Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhåll i lågkonjunktur sidan 2"

Transkript

1 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2

2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet, underhå, produktionseffektivisering och organisation. Utöver moderboaget Idhammar i Sverige AB ingår boagen: Idhammar Produktion AB Konsut- och utbidningstjänster för produktionseffektivisering med hjäp av band annat LEAN, Six Sigma och Word Cass Manufacturing Idhammar Teknik AB Utvecking av IT-system och appikationer Idhammar Internationa AB Konsut- och utbidningsuppdrag internationet IDHAMMAR ASIA SdN BHD Har sitt säte i Maaysia, genomför uppdrag inom driftsäkerhet och underhå Janke Wikhom AB Konsut- och utbidningstjänster inom arbetsmijö, edningssystem och edarskap V e r k s tä a n d e D i r e k t ö r Per Möer, kursansvarig Richard Woffet Idhammar AB Box 8070, Kungens Kurva teefon: fax: e-post: IDrift är Idhammar AB:s kundtidning som kommer ut med fem nummer per år. A n s va r i g u t g i va r e Per Möer Redaktion Per Möer och Stina Mackin P r o d u k t i o n Mia Drakenberg Form AB Tryck Kringe Offset AB Uppaga exempar omsagsfoto Simon Groth Distribution Posten AB, B-post. idrift Innehået i tidningen får citeras med angivande av käa. Väkommen att kontakta idrift redaktionen via teefon eer e-post Vi du synas med en annons i idrift? Kontakta Annonsavdeningen Eisabeth Nordqvist Wargcou Teefon innehå 2 Ledaren 4 sandvik 6 outsourcing 8 idhammarprofien 9 notiser 10 ean maintenance 11 kurser 12 janke tycker ti edare Underhå i ågkonjunktur I en ågkonjunktur som den vi nu befinner oss i drar många företag ned på sina underhåskostnader. Inte för att man vi utan för att man måste dra in på kostnaderna. Sjunker orderingången utnyttjas inte heer produktionsapparaten fut ut, och kraven på tigängighet kan iband sänkas. Men det är viktigt att en neddragning görs på rätt sätt. Risken är annars att företaget tär på sitt investerade kapita, och resutatet bir en underhåsskud. Ett företag som under ågkonjunktur bygger upp en underhåsskud riskerar att få probem när konjunkturen vänder. Det kan bi svårt att arbeta av underhåsskuden tiräckigt snabbt, band annat för att man saknar ett effektivt arbetssätt inom underhået. Föjden bir att man i högkonjunktur inte yckas få upp anäggningseffektiviteten, och produktiviteten och önsamheten utebir. Det här har vi som jobbar på Idhammar dessvärre sett fera exempe på. Därför måste underhået i detta äge ti 100 procent inriktas på det som stöttar kärnverksamheten i företaget. Har man inte gjort det förr så är det dags att se ti att underhåets verksamhet verkigen inriktas mot det som är viktigast för produktionen i företaget. Tvingas man att skaa ned på underhået så finns goda möjigheter att yckas, om det görs med eftertanke. Nedskaningen kan kombineras med nya arbetssätt och metoder. Ett sätt att effektivisera är att använda sig av Leanprinciperna i underhået. Effektiviseringen fokuserar då på att eiminera föruster i underhåsverksamheten, föruster som kostar tid och pengar och som eder ti att man kanske sitter med permanent ineffektivitet. Läs mer om konceptet Lean Maintenance på sidan 10 i detta nummer av IDrift. Ett annat koncept värt att prova i en ågkonjunktur är operatörsunderhå. Det finns två goda skä ti det. Des kan man få operatörer att göra underhå, i och med det frigöra underhåsresurser ti annat. Des är krismedvetandet ofta större i en ågkonjunktur, och då är det ättare att impementera nymodigheter, som operatörsunderhå. Och inte minst är en produktion med ett fungerande operatörsunderhå bättre rustat för att kara en konjunkturuppgång. Per Möer, vd Idhammar AB Vad tycker du om det här numret av IDrift? Var det något som var extra intressant att äsa? Har du andra synpunkter på innehået i tidningen? Försag på ämnen att ta upp? Är det något du saknar? Skue du vija äsa mer om något särskit? Meja oss på och säg vad du tycker! -DET ÄR I MOTLUTEN MAN RYCKER -DU SER VÄL ÖVER DINA MASKINSKYDD NU? DAMASKUS MASKINSKYDD AB Avstrykare Teeskopskydd nytt eer renovreat PAMA Te DAMASKUS 90 Te DAMASKUS 72 Anäggarvägen 2 SE HANDEN Te Fax Ring oss när Du får tid Ingen startavgift! Öppningsbara bägar Te DAMASKUS 74 Skräddarsydda bägar ti de festa maskiner Lamematta Profierade avstrykare Fax DAMASKUS 70 2 idrift mars 2009 nummer ett

3 sandvik Hans Westbom, Micae Koch och Ingemar Nyberg jobbar med underhå på Sandvik. Här med Idhammarkonsuten Erik Seger. Sandvik kartägger underhåskompetensen En kompetensanays visar vad varje medarbetare på underhåsavdeningen kan. Det gör det enkare att ti exempe panera för vika utbidningar som krävs för att stärka underhået och ge högre driftsäkerhet. Idhammars mode har syniggjort kompetensen vid en underhåsavdening i Sandvik. Fördeen med att göra en kompetensanays är att vi får veta var vi ska ägga utbidningsresurserna för att få en organisation som kan göra det vi har sagt att vi ska göra, säger Micae Koch som är underhåschef för en enhet inom divisionen Primary Products på Sandvik. Enheten består av 34 personer som jobbar med mekaniskt, eektriskt och förebyggande underhå på en produktionsenhet inom divisionen som band annat tiverkar borrstå. Vi får veta var vi ska ägga utbidningsresurserna Micae Koch sjäv är ganska ny på enheten. Det är bara två år sedan han kom dit från ett jobb på Grycksbo Paper, ti en nyinrättad tjänst. Den första åtgärden på nya jobbet var att anaysera verksamheten. Det edde ti såvä en underhåsstrategi som en poicy och en treårspan för underhåsarbetet. I denna är kompetensutvecking en viktig de. Därför vie jag visuaisera hur kompetensen är idag. Vi måste veta det för att kunna nå den kompetens vi vi. Mået är hög driftsäkerhet och tigängighet, ett minimerat anta opanerade stopp samt ägre kostnader. För att nå detta är det viktigt att underhåspersona har hög kompetens. Vi vi jobba proaktivt. Ta kontro över maskinparken snarare än att maskinparken har kontro över oss, säger han. Enke mode Just när IDrift är på besök har underhåsavdeningen mycket att stå i. Det är den andra dagen av ett 16 dagar ångt panerat produktionsstopp då man gör oika underhåsåtgärder. Dessutom ska tre traverser och traversräs bytas ut, en ugn byggas om. Under perioden ska också en ny produktionsha som byggs dockas ihop med den befintiga anäggningen. Micae Koch har mött IDrift vid grinden in ti bruket och otsat oss ti enhetens röda kontorsbyggnader. Över en unchpaus berättar han om kompetensarbetet. Jag vie se avdeningens kompetens och kontaktade därför divisionens personaavdening. Där fanns verktyg för att mäta kompetens, men inga som var anpassade för underhå. I stäet kontaktade han Idhammar. De hade verktygen för kompetensanays och dessutom sådana som är enka att använda. De görs i MS Exce som redan finns i aa datorer. Vi vi inte ha nya system eer program. Modeen bygger på att man tar fram individuea kompetenskort som beskriver och graderar underhåskompetenser hos medarbetare inom oika områden. Utifrån dessa kort kan man sedan anaysera kompetensen i en he grupp, som ti exempe en underhåsavdening. Det bir enket och attraktivt, inte minst för att modeen görs i Exce, som aa har. Det behövs inga nya program, säger Erik Seger, seniorkonsut hos Idhammar som har hjäpt underhåsavdeningen på Sandvik med att anpassa kompetensanaysen. Kompetenskort för varje medarbetare Anaysen invoverar aa på enheten. Först fyer varje medarbetare sjäv i ett kort där hon eer han graderar sina kunskaper inom respektive områden. Det är oika parametrar för oika un- derhåsområden. För automationsingenjören kan det ti exempe vara kunskaper om underhåssystem och dess moduer, för en tekniker inom mekanisk underhå kan det handa om kunskaper i hydrauikdrift. Andra parametrar kan vara fesökning, reparation, förebyggande underhå eer ritningsäsning. Därefter går medarbetarna igenom resutaten med närmsta chef för att se om denne gör samma bedömning av kompetensen. Arbetet började i oktober i fjo, vid årsskiftet var det kart. Det har gått jättebra och våra bedömningar stämde ganska vä överens, säger Hans Westbom som är chef för det mekaniska underhået inom enheten. Han har tisammans med de 13 medarbetarna i sin grupp fyt i kompetenskorten. Det svåraste var faktiskt att bedöma sig sjäv, säger han. Ingemar Nyberg som ansvarar för eunderhået har iknande erfarenheter. Båda ger systemet bra betyg. För dem är det ett hjäpmede för att panera jobbet. Det bir tydigt viken kompetens aa medarbetare har. Då är det ättare att ti exempe sätta ihop en projektgrupp eer att se vem som ska skickas ut för att utföra ett jobb, säger Ingemar Nyberg. Kunskaperna inom oika områden graderas på en skaa från ett ti fyra beroende på om personer inte har några as, vissa, goda eer mycket goda kunskaper. En etta betyder att man behöver hjäp för att utföra uppgiften, har man en fyra är man den som andra kommer ti för att få hjäp, förkarar Erik Seger. Mäter oika sags kompetens Men kompetensanaysen mäter inte bara tekniskt kunnande. Också mjukare värden som samarbetsförmåga och attityder, insikt i företagets vision och strategi, ingår i formuäret. Vi gör också ett värdegrundsarbete, förväntningar på chef och medarbetare samt driftorganisationen och hur vi uppträder mot varandra. Det har gått jättebra, säger Micae Koch. Metafackets okaa kubb och personaavdeningen har varit med på tåget. Det är viktigt att ha med sig personaen. Facket har varit positivt, säger Micae Koch. Divisionens personaavdening föjer arbetet. Under året ska det utvärderas. Erfarenheterna är hittis nästan bara positiva. Nackdeen är möjigen att det finns en risk att man skapar för stora förväntningar, säger Micae Koch. Hea underhåspanen öper Och redan efter två år har han sett att det så kaade TAK-värdet, som beräknas utifrån stopptider, har ökat. Därti har underhåskostnaderna minskat. Det beror band annat på att de hyr in färre personer, men också på så enka saker som att det ti exempe går åt mindre hydrauoja tack vare tätare system. Kompetensanaysen kan få ner kostnaderna ytterigare på sikt, menar Micae Koch. Med rätt kompetens reparerar man grundprobemen i stäet för symptomen, säger han. Utbida för önskeäget Underhåsenheten är kar med kompetenskorten. Kompetensanaysen är kar. Nästa steg är att jämföra dagens kompetens med den de bör ha i oika roer. Mået är att identifiera gapet mean den nuvarande och den optimaa kompetensen, och få insikt om var den måste förbättras. Den anaysen ska resutera i individuea kompetensutveckingspaner. Det kommer nya maskiner, ny teknik. Särskit automation förändras snabbt med at mer kompexa system. Det gäer att hänga med och att kunna hantera det. Enheten har därför redan börjat med viss utbidning. Underhåspersona har gått kurser i heta arbeten, skydd, esäkerhet, eteknik, ebehörighet, hydrauik, agerteknik och certifiering ti underhåstekniker. Mået är att aa ska ha en egen kompetenspan som stödjer måbiden vi har. Vi kan inte bara investera i maskiner, säger Micae Koch. Text & foto: Siv Cederboerg Så här gör man en kompetensanays: 1. Gå igenom det underag för kompetensanays som eventuet redan finns. Det kan vara ti exempe befattningsbeskrivningar som kan användas i nästa steg. 2. Anpassa Exce-modeen så att den passar just din verksamhet. Modeen ska stämma överens med uppgifterna för oika yrkeskategorier och beskriva den utrustning som ska underhåas. 3. Den anstäde fyer först i ett kompetenskort i Exce sjäv, och graderar på en skaa från ett ti fyra hur vä han/hon karar oika uppgifter som ingår i roen. Siffrorna anger kunskapsnivån, från inga kunskaper ti mycket goda kunskaper. 4. Därefter tittar medarbetaren och närmsta chef tisammans igenom det ifyda kortet för att se om deras uppfattningar om individens kompetens överensstämmer. 5.Nu kan man anaysera nuvarande kompetenser, styrkor och svagheter på oika nivåer i underhåsorganisationen genom att göra oika utdrag ur modeen. Ett exempe visas i spindediagrammet nedan Lagar & regeverk (tekniska aspekter) 1.10 kvaitetssäkring 1.9 riskanays 1.8 produktionssäkerhet 1.7 mänskig tiföritighet 1.1 Funktionssäkerhet 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6.Resutatet kan användas ti exempe för att göra en kompetensutveckingspan för att nå framtida önskade kompetensnivåer. 1.2 underhåsmässighet 1.3 underhåssäkerhet 1.4 tigängighet/ driftsäkerhet 1.5 förbättringar av tigängighetsprestanda 1.6 matematiska & Statistiska former att nyttja vi beräkning av underhå & driftsäkerhet Spindediagrammet visar en jämförese mean vika kompetenser enhetens underhåschefer bör ha (vit inje) och viken de har (svart inje). Det ger en bid av var utbidningsinsatserna måste sättas in för att nå den önskade kompetensen. 4 idrift mars 2009 nummer ett nummer ett mars 2009 idrift 5

4 outsourcing Viktigt med öppenhet när underhået ska upphandas När underhået ska äggas ut på en entreprenör sker det via en upphanding. Det finns mycket att vinna på att den processen sker på ett öppet och strukturerat sätt. IDrift fortsätter här sin artikeserie om outsuorcing. Mået är att få rätt everantör och den önskade tjänsten med rätt kvaitet ti rätt pris. När ett företag ska ägga ut hea eer dear av underhåsverksamheten på entreprenad, sker det oftast via en upphanding. Mået är att få rätt everantör och den önskade tjänsten med rätt kvaitet ti rätt pris. När upphandingen görs, måste arbetet bedrivas öppet och västrukturerat, anser Per Möer som under sin tid som vd i Idhammar varit med om många sådana processer. Upphandingsprocessen är ett oerhört viktigt fundament för hur en underhåsaffär yckas. Rätt utförd så är upphandingen ti vädigt stor hjäp för den framtida affären. Fe utförd kan den bi en tickande bomb som briserar rakt i ansiktet på båda parter efter en period, säger han. Band företagens medarbetare finns ofta förutfattade meningar om vad upphanding eer outsourcing kommer att innebära. Vi kommer att bi resemontörer eer hur ska en everantör kunna sköta underhået då de inte kan maskinerna är vaniga uttaanden, säger Per Möer. Det här är vaniga missuppfattningar som beror på okunskap. cessen för personaen. Det har inte varit särskit yckat. Nästa steg är att göra en ordentig genomysning, nuägesanays, av den egna verksamheten. Nuägesanaysen ska beskriva dagens arbetssätt och visa på den förbättringspotentia som kan finnas. Statusen på maskiner och utrustning bör också beysas. Det underättar för företaget att exakt kunna specificera vad man avser att köpa, gränssnittet mot egen verksamhet, samt även statusen i dagsäget i den egna verksamheten. Nuäget påverkar också everantörens arbete och möjighet ti att yckas. När anaysen är kar, kan man utifrån den ta fram ett upphandingsunderag. Där specificerar man tjänsterna, samt vad man vi att everantörerna ska tiföra. Det kan exempevis vara systematik, kompetens eer stödsystem. Man specificerar också ramarna för sjäva affären, gränssnittet mean everantör och kund, krav från produktion, kvaitetssäkring, avtaets öptid med mera. At detta sammanstäs i ett upphandingsunderag som i sedvanig ordning skickas ut ti ett anta oika everantörer. förhanding med en eventuet två everantörer. Efter sutförhanding skrivs oftast ett etter of intent (avsiktsförkaringsbrev) med en av everantörerna, därefter påbörjas sjäva kontraktsutformningen, och ett kontrakt signeras av båda parter. Sutigen kommer vi ti etaberingsfasen där everantören etaberar sig hos kunden. Det kan innefatta att everantören tar över persona från kunden. I denna fas sker även etabering rent fysiskt av utrustning, hjäpmede, verktyg och så vidare. Nu görs ofta sututformning av arbetsprocesser och rutiner mean parterna. Sedan kan avtaet gå igång och arbetet öpa enigt de intentioner som arbetats fram i upphanding och avtasarbetet. Min erfarenhet är att hur förarbetet och sjäva upphandingen görs bir het avgörande för hur yckad en upphanding av underhåstjänster bir, säger Per Möer. Text: Anders Tiger Diaog med dem som berörs Därför är det viktigt att tidigt skapa insikt, genom öppenhet i upphandingsprocessen. Vi gör det genom att sama samtiga personagrupper som berörs av en förändring och starta en diaog. Det är ämpigt att bida en eer ett par samverkansgrupper som närmar sig ämnet. Man kan ti exempe göra studiebesök ti patser där man gjort yckade, även mindre yckade upphandingar och outsourcingaffärer. Jag har varit med där företagsedningen har försökt mörkägga hea upphandingspro- Inkomna offerter utvärderas Därefter är det dags för sjäva upphandingen där offerterna utvärderas. Jag brukar i amänhet rekommendera en kort ista, där de vassaste anbuden tas ut ti finaronden. Ett mindre anta everantörer bereds göra egna undersökningar på patsen. Leverantörerna har i amänhet ett anta punkter utöver nuägesanaysen som de vi genomysa djupare, och de gör oftast detta på pats. Först efter det ämnas sutofferter från everantörerna. Kunden väjer sedan att gå ti sut- Foto: Simon Groth 6 idrift mars 2009 nummer ett nummer ett mars 2009 idrift 7

5 idhammarprofien En resenär i Industrisverige IDrift har fångat Idhammarkonsuten Anders Tiger som just nu är fut upptagen med att förbereda en underhåskurs som startar 28 apri. Jag tar fram materia för en kurs i Lean Maintenance som är ett het nytt angreppssätt på underhåsarbete. Vad är det du gör? Jag tar fram materia för en kurs i Lean Maintenance som är ett het nytt angreppssätt på underhåsarbete. Det är ett nytt synsätt på hur man jobbar för att skapa ett resurssnåt och effektivt underhå. Underhået måste stötta när man inför arbetssättet i produktionen, Lean Production. Dessutom jobbar jag med projekt hos SCA Persona Care i Fakenberg som tiverkar böjor och hos GE Heathcare i Uppsaa. Där pågår arbetet för fut med att införa 5S, som är ett systematiskt sätt för att skapa ordning och reda på arbetspatsen. Vad gjorde du innan du kom ti Idhammar? Jag jobbade som underhåskonsut och ingenjör hos Euromaint Industry i Skövde. Innan dess var jag processoperatör vid Nobe Industries i Karskoga, där jag tiverkade sprängämnen. Jag har jobbat i ite oika branscher och var Namn: Anders Tiger Åder: 44 Bor: Vedum i Västergötand Famij: Två söner, åtta och tov år, fickvän Anstäd sedan: 2007 band annat med i Räddningsverkets Search and Rescue team vid jordbävningen i Turkiet Hur trivs du som konsut? Jag trivs otroigt bra. Det är jätteroigt att komma runt ti oika stäen och få se oika verksamheter, från gruvorna i Kiruna ti bioteknikindustrin i Uppsaa. Man är ite industriresenär. Jag utgår från Västergötand men jobbar i hea andet. Det viktiga är att man bor så att man har nära ti en fygpats eer järnvägsstation. Stockhom kan man ju inte bo i. Hur ser den närmsta framtiden ut? Det är futecknat i amanackan. Jag ska fortsätta att jobba med de pågående kundprojekten, besöka en de nya kunder och tisammans med Lawson, som tiverkar underhåssystem, håa seminarier i Lean Maintenance. Vad gör du på fritiden då? Jag hjäper ti och mockar i staet åt fickvännen så det bir en de kärrande av dynga. Bir det tid över så sätter jag mig gärna ner och spear ite gitarr. Foto: anton persson Seminarium Operatörsunderhå I dagens ekonomiska situation bir det at viktigare att på ett kostnadseffektivt sätt driva produktionen och minimera risken för dyra produktionsstörningar. Intertechna anordnar den 23:e apri ett seminarium där man tittar på hur man genom bättre samarbete mean operatörer och underhå kan minska produktionsstörningar. Under seminariet kommer b.a. en representant från Idhammar att prata om TPU/TPM och Operatörsunderhå. Företag som aktivt jobbar med operatörsunderhå kommer att berätta om sina erfarenheter. Intertechna visar metoder och verktyg som underättar arbetet, b.a. InteaTrac ett handdatorbaserat verktyg från Wonderware. Dagen kommer att bjuda på en spännande mix av föreäsningar, produktdemonstrationer och goda möten med andra detagare. Seminariet är kostnadsfritt och hås i Intertechnas okaer på Hammarö strax söder om Karstad. För anmäan ring eer skicka ett e-post på spminstrument.se I inteinova.se Inteigent tiståndskontro Inteinova är ett mutifunktionet oninesystem för övervakning av maskinutrustning. Med fokus på drifts- och kostnadseffektivitet evereras tiföritig tiståndsinformation direkt ti kontrorummet. Stor vafrihet att styra när och hur mätning ska ske Omfattande vamöjigheter för armfunktioner Fitrering av oväsentiga mätdata Vi kaar det InteiLogic. Vi har ång erfarenhet av branschen, även vad gäer övertagande av persona. Vi vet vad som gäer och vika förväntningar båda kunden och den övergående personaen har på oss, säger Juha Moianen vid YIT. Tov av 30 anstäda i Metso Mis Service har fått jobb i YIT. Utöver dessa ska persona från YIT arbeta med underhået vid bruket. Vi ansvarar för vårt underhå och stödjer Mondi Dynäs i deras utvecking av det egna underhåsarbetet. Nu kommer vi att ägga ner tid på förändringsarbete och att utvecka verksamheten efter vår roadmap. Vår persona ska vara fexibe och motiverad samt känna att YIT en är en trygg arbetsgivare med goda utveckingsmöjigheter. Det var 2005 som Mondi Dynäs ade ut dear underhået på entreprenad ti Svensk Pappersteknik, som senare köptes av Metso Mi Service. Företaget har skött underhået på bruket fram tis nu. Det är det mekaniska underhået som sköts av entreprenörer. E, instrument- och förebyggande underhå tar Mondi Dynäs hand om sjäva. notiser Ny underhåsentreprenör på Mondi Dynäs Vid årsskiftet fick massa- och pappersbruket Mondi Dynäs i Väja norr om Kramfors en ny underhåsentreprenör. YIT tar över underhået efter Metso Mis Service. Juha Moianen vid YIT 8 idrift mars 2009 nummer ett onine inteigence nummer ett mars 2009 idrift 9

6 Lean Maintenance idhammar VINJETTEr torget Högre driftsäkerhet med Lean Maintenance Finningevägen Strängnäs Gema Industri AB Metav.6, Gäivare Sokraftsvägen 16 B Tyresö Med metoder från biindustrin kan underhået effektiviseras. Lean är inte bara för produktionen utan passar ika bra i underhåsverksamheten. 10 idrift mars 2009 nummer ett I krisens tider är det äge att yfta fram en fiosofi med så stor potentia som Lean. Något som visat sig vara så effektivt för att skapa en resurssnå produktion kan bi hett också inom andra områden när konjunkturen bromsar in. Att metodernas ursprung igger i Toyotas produktionsfiosofi har vä inte gått många förbi. Lean har hittis visat sig osagbart när det gäer att eiminera oika föruster som finns i processerna. Lean riktar sig dock inte bara sig mot den tiverkande industrin utan även ti tjänsteföretag. Från vården kommer fer och fer rapporter om hur man genom att använda sig av de oika Leanverktygen yckats eiminera föruster och frigöra tid som som kan användas ti patientvård. Att Lean fungerar bra att använda på tjänstesidan innebär att det också fungerar bra att använda på underhåsverksamheter. Under senaste året har dock kritiska röster hävdat att det inte finns några vinster att göra i att använda Lean på underhået. Detta visar på en okunnighet om vad Lean handar om. Lean handar om att eiminera söseri och att öka värdeskapandet, Lean handar inte om besparingar. Att använda Lean i underhået är snarare ett måste om produktionen arbetar med metoden. Lean production stäer höga krav på en stabi driftsäkerhet. Införande av fiosofin i produktionen innebär högre krav på underhåsorganisationen att everera efterfrågad driftsäkerhet. I krisens tider är det äge att yfta fram en fiosofi med så stor potentia som Lean. Foto: Simon Groth Redan idag finns många underhåsorganisationer som fungerar mycket bra och evererar en hög driftsäkerhet. Men även hos de bäst fungerande organisationerna finns utrymme för förbättringar. Och många har ännu inte påbörjat sin resa mot ett effektivt och resurssnåt underhå. Men att kara av att everera den rätta driftsäkerheten och stödja produktionen är bara en vinst med Lean, Den andra är att med Lean öka effektiviteten i underhåsverksamheten. Det finns en he de verktyg inom Lean som fungerar adees utmärkt att använda inom underhå. Aa de som har besökt några oika underhåsverkstäder kan nog håa med om att ordning och reda ofta kan förbättras. Det är få underhåsverkstäder som arbetar med den japanska metoden 5S som är en av grunderna för att skapa en effektiv organisation. Leanfiosofin fokuserar på att eiminera föruster. Ett sätt att göra det är att minska variationen, viket inom underhået innebär ett processorienterat och standardiserat arbetssätt. Vid sidan av detta finns en he de andra verktyg som med förde kan användas för att effektivisera underhåsarbetet. Ett exempe är SMED-metoden som i produktionen används för att eiminera stätid och som i underhået kan användas för att minska tiden för panerat underhå. Vidare kan förbättringsgrupper, fesäkra ösningar som Poka-Yoke, med mera användas i underhået. Genom att fokuserat arbeta för att eiminera söseri och föruster inom underhået så kommer en effektiv underhåsverksamhet att skapas. Den effektiviteten kan växas ut och ge ännu bättre driftsäkerhet i produktionen. Men givetvis börjar det hea med insikten att Lean inte bara är för produktionen utan passar minst ika bra i underhåsverksamheten. Text: Anders Tiger Här föjer ett urva av våra utbidningar under våren 2009: Underhåsförråd, de mars Göteborg Underhåsförråd, de maj Södertäje Underhåsförråd, de maj Göteborg FU av eektrisk utrustning apri Södertäje Att starta och eda TPM, de apri Södertäje Att starta och eda TPM, de maj Göteborg Ekunskap, steg maj Södertäje Ekunskap, steg apri Södertäje Triboogi & smörjteknik, de apri Göteborg Triboogi & smörjteknik, de maj Södertäje Lean production apri Gäve Lean production 6-7 maj Karstad Underhå av pumpar, ventier och värmeväxare 5-8 maj Södertäje FU & inspektionsteknik, de maj Göteborg Beredning & panering av underhå, de maj Göteborg InteaTrac för ronder och inspektioner Med InteaTrac effektiviseras förebyggande underhå och akutinsatser minskas genom regebaserad rondning där onormaa situationer i anäggningen kan förutses. Rondinformationen och arbetsinstruktioner i handdatorn föjer ett arbetsföde och användaren får direkt meddeande om typ av fe, hur det ska åtgärdas och om en feanmäan ska skapas. Kraftfua anays- och rapportverktyg ger underag för snabba och korrekta besut. Med InteaTrac ökas snabbt tigängigheten i anäggningen med mycket kort återbetaningstid! Vi du veta mer om InteaTrac och dess fördear? Ring, faxa eer maia dina adressuppgifter så skickar vi vår nya InteaTrac-broschyr. Adress Kvarnvägen 15, Hammarö, Sweden Te Fax Mai Lean Maintenance Lean Maintenance är en strategi för att på ett resurseffektivt sätt öka driftsäkerheten och få ett underhå som presterar mer. Lean Maintenance ger effektiviseringar oavsett om företaget arbetar med Lean i den övriga verksamheten eer ej. Denna kurs ger detagarna kunskaper om grunderna i Lean-tänkande och idéer och inspiration att använda kunskaperna ti förändringar i den egna verksamheten. Mågrupp: Produktions- och underhåschefer samt tekniker, ingenjörer och personaedare inom underhå, service och produktion. Kursdatum våren 2009: Stockhom apri Göteborg maj Umeå maj Vi trycker I-Drift... och mycket mer. Vi trycker at på papper t.ex visitkorten i din ficka brevpappret i din skrivare kuvertet att stoppa brevpappret i fodern som presenterar Dina produkter/tjänster

7 Avsändare: Idhammar AB Box Kungens Kurva B SVERIGE utbidar och utveckar Porto betat port payé Janke tycker ti Kurspremiär med agom mycket nerver! Det är drygt tjugo år sedan jag genomförde min första kurs av Chefens ansvar för arbetsmijön. Det har bivit åtskiiga hundra sedan dess. Kommer ihåg att jag var nervös första gången. Kursen har ändrats och bivit bättre. Jag har ju kunnat tiföra en ganska stabi chefserfarenhet. Men i grunden är det samma tänk. Chefens uppgift i arbetsmijöarbetet är inte att bi jurist utan att engagera sina medarbetare så att de arbetar säkert. Hur påverkar man andra människor? En nog så viktig och svår - fråga för förädrar, idrottsedare, myndigheter, chefer m f. Kanske för de festa människor? Så i förra veckan var det dags för premiär av en ny kurs, utbidning av Byggarbetsmijösamordnare (BAS). Det har kommit nya agkrav. Så fort det byggs ska det efter den första januari 2009 finnas en sådan BAS. Denna ska påverka arbetsmijön under panering/projektering såvä som vid utförande. Både tänka på arbetsmijön för de som bygger och för de som senare jobbar i den färdiga byggnaden. Är det bra med dessa nya krav? Sjävkart är det så! Det har varit för många oyckor och för mycket beastningsskador på bygget. De som ritar och panerar har inte tänkt på renhåning och underhå för de som i årata ska ha den färdiga byggnaden som arbetspats. Kursen gick bra och premiärnerverna hös i styr. Men bra går det inte för Sverige. Meta går med på önesänkningar (egentigen minskad arbetstid). Det tycks inte gå vägen för SAAB. Det kanske öser sig för Vovo? Det produceras för många biar, säger Fredrik. Biarna är inte tiräckigt mijöväniga och staten ska inte driva bifabriker, säger Maud. Dom kanske har rätt? Men hur många trodde vid nittitaskrisen att svenska gruv- och ståindustrin under tjugohundrataets inedning skue generera rekordvinster? Ganska mycket statigt ägande också här. Det går även trögt för arbetsmijöpressen. Tidningsuppagorna för de tre stora (inte GM, Ford och Chryser!) utan Arbetarskydd, Du & Jobbet och Arbetsiv minskar. Jag tror faktiskt att en de tycker att arbetsmijö är för dyrt i kristider. Men det är ju precis tvärtom! Nu är behovet av minskade kostnader för sjukskrivning som störst. Nu är behovet av engagerade och empatiska chefer extra viktigt! Sjuknärvaron är dyrare än sjukfrånvaron! Arbetsmijötidningarna behövs, mer än någonsin! Just sambandet mean häsa och produktivitet tryckte Cary L. Cooper (notera namnet!) på vid ett seminarium häromdagen. Lennart Levi hade ordnat ett möte med denna entusiastiska och engagerande professor från Lancaster University i Engand. Cary pratade om ett stort projekt, en framtids vision, bestäd av brittiska regeringen om hur man ska optimera det mentaa kapitaet och väbefinnandet för samhäe och individ. Jag önskar att fer fått yssna ti Cary. Han spred ti detagarna en framtidstro. Kanske är det just detta som behövs som mest idag? Nog betydigt bättre än att säga att det bir ett skit-år! Text: Janke Wikhom med mångårig erfarenhet inom arbetsmijöområdet, skickar varje månad ut en krönika via e-post. Vi du prenumerera på den så skicka dina kontaktuppgifter ti 12 idrift mars 2009 nummer ett

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor.

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor. [Q159] Förskoeenkät Väkommen ti enkäten! Här kan du svara på frågor om hur du tycker att förskoan fungerar. Kicka på pien för att starta enkäten. Du kan också kicka dig tibaka med piarna om du vi kontroera

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsplan Folkrättskretsen (Krets 01145)

Verksamhetsplan Folkrättskretsen (Krets 01145) Verksamhetspan 2019 Fokrättskretsen (Krets 01145) Medmänskighet är grunden för Röda Korsets arbete för mänskiga rättigheter, stöd vid kris och krig samt minskat idande. De friviigas engagemang är en förutsättning

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 Uppsökande Verksamhet 29 Verksamhetsberättese 29 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Innehå Särskit Tandvårdsstöd i Västra Götaandsregionen 4 Personer med omfattande funktionshinder ska ha samma

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

DOM YRKANDEN OCH UTVECKLING AV TALAN

DOM YRKANDEN OCH UTVECKLING AV TALAN BAKGRUND Sida2 13-1 3 Överkaix kommun har genomfört upphanding (förenkat förfarande) av måningsarbeten. Enigt tideningsbesked den 20 december 2012 tideades Beckmans Måeri, Norrmåeri AB och Hjems Måeri

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 {43) M SALA LEDNINGSUTSKOTTET. Ulrika Spärebo [S] inkom den 19 juni 2017 med rubricerad motion.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 {43) M SALA LEDNINGSUTSKOTTET. Ulrika Spärebo [S] inkom den 19 juni 2017 med rubricerad motion. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 {43) M SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN sammanträdesdatum 2018 03 20 70 Dnr 2017/804»?! Motion om att införa Skönsmomodeen i Saa kommuns hemtjänst = vafrihet på riktigt INLEDNING

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Angående utökat samarbete, enligt kriterier DUA "Unga till arbete". orgnr: orgnr:

Angående utökat samarbete, enligt kriterier DUA Unga till arbete. orgnr: orgnr: Lia Edets Kommun samarbete med Arbetsförmedingen Ae ÖVERENSKOMMELSE Angående utökat samarbete, enigt kriterier DUA "Unga ti arbete". Parter Lia Edets kommun Arbetsförmedingen, ALE orgnr:212000-1496 orgnr:202100-2114

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Datum Regional modell för strategiprocess för film och rörlig bild Diarienummer

Datum Regional modell för strategiprocess för film och rörlig bild Diarienummer Lnr. 1 Kuturnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-12-11 1 (1) 77 Regiona mode för strategiprocess för fim och rörig bid Diarienummer 1302706 Kuturnämndens besut 1. Kuturnämnden ägger rapporten ti handingarna.

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

KBU Grundskolan Fritids Åk Friskolan Stellatus

KBU Grundskolan Fritids Åk Friskolan Stellatus KBU Grundskoan Fritids Åk 1 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten inom verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete Mågrupp Mågruppen

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

BESLUT E Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige f beslutar

BESLUT E Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige f beslutar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (43} _ SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum 2018-03-20 Dnr 2016/844 Nb 59 Motion om ett första steg ti ökat bostadsbyggande i Saa kommun INLEDNING Urika Spärebo [S)

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Trendspaning i Stockholm

Trendspaning i Stockholm ANNORDIA NEWSLETTER #3 TEMA Trendspaning i Stockhom VD HAR ORDET TEMA HOTELLMARKNAD Med Annordia som rådgivare har Kövern tecknat ett hyresavta med Nordic Choi Hotes för ett nytt hote i Västerås. Hur och

Läs mer

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan KBU Grundskoan Fritids Åk 17 Kronoparksskoan Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten inom verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan Proffs på govsipningsutrustning Tre starka änkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan änkarna i JCH J E R N E V I K E N har över 35 års samad erfarenhet som håtagningsentreprenör och 32 års

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Allas rättighet. Ett arbete för likabehandling och mot diskriminering

Allas rättighet. Ett arbete för likabehandling och mot diskriminering Att behandas ika Aas rättighet Ett arbete för ikabehanding och mot diskriminering Kontaktpersoner Terese Andersson terese.andersson@stockhom.se Teefon: 08-50808206/200 Mobi: 0709-244 533 Livia Ramírez-Nisen

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Friskolan Stellatus

KBU Grundskolan Åk Friskolan Stellatus KBU Grundskoan Åk 17 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten i verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete Mågrupp Mågruppen är

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO

NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO Det igger i sakens natur att det framför at är kvinnor som drabbas av sexuea trakasserier. Det är en form av våd mot kvinnor som har sitt ursprung i

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan KBU Grundskoan Åk Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten i verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete Mågrupp Mågruppen är eever

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Vägskäl i bostadspolitiken

Vägskäl i bostadspolitiken GÖTHE KNUTSON: Vägskä i bostadspoitiken Visst går det att göra bostadsmarknaden rättvisare. Det hävdar riksdagsman Göthe Knutson (m) i denna artike, som des ger en bakgrund ti den sjunkande nyproduktionen

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Leaderområde VÄXTLUST VÄRMLAND. Utvecklingsstrategi

Leaderområde VÄXTLUST VÄRMLAND. Utvecklingsstrategi Leaderområde VÄXTLUST VÄRMLAND Utveckingsstrategi 2014-2020 Vad är Leader och vad är Växtust Värmand? Växtust Värmands prioriterade teman Leader är en metod för okat edd utvecking Projektet ska handa om

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Friskolan Stellatus

KBU Grundskolan Åk Friskolan Stellatus KBU Grundskoan Åk 5 17 Friskoan Steatus Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten i verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete Mågrupp

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

Byggställning. Scaffold

Byggställning. Scaffold Byggstäning För bruk i trappor Scaffod For use in staircases Björn Larsson Högskoeingenjörseamen i maskiningenjör inriktning produktdesign, 10 Nr /008 Byggstäning Scaffod Björn Larsson mittibushen@hotmai.com

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form)

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form) 1 Föreäsning 9 7.2.1 7.2.4 i Griffiths nduktionsagen sammanfattning (Kap. 7.1.3) (r, t) E(r, t) = t (differentie form) För en stiastående singa gäer E(r, t) d = d S (r, t) ˆndS = dφ(t) (integraform) Eektromotorisk

Läs mer

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030.

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030. RAPPORT Metodtest för easticitetsberäkningar ur Sampers De 1 Tågeasticiteter enigt befintig differentiering utifrån basprognos 2030. 2015-02-09 Anays & Strategi Anays & Strategi Konsuter inom samhäsutvecking

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

b Salstentamen Kognitiv och psykisk aktivitetsbegränsning 6 hp, tentamen 20ltS

b Salstentamen Kognitiv och psykisk aktivitetsbegränsning 6 hp, tentamen 20ltS AT 1410, Arbetsterapi B, Utredning, åtgärd och utvärdering I Examination, Provkod 0501 b Sastentamen Kognitiv och psykisk aktivitetsbegränsning 6 hp, tentamen 20tS 0408 Tentamen består av fyra dear. Varje

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna

Enastående prestanda exceptionell valuta för pengarna - oh gasodrivna motviktstrukar 4 hju-uftgummidäk 1.5 3.5 tonnes FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Enastående prestanda exeptione vauta för pengarna GRENDIA ES har utvekats

Läs mer

NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO

NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO NOLL TOLERANS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER INOM SODEXO Det igger i sakens natur att det framför at är kvinnor som drabbas av sexuea trakasserier. Det är en form av våd mot kvinnor som har sitt ursprung i

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

KBU Förskolan Föräldrakooperativet Trollet

KBU Förskolan Föräldrakooperativet Trollet KBU Förskoan 17 Förädrakooperativet Troet Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaiteten i verksamheten att ge underag för va att ge underag för utveckingsarbete

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer

Safe Harvest. säkra höstrapssorter 2017

Safe Harvest. säkra höstrapssorter 2017 Safe Harvest säkra höstrapssorter 2017 Hybrider från Syngenta framgång att vänta Den extra kraft och vitaitet som genom föräding byggts in i Syngentas hybridsorter är grunden för en hög och säker skörd

Läs mer

ÅTGÄRDER MOT VARDAGSBROTT

ÅTGÄRDER MOT VARDAGSBROTT ÅTGÄRDER MOT VARDAGSBROTT FÖR TRYGGA HANDELSPLATSER 2 ETT RÄTTSSÄKERT SAMHÄLLE Vardagsbrott är brott som drabbar medborgaren i vardagen. Det kan handa om en stuen cyke, skadegörese av bien på en parkering,

Läs mer

Ji'!v. l l l l l ENTRUM. l l. l l l l GASTEKNISK FORSKNING OCH UTVECKLING PROJEKTRAPPORT

Ji'!v. l l l l l ENTRUM. l l. l l l l GASTEKNISK FORSKNING OCH UTVECKLING PROJEKTRAPPORT s ENTRUM ~-! -- ------ -- Ji'!v GASTEKNISK FORSKNING OCH UTVECKLING PROJEKTRAPPORT Rapport GC 89.03 EMISSIONSMÄTNINGAR VID o - LAGNOx-BRANNARE Nygaards handesträdgärd Kje Wanseius KW ENERGI Apri 1989 ~AGNO=-BRÄNNARE

Läs mer

Dagens frågor. Kjell-Olof Feldt understryker att det gäller att öka produktiviteten i kommunerna, att omprioritera och effektivisera

Dagens frågor. Kjell-Olof Feldt understryker att det gäller att öka produktiviteten i kommunerna, att omprioritera och effektivisera Dagens frågor Svångrem om kommunerna I fjoårets varörese ovade sociademokraterna en årig tvåprocentig voymökning i kommunerna. Det var ett ohåbart öfte. Skue det infrias bev det ofrånkomigt med kommunaskattehöjningar

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.1 17 mars 2009 30 juni 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt 5

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Foto: Caroina Byrmo Verksamhetspan 2018 Verksamhetsidé Landeryds Gofkubb En hehetsuppevese med gof och häsa i fokus Inedning Som en naturig och viktig de i en verksamhet så har styrese och edningsgrupp

Läs mer

Förskolan Remonthagen. Plan gällande läsåret 2017/2018

Förskolan Remonthagen. Plan gällande läsåret 2017/2018 18 01 26 Årig pan mot diskriminering och kränkande behanding för att främja ikabehanding och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behanding. Pan gäande äsåret 2017/2018 Förskoan Remonthagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2012 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2012 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Innehå Särskit Tandvårdsstöd 4 Gratis Munhäsobedömning hemma 4 Smidigare samarbete fer uppsökta ja-tackare 5 Artike: Samverkansavvikeser

Läs mer