Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, Solna Växeltelefonnummer: ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com"

Transkript

1 Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, Solna Växeltelefonnummer: ,

2 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra värderingar och ge vägledning för alla Loomis anställda så att vårt uppträdande följer våra värderingar även i praktiken. Loomis värderingar är grunden för vårt företag och vår företagsanda och skall genomsyra Loomis sätt att bemöta medarbetare, kunder och andra berörda inklusive våra ägare. People Service Integrity Vi skall utveckla kunniga medarbetare och bemöta alla med respekt. Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovationsförmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar. Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet och hög etik och moral. tre kapitel Policy för affärsetik redogör för Loomis uppförande utåt vad gäller företagets förhållande till kunder och marknaden. Policy för medarbetare företagets förväntningar på och ansvar för medarbetarna. Speglar åtagandet mot kunder och marknaden. Miljöpolicy behandlar de mest relevanta aspekterna av Loomis miljöpåverkan. Inledning Grundkravet är att all verksamhet inom Loomis skall följa gällande nationella lagar och förordningar på respektive marknader. Om Loomis uppförandekod står i konflikt med nationell lagstiftning skall lagen ha företräde. Loomis uppförandekod kan däremot innehålla krav som går längre än vad lagstiftningen föreskriver. Kontroll av efterlevnaden rapportering Loomis landschefer ansvarar för att efterlevnaden av Loomis uppförandekod kontrolleras, men varje enskild anställd ansvarar för att han eller hon följer principerna i uppförandekoden. Loomis funktion för internkontroll skall genomföra en årlig granskning av efterlevnaden, inklusive brott mot uppförandekoden, tillsammans med landscheferna. Alla brott eller misstankar om brott mot uppförandekoden skall rapporteras till företaget. Det finns två alternativa vägar för sådan rapportering: Att rapportera till chefen på lokal nivå, alternativt till den lokala HR Funktionen. Alla incidenter som kan ha betydelse för kundernas eller allmänhetens bild av Loomis skall alltid rapporteras till Loomis globala HR Director. Att rapportera via Loomis Integrity Line som är en anonym rapporteringsväg som du som anställd i Loomis kan välja om du inte använder den ordinarie rapporteringsvägen, genom din närmaste chef. Information om Loomis Integrity Line har skickats till alla anställda och information lämnas löpande till nyanställda genom introduktionsprogram för nyanställda. Loomis använder sig i första hand av farfarsprincipen för alla beslut som har betydelse för ekonomi, allmänhetens syn på företaget, frågor som rör anställda, t.ex. lönerevisioner, eller andra frågor som kan påverka Loomis anseende. Farfarsprincipen innebär att närmaste högre chef fattar det slutgiltiga beslutet.

3 3 av 5 Policy för affärsetik Loomis policy för affärsetik anger grundnivån för hur varje enskild anställd skall uppträda för att upprätthålla en hög kvalitet på tjänster till kunderna och leva upp till Loomis höga värderingar i fråga om etik och moral samt integritet i mötet med tredje part. Kundskydd/integritet och sekretess Loomis skall se till att kunder får heltäckande information om de tjänster som erbjuds, inklusive potentiella risker i anslutning till tjänsterna eller uppdraget. Kundinformation, inklusive personuppgifter, detaljer om uppdraget och/eller annan känslig information, skall skyddas av sträng sekretess. Loomis skall införa rutiner och internkontroll som förhindrar att känslig information sprids till andra än de som är behöriga. Professionell riskhantering Att ha systematiska och väl fungerande rutiner för riskhantering är ett viktigt ansvarsområde för Loomis inom verksamhet. Riskhanteringen bygger på två grundprinciper: Ingen förlust av liv Balans mellan risk och vinst Riskhantering omfattar bland annat riktlinjer och rutiner för: Risker vid kundkontrakt Brottsprevention Rekrytering Utbildning Inköp av säkerhetsutrustning Försäkringar Kontroll av säkerhet och kontantflöden Utredningar och kontakter med lagstiftande instanser samt myndigheter som ansvarar för lagstiftningen. Mutor, korruption och gåvor Loomis får inte erbjuda, ge eller ta emot mutor eller andra otillbörliga fördelar i syfte att behålla en kund eller uppnå andra orättmätiga fördelar. Detta omfattar även kontrakt eller avtal som möjliggör olagliga betalningar. Loomis landschefer ansvarar för att riktlinjer för representation och gåvor upprättas i linje med nationellt accepterade sedvänjor eller förordningar. Erbjudanden eller mottagande av gåvor och presenter som kan anses vara oproportionerliga eller otillbörliga skall rapporteras till den som ansvarar för kontrollen på lokal nivå, till exempel om den anställde är tveksam eller osäker på om gåvan är lämplig. Detta gäller i alla kontakter med såväl kunder som leverantörer och fackliga företrädare. Ersättning eller arvoden till agenter eller konsulter som är involverade i offentliga anbud eller transaktioner med offentliga förvaltningar eller statsägda företag skall kontrolleras så att arvodet ligger på en rimlig nivå och endast gäller den erbjudna tjänsten. Sponsring och donationer Loomis tillåter juridiskt korrekta donationer och sponsring, både kommersiell och ickekommersiell sponsring. Ett villkor är dock att det måste finnas en formell policy för sådana bidrag

4 4 av 5 på nationell nivå samt dokumentation av sådana eventuella bidrag. Loomis deltar inte i projekt av politisk eller religiös art eller till förmån för enskilda individer. Insiderpolicy handel med finansiella instrument Alla som har tillgång till insiderinformation om Loomis måste vara registrerade hos Finansinspektionen och rätta sig efter Loomis insiderpolicy. Detta omfattar i synnerhet alla anställda som arbetar med koncernens finansiella rapporter, samt anställda som rapporterar direkt till koncernchefen. Loomis funktion för internkontroll ansvarar för efterlevnaden av Loomis insiderpolicy. För ytterligare information, se Insiderpolicyn i sin helhet. Konkurrens Loomis skall konkurrera på ett korrekt och ärligt sätt. Detta innebär bland annat att företaget skall avstå från verksamhet eller avtal med konkurrenter som står i strid med fri konkurrens, till exempel fasta priser, uppdelning av marknader eller andra begränsningar. Policy för medarbetare Loomis medarbetare utför dagligen tjänster för företaget och har en avgörande betydelse för hur Loomis uppfattas av kunder, marknaden och samhället. Det är våra medarbetare som omvandlar Loomis värderingar till normer och konkret beteende. Detta ställer stora krav på integritet, god etik och moral. Loomis åtagande gentemot sina anställda: Hälsa och säkerhet Loomis skall erbjuda en hälsosam och säker arbetsmiljö för medarbetarna. Detta omfattar bland annat strikta standarder för utbildning i förebyggande syfte samt tillgång till modern säkerhetsutrustning och teknik på arbetet. En arbetsplats fri från diskriminering Alla medarbetare skall behandlas med respekt och värdighet. Inga former av trakasserier eller kränkningar tolereras. Loomis skall vara en rättvis arbetsgivare och erbjuda lika möjligheter för alla anställda. Vi tolererar inte diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, fackanslutning eller politiska åsikter. Anställningsvillkor Alla medarbetare skall erhålla en beskrivning av sina arbetsuppgifter där arbetstid och lön anges enligt nationella lagar och lokala branschstandarder. Loomis skall alltid följa lag och kollektivavtal. De anställdas åtagande gentemot Loomis: Konfidentiell information Loomis anställda förbinder sig att inte avslöja information om kunder och uppdrag och att behandla all konfidentiell information enligt strikta normer för att minimera potentiella risker i samband med uppdragen. Det är varje anställds skyldighet att samarbeta med funktionen för internkontroll när utredningar genomförs, samt att till den lokala HR Funktionen alternativt genom Loomis Integrity Line rapportera alla misstankar om brott mot uppförandekodens bestämmelser om behandlingen av konfidentiell information.

5 5 av 5 Intressekonflikter Loomis medarbetare är skyldiga att alltid avslöja när det föreligger risk för intressekonflikt gentemot företaget. Detta omfattar även direkta eller indirekta intressekonflikter som uppstår genom familjemedlem. Medarbetare får inte åta sig uppdrag för tredje part som på något sätt kan konkurrera med eller äventyra uppdrag för Loomis eller Loomis kunder. Bedömningsrutiner och kontroller under rekryteringsprocessen På grund av integritetskraven, verksamhetens känsliga natur och den påverkan detta har på varje enskild medarbetare utför Loomis rutinkontroller under rekryteringsprocessen samt oannonserade kontroller under den normala verksamhetens gång. Landscheferna ansvarar för att kontrollåtgärderna följer gällande lagar och förordningar i respektive land. Loomis förväntar sig att varje enskild medarbetare ställer upp på och samarbetar under dessa utvärderingar eller kontroller. Miljöpolicy Loomis påverkar miljön främst genom sina transporter, eftersom det är en grundläggande del av vår affärsidé att hantera samhällets kontantflöde. Fordon och transporter Loomis policy för inköp av fordon kräver att dessa skall utgöra det mest resurseffektiva transportmedlet utan att säkerheten eller tryggheten för våra medarbetare eller våra kunders egendom äventyras. Loomis har målsättningen att främja utvecklingen av mer resurseffektiva fordon vars miljöpåverkan är mindre genom lägre avgasutsläpp och ökad bränsleeffektivitet. Vi har en mycket effektiv logistik för att värna om miljön så mycket som möjligt utan att någonsin kompromissa med säkerheten. Loomis har målsättningen att ge alla företagets förare över tid ska erhålla utbildning i miljövänlig körning, s.k. ecodriving. Företagets lokaler Loomis försöker påverka fastighetsägare och/eller förvaltare av våra lokaler och kontor att öka energieffektiviteten vid uppvärmning och luftkonditionering, samt uppmuntrar användningen av förnybara energikällor. Vår verksamhet genererar en begränsad mängd avfall, och vi återvinner pappret på våra kontor och ser till att uttjänt elektronisk utrustning hanteras korrekt. Vid inköp väljs alltid miljövänliga alternativ när så är möjligt, bland annat vid köp av papper och elektronisk apparatur. Vi undviker farliga kemikalier i våra rengöringsprodukter och annan utrustning. Referenser Loomis uppförandekod har upprättats för att alla medarbetare skall uppträda enligt våra värderingar och förväntningarna från alla berörda parter. Vid upprättandet av denna uppförandekod har vi beaktat ett antal internationella standarder och principer, bland annat ILO:s åtta kärnkonventioner och FN-konventionen mot korruption.

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct)

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Innehåll Förord av Voith GmbHs företagsledning: 3 Att agera i enlighet med Voiths värderingar 1. Inledning och framställande av principer 4 2. Samarbete

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer