SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23

2 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna 34 SJ och medarbetarna 38 SJ i samhäet 44 Innehå finansiea rapporter 56 SJ ABs styrese 58 SJ ABs edning 8 Den egaa årsredovisningen, inkusive förvatningsberättesen, som är reviderad omfattar sidorna 4555 samt 67. Håbarhetsredovisningen omfattar sidorna 55, 82, 2843 samt 53. Håbarhetsredovisningen är översiktigt granskad, se bestyrkanderapport på sidan 7. ii Rapporter Års- och håbarhetsredovisning 23 inkusive Boagsstyrningsrapport samt deårsrapporter är tigängiga på sj.se. GRI-index Den tryckta års- och håbarhetsredovisningen kan bestäas från SJ AB, Stab Kommunikation, 5 5 Stockhom eer på sj.se. Kontakt: Urika Linde, SJ års- och håbarhetsredovisning 23

3 SJ I KORTHET SJ på två minuter Vision Aa vi ta tåget! Affärsidé Effektivt och mijövänigt resande Kärnvärden Framåtanda Omtanke Ansvar Må SJ ska vara en håbar järnvägsoperatör i Sverige. 78% 89% 9 Punktighet Fjärrtåg (rätt tid pus 5 minuter). Punktighet Regionatåg (rätt tid pus 5 minuter). SJ omsätter cirka 9 mijarder kronor. SJ är ett reseföretag som ägs ti procent av svenska staten. 5 medarbetare bidrar ti att erbjuda den håbara resan. SJ kör dagigen 4 avgångar och trafikerar 6 stationer mean Narvik och Köpenhamn. * Cirka kunder varje dag Kodioxidutsäppen från en persons resa med SJ 2 GöteborgStockhom är gram.* Lika stort utsäpp med en genomsnittig ny bi** ger en resa på endast 7 meter. Med en biogasbi*** går det att åka 25 meter. Hur ångt kommer jag på gram kodioxid? *Käa: SJ Mijökaky **Utsäpp ca 38 g CO2 /km. Käa: Trafikverket ***Utsäpp cirka 8-5 g CO2 /km. Käa: SJ års- och håbarhetsredovisning 23

4 SJ I KORTHET Väsentiga händeser 23 NYCKELTAL, beopp i MSEK Nettoomsättning ,3 5,4,7 5, Röreseresutat Röresemargina (%) Periodens resutat ,,3,8 6,7 Soiditet (%) 53,3 5, 49,6 48,4 Investeringar i materiea och immateriea anäggningstigångar Avkastning på eget kapita (%) Medeantaet anstäda Kodioxidutsäpp, % Ersättningstrafik, 7 % Ködmedieäckage, 22 % Tjänsteresor, 6 % Etåg, % SJ köper procent förnybar e från vatten- och vindkraft för att driva tågen. Det ger mycket åga utsäpp av kimatpåverkande kodioxid. Den minsta andeen utsäpp är från sjäva tågdriften, medan den största deen kommer från ersättningstrafik som sätts in vid trafikstörningar. Ökad punktighet hänger därför nära ihop med mijöarbetet. 6 medemmar i vårt kundojaitetsprogram SJ Prio. bev 23 års utfa i Nöjd kundindex, viket innebar att SJ inte nådde måsättningen om 63. Kv Kv2 SJ 3 fyde ett år Under februari månad sattes det sista av 2 bestäda tågsätt i trafik. Tågen ger 5 nya patser i SJs fotta och trafikintroduktionen har varit vädigt yckad. Pending i Västsverige förbättrades SJ, Västtrafik och Värmandstrafik arbetade gemensamt fram en ny tidtabe som förbättrar eftermiddagspendingen från Göteborg, Trohättan och Karstad. Köp av resa direkt i mobien 75 procent av SJs bijetter säjs via digitaa kanaer. I mars uppdaterades mobiappen Min resa så att kunderna kan köpa bijett direkt i mobiteefonen. Förändringar i SJs koncernedning Thomas Sibersky rekryterades som ny marknads- och försäjningsdirektör och Hega Baagøe som ny kommunikationsdirektör. Erica Kronhöffer rekryterades som kvaitets- och mijödirektör tiika håbarhetschef, en nyinrättad pats i koncernedningen. Ny ångsiktig strategi för SJ SJs styrese antog i juni en ny ångsiktig strategi för att möta förändringar i marknaden och kundbehov. Som en föjd togs ett förbättringsprogram fram, som ska minska SJs kostnader med mijard kronor under en treårsperiod. SJ moderniserar tåg för mijarder SJ fattade besut om att rusta upp SJ 2-tågen. Upprustningen omfattar såvä teknik som komfort och kostnaden för den totaa upprustningen uppskattas ti 3,5 mijarder kronor. För teknikdeen genomfördes en upphanding under fjärde kvartaet ti ett värde om,4 mijarder. Negativ resutatutvecking i intresseboag SJs intresseboag Botniatåg ABs negativa resutatutvecking och nedskrivning av andearna i boaget påverkade kvartaets resutat med MSEK 26. Dotterboaget Stockhomståg KB utökade verksamheten Under maj månad ökade antaet anstäda i Stockhomståg KB med 5 personer i och med övertagandet av stationsdriften. Personbi: 7 METER på ett gram kodioxid. 2 SJ års- och håbarhetsredovisning 23

5 SJ I KORTHET Nettoomsättning och röreseresutat, MSEK Soiditet, % Om hänsyn tages ti poster av engångskaraktär har det underiggande 54 resutatet ökat. Nettoomsättning Röreseresutat Avkastning på eget kapita, % ,3 procents soiditet innebär att mået på 3 procent uppnåddes. Må års utfa om 5, procent når inte upp ti ägarens krav. Må 36 8 SJ satsar på nya famijevagnar med fokus på barnen. 6% 448 ökade koncernens omsättning. MSEK investerades i immateriea och materiea anäggningstigångar. Kv3 Kv4 Ökad konkurrens i tågpan 24 Den 2 september presenterade Trafikverket tågpanen för 24, med start den 5 december 23. Ökad konkurrens, främst på injen StockhomGöteborg, var den mest betydande förändringen. Fera kundförbättrande nyheter i mobien Under hösten anserade SJ fera förbättringar av sina mobia tjänster. Det bev ti exempe möjigt att sama bijetter i Passbook, boka tur- och returresor och skicka om sin e-bijett. Samtidigt förenkades informationsstrukturen på sj.se för att göra det ättare för besökare att hitta rätt. SJ gjorde comeback på Västkustbanan Från den 5 december trafikerar SJ återigen injen GöteborgHamstadHesingborgLundMamö, med sju tåg om dagen i vardera riktning. SJ och branschen enades om förseningsgräns I september infördes en ny svensk branschstandard där punktigheten mäts som rätt tid pus 5 minuter för aa persontåg. Tidsmarginaen för SJs fjärrtåg justerades därmed från 5 ti 5 minuter. Botniatåg tyngde resutatet SJs engagemang i Botniatåg AB, där ägandet uppgår ti 4 procent, påverkade resutatet negativt ti föjd av uppskattade kostnader för framtida föruster samt SJs ande av 23 års förust. Fritt wi-fi på SJs tåg SJ införde fritt wi-fi ombord på snabbtågen. Aa snabbtåg uppgraderades ti 4G och i nästa steg uppgraderas dubbedäckarna. SJ satsade 5 mijoner på barnfamijer Ombyggnaden av 2 vagnar ti famijevagnar påbörjades. Satsningen innefattade band annat en het ny bistro, fyrstossittning och ekhörna. Nya håbarhetsmå faststädes av SJs styrese Tre nya håbarhetsmå antogs. Måen handade om punktighet på 95 procent, ande genomförda everantörs- och partnerskapsbedömningar samt SJ Voontär, en möjighet för medarbetarna att ägna sig åt ideet arbete på arbetstid. Ny ekonomidirektör Carina Wång titrädde som ny ekonomidirektör och tog pats i SJs koncernedning. SJ års- och håbarhetsredovisning 23 3

6 VD HAR ORDET 4 SJ års- och håbarhetsredovisning 23

7 vd har ordet Ökat fokus på diaog och edarskap stärker SJ Mitt första år som vd för SJ har handat mycket om att yssna på och prata med kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi vet att 24 bir ett tufft år för SJ. För första gången möter vi tågkonkurrens på riktigt och det på vår mest önsamma inje. Vi är vä förberedda på det som väntar. Konkurrensen kommer att göra SJ ti ett bättre boag ett boag som gör at ite enkare, snabbare och mer kundtivänt. Det finansiea resutatet för 23 visar på en ökad omsättning men ett något ägre resutat än 22. Rensat från engångsposter är dock det underiggande resutatet för 23 bättre än för 22. Vi är stota över trafiksättningen av vårt nya snabbtåg SJ 3. Resenärerna är nöjda och de 5 nya sittpatserna har band annat gett oss möjighet att åter trafikera Västkustbanan. Tyvärr har den ökade produktionen ännu inte gett önskad effekt, men det är en ångsiktig satsning. Vi satsar på det kunderna vi ha För att möta den nya konkurrensen måste vi både bromsa och gasa. I juni faststäde styresen SJs nya ångsiktiga strategi. Vi ska varaktigt sänka våra kostnader och samtidigt satsa på det våra resenärer önskar. I höstas ruade vi igång ett förbättringsprogram som ska minska kostnadsbasen och öka anpassningen ti våra kunder. Programmet öper över tre år och ska sänka våra kostnader med en mijard kronor. Vi måste suta göra saker som inte är efterfrågade. Idag köper nästan sju av tio kunder sina tågbijetter via digitaa kanaer eer bijett automater. Det åg bakom besutet att ägga ned 8 resebutiker och en av två kundtjänster. Samtidigt gasar vi genom att satsa där kunderna är onine. Nya investeringar För att kunna erbjuda de bekvämaste resorna på storstadsinjerna en mycket ång tid framöver, investerar vi 3,5 mijarder kronor i en genomgripande upprustning av våra SJ 2-tåg. Satsningen är en av de största för SJ i modern tid. Med ny teknik kan vi sänka energi användningen och öka driftsäkerheten och därigenom punktigheten. Upprustningen innefattar också en stor satsning på ökad komfort. I en aktiv och nära diaog med kunderna har vi utveckat design, funktioner och tjänster i de nya vagnarna. Aa ska invoveras och engageras Under mitt första år som vd har jag initierat ett större fokus i företaget på två saker: edarskap och håbarhet. SJ års- och håbarhetsredovisning 23 5

8 VD HAR ORDET Aa måste veta vart vi är på väg. Personigen har jag träffat över tusen medarbetare på stora diaogmöten. För mig är en kundtivänd organisation motsatsen ti en hierarkisk. Ska vi everera den bästa kunduppevesen behöver vi engagerade med arbetare som brinner för sitt jobb. Aa måste veta vart vi är på väg. Vi ska korta avståndet ti kunderna och bi mer snabbfotade. Under diaogmötena har jag stärkts av att se engagemanget, kunskapen och vijan ti förbättring som finns inom SJ. Det finns atid saker som går att göra bättre, men att personaen ombord är uppskattad visar undersökningar där 35 av SJs resenärer intervjuats. Personaen får bra betyg och trenden är särskit stark när det gäer kundbemötande på snabbtågen. Med håbarhet i fokus Nästan häften av våra resenärer uppger att de väjer oss för mijöns sku och SJ har fått priser för sitt gröna varu märke fem gånger. Men det räcker inte med att vara gröna, SJ ska vara ett håbart företag och i det igger att driva verksamheten på ett ansvarsfut och hetäckande sätt. Håbarhetsfrågorna ska genomsyra at vi gör och brytas ned så att aa medarbetare såvä som ägare och kunder kan se en röd tråd genom hea företaget. Sedan ett drygt år tibaka har vi ett baanserat styrkort. Tyvärr nådde vi inte aa våra måsättningar under 23, band annat inte måen för Nöjd kundindex, punktighet och sjukfrånvaro. Månivåerna igger fast och vi tar nya tag och identifierar kraftfua åtgärder för att nå dem. Samarbete för bättre punktighet Vi är en viktig de i mångas iv. För att vardagen ska gå ihop måste tågen komma i tid. Punktighet är atid ett fokusområde för oss. SJ detar i samarbetet Tisammans för tåg i tid med hea branschen. Mået är en punktighet på 95 procent år 22. Redan nu får vårt eget punktighetsarbete godkänt av Riksrevisionen. Enigt myndighetens granskning kan våra tåg köra 3,5 gånger ängre än genomsnittet utan trafikstörande fe. Vi är gada över det betyget, men det räcker inte. Vi arbetar vidare med den femtede av punktighetsprobematiken som SJ orsakar. Jag är övertygad om att branschen kommer att utveckas och bi starkare under 24. Fer kommer att ockas ti järnvägen, fer kommer att väja tåget som transportmede. Vi kommer att kunna ta marknadsandear från bi, buss och fyg. Vi har redan 2 nya SJ 3 på spåren och nya smidiga digitaa ösningar för våra kunder väntande runt hörnet. Och mer är på gång: moderniserade SJ 2-tåg och nya fexiba tjänster som förenkar och förhöjer reseuppevesen. Med ett at bättre erbjudande, tydiga må och engagerade medarbetare ser jag med tiförsikt på framtiden. Crister Fritzson Verkstäande direktör, SJ Biogasbi: 25 METER på ett gram kodioxid. 6 SJ års- och håbarhetsredovisning 23

9 ORDFÖRANDE HAR ORDET Håbarhet är A och O för ångsiktig önsamhet En stark ekonomi är avgörande för att SJ ska kunna investera i befintiga såvä som i nya tåg och för att kunna möta en ökande konkurrens. Vi måste komma bort från en värd där det pratas om urspårade tåg, varse och dåig infrastruktur och istäet få fram biden av ett säkert resande som är mijövänigt och kostnadseffektivt och där våra resenärer kommer fram i tid och får bra service. En förbättrad punktighet är het centra. Våra kunder tycker inte att det räcker med att vi som bransch säger att vi år 22 ska nå 95 procent. Då har dagiset stängt. Vi måste ösa fe snabbare. Vi måste bi mer otåiga och förbättra här och nu. Just punktighet är en branschöverskridande fråga som måste ösas gemensamt av aa aktörer inom järnvägssektorn. Tiden när vi pekar på varandra är förbi nu gäer Tisammans för tåg i tid. SJ är fortfarande nästan synonymt med järnvägen för gemene man. Vi måste vara med och ta ett hehetsansvar för hea branschen för att det ska fungera för resenärerna. Vi måste fungera tisammans med Trafikverket, Jernhu sen och andra tågoperatörer. Vi måste bjuda in ti samta och aa måste avsätta edningstid för att hitta former för samverkan. Vi hör ihop. Vi måste tänka mer utifrån och in. Resenärerna ska inte behöva bry sig om vem som orsakar en försening. Vi ska tisammans hitta ösningarna för att få ett så sömöst system som möjigt. Framtida utmaningar SJ har stora utmaningar framför sig. Nu syftar jag inte bara på konkurrensen. Det är egentigen inte något nytt. Det bir mer påtagigt när våra konkurrenter vi in på samma spår på de mest önsamma injerna, men vi har konkurrerat med bi och fyg änge. Den största utmaningen är att vi möter ett het nytt samhäe. För att ett företag ska vara attraktivt för medarbetare och kunder måste vi tänka och jobba i nya banor. När jag träffar människor frågar de säan om SJs avkastningskrav. De är intresserade av SJs värderingar. För att bi ett företag att räkna med för ång tid framöver måste företaget genomsyras av håbarhet. SJ har på många sätt ett naturigt försteg när det gäer mijödeen. Resorna har varit märkta med Bra Mijöva i 2 år. Sjävkart är järnvägen en viktig de av ösningen i en sektor där kodioxidutsäppen bara fortsätter att öka. En ökad ande järnvägstransporter skue bidra ti att Sverige når kimatmået. Många väjer tåget för att det är mijövänigt. Men vi kan inte nöja oss med det. För om vi inte evererar det kunderna vi ha utöver en grön transport så kommer de inte att väja oss igen. Vårt bästa bidrag ti håbarhet är att förbättra punktigheten så att fer väjer tåget. Vi måste komma i tid och vi måste tjäna pengar. Ett ångsiktigt håbart företag tar inte bara ett mijömässigt ansvar utan även ett sociat och finansiet. Det räcker inte med KRAV-märkt kaffe i bistron, det är mycket mer som krävs. SJ måste vara en god samhäs medborgare. Det handar om kutur och synsätt. Vad har våra kunder för förväntningar? Hur ska vi uppträda i samhäet? Hur tar vi oss dit? Håbarhetsfrågorna ska in i måen, verksamhetspaneringen och rapporteringen. Vi måste ha ett system som håer ihop; från vision ti må och interna processer. Den håbara resan. Nya ångsiktiga må En arbetsgrupp bestående av representanter från såvä styresen som företagsedningen har jobbat fram tre ångsiktiga må: punktighet på 95 procent, everantörsoch partnerskapsbedömningar samt SJ Voontär, en möjighet för medarbetarna att ägna sig åt ideet arbete på arbetstid. De ångsiktiga måen har koppats ti företagets styrkort och ska föjas upp varje månad. Det är en styrka att vi inte bara mäts på finansiea må utan även på icke-finansiea av våra ägare. Att jobba med håbarhet är A och O för att skapa ångsiktig önsamhet. Nu är det samarbete i branschen, håbarhetstänk och kundfokus som gäer. Våra resenärer ska se ett punktigare SJ som är säkert, mijövänigt och prisvärt oavsett om de ska på affärsmöte i storstaden eer hämta barnen på dagis. Jan Sunding Ordförande, SJ SJ års- och håbarhetsredovisning 23 7

10 VÄSENTLIGHETSANALYS En öppen och konstruktiv diaog En förutsättning för att kunna eva upp ti de krav och förväntningar som stäs på SJ är att vi förstår vika frågor som är väsentiga för våra intressenter. Diaogen med intressenterna ger värdefu kunskap som bidrar ti att vi kontinuerigt kan utvecka vårt erbjudande och vår verksamhet. Väsentighetsanays för prioriterade håbarhetsområden Vår väsentighetsanays igger ti grund för att identifiera och prioritera de områden som spegar SJs mer betydande påverkan. Den bidrar också ti att urskija de områden som i väsentig grad kan påverka intressenternas bedömningar och besut. För att beskriva de områden där betydesen för externa intressenter och för SJ som företag är störst används matrisen här inti. Underag ti bedömningen är band annat en anays baserad på riktinjerna i ISO 26, standarden för sociat ansvar, samt intressentdiaoger och riskanayser. 8 SJ års- och håbarhetsredovisning 23 MYCKET VIKTIG VIKTIG Öppen diaog SJ genomför oika undersökningar och för en diaog med interna och externa intressenter i syfte att bättre förstå och kunna agera utefter de förväntningar som stäs på oss samt förstå och hantera möjigheter och risker. Utgångspunkten i diaogen är vår egen intressentmode där urvaet av intressenter gjorts utifrån hur mycket de påverkas av eer påverkar SJ såvä positivt som negativt. Genom diaogen tar vi de av synpunkter och behov beträffande hur SJ bedriver eer bör bedriva och utvecka verksamheten. Intressentdiaogen är också ett sätt att öka kännedomen hos våra intressenter om vårt erbjudande, att utvecka våra produkter och att bi en bättre arbetsgivare. Betydese för externa intressenter SJ HAR HÖGT städa förväntningar på sig förväntningar som sträcker sig ängre än sjäva resan. För externa intressenter såvä som för våra medarbetare är det sjävkart att SJ tar både sociat, mijömässigt och ekonomiskt ansvar. Vår mångfacetterade intressentbid och förmåga att upprätthåa en diaog med aa intressenter är betydesefua för vår verksamhet. För våra kunder är exempevis punktigheten viktig och för vår ägare är håbart företagande som hehet i fokus. Mijöprestanda Samhäsengagemang Kundnöjdhet Punktighet Säkerhet Digita närvaro Trafikinformation Ledningssystem Tigängighet Lönsamhet Sociat ansvar God arbetsmijö Kompetensutvecking och mångfad Transparens och boagsstyrning VIKTIG MYCKET VIKTIG Betydese för företaget

11 INTRESSENTDIALOG Kunder/resenärer Reationen med våra kunder är ytterst väsentig. Våra resor möjiggör för våra kunder att bo, arbeta och studera på oika geografiska patser. Föreningar/Organisationer SJ samarbetar med föreningar och organisationer i syfte att verka för järnvägens utvecking och utformningen av framtidens tågtrafik. Diaogtifäen Kommunikation genom försäjningsorganisation, kundtjänst, ombordpersona, sociaa medier. Diaogtifäen Samarbeten, utbidning och informationsutbyten exempevis för andsbygd, pendare, personer med funktionsnedsättningar. Verktyg för uppföjning Nöjd kundindex och Serviceindex (månadsvis). Trafikverket SJ och Trafikverket samverkar för att Sveriges järnvägsinfrastruktur ska användas på ett optimat sätt. Branschprojektet Tisammans för tåg i tid (TTT) fokuserar på ökad punktighet. Diaogtifäen Strategiska, taktiska och operativa möten. SJ har kontakt med Trafikverket på aa nivåer. Verktyg för uppföjning Nöjd kundindex (månadsvis). Verktyg för uppföjning Punktighetsstatistik (veckovis). Regionaa koektivtrafikmyndigheter SJs trafik bidrar ti de regionaa trafikförsörjningsprogrammen samt utför trafik på uppdrag av regionaa koektivtrafikmyndigheter (RKTM). Medier SJ vi vara så öppet och transparent som möjigt, agera proaktivt och deta i samhäsdebatten. Medierna har en viktig ro genom förmedingen av nyheter och information. Diaogtifäen Personiga kontakter och branschforum. Diaogtifäen Intervjuer, pressträffar och sociaa medier. Lagstiftare Besut om regeverk, infrastruktur, skatter och avgifter påverkar järnvägens och SJs konkurrenskraft. SJ detar ofta som remissinstans när poitiska besut och myndighetsbesut bereds. Verktyg för uppföjning Avtasuppföjning, möten och diaog (öpande). Verktyg för uppföjning Mediebevakning (öpande). Ägare Ägaren, staten, formuerar må för SJs verksamhet. Mået att skapa värde innefattar krav på ångsiktighet, effektivitet, önsamhet och utveckingsförmåga genom ett håbart företagande. Medarbetare Engagerade medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder och för en ansvarsfu everans. SJ verkar för att erbjuda en trygg och stimuerande arbetspats. Diaogtifäen Löpande diaog med Finansdepartementet, styresemöten, årsstämma. Verktyg för uppföjning Deårsrapportering, års- och håbarhetsredovisning, boagsstyrningsrapport, presentationer, övrig inrapportering (öpande). Diaogtifäen Regebundna möten med regionaa och okaa företrädare samt andra besutsfattare. Verktyg för uppföjning Marknadsanays (öpande). Diaogtifäen Utveckingssamta, arbetspatsträffar, kommunikation via oika interna kanaer, diaog med fackiga organisationer. Verktyg för uppföjning Ledarskapsindex (årsvis), Prestationsindex (årsvis), sjukfrånvaro (månadsvis). SJ års- och håbarhetsredovisning 23 Samarbetspartners/ Leverantörer Trafiksäkerheten iksom kvaiteten på våra tjänster är beroende av processer hos våra samarbetspartners. SJ tiför i sin tur värde, band annat i form av arbetstifäen, ti våra partners. Diaogtifäen Diaoger, offerter och förhandingar, kontro av utförda tjänster. Vi har nära samarbete med våra everantörer inom underhå, service och städning. Verktyg för uppföjning Leverantörs- och partnerskapsbedömningar (årsvis) samt revisioner. 9

12 HÅLLBART FÖRETAGANDE Ansvar i fera perspektiv SJs övergripande må är att vara en håbar järnvägsoperatör i Sverige. Vårt främsta bidrag ti ett håbart samhäe är att få fer att väja att resa med oss. SJs vision är Aa vi ta tåget. Vi ska vara ett attraktivt och påitigt reseaternativ som kan konkurrera med bi, fyg och andra tågoperatörer. För att kunderna ska vija väja SJ krävs att vi är en ansvarsfu tågoperatör som håer en hög och stabi kvaitet på vår everans het enket håer vad vi ovar. Att vi dessutom går med vinst är en förutsättning för att vara ett håbart företag. SJs viktigaste håbarhetsarbete är att få fer att väja att resa med SJ istäet för med bi eer fyg. På så sätt bidrar vi och våra kunder tisammans ti en håbar framtid. Håbarhet för SJ SJ stäer sig bakom Brundtandrapportens internationea definition på håbar utvecking: Att tigodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjigheter att tigodose sina behov. I ett håbart samhäe går ekonomiskt ansvar hand i hand med sociat och mijömässigt ansvar. När SJs verksamhet drivs ansvarsfut ur ett bredare perspektiv skapas konkurrenskraft, effektivitet och önsamhet viket eder ti ett ångsiktigt uthåigt värdeskapande även för våra intressenter. GRI Som ramverk för håbarhetsredovisningen tiämpar SJ sedan 27 tredje generationen av Goba Reporting Initiatives (GRI) riktinjer G3 (www.gobareporting.org). SJ har vat att för 23 appicera nivå B+ och utför en sjävutvärdering gentemot GRI:s riktinjer G3. Deoitte har översiktigt granskat SJs håbarhetsredovisning och bekräftat sjävutvärderingen. SJ års- och håbarhetsredovisning 23

13 HÅLLBARTHÖGT FÖRETAGANDE VINJETTER UPP I GRÅ VISION & AFFÄRSIDÉ VÄRDERINGAR SOCIALT HÅLLBART MILJÖMÄSSIGT HÅLLBART EKONOMISKT HÅLLBART 2 år sedan SJ började erbjuda tågresor i Sverige märkta Medarbetare med Bra Mijöva. Partnerskap & Resurser Samhäe Process & Produkt Kund Finans strategiska må affärs- och verksamhetspaner processer, rutiner och checkistor strategisk utvärdering och utvecking Håbarhet är mer än bara grönt När vi frågar våra kunder vad som är viktigast för dem så svarar många punktighet. En håbar resa är atså även exempevis en punktig, prisvärd och trafiksäker resa. Att en resa med SJ dessutom är mijömässigt håbar är sjävkart. Vår övergripande måsättning att vara en håbar järnvägsoperatör i Sverige kan konkretiseras i fyra huvudpunkter: Det ska vara tryggt och säkert att åka med SJ. SJ ska säkerstäa en grundäggande everanskvaitet där punktighetsarbetet har hög prioritet. Kunden ska väja SJ i första hand. SJ ska eva upp ti ägarnas finansiea och icke-finansiea krav. Ett ångsiktigt och systematiskt arbete SJ har änge arbetat aktivt med mijöfrågor som en de av håbarhetsarbetet i stort. Det är 2 år sedan vi år 994 bev först med att erbjuda Bra Mijöva-märkta resor med SJs etåg i hea Sverige (äs mer på sidan 28). De senaste åren har SJ tideats fera utmärkeser som visar att vi har ett starkt varumärke inom mijö och håbarhet. SJ ABs edningssystem är certifierat enigt såvä ISO 9 och ISO 4 som OHSAS 8. Det visar att vi har tydiga processer och fortöpande bedriver ett förbättrings arbete inom kvaitets-, mijö- och arbetsmijöfrågor. Sex styrområden för håbart företagande Håbart företagande är en integrerad de i SJs affärsmode och vi styr vår verksamhet utifrån ett hoistiskt perspektiv. Med företagets vision, affärsidé och värde- ringar som utgångspunkt säkerstäs ett sociat, mijömässigt och ekonomiskt håbart företagande genom att vi mäter och föjer upp vår verksamhet via styrområdena Medarbetare, Partnerskap & Resurser, Samhäe, Kund, Process & Produkt samt Finans. Strategiska må bryts ner i paner För respektive styrområde finns ångsiktiga, strategiska må fastsagna. Måen har i sin tur konkretiserats i affärsoch verksamhetspaner och ambitionsnivån igger i inje med den ångsiktiga strategin. Integration i det dagiga arbetet SJs ambition är att våra processer, rutiner och checkistor ska säkerstäa att vi arbetar så effektivt som möjigt. Viktiga sakområden som kvaitet, mijö, arbetsmijö och trafik säkerhet ska vara en integrerad de i det dagiga arbetet. Strategisk utvärdering och utvecking För att årigen utvärdera och utvecka SJs ednings system använder vi den europeiska värderingsmodeen EFQM. Modeen hjäper oss att med struktur och systematik mäta var SJ befinner sig i förhåande ti vision och uppsatta må. Att arbeta med EFQM-modeen är en naturig de av vår strategi- och affärspaneprocess och genom vaet av en väetaberad mode kan vi även jämföra oss med andra företag. Mået är att vara ett föredöme för företag och organisationer i Sverige när det gäer håbar och kundorienterad verksamhetsutvecking. SJ års- och håbarhetsredovisning 23

14 HÅLLBART FÖRETAGANDE Ansvarsfu styrning Baserat på våra intressenters förväntningar och SJs egna förutsättningar mäter och styr vi vår verksamhet med stöd av ett baanserat styrkort. Under 23 har vi fortsatt att utvecka arbetet så att de sociaa, mijömässiga och ekonomiska perspektiven koppas samman tydigare. Vår ägare har stät krav på att aa statigt ägda boag ska arbeta fram försag på håbarhetsmå anpassade efter respektive företags inriktning. Måen ska samman- sj ABs styrkort fatta företagets verksamhet, vara mätbara och tiräckigt utmanande. SJs må arbetades fram i en styrgrupp bestående av tre representanter från styresen och två från företaget. Under hösten fattade styresen besut om SJs tre nya, ångsiktiga håbarhetsmå. Måen handar om punktighet på 95 procent, ande genomförda everantörs- och partnerskapsbedömningar samt SJ Voontär, en möjighet för medarbetarna att ägna sig åt ideet arbete på arbetstid. Utfa 22 Må 23 Utfa 23 må 24 Läs mer, sid Medarbetare Ledarskapsindex, årsvärde Prestationsindex, årsvärde ,3 4,3 5,6 4, Sjukfrånvaro 34 Partnerskap & Resurser Genomförda everantörs- och partnerskapsbedömningar, %2 Samhäe Varumärkesindex, VMI Mijöindex SJ Voontär 3 7 Antaet avarigt skadade 33 Trafiksäkerhetsindex Punktighet fjärrtåg, 5 min, % Punktighet fjärrtåg, 5 min, % Punktighet regionatåg, 5 min, % Beäggningsgrad, % Reguaritet, % EFQM-poäng Kund Nöjd kundindex, NKI Process & Produkt Finans5 Röreseresutat, MSEK Soiditet, % 5, Avkastning på eget kapita, %,3 3 53,3 5, Omsättning, MSEK Nya må faststäs på boagsstämman i apri. För definitioner, se sidan 47. Medarbetarundersökningen resuterar i nya mätvärden under 23 varför utfa 22 och må 23 ej är jämförbara med utfa Av identifierade hög- och meanriskeverantörer. 3 Nytt mätvärde under framtagande, må sätts under Mätvärdet upphör 24, se sidan 2. Avser SJ-koncernen. SJ års- och håbarhetsredovisning

15 VINJETTER HÅLLBARTHÖGT FÖRETAGANDE UPP I GRÅ Deaktighet och engagemang De ångsiktiga måen i den företagsgemensamma affärspanen översätts ti operativa må och aktiviteter för verksamheten från staber, divisioner och enheter ti åk stationer och medarbetare. Arbetet med månedbrytningen påbörjades under 23 och fortsätter kommande år. Kontinuerig uppföjning Måen föjs upp års- eer månadsvis. Det gör styrkortet ti ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar inom ett anta verksamhetskritiska måområden. Genom att vi kontinuerigt stämmer av våra prestationer ökar möjigheten att parera negativa avvikeser innan de hinner få några större konsekvenser och istäet styra mot önskad riktning. Öppenhet och deaktighet Syftet med månedbrytningen är att öka öppenheten och deaktigheten i företaget så att aa medarbetare får möjighet att se och påverka hur verksamheten och den egna arbetsinsatsen utveckas i reation ti SJs över gripande må. Punktighet i okförares mådokument Ett exempe är hur SJs övergripande punktighetsmå kommer att brytas ner och hamna som en aktivitet i våra okförares mådokument, med konkreta åtgärder i riktning mot det gemensamma mået. SJ Affärspan Division Trafik & Service Verksamhets pan Enhet Trafik Aktivitets pan Åkstation Aktivitetsista Lokförare De ångsiktiga måen i den företagsgemensamma affärspanen bryts ner ti operativa må och aktiviteter för aa dear inom verksamheten. Här ett exempe från Division Trafik & Service. Mådokument Kart 2324 Pågår 2425 Samtiga områden i styrkortet igger ti grund för må och aktiviteter i hea verksamheten. SJ års- och håbarhetsredovisning 23 3

16 STRATEGI 4 SJ års- och håbarhetsredovisning 23

17 STRATEGI Långsiktighet och konkurrenskraft är SJs strategi Vi satsar offensivt för att uppnå våra nya må. Under 23 i neddes ett förbättringsarbete för att utvecka vårt kund erbjudande och samtidigt sänka våra kostnader. Mået i VÅR nya strategi som arbetats fram under 23 är att SJ fortsatt ska vara resenärernas förstahandsva de kommande 2 åren. SJ ska vara en håbar och marknadsedande järnvägsoperatör i Sverige, viket naturigtvis även innefattar att möta ägarnas avkastningskrav. Enigt den pan som presenterades under året ska SJ spara en mijard kronor på tre år. Det ska vi göra genom att höja effektiviteten och everanskvaiteten samt sänka kostnaderna. För att uppnå detta behöver vi säkerstäa den grundäggande kvaiteten och yfta nivån på de funktioner som kunderna värdesätter högst punktighet, information och bemötande ombord. Förnyesen av SJ 2-tågen är en av de största satsningarna i modern tid då vi investerar fera mijarder kronor i en genomgripande upprustning (äs mer på sidorna 22-23). storstäderna. Då ökningen av antaet avgångar på dessa sträckor är stor förväntas fer väja tåget istäet för bi eer fyg. Även på andra marknader och sträckor kommer tågresandet att öka i framtiden, ti föjd av såvä befokningsökning som ekonomisk tiväxt. En marknad på tiväxt Samhäets at större fokus på håbarhetsfrågor är positivt för branschen och främjar tågets position jämfört med mer mijöbeastande transportsag. Med en ökad konkurrens på spåren får resenärerna fer vamöjigheter, viket också stärker branschens attraktionskraft. Marknads voymen för resor med tåg i Sverige har nästan fördubbats de senaste 2 åren. Ökningen har fram ti nu drivits framför at av kortare restider, större mijöfokus från kunderna och generet biigare pris på tågtrafik i reation ti andra transportsag. Resandet förväntas fortsätta öka med två procent per år fram ti 23, enigt Trafikverkets beräkningar. Den största deen av ti växten framöver förkaras av nya aktörer på injerna mean Nya möjigheter Vi rustar nu för framtiden och för att möta konkurrensen. Avregeringarna tvingar oss och övriga befintiga aktörer att bi snabbare, smartare och effektivare. Vi kommer att öka vår attraktionskraft gentemot konkurrerande aktör ers erbjudande, för att SJ ska fortsätta att vara kundens förstahandsva och den edande operatören på marknaden. På ång sikt finns dessutom möjigheter för koncernen att växa, ti exempe genom internatione expansion med trafikering i och mot Europa. SJ står inför stora förändringar på en marknad med nya möjigheter. Vi har en pan, en uppsättning kraftfua verktyg och genomarbetade må med oss in i framtiden. Punktigheten har fortsatt stort fokus SJs viktigaste håbarhetsfråga är det fortsatta arbetet med punktighet. Ju bättre punktighet vi uppnår desto fer väjer bort fyget eer stäer bien. Punktighetsarbetet har även på ängre sikt hög prioritet både internt inom företaget och i vår interaktion med såvä Trafikverket som övriga järnvägsaktörer. SJ arbetar tisammans med bransch en för att höja punktigheten ti 95 procent och vårt nya mått är rätt tid pus max fem minuter. SJ års- och håbarhetsredovisning 23 5

18 SJ OCH KUNDERNA Ett steg närmare kunderna På SJ arbetar vi för att everera punktiga och bekväma tågresor. Med våra resenärers behov i fokus ser vi ständigt över processer och metoder i syfte att göra resan ännu enkare. 4 bijettköp per månad på SJs mobisajt. /2 mijon unika besökare på SJs sajt i snitt per månad. At fer resenärer väjer att besöka SJ digitat. Nära sex mijoner resenärer besökte SJs digitaa kanaer under december 23. Fest besökare hade SJs webbpats sj.se med drygt 4 mijoner besökare. Mobi.sj.se hade mijon, en ökning med procent jämfört med 22, och appen Min resa hade drygt en hav mijon besökare. 6 Fokus i SJs kvaitetsarbete är att förbättra reseuppevesen för våra kunder. Vår everans påverkar människor dagigen och det är viktigt att vi är yhörda för ris och ros. Under året har vi genomfört fera förändringar efter att ha yssnat på våra kunder. Förbättrad service ombord SJ har i år anserat ett ferta nyheter som underättar och förbättrar reseuppevesen. De nya famijevagnarna i InterCity-fottan ingår i vår satsning på att göra tågresan mer attraktiv för barnfamijer. Vagnarna har utöver en ny bistroavdening även en ekhörna för barn, mikrovågsugn, rymigare bagagepatser och fyrstossittning. Att våra kunder nu har tigång ti fritt wi-fi ombord var också en uppskattad nyhet, och sedan det introducerades har antaet internet användare nästan fyrdubbats. Varje dag har vi nära 25 ansutningar mot den nya portaen ombord.sj.se och vi arbetar vidare med att skapa ännu bättre kapacitet. Den här utveckingen är viktig då fer och fer resenärer vi arbeta eer se på fim och tv via internet när de reser. Under året uppgraderades aa SJs snabbtåg med betydigt snabbare internet ombord, samtidigt som mobioperatörerna bygger 4G ängs viktiga sträckor. Nästa steg är att under 24 även uppgradera våra dubbedäckare ti 4G, viket innebär att närmare hundra tåg kommer att ha uppgraderats med den nya tekniken. Utveckade tjänster i nya kanaer Vår ambition är att våra resenärer ska kunna utföra fer av sina vanigaste SJ-ärenden oberoende av var de befinner sig. Därför har vi nu möjiggjort bijettköp i SJs mobiapp. I december bev det dessutom möjigt för resenärer med iphone att sama sina tågbijetter i appen Passbook, viken fungerar som en eektronisk hjäpreda. Aktue resa visas automatiskt i samband med avgång och kunden får information om avgångstid, spår samt eventuea ändringar. Vår tjänst med trafikinformation via sms bev också tigängig på fer injer och information om störningar och förseningar kan ses direkt i mobiteefonen. Enkare att hitta på sj.se Vår webbpats sj.se har också utveckats under 23 efter synpunkter på att det varit svårt att hitta på sidan. Under våren och sommaren genomfördes därför förändringar i informationsstrukturen på sj.se. Förenkingarna ska göra det ättare för besökarna att få tigång ti den information och de funktioner som efterfrågas. SJ års- och håbarhetsredovisning 23

19 SJ OCH KUNDERNA Ännu fer injer i popuär LÅGPRISkaender Kaendern visar de biigaste resorna ur ordinarie utbud på SJs 3 popuäraste injer 9 dagar framåt i tiden. Den har under året utökats med sex nya injer. Nya injer: ÖstersundStockhom UmeåStockhom GöteborgMamö StockhomHerrjunga LinköpingMamö StockhomÅre Dessa har band annat vats ut efter att SJs resenärer via Facebook fått önska vika tre injer de tyckte skue äggas ti. Resenärerna hade tov möjiga aternativ men när besökarna på Facebook-sidan började komma med egna försag på vika injer de vie se segade Åre upp som en sokar favorit. Då vi vi vara yhörda för våra kunders önskemå vade vi även ut Åre utöver de tre som skue tas ut. 25 bijetter säjs via ågpriskaendern varje månad. Under 23 sådes omkring en mijon ågprisbijetter via ågpriskaendern och SJs övriga säjkanaer. Idag säjs nästan sju av tio tågbijetter via SJs digitaa kanaer eer via bijettautomater och det är därför viktigt att besökarna utan svårigheter hittar rätt och kan genom föra sina köp. 23 var SJ också nominerade i kategorin Sveriges bästa resesajter i tidningen Internetwords åriga topp -ista över Sveriges bästa webbpatser. Satsning på Mäardaen SJs satsning på resandet på Mäarbanan är i fu gång och i augusti tikom två avgångar från Stockhom med ansutning ti Bergsagspenden. I samband med tågpanen för 24 fick Västeråspendarna återigen ett tidigt direkttåg ti Stockhom viket underättar för dem som behöver vara på sitt arbete tidigt. Dessutom har antaet sittpatser på popuära avgångar utökats. Tibaka på Västkustbanan I och med tidtabesskiftet i december 23 är SJ tibaka på injen GöteborgHamstadHesingborg LundMamö med sju tåg om dagen i vardera riktning. För SJ är det gädjande att efter några års uppehå åter kunna erbjuda kunderna i västra och södra Sverige resor ti och från arbetet såvä som på fritiden. Vi har också fer avgångar idag och det har bidragit ti att antaet resenärer är fer än för två år sedan. Utveckad resegaranti Nytt för i år är att regerna för SJs resegaranti har gjorts generösare eftersom vi har tagit bort den friskrivning som tidigare tiämpats vid force majeure. SJ års- och håbarhetsredovisning 23 7

20 SJ OCH KUNDERNA Våra kunders åsikter hjäper SJ framåt SJ är ett serviceföretag och reationen med våra kunder är avgörande för vår framgång. Vi går framåt i fera kvaitetsundersökningar 23, viket visar att vi har tagit ett steg i rätt riktning. För att SJ ska vara marknadsedande även i framtiden måste vi fortsätta att skapa nytta för våra kunder. Vi yssnar på vad de tycker för att föja upp resutatet av vårt kvaitetsarbete. Omfattande egna undersökningar och upp föjning av externa mätningar ger oss insikt i hur at från servicen ombord ti SJ som före tag uppevs av kunderna. AKTIVITETER FÖR 24 Arbeta fram ett nytt mätvärde avseende Varumärkesindex och en ny varumärkespattform, båda med en tydig kopping ti vår affärsstrategi. Lansera förbättrad restidsgaranti för penderesenärer och införa restidsgaranti för kombinationsresor. Utvecka trafikinformationen och förbättra informationen ti kunder vid trafikstörningar. Framåt för SJ i branschmätning SKI, Svenskt Kvaitetsindex, är en årig under sökning om hur amänheten uppfattar svens ka företags varumärken. Band transportboagen fick SJ 6,5 på skaan ti, där 6 utgör gränsen för godkänt. Årets ökning innebär att vi efter fyra år får ett betyg strax över godkänt. Resutatet är en kombination av ett intensivt arbete med kundförbättrande åtgärder och att kunskapen nu är större band amänheten om att det råder ett deat ansvar på spåren. SJs Varumärkesindex en utmaning Vårt varumärke rankas ågt i den åriga ex terna mätningen Anseendebarometern, där 5 människor fått ge sin syn på hur de uppever varumärket SJ. Vårt eget måta inom styrområdet Samhäe, Varumärkes SAMHÄLLE / KUND index (VMI), ger också ett ågt utfa viket be kräftar att vi har ett stort arbete kvar att göra. Att öka anseendet och förtroendet är vår viktigaste fråga. Punktigheten har stor på verkan på varumärket och arbetet med att förbättra den är därför centrat. SJs befintiga VMI mäter främst giande och förtroende. Därför genomfördes under hösten en drivkraftsanays för att skaffa mer kunskap om vad det är för uppfattningar och behov som driver människor att väja eer väja bort att resa med oss, samt vika våra svagheter respektive styrkor är. Att ha insikt i detta är avgörande i en konkurrens situation. Anaysen utgör i nästa steg basen för ett vidareutveckat VMI samt är en viktig utgångspunkt för arbetet med att ta fram en ny varumärkespattform för SJ. Kundens reseuppevese mäts SJs resenärer får ofta chansen att svara på frågor om hur de uppevt sin resa. Ett strate giskt nycketa som mäts öpande under året är Nöjd kundindex (NKI). Det säger oss vad som är viktigt för våra kunder och hur vi ever upp ti deras förväntningar. Svaren visar att vi gör ett bra och ansvarsfut jobb som bir at bättre. Men vi är ångt ifrån nöjda. Utfa 22 Utfa 23 må 24 Varumärkesindex, VMI* Nöjd kundindex, NKI *Nytt mätvärde under framtagande, må sätts under Må 23 SJ års- och håbarhetsredovisning 23

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentlighetsanalys 9 Intressentdialog 10 Hållbart företagande 15 Strategi

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2013

Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2013 Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2013 Innehåll SJ AB... 2 Verksamhet... 2 Tillstånd och certifikat... 2 Tjänstekvalitetsrapport... 3 Information och biljetter... 4 Förbindelsernas punktlighet och allmänna

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Hur ökar vi punktligheten för resenärer?

Hur ökar vi punktligheten för resenärer? Hur ökar vi punktligheten för resenärer? Crister Fritzson, VD SJ AB Stockholm, 2014-05-15 Punktlighetens byggstenar Infrastrukturensstandard Tågplan/Kapacitet Kapacitet Tåglägen Banarbeten Tågoperatörerna

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport Q1. 1 januari 31 mars 2010. Jan Forsberg, VD

Delårsrapport Q1. 1 januari 31 mars 2010. Jan Forsberg, VD Delårsrapport Q1 1 januari 31 mars 2010 Jan Forsberg, VD Nyckeltal MSEK 2010 Q1 2009 Q1 Nettoomsättning 1 978 2112 Resultat efter finansiella poster -120 83 Kassaflöde -209 406 Vinstmarginal % -6,0 3,9

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030.

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030. RAPPORT Metodtest för easticitetsberäkningar ur Sampers De 1 Tågeasticiteter enigt befintig differentiering utifrån basprognos 2030. 2015-02-09 Anays & Strategi Anays & Strategi Konsuter inom samhäsutvecking

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2014

Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2014 Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2014 Innehåll SJ AB... 2 Verksamhet... 2 Tillstånd och certifikat... 2 Tjänstekvalitetsrapport... 3 Information och biljetter... 4 Förbindelsernas punktlighet och allmänna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Trendspaning i Stockholm

Trendspaning i Stockholm ANNORDIA NEWSLETTER #3 TEMA Trendspaning i Stockhom VD HAR ORDET TEMA HOTELLMARKNAD Med Annordia som rådgivare har Kövern tecknat ett hyresavta med Nordic Choi Hotes för ett nytt hote i Västerås. Hur och

Läs mer

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning SJ Snabbtåg Smart som tåget. På tåget kan du sjunka ner i en bekväm fåtölj, slå upp datorn och jobba undan lite. Eller bara koppla av, se en film, läsa en bok. Du kan umgås med ditt resesällskap och om

Läs mer

Ändra sidfot under "Infoga - Sidhuvud/sidfot" 1

Ändra sidfot under Infoga - Sidhuvud/sidfot 1 2017-05-10 Ändra sidfot under "Infoga - Sidhuvud/sidfot" 1 Resan mot ökat kundfokus 1 a) 190 b) 7 200 c) 74 000 Koldioxidutsläpp jämfört med tåget på sträckan Stockholm-Göteborg Tåg, flyg, bil eller buss

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Agenda. Hur går det för SJ SJ köper nya tåg SJ Norge AS Trafiken mellan Stockholm-Oslo. Anders Larsson

Agenda. Hur går det för SJ SJ köper nya tåg SJ Norge AS Trafiken mellan Stockholm-Oslo. Anders Larsson Agenda Hur går det för SJ SJ köper nya tåg SJ Norge AS Trafiken mellan Stockholm-Oslo Anders Larsson Affärschef SJ anders.larsson@sj.se 070-724 35 05 Ny tågtidtabell med nya linjer och fler avgångar Nya

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.1 17 mars 2009 30 juni 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt 5

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till.

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. 15:08 Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. Tåget ska gå som tåget. Vad betyder ett fem minuter försenat tåg? Kanske en missad hämtning på dagis. Ett missat affärsmöte. Eller en

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 24 november 2015 kockan 18:00. Pats Stjerneskoans matsat Torsby. Gruppmöte Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263. Tid för justering Onsdagen den 2

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ

VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ Innehåll 1 SJ på två minuter 2 2012 i korthet 3 Viktiga händelser 4 Vd har ordet 6 Ordförande har ordet 7 Affärsidé, vision, kärnvärden,

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

Vägskäl i bostadspolitiken

Vägskäl i bostadspolitiken GÖTHE KNUTSON: Vägskä i bostadspoitiken Visst går det att göra bostadsmarknaden rättvisare. Det hävdar riksdagsman Göthe Knutson (m) i denna artike, som des ger en bakgrund ti den sjunkande nyproduktionen

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Årsredovisning Landskrona Stadsutveckling AB,

Årsredovisning Landskrona Stadsutveckling AB, Årsredovisning 2013 Landskrona Stadsutvecking AB, 556918-1836 1 Kort om Landskrona Stadsutvecking AB Landskrona Stadsutvecking AB har skapats för att tisammans med näringsiv, fastighetsägare och kommun

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

SBAB. Klimatredovisning

SBAB. Klimatredovisning Kimatredovisning 200 Föjande rapport är en oberoende genomgång av företagets kimatredovisning baserad på den totaa energiförbrukningen som uppstår i verksamhetens dagiga drift. Kimatredovisningen ger en

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer