Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation Ledarna 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1"

Transkript

1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1

2 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö. Chefer har ansvar för verksamheter och resultat. Chefer och ledarskap gör skillnad Chefer är både förebilder och föregångare. Chefer har betydelse för ett hållbart arbetsliv och en ökad mångfald i arbetslivet. Chefsyrket är en av de viktigaste och mest utmanande positionerna i arbetslivet. Det behövs en organisation bara för chefer. En organisation som driver och tar tillvara chefers intressen och som förstår chefsrollens utmaningar utan och innan. Ledarna är den organisation som kan chefsfrågorna bäst. Oavsett om du som chef behöver stöd i din chefsvardag, i att utveckla ditt ledarskap eller i din anställning som chef. Ledarna står alltid på chefens sida. Därför finns Ledarna, Sveriges chefsorganisation. 02 Ledarna 2014

3 ledarna är sveriges chefsorganisation Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades av chefer för chefer. Ända sedan starten 1905 är grundidén den samma: att chefer hjälper chefer till framgång. Vi är Sveriges enda chefsorganisation. Ledarna är en fristående organisation obunden från fackliga centralorganisationer. Ledarna är partipolitiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som berör chefer och ledarskap. Chefer är arbetsgivarens representanter på arbetsplatsen och Ledarna tar ställning för den enskilde chefen. Ledarna står alltid på chefens sida. Som chefsorganisation är Ledarna en konstruktiv och unik facklig part på den svenska arbetsmarknaden bland övriga arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Ledarna har chefsfokus och är lojala med chefers intressen. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Ledarna som organisation styrs med demokratiska principer och förutsätter medlemmars aktiva engagemang Ledarna 03

4 Ledarnas ideologi Chefer företräder arbetsgivaren och leder funktion, verksamhet eller medarbetare. Chefer har därmed en avgörande roll för företagens och verksamheternas framgång. Att leda fram till resultat är chefens viktigaste uppgift. Ett gott ledarskap är grundläggande för att skapa resultat. Ledarskapet är personligt och formas av individens värderingar, förmågor och drivkrafter men också av verksamhetens förutsättningar. En framgångsrik ledare har förmåga att hantera oförutsägbarhet och förändring och skapar resultat genom att tillvarata potentialen hos sina medarbetare. Det goda ledarskapet kännetecknas av tydlighet, delaktighet och dialog mellan medarbetare, kollegor och arbetsgivare. Lönesättning är ett instrument för styrning av verksamheten. Därför är det viktigt för chefer att lönesättningen är en integrerad del av personalpolitiken och att det finns en koppling till individuella mål och prestationer. Chefens lön ska spegla individens insatser, initiativ och engagemang. Det ska vara tydligt vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Lönesättningen ska grunda sig på måluppfyllelse, resultat och prestation, men också på hur ledarskapet utövas. Bra chefer ska ha bra lön. Ledarna tror på individens förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling, sin personliga konkurrenskraft och sina chefsvillkor. Därför stärker Ledarna chefer genom att utgå från individens behov och önskemål. Ledarna anser att arbetslivet gynnas av en jämn könsfördelning i alla sektorer och på alla chefsnivåer och att samhällets mångfald ska återspeglas bland landets chefer. 04 Ledarna 2014

5 Ledarnas vision alla har en bra chef Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Bra chefer och ett gott ledarskap är avgörande för framgångsrika verksamheter och engagerade medarbetare. Därför är det självklart att ställa höga krav på chefer. Samtidigt behöver chefer kunna ställa krav på förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag Ledarna 05

6 vad gör ledarna? Ledarna hjälper chefer till framgång. Chefer har en nyckelposition på arbetsmarknaden, i företag och verksamheter. Chefens ställning som arbetsgivarens företrädare går hand i hand med chefens roll som anställd. Ledarnas position i förhållande till övriga parter på arbetsmarknaden återspeglar chefens särställning i företag och organisationer. Det är en position som gör Ledarna och cheferna till en unik tredje part som varken tillhör den traditionella arbetstagar- eller arbetsgivarsidan. Ledarna erbjuder service till alla chefer, på alla nivåer och inom alla delar av arbetsmarknaden. Individuella behov styr vilka tjänster vi erbjuder, från chefsrådgivning och -stöd, fackliga tjänster till utveckling i chefsoch ledarskapsfrågor samt nätverk för chefer. Ledarnas företrädare kan påverka chefskollegornas förutsättningar och villkor lokalt, och kan vara en del av servicen till medlemmarna. En förutsättning för att lyckas med att företräda andra medlemmar är att företrädaren har och vidareutvecklar sin kompetens. Ledarna är den organisation som har störst kunskap om Sveriges chefer och deras situation. Det gör det möjligt för oss att utveckla, förhandla och teckna chefsanpassade avtal och villkor. Målet är att chefer ska ha bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Genom att driva frågor och ta ställning inom områden som har relevans för chefer, är vi chefernas röst i samhällsdebatten. Centrala ämnen är chefers lön och villkor, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap samt attityder till chefer och chefsrollen. Ledarnas fortsatta framgångar förutsätter en aktiv och levande demokrati. Föreningarna inom Ledarna svarar för medlemsdemokratin och arbetar med branschfrågor. Föreningarnas branschperspektiv på chefs- och ledarskapsfrågor ger organisationens påverkansarbete ökad trovärdighet och befäster Ledarnas position som chefens röst i samhället. Genom att lyssna till medlemmarnas behov och önskemål kan vi behålla vår ställning som en modern organisation för chefer. 06 Ledarna 2014

7 Ledarskapets betydelse chefskompetens ger lönsamhet Chefer har en central roll i att styra, förvalta och förändra verksamheter. Ledarskapet är avgörande för resultatet i alla organisationer. Chefer och ledarskap är det som gör störst skillnad för enskilda individer och för miljön på arbetsplatser. Bra chefer gör det möjligt för medarbetare att komma till sin fulla potential. Ledarskap bidrar till att organisationer når bättre resultat. Ett gott ledarskap är en unik konkurrensfördel. Ledarna tror på ett ledarskap som utvecklar kompetens och innovationsförmåga hos individer och arbetsgrupper. Det är ett ledarskap som ger bättre resultat och mer lönsamma verksamheter. Det leder till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Ledarna 07

8 Hållbar utveckling chefsuppdrag som påverkar alla Sverige och den övriga världen står inför omfattande utmaningar till följd av utsläpp av växthusgaser. Klimatkrisen riskerar att påverka alla såväl individer, organisationer som samhällen negativt. Företag och organisationer måste göra stora omställningar för att skapa mer hållbara och resurseffektiva verksamheter. Alla branscher och sektorer påverkas och måste förhålla sig till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Sverige behöver förebilder bland individer och organisationer som visar på att en förändring är möjlig, nödvändig och önskvärd. För att vrida utvecklingen åt rätt håll behöver hållbarhet infogas i alla delar av verksamheten. Det är ett strategiskt förändringsarbete där chefer och ledarskap har en avgörande roll. Vi har behov av ledare som är föregångare i en omställning mot en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Ledarnas undersökningar visar att det finns potential och vilja bland chefer att bidra. Därför behöver ägare och ledning delegera ansvar och ge rätt förutsättningar och resurser för att chefer ska kunna driva frågorna om hållbar utveckling i verksamheterna. Hållbara alternativ handlar om lönsamhet. Vi väljer mat, kläder och karriär utifrån andra värderingar än tidigare. Allt fler väger in hållbarhet i sitt konsumtionsbeteende och sina livsstilsval. Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling. Effekterna av den nuvarande klimattrenden tvingar såväl nationer, storföretag som enskilda individer att ta ställning till en hållbar användning av jordens resurser. Ledarna har som chefsorganisation ansvar för att verka för avtal som stödjer hållbar utveckling. Ledarna ställer sig bakom Sveriges riktlinjer om en 40-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser fram till Visionen är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Ledarna anser att de kollektivavtal som tecknas av arbetsmarknadens parter ska verka i en riktning som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar både för individer och för samhället i stort. För att arbetsplatser ska fungera och chefer ska kunna leda medarbetare och verksamheter framgångsrikt till resultat måste villkoren för de anställda vara socialt hållbara. Den som har ett heltidsjobb ska kunna klara sig på sin lön. Ledarna anser att ingen som har ett heltidsjobb ska behöva leva i fattigdom. 08 Ledarna 2014

9 Vem kan och vill bli chef? Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning är en av Sveriges stora framtidsutmaningar. Bristen på kvalificerad arbetskraft och chefer är redan här. De närmaste tio åren kommer chefer att gå i pension samtidigt som andelen chefer under 35 år stadigt minskar. För att klara av den framtida chefsförsörjningen måste synen på vem som kan och vill bli chef förändras. För att komma åt chefsunderskottet behöver arbetsmarknaden moderniseras. Det svenska samhället har inte längre råd att se bort från kompetens på grund av okunskap eller fördomar. Ledarna anser att bilden av vem som kan vara chef måste breddas och utvecklas för att vi inte ska gå miste om de bäst lämpade ledarna. Att vi bedöms utifrån kompetens är i grunden en rättvisefråga. Samtidigt är det en fråga om konkurrenskraft och lönsamhet. Ledarna anser att chefer har en viktig roll i allt strategiskt mångfaldsarbete. Med snart fler högutbildade kvinnor än män på arbetsmarknaden är förändringstakten inte acceptabel. Att kvinnor väljs bort från eller väljer bort chefskarriärer är slöseri med resurser och Sveriges framtida välfärd. Ledarna verkar därför aktivt för en jämnare könsfördelning på alla chefsnivåer. Men för att fler kvinnor ska vilja bli chefer och välja att satsa på chefsuppdrag behövs förebilder och tydliga karriärvägar. Därför stödjer Ledarna idén om att bolagslagen ändras på ett sådant sätt att den kräver en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöterna i de börsnoterade bolagsstyrelserna. Om vi fortsätter att rekrytera och befordra chefer som vi gör i dag dröjer det till 2031 innan det finns lika många kvinnor och män på chefspositioner i stort. En stor utmaning i synen på vem som kan och vill bli chef är att kvinnor i dag tar ut merparten av föräldraförsäkringen. Genom att öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som är knutna till individen istället för familjen minskar förväntningarna på att kvinnor automatiskt tar ut hela eller merparten av föräldraledigheten. En mer individualiserad försäkring med en mindre sned fördelning av föräldradagarna som resultat bidrar till att gamla föreställningar om hur chefer i allmänhet och män i synnerhet bör ta ut föräldraledighet luckras upp. På så sätt ökar allas möjligheter att göra individuella val, både hemma och på arbetsplatsen. Ledarna anser därför att en mer individualiserad föräldraförsäkring är ett viktig steg för att öka kvinnors möjlighet till chefskarriär och jämställdheten i samhället i stort. Sverige behöver både unga och äldre chefers kompetens på arbetsmarknaden för att klara av den framtida chefsförsörjningen. Utvecklingen av ny teknik ger möjligheter att utveckla chefsuppdragens utformning och villkor. Vi måste bli bättre på att hitta den kompetens som finns i alla grupper i samhället. Unga behöver identifieras som chefsämnen tidigare och de som redan är chefer måste vilja stanna kvar på chefspositionerna. De yngre generationerna är intresserade av ledarskap, men attraheras inte av chefsrollen som den ser ut i dag. För att hantera chefsförsörjningen behöver rollen och synen på chefskapet förnyas. Organisationer måste ompröva hur man rekryterar, belönar och behåller chefer. Ledarna anser att arbetslivet gynnas av att chefer, ledningsgrupper och styrelser speglar det svenska samhällets mångfald i stort. Trots att andelen kvinnor på chefspositioner ökar står utvecklingen stilla när det gäller fördelningen av posterna på de allra högsta nivåerna. I dag är chefens chef fortfarande nio gånger av tio en man. För att kvinnor ska ses som chefstalanger och rekryteras i samma utsträckning som män behöver föräldraskap och föräldraledighet förknippas med både kvinnor och män. I dag väljer 9 av 10 kvinnor som är chefer att stanna hemma längre än 6 månader vid föräldraledighet. Knappt 1 av 10 män väljer att vara lediga från chefsjobben mer än 6 månader. Den sneda fördelningen av uttaget av föräldraförsäkringen påverkar i stor utsträckning förväntningarna och synen på kvinnors och mäns val av karriär. Det får oss att se chefspotential utifrån kön, inte kompetens. Föräldraförsäkringen har betydelse både för kvinnors deltagande i arbetslivet och för deras framtida löne-, karriärs- och pensionsutveckling. Studier visar att ekonomiska incitament att öka pappornas uttag av ledigheten har liten påverkan på fördelningen. Ledarna anser att det behövs ett mer medvetet förhållningssätt till ålder på arbetsmarknaden. Fler unga ska välja chefsyrket och fler äldre chefer ska ha möjlighet att kunna jobba längre upp i åldrarna Ledarna 09

10 Ledarskapets förutsättningar chefens mandat och verktyg Cheferna har en nyckelposition i att driva förändringsarbete. Chefsuppdragen är utmanande med stora möjligheter att påverka verksamhetens resultat. Chefer har stor inverkan på allas arbetsmiljö, chefer är kulturbärare och förebilder. Den viktigaste förutsättningen för att chefer ska kunna leda fullt ut och hålla som chefer över tid är ett tydligt uppdrag. Chef och ledning behöver ha en gemensam syn kring uppdraget och ledarskapets riktning. En dialog med överordnad chef och ledning är en viktig del av ledarskapet. Chefer tar ansvar för sin utveckling och sitt ledarskap och ska ges mandat och förutsättningar att leda. Chefsyrket ställer krav på flexibilitet och tillgänglighet. Varje uppdrag är unikt. För att chefer ska vara hållbara i sina uppdrag måste förutsättningarna stämmas av mot verksamhetens mål. De yngre chefstalangerna värderar flexibilitet och privatliv högt. Chefskarriärer är inte längre lika attraktiva som för tidigare generationer. Anpassningsbara chefsroller och villkor gör det möjligt för företag och organisationer att kunna attrahera och rekrytera chefstalanger. Möjligheterna att anpassa och forma chefsuppdrag efter olika livssituationer har aldrig varit större än i dag. För att chefer ska hålla över tid ska det finnas utrymme och flexibilitet för varje enskild chef att hantera sitt uppdrag. Valet av karriär påverkas också av andra drivkrafter än lön. Till följd av den ökade individualiseringen ställer de nya generationerna större krav på återkoppling. I dag vill medarbetare både förstå och påverka sin egen arbetsinsats och lön. Att sätta lön för medarbetare är en viktig del av ledarskapet. Ett lönesamtal handlar om mer än kronor och ören. Lön är en del av den återkoppling som medarbetarna får och är en viktig del i att skapa förståelse för verksamhetens mål. Ledarna verkar för en individuell lönesättning mellan medarbetare och närmaste chef. Den visar på sambandet mellan prestation och resultat och tydliggör individens insatser. En fungerande löneprocess är en förutsättning för ett bra ledarskap. Ledarna anser att en viktig förutsättning och ett verktyg för att utöva ledarskap är att chefer har mandat att sätta lön för medarbetarna. Förändringstakten i samhället utmanar både individer och organisationer. För att säkerställa arbetsmarknadens förmåga till omställning, och företagens förutsättningar för kunskapsinhämtning, förnyelse och utveckling, måste flexibiliteteten och rörligheten på arbetsmarknaden öka. På så sätt stärker företag och organisationer sin konkurrenskraft. Nya kvalifikationer och kunskaper efterfrågas och både individer och organisationer behöver kontinuerligt utveckla sina kompetenser. En förutsättning för att chefer ska kunna leda till resultat är att de får påverka kompetensförsörjningen i verksamheten. För att öka rörligheten och trygga kompetensförsörjningen måste arbetsmarknadens regelverk ha större fokus på kompetens. 10 Ledarna 2014

11 Lön och villkor vem sätter lönen? Den traditionella modellen med centrala förhandlingar som dikterar lönehöjningarna för alla uppfattas allt mer som omodern. De flesta vill att lönen ska sättas individuellt och utifrån prestation i ett direkt samtal mellan medarbetare och chef. Lönebildning på arbetsmarknaden I dag tecknas centrala avtal för en liten del av arbetsmarknaden som blir styrande för alla andra. Samtidigt minskar efterfrågan på kollektivavtal hos både företag och anställda. Allt färre väljer att gå med i traditionella arbetstagarorganisationer och organisationsgraden sjunker. Avtalen och deras innehåll måste uppdateras. De behöver bli mer flexibla och anpassningsbara efter individuella önskemål. Annars riskerar förtroendet för den svenska modellen att urholkas. Ledarna har i 20 års tid verkat för en modell med avtal som sätter individen och verksamhetens resultat i fokus. Ledarna anser att löneökningar ska utgå från individens prestationer och företagets förutsättningar. De senaste åren har fler aktörer insett värdet av en mer medarbetarnära lönesättning. De sifferlösa avtalen utgör i dag en ökande andel av de avtal som tecknas av arbetsmarknadens parter. Många av avtalen är inte sifferlösa fullt ut, utan styr fortfarande hur lönerna sätts lokalt. Genom centralt förhandlade individgarantier, potter och andra öronmärkta summor bakbinder avtalen de lönesättande cheferna ute i företagen. Ledarna anser att de kollektivavtalade löneavtalen ska vara sifferlösa processavtal som tar hänsyn till företagets möjligheter. Avtalen gäller tills vidare och reglerar enbart att lönerevision ska ske och hur processen ska se ut. Ledarna ska fortsätta att utgöra en visionär kraft när det gäller kollektivavtalens utveckling, och sträva efter flexibla, individuella lösningar med chefsfokus. Kollektivavtal är ett ramverk som ska kunna anpassas efter individens behov. Innehållet i avtalen ska kunna anpassas och justeras utifrån individuella och lokala önskemål i en dialog med närmaste chef. Lön i praktiken Konkurrenskraftiga företag behöver en lönebildningsmodell som ger verksamheter och deras chefer mandat att sätta lön utifrån lokala och individuella förutsättningar. Lön som sätts utifrån prestation och resultat är viktiga för att styra verksamheten. Att medarbetare förstår sitt bidrag och premieras för sitt arbete bidrar till bättre resultat och lönsamhet. Ledarna anser att en lokal och individuell löneprocess främjar förutsättningarna för ledarskapet och ger bättre produktivitet. Ledarna anser att lönesättning är ett viktigt instrument för styrning av verksamheten. Lönen ska spegla individens insatser, initiativ och engagemang. Det ska vara tydligt vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Lönesättningen för chefer ska grunda sig på resultat och prestation, och på hur ledarskapet utövas. Ledarna anser att bra chefer ska ha bra lön. Chefer ska kunna belönas på fler sätt än genom lön med hjälp av flexibla och individuellt anpassade ersättningsmodeller. Ledarna anser att lönesättning alltid sker i dialog med närmaste chef. Dialogen med närmaste chef ger en tydlig lönesättning. Den baseras på individers faktiska kompetens och prestationer. På så sätt motverkar en medarbetarnära lönesättning osakliga löneskillnader mellan könen. Ledarna anser att en individuell lönesättning också har en dämpande effekt på osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ledarna 11

12 Hos oss blir chefer bättre. Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Alla vinner på ett bra ledarskap vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Telefon: Fax: Ledarnas chefsservice: Ledarna 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Vem leder oss in i morgondagen? LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2015

Vem leder oss in i morgondagen? LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2015 Vem leder oss in i morgondagen? 1 Innehåll Vem leder oss in i morgondagen? 3 Återväxten fortsatt dålig i chefskåren 4 Att leda är drömmen för många 10 Viktiga trender för morgondagens ledarskap 12 Så påverkas

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning KFOs lilla lathund Om Lönesättning Att utforma en genomtänkt lönestruktur KFOs löneavtal är normalt utformade som minilöneavtal. I andra avtal bestäms lönen mellan den anställde och arbetsgivaren. I något

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 1 KOMMUNFÖRBUNDET Fastställd av styrelsen 2011-06-09 NORRBOTTEN PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 2 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Varför en

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Upplaga 3 Upplaga 1. Vision utbildningar. Valutskott. *Förslag på utbildningsmaterial*

Upplaga 3 Upplaga 1. Vision utbildningar. Valutskott. *Förslag på utbildningsmaterial* Upplaga 3 Upplaga 1 Vision utbildningar Valutskott *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé)

Läs mer

PM nr 2 inför löneöversyn 2016

PM nr 2 inför löneöversyn 2016 PM nr 2 inför löneöversyn 2016 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2016. Varje förvaltningschef och HR konsult ansvarar för att lönesättande

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) Avtal 2012-10-25 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Saco-S Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) 1 Parterna sluter ramavtal om

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte.

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte. Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för dig som är utbildad som, eller studerar till, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. Vårdförbundet ska

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION

LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION LÖN OCH LEDARSKAP - LÖNEBILDNING Helena Hedlund Förhandlingschef BAKGRUND Ledarna har i 20 års tid verkat för en modell med lokal lönebildning som sätter individen och

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 59 (68) Ks 279 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Allmänna utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Lönebildning i Ystads kommun Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Verksamhet Individuell och differentierad lönesättning Långsiktiga mål Medarbetare Lön som styrmedel Kortsiktiga mål MÅL Utvecklingssamtal

Läs mer

nya värden för ditt företag

nya värden för ditt företag Mångfald kan skapa Andreas Carlgren, Integrationsverket nya värden för ditt företag Mångfald för utveckling och affärskraft Allt fler företag, offentliga förvaltningar och andra organisationer börjar

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig Mars 2012 Lönebildning i företag lönar sig Förord Svenskt Näringsliv anser att lönebildningen i ökande utsträckning bör ske i företagen och med utgångspunkt i företagens och medarbetarnas förutsättningar.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet SEKO universitetsklubben 1 Avtalstidens längd Parterna

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Lönebildning och lönesamtal

Lönebildning och lönesamtal Lönebildning och lönesamtal Bildspel att använda vid arbetsplats möten vid Uppsala universitet Uppdaterad 2011-11-04. Personalavdelningen. 1 Mål för lönebildning i staten Verksamhetens behov i centrum

Läs mer

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 1(6) Justeras: Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008 Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 Lokal förhandlingsordning för löneöversyn 2008 vid Karolinska Universitetssjukhuset Parter: Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 2 Skolledares löner 3 När du tar på dig ett ledaruppdrag i skolans värld får du ett in spirerande och utvecklande men krävande arbete med stort

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Ovanligt bra chefer sökes EN UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD I SVERIGES CHEFSKÅR

Ovanligt bra chefer sökes EN UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD I SVERIGES CHEFSKÅR Ovanligt bra chefer sökes EN UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD I SVERIGES CHEFSKÅR Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Chefer i medierna och vad svenskarna tycker 5 Mångfalden lyser med sin frånvaro 5 Kvinnor är

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018

Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018 Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018 Inledning Swedbank AB och de dotterbolag som tillhör Swedbankkoncernen (härefter Swedbank) vill arbeta för att skapa ett klimat där jämställdhet och

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst : Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag Chefsbarometer 2007 delrapport 2 Våga välja offentlig sektor! Under min karriär har jag träffat på några av de mest hängivna och kompetenta medarbetarna under mina

Läs mer

Lokal lönebildning. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

Lokal lönebildning. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab Lokal lönebildning 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab Innehåll Förord 3 Lönebygget vad består en lön av? 4 Företagets lönepolitik 6 KFS löneavtal och förhandlingsprocess 10 Förord Den moderna lönebildningen

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring Bilaga 3 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY En bra ledning av statsförvaltningen är en nationell framgångsfaktor. En ledning för statsförvaltningen som betjänar både regeringen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Lönepolitiskt program

Information till legitimerade tandhygienister. Lönepolitiskt program SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Lönepolitiskt program TANDHYG 2 Lönepolitiskt program Inledning Sveriges Tandhygienistförening, STHF vill med detta lönepolitiska program presentera

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer