Företagsprinciper Etik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsprinciper Etik"

Transkript

1 Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget. Dessa principer är bindande för alla styrelseledamöter, verkställande direktörer, chefer och medarbetare världen över. Chefer har ett särskilt ansvar att agera som förebilder. 01 Allmänna principer Kundfokus, lönsamhet, framsteg, ömsesidig rättvisa och förtroende samt ansvar är de värderingar som beskrivs i DB Groups affärsidé. De utgör kärnan i den här uppförandekoden. I våra mellanhavanden med kunder, affärspartner, medarbetare och ägare förpliktar vi oss att alltid agera rättvist och med integritet. Vi erbjuder våra kunder rese- och logistiktjänster som är säkra, miljömässigt och socialt ansvarsfulla och kostnadseffektiva. Vi har som mål att alltid uppfylla etiska principer i vårt uppförande på arbetet. I all verksamhet uppfyller vi gällande lagar, förordningar och normer, undviker intressekonflikter och visar respekt för seder, traditioner och sociala värderingar i de länder och kulturella grupper där vi verkar. Vi förväntar oss och uppmuntrar våra affärspartner att tillämpa liknande etiska principer själva på grundval av gällande lagar och vedertagna värderingar. Vi förväntar oss att de ska uppfylla dessa principer i våra affärsmässiga mellanhavanden.

2 02 Företagets sociala ansvar Vi är övertygade om att socialt ansvar är en avgörande faktor för vårt företags långsiktiga framgång och därmed en oumbärlig del av vårt företag. All vår verksamhet är därför bunden av vår skyldighet att vara en god samhällsmedborgare. Tillväxt och arbetstrygghet är viktiga faktorer för DB Groups framgång. Mänskliga rättigheter Barn- och tvångsarbete Lika möjligheter Samarbete Vi respekterar allmänt vedertagna mänskliga rättigheter. Vi förkastar barnarbete och alla former av tvångsarbete. De anställda i DB Group avspeglar mångfalden i samhälle, språk, kulturer och livsstilar. Vi respekterar och främjar denna mångfald, eftersom den är en garanti för vår närhet till samhället, våra kunder och vår öppenhet för nya idéer. Vi tolererar ingen diskriminering av personer, särskilt inte på grund av deras etniska bakgrund, religion, sexuella läggning, nationalitet, ursprung, politiska eller fackliga aktiviteter eller på grund av deras ålder, kön eller något funktionshinder. Vårt samarbete och våra mellanhavanden med varandra definieras av ömsesidig respekt, öppenhet och uppskattning. Vi samarbetar väl och säkerställer en positiv arbetsmiljö. Våra medarbetare spelar en avgörande roll för DB Groups framgång. DB Group bekräftar sitt ansvar gentemot alla medarbetare, att stödja dem och uppmuntra deras kontinuerliga utveckling. DB Group bekräftar rätten till föreningsfrihet och friheten att bilda intressegrupper. Vi står upp för skyddet av dessa rättigheter i alla våra affärsenheter världen över. Säkerhet Hälsa och säkerhet i yrkeslivet Att sätta våra medarbetares och kunders säkerhet främst ligger i hjärtat av koncernens värderingar och vi har för avsikt att arbeta tillsammans för att erbjuda en säker miljö. Genom förebyggande säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen och goda arbetsförhållanden strävar vi efter att undvika risker för personer och främja och bevara hälsan hos våra medarbetare. Våra medarbetares säkerhet är ett centralt krav i vår företagsverksamhet. Säkerhet på arbetsplatsen ingår dock även i varje enskild medarbetares personliga ansvar. Risker ska undvikas genom ett förutseende, försiktigt och säkerhetsmedvetet uppförande. Eventuella brister i våra säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen ska omedelbart rapporteras till den ansvarige chefen. Miljöskydd Vi har förpliktat oss att uppfylla principerna om hållbar förvaltning och miljöskydd som företagsvärdering. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att hantera den påverkan vår verksamhet har på miljön.

3 03 Alla medarbetares uppförande Alla medarbetare är skyldiga att uppfylla relevanta gällande regler på DB Group. Offentligt uppförande Sekretess Medarbetarna påverkar DB Groups offentliga anseende. Vi ska alltid uppföra oss på ett artigt, hövligt och serviceinriktat sätt gentemot alla våra kunder och affärspartner. All information om affärsverksamheten i DB Group som inte har offentliggjorts och som inte är offentlig betraktas som konfidentiell. Det innefattar information om tredje parter, t.ex. affärspartner, som görs tillgänglig för oss på grund av att vi arbetar för DB Group. Vi kommer inte att använda någon kunskap från interna företagsprocesser för privat vinning. Generellt vilar ansvaret för all företagskommunikation och kommersiell kommunikation med media och allmänheten hos koncernens talesperson. Undvikande av intressekonflikter Vi måste undvika situationer då personliga eller individuella ekonomiska intressen kolliderar med DB Groups eller våra affärspartners intressen. I konfliktsituationer får DB Groups intressen inte försvagas. Det påverkar inte möjligheten att förena familjeliv och karriär. Sekundära anställningar och investeringar i våra konkurrenter och/eller affärspartner får inte medföra en risk för intressekonflikt. Varje faktisk eller misstänkt intressekonflikt måste anmälas till medarbetarens chef. Inbjudningar och gåvor DB Group uppmuntrar sina anställda att delta aktivt i samhällslivet i form av offentliga myndigheter, klubbar och föreningar eller medborgargrupper, förutsatt att detta åtagande inte strider mot DB Groups legitima intressen. Det är tillåtet att ta emot och utfärda inbjudningar som anställd i DB Group, förutsatt att inbjudningarna är lämpliga och inte sker i förväntan om en otillbörlig motprestation eller annan fördel. Det ovanstående gäller också för mottagande eller beviljande av gåvor eller andra ersättningar eller fördelar av något slag.

4 04 Uppförande gentemot konkurrenter, myndighetstjänstemän och affärspartner DB Group uppfyller sina kunders, leverantörers och affärspartners behov och behandlar dem ärligt, ansvarsfullt och rättvist. Korruption Uppförande gentemot myndighetstjänstemän DB Group accepterar inte korruption och otillbörliga affärsmetoder av medarbetare eller tredje parter som har anlitats av oss. Vi erbjuder inte och tar inte emot mutor, privilegier eller fördelar som skulle kunna påverka en persons förmåga att fatta objektiva och rättvisa affärsbeslut. Generellt är alla gåvor av alla slag till medarbetare eller företrädare för offentliga myndigheter eller institut eller till dessa personers anhöriga förbjudna. Politiska partier Affärspartner Konsulter/agenter/mäklare Konkurrens- och kartellagstiftning Donationer/sponsring Generellt är gåvor, representation eller andra fördelar av vilket slag som helst till politiska partier, deras representanter eller innehavare av offentliga ämbeten eller kandidater till politiska ämbeten också förbjudna. Vi förväntar oss att våra affärspartner ska bedriva sin verksamhet i uppfyllande av de principer som beskrivs i detta dokument. Samarbetet med våra affärspartner kännetecknas av ett rättvist, pålitligt och stabilt partnerskap. All ersättning som betalas till konsulter, agenter och/eller mäklare måste vara lämplig i förhållande till de tjänster som utförs och får inte ge affärspartnern någon orättvis fördel. Vi uppfyller gällande konkurrensregler och ingår inga arrangemang eller avtal som påverkar priser och/eller villkor eller på något annat sätt innebär en omotiverad begränsning av den rättvisa konkurrensen. DB Group stöder utbildning och vetenskap samt områdena idrott, konst och kultur. Beviljandet av donationer måste alltid vara öppet och dokumenterat. Donationer får endast ges frivilligt och inte i förväntan av någon motprestation. Sponsringsåtgärder får inte utgöra ett dolt främjande av intressen. Vi betalar i princip inte ut några politiska eller religiösa donationer.

5 Skydd av företagstillgångar 05 Ansvar gentemot ägarna Verksamheten i DB Group definieras av ansvar och öppenhet gentemot våra ägare. Vårt arbete har bland annat som mål att skydda företagstillgångar och uppnå en hållbar ökning av företagets värde. Företagets tillgångar får i princip endast användas för företagssyften och måste hanteras med skälig omsorg. Företagets egendom får varken säljas eller lånas ut till tredje man eller användas för andra syften än företagets, oavsett egendomens skick eller värde, utan företagets uttryckliga samtycke. Alla medarbetare är skyldiga att alltid handla ärligt och med integritet och att skydda koncernens tillgångar under sitt arbete för DB Group. Bedrägeri, korruption eller annan brottslig handling kommer inte att tolereras. Misstänkta oegentligheter kommer att utredas i så stor utsträckning som är lagligen tillåten med uppfyllande av kraven på skydd av personuppgifter, och lämpliga åtgärder ska vidtas om tecken på oegentligheter upptäcks. Redovisning Insiderhandel Skydd av personuppgifter Alla företagets rapporter och dokument måste vara sanna och riktiga i alla väsentliga avseenden och uppfylla gällande normer samt innehålla en fullständig dokumentation av all relevant information. Medarbetarna har inte rätt att använda någon information som de tar emot under sitt arbete för DB Group och som inte är offentlig för att uppnå ekonomiska eller kommersiella fördelar för sig själva eller tredje man. Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den mån detta är tillåtet enligt relevanta lagar och företagsdirektiv. Dokument som innehåller personuppgifter om medarbetare betraktas som konfidentiella, förvaras med omsorg och lämnas endast ut till godkända personer. Pengatvätt DB Group vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra pengatvätt inom sitt påverkansområde.

6 Efterlevnadsplikt 06 Efterlevnad av uppförandekoden DB Group ska implementera principerna i denna uppförandekod i alla affärsenheter världen över. Alla styrelseledamöter, verkställande direktörer, chefer och anställda i DB Group är skyldiga att uppfylla denna uppförandekod. Cheferna har ett särskilt ansvar för kommunikation och implementering av dessa riktlinjer. Alla anställda i DB Group är skyldiga att rapportera allvarliga åsidosättanden av lagar och/eller interna regler genom DB Groups system (Whistleblower) för lämnande av uppgifter. Skydd av uppgiftslämnaren Konsekvenser Vi tolererar inga åtgärder mot medarbetare som rapporterar sådana åsidosättanden. Varje åsidosättande av lagar och/eller interna regler kan komma att leda till arbetsrättsliga åtgärder eller disciplinära åtgärder. Grova åsidosättanden kan också leda till straffrättsligt åtal och/eller skadestånd. Mer information Mer information finns på Om du tvekar över något eller har frågor kan du kontakta din chef. Alternativt är du välkommen att kontakta Complianceavdelningen direkt. 07 Ikraftträdandedag Avtalat vid styrelsesammanträden i DB AG och DB ML AG den Gäller från och med den Förordning nr Version 2.0 Gäller för DB Group Publicerad av Deutsche Bahn AG Samordning Dr. Werner Grebe (CC) Telefon

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Skydd av information Transportören är medveten om att även annan information än företagsrelaterad information, i synnerhet information avseende

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer