Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm"

Transkript

1 Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr j Dpb: g ' ~ :-:.JAktbiaga Nominering av edamöter ti Intresseföreningen Bergsagets styrese mm Vid föreningens årsmöte 2014, som genomförs fredagen den 16 maj i Skinnskatteberg, ska styrese och revisorer väjas. Styrese och revisorer väjs årsvis. För att bredda nomineringsunderaget ser vaberedningen gärna att föreningens medemmar, såsom föregående år, ämnar forsag på edamöter ti den kommande styresen. De medemmar som tidigare nominerat edamöter for hea mandatperioden tom 2014 behöver dock inte nominera igen. Från vaberedningen sida har vi som ambition att utgå från föjande urvaskriterier när vi föresår årsmötet vika edamöter som ska ingå i den kommande styresen. styresen bör -ha en så jämn könsfordening som möjigt -representera medemmarna i samtiga fem än där föreningen har medemmar -spega den samade poitiska kartbiden hos våra medemmar Föreningens medemmar erbjuds möjighet att senast nominera edamöter ti föreningens styrese samt revisorer. Vaberedningen ser gärna att en edamot från vardera könet nomineras ti styresen och att nominerade edamöter ingår i sin moderorganisations styrande organ, tex kommunstyrese eer motsvarande. Kopparberg den 20 januari 2014 För vaberedningen {\ ~2#!ta 1 Sammanka ~ h ansson de vaberedningen!ks-ordförande Ljusnarsbergs kommun Biagor: stadgar Nomineringsbankett Förteckning styreseedamöter, revisorer och vaberedning Intresseföreningen Bergsaget Myntgatan Faun Te ss Fax arg nr bg

2 INTRESSEFÖRENINGEN K011MUNER OCH REGIONER J SAMVERKAN Nomineringar tiintresseföreningen Bergsagets styrese Nominerande organisation:.... Nominerad edamot:.... Motivering ti nomineringen:.... Nominerad edamot:.... Motivering ti nomineringen:.... Nominering av revisor!'-jominerad revisor... "".... Motivering.... E-posta nomineringarna tii ~ e!!er skicka per post!ntre$seföreningen Bergsaget, Kommunernas hus, ~J!yntgatan 2, Faun OBS! Sista dag för nomineringar är fredagen den 28 mars Intresseföreningen Bergsaget Wyntgi:tan Faun Te! org nr bg

3 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REGIONER SAMVEPJ'...4.N V a beredningens forsag ti årsmötet Styresen Ordinarie edamöter Omva Inga-BrittKronnäs (s) W-an Representerarregionerna Ordförande Arsmöte Biaga6 Region Daarna Omva Anders Ceder (s) Regicn:Rrbundet Örebro Omva Per Grovberger (s) Fiipstads kommun Nyva Lars Andersson (s) skinnskattebergs kommun Omva Kenneth Persson (s) Boränge kommun i Omva Uric And.'J'sscn (s) 1 S I:in Repreae11tetar regionema! Region Vi!rmand Ersättare Omva Tomas Ufborg (v) U~ an Representerar medems- Fagersta kommwj kommunerna i Vttstmanands än Omva Mats Dahström (c W-än Representerar medems- FaukommWJ. kommunerna i Daamas än i Omva 1 Hans Jidesten (s) S~iän Representerar medems- storfors kommun kommunerna i v armands im Omva Bengt Andersson (m) W-än Representerar medems- Ludvika kommun kommunerna i Daamas Ian Omva RofHabre (s) U~än Representerar medems- Hastahammars kommun ko:mmunern~ i V~stnuu1ani_~ I.Jm Omva Torbjörn Jansson (s) X n Representerar medems- Hofors kommun kommunerna i Gäveborgs än Omva Jonas Kober (c) T~än Representerar medems- Lindesbergs kommun kommunerna i Örebro än Omva Benny Persson (c) i;:,ä,; Representerar regionerna Region V!rmand ' ~ ' --- ~-~-,. -"~---~ ~ ' Nyva Astrid Dah (v) T än Representerar medemskommunerna i Örebro än Ljusnarsbergs kommun

4 Årsmöte Biaga6 Revisorer för verksamhetsåret 2013 Omva Bo Waströmer Ordinarie Ljusnarsbergs kommun Omva Jessica Jansson Ordinarie Häefors kommun iessica. Omva Mats Myren (m) Ersattare Avesta kommun matsfiiutbi1dninosbo1aoet.nu Nyva Mikae Oas Ersättare Skirmskattebergs kommun Eriksson oas(tiskinnskatteberg.se j Vaberedning f-- i Ewa-Leena Johansson T-!n ! Ljusnarsbergs kommun (s) Sammankaande Konnarberg Marie-Louise Dangardt X-an Hofors kommun (s) th mm:ie-oui~e Hofors Asa Eriksson (s) U-an so Norbw.gs kmmnun Ma.erksson(a)norberg.s~ Box ! Norberg Cas Jacobsson (m) W-n Boränge kommun I Bornge I 54 Tomas Riste (s) S-n Region Vrmand Box 1022 ontas~riste(wr~giqnvannand.se 631 s Karstad i 2

5 INTRESSEFÖRENINGEN 1\0111\'IUNER OCH REGIONER T SM I VERKA!'\ stadgar för In tressef6 reningen Bergsaget Intresseföreningen Bergsagets ändamå är att arbeta med den ångsiktiga utveckingen av Regionen genom att driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete hos institutioner, f6retag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och eer samordna sådana utveckingsprojekt som är gemensamma för aa eer fertaet av kommunerna andstingen. styresens säte är i centraorten i den kommun som ordföranden representerar. 2 Föreningens organ är - årsmöte i föreningsstämma - styrese - vaberedning -revisorer 3 Rätt ti medemskap har kommunerna, andstingen och kommunaa samverkansorgan eer motsvarande inom Regionen. Samverkan kan vinnas av fackiga organisationer, myndigheter, företag och andra sammansutningar som önskar stödja föreningens ändamål Samverkan ger inre någon rösträn vid föreningens möten och ej heer möjighet ti representation i styresen. 4 Varje medem erägger en årig avgift ti f6reningen. Avgiftens storek faststäs vid ordinarie årsmöte. 5 Medem utträder ur föreningen genom skriftig anmäan. Utträde kan endast ske vid årsskifte. Medem som inte eragt årsavgift eer som uppträder så att det skadar gemensamma intressen och även vägrar att ändra sig efter påpekande av styresen kan utesutas.

6 6 Ordinarie årsmöte hås på tid och pats som bestäms av styresen, dock senast under apri månad. Tii extra årsmöte ska medemmarna kaas om styresen eer två tredjedear av medemmarna anser det nödvändigt. 7 Vid ordinarie årsmöte ska föjande ärenden förekomma; a) Frågan om årsmötet är utyst på riktigt sätt b) Faststäande av röstängd c) Va av mötesfunktionärer (Ordförande och sekreterare) d) Faststäande av styresens verksamhetsberättese e) Godkännande av revisionsberättesen f) Bevijande av ansvarsfrihet får styresen g) Faststäande av årsavgiften h) Vai av uh.föraude; i) Va av övriga styreseedamöter jämte ersättare j) Va av två revisorer jämte revisorsersättare k) Va av vaberedning ) EventueHa försag från styresen och medemmaroa 8 Styresen ska ti samtiga medemmar sända en kaese ti årsmötet. Det ska ske senast två veckor töre årsmötets öppnande. 9 Varje medem har en röst. Vid ika rösteta har ordfåranden utsagsröst. Omröstning sker öppet. Vid personva sker skriftig omröstning om så begärs. ~ J o styresen eder fåreningens verksamhet. I Årsmötet väjer minst fem styreseedamöter och ika anta ersättare. Av edamöterna utser årsmötet en ordförande.

7 12 Föreningen ska f6ja god redovisningssed. Föreningens firma tecknas, forutom av styresen, av en eer två personer i forening, som styresen utser. 13 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kaenderåret. 14 För granskning av foreningens räkenskaper och forvaning utser årsmötet två revisorer och två ersättare for dessa. F öreningens räkenskapsår avsutas den 31 december och ska tisammans med styresens protoko överämnas ti revisorerna senast den mars. 15 För ändring av dessa stadgar krävs enhii11igt besut av årsmötet. 16 För uppösning av fåreningen fordras besut av två årsmöten. Föreningens tigångar skuijcr dda~ iika mdian ntedierrunartu1 vij föreningths uppösning. stadgama antogs vid konstituerande möte for bidandet av Intresseforeningen Bergsaget den december J 995 i Fagersta och har reviderats vid årsmötet den 7 apri 2000, vid årsmötet den 7 maj 2002 samt vid årsmötet den 6 maj 20 I.

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer