SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Astrakanen, tisdag , kl 13:30-17:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40"

Transkript

1 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum (15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag , k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson (S) Björn Käbäck (M), tjänstgörande ersättare för Tony Ivarsson, de av 50 Tony Ivarsson (M), de av 50 Övriga närvarande: Utses att justera: Skochef Birgitte Dahin Bidningschef Henrik Andersson Vård- och omsorgschef Monica Emberg Chefssekreterare Christina Söderund Övriga närvarande tjänstemän återfinns under respektive ärende Jonas Nisson (MP), insynspoitiker Eddie Grankvist justeringens pats och tid: Kommunedningskontoret, torsdag, , k 13:00 sekreterare Paragrafer: Ordförande justerande ANSLAG/BEVIS Organ: Sammanträdesdatum: Dattun för ansags uppsättande: Datum för ansags nedtagande: Förvaringspats för protokoet: Underskrift Kommunedningskontoret etu4-tt:t-/;/jn 0Ctt!tuttL Christina Söderund Utdragsbestyrkande

2 rnj BÅSTADS KS vu 37 Yttrande och handingar utifrån ett enskit <agomå Sekretessärende. f_ I I /fä... KS/nänmc justerandes signaturer KF Utdragsbestyrkande

3 ij BÅSTADS I<S vu 38 Övervägande av famijehemspacering enigt 6 kap 8 So Sekretessärende. " " k f Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ' f/c

4 [i1j BÅSTADS I<S vu 39 Övervägande enigt 13 2 st LVU av vård med stöd av 2 LVU Sekretessärende. (} u UtsrJttfpr k t Justerandes signahn er KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

5 rit BÅSTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL s KS vu 40 Ärendebeskrivning sekretessärend e. Övervägande av enigt 6 kap 8 So n I justerandes signaturer Utskott/pr\ ' tt KS/nämnd KF i - / Utdragsbestyrkande

6 frj BÅSTADS KS vu 41 Övervägande av enigt 6 kap 8 SoL Sekretessärende. Justerandes signaturer t/p KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

7 rnj BÅSTADS I<S vu 42 dnr KS 606/ Ej verkstäda besut enigt 4 kap 1 och rapportering enigt 16 kap 6f Sosamt besut enigt 9 och rapportering enigt 28 f-g LSS Ärendebeskrivning Besutsunderag Försag ti besut Rapportering av ej verkstäda besut enigt 4 kap och rapportering enigt 16 kap 6f SoL samt besut enigt 9 och rapportering enigt 28 f-g LSS har inkommit från Vård och omsorg och Individ och famij samt rapport om antaet personer som erbjudits boende enigt SoL och LSS och tackat nej. Rapport från handäggare Ingrid Pettersson. Rapport från teamedare Ch ris Linde. s försag ti kommunstyresen: Kommunstyresen besutar:. Informationen äggs ti handingarna och deges kommunfumäktige. ""RL''J I t Justerandes si naturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande

8 rj BÅSTADS I<S vu 43 dnr I<S 604/ Revidering av årshjuet för det systematiska kvaitetsarbetet Besutsunderag Försag ti besut Kommunstyresen besutade , 41, att ändra den ekonomiska uppföjningen från kvarta ti tertia. Detta får konsekvenser för hur det systematiska kvaitetsarbetet ska redovisas för huvudmannen. Årshjuet har ändrats för att stämma överens med rapporteringen av den ekonomiska uppföjningen. Då årshjuet har en direkt kopping ti kommunens budgetarbete- het i enighet med de amänna råden - måste det anpassas. Tjänsteskrivese från skochef Birgitte Dahin och bidningschef Henrik Andersson. s försag ti kommunstyresen: Kommunstyresen besutar:. Rutiner för det systematiska kvaitetsarbetet faststäs enigt årshjuet n utskott{jresi U A justerandes signaturer KS/niimnd KF Ut d ragsbcstyrkande

9 [W BÅSTADS KS vu 44 dn r KS 1570/ Eevenkät Besutsunderag Försag ti besut Kommunstyresen besutade , 23, att ge förvatningen i uppdrag att ta fram en konkret handingspan för frågorna 3, 9, 10 och 11. Fråga 3: Jag får den arbetsro jag behöver i skoan. Handingspanen beskrivs i eget dokument. Fråga 9: Jag är nöjd med skomaten. MåtidschefUa Johansson redovisar i eget dokument. Fråga 10: Skoans toaetter är fräscha. Städedare Monika Lindqvist och Bästadhem redovisar i egna dokument. Fråga 11: Skoan är västädad. Städedare Monika Lindqvist redovisar i eget dokument. Tjänsteskriveser från skochefen, städedaren, Båstadhem och måtidschefen. s försag ti kommunstyresen: Kommunstyresen besutar: 1. Nedanstående beaktas i budgetarbetet för 2014: Handingspanema för att komma ti rätta med arbetsro, IT, toaetter, stäning och underhå/uppfräschningfombyggnad av okaerna. ""' ' Justerandes signaturer KS/niimnd KF Utdragsbestyrkande

10 rn;] BÅSTADS KS vu 45 dnr I<S 1570/ Utredning för att ge aa eever en tidsenig utbidning i en god arbetsmijö Besutsunderag Försag ti besut Kommunstyresen besutade ,, och åter , att ge barn och skoa i uppdrag att utreda vika investeringar som krävs för att ge aa eever en tidsenig utbidning i en god arbetsmijö. Direktupphanding genomfördes. Företaget fick i uppdrag att kartägga eevernas ärandemijö och göra en bedömning av dessa utifrån de krav skoag, äropan och arbetsmijöag stäer på eevernas ärandemijö. Utredningen är nu sutförd. Det är ett omfattande materia som har sin bakgrund i sko besök, statistik, enkäter och intervjuer. sutsatserna består av rekommendationer ti Bästaes kommun för att eeverna ska få den utbidning de har rätt ti. Tjänsteskrivese från skochefen. s försag ti kommunstyresen: Kommunstyresen besutar: 1. Handingspaner/underhåspaner för nedanstående punkter upprättas och tidsätts. Den fysiska arbetsmijön: En handingspan för fastighetsunderhå arbetas fram. I denna handingspan görs en ekonomisk anays för varje skoa samt att den innefattar en tidspan för underhåsarbetet. Det görs en översyn av gruncskoeorganisationen för att närmare se hur skoorna och okaerna ska användas i framtiden. E evemas ärandemijö-speciet böcker och andra ärverktyg: En tidspan upprättas för en förändring- utvecking av den digitaa ärandemijö n, viken även innefattar övriga dear som interaktiv utrustning. Översyn inom IT görs i syfte att få en hög kvaitativ IT support i enighet med vad som har tagits fram i utredningen. En IKT pan utarbetas, det vi säga en pan för hur man vi arbeta med informations-och kommunikationsteknik Personatigång- ärar/wmpetens: Det upprättas en kompetensförsörjningspan utifrån den redovisning som finns i denna utredning. Ut t/p> r m '- justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

11 fru BÅSTADS I<S vu 46 dnr I<S 59 3/ Ansökan om kommunat föreningsbidrag för 2013 och 2014 ti BRIS region Syd Besutsunderag BRIS Region Syd ansöker om kommunat föreningsbidrag med 10 kronor/barn upp ti11 18 år för 2013 och Ansökan avser i detta fa ett beopp om kronor för 2013 och kronor för BRIS bedriver ideet uppysnings-, stöd- och rådgivningsarbete utifrån att stärka barns och ungas rättigheter, samt förbättra barns och ungdomars evnadsvikor. Ansökan uppfyer Båstads kommuns riktinjer för föreningsbidrag. Budgetramen tiåter inte att bevija hea det sökta beoppet, dock kronor för 2013 och kronor för Tjänsteskrivese från o F-chef Carina Jäghammar. Besut besutar 1. BRIS region Syd bevijas kommunat föreningsbidrag för 2013 med kronor. Utsk /pr ut m justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

12 .. ITiJ BÅSTADS KS vu 47 dnr KS 106 6/ Ansökan om kommunat föreningsbidrag ti Kvinnojouren i Ängehom Besutsunderag Besut Kvinnojouren i Ängehom ansöker om bidrag för 2013 med 10 kronor per invånare. Kvinnojouren i Ängehoms och Båstads kommuner har under fera år haft ett nära och gott samarbete. Sedan 2007 har Båstads kommun årigen erhåit mede från Länsstyresen för att ytterigare stärka samarbetet mean Kvinnojouren och Individ och famij i Båstads kommun. Ansökan uppfyer Bästads kommuns riktinjer för förenings bidrag. Budgetramen tiåter dock inte att bevija hea det sökta beoppet. Tjänsteskrivese från o F-chef Carina Jäghammar. besutar: 1. Kvinnojouren i Ängehom bevijas ett kommunat föreningsbidrag med kronor för ""r t{m KS/nämnd J ustcrandes signaturer KF Utdragsbestyrkande

13 rnj BÅSTADS KS vu 48 dnr KS 541/12 och KS 451/ Ansökan om kommunat föreningsbidrag för 2012 och 2013 ti Adoptionscentrum Skåne Besutsunderag Besut Föreningen Adoptionscentrum Skåne ansöker om kommunat föreningsbidrag med kronor för 2012 och kronor för Föreningen bedriver idee uppysnings-, stöd- och rådgivningsverksamhet i sociaa frågor och upptyer Båstads kommuns riktinjer avseende föreningsbidrag. Tjänsteskrivese från!of-chefen Carina Jäghammar. besutar: 1. Föreningen Adoptionscentrum Skåne bevijas kommunat föreningsbidrag med kronor för 2012 och kronor för n 1/ J usterances signaturer Ur/p KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande

14 fj1j BÅSTADS KS vu 49 Degivningar skoinspektionen Information om rapport avseende arbetsföragt ärande för vuxna. D nr I<S 4 79/ Båstad Montessari Verksamhetsberättese Dnr I<S 492/ Sekretessärende. Utsko /pres J m [i( t justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

15 rj1j BÅSTADS KS vu 50 Informationspunkter!oF chefen Carina Jäghammar informerar om ett sekretessärende. Kuturstrategen informerar om invigning av Birgit Nisson-statyn den 17 maj. Vård- och omsorgschefen informerar amänt om Vård och omsorg: Sociastyresens tisyn av LSS, SoL inom stöd och omsorg. LOV- CareRent Rekrytering av enhetschef ti Försöv /Grevie. Vård- och omsorgschefen informerar om Lex Sarah-ärende. Vård- och omsorgschefen informerar om patser inom Vård- och omsorg. Dm KS 608/ Vård- och omsorgschefen informerar om uppföjning av timmar inom hemtjänsten. Dn r Ti KS Vård- och omsorgschefen informerar om sjuksköterskeäget. skochefen informerar amänt om Barn och skoa: Samverkansavta för Tennisprofien Strandängsskoan timmar ytterigare i matematik i årskurs, 2 och 3, vika måste finansieras. Försag ti ny timpan. Matematikutveckare. NT-utveckare. Karriärtjänster för ärare. Öppna jämföreser: Grundskoan på pats 19, grundskoans effektivitet på pats 105. uppskattar detta fina resutat som har nåtts genom personaens goda arbetsinsatser. skochefen informerar om patser inom förskoa och pedagogisk omsorg. Dn r KS 556/ Bidningschefen informerar amänt om Bidning och arbete: Lokat arbetsmarknadsråd. Yrkeshögskoan - entreprenörsskoa. Gymnasieskoan - samverkansavta för tennisutbidningen. Yrkesvux fortsätter, statiga budgetmede finns även Integration- anmäd tisyn. Bidningschefen informerar om diaogmöten om mottagande och etabering av nyanända fyktingar och ensamkommande barn i Skåne. Dnr KS 104/ Bidningschefen informerar om försörjningsstöd och arbetsöshetsutvecking. Bidningschefen informerar om och går igenom nya riktinjer för försörjningsstöd. Bidningschefen informerar om I<vinnofrid/Famijcfrid, ett projekt för statiga pengar. I<onuner som ärende i ekonomiutskottet Forts. Uts t/prc re, justemndes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

16 BÅSTADS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Forts. KS vu 50 Information om beroenderådgivning på kommande Väfardsutskottct. Kommunstyresens deegationsordning diskuteras på s sammanträde i maj. n Utskott[ presid t justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19. KALLELSE 2013-10-29 1 ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan 17.00 Föreningsråd, kockan 18.00 Föreäsning med Thomas Ravei, kockan 19.00

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan 13.00 18.15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer