ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS"

Transkript

1 KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/ Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av Trond H. Skretting Revisionsdatum/n r /1 Sidan 1 av 5 ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS 1 INLEDNING 1.1 HUVUDSYFTET MED ETISKA RIKTLINJER De etiska riktlinjerna ska säkra att alla som agerar för företag i Nordic Crane Group utför sina aktiviteter på ett etiskt försvarbart sätt och i enlighet med företagets värderingar och principer för verksamhetspraxis och personligt uppträdande. 1.2 RIKTLINJERNA GÄLLER FÖR Riktlinjerna gäller för verksamheterna och för varje enskild anställd, inhyrd personal och andra som agerar för företag i Nordic Crane Group, kallas "medarbetaren" nedan. Den enskilda verksamheten kallas "Nordic Crane" nedan. 1.3 ÖVERORDNADE KRAV I sin verksamhet följer företagen gällande lagar och föreskrifter och de agerar på ett etiskt och socialt ansvarsfullt sätt. Nordic Crane Group lägger stor vikt vid lika värde och respekt för mänskliga rättigheter. 2 NORDIC CRANE GROUPS AFFÄRSPRAXIS 2.1 AFFÄRSMETODER Verksamheten ska vara känd som ett pålitligt företag som levererar kvalitet i rätt tid. Kunder och samarbetspartner ska ha förtroende för verksamheten och dess medarbetare. Verksamheten och medarbetarna förpliktigar sig att följa gällande lagar och föreskrifter, tillämpa en hög etisk standard och ta aktivt samhällsansvar i sitt verksamhetsutövande. Medarbetaren ska följa de regler och riktlinjer som kunden har fastställt för det enskilda uppdraget. Nordic Crane eftersträvar att underleverantörer av varor och tjänster till bolaget uppfyller en motsvarande hög etisk standard. Nordic Crane ska ha en företagskultur som kännetecknas av bolagets värderingar: Att lita på Glädje Lösningsorienterad

2 Sidan 2 av RÄTTVIS KONKURRENS Nordic Crane sätter höga affärsmässiga etiska standarder och konkurrerar inom de ramar som konkurrensreglerna fastställer på de marknader där Nordic Crane bedriver verksamhet. Detta gäller i förhållande till konkurrenter så väl som till kunder och leverantörer. 2.3 BESTICKNING OCH KORRUPTION Bestickning, korruption och konkurrenshindrande aktiviteter förstör marknader och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Nordic Crane tolererar inte, och motarbetar, alla former av korruption, direkt eller indirekt, bestickning eller andra otillbörliga fördelar för affärsmässig eller privat vinning, varken för företaget eller andra. Korruption omfattar bestickning och otillbörlig påverkan. Korruption undergräver laglig affärsverksamhet, leder till snedvridning av konkurrensen, förstör verksamhetens rykte och utsätter företag och enskilda personer för risker. Bestickning innebär att man erbjuder, betalar, ger gåvor eller utför tjänster för att påverka ett affärsavtal på ett olämpligt sätt. Bestickning och korruption, antingen i samband med offentliganställda eller kommersiella enheter, kan ske direkt eller indirekt via tredje part. Det omfattar mutor, även om detta är tillåtet i vissa länder. Även det att vända ryggen till vid misstanke om bestickning och korruption kan få följder för företaget och dig personligen. 2.4 GÅVOR OCH GÄSTFRIHET Nordic Crane förbjuder att affärsförmåner erbjuds eller tas emot. Detta gäller gåvor, gästfrihet, utgifter eller fördelar som kan utgöra, eller verka utgöra, otillbörlig påverkan. Dessutom kan affärsförmåner enbart mottas eller erbjudas om de är måttliga både med tanke på värde och frekvens och om tidpunkt och plats är passande. Om det är tydligt affärsrelaterat kan medarbetaren delta i sociala sammankomster, ta emot servering eller underhållning, under förutsättning att kostnaden ligger inom rimliga gränser. Gåvor eller gästfrihet får aldrig påverka affärsuppgörelser och inte medföra förpliktelser för medarbetaren eller Nordic Crane. 3 PERSONLIGT UPPTRÄDANDE 3.1 LIKA VÄRDE, MÅNGFALD OCH RESPEKT Nordic Crane arbetar aktivt för en arbetsmiljö som präglas av lika värde, mångfald och ömsesidig respekt, där alla har möjlighet att bidra till företagets framgång och förverkliga sin egen potential. Medarbetarna och andra som är involverade i Nordic Cranes verksamhet behandlas på ett sätt som inte diskriminerar i förhållande till kön, hudfärg, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, medborgarskap, socialt eller etiskt ursprung, politisk

3 Sidan 3 av 5 övertygelse, medlemskap i fackförening eller andra förhållanden. Nordic Crane tolererar inga former av diskriminering eller trakasserier på någon av våra arbetsplatser. Nordic Crane har en grundläggande respekt för internationella mänskliga rättigheter. Nordic Crane köper inte produkter eller tjänster som bygger på tvingat arbete, slavarbete, barnarbete, social dumping eller som tillverkas i motsättning mot rätten till ett organiserat arbetsliv. 3.2 SEKRETESS Nordic Crane är förpliktigat att skydda all konfidentiell information som företaget får tillgång till, oavsett om det är information som tillhör företaget eller dess affärspartner och denna information får inte missbrukas. Sådan konfidentiell information kan omfatta uppgifter angående säkerhet, enskilda personer, kommersiella, tekniska eller kontraktsmässiga förhållanden eller andra typer av lagskyddad information. Tystnadsplikten gäller inte bara utåt utan även gentemot kolleger som inte har behov av de aktuella upplysningarna i sitt arbete. Tystnadsplikten gäller också efter att arbetsförhållandet, eller övriga avtalsförhållanden med Nordic Crane, har upphört. 3.3 SKYDD AV EGENDOM OCH RESURSER Medarbetaren måste behandla och förvara Nordic Cranes tillgångar på ett försvarbart sätt och måste skydda dem mot förstörelse och missbruk. Användning av Nordic Cranes byggnader, utrustning, material, kapital och övriga egendom, som inte är direkt kopplad till bolagets verksamhet, är förbjuden om inte tillstånd erhållits från den övre ledningen. 3.4 INTRESSEKONFLIKTER Det är en intressekonflikt när ett personligt förhållande, deltagande i externa aktiviteter eller intressen i annan handel påverkar eller antas påverka ens beslut. Medarbetarna kan inte ha uppdrag för eller ägarintressen i konkurrerande verksamhet, hos kunder eller leverantörer. Situationer som kan skapa konflikt mellan individuella, privata intressen och Nordic Cranes intressen, eller situationer som på något sätt kan ha negativ inverkan på bolagets handlingsfrihet eller beslutskraft ska undvikas. Det ligger alltid i Nordic Cranes intresse att medarbetarna säger ifrån om etiska problemställningar. 3.5 INSIDE INFORMATION Inside information är information som kan påverka priset på värdepapper och som inte är offentligt tillgänglig eller allmänt känd på marknaden. Ingen har rätt att använda, eller bidra till att andra använder, inside information för att skaffa sig själv eller andra ekonomiska fördelar. Missbruk av information vid köp/försäljning av värdepapper regleras i strafflagen.

4 Sidan 4 av KÖP AV SEXUELLA TJÄNSTER Nordic Crane är emot köp av sexuella tjänster. Medarbetaren måste avstå från köp av sexuella tjänster när vederbörande arbetar eller är på affärsresa för Nordic Crane. 3.7 BERUSNINGSMEDEL Nordic Crane är en nykter arbetsplats. Ingen får inta eller vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel under arbete för Nordic Crane. Begränsade mängder alkohol kan dock serveras när lokala seder och särskilda tillfällen gör detta passande, under förutsättning att intaget inte kombineras med drift av maskiner, körning eller andra aktiviteter som inte är förenliga med bruk av alkohol. Medarbetare som är på uppdrag på anläggningar med generellt förbud mot berusningsmedel måste inrätta sig efter detta under hela vistelsen. Ingen ska bruka och heller inte uppmuntra andra att bruka berusningsmedel på ett sätt som kan ställa brukaren, Nordic Crane eller eventuella affärsförbindelser i dålig dager. 4 HANTERING AV ETISKA UTMANINGAR 4.1 ANMÄLAN Nordic Crane vill ha en öppen företagskultur där det är accepterat att ta upp bekymmer och komma med kritik. Den som upplever eller observerar ett förhållande som inte är acceptabelt bör säga ifrån. Med förhållanden som inte är acceptabla avses lagbrott eller brott mot tydligt kommunicerade interna riktlinjer. Sådana varningar är bra både för Nordic Crane och för samhället, eftersom förhållanden som inte är acceptabla då kan åtgärdas. Om en medarbetare hos Nordic Crane misstänker att ett beslut eller en handling kan bryta mot eller bryter mot juridiska eller etiska förpliktelser, har vederbörande rätt och skyldighet att ta upp frågan. Förhållandet kan uppmärksammas för närmaste ledare, driftchef, förtroendevalda, skyddsombud eller andra inom administrationen. Nordic Crane tillämpar inte någon form av sanktioner mot medarbetare som på ett ansvarsfullt sätt uppmärksammar möjliga brott mot Nordic Crane Groups etiska riktlinjer, gällande lagar eller andra förhållanden som inte är acceptabla inom Nordic Cranes verksamhet. Nordic Crane bemöter alla anmälningar på korrekt sätt. 4.2 FÖLJDER VID BROTT MOT ETISKA RIKTLINJER Brott mot Nordic Crane Groups etiska riktlinjer tolereras inte. Brott mot riktlinjerna kan medföra disciplinära åtgärder, uppsägning/avsked och anmälan till offentliga myndigheter.

5 Sidan 5 av ANSVARSFÖRKLARING Ingen av bestämmelserna i detta dokument ska tolkas som att den ger rättigheter till tredje part.

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Norconsult. Etiska riktlinjer

Norconsult. Etiska riktlinjer Norconsult Etiska riktlinjer Principer för Ledarskap, Värderingar och Etik i Norconsult LEDARSKAP Ta och ge ANSVAR är trygga inom sitt ansvarsområde och ser helheten visar tillit och delegerar uppgifter

Läs mer

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015 Global Transport and Logistics Innehåll 1 Index 2 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsetik och rättvist beteende 4 3.1 Affärsintegritet 4 3.1.1 Mutor

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14

Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14 RIKTLINJER Praktisk etik Ett stort etiskt åtagande 4 Förena rutiner på alla nivåer 6 Hur man kommunicerar om etiska problem 14 Viktiga etiska referenspunkter i det dagliga arbetet 18 Ett krävande etiskt

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC.

AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 1 1. COMPLIANCE MED LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH REGLER... 2 2. STATLIGA UNDERSÖKNINGAR... 2

Läs mer