paner. 0%. Med hänsyn ti boagets pågående förändringsarbete föresår styresen årsstämman, som hås den 7 maj 2014, att ingen utdening ska utgå för räkenskapsåret Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

15 Må och utfa Operativa må Må uppfyt Positiv utvecking Ej appicerbart/ingen data Må ej uppfyt och/eer negativ utvecking Område Måformuering Utfa 2013 Kundportföj Inom de kommande två åren ska vi ha en baanserad kundportföj med 30 procent av omsättningen från teekom, 30 procent från offentig sektor och 30 procent från tiverkande industri. Teekom 36% (40) Offentig sektor 25% (24) Industri 22% (18) Övrigt 17% (18) Kundbas Inom de kommande två åren ska vi bredda kundbasen så att de tio största kunderna inte utgör mer än 35 procent av omsättningen och ingen enskid kund står för mer än 15 procent av omsättningen. De tio största kunderna utgör 43% (48) och den största kunden 14% (10) av omsättningen. Uppdragstyp Vi vi ha en jämn fördening av försäjningen mean konsuttjänster och hehetsåtaganden/ösningar i våra uppdrag. Hehetsåtaganden och projekt 38% (39) Konsuttjänster 62% (61). Vår ro som arbetsgivare Vi vi öka engagemanget hos våra medarbetare genom att erbjuda dem en attraktiv arbetsmijö, bra vikor och möjigheter ti intressant professione utvecking. Vi arbetar aktivt med att öka vår mångfad för att skapa ett dynamiskt och innovativt arbetskimat. Vi mäter detta via en koncernomfattande medarbetarundersökning, Cybercom Peope Voice, där vårt ångsiktiga må är 700 av möjiga i medarbetar motivationsindex. Vårt medarbetarmotivationsindex summerades ti Håbara affärer Vi vi öka antaet håbara affärer hos våra kunder. Vi mäter detta genom att titta på vika affärer som bidrar ti håbar utvecking och ansvarsfu användning av resurser genom exempevis kostnadsbesparingar, effektivitet och minskad användning negativa mijöpåverkande resurser. Hos Cybercoms tio största kunder har cirka 20% av uppdragen bidragit ti förbättrad håbarhet genom effektivitet, kostnadsbesparingar eer minskad grad av utnyttjande av jordens resurser. Affärsetik Vi vi att hög etik ska vara en de av vårt DNA och genomsyra a vår verksamhet och aa våra affärer. Affärsetik är en stående punkt på edningsgruppens agenda. Under 2014 kommer vi att erbjuda aa medarbetare att ta en certifiering i korruptions bekämpning och Cybercoms uppförandekod. Vi kommer att mäta och föja antaet certifieringar i koncernen. Vi föjer upp antaet eventuea incidenter i gruppen och antaet everantörer som har undertecknat Cybercoms uppförandekod för everantörer. Data saknas för 2013, men kommer från och med Vi vi att hög etik ska vara en de av vårt DNA och genomsyra a vår verksamhet och aa våra affärer. Mijöpåverkan Vi vi minska våra CO 2 -utsäpp orsakade av resor per omsättningskrona med minst 5 procent från 2011 fram ti Sedan 2011 har CO 2 -utsäpp orsakade av resor per omsättningskrona minskat med cirka 13%. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

16 Erbjudande Connectivity vår kärnkompetens Cybercom erbjuder företag och organisationer hjäp att ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter, men exakt vad det är för möjigheter och hur det sker är atid unikt för varje organisation och projekt. Vi erbjuder konsuttjänster, strategi och rådgivning, test och kvaitetssäkring, säkerhetsösningar, systemutvecking, systemintegration, systemförvatning och hosting. Inom dessa områden finns även en rad oika tjänster specifikt inriktade på att hjäpa kunderna minska sin mijöpåverkan och använda sina resurser mer effektivt och håbart. Oavsett erbjudande kan everansen ske både med okaa resurser och med hjäp av goba everansförmåga. 14 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

17 Erbjudande Connected Engineering 45% Ande av koncernens omsättning Digita Soutions 42% Ande av koncernens omsättning Sammankoppade enheter nya affärer Cybercom hjäper kunder att utvecka nya produkter och tjänster, samt att bygga in inteigens i produkter och system. Genom att sätta sig in i kundens affär och verksamhet utveckar Cybercom kommunikationsösningar där det finns tydig potentia att effektivisera processer och förbättra användaruppeveser genom att åta oika enheter kommunicera med varandra. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: Outotec är ett företag som hjäper oika organisationer att utnyttja jordens naturtigångar på ett så håbart sätt som möjigt. De festa av Outotecs kunder finns inom den tunga tiverkningsindustrin och energisektorn och när Outotec behövde hjäp med att hitta en ösning för att kya ner kopparsmätugnar mer effektivt vände de sig ti Cybercom för hjäp. Cybercom evererade en mjukvaruösning som samar in och anayserar information om nedkyningsprocessen och visar at som händer i reatid i en 3D-mode. Tack vare denna insyn kan de som sköter smätugnen genomföra nedkyningen mer resurseffektivt och även upptäcka probem i nedkyningen mycket snabbare. Mer tjänster ti fer dygnet runt Cybercoms erbjudande kring digitaa ösningar handar kort och gott om att hjäpa företag att utnyttja de digitaa möjigheterna för att fördjupa reationer med sina kunder, stärka tiväxten, reducera kostnader, förbättra produktiviteten och bi mer önsamma. Cybercom utveckar system, oninestrategier, digitaa tjänster och monbaserade ösningar. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: SF Bio vie ocka fer att gå på bio genom att skapa en digita och mobi änk mean biosaongen och biobesökarna. Cybercom utveckade en mobiappikation som kunderna kan använda ti att band annat boka och köpa bijetter och att väja sittpatser i biosaongen. Appikationen, med fokus på god användaruppevese, är också fu med information om aa fimer som visas och via appikationen kan SF Bio nå sina kunder med oika erbjudanden. Appen bev snabbt en av Sveriges popuäraste och tre gånger fer bokningar görs nu via den nya appen. Connectivity Management 8% Secure 5% Ande av koncernens omsättning Connectivity Ande av koncernens omsättning Gör den uppkoppade värdens vägar bättre I takt med att människor och enheter kommunicerar mer via nätverk och datatrafiken ökar i värden, erbjuder Cybercom band annat rådgivning, industri- och säkerhets anays i samband med nytto maximering, expansion och uppgradering av nätverk eer utvecking av nya mobia nät. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: En centra de av Cybercoms tjänster inom Connectivity Management handar om Customer Experience Management, viket handar om att hjäpa operatörer att förstå hur deras kunder faktiskt uppever deras tjänster och hur de kan förbättra sina tjänster med hjäp av den insikten. Genom att sama in feedback från operatörernas kunder om hur de uppever ti exempe samtaskvaitet och datatrafik och kombinera det med objektiva data från operatörernas nät om ti exempe anta basstationer i området och kapacitet i nätet, kan Cybercom göra tiföritiga anayser och ge operatörerna råd om hur de kan optimera sina nät för användarna. Just detta hjäper Cybercom band annat mobioperatören Tigo i Rwanda med. Trygg och säker tigängighet När företag, myndigheter och organisationer bir digitaa och mobia med atmer vita information i ti exempe montjänster ökar samtidigt kravet på IT-säkerhet. Vem ska informationen vara tigängig för, hur ser integriteten och sekretessen ut? Hur ska man prioritera ITsäkerhet kontra tigängighet? Cybercom hjäper kunderna att på ett tidigt stadium identifiera och minimera IT-risker. Våra experter anayserar riskerna för en cyberattack, tar fram säkerhetspoicyer, compiance tjänster eer ger råd om hur känsig data skyddas. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: En organisation som har höga krav på såvä IT-säkerhet som fysisk säkerhet är SL (Storstockhoms Lokatrafik), som band annat ansvarar för bussar, pendetåg och tunnebanetrafik i Stockhom. Varje dag födar en enorm mängd information genom deras system och det är viktigt att känsig information skyddas samtidigt som information om avgångstider och förseningar behöver vara tigängig och konstant uppdaterad. För att håa IT-säkerheten på en nivå som motsvarar de högt städa kraven, utan att påverka tigängigheten ti den offentiga informationen, hjäpte Cybercom SL att impementera en decentraiserad säkerhetsprocess som ser ti att säkerhetsnivån möter kraven utan att tigängigheten påverkas. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

18 Kunder Kunden framför at Våra kunder är viktiga för oss. Därför genomförs regebundet mätningar av kundnöjdhet i samband med kunduppdrag. Varje år gör vi även en koncernövergripande kund undersökning som igger ti grund för vårt kontinueriga förbättrings arbete. Under 2013 genomfördes 129 teefon intervjuer och 64 oninebaserade enkäter besvarades. Resutatet visar stor ojaitet. 98 procent vi rekommendera Cybercom ti andra och kunderna uppfattar Cybercom som ett tryggt och snabbrörigt företag. Våra medarbetare får mycket höga betyg och mest utmärkande är föjande påståenden: à Vi är enka att ha att göra med à Vi håer vad vi ovar à Vi är passionerade Vi är enka att ha att göra med Vi håer vad vi ovar Vi är passionerade Exempe på kunder: Ama Media, Ericsson, Finska Utbidningsstyresen, Miicom, MTV Media, SAAB, Sony Mobie, Outotec, Trafikverket, TeiaSonera, AB Vovo och Vovo Cars. 16 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

19 Kunder Foto: Verisure Sakernas Internet kräver het ny affärsmode Verisure har varit framgångsrika med sin satsning på det smarta hemmet. Var trettionde sekund instaeras ett Verisure system någonstans i värden. Verisure vade Cybercom som strategisk partner med både rätt kompetens och tiräckiga testresurser för att möta sin nya marknad. Verisure (tidigare Securitas Direct) har i över 25 år evererat säkerhetstjänster och armprodukter ti svenska hushå. När smarta hemmet, eer internet of things som det också kaas, kev in i biden förändrades inte bara hea deras produktportföj utan även deras affärsmode. Det som gör oss unika är att vi sedan 2005 har utveckat ett eget ekosystem som gör det möjigt att fut ut integrera andra företags tjänster och produkter med vårt erbjudande och där aa funktioner styrs via vår app. Våra kassiska tjänster inom inbrottsoch brandskydd samt SOS finns där, men vi har förstått att man måste ha ett kompett erbjudande för att vara en fortsatt stark speare i framtiden, säger Michae Peterson, kommunikationschef på Verisure Innovation. Det smarta hemmet brukar vara någonting som åter bra i praktiken, men säan ever upp ti epitetet. Men Verisure har någonting stort på gång. Vi finns redan i hundratusentas europeiska hem och de är redan uppkoppade. Nu säpper vi också in våra samarbets partners tjänster som kan börja kommunicera via pattformen. Vi har redan ett samarbete med Assa Aboy vars digitaa ås är fut integrerat med vårt arm. Vi har även Anticimex där Verisures sensorer äser av temperatur och uftfuktighet och där kunden bir kontaktad av Anticimex om inomhuskimatet inte är ok, förkarar Michae Peterson. Fer samarbeten är på väg in. Internet of things är inte i morgon. Företeesen är redan här och den stäer het nya krav på tekniken. Cybercom visade sig vara den kippa Verisure kunde uta sig emot när man började se sig omkring efter någon som kunde säkra upp att at fungerade som det skue. Cybercoms fokusområde Connected Engineering erbjöd både den kompetens och den utrustning satsningen krävde. Testning av produkter går des i perioder, des kräver det speciaistkunskap. Man måste veta hur man systematiserar. Den typen av kompetens och kapacitet kan vi inte ha inhouse. Vi fastnade för Cybercom av fera anedningar. Des var det deras testcenter som imponerade på oss och des var det att de hade fera referenser där de kunde visa upp erfarenheter från band annat fordonsindustrin och på mobiteefonsidan, säger Dan Hovang, teknik- och utveckingschef på Verisure. Kostnadseffektivt testande En annan bra sak med att ägga ut den här typen av tester är att en extern aktör har infasvinkar som vi inte tänkt på. Cybercom är extremt noggranna när de verifierar konstruktionen. De ser ti att ogiken i produkten är 100 procent skottsäker, säger Dan. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

20 Kunder Vi du veta mer om Cybercom och hur vi hjäper våra kunder? Gå in på och tag de av några spännande uppdrag! Teenor 400% bättre Connected Engineering Oman kvaitetskontro av teetjänster Connectivity Management SL Compiance Porta Secure Connectivity SF Bio popuär app Digita Soutions, Connected Engineering Rea PCI DSS säkerhetsgranskning Secure Connectivity KONE Fjärrstyrning E-Link TM Connected Engineering Outotec träningssimuator Connected Engineering Sveaskog Inatur.se Digita Soutions SAS sårbarhetsskanningar Secure Connectivity MTV MEDIA tv-kampanjkakyator Digita Soutions Mobinät, Rwanda Connectivity Management Kommuna sociat intranät Digita Soutions 18 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Mål och utfall 14 Erbjudande

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning Mijökunskap för räddningstjänsten Från förebyggande ti återstäning Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Räddningsverket (RoMm). I arbetsgruppen medverkade Ceciia Afredsson, Maria Karsson, Michae

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 6/7 12 2012 2011 Vi på EIO ska bi ännu bättre på att yssna

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

ournalen Mat-Lina HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG TYGER BLIR FINA BRICKOR Italienska smaker på riktigt

ournalen Mat-Lina HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG TYGER BLIR FINA BRICKOR Italienska smaker på riktigt Svenska ournaen oktober 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS Många har inte råd att föda säkert SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG Jukappar skickas ti Östeuropa

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R 17913 Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar VEM VAGADE för fem år.edan drömma om at vi 1958 skue yckas so ja 30 000 ov våra personbiar på utand" Berg och da i bihanden En starkt expanderande men annorunda och mer vågsam marknad väntar bibranschens

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form Kuturskoan Stockhom Skapande på din fritid Musik Teater Dans Bid & Form Kurser 2011 För barn och unga 6-22 år skrivna i Stockhoms stad Kuturskoan Stockhom Kuturskoan bedriver en verksamhet med skapande

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer