bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser."

Transkript

1 SSABs affärsetiska bestämmelser

2 SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare och andra affärskontakter och att göra det på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. För att uppnå detta krävs starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. SSAB arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSAB följer som ett minimum gällande lagar och regler. SSAB kommer vid behov att införa normer som följer dessa affärsetiska bestämmelser där existerande lagar och regler inte är tillräckliga för att uppfylla målen. Dessa affärsetiska bestämmelser gäller med högsta prioritet inom SSAB-koncernen. Mer detaljerade riktlinjer, instruktioner, policies etc. på affärsområdes- och dotterbolagsnivå får således ej stå i strid med dessa affärsetiska bestämmelser. 2

3 Hälsa och säkerhet SSAB strävar aktivt efter att ständigt förbättra medarbetarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt arbetar för att erbjuda sina medarbetare en säker arbetsmiljö. Samtliga SSAB-enheter kommer som ett minimum i att strikt följa nationella tillämpliga lagar avseende hälsa och säkerhet och/eller de bestämmelser avseende hälsa och säkerhet som framgår av ingångna kollektivavtal. 3

4 Relationen till medarbetarna SSAB strävar efter en icke-diskriminerande företagskultur baserad på ansvar, högklassighet och respekt, med utgångspunkt i kompetensen hos den globala medarbetarkåren. Det ingår i SSABs förhållningssätt att behandla alla nuvarande och potentiella medarbetare rättvist och fördomsfritt. SSAB arbetar engagerat för att eliminera alla former av diskriminerande behandling av medarbetare. Alla medarbetare skall ges möjlighet att utvecklas inom SSAB, oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, religion, politisk åskådning, ålder eller handikapp. SSAB åtar sig att betala rättvisa löner och förmåner i enlighet med relevanta normer på alla platser där koncernen bedriver verksamhet. SSAB skall visa förtroende och respekt för medarbetare och deras representanter på arbetsplatsen. SSAB erkänner medarbetarnas grundläggande rättighet att besluta om de vill representeras av erkända fackföreningar eller inte samt respekterar de anställdas och deras erkända fackföreningars rätt att förhandla om kollektivavtal. SSABs praxis kommer att baseras på internationellt erkända arbetsrättsliga riktlinjer och ta hänsyn till de tillämpliga seder och regler som tillämpas i de olika länder och regioner där SSAB bedriver verksamhet. 4

5 Affärsmetoder SSAB skall behandla alla nuvarande och potentiella affärspartner rättvist och fördomsfritt. SSAB kräver att samtliga medarbetare, oavsett funktion, position eller befattning, iakttar följande etiska normer för affärsverksamhet och individer när de utför sina uppgifter och åtaganden. - SSABs medarbetare måste visa ärlighet och integritet i varje del av samspelet med andra medarbetare, kunder, leverantörer, affärspartner, organisationer och myndigheter. - Varken SSAB eller någon av dess medarbetare får utföra olagliga eller olämpliga betalningar eller mutor och skall avstå från att delta i alla former av korrupt affärsverksamhet. Varken SSAB eller någon av dess medarbetare får ta emot betalningar, gåvor eller annan typ av ersättning från tredje part som kan påverka objektiviteten vid affärsbeslut. - Som globalt företag omfattas SSAB av lagar och regler som skapats för att främja rättvis konkurrens och uppmuntra etiskt och laglydigt beteende. Antitrustlagstiftning och konkurrenslagar förbjuder vanligen aktiviteter som hindrar den fria handeln eller begränsar konkurrensen. SSAB skall bedriva sin affärsverksamhet i full överensstämmelse med sådan lagstiftning. - SSABs medarbetare skall undvika att hamna i situationer där deras personliga eller ekonomiska intressen kan hamna i konflikt med SSABs. I de fall då det finns risk för sådan intressekonflikt skall medarbetaren rapportera detta till sin närmast överordnade chef och rätta sig efter dennes beslut. 5

6 Respekt för mänskliga rättigheter SSAB respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och vägleds i sitt agerande av föreskrifterna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. SSAB respekterar och värnar om grundläggande mänskliga rättigheter i sin påverkbara omgivning, i synnerhet i fråga om avskaffande av tvångsarbete och barnarbete, och detta kommer att vara ett kriterium vid val av och i företagets relationer med leverantörer och underleverantörer. 6

7 Socialt ansvar SSAB arbetar engagerat för att ha ett positivt socialt inflytande inom de samhällen där koncernen verkar. SSAB är en global organisation med verksamhet i cirka 50 länder över hela världen. Därigenom påverkar SSAB många människors liv bland dem aktieägare, kunder, anställda, leverantörer och lokala samhällen. Att bidra till välbefinnande i de samhällen där SSAB är närvarande är en integrerad del i verksamheten. SSAB förstår att snabb, internationell tillväxt innebär nya utmaningar. Koncernen har för avsikt att göra framsteg och skall agera i enlighet med etablerade principer och regler. Uppföljning sker regelbundet. SSAB har för avsikt att skapa värde för sina aktieägare och andra intressenter samt bygga relationer som grundas på ömsesidig respekt, ansvar och högklassighet på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Att åstadkomma detta kräver ett starkt ekonomiskt resultat samt engagemang för miljö och sociala frågor. Som ett minimum kommer SSAB att agera i enlighet med gällande lagstiftning och regler. SSAB kommer vid behov att införa förhållningsregler som följer dessa affärsetiska bestämmelser där existerande lagar och regler e inte är tillräckliga för att uppfylla målen. 7

8 Yttre miljö Inom SSAB är arbetet med det vi kallar yttre miljöfrågor, dvs. vår verksamhets generella påverkan på omgivningen vad gäller utsläpp till luft, vatten mark, buller etc., högt prioriterat. Istället för att se miljöarbetet som en kostnad anser SSAB det vara en förutsättning för att skapa ett framgångsrikt företag. Grundprincipen för koncernens miljöarbete är lokalt ansvar och anpassning till lokala förhållanden. Samordning sker i frågor av gemensamt intresse eller där det upplevs att en gemensam linje är önskvärd. Miljöfrågor på koncernnivå hanteras av ett Miljöråd. Rådet hanterar frågor av gemensam karaktär såsom lagstiftning, harmonisering mellan produktionsorterna, utvecklingsprojekt mm. Inom SSAB skall all verksamhet bedrivas på ett resurssnålt och effektivt sätt vad avser användning av råvaror, energi och andra naturresurser. Den affärsmässiga verksamheten förutsätter ett miljöarbete som bidrar till en varaktig och hållbar utveckling av stålanvändningen i samhället. SSAB skall ha en framskjuten position inom stålbranschen vad gäller våra produkters och processers miljöprestanda. SSABs miljöarbete skall vara certifierat enligt miljöledningssystemet ISO SSABs miljöarbete syftar till att: ständigt t förbättra våra produkters miljöegenskaper prioritera tillverkningsprocesser och transportsystem som hushåller med naturresurser och är skonsamma mot miljön förebygga och begränsa oavsiktliga utsläpp i förväg bedöma miljökonsekvenserna av ny eller ändrad verksamhet 8

9 Kommunikation och integritet SSAB arbetar för en öppen kommunikation inom ramarna för bevarandet av affärshemligheter. SSAB respekterar enskilda personuppgifter (oavsett om de gäller medarbetare eller tredje part), som företaget kan ta del av eller använda i informationshanteringen. Medarbetare inom SSAB får inte utan behörighet tillgång till, modifiera, offentliggöra eller på annat sätt använda konfidentiell information om någon grupp eller person i otillåtet syfte. 9

10 Användbarhet Samtliga chefer och ledare hos SSAB och dess dotterföretag ansvarar för att dessa affärsetiska bestämmelser kontinuerligt övervakas och efterföljs, vilket innefattar nödvändig distribution för att försäkra att medarbetarna känner till och följer den. De affärsetiska bestämmelserna gäller SSABs hela verksamhet och samtliga medarbetare över hela världen, oavsett funktion, position eller befattning. SSAB förväntar sig samma goda uppförande från samtliga personer som agerar å företagets vägnar. SSAB-medarbetare som arbetar i samägda företag ska sträva efter att följa dessa affärsetiska bestämmelser. SSAB-representanter som sitter i styrelsen hos samägda företag är skyldiga att informera affärsområdes eller dotterbolagsledningen om alla aktiviteter inom partnerföretaget som strider mot andan i de affärsetiska bestämmelserna. De affärsetiska bestämmelserna är inte heltäckande, och SSAB-medarbetare som är osäkra på huruvida ett specifikt uppförande kan strida mot dessa skall rådfråga närmast överordnade chef innan beslut fattas i frågan. Den praktiska tillämpningen av dessa affärsetiska bestämmelser övervakas regelbundet och kommuniceras öppet. 10

11 Tillvägagångssätt vid brott mot denna kod Medarbetare som blir medveten om brott mot tillämplig lag eller dessa affärsetiska bestämmelser skall genast rapportera detta till närmast överordnad chef. Om denna är inblandad i händelsen, eller på annat sätt är jävig, skall händelsen rapporteras till närmaste högre chef, samt till affärsområdets respektive dotterbolagets personalansvarige. Alla SSABs chefer och ledare är skyldiga att utreda och åtgärda samtliga sådana klagomål samt rapportera utvecklingen till affärsområdes respektive dotterbolagets t personalansvarig. Om du som SSAB-medarbetare har lagt fram klagomål och ärendet inte har åtgärdats skall du rapportera detta till affärsområdes respektive dotterbolagets personalansvarige. Personalansvariga i affärsområde respektive dotterbolag är även tillgängliga för samtal och rådgivning för samtliga medarbetare som behöver hjälp, stöd eller information kring frågor relaterade till dessa affärsetiska bestämmelser. Personalansvariga i affärsområde och dotterbolag är skyldig att kvartalsvis rapportera samtliga former av missnöje/klagomål relaterade till dessa affärsetiska bestämmelser till SSABs personaldirektör. 11

12

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer