UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance"

Transkript

1 UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

2 INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors liv och hem bättre. Som ledande leverantör av byggnadsmaterial för sadeltak erbjuder vi en mängd olika lösningar i världsklass, som tak, skorstenar, ventilationn och energisystem för bostäder. Vi arbetarr ständigt med att utveckla nya, banbrytande lösningar inom hållbart byggande, till exempel takintegrerade solenergisystem. Ett ansvarsfullt uppträdande är helt nödvändigt om vi ska kunna leva upp till vår vision. Laglydighet, ömsesidig respekt, integritet och förtroende är de rättesnören som vägleder oss i vårt dagliga arbete med varandra och våra konkurrenter. Dessa värderingar är en väsentlig del av vår företagskultur och utgör själva grunden för Monierkoncernens långsiktigt hållbara framgångar och dess goda rykte över hela världen. Denna uppförandekod ska höja medvetenheten om vikten av laglydighet och affärsetiska reglerr som en integrerad del av vår företagskultur. Den gäller i hela världen för samtliga medarbetare och chefer på alla nivåer inom Monierkoncernen och beskriver de allmänna regler som vi följer i vår verksamhet. Att vi följer reglerna i uppförandekoden är dessutom en personlig angelägenhet för Monierkoncernens ledning, och därför står ledningen ständigt till personalens förfogande för diskussioner och frågor som rör tillämpningen av reglerna. Vi stöder personligen de här riktlinjerna och försöker sprida dem så effektivt vi kan med hjälp av vårt koncernövergripande Compliance Management System. Alla chefer uppmanas att informera om innehållet i uppförandekoden och sprida värderingarna i den genom att föregå med gott exempel i sitt ledarskap. Dessutom förväntar vi oss att alla chefer och medarbetare ska handla i överensstämmelse med uppförandekoden även i vardagen. Varje rapport om överträdelse av reglerna i uppförandekoden kommer att genomgå noggrannn granskning, och varje konstaterad överträdelse kan resultera i rättsliga och/eller disciplinära åtgärder. Denna reviderade uppförandekodd ersätter versionen från september 2007, som härmed blir ogiltig. Pepyn Dinandt Group CEO Dr Jürgen Koch Group CFO Dr Gerrit Sames Group CTPO 2

3 SAMMANFATTNING AV MONIERS RIKTLINJER 1. Efterlevnad av lagar och andra etiska regler 1.1 Vi följer alltid gällande lagar och regler och agerar i enlighet med företagets riktlinjer. 1.2 Vi agerar med integritet och på ett respektfullt och rättvist sätt. 2. Relationer med våra affärspartners och tredje man 2.1 Vi respekterar gällande antitrust- och konkurrenslagstiftning och följer principerna om öppen och rättvis konkurrens. 2.2 Vi avstår från mutor och alla former av korruption. 2.3 Vi kräver inte och tar inte emot mutor eller olagliga förmåner. 3. Undvikande av intressekonflikter Vi handlar alltid i Moniers intresse och i enlighet med gällande lagar och regler och undviker intressekonflikter. 4. Arbetsmiljö Vi sätter stor vikt vid en god arbetsmiljö. 5. Informationssäkerhet och företagets tillgångar 5.1 Vi säkerställer att vår ekonomiska rapportering och redovisning är korrekt. 5.2 Vi skyddar Moniers tillgångar och behandlar all intern information konfidentiellt. 6. Omfattning, implementering och överträdelser 6.1 Vi följer uppförandekoden och säkerställer efterlevnaden av dess regler. 6.2 Vi implementerar uppförandekoden över hela världen och följer upp vår förmåga att följa dess principer. 3

4 UPPFÖRANDEKOD Laglydighet, ärlighet och integritet är hörnstenarna i företagskulturen hos Monier. Denna uppförandekod slår fast de riktlinjer som vi ska följa i vårt dagliga arbete. Det här är bindande riktlinjer som styr vårt agerande gentemot affärspartners, statliga/kommunala myndigheter och andra intressenter liksom inom vårt eget företag. Att alltid handla på ett lagligt och ärligt sätt, att skydda företagets rykte och att alltid sätta företagets intressen först är de grundprinciper som vägleder oss i vår dagliga verksamhet. 1. EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH ETISKA REGLER 1.1 EFTERLEVNAD AV LAGAR Vi följer alltid gällande lagar och regler och agerar i enlighet med företagets riktlinjer. Efterlevnaden av lagar och regler är en fundamental princip som företagets riktlinjer bygger på. Olagliga handlingar kan innebära stora skador för företaget. Alla medarbetare måste följa gällande lagar och rätta sig efter företagets riktlinjer. 1.2 RESPEKT, INTEGRITET OCH FÖRTROENDE Vi agerar med integritet och på ett respektfullt och rättvist sätt. Mångfalden av medarbetare och kulturer inom koncernen är mycket värdefull för oss. Vi visar respekt för andra människors trosuppfattningar, värderingar och nationella och kulturella särdrag, och vi respekterar varje människas värdighet och individuella rättigheter. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering och trakasserier. Vi förväntar oss av våra medarbetare att de agerar med rättvisa, respekt och integritet gentemot alla kolleger, affärspartners och andra intressenter. 2. RELATIONER MED VÅRA AFFÄRSPARTNERS OCH TREDJE MAN 2.1 ANTITRUST- OCH KONKURRENSLAGSTIFTNING Vi respekterar gällande antitrust- och konkurrenslagstiftning och följer principerna om öppen och rättvis konkurrens. Vi konkurrerar om nya kunder och om en utvidgning av våra marknader med hjälp av våra åstadkommanden och vår kompetens. Vi följer principerna om rättvis och öppen konkurrens och ingår inga avtal med konkurrenter och utbyter ingen information om kommersiellt känsliga uppgifter som till exempel priser, avtalsvillkor eller marknader. Dessutom respekterar vi konkurrenslagarnas bestämmelser rörande vårt beteende i relation till kunder och leverantörer av varor och tjänster. Konkurrensbegränsande metoder är ohållbara och skadar vår egen konkurrenskraft. Förutom det, leder de till stränga straff och sanktioner och sätter företagets fortsatta framgångar på spel. Därför följer vi strikt varje lands antitrust- och konkurrenslagstiftning. 2.2 MUTOR OCH KORRUPTION Vi avstår från mutor och alla former av korruption. Monier behandlar affärspartners, statliga/kommunala myndigheter och andra intressenter på ett sätt som grundar sig på etik, effektivitet och förtroende. Otillåtna betalningar och olagliga förmåner kan inte ingå i grunden för en sådan relation. Det är förbjudet för samtliga medarbetare att erbjuda 4

5 statliga eller kommunala tjänstemän, affärspartners eller privatpersoner någon som helst form av ersättning eller annan förmån i syfte att nå fram till ett beslut som är till Moniers fördel. En otillåten förmån kan vara vad som helst som är av värde för mottagaren, inklusive gåvor eller representation utöver det normala samt förmåner eller fördelar för nära släktingar. Alla gåvor och förmåner måste vara i enlighet med gällande lagar och företagets riktlinjer. För att skydda företaget mot eventuella olämpliga ersättningar från Moniers affärspartners, underleverantörer eller försäljningsagenter måste dessutom ansvariga medarbetare vara noga med att se till att alla provisioner och avgifter är rimliga i förhållande till de tjänster som tillhandahålls. 2.3 KORRUPTION ATT BEGÄRA OCH TA EMOT FÖRMÅNER Vi kräver inte och tar inte emot mutor eller olagliga förmåner. Ingen medarbetare får använda sin position i företaget som ett medel för att be om, ta emot eller bli utlovad personliga fördelar för sig själv, släktingar eller nära besläktade personer, som han annars inte skulle få. Det är tillåtet att ta emot enstaka inbjudningar eller gåvor av symboliskt värde om dessa är i enlighet med gällande lag och vedertagna seder och bruk i det enskilda landet, under förutsättning att tillfället och omfattningen kan bedömas som lämplig. Sådana gåvor och inbjudningar får inte resultera i en beroendeställning eller någon form av skyldighet. 3. UNDVIKANDE AV INTRESSEKONFLIKTER Vi handlar alltid i Moniers intresse och i enlighet med gällande lagar och regler och undviker intressekonflikter. Monier förväntar sig att företagets medarbetare ska avstå från varje handling eller uppträdande som strider mot Moniers intressen. Sidoaktiviteter för eller ekonomiskt engagemang i konkurrenter, kunder eller leverantörer med undantag för mindre ekonomiska engagemang i börsnoterade företag tillåts endast om de är förenliga med anställningsavtalet och efter uttryckligt skriftligt medgivande från Monier. Förmånlig behandling av enskilda affärspartners i privat intresse är förbjuden. 4. ARBETSMILJÖ Vi sätter stor vikt vid en god arbetsmiljö. Medarbetarnas hälsa och säkerhet är en fråga som prioriteras av Monier. Det är viktigt för oss att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Vi ska allihop bidra aktivt till att uppnå detta mål genom ett ansvarsfullt uppträdande och genom att fullgöra våra skyldigheter i enlighet med tillämpliga arbetsmiljöbestämmelser. 5. INFORMATIONSSÄKERHET OCH FÖRETAGETS TILLGÅNGAR 5.1 EKONOMISK RAPPORTERING OCH REDOVISNING Vi säkerställer att vår ekonomiska rapportering och redovisning är korrekt. Kvaliteten i vår ekonomiska rapportering och redovisning är helt avgörande för att koncernen ska kunna skötas på rätt sätt. All bokföring, redovisning och ekonomisk rapportering måste vara en korrekt återspegling av alla transaktioner i företaget, och allt måste vara i enlighet med lagstadgade krav och god redovisningssed. Alla medarbetare måste arbeta ärligt och noggrant och följa gällande lag och företagets riktlinjer. 5

6 5.2 SKYDD AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR OCH INTERN INFORMATION Vi skyddar Moniers tillgångar och behandlar all intern information konfidentiellt. Moniers tillgångar och resurser måste vara skyddade och användas på rätt sätt. Hit räknas immateriella rättigheter som till exempel affärshemligheter, patent och varumärken, men även maskiner, utrustning, övriga tillgångar och kapital. Dessa tillgångar och resurser får endast användas för avsedda ändamål och i enlighet med gällande regler och riktlinjer. Förutom för affärsändamål får sådana tillgångar och resurser bara användas i den utsträckning detta har tillåtits uttryckligen av Monier. Vi hanterar företagets interna frågor, dokument och information med omsorg och varsamhet och ser till att sådan information behandlas konfidentiellt i förhållande till tredje man. Intern information inkluderar men begränsar sig inte till strategisk, finansiell, teknisk eller affärsrelaterad information Medarbetare får inte utnyttja sådan information för sin personliga vinning eller till förmån för släktingar eller vänner. 6. OMFATTNING, IMPLEMENTERING OCH ÖVERTRÄDELSER 6.1 EFTERLEVNAD OCH ÖVERTRÄDELSER AV UPPFÖRANDEKODEN Vi följer uppförandekoden och säkerställer efterlevnaden av dess regler. Alla medarbetare är skyldiga att säkerställa efterlevnaden av gällande lagar, denna uppförandekod och företagets riktlinjer inom deras respektive ansvarsområde. Vid tvivel ska våra medarbetare alltid undersöka relevanta fakta, samarbeta med kolleger i synnerhet sina överordnade och låta sig vägledas av principerna i denna uppförandekod. Råd i förebyggande syfte kan även fås från koncernens enhet för uppföljning av lagar och regler (Group Compliance Organisation). Alla överträdelser av reglerna i denna uppförandekod kommer att gås igenom noggrant och kan resultera i civilrättsliga, straffrättsliga eller disciplinära åtgärder. Medarbetare kan rapportera alla handlingar eller aktiviteter som de tror kan strida mot gällande lagar, denna uppförandekod eller företagets riktlinjer. Möjliga överträdelser kan rapporteras till medarbetarens närmast överordnade. De kan också rapporteras konfidentiellt och anonymt till vår Compliance Organisation. Samtliga rapporter tas på fullaste allvar och genomgår en grundlig undersökning. Att medvetet lämna in en falsk anklagelse utgör i sig en överträdelse av denna uppförandekod. 6.2 OMFATTNING OCH IMPLEMENTERING Vi implementerar uppförandekoden över hela världen och följer upp vår vår förmåga att följa dess principer. Denna uppförandekod gäller på alla företag i hela världen i vilka Monier innehar en majoritetsandel samt inom deras organisatoriska enheter. Uppförandekoden implementeras av koncernens bolag i enlighet med gällande lag i respektive land. Monier Group S.à r.l., 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, 6

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

The. The H&M Way H&M. Way

The. The H&M Way H&M. Way The H&M Way 1 The H&M way att leva med våra värderingar och riktlinjer varje dag H&M står på en stabil grund. Vår affärsidé Mode och kvalitet till bästa pris är lika tydlig som våra värderingar som utgår

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR FÖRORD svensk sjuksköterskeförening presenterar här en översättning av icn:s, International Council of Nurses, nyligen reviderade etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer