Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!"

Transkript

1 Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar osv men detta för att ni känner er kommun bättre. Vi hoppas att pärmen ska vara ti nytta men saknar ni något, tycker vi borde kompettera med något eer vi att vi ökar ut med något - hör av er. Uppdateringar av pärmen kommer att äggas ut på vår webbsida så du sjäv tankar hem materiaet. Tänk på att pärmen och dess innehå är konfidentiet och att pärmen ska förvaras på ett betryggande sätt. I pärmen finns också dokument som varje nattvandrare ska äsa igenom och skriva under på. Häsningar Nattvandrare i Sverige - Riksnätverket mai:

2 Vårt ansvar! Diageo har som ett tydigt må att föregå med gott exempe och uppträda som ett föredömme när det handar om att, från företagets sida, ta ett samhäsansvar. Att detta är en integrerad de av hur vi gör affärer och driver vår verksamhet känns naturigt och har också en hög prioritering i vårt dagiga arbete. The Diageo Foundation är en fond ti viken Diageo varje år avsätter en procent av företagets vinst före skatt för att finansiera projekt och engagemang som stödjer dessa principer. Vad är samhäsansvar för Diageo? Diageo är värdens edande producent av ö, vin och sprit. Vi finns representerade på mer än 180 marknader på jordens aa kontinenter. Som vi ser det innebär denna position också ett betydande samhäsansvar. För Diageo innebär sociat ansvar att uppträda med en tydig intigritet och på ett ika tydigt sätt bidra ti positiva krafter och engagemang i samhäet. Vi vet att okok användning av våra produkter kan få negativa konsekvenser för enskida människor, för famijer och för samhäet som hehet. Vi ser det därför som vårt ansvar att på oika sätt verka för att våra produkter, används på rätt sätt och i rätt sammanhang. Vi menar att vår bransch bör arbeta aktivt för måttfu konsumtion och för att aa som konsumerar akoho också ska ta ett personigt ansvar för detta. Vuxna människor ska föregå med gott exempe i förhåandet med akoho annars bör man inte dricka as. Yngre människor ska undervisas och vägedas av förädrar, ärare och andra förebider för att på detta sätt få ett rättvisande och kokt förhåningssätt ti akoho och bruk av detsamma. Ansvarsfut umgänge med akoho är en grundäggande förutsättning ikvä som att personer under 18 år inte ska konsumera akoho över huvud taget. I Diageo menar vi att ett samhäsansvar först och främst handar om hur vi vi se det samhäe där vi aa ever, samt hur vi som företag på oika sätt förhåer oss ti och stödjer denna bid. Vi gör det genom att stödja ideea aktiviteter och insatser så som Nattvandrarna, vi gör det också genom egna kampanjer och genom att driva våra branschorganisationer i samma riktning. Det handar också om att ta ansvar för marknadsföringen av våra produkter, viket vi arbetar mycket aktivt med genom det regeverk som vi kaar Diageo Marketing Code. De värderingar och de reger som denna marknadskod beskriver är och ska atid vara ett evande dokument för aa våra anstäda i hea värden.

3 Varför samarbetar Diageo med Nattvandrarna? Diageo Sweden AB är stota och gada över att samarbeta med Nattvandrarna i Sverige. Verksamheten är ett ysande exempe på hur ett engagemang för ett bättre och tryggare samhäe kan kanaiseras genom förädrar och andra engagerande vuxna. Vi menar att Nattvandrarnas arbete är oerhört viktig då de varje heg bidrar ti ökad trygghet på gator och torg runt om i hea andet. Vi är gada för att vi fått möjigheten att bidra ti att Nattvandrarna bir ännu mer sagkraftiga och därigenom kan bidra ti att göra både städer och andsbygd ännu tryggare på kväar och nätter. Det finns också många ungdomar som saknar en positivt vuxen förebid, att se upp ti eer att ens prata med. Även här bidrar Nattvandrarna på ett mycket viktigt sätt! Vad gör Diageo i övriga värden? Runt om i värden är Diageos okaa företag invoverade i fera hundra oika projekt med det gemensamma mået att bidra ti ett bättre samhäe. Vissa av projekten har en direkt anknytning ti akoho så som Don t Drink and Drive kampanjer viket vi b.a. drivit i Sverige. Andra projekt syftar ti att på andra sätt bidra ti ett bättre samhäe. Ett exempe på de sistnämnda är vårt projekt i London som hjäper tidigare dömda brottsingar att komma i arbete viket startade för mer än 20 år sedan. Ett annat exempe är vårt arbete i Indien där fera byar på andet får tigång ti rent vatten genom ett system av brunnar som kunde bi verkighet genom Diageo Foundations okaa samarbetspartner. Finansie hjäp är viktig, men aktivt engagemang är vä så centrat för att på ett verkigt sätt bidra ti ett bättre samhäe. Diageo har stort respekt för det arbete som utförs på friviig basis av Nattvandrarna runt om i Sverige. Vi uppmanar också våra egna anstäda att engagera sig i Nattvandrarnas arbete. Vår måsättning är att göra Nattvandrarnas arbete enkare och ännu mer framgångsrikt! Med väniga häsningar John O Keeffe VD Diageo Sweden

4 REGISTER Adresser/Viktiga teefonnummer... Visioner och må... Checkista... Regeverk... Egna föreningen... Utbidning... Hur når vi fram?... Media - Sponsring... Riksnätverket... Materia, tips och idéer... Loggbok... Bandat, försäkring, banketter

5 F ik 1 Adresser & Viktiga teefonnummer

6 Fik 1/Teefonista Viktiga teefonnummer NÖDNUMMER... LKC (änskommendering - radion)... Poisen regionat... Närpoisen... Tipsteefon... Giftinformation... Sjukvårdsinformation/uppysning KOMMUNEN/SOC.JOUR/FÄLTARE AKUTMOTTAGNINGAR/SJUKHUS

7 Övriga teefonnummer Fik 1/Teefonista 2

8 F ik 2 Visioner & Må

9 Fik 2/Visioner & må Visioner för nattvandrare Vi ska som vuxna vara en bra förebid för våra ungdomar. Både för våra egna och för andras barn. När vi nattvandrar är det viktigt att skapa så bra reationer som möjigt mean ungdomar och oss vuxna. Prata med ungdomar på deras vikor. Tänk på att inte bara förmana, då får man adrig bra kontakt. Försök så ångt det är möjigt att få deras förtroende. Poängtera att du är ute för deras sku och inget annat. Ett bra sätt, att på ett tidigt stadium knyta kontakter för framtiden, är när ditt barn börjar skoan. Ett bra sätt är att förädrarna berättar vad de arbetar med och vad de tycker om att göra på fritiden. Det kan skapa en fin och håbar reation mean både barn och vuxna, samtidigt som ett förädranätverk skapas. Ett hem, öppet för sina, våra och deras kompisar, visar att man itar på dem samtidigt så vet man var de är och vika de umgås med. En bra kontakt med ungdomar är en bra och viktig förutsättning för att bi en bra nattvandrare.

10 Fik 2/Att bry sig Lägga sig i, stäa krav, stäa frågor - är att bry sig om och att ta ansvar Lyssna på och prata med ditt barn! Ge ditt barn mer av din tid! Lämna inte barn och ungdomar ensamma hemma under nätter och över heger. Ha någon vuxenkontakt! Skjutsa/hämta ungdomarna ti och från fester! Var vaken när ungdomarna kommer hem på natten! Acceptera inte att ungdomarna åser sina rum! Låt inte ungdomarna sova över hos kamrater innan du pratat med deras förädrar! Ta ansvar även för andras barn och ungdomar! Acceptera inte att ditt barn röker eer dricker akoho! Vad gör ungdomarna på kväar och under heger? Vika kamrater har ditt barn? Varifrån kommer pengarna ti Fipperspe? Hur är det ned nya och ånade käder? Var yhörd och vaksam, DET kan hända även dig! Förädrar som bryr sig har reger! Bra kontakt = kontro! Barn och ungdomar behöver vuxna förebider!

11 Checkista Fik 3/Checkista

12 Fik 3/Checkista Nattv. Checkista för nattvandring En fadder (varje ny vandrare ska ha en fadder) Att adrig gå ensam. Minimum 2 personer per grupp Att atid vara nykter ABC-utbidning. Någon/några bör ha det vid varje vandring Grundutbidning för nattvandrare. Någon/några bör ha gått kursen Att veta vad som är på gång under kväen Att söka kontakt med ungdomar och skapa förtroende Att atid vara korrekt och förtroendeingivande mot barn och ungdomar Att kunna förmeda sig med pois, fätare, fritidsedare osv. om något skue inträffa Att adrig diskutera med andra än nattvandrare om vad som händer Att adrig fråga ut barn eer ungdomar om deras hemförhåanden Att stämma av efter varje vandring vad som hänt under kväen

13 Fik 3/Checkista Vandr.ansv Checkista för vandringsansvarig Är aa nattvandrare där som anmät sig Gå igenom vad som är känt inför kväen Dea upp kväens vandrare i grupper (min 2 pers) Ge nya vandrare fadder för kväen Kontroera att varje grupp har mobi eer annan kommunikationsutrustning Koa att det i varje grupp finns förbandsmateria Ringa PÅ och AV ti poisen (en ök) Ha kontakt med övriga yrkesgrupper under kväen Ta besut rörande förädrakontakter, hemtransport, handräckning av pois eer annan myndighet. (Gäer ej vid akuta situationer. Varje nattvandrare agerar enigt regeverk och sunt förnuft. Om så sker - direktkontakt - ska ovikorigen vandringsansvarig för kväen kontaktas och informeras) Ansvara för rapportering, oggbok och debriefing

14 Fik 3/Checkista Grupped. Checkista för gruppedare Håa gruppen samad under vandring Stå i kontakt med vandringsansvarig Introducera nya vandrare för barn och ungdomar Ta ansvar för besut i gruppen under vandring Ansvar för återsaming på överenskommen tid Sammanfatta kväens vandring vid återsaming och ämna rapport och viktig info ti vandringsansvarig Lämna uppgifter ti vandringsansvarig om t.ex. förbrukat förbandsmateria, dåiga batterier, trasig utrustning eer jackor

15 Regeverk Fik 4/Regeverk

16 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige På nästföjande sida ser du REGELVERK FÖR NATTVANDRING I SVERIGE. Varje nattvandrare är skydig att äsa igenom och acceptera det som står och bekräfta detta med sin namnunderskrift på de bad som igger efter Regeverk. Sista badet är ett kopieringsunderag.

17 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

18 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

19 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

20 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

21 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

22 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

23 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

24 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

25 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

26 Fik 4/Regeverk Regeverk för Nattvandring i Sverige Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja REGELVERK FÖR NATTVANDRARE I SVERIGE. Namnunderskrift Namnförtydigande

27 Fik 4/Handingsschema Handingsschema om någon behöver tas om hand Det är viktigt att man HANDLAR RÄTT om någon måste tas om hand. Gör du fe kan det bi fråga om OLAGA FRIHETSBERÖVANDE, viket är straffbart. FÖLJ DÄRFÖR DETTA SCHEMA! Om du är osäker - ring och diskutera med poisen. OBSERVERA! Så fort du börjat ingripa/ett omhändertagande, har DU tagit ansvar och måste antingen överåta det ti någon annan som kan ta ansvar eer ringa poisen, så de kan ta över. Detta handingsschema är upprättat i samarbete med poisen. Omhändertagande behövs Samtycke JA NEJ Ring förädrarna De är hemma och beredda att ta hand om barnet. TA ÖVER ANSVARET RING POLISEN NEJ JA RING POLISEN Be dom hämta barnet Nej, kan inte JA, kan - vänta in dom! Lämna över barnet och ANSVARET Försök få någon annan anhörig att hämta barnet Skjutsa hem barnet! Överämna barnet och ansvaret Om detta trots at inte är genomförbart OBS! Vid hemtransport se nästa bad! RING POLISEN

28 Fik 4/Handingsschema komp Viktigt vid eventue hemtransport! Få bekräftat av föräder eer anhörig att det är OK med hemtransport Lämna adrig över ansvaret om NI bedömer att förädrarna inte just då är kapaba (berusade eer annat) att ta över ansvaret. Ta då kontakt med pois, fätarbetare, sociajouren eer iknande Notera i Nattvandrarrapporten kocksag och at som är av vikt vid hemtransport Har ni ej tigång ti bi utan tar taxi - få bekräftat att förädrarna står för kostnaden dit och åter Vid hemtransport med egen bi, var noga med att ni är minst två och både man & kvinna. Hemtransport ska adrig ske med två män eer två kvinnor som nattvandrare Känner ni er osäkra - kontakta pois, fätarbetare eer sociajour

29 Fik 4/Regeverk Poicy för Nattvandrare På nästföjande sida ser du POLICY FÖR NATTVANDRARE. Varje nattvandrare är skydig att äsa igenom och acceptera det som står och bekräfta detta med sin namnunderskrift på de bad som igger efter Poicy. Sista badet är ett kopieringsorigina.

30 Fik 4/Poicy Poicy - Nattvandrarna Om någon vi berätta något och vi att du ska vara tyst och inte berätta vidare, ova adrig det. Taa om att det beror på vad du får höra om du ska vara tyst eer inte med vad du fått veta. Skvara adrig för någon om vad som händer på stan. Tänk på förtroendet du kanske har fått från ungdomarna. Lämna adrig någon som är redös eer mår dåigt, ej heer någon som du börjat ta om hand. Kontakta förädrar, pois, fätassistent eer ambuans. Om du funderar över något som du varit med om under kväen eer som du sett, prata med de övriga i gruppen - inte med utomstående. Absout inget skvaer. Efter varje vandring ska någon i gruppen skriva vad som hänt under kväen som information ti de övriga. Banketter finns i Nattvandrarpärmen och denna ska förvaras inåst. Ansvarig för kväen utses vid varje vandring. Skue något särskit inträffa och ni känner er osäkra ska... kontaktas omgående. Teefon... Om du vid omhändertagande eer behov av vård inte får kontakt med förädrar, kontakta fätarna eer pois. Vid akuta fa arma på nödnummer 112. Upptäcker vi att det är någon som angar ti minderårig eer underårig eer att annat brott eer brottsig handing pågår/föreigger, ska händesen och personen/erna omedebart poisanmäas. Om någon kommer fram ti dig och ber dig att håa käft eer framför annat hotfut budskap, för att denne person sett ditt eget barn ute påverkat, svara då: Jag hoppas att du har hjäpt henne eer honom då. Jag har tagit de av ovanstående och förbinder mig att föja detta efter bästa förmåga. Jag ska också vara rädd om jackan när den bärs vid nattvandring och ämna den i nattvandrarokaen efter varje vandring. Detta bekräftar jag med min namnteckning på föjande bad.

31 Fik 4/Poicy Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

32 Fik 4/Poicy Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

33 Fik 4/Poicy Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

34 Fik 4/Poicy Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

35 Fik 4/Poicy Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

36 Fik 4/Poicy Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

37 Fik 4/Poicy Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

38 Fik 4/Poicy Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

39 Fik 4/Poicy Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

40 Fik 4/Poicy K O P I E R I N G S O R I G I N A L Poicy för Nattvandrare Jag bekräftar med min underskrift och namnförtydigande att jag tagit de av och accepterar och kommer föja POLICY FÖR NATTVANDRARE. Namnunderskrift Namnförtydigande

41 Fik 4 /Etiska reger Etiska reger för nattvandrare Motverka och inte acceptera våd eer förstörese Drogfria vandringar Ingen pois - iakttaga och rapportera ti pois eer annan myndighet Respektera ungdomarna och få respekt tibaka Vara positiva förebider Atid ha tid att yssna, diskutera, meda och att ge råd ti våra ungdomar Skapa nätverk i samhäet för våra ungdomar Samarbeta med kommun och privata boag

42 Fik 4/Envar/nödvärn Envarsregen & Nödvärnsrätt Som nattvandrare har vi INTE några egna rättigheter, utan vi föjer den svenska agstiftningen när det gäer Envarsregen & Nödvärnsrätt. För att man ska veta vad som gäer ska vi här kort förkara det hea, men känner du dig osäker - ta kontakt med din okaa poisstation och hör dig för. ENVARSREGELN Man har rätt att gripa eer omhänderta person om: - brottet ger fängesestraff eer om personen är efteryst Viktigt! Man ska skyndsamt överämna personen ti pois. Det vi säga omgående kontakta pois. NÖDVÄRNSRÄTTEN Denna rätt innebär att man har rätt att bryta ag i nödsituation. Regen är: Nöd bryter ag. När det gäer brukande av våd gäer: Du får adrig bruka mer våd än nöden kräver och man ska även här omgående kontakta och informera pois.

43 Fik 4/Bes ag-visitation Besagta & Visitera Som nattvandrare har vi INTE några egna rättigheter, utan vi föjer den svenska agstiftningen när det gäer Besagta och Visitera. För att man ska veta vad som gäer ska vi här kort förkara det hea, men känner du dig osäker - ta kontakt med din okaa poisstation och hör dig för. BESLAGTA Som nattvandrare har vi INGEN RÄTT att besagta exempevis akoho från ungdomar. Akoho som hittas, dvs ingen ägare finns eer visar sig, kan och bör tas om hand som hittegods och överämnas omgående ti pois. Gör ungdom anspråk på det du hittat - får du inte överämna det utan det ska göras av pois. Så du ämnar ti poisen som sedan tar hand om ärendet. Viktigt! Man ska skyndsamt överämna hittegods ti pois. Det vi säga omgående kontakta pois. Anteckna kocksag, pats, vika som varit närvarande och annat som kan vara av vikt när du hittar akoho eer annat hittegods. VISITATION Vi har INGEN RÄTT att visitera någon person, men om du gör ett gripande enigt envarsregen kan nödvärnsrätten ge dig möjighet för att skydda dig sjäv. Att hjäpa någon som är kraftigt berusad eer påverkad av drog kan innebära att du måste eta genom fickor efter exempevis mobiteefon eer id-handing för att få kontakt med förädrar. Tänk på uttrycket Nöd bryter ag och att denna typ av visitation är hjäp/ service. Känner du dig osäker på dessa reger - prata med poisen innan du agerar.

44 Egna föreningen Fik 5/Egna föreningen

45 Fik 5/Din förening Din egen förening Du kanske tror att du måste bida en forme förening för att få vara med i Nattvandrare i Sverige - Riksnätverket. Absout inte. Vi stäer inga krav på detta utan det måste du/ni sjäva väja. Förening, arbetsgrupp, förädragrupp eer vad ni tycker passar just er. Det viktigaste är att vi får någon som tecknar avtaet och är kontaktperson. Ta tid och tänk noga igenom, prata igenom hur ni vi ägga upp just Er verksamhet. Lyssna gärna med andra föreningar i din närhet eer fråga din kontaktperson/samordnare i regionen om råd och hjäp. Fördear med att bida en forme förening: Kar och tydig arbetsfördening Stadgar vad som gäer i föreningen förutom etiska reger, poicydokument och regeverk för nattvandring Organisationsnummer Kan eventuet få föreningsbidrag från kommunen Nackdear med att bida en forme förening: Tid, kraft och resurser äggs på bidandet istäet för vandringen Kan uppstå tvistesituationer med hänvisning ti stadgar Medemmar kräver mer information Möten ska och måste håas enigt stadgarna Fexibiiteten i verksamheten minskar Här ovan ser du några exempe på för- och nackdear med att bida en förening. Men det måste kännas rätt för dig/er och ta som motto att inte åta bidandet eer ev styresearbete inkräkta och ta tid från nattvandringen. Barn- och ungdomar får inte bi idande för att ni bidar en förening. Vi du ha tips om hur ni kan driva verksamheten utan bidandet av en förening, kontakta Nattvandrare i Sverige - Riksnätverket via så får du veta mer.

46 Fik 5/Kaese Försag Kaese ti styrese- och årsmöte Inför varje styrese- eer årsmöte måste kaese distribueras enigt det i stadgarna angivna förutsättningarna. Tänk på att kaese ska vara mottagaren tihanda senast det anta dagar eer veckor före mötet som finns angivet i era stadgar. KALLELSE TILL Pats: Styresemöte i Nattvandrarna Exempestad Nattvandrarokaen, Exempegatan 12, Exempestad Datum: Tid: Kockan Kontaktperson: Natt Nattsson, teefon Försag ti dagordning: Enigt era stadgar Förtäring: Kaffe och mackor ti sjävkostnadspris

47 Fik 5/Dagordning Försag Dagordning Nattvandrarna i Exempestad, styresemöte, Mötet öppnas 2. Va av mötesordförande och sekreterare. (Om föreningen inte har ordförande annars sittande, ika för sekreterare.) 3. Va av justerare. (En eer två personer som ska kontroera och godkänna protokoet (skriva under) före distribution.) 4. Godkännande av föregående protoko. (Det är bra att gå igenom föregående protoko, så att man inte missar något som besutades då.) 5. Rapporter. (Viktigt att man rapporterar vad som hänt sedan senaste mötet.) 6. Kassören. (Viktigt att aa i styresen är informerade om ekonomin.) 7. Utbidning. (Viktigt att utbida och fortbida i aa föreningar.) 9. Övriga frågor. (För besut bör ev övriga frågor ha anmäts i kaesen.) 10. Nästa styresemöte 11. Mötet avsutas. (Viktigt att både öppnande och avsut finns med, även i protokoet.)

48 Fik 5/Protoko Försag Protoko Protoko för Nattvandrarna Exempestad., Måndagen , kockan i Nattvandrarnas oka Närvarande: Ej närvarande: 1. Mötet öppnas av sammankaande 2. XX vades ti ordförande och YY ti sekreterare för mötet 3. Mötet godkände dagordningen 4. YY äste upp föregående protoko. Mötet ändrade från saft ti kaffe vid skoavsutningen för de som nattvandrar. Med de godkända ändringarna ades protokoet ti handingarna. 5. Rapporter CD rapporterade från ett med SIRB om eventuet samarbete mean föreningarna. I övrigt inget att rapportera. 6. Kassören gick igenom ekonomin. Det finns per XXXX-XX-XX, XX.XXX kr på postgirokontot. I övrigt fanns inget att rapportera. 7. Ordförande informerade om den nya GRUNDUTBILDNING FÖR NATTVANDRARE. 8. Övriga frågor AA tycker föreningen borde ha sponsoravta med butiken XXXXX om att erhåa kaffebröd, kaffe, dricka och mackor ti de större hegerna. Styresen besöt att ge XX uppdraget att kontakta butiken och ineda samta kring detta. Forts. sid 2

49 Fik 5/Protoko Försag Protoko forts. Forts övriga frågor. Kassören kommer med försaget att aa kaeser och information ska deas ut personigen för att håa portokostnaderna nere. Styresen utreder frågan ti nästa styresemöte 9. Nästa styresemöte sker den 17 juni 2004, kockan Då inga fer frågor fanns att avhanda förkarade ordförande mötet för avsutat och tackade för visat intresse. Exempestad Vid protokoet... Protokoet justerat:...

50 Fik 5/Budget Försag ENKEL BUDGET I en förening, precis som i ett företag, är det viktigt att håa reda på inkomster och utgifter. Men det är också viktigt att panera ekonomin och det gör du/ni med hjäp av Er budget. BUDGET för Nattvandrarna EXEMPELSTAD INKOMSTER Lions bidrag Företagarförening Kyrkan 500 Kommunbidrag Summa inkomster UTGIFTER Kontorsmateria 500 Porto Tvätt av jackor 250 Övriga kostnader 750 Summa utgifter Budgeterat resutat

51 Fik 5 /Motion Att skriva en MOTION En motion är ett försag från föreningens styrese eer medemmar ti årsmötet eer iknande. Motionen ska behandas och beredas före besut varför det är viktigt att du/ni ämnar in en kompett motion. 1. Vad riktar sig motionen ti? Rubrik t.ex. organisationsfrågor eer ti styresen 2. Inedning 3. Motionens huvudfråga skivet i att-satser 4. Motionärens underskrift (fera kan skriva under på samma motion) Det är viktigt att motionen kommer in i rätt tid ti styresen. Tänk också på att atid förankra motionen i styresen eer där den ska behandas och beredas.

52 Utbidning Fik 6/Utbidning

53 Fik 6/Övrig utbidning Övrig utbidning Inom just Er verksamhet kommer Ni säkert finna behov av andra utbidningar med kanske ite mer oka anknytning. Var inte rädd för att starta. Tänk igenom vad ni vi med utbidningen och vika fackmän/aktörer ni kan ha behov av. Ta sedan kontakt och bjud in ti ett första förutsättningsöst möte och ägg därefter upp kursen. Bjud in, försök håa kostnaderna nere och gör kursen attraktiv och intressant. Som en iten hjäpreda får du här exempe på vad som kan vara intressant samt försag på fackman/aktör. Krishantering Brandskydd ABC Drogers inverkan Mora och etik Hur får vi sponsorer? Psykoog, präst Brandkåren Civiförsvaret Röda Korset Läkare Läkare Präst Sociatjänst Företagare Vårdcentra, kyrkan Brandkåren Civiförsvaret Röda Korset Vårdcentra Vårdcentra Kyrkan Sociatjänst Rekambyrå Som du märker finns det egentigen inga begränsningar mer än just din fantasi. När du panerar utbidningar, kurser, seminarier - se då ti att du tar det som just nu är mest aktuet först och väck intresse. Ha gärna en intresseväckare som t.ex en oka kändis eer oka person som dragpåster.

54 Fik 7/Hur når vi fram? Hur når vi fram? Tips & idéer

55 Fik 7/Din kommun Din kommun När ni startar verksamhet med nattvandring, göm inte informera kommunen. Ta kontakt med exempevis sociatjänsten och bjud in ti ett möte med deras representant. Förkara syftet med nattvandringen och att ni verkigen vi samarbeta. Men, förkara att det är ni som styr nattvandringen och inte kommunen. Fråga hur ni ska gå tiväga för att söka bidrag & stöd, men prata inte pengar i detta äget. Tänk igenom vika frågor ni kan samarbeta kring, eventue rapportering osv. Tänk på detta med anmäan ti sociatjänsten - anonymt eer inte? Vika reger gäer? När ni sedan ska söka pengar från kommunen BÖRJA INTE med att skicka in en ansökan om ekonomiskt stöd ti verksamheten. Tänk istäet igenom vad ni kommer att behöva i materia, kopiering, teefonkort, kuvert, porto, kanske ånebi och så vidare. Det är många gånger ättare att få stöd om man kan utnyttja kommunens materiaförråd, frankerings- och kopieringsmaskin, än rena pengar. Ni behöver en oka med teefon, en bi är atid bra att ha tigång ti. Det finns många sätt att stödja nattvandringen. Sjävfaet kan ni söka ett rent ekonomiskt bidrag från kommunen och då är det viktigt att du tar kontakt med någon för att reda ut ti vem eer viket utskott/nämnd som ansökan ska stäas. Tänk på att ni inte tar i för mycket utan gör en reaistisk beräkning och skriv en kort motiverande text. Var noga med att återrapportera ti kommunen hur pengar har använts. Det skapar trovärdighet och kan göra det enkare vid nästa ansökan.

56 Fik 7/Skoan Skoan Kommunens skoor är en naturig rekryteringspats av nattvandrare. Tag kontakt med kommunens skoansvariga och informera om er verksamhet. Förkara vad ni vi: få igång ett aktivt samarbete med just era skoor och förädragrupper/förädraråd. Tistä rektor en skrivese som kanske är undertecknad av både dig och skoansvarig i kommunen där ni kortfattat beskriver verksamheten och att kommunen stödjer den. Tag sedan kontakt, ordna ett möte, presentera vad ni vi. Presentera verksamheten för ärarna vid ärarkonferens. Försök få ti rutinen att ni atid bir inbjudna vid första stora samingen med aa förädrar, en kort presentation av nattvandrarna och dea ut informationsmateria. Bi inbjuden ti förädramöten - ca minuters presentation. Viktigt att ni får börja förädramötet. En viktig de i informationsarbetet är också att informera eeverna på skoorna varför ni är ute. Detta göms ofta bort. Man koncentrerar sig på förädrarna - men det är ändå barnens förtroende ni först av at ska erhåa.

57 Fik 7/Era poitiker Era poitiker Det är ju era poitiker som sätter de ekonomiska ramarna för a verksamhet i din kommun. Det är poitikerna som ev ger dig ett ekonomiskt- och materiet stöd. Därför är det av största vikt att du håer poitikerna informerade om verksamheten, vad ni tänker göra, aktiviteter och så vidare. En de i detta arbete är att bjuda in poitikerna ti att vara med och nattvandra. Bjud gärna in någon från varje parti (mixat) ti oika vandringsdatum. Informera även att ni tagit kontakt med okapressen som kommer att närvara under vandringarna. Poitikerna ser er verksamhet som fantastisk och samhäsnyttig men gömmer många gånger att det är ideea krafter som driver den. Det kan vara mycket nyttigt för dessa fokvada att få se verkigheten på fätet och då ur andra ögon - nattvandrarens. Var inte rädd för att kontakta poitikerna.

58 Fik 8/Media Media Sponsring

59 Fik 8/Media Media Media är idag viktigare än någonsin i samhäet. Det är ti stor de media som styr vår vardag och våra besutsfattare. Genom media kan du få pubicitet för just din verksamhet. Men, satsa inte på de stora kanaerna och dagstidningarna, utan börja på oka nivå. När ni vä besutat er för att starta verksamhet, kontakta er okatidning, okaradio eer kanske en oka tv-kana. Bjud in ti en kort information om verksamheten. När ni får besök från Skandia/Idéer för ivet, den dag ni ska få era jackor, är det atid ku om okapressen finns på pats. Bygg upp en reation med dina okaa media och förse dem med information. Men, ämna adrig ut namn eer andra uppgifter som kan häreda ti viss person.

60 Fik 8/Internet Internet I dagens samhäe har internet bivit ett viktigt redskap för att sprida information, få de i information och att sprida kunskap. Var och varanna medborgare har idag internet, dator och e-post. Utnyttja detta media. Öppna en egen e-postadress för din förening. Sprid information via e-post. Bygg upp en enke hemsida eer ta kontakt med samordnaren i din region för tips och idéer. Du har nu möjighet att få en e-postadress med support under Riksnätverkets Detta får du ti en sjävkostnad som betaas för 2 år i taget. Mer om detta kan du äsa på pappren här bakom.

61 Fik 8/Sponsring Sponsring Då du nu bedriver en verksamhet på idee basis är sponsring mycket viktigt. Det kan handa om så enka saker som kaffe, buar, smörgåsar, dricka men också som sponsring av ytterigare verksamhet för ungdomar, föreäsare, teefoner, kommunikationsradio, teefonkort med mera. När du söker om sponsring, vänd dig då i första hand ti okaa företag på just er ort. Berätta om verksamheten, förkara vad syftet är samt att ni vid era vandringar naturigtvis även tittar ti just deras företag. Var rak och ärig, säg vad du vi och förväntar dig av respektive företag. Det finns många som kan stäa upp med oka sponsring och du ska inte skämmas för att söka det. Snarare tvärtom. Var stot för det du gör och ta inte ett nej som ett nederag. Återkom ängre fram och ta upp frågan igen. Vid större sponsring kan det vara bra att teckna ett okat och enket avta som regerar sponsring och hur det ska gå tiväga och under viken tid det gäer. Ti de företag som stödjer verksamheten kan det atid vara bra att ämna över något symboiskt som visar att de stödjer verksamheten. Det kan vara ett enket sponsordipom som företaget kan sätta upp på en ämpig pats på företaget. Viktigt Tänk på, du får inte sätta någon form av egen rekam eer andra sponsormärken på den gua nattvandrarjackan, västen eer på vindbyxorna.

62 Fik 8/Avta sponsring Avta - sponsring Mean Nattvandrarna EXEMPELSTAD nedan kaat NV och LOKAL- FÖRETAGET nedan kaat FÖR, har denna dag träffats föjande sponsoravta. FOR sponsrar NV med fickampsbatterier och fickampor ti ett sammanagt värde av kr (tvåtusenfemhundrakronor) under perioden XXXX-XX-XX - XXXX- XX-XX. Utrustningen ska hämtas i butiken Exempegatan under ordinarie butikstid och noteras på särskid iggare för NV. Föjande personer har rätt att kvittera ut materia enigt detta avta: Denna överenskommese gäer enigt tidsperiod som ovan men kan förängas ett år om båda parter är överens. En utvärdering ska göras senast två månader före avtaets utgång. Denna överenskommese är upprättad i 2 (två) ikaydande exempar och parterna har erhåit var sitt. Exempestad XXXX-XX-XX Nattvandrarna Exempestad Lokaföretaget......

63 Riksnätverket Fik 9/Riksnätverket

64 Fik 9/Anvisning edare Anvisning för en edare Gäande för: Riksnätverkets edamöter, regionsamordnare/kontaktpersoner och de okaa nattvandrarföreningarna/nattvandrargrupperna v v v v v v v v v v v Vara yhörd Kunna deegera Ha en bra kommunikation och diaog Ha empati för andra människor Se ti att det finns både gädje och humor Skapa struktur Ha en god samarbetsförmåga Uppträda på ett sätt som spegar organisationens verksamhet - att vara en vuxen förebid Acceptera majoritetsbesut Arbeta för Riksnätverkets utvecking Gemensam akoho- och drogpoicy

65 Fik 9 /Resor Anvisning - resevikor Gäande för: Riksnätverkets edamöter, regionsamordnare/kontakt personer och de okaa nattvandrarföreningarna/nattvandrar grupperna Kost och ogi - föja RSVs (Riksskatteverket) anvisningar Resor - föja RSVs (Riksskatteverket) anvisningar BIL-ersättning 16kr/mi - Tåg och fyg - förhandsboka i god tid (om möjigt senast 21 dagar före avresedatum) och biigaste aternativ.

66 Fik 9/Ako-drogpoicy Akoho- och drogprogram Poicy Vi ska i organisationen uppträda på ett sätt som spegar organisationens verksamhet; att vara en vuxen förebid Vi ska på aa sätt verka för att akoho och andra droger inte förekommer i samband med nattvandring Det är av vikt, när vi representerar organisationen, att vi har en sjävkar återhåsamhet vad gäer akoho Som edare/förebid inom organisationen har vi ett särskit ansvarstagande i dessa frågor. Som edare/förebid inom organisationen benämns Riksnätverkets edamöter och ersättare, Regionsamordnare samt Föreningsansvariga Vi har skydighet att ingripa när någon är påverkad av akoho eer andra droger

67 Fik 9/Ako-drog strategi Akoho- och drogprogram Strategi Ti skydd för den enskide och organisationen, ska vandrare som är påverkad, avvisas. Hemfärd ska vara säker för berörd person Har påvisat akoho- och drogreaterat missbruk inträffat eer bivit känt, ska vid ämpigt tifäe och så snart det är möjigt, ett samta genomföras. Samtaet ska framför at visa på de möjigheter som finns för att komma ur missbruket Upprepas situationen eer att andra signaer om ett eventuet beroende finns, ska en fråga stäas: Viken hjäp behöver Du? Att inte tigodogöra sig den hjäp organisationen visar på kommer att eda ti utesutning

68 Fik 9/Ungdomsvandrare Ungdomsvandrare Enigt Riksnätverkets faststäda regeverk bör man som nattvandrare vara 25 år eer ädre. I många nattvandrargrupper finns det idag ungdomar som är med och nattvandrar viket vi ser som mycket positivt, men det gäer också att vara överens med dom om vissa reger. Har ni på oka nivå idag möjighet att hitta sponsor ti en egen ungdomsjacka eer iknande är det positivt - det stärker ungdomarna sjäva. Viktigt är dock att man föjer regen att de inte får bära den gua jackan, inte får vandra ensamma utan atid med vuxen som bär den gua jackan, intyg ska vara ifyt, måsman/vårdnadshavare ska vara informerad och regeverk och etiska reger ska vara genomgångna. Dessutom, sist men inte minst, är det viktigt att poängtera att man inte nattvandrar ena dagen och nästa super, utan när man är med i nattvandringen tar man också på sig ett ansvar och ska vara en förebid. Som nästa bad finner du ett kopieringsorigina för just ungdomsvandrare. Lycka ti

69 Fik 9/Ungdomsvandrare Intyg - Ungdomsvandrare Härmed intygas att som vårdnadshavare ti... med personnummer..., att jag godkänner och accepterar att han/hon detar som UNGDOMSNATTVANDRARE i nattvandringar och andra arrangemang arrangerade av Nattvandrarna... eer vid andra arrangemang vika sker i Nattvandrarnas regi. Jag är också införstådd med att som UNGDOMSNATTVANDRARE går man eer agerar man inte på egen hand utan rör sig atid tisammans med vuxna nattvandrare.... den.../ Vårdnadshavare Ungdomsnattvandrare Som UNGDOMSNATTVANDRARE intygar jag härmed att jag tagit de av och förstått innebörden i Nattvandrarnas regeverk, etiska reger och gäande försäkringsvikor. Jag är införstådd med, att jag som nattvandrare inte ska avvika från den grupp jag tihör, ej heer utge mig för att ha myndighetsansvar eer iknande. Dessutom är jag införstådd med att jag som UNGDOMSNATTVANDRARE ska vara en god förebid och inte föra vidare information om person eer annat som jag under vandring kan få de av. Uppysningar från kamrater, andra ungdomar eer vuxna, som är av vikt ska jag snarast rapportera ti vuxen nattvandrare i gruppen eer för kväen vandringsansvarige.... den.../ Ungdomsnattvandrare Nattvandrare som degivit a information

70 Fik 10/Materia, tips, idéer Materia Tips Idéer

71 Fik 10/Pressreease PRESSRELEASE En ny nattvandrarförening/grupp har startat. I EXEMPELSTAD startar nu en nattvandrarförening/grupp sin verksamhet. Nattvandring innebär att vuxna rör sig ute band ungdomar för att finnas ti hands, vara brobyggare, skapa ugn och ro och för att ge trygghet. Nattvandrarna i Exempestad kommer att få sina nya gua jackor TORSDAG XX AUGUSTI 2004 då dessa överämnas av: Vi inbjuder Er från... att närvara vid detta tifäe och då även få en närmare presentation av Nattvandrarna. BILD Väkomna önskar Nattvandrarna i Exempestad

72 Fik 10/Dipom DIPLOM Nattvandrarna Exempestad tackar LOKALFÖRETAGET för den sponsring och det ekonomiska stöd vi erhåit. Nattvandrarna Exempestad...

73 Loggbok/dagbok Fik 11/Loggbok

74 Nattvandrarrapport Nattvandrarförening: Datum: Vandringsansvarig: Kväens nattvandrare: Starttid: Suttid: Amän redogörese: Särskida händeser/incidenter/arm/ingripanden/hittegods o.dy: Datum Kockan Åtgärd

75 Nattvandrarrapport Nattvandrarförening: Datum: Vandringsansvarig: Kväens nattvandrare: Starttid: Suttid: Amän redogörese: Särskida händeser/incidenter/arm/ingripanden/hittegods o.dy: Datum Kockan Åtgärd

76 Nattvandrarrapport Nattvandrarförening: Datum: Vandringsansvarig: Kväens nattvandrare: Starttid: Suttid: Amän redogörese: Särskida händeser/incidenter/arm/ingripanden/hittegods o.dy: Datum Kockan Åtgärd

77 Nattvandrarrapport Nattvandrarförening: Datum: Vandringsansvarig: Kväens nattvandrare: Starttid: Suttid: Amän redogörese: Särskida händeser/incidenter/arm/ingripanden/hittegods o.dy: Datum Kockan Åtgärd

78 Nattvandrarrapport Nattvandrarförening: Datum: Vandringsansvarig: Kväens nattvandrare: Starttid: Suttid: Amän redogörese: Särskida händeser/incidenter/arm/ingripanden/hittegods o.dy: Datum Kockan Åtgärd

79 Nattvandrarrapport Nattvandrarförening: Datum: Vandringsansvarig: Kväens nattvandrare: Starttid: Suttid: Amän redogörese: Särskida händeser/incidenter/arm/ingripanden/hittegods o.dy: Datum Kockan Åtgärd

80 Nattvandrarrapport Nattvandrarförening: Datum: Vandringsansvarig: Kväens nattvandrare: Starttid: Suttid: Amän redogörese: Särskida händeser/incidenter/arm/ingripanden/hittegods o.dy: Datum Kockan Åtgärd

81 Nattvandrarrapport Nattvandrarförening: Datum: Vandringsansvarig: Kväens nattvandrare: Starttid: Suttid: Amän redogörese: Särskida händeser/incidenter/arm/ingripanden/hittegods o.dy: Datum Kockan Åtgärd

82 Nattvandrarrapport Nattvandrarförening: Datum: Vandringsansvarig: Kväens nattvandrare: Starttid: Suttid: Amän redogörese: Särskida händeser/incidenter/arm/ingripanden/hittegods o.dy: Datum Kockan Åtgärd

83 Fik 12/Bandat Bandat Försäkring Banketter

84 Nattvandrarnas oycksfasförsäkring Hur gör man om en skada inträffat? Efter det att den akuta situationen karats av med äkarbesök, ev. poisanmäan osv. så kontaktas den handäggare hos Skandia/Lifeine som är utsedd att sköta aa ärenden kring detta avta. Hon heter Vivianne Oofsson och finns i Göteborg på te Vivianne ser ti att drabbade får skadeanmäan och ger även uppysning om att det i vissa fa kan vara skä att exempevis även anmäa skada ti hemförsäkring eer annan egen privat försäkrning. Hon förmedar också kontakt med psykoog för ev. krishantering. Om man fått käder, gasögon etc. skadade så utgår ersättning för detta endast om det skett i samband med kroppsskada som föranett äkarbesök. Skandia Idéer för Livet PO Damberg

85 Försäkringsbesked Gruppavta nr Skandia tihandahåer Fokus oycksfasförsäkring ti enigt detta besked försäkringsberättigade. Försäkringsboaget Skandia (pub) är försäkringsgivare. Skandia Lifeine Aktieboag handhar a försäkringsadministration, skaderegering och kagomåshantering. Försäkringsberättigade är personer som detar i nattvandring organiserad av förening i samarbete med Idéer för Livet/Farsor & Morsor i Sverige. Dessa personer ska vara registrerade på respektive förenings ista över nattvandrare. Försäkringen gäer vid oycksfasskada som drabbar den försäkrade under organiserad nattvandring i föreningens regi, samt vid direkt resa ti och från sådan aktivitet. Fokus oycksfasförsäkring standard omfattar föjande moment: Medicinsk invaiditet Ekonomisk invaiditet Dödsfasbeopp Läkarvård Sjukhusvård Sveda och värk Resekostnader Tandbehanding Krisförsäkring Skadade personiga tihörigheter Merkostnader Rehabiitering upp ti 20 Bb upp ti 20 Bb 0,5 Bb nödvändiga och skäiga kostnader nödvändiga och skäiga kostnader vid sjukskrivningstid 31 dagar eer mer nödvändiga och skäiga kostnader nödvändiga och skäiga kostnader upp ti 10 behandingar upp ti 0,5 Bb upp ti 3 Bb upp ti 2 Bb Med Bb avses prisbasbeopp enigt agen om amän försäkring. Ti grund för skaderegeringen används Skandias vikor för gruppförsäkring i tiämpiga dear. Handäggare för detta avta är Vivianne Oofsson te och det är ti henne man vänder sig med ärenden kring skador och skadehantering.

86 FÖRENINGSUPPGIFTER Nyanmäan Ändring Upphör Föreningsnamn: Kontaktperson: Fuständig postadress: Teefon arbete Teefon bostad Teefon mobi E-postadress Ev. meddeande/annan info: Ort och datum Underskrift Namnförtydigande

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Visioner för nattvandrare

Visioner för nattvandrare Visioner för nattvandrare Vi skall som vuxna vara en bra förebild för våra ungdomar. Både för våra egna och för andras barn. När vi nattvandrar är det viktigt att skapa så bra relationer som möjligt mellan

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

100 %, 50 %, 25 % och 75 %

100 %, 50 %, 25 % och 75 % arbetsbad 8:1 100 %, 50 %, 25 % och 75 % > > Måa 100 % av figuren. > > Måa 50 % av figuren. > > Måa 25 % av figuren. > > Måa 75 % av figuren. > > Måa 50 % av figuren. Måa 25 % av figuren. Hur många procent

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

2015-10-27, kl.19:00-22.00. Skepplanda bygdegård, Skepplanda

2015-10-27, kl.19:00-22.00. Skepplanda bygdegård, Skepplanda MINNESANTECKNINGAR 1(6) Ortsutvecklingsmöte: Skepplanda Höst 2015 Datum och tid Plats 2015-10-27, kl.19:00-22.00 Skepplanda bygdegård, Skepplanda Presidium Carlos Trischler, ordförande Carina Zito Averstedt,

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar Ungdomar Anna är 21 år och har tidigare deltagit på internationella läger. Om en månad ska du och fyra andra ungdomar (16 18-åringar) åka på läger till Italien. Anna har fått i uppdrag att ordna en utbildning

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016.

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Under hösten 2015 har ärendet varit uppe på samtliga styrelsemöten. I protollen har vid flera tillfällen redovisats en bakgrund

Läs mer

RAPPORT. Uppföljning av nattvandring. 2014-05-21 Emelie Berglund Marie Haesert SÄN 2014/360-753

RAPPORT. Uppföljning av nattvandring. 2014-05-21 Emelie Berglund Marie Haesert SÄN 2014/360-753 RAPPORT 2014-05-21 Emelie Berglund Marie Haesert SÄN 2014/360-753 Sammanfattning Sociala kvalitetsenheten fick våren 2014 i uppdrag att följa upp nattvandringen i Nacka kommun. Det finns aktiva nattvandrare

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechefen har det yttersta ansvaret

Läs mer

Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström

Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström 1 Idé - verkstad Unga i Söderhamns Kommun Den 3 april hölls en idéverkstad i Aktivitetshuset Söderhamn. Ledare för idéverkstaden var Sven Persson, Samhällsmedicin

Läs mer

information förs in i prissystemets informationsmekanismer.

information förs in i prissystemets informationsmekanismer. mokratins underskott budgetunderskott är en föjd av sätt att fungera, hävdar M Buchanan och Richard E i sin bok Democracy in Deficit. Rof Engund diskuterar sutsatser och betydese för förhåanden. Hur kommer

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person Handlingsplan mot mobbning Vad är mobbning? - Att gräla och vara av olika åsikt är inte mobbning - Att retas eller leka häftigt är inte mobbning - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN Tid: 4 september 2008 kl 19.00 Plats: Hemma hos ordförande Ove Paulusson i Mölndal Närvarande: Ordförande Ove Paulusson () IT-ansvarig Morgan Fredberg () via

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Ledarpolicy. Innehåll. Uppdaterad 15XXXX

Ledarpolicy. Innehåll. Uppdaterad 15XXXX Uppdaterad 15XXXX Ledarpolicy Innehåll 1. Inledning 2 2. Att vara ledare 2 3. Förväntningar på ledare i Borgenkyrkan Ung 2 4. Nya ledare 3 5. Ledarvård och ledarutbildning 3 6. Förebyggande verksamhet

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14 Föreningshandbok Kjell Hansen 2015-10-14 Innehåll Värdegrunder...1 Idrottens verksamhetsidé...1 Idrott är...1 Idrott består av...1 Idrotten ger...1 Vi delar in vår idrott...1 Idrotten följer...1 Idrottens

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Stoby skolas LIKABEHANDLINGSPLAN

Stoby skolas LIKABEHANDLINGSPLAN Stoby Skola Område 2 Läreda Hässleholm 070620 Stoby skolas bilagor till LIKABEHANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSPLAN... 1 MOT KRÄNKANDE BEHANDLING... 1... 1...

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 49 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 49 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Alebo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Alebo 49 100 Lindebo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Bananen 12 24 Blomman 10 20 Fjärilen 10 20 Humlan 9 18 Myran 8 16 Nalle Puh

Läs mer

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden Rådet för Hälsa och Trygghet 2011 01 11 Eslövs kommun Mandatrapport 2007-2010 Denna mandatrapport ger en överblick över hur Rådet för Hälsa och Trygghet i Eslövs kommun löst sin uppgift under mandatperioden.

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014 Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete...

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

Donnergymnasiets ANTD-plan

Donnergymnasiets ANTD-plan Donnergymnasiets ANTD-plan ANTDPLAN VID MISSTÄNKT DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK ANTD=Alkohol, narkotika, tobak och doping Donnergymnasiets vision Vår vision med det drogförebyggande arbetet är att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011-2012 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP t j~ -.. ~-. '-~ STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP EN UNDERSÖKNING RÖRANDE REKRYTERINGEN TILL ARMENS STAMSKOLOR Av fi. ic. TORSTEN HUSEN, Lund I SITT för två år sedan avgivna betänkande föresog»lantförsvarets

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HARABACKENS FÖRSKOLA NOV 2015/OKT 2016. ORSA Barn- och utbildningsförvaltningen

LIKABEHANDLINGSPLAN HARABACKENS FÖRSKOLA NOV 2015/OKT 2016. ORSA Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN HARABACKENS FÖRSKOLA NOV 2015/OKT 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola år 1-5 a för planen Silvia Teichert, Anneli Liljedahl Vår vision På Harabackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbacksskolan Åsa Bergström rektor . Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Trollbacksskolan Verksamhet Grundskola F-5 skola Vår vision Ingen

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Toftabo på Sallerups förskoleområde i Eslövs kommun.

Läs mer