Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

2 Innehå 1 Kort om Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande 16 Kunder 19 Medarbetare och sociat ansvar 24 Mijöansvar 26 Kort om håbarhet 27 Intressentdiaog 28 Översikt håbarhetsarbete 30 Uppförandekod i korthet 31 FN:s Goba Compact 32 GRI-index 36 Definitioner Cybercom är ett IT-konsutboag som hjäper edande företag och organisationer att ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter. Boagets expertisområden täcker hea ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därti erbjuder boaget goba everanskapacitet för okaa och internationea affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockhom. Om rapporten Den här rapporten är Cybercoms kombinerade års- och håbarhetsredovisning för Den är uppdead i två dear där företagspresentation och håbarhetsredovisning återfinns i Cybercom i ord och förvatningsberättese, räkenskaper och boagsstyrningsrapport återfinns i Cybercom i siffror. Koncernredovisningen har upprättats i enighet med Internationa Financia Reporting Standards (IFRS) och boagsstyrnings rapporten föjer kraven i 6 kap 6 Årsredovisningsagen och punkt 10 i Svensk kod för boagsstyrning. Cybercoms håbarhetsredovisning redovisas enigt GRI, som är internationea riktinjer för håbarhetsredovisning, nivå C, version G3.1. Redovisningen av indikatorer för Cybercom, GRI- index, återfinns på sidorna eer på signerade Cybercom FN:s Goba Compact och föjer dess tio principer för ansvarsfut företagande. Den här rapporten utgör Cybercoms åriga kommunikation kring hur vi ever upp ti och arbetar med dessa.

3 Kort om 2013 Viktiga händeser Under 2013 vände Cybercom aa dear av verksamheten ti att gå med vinst. Cybercom gjorde framsteg i arbetet med att strategiskt bredda boagets kundbas och ytterigare integrera aa dear av organisationen. Cybercom utökade sin satsning på affärer inom IT-säkerhet och anserade Compiance Porta som stödjer innovativa processer inom kravuppfynad genom interaktiv kravhantering och visar status på verksamhetens säkerhet i reatid. SL (Storstockhoms Lokatrafik) är en viktig kund. Den finska Utbidningsstyresen vade Cybercom för uppdrag gäande Utbidningsstyresens webbtjänster för ärande. Avtaet täcker fyra år. Cybercom fick förtroendet från E-egitimationsnämnden gäande federationstjänster för svensk e-egitimation, som handar om att göra svenskars digitaa identifiering säker. Smart Axiata, Kambodjas näst största everantör av mobia tjänster, vade Cybercom ti ett viktigt optimeringsarbete av mobinät. Cybercom öppnade ett projektkontor i Kista, Sverige, för fera scrum-team i agi utvecking tisammans med Ericsson. Cybercom tecknade nytt ramavta med Skatteverket på orterna Göteborg, Sona och Östersund. Avtaet öper över ett år med en option på ytterigare ett år. Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Cybercom tecknade ramavta gäande konsuttjänster inom produktutvecking. Cybercom vann en affär med Wireess Maingate gäande M2M och utveckar en ösning för att öka användarnas möjighet att mäta och optimera sin energiförbrukning. I 2013 års ABright-rapport bev Cybercom utsett ti IT-sektorns bästa företag när det gäer andeen kvinnor på edande befattningar. Cybercom fick utmärkesen bästa IT-arbetspatsen 2013 i Poen. Under 2013 vände Cybercom aa dear av verksamheten ti att gå med vinst. 62% Cybercoms aktieutvecking under 2013 Nycketa Omsättning 1 481, , ,1 Röreseresutat, EBIT -125,4-11,4 60,2 EBIT margina, % -8,5-0,9 5,0 Periodens resutat -144,2-53,1 41,5 Resutat per aktie, SEK -4,0-0,67 0,23 Anta anstäda % EBIT-margina Ekonomiskt skapat och fördeat värde Intäkter Ersättning ti anstäda Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar Reaisationsförust Finansnetto Skatt Vägörenhet Utdening ti aktieägare Totat Fördeat värde 2013 Ersättning ti anstäda, 66,42% Övriga externa kostnader, 26,33% Av- och nedskrivningar, 2,19% Reaisationsförust, 0,00% Finansnetto, 0,58% Skatt, 0,99% Vägörenhet, 0,01% Utdening ti aktiägare, 0,00% Företagspresentation och håbarhetsredovisning

4 Cybercom på 3 minuter Kundens främsta affärspartner Cybercom är ett innovativt ITkonsutboag som grundades i Sverige Idag hjäper vi företag och organisationer att ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter och stärka deras konkurrenskraft. Vi erbjuder Connectivity Vi ser stora möjigheter i utveckingen av framtidens kommunikation. Där interaktionen mean människor ökar, där tjänster och system möter nya behov. Och där mobiitet är en sjävkarhet. Vi bidrar passionerat ti våra kunders affärer och vi vi vara en sjävkar och trygg partner. Teknik, innehå och människor är idag beroende av varandra. Det handar om at från biar, fygpan, smarta hem, arm, mobia betaningssystem ti kompexa teekomnät. At detta är Connectivity och i grund och botten handar det om att göra tjänster i vår vardag enkare och mer effektiva. Kunder Cybercom arbetar efter visionen att vara kundens mest betrodda affärspartner i den uppkoppade värden. Våra uppdragsgivare finns framförat inom teekombranschen, industri- och fordonssektorn, offentig sektor, samt hande och media. Det är edande pattformsutveckare, innehåseverantörer, operatörer, appikationsutveckare och tiverkare som har behov av att system, appikationer, produkter och tjänster kan kommunicera med varandra snabbt, effektivt och säkert och på rätt sätt. Ama Media Group, Ericsson, MTV Oy, Miicom, Outotec, SAAB AB, Sony Mobie, TeiaSonera, Trafik verket, AB Vovo är våra största kunder och står för 43 procent av vår omsättning. 98% av våra kunder vi rekommendera oss 43% av vår omsättning kommer från våra 10 största kunder Omsättning per bransch Teekom, 36% Offentig sektor, 25% Industri, 22% Media, 5% Bank & finans, 2% Hande, 4% Övrigt, 6% 2 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

5 Erbjudande Cybercom erbjuder tjänster inom: Connectivity Management Connected Engineering Digita Soutions Secure Connectivity Våra uppdrag kan vara att utvecka t jänster för att mäta och optimera energiförbrukning, att utvecka mobia appikationer eer digitaa tjänster som stärker banden mean företag och kunder, att styra hissar mer resurseffektivt, att utvecka metod- och processtöd för informations- och IT-säkerhet eer het enket bygga ett nytt mobinät. Marknad Cybercoms viktigaste marknad är Norden, där vi har verksamheter i Sverige, Finand och Danmark. Med ytterigare etaberingar i Poen, Dubai, Singapore och ett joint venture i Indien finns vi i sammanagt sju änder. Omsättning per segment Sverige, 73% Finand, 18% Internationa, 9% Håbarhet Cybercom strävar efter att vara det håbara IT-konsutboaget. Håbarhetsfrågor är viktiga för våra kunder, våra ägare och våra medarbetare. Vi tar ansvar i våra uppdrag som IT- konsuter gentemot kunder, samhäet och mijön i stort. Vi utvärderar våra affärer för att säkerstäa att vi agerar etiskt och i inje med FN:s Goba Compact och dess riktinjer för håbarhet och sociat ansvarstagande. Etik och mora ska präga vår verksamhet. Affärsetik är en stående punkt på edningsgruppens agenda. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

6 4 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

7 Vd har ordet Starkare på aa pan Med en ny strategi i ryggen har Cybercom utveckats i rätt riktning under Vårt fokus har varit på önsamhet och vi står finansiet starkare än för ett år sedan. Med fem procent i röresemargina är vi havvägs ti vårt ångsiktiga finansiea må. Vi har fer måsättningar* än så och vi fortsätter att förändra boaget för att skapa ett större värde för våra kunder, medarbetare och ägare. Strategiska prioriteringar för att skapa en förtroendeaffär Vi föjer vår strategi från 2012 en grund för Cybercoms ångsiktiga utvecking. Cybercom har en etaberad position inom Connectivity att genom IT ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter. Marknaden för Connectivity har en fantastisk framtidsutsikt när branschen taar om mer än 50 mijarder uppkoppade enheter redan Vi agerar på en goba marknad med goba konkurrens. Nycken ti vår framtid igger i att skapa en förtroendeaffär, där vi är våra kunders affärspartner när det gäer Connectivity. Vi har därför under året arbetat med att väja ut ett anta kundkonton där vi ser att vi kan ha en strategisk betydese för kunden framåt och där vi kan växa vår affär ti att spänna över hea vårt erbjudande, aa våra fyra affärsdomäner. Vi fokuserar på ett djupare samarbete med utvada kunder och jobbar mer och närmare med dessa. Detta skapar bättre verksamhetskunskap och fastare reationer, viket vi tjänar på inte minst i en nyckfu konjunktur. Band våra strategiska prioriteringar finns också att öka andeen hehetsåtaganden och andeen Bended Deivery, där vi drar nytta av effekten att arbeta tisammans med våra koegor i Poen och Indien för everanser i Norden. Här finns stora möjigheter för Cybercom. Möjigheter som vi under året inte yckats reaisera i den takt vi önskat. Vi har medvetet förfyttat oss för att bättre baansera vår kundportföj mot framförat tre branscher och vi börjar nu få en jämnare fördening mean offentig sektor, industri och teekom. Det ger en stabiare utvecking för oss och vi bir mindre beroende av en enskid branschs konjunktur. *Läs mer om Cybercoms må och utfa på sid Vår värd Vår hemmamarknad är Norden, där genererar vi drygt 90 procent av vår omsättning. Detta är vårt okomotiv, vi har ett etaberat varumärke och vi har goda möjigheter att växa vår affär. Vi ser även en god potentia i den poska marknaden, där vi under året investerat i att etabera en växande oka affär. Ti detta adderar vi vår internationea Connectivity Managementaffär som är vår spets hos operatörskunder i Meanöstern, Asien och Afrika. Det är en viktig krydda i Connectivity, en mindre de som ger mersmak, då våra erfarenheter därifrån är värdefua i ekosystemet kring den uppkoppade värden. Det handar många gånger om nya banbrytande affärer, nya marknader, oväntade tjänster på oväntade patser. En håbar integrerad verksamhet Under året har vi förbättrat vår önsamhet och vänt ti vinst i samtiga verksamhetsdear i koncernen. Vi har fortfarande förbättringar att göra men arbetar nu mer integrerat, viket givit effektivitetsvinster. Så ska vi fortsätta. Det handar ti exempe om förbättrade HRprocesser och tydigare karriärvägar, viket bir at viktigare då vår bransch generet har en högre medarbetaromsättning idag jämfört med tidigare. Medarbetarrörigheten ger energi och nya infuenser, men kan även bi kostsam. Cybercom behöver fer yngre medarbetare. Vi är vä medvetna om utmaningen branschen står inför när det gäer kompetensförsörjningen framåt. Det är oroväckande att intresset för tekniska utbidningar hos unga idag har minskat. Det vi vi ändra på. Cybercom bidrar i oika sammanhang för att öka intresset för teknik hos den yngre Företagspresentation och håbarhetsredovisning

8 Vd har ordet Nycken ti vår f ramtid igger i att skapa en förtroendeaffär, där vi är våra kunders affärspartner när det gäer Connectivity. generationen och ett exempe på det är vårt partnerskap med Sveriges nationea vetenskapscentrum i Göteborg, Universeum. Mångfad bir at viktigare för våra kunder och oss. Det är positivt då mångfad skapar dynamik. Jag är gad över att vår edningsgrupp består av 40 procent kvinnor och har medemmar från tre änder, då jag ser edningen som en förebid i vårt arbete för ökad mångfad. Under året har vårt håbarhetsarbete uppmärksammats många gånger av våra kunder. Detta är en avgörande de i vår väg framåt. Vi utmärker oss band våra konkurrenter genom vår transparens och vår sedan 2010 införda redovisning enigt GRI. Vi har även undertecknat FN Goba Compact. Dess principer är en sjävkarhet för oss och jag är övertygad om att det stärker både vår affär och vårt s.k. Empoyer Brand. Connectivity i sig är en fantastisk håbarhetsingrediens. Genom Connectivity kan vi effektivisera, energibespara, göra tjänster och service tigängiga för fer människor oavsett tid och rum, öppna upp för demokratisering och göra vardagen enkare och mer innehåsrik för våra kunder och deras kunder. Vi utveckar ti exempe tjänster som Cybercom Green Connectivity där vi hjäper operatörerna att spara energi och Cybercom Coud, där vi resursoptimerar server utrymmen och kunderna kan skaa upp och ner sin virtuea serverkapacitet efter behov. Vi utveckar system som säkerstäer integritet och identifikation och vi hjäper organisationer och myndigheter att öka sin tigängighet för brukarna. Innovationskraftens potentia När vi nu bickar framåt väntar möjigheter men också utmaningar. Det är vi redo för. Vi har en stark organisation och en tydig måsättning att öka vår förändringstakt för att förbättra vår önsamhet ytterigare och skapa tiväxt. Marknadsutveckingen i Norden har under 2013 givit bandade kortsiktiga signaer, men den ångsiktiga utvecking som vi måade upp när vi ade vår strategi och vade att fokusera på Connectivity är nu en reaitet för både näringsiv och samhäe, våra kunder. Den nordiska marknaden för sakernas internet förväntas växa mycket snabbare än den gobaa marknaden i övrigt. I detta igger en ovande potentia för Cybercom både geografiskt och tekniskt. Avsutningsvis vi jag tacka för det engagemang vi möter hos våra ägare, det förtroende vi får från våra kunder och den passion jag möter hos mina koegor som drivs och attraheras av den innovationskraft som finns i Cybercom. I det igger en god potentia framåt. Nikas Fyborg Vd och koncernchef Cybercom Group 6 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

9 Här finns Cybercom Sverige Kontor: Sundsva, Östersund, Stockhom, Linköping, Huskvarna, Göteborg, Mamö, Karskrona Kunder inom främst: teekom, offentig sektor, industri, hande Finand Kontor: Tammerfors, Åbo, Hesingfors Kunder inom främst: offentig sektor, industri, media Poen Kontor: Warszawa, Lodz Kunder inom främst: teekom, hande, industri Danmark Kontor: Köpenhamn Kunder inom främst: teekom, offentig sektor, bank och finans Indien Kontor: Mumbai Kunder inom främst: teekom, industri Nordiskt fokus Cybercoms verksamhet sprider sig över fera geografiska marknader. Vår hemmamarknad är Norden. Poen, Indien, Dubai och Singapore är internationea kompetenscentra, som des stödjer den nordiska affären och des representerar egna speciaistaffärer. Dubai Kunder inom främst: teekom Singapore Kunder inom främst: teekom Totat anta medarbetare 2013 Företagspresentation och håbarhetsredovisning

10 USD År 2020 förväntas marknaden för the Internet of things ha ökat med 1,9 bijoner USD. 5% Om två år förväntas IT- och tee kombranschen utgöra 5% av värdens totaa BNP. x2 Den nordiska marknaden för machine-to-machine förväntas växa dubbet så fort som i övriga värden ,5 mijarder uppkoppade enheter mijarder uppkoppade enheter mijarder uppkoppade enheter 16,5% Utsäppen av växthusgaser har potentiaen att minska med 16,5% årigen ti föjd av innovativa ösningar inom Internet of things. Käor: The Internet of Everything, Cisco IoE Vaue Index Study, Radargroup. Arthur D Litte: GeSI SMARTer 2020: The Roe of ICT in Driving a Sustainabe Future. 8 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

11 Kort om marknaden Framtiden formar vår strategi Vi ever i ett mer uppkoppat samhäe. Det är idag tydigt för de festa. Och det går fort. Utveckingen pekar mot att det kommer finnas över 50 mijarder uppkoppade enheter år I takt med att fer enheter koppas upp, växer även antaet branscher och företag som behöver påitig hjäp att dra nytta av det uppkoppade ekosystemet. Det stärker konkurrenskraften, det sparar pengar och resurser. Det bir at tydigare att edande befattningshavare måste tänka i nya banor kring sina IT-strategier och inkudera uppkoppade maskiner och smarta enheter. Samtidigt fyttas företagens IT-budgetar i at högre grad ti verksamhetscheferna där IT idag är en naturig och viktig de av verksamheten, affären och tjänsten. Det är i dessa möjigheter inom den gobaa Connectivity-marknaden som Cybercoms strategi tar sin utgångspunkt. Det är en värd i snabb förändring, där den som vi yckas bättre än andra behöver förstå hur man kan ta tivara de möjigheter som uppstår nu och samtidigt igga i framkant i förståesen för hur morgondagens utmaningar kommer att se ut. Det är också en värd som ger näring ti idéer. När fer och fer enheter kommunicerar med varandra föds även nya kreativa sätt att kapitaisera på de möjigheter som skapas. Paraet med att fer enheter bir uppkoppade ökar även behovet av säker och påitig kommunikation mean den uppkoppade och den fysiska värden. Det är på denna viktiga hörnsten som Cybercoms strategi viar. Det är där vi är som starkast och där den största potentiaen finns. Och som vi sammanfattar i ett ord Connectivity. Marknadstrender som skapar fer affärer: Sakernas Internet nya patser och saker bir uppkoppade, digitat representerade och kan kontroeras/styras oberoende av pats. Ökat behov av nätkapacitet mobi- och datanätoperatörer har behov av att nyttomaximera, expandera och uppgradera sina nät för att möta den ökande efterfrågan. Företagens everansmodeer företag satsar på onineösningar och e-handestjänster för att nå sina kunder. Säkerhet i kövattnet av NSA-debatten har fokus satts på att skydda kundernas data. Säkerhet och personig integritet igger högt på agendan för operatörer och etaberade mobitiverkare. Produktifiering av IT IT bir atmer en industriaiserad tjänst, atmer monbaserad. Ökad ande offshore företag ägger ut IT-uppdrag ti ågkostnadsänder. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

12 Strategi Vi förändrar spepanen Cybercom är i ett förändringsarbete. En ny 3-årsstrategi ades Vår vision är att vara kundens främsta affärspartner i den uppkoppade värden. Norden i fokus Cybercoms verksamhet sprider sig över fera geografiska marknader. Fokus igger på hemmamarknaden Norden. Poen, Indien, Dubai och Singapore är internationea kompetenscentra, som des stödjer den nordiska affären och des representerar egna speciaistaffärer. Från vår hemmamarknad föjer vi också med många kunder i gobaa uppdrag. Under 2013 hade vi uppdrag i drygt tjugo änder. Integrerad omvärd integrerad organisation En centra de av Cybercoms sätt att se på värden är att den fungerar som bäst när aa dess beståndsdear är sammankoppade och kan kommunicera effektivt med varandra. Samma sak gäer för Cybercoms interna organisation. Därför pågår ett arbete för att ytterigare knyta samman aa dear av Cybercom ti en integrerad organisation med en gemensam säjorganisation, gemensamma stödfunktioner och goba everanskapacitet. Genom detta får Cybercoms kunder bästa nytta av vårt erbjudande. Större åtaganden och baanserad kundportföj Cybercom har historiskt sett haft många åtaganden inom teekomsektorn. Idag agerar Cybercom kataysator i nya sammanhang där kunder vi dra nytta av mobiitet och uppkopping. Under de senaste åren har en medveten breddning av kundbasen skett och under 2013 har Cybercom skapat en baanserad kundportföj inom framförat offentig sektor, tiverkande industri samt teekom. Tidigare har Cybercom ofta haft en reativt iten de av varje enskid kunds affär, men ambitionen är att öka denna de hos strategiska kunder genom att säja Cybercoms samade erbjudande och everera fer hehetsösningar. Ett tydigare arbete med Key Account Management har införts under året med positiva resutat. Vår vision är att bi våra kunders mest betrodda partner och för att yckas fokuserar därför Cybercom på färre anta kunder än tidigare, men affären hos varje kund ska vara större, mer effektiv och önsam. Detta gynnar både oss och våra kunder. 10 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

13 Strategi Strategisk förfyttning ti 2015 Organisation Mer integrerad Erbjudande Mer fokuserat Kundportföj Bättre baanserad Kundreation Större uppdragsvoym per kund Åtaganden Fer hehetsåtaganden Företagspresentation och håbarhetsredovisning

14 Må och utfa På god väg Cybercom ska uppfattas som det mest väkända och respekterade varumärket inom Connectivity hos kunder, medarbetare, på arbets marknaden och hos våra ägare. Under de kommande två åren ska vi bi en edande everantör av tjänster inom Connectivity på den nordiska marknaden i kombination med en värdefu goba everanskapacitet. Finansiea må Styresen faststäde 2011 ångsiktiga finansiea må för Cybercom. Prioritering under 2013 har varit önsamhet och skudsättningspoicy. Må uppfyt Positiv utvecking Ej appicerbart/ingen data Må ej uppfyt och/eer negativ utvecking Område Måformuering Utfa 2013 Lönsamhet Cybercom ska höra ti de mer önsamma boagen band sina närmast jämförbara konkurrenter och nå en EBIT-margina om 10 procent. EBIT- marginaen var 5,0% (-0,9). 5% Tiväxt Cybercom ska sträva efter en tiväxt om 10 procent per år över en konjunkturcyke. Omsättningen minskade med 11,0% (9,6). Förvärvspoicy Organisk tiväxt och önsamhet är de viktigaste måsättningarna för Cybercom men seektiva förvärv som är värdeskapande och bidrar ti tiväxten kommer att utvärderas mot strategin. Inga förvärv skedde under året. Cybercom ska ha en nettoskud som över tid inte överstiger 30 procent av det egna kapitaet. Nettoskuden uppgick ti 10% (19). 10% Skudsättningspoicy Utdeningspoicy Cybercom ska betaa en utdening ti sina aktieägare på minst 30 procent av nettoresutatet, under förutsättning att inga särskida överväganden föreigger när det gäer boagets finansiea situation eer paner. 0%. Med hänsyn ti boagets pågående förändringsarbete föresår styresen årsstämman, som hås den 7 maj 2014, att ingen utdening ska utgå för räkenskapsåret Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

15 Må och utfa Operativa må Må uppfyt Positiv utvecking Ej appicerbart/ingen data Må ej uppfyt och/eer negativ utvecking Område Måformuering Utfa 2013 Kundportföj Inom de kommande två åren ska vi ha en baanserad kundportföj med 30 procent av omsättningen från teekom, 30 procent från offentig sektor och 30 procent från tiverkande industri. Teekom 36% (40) Offentig sektor 25% (24) Industri 22% (18) Övrigt 17% (18) Kundbas Inom de kommande två åren ska vi bredda kundbasen så att de tio största kunderna inte utgör mer än 35 procent av omsättningen och ingen enskid kund står för mer än 15 procent av omsättningen. De tio största kunderna utgör 43% (48) och den största kunden 14% (10) av omsättningen. Uppdragstyp Vi vi ha en jämn fördening av försäjningen mean konsuttjänster och hehetsåtaganden/ösningar i våra uppdrag. Hehetsåtaganden och projekt 38% (39) Konsuttjänster 62% (61). Vår ro som arbetsgivare Vi vi öka engagemanget hos våra medarbetare genom att erbjuda dem en attraktiv arbetsmijö, bra vikor och möjigheter ti intressant professione utvecking. Vi arbetar aktivt med att öka vår mångfad för att skapa ett dynamiskt och innovativt arbetskimat. Vi mäter detta via en koncernomfattande medarbetarundersökning, Cybercom Peope Voice, där vårt ångsiktiga må är 700 av möjiga i medarbetar motivationsindex. Vårt medarbetarmotivationsindex summerades ti Håbara affärer Vi vi öka antaet håbara affärer hos våra kunder. Vi mäter detta genom att titta på vika affärer som bidrar ti håbar utvecking och ansvarsfu användning av resurser genom exempevis kostnadsbesparingar, effektivitet och minskad användning negativa mijöpåverkande resurser. Hos Cybercoms tio största kunder har cirka 20% av uppdragen bidragit ti förbättrad håbarhet genom effektivitet, kostnadsbesparingar eer minskad grad av utnyttjande av jordens resurser. Affärsetik Vi vi att hög etik ska vara en de av vårt DNA och genomsyra a vår verksamhet och aa våra affärer. Affärsetik är en stående punkt på edningsgruppens agenda. Under 2014 kommer vi att erbjuda aa medarbetare att ta en certifiering i korruptions bekämpning och Cybercoms uppförandekod. Vi kommer att mäta och föja antaet certifieringar i koncernen. Vi föjer upp antaet eventuea incidenter i gruppen och antaet everantörer som har undertecknat Cybercoms uppförandekod för everantörer. Data saknas för 2013, men kommer från och med Vi vi att hög etik ska vara en de av vårt DNA och genomsyra a vår verksamhet och aa våra affärer. Mijöpåverkan Vi vi minska våra CO 2 -utsäpp orsakade av resor per omsättningskrona med minst 5 procent från 2011 fram ti Sedan 2011 har CO 2 -utsäpp orsakade av resor per omsättningskrona minskat med cirka 13%. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

16 Erbjudande Connectivity vår kärnkompetens Cybercom erbjuder företag och organisationer hjäp att ta tivara den uppkoppade värdens möjigheter, men exakt vad det är för möjigheter och hur det sker är atid unikt för varje organisation och projekt. Vi erbjuder konsuttjänster, strategi och rådgivning, test och kvaitetssäkring, säkerhetsösningar, systemutvecking, systemintegration, systemförvatning och hosting. Inom dessa områden finns även en rad oika tjänster specifikt inriktade på att hjäpa kunderna minska sin mijöpåverkan och använda sina resurser mer effektivt och håbart. Oavsett erbjudande kan everansen ske både med okaa resurser och med hjäp av goba everansförmåga. 14 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

17 Erbjudande Connected Engineering 45% Ande av koncernens omsättning Digita Soutions 42% Ande av koncernens omsättning Sammankoppade enheter nya affärer Cybercom hjäper kunder att utvecka nya produkter och tjänster, samt att bygga in inteigens i produkter och system. Genom att sätta sig in i kundens affär och verksamhet utveckar Cybercom kommunikationsösningar där det finns tydig potentia att effektivisera processer och förbättra användaruppeveser genom att åta oika enheter kommunicera med varandra. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: Outotec är ett företag som hjäper oika organisationer att utnyttja jordens naturtigångar på ett så håbart sätt som möjigt. De festa av Outotecs kunder finns inom den tunga tiverkningsindustrin och energisektorn och när Outotec behövde hjäp med att hitta en ösning för att kya ner kopparsmätugnar mer effektivt vände de sig ti Cybercom för hjäp. Cybercom evererade en mjukvaruösning som samar in och anayserar information om nedkyningsprocessen och visar at som händer i reatid i en 3D-mode. Tack vare denna insyn kan de som sköter smätugnen genomföra nedkyningen mer resurseffektivt och även upptäcka probem i nedkyningen mycket snabbare. Mer tjänster ti fer dygnet runt Cybercoms erbjudande kring digitaa ösningar handar kort och gott om att hjäpa företag att utnyttja de digitaa möjigheterna för att fördjupa reationer med sina kunder, stärka tiväxten, reducera kostnader, förbättra produktiviteten och bi mer önsamma. Cybercom utveckar system, oninestrategier, digitaa tjänster och monbaserade ösningar. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: SF Bio vie ocka fer att gå på bio genom att skapa en digita och mobi änk mean biosaongen och biobesökarna. Cybercom utveckade en mobiappikation som kunderna kan använda ti att band annat boka och köpa bijetter och att väja sittpatser i biosaongen. Appikationen, med fokus på god användaruppevese, är också fu med information om aa fimer som visas och via appikationen kan SF Bio nå sina kunder med oika erbjudanden. Appen bev snabbt en av Sveriges popuäraste och tre gånger fer bokningar görs nu via den nya appen. Connectivity Management 8% Secure 5% Ande av koncernens omsättning Connectivity Ande av koncernens omsättning Gör den uppkoppade värdens vägar bättre I takt med att människor och enheter kommunicerar mer via nätverk och datatrafiken ökar i värden, erbjuder Cybercom band annat rådgivning, industri- och säkerhets anays i samband med nytto maximering, expansion och uppgradering av nätverk eer utvecking av nya mobia nät. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: En centra de av Cybercoms tjänster inom Connectivity Management handar om Customer Experience Management, viket handar om att hjäpa operatörer att förstå hur deras kunder faktiskt uppever deras tjänster och hur de kan förbättra sina tjänster med hjäp av den insikten. Genom att sama in feedback från operatörernas kunder om hur de uppever ti exempe samtaskvaitet och datatrafik och kombinera det med objektiva data från operatörernas nät om ti exempe anta basstationer i området och kapacitet i nätet, kan Cybercom göra tiföritiga anayser och ge operatörerna råd om hur de kan optimera sina nät för användarna. Just detta hjäper Cybercom band annat mobioperatören Tigo i Rwanda med. Trygg och säker tigängighet När företag, myndigheter och organisationer bir digitaa och mobia med atmer vita information i ti exempe montjänster ökar samtidigt kravet på IT-säkerhet. Vem ska informationen vara tigängig för, hur ser integriteten och sekretessen ut? Hur ska man prioritera ITsäkerhet kontra tigängighet? Cybercom hjäper kunderna att på ett tidigt stadium identifiera och minimera IT-risker. Våra experter anayserar riskerna för en cyberattack, tar fram säkerhetspoicyer, compiance tjänster eer ger råd om hur känsig data skyddas. EXEMPEL PÅ UPPDRAG: En organisation som har höga krav på såvä IT-säkerhet som fysisk säkerhet är SL (Storstockhoms Lokatrafik), som band annat ansvarar för bussar, pendetåg och tunnebanetrafik i Stockhom. Varje dag födar en enorm mängd information genom deras system och det är viktigt att känsig information skyddas samtidigt som information om avgångstider och förseningar behöver vara tigängig och konstant uppdaterad. För att håa IT-säkerheten på en nivå som motsvarar de högt städa kraven, utan att påverka tigängigheten ti den offentiga informationen, hjäpte Cybercom SL att impementera en decentraiserad säkerhetsprocess som ser ti att säkerhetsnivån möter kraven utan att tigängigheten påverkas. Företagspresentation och håbarhetsredovisning

18 Kunder Kunden framför at Våra kunder är viktiga för oss. Därför genomförs regebundet mätningar av kundnöjdhet i samband med kunduppdrag. Varje år gör vi även en koncernövergripande kund undersökning som igger ti grund för vårt kontinueriga förbättrings arbete. Under 2013 genomfördes 129 teefon intervjuer och 64 oninebaserade enkäter besvarades. Resutatet visar stor ojaitet. 98 procent vi rekommendera Cybercom ti andra och kunderna uppfattar Cybercom som ett tryggt och snabbrörigt företag. Våra medarbetare får mycket höga betyg och mest utmärkande är föjande påståenden: à Vi är enka att ha att göra med à Vi håer vad vi ovar à Vi är passionerade Vi är enka att ha att göra med Vi håer vad vi ovar Vi är passionerade Exempe på kunder: Ama Media, Ericsson, Finska Utbidningsstyresen, Miicom, MTV Media, SAAB, Sony Mobie, Outotec, Trafikverket, TeiaSonera, AB Vovo och Vovo Cars. 16 Företagspresentation och håbarhetsredovisning 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad 2011 Vivida Assistans årsredovisning Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad B VIVIDA ASSISTANS ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen till vår årsredovisning för 2011 Trevlig läsning!

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer