Version 2.0, Uppförandekod. (Code of Conduct)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)"

Transkript

1 Version 2.0, Uppförandekod (Code of Conduct)

2 Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter. Det ställer höga krav på ansvarsfullt företagande och ansvarstagande medarbetare. I vår uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande styrelse, ledning och alla anställda och som vi tillika förutsätter att alla våra affärspartners respekterar. Vår uppförandekod syftar till att förmedla våra gemensamma affärsmässiga principer och våra etiska värderingar till samtliga våra anställda, kunder, leverantörer, partners och andra intressenter. Uppförandekoden tillsammans med våra värderingar och policydokument ger oss vägledning i vårt dagliga arbete.

3 Affärsprinciper Kalix Tele24:s kunder och övriga intressenter ska se oss som ett pålitligt och hederligt företag vars strävan är långsiktiga affärsrelationer. Förenlighet med lagar, förordningar och fri konkurrens Kalix Tele24:s agerande ska vara baserat på hög etisk standard. Kalix Tele24 ska agera i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser i samtliga länder där vi har verksamhet. Om det inte är möjligt för Kalix Tele24 att på ett framgångsrikt sätt delta i en affärsrelation utan att agera i strid med bestämmelserna i denna uppförandekod så ska vi undvika att engagera oss i sådan affärsrelation. Kalix Tele24s anställda ska inte i något avseende medverka till och/eller acceptera att fastställa priser tillsammans med våra konkurrenter, bojkotta enskilda leverantörer eller dela upp marknader i syfte att snedvrida konkurrens och inte heller i något avseende delta i karteller eller i något annat avseende agera i strid med gällande konkurrenslagar. Gåvor och mutor Kalix Tele24s anställda ska aldrig, direkt eller indirekt, erbjuda, ge eller motta mutor, förmåner eller andra ersättningar i otillåtna syften eller i syfte att felaktigt skapa eller behålla affärer. Gåvor eller liknande förmåner ska inte erbjudas, ges eller mottas av Kalix Tele24s anställda om det står i strid med tillämpliga lagar, bestämmelser eller lokal affärspraxis. Gåvor och liknande förmåner får endast erbjudas till eller erhållas från om det är av måttligt värde och i enlighet med rimlig gästvänlighet samt inom ramen för den normala affärsverksamheten. För det fall det föreligger något som helst tvivel rörande dessa frågor är den anställde inom Kalix Tele24 skyldig att omedelbart konsultera sin chef för närmare instruktioner eller beslut. Upphandling All upphandling inom Kalix Tele24 ska göras med företagets bästa för ögonen och bidra till att hålla kostnaderna så begränsade som möjligt. Val av leverantör och säkerställande av bästa kommersiella villkor och förutsättningar är viktiga parametrar som har direkt påverkan på Kalix Tele24s lönsamhet och konkurrenskraft. Upphandling och inköp ska göras professionellt och med iakttagande av sunda etiska principer, hög integritet och i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser samt i enlighet med Kalix Tele24s kvalitets- och miljökrav samt vid var tid gällande policys. Konfidentiell information Kalix Tele24 värnar om och försvarar sina immateriella tillgångar och konfidentiell information genom att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att sådana tillgångar och information orättmätigt sprids eller förloras. Samtliga medarbetare inom Kalix Tele24 delar ett åtagande att försvara företagets immateriella tillgångar och konfidentiell information. Intressekonflikt Samtliga medarbetare inom Kalix Tele24 är skyldiga att, i alla situationer, undvika intressekonflikter och jävsituationer samt att omedelbart rapportera eventuella jäv eller intressekonflikter till sin chef.

4 Mänskliga rättigheter och arbetsprinciper Kalix Tele24 stöder och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Bra anställnings- och arbetsförhållanden Anställda inom Kalix Tele24 ska alltid erhålla anställningsvillkor som är rättvisa, rimliga och minimum uppgår till lokala lagar och branschpraxis. Även arbetstider ska minimum alltid följa nationella regler och förordningar. All vår personal ska ges en hälsosam och säker arbetsmiljö och vi strävar alltid efter att säkerställa att alla våra anställda behandlas med värdighet och respekt. Kalix Tele24 är dedicerade att skapa en arbetsmiljö som är fredad från alla former av trakasserier och ingen anställd ska utsättas för muntliga eller fysiska trakasserier då sådant beteende inte tolereras. Diskriminering och kränkande särbehandling Vår företagskultur erkänner och uppskattar fördelarna med mångfald inom organisationen. Kalix Tele24 anställer och behandlar sina anställda på ett sätt som inte diskriminerar med hänsyn till kön, nationalitet, religion, ras, ålder, handikapp, sexuell läggning, politisk uppfattning, medlemskap i fackförening, socialt eller etniskt ursprung. Kalix Tele24 uppmuntrar en kultur av lika möjligheter och mångfald där utnämningar till befattningar, belöningar och personlig framgång beror på individens förmåga och prestation. Detta uppnås, enligt oss, genom att goda ledare föregår med gott exempel. Det är även viktigt att medarbetare ställer upp för varandra och vågar säga ifrån när något är fel. Barnarbete Kalix Tele24 undviker att arbeta med företag som anställer barnarbetare eller som utövar tvingat arbete för barn i någon form. Vi accepterar inte heller att barn används för ekonomiska syften. Kalix Tele24 accepterar inte att utföra arbete som kan skada eller förhindra barns utbildning, äventyra barns hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala rättigheter.

5 Miljöansvar Kalix Tele24 är dedicerade att göra affärer på ett miljövänligt sätt och i vår verksamhet verkar vi för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Verksamheten utförs utifrån kunduppdrag och baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet. I det dagliga arbetet använder vi metoder och kunskap för att minimera energiförbrukning och annan miljöbelastning. Kalix Tele24 uppfyller lagkrav och redovisar öppet vårt miljöarbete. vi ställer krav på miljömedvetenhet hos våra medarbetare, leverantörer, konsulter och samarbetspartners. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. Efterlevnad och uppföljning Samtliga anställda inom Kalix Tele24 samt anlitade konsulter och partners skall agera i enligheterna i denna uppförandekod och som anställd är man också ansvarig för att rapportera eventuella avvikelser. Även konsulter och partners uppmanas rapportera eventuella avvikelser. För det fall en medarbetare blir medveten om en avvikelse så skall denne omedelbart rapportera avvikelsen till sin närmaste chef. Rapportering av avvikelsen från vår uppförandekod kan även göras anonymt och i förtroende till HR eller kvalitetschef. Kalix Tele24 kommer inte att vidta några disciplinära åtgärder gentemot medarbetare som med goda avsikter rapporterar sådana avvikelser. Om en anställd brister i sin skyldighet att agera i enlighet med Kalix Tele24s uppförandekod kan detta innebära att nödvändiga disciplinära åtgärder vidtas. Roland Pihlström, VD Kalix, 24 september 2013 Denna uppförande kod har antagits av Kalix Tele24 ägare och ledningsgrupp 31 augusti 2012, revidering fastställd 24 september 2013.

6 Kalix Tele24 är ett telefonistföretag som erbjuder allt från enklare svarstjänster till övertagande av hela växelfunktionen med tillgänglighet dygnet runt, året runt. Vår affärsidé lyder: Med modern teknik och marknadens främsta telefonister tillhandahåller vi kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation åt våra kunder, vilket ger ökad tillgänglighet och lönsamhet. Kalix Tele24s kunder är små och stora företag, myndigheter samt organisationer i Norden. Företaget grundades 1992 och har sedan dess byggt upp en gedigen erfarenhet av professionella svarstjänster för såväl privat som offentlig verksamhet. På huvudkontoret i Kalix samt kontoren i Luleå, Haparanda och Stockholm finns idag ca 160 medarbetare. Ägare är Kristian Rothoff och Åsa Östanskog Rothoff, genom Växtverk AB. Kalix Tele24s telefonister är en del av första intrycket av våra kunders verksamhet. Att vi har fått detta förtroende av så många som drygt kunder är vi mycket stolta över. Vi är måna om att kontinuerligt vidareutveckla vår viktigaste resurs våra medarbetare för att alltid erbjuda utmärkt service och ett professionellt bemötande. Vi bygger vår verksamhet på välutbildade, motiverade och friska medarbetare, och har tack vare detta tilldelats utmärkelser som Årets friskaste företag och Stora Arbetsmiljöpriset. Vi är medlemmar i bransch- och intresseföreningen Kontakta. Kalix Tele24 AB + 46 (0) Box , Kalix

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Norconsult. Etiska riktlinjer

Norconsult. Etiska riktlinjer Norconsult Etiska riktlinjer Principer för Ledarskap, Värderingar och Etik i Norconsult LEDARSKAP Ta och ge ANSVAR är trygga inom sitt ansvarsområde och ser helheten visar tillit och delegerar uppgifter

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015 Global Transport and Logistics Innehåll 1 Index 2 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsetik och rättvist beteende 4 3.1 Affärsintegritet 4 3.1.1 Mutor

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande Ansvarsfullt företagande 2012 Christer Lind, vd, Martin & Servera Martin & Servera är ett ansvarsfullt företag med trygga grundsystem som kvalitetscertifiering, miljöcertifiering och uppförandekod. Det

Läs mer