Tandvård i Västra Götalandsregionen. Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvård i Västra Götalandsregionen. Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade"

Transkript

1 Tandvård i Västra Götalandsregionen Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Gällande från Utdrag ur regelverk för: Uppsökande verksamhet Nödvändig tandvård

2 Info till MAS mfl 2005 ver 1.0 2

3 Innehåll Det reformerade tandvårdsstödet Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning... 6 Vem har rätt till uppsökande munhälsobedömning? Nödvändig tandvård... 8 När skall förhandsbedömning av nödvändig tandvård ske?... 9 Intyg om nödvändig tandvård Adresslista Övrigt Lokala kanslierna Info till MAS mfl 2005 ver 1.0 3

4 Det reformerade tandvårdsstödet Allmänt Den 1 januari 1999 trädde ett reformerat tandvårdsstöd i kraft. En del av detta stöd berör personkretsar som landstinget ansvarar för. Landstingen ansvarar för att personer som bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad av äldre och funktionshindrade m.fl. erbjuds uppsökande vård, varvid besöket för en munvårdsbedömning och individuell rådgivning är avgiftsfritt. För de behandlingsinsatser som därefter kan bli nödvändiga betalar patienten enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem (HSA). Även personer som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid debiteras enligt HSA. Reviderat regelverk, ändring från tidigare regelverk Endast ett fåtal förändringar finns i detta regelverk jämfört med tidigare. Generellt gäller att; o De grupper som tidigare benämnts G1 G4 nu slagits samman till enbart en grupp, beteckning N (nödvändig tandvård). o Grupperna P1 P15 är ändrade till S1 S15, med samma innebörd. Två nya grupper, S 16 ätstörningar, S17 extremt muntorra, har tillkommit. Ändringar i texten har skett enligt nedan; o S 2. Inte heller patienter som har allvarliga käkledslåsningar eller kontroller av bettskenor ingår. o S 9. Sömnregistrering får inte vara äldre än 4 år o S 10. För att erhålla behandling enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem bör kriterierna 1, 2 vara uppfyllda samt minst ett av kriterierna 3 och 4. o S 11. Tänder, som behöver åtgärdas av odontologiska skäl, exempelvis sekundärkaries, osteiter och frakturer, ska debiteras patienten. Under 2005 kommer intyg, förhandsbedömningsblankett och tandvårdsräkning att anpassas till de flesta befintliga datasystemen. Vissa justeringar har skett för utbetalning av riskfondsmedel. Se Att beakta inför 2005 nedan. Lista över handlingar som skall bifogas förhandsbedömningen, (se nästa sida). Västra Götalandsregionen och Tandvårdsenheten Tandvårdsenheten (TVE) i Västra Götalandsregionen är en sammanhållande enhet för tandvårdsfrågor. Enheten administrerar också barntandvårdens riskfond för den privata tandvården. I regionen finns fyra lokala kanslier. Kanslierna finns i Borås, Göteborg, Mariestad och Uddevalla. De servar vardera ett antal av regionens 12 hälso- och sjukvårdsnämnder (HSN). De lokala kanslierna ansvarar för avtalen då det gäller barntandvård och frågor kring uppsökande verksamhet. Detta gör att ni som vårdgivare kan ha ett antal olika kanaler då det gäller tandvårdsfrågor. Info till MAS mfl 2005 ver 1.0 4

5 Att beakta inför 2005 För tandvård som ges enligt 8 a andra och tredje styckena i Tandvårdslagen (Tvl) lämnar landstinget från 1 januari, 2005, ersättning till vårdgivaren enligt 15 b Tvl, med belopp som motsvarar folktandvårdens priser för tandvård om inte landstinget kommer överens med vårdgivaren om något annat.. Det betyder att bifogad ersättningslista anger de åtgärder landstinget ersätter och till ett pris som motsvarar folktandvårdens priser. Landstingets ersättningslista gäller minst kalenderåret Förhöjd ersättning kan utgå utan förhandsbedömning om detta är odontologiskt motiverat och om detta motiveras i samband med faktureringen. Vid användning av vissa latituder enligt prislistan (bilaga) skall förhandsbedömning alltid ske. Förhandsbedömningsgränsen är kronor om inget annat anges. Utöver beloppsgränsen anger TVE i detta regelverk vad som är omfattande behandling och som skall förhandsbedömas. Hänsyn tas då till; 1. om patienten är berättigad till tandvård mot avgift som för öppen hälso- och sjukvård, 2. om den föreslagna behandlingen är lämplig med hänsyn till patientens allmäntillstånd och behov och 3. om det begärda priset är skäligt Dessutom; Vård som inte är förhandsbedömd skall snarast debiteras tandvårdsenheten, dock senast inom ett år från behandlingsstarten. Ersättning för vård äldre än ett år utbetalas inte. All förhandsbedömd vård med beslutsdatum 2003 eller tidigare skall faktureras TVE absolut senast Är inte hela behandlingen slutförd innan detta datum skall ny förhandsbedömning ske. För S 1 och S 2 behöver ingen delfakturering eller ny förhandsbedömning göras. Behandlingar av förhandsbedömd vård, godkända under 2004 eller senare, skall slutföras inom ett år från beslutsdatum. Sker ej detta, skall ny förhandsbedömning ske, om inget annat överenskommits. Patientavgifterna är för närvarande: Besök hos specialisttandläkare Besök hos allmäntandläkare Besök hos tandhygienist, tandsköterska, psykolog (motsv.) 300 kronor 120 kronor 80 kronor Högkostnadsskyddet är 900 kronor. Observera att patientavgift inte avser olika åtgärder utan skall erläggas vid varje besök. Framtida förändringar i regelverket Förändringar i detta regelverk kommer att meddelas på Tandvårdsenhetens hemsida och där under Sjukvård/Tandvård. Dessutom kommer folktandvårdens kanslier och privattandvårdens företrädare att meddelas per e-post när förändring sker. Info till MAS mfl 2005 ver 1.0 5

6 1 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning De som är berättigade till uppsökande verksamhet med munhälsobedömning utan avgift är angivna i 8 a tandvårdslagen (1985:125). I Västra Götalandsregionen (VGR) utfärdas Intyg om nödvändig tandvård (se nedan) till dem som har rätt att få bli uppsökta. Intyget utfärdas av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), alternativt av någon som denne delegerat uppgiften till eller, i särskilda fall, bedömningstandläkare. Behörig utfärdare får en utfärdarkod av Tandvårdsenheten. Intygen kan tidsbegränsas i de fall man inte kan bedöma förbättringsutsikten. Vem har rätt till uppsökande munhälsobedömning? Uppsökande verksamhet med bedömning av munhälsan skall bedrivas bland dem som; o omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov samt o bland dem som har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser avses behov av vård och omsorg, särkilt personlig omvårdnad, under större delen av dygnet och då förbättringsutsikten bedöms vara liten. I personkretsen kan således de ingå som; 1. kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för enl. 18 första stycket i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). o Berörda personer bor i kommunens särskilda boenden och skall minst ha ett omsorgsbehov enligt ovan. 2. får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). o Det vill säga personer med hemtjänst/hemsjukvård som vårdas i ordinärt boende med stort omvårdnadsbehov och små förbättringsutsikter. Observera att personer med dagliga insatser så som injektioner, omläggningar eller motsvarande inte berörs. Inte heller personer som kräver tillfälliga sjukvårdsinsatser efter sjukhusvistelse. 3. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av punkterna 1 och 2 ovan. o Exempel är personer med långvarigt allvarligt psykiskt funktionshinder på grund av psykossjukdom. Funktionsnedsättningen skall innebära en begränsad verklighetsuppfattning vilket t ex kan innebära att patienten inte inser behovet av adekvat tandvård. Om personen inte är känd av kommunens handläggare utfärdar TVE s bedömningstandläkare intyg om nödvändig tandvård efter konsultation med patientens vårdgivare t ex anhörig. o En annan grupp är personer, som saknar kontakt med kommunens vård, omsorg och service trots ett stort omvårdnadsbehov. Det kan röra sig om personer med begåvningshandikapp, psykisk störning eller svår sjukdom som enbart får hjälp och stöd av anhörig. Intyg utfärdas också i dessa fall, efter prövning, av TVE s bedömningstandläkare. Med uppsökande munhälsobedömning avses en i det egna hemmet eller särskilda boendet utförd förenklad undersökning av munhåla, tänder och tandersättningar. Behovet av munhygieninsatser bedöms med utgångspunkt från vad patienten eller personalen kan klara av Munhälsobedömning skall årligen erbjudas den som är berättigad och skall utföras av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare. Utbildningsinsatser riktade till vård- Info till MAS mfl 2005 ver 1.0 6

7 personal individuellt eller i grupp ingår också som en viktig del i den uppsökande verksamheten. Vid munhälsobedömningens genomförande skall någon av de ansvariga bland vårdpersonalen finnas med för att ge information om den boendes allmäntillstånd och speciella problem och för att ta emot de individuella instruktioner som ges. Den som genomför munhälsobedömningen skall vid behov hänvisa till tandläkare eller tandhygienist som är beredd att ta emot patienten för nödvändig tandvård. Munhälsobedömning skall ske årligen Munvårdsutbildningen skall ges årligen till vårdpersonalen. Max 2 timmar per person och år ersätts (se vidare i avtalet) Vidareutbildning av medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS ar) och andra intygsförskrivare. Det finns nu möjlighet för alla som får utfärda intyg om nödvändig tandvård att få sina kunskaper om regelverket, som styr vem som har rätt till intyg, uppfräschat. Tandvårdsenhetens medarbetare, Lena Sundberg, har utbildats för uppgiften och kommer gärna till Er för att berätta om det reviderade regelverket. Lämplig storlek på åhörargruppen är personer. Känner Ni att ett besök av Lena skulle vara värdefullt kan Ni nå henne på tel eller via mailadressen: Info till MAS mfl 2005 ver 1.0 7

8 2 Nödvändig tandvård Enligt 8 a och 15 a tandvårdslagen (1985:125) är den som är berättigad till munhälsobedömning också berättigad till nödvändig tandvård för avgifter som för öppen hälso- och sjukvård (HSA). Nödvändig tandvård skall grundas på ett realistiskt behandlingsbehov. En bedömning skall göras med hänsyn till den enskildes allmäntillstånd och behov. Förebyggande och akuta insatser skall vara prioriterade. Konserverande och protetisk behandling skall förbättra patientens förmåga att kunna äta och tala samt bidra till ett utseende utan, för patienten, besvärande tandluckor. Om allmäntillståndet inte medger mer omfattande tandvård, bör denna istället inriktas på att hålla patienten fri från allvarliga, sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och andra obehag. Om prognosen för en behandling är tveksam, bör tandvården genomföras i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs. Omfattande behandling skall i förväg bedömas av TVE. Den skall bedömas dels utifrån om föreslagen behandling är lämplig med hänsyn till patientens allmäntillstånd och behov, dels om begärt pris är skäligt. Vad som är omfattande behandling bestäms av TVE. Nödvändig tandvård skall utformas enligt de allmänna regler som gäller för övrig tandvård Nödvändig tandvård skall utformas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, med respekt för patientens synpunkter och med hänsyn tagen till patientens medicinska tillstånd. Nödvändig tandvård skall utformas med beaktande av patientens tillstånd och behov Vid utformandet av nödvändig tandvård måste det anläggas en helhetssyn på patientens livssituation och allmäntillstånd. Det är viktigt att patienten inte utsätts för alltför omfattande behandling utan att denna bidrar till en väsentlig förhöjning av livskvalitet och välbefinnande. Nödvändig tandvård skall bidra till att patienten skall kunna tillgodogöra sig födan Förmågan att tillgodogöra sig föda är inte direkt relaterad till tandstatus. Däremot är tänder av betydelse för förmågan att tugga födan, men även andra faktorer än antalet tänder är av betydelse. I samråd med patienten görs en sammanvägning och prövning av dessa faktorer. Kan patienten inte kommunicera själv får bedömningen göras i samråd med vårdpersonal och anhöriga. Nödvändig tandvård innebär ofta anpassning Den nödvändiga tandvården måste anpassas till patientens allmäntillstånd och förutsättningar att klara av behandlingen. Prognosen kan vara försämrad i förhållande till vad som gäller för patienter utan sjukdom och funktionshinder. Tandvård som innebär en sådan anpassning ska ändå utföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Orsakerna till att en individuellt anpassad vårdnivå valts, skall anges i journalen. Nödvändig tandvård skall vara av godtagbar teknisk kvalitet Kan en behandling inte utföras med godtagbar kvalitet på grund av tekniska eller andra svårigheter som är speciellt relaterade till den aktuella patienten, bör en alternativ behandling väljas. Info till MAS mfl 2005 ver 1.0 8

9 Nödvändig tandvård skall bygga på en långsiktig plan En långsiktig behandlingsplan skall finnas för att följa utvecklingen av patientens hälsotillstånd och dennes efterfrågan på och behov av tandvård. Tandvård utförd i flera steg, etapptandvård, kan vara lämplig i många fall. Nödvändig tandvård skall vara förebyggande Eftersom nödvändig tandvård riktar sig till personer som i många fall har svårt att själva klara sin munhygien är det synnerligen viktigt att alla insatser, både preventiva och reparativa, utförs så att den dagliga munvården blir så enkel som möjligt för patient och vårdpersonal. Nödvändig tandvård skall syfta till att minska smärta och infektionstillstånd i munnen I de fall där patientens allmäntillstånd är sviktande kan vårdambitionen behöva inriktas på att åtgärda akuta infektionstillstånd. Vid mindre, symptomfria kroniska infektioner, kan det istället vara motiverat att förlänga observationstiden innan beslut om behandling tas. Nödvändig tandvård kan innehålla protetisk behandling Protetisk terapi utformas på individuella indikationer och med beaktande av patientens allmäntillstånd. Behandlingen skall anses medföra väsentligt förhöjd livskvalitet och välbefinnande. I många fall kan en avvaktande hållning väljas för att få tid till en utvärdering av hur stort vårdbehovet och vårdefterfrågan är. Det är långt ifrån självklart att en äldre person med fysiska eller psykiska funktionshinder upplever t.ex. nya avtagbara proteser som en livskvalitetshöjande åtgärd. En påtaglig skillnad mellan nödvändig tandvård och optimal tandvård är att implantatbehandling inte ingår i nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård bör i många fall utformas efter samråd med ansvarig läkare och/eller ansvarig vårdpersonal Den allmänmedicinska diagnostiken är viktig och läkarkontakter torde således vara nödvändiga vid terapiplanering av svaga patienter. Tandläkaren kan inte förväntas själv avgöra frågor om svaga patienters lämplighet för mer omfattande tandbehandling. Ibland kan detta samråd ersättas med diskussioner med ansvarig vårdpersonal. När skall förhandsbedömning av nödvändig tandvård ske? All nödvändig tandvård som beräknas överstiga kronor skall förhandsbedömas Planeras fast protetik skall denna alltid förhandsbedömas Avtagbar protetik behöver inte förhandsbedömas om övriga behandlingar beräknas understiga kronor. Info till MAS mfl 2005 ver 1.0 9

10 Intyg om nödvändig tandvård Intyg gäller tills vidare, dock med begränsningen att patienten skall vara folkbokförd i Västra Götalandsregionen och tillhör någon av grupperna 1 4, inom kort ändrat till en grupp (N). Felaktigt utfärdade intyg kan dras in. Tandvårdsenheten utgår från att du som vårdgivare är observant och meddelar TVE om du misstänker att ett intyg är utfärdat på felaktiga grunder. Detsamma gäller om någon person kanske borde ha ett intyg. Om du som vårdgivare anser att en patient som inte kommunen har ansvar för skall ha ett intyg är det våra bedömningstandläkare som skall kontaktas, alltså inte MAS:en Intyget skall uppvisas vid varje behandlingsomgång. Om detta inte sker och intyget skulle vara indraget får vårdgivaren stå för kostnaden. Intygen är numrerade och inplastade. Under 2005 kommer intygen att successivt bytas ut till annan layout, exempel nedan. Info till MAS mfl 2005 ver

11 Registrering vid munhälsobedömning Om en person accepterar erbjudandet om munhälsobedömning, skall kommunens behörige handläggare informera den vårdgivare, som regionen har avtal med om respektive boendeenhet, hemtjänstområde eller liknande. Vårdgivaren söker upp patienten i samråd med kommunens personal och utför munhälsobedömningen, ger munhygieninstruktion, informerar personalen om patientens behov och skötsel samt förmedlar kontakten med den vårdgivare som patienten önskar få kontakt med för nödvändig tandvård. Obs! Punkt 6 Tackat nej skall redovisas via hjälp från MAS, boendeansvarig eller annan person som kan få fram uppgiften. Här behöver inte personnummer anges om detta är svårt att få tag på, ange då endast födelseår och initialer. De lokala kanslierna svarar på frågor kring avtal, underlag för fakturering, utbetalning och beställning av blanketter som berör den uppsökande verksamheten. Underlag och fakturor skall sändas till respektive lokalt kansli, adresser se adresslista. Detaljinstruktioner om ifyllandet finns på baksidan av blanketten. Info till MAS mfl 2005 ver

12 Adresslista Regionens Hus Tandvårdsenheten HSS GÖTEBORG fax epost Telefon Bedömningstandläkare: Roland Sundqvist Madeleine Wertsén Regionens Hus Regionens Hus Mariestad Tandvårdsenheten HSS T Göteborg F Lars Lindahl Gunilla Nyrén Avd för käkkirurgi Regionens Hus Kärnsjukhuset Tandvårdsenheten HSS Skövde Göteborg Inger Stenberg Regionens Hus Tandvårdsenheten HSS Göteborg Björn Klock (adress se ovan Tandvårdsenheten ) Övrigt Förfrågningar kring utbetalningar (Nödvändig tandvård och Tandvård som led i en sjukdomsbehandling) och ev. dröjsmål i utbetalningar etc. handhas av Bengt. Övriga frågor kring förhandsbedömningar eller räkningar besvaras av Britta, Hilkka eller Lena. Använd om möjligt e-post, adresser enligt ovan. Info till MAS mfl 2005 ver

13 Lokala kanslierna Frågor kring avtal gällande Uppsökande tandvård och barntandvård ställs till respektive lokalt kansli: 1. Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Orust, Lysekil 2. Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda 3. Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Uddevalla 4. Tjörn, Stenungsund, Ale, Kungälv, Öckerö 5. Göteborg (inkl. nämnderna 11 och 12) 6. Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga 7. Härryda, Mölndal, Partille 8. Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn 9. Falköping, Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Lidköping, Götene 10. Mariestad, Gullspång, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo, Skövde, Tidaholm 1, 2, 3 till lokala kansliet i Uddevalla 4, 5, 7, 11, 12 till Göteborg 6, 8 till Borås 9, 10 till Mariestad Regionens Hus Regionens Hus Regionens Hus Regionens Hus Lokala hälso- och Lokala hälso- och Lokala hälso- och Lokala hälso- och sjukvårdskansliet sjukvårdskansliet sjukvårdskansliet sjukvårdskansliet Box 1726 Box Borås Göteborg Mariestad Uddevalla På de olika regionens hus finns det kontaktpersoner som angetts i andra informationsbrev dit ni sänder material. Info till MAS mfl 2005 ver

14 Tandvårdsenheten Regionens Hus Göteborg Tel Vx Tel , , Fax Info till MAS mfl 2005 ver

1(6) Nödvändig tandvård

1(6) Nödvändig tandvård 1(6) Nödvändig tandvård Den som har rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård. Att en person blivit föremål för uppsökande verksamhet och munhälsobedömning är inte en förutsättning

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Nödvändig tandvård (N)

Nödvändig tandvård (N) 2019-01-04 1(5) Nödvändig tandvård (N) Tandvårdsstödet Nödvändig tandvård, innebär att de personer som omfattas av tandvårdsstödet, kan få tandvård för en patientavgift, som motsvaras av patientavgiften

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska Barn- och ungdomshabilitering Svenska MÅL Målen med Barn- och ungdomshabiliteringens arbete är: att barnet klarar olika aktiviteter och har möjlighet att göra det han eller hon vill i det dagliga livet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 212 Upplysningar om rapportens innehåll: Marianne Förars 1-441322 mobil 7 8875661

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-28 Diarienummer RS 35-2014 Ärende 12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Tomas Andersson Telefon: 076-829 53 02 E-post: tomas.p.andersson@vgregion.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Göran Friman 1. Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) 2011 Göran Friman 2. 2011 Göran Friman 1. 2011 Göran Friman 4. 2011 Göran Friman 3

Göran Friman 1. Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) 2011 Göran Friman 2. 2011 Göran Friman 1. 2011 Göran Friman 4. 2011 Göran Friman 3 Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) Nödvändig tandvård Uppsökande verksamhet inom tandvård Uppsökande verksamhet Munhälsobedömning Munbedömning Uppsökande munhälsovård Uppsökande tandvård / hemtandvård

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:7

Regeringens proposition 2011/12:7 Regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Prop. 2011/12:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning.

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning. Västra Götalands län oktober 2009 Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen?

Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen? Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen? Kemikalier i marken? Vem kollar det? Snacka med miljöskyddsenheten Kan kossan och ponnyn stå i samma bås? Snacka med veterinär- och djurskyddsenheten Vågar

Läs mer

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast (0)23 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Utfärdat

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2014

Gästnattsrapport januari 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com 1 Foto: Lisa Nestorson, Göteborg

Läs mer

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapport 2009:55 Kartläggning av insatser för barn som väer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapportnr: 2009:55 ISSN: 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Law (1985-125) on dental service

Law (1985-125) on dental service SFST Law (1985-125) on dental service Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Rapport: Vilka mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem finns på marknaden och hur ser funktionaliteten ut? 2016-05-17 Maricel

Läs mer

Kommittédirektiv. Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Dir. 2000:65. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000.

Kommittédirektiv. Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Dir. 2000:65. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000. Bilaga 1 Kommittédirektiv Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000. Dir. 2000:65 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med

Läs mer

Tandvårdsreform 1999 2000

Tandvårdsreform 1999 2000 Tandvårdsnämndens kansli Datum 2000-04-12 Dnr Nyhetsbrev nr 1 Tandvårdsreform 1999 2000 Nu har tillsammans levt drygt ett år med den nya tandvårdsreformen och vunnit erfarenheter såväl goda som dåliga.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och artal av indikatorerna i överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg bland de

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Om tandhygienisten ser att du behöver nödvändig tandvård kan du få hjälp att boka en tid hos din tandläkare.

Om tandhygienisten ser att du behöver nödvändig tandvård kan du få hjälp att boka en tid hos din tandläkare. MUNHÄLSOBEDÖMNINGEN Du som har intyg om N-tandvård nödvändig tandvård blir varje år erbjuden en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Det är en tandhygienist som gör en enklare kontroll av dina tänder

Läs mer

SMS-Livräddare 8 Mars 2018 PreHospen Symposium Högskolan Borås. Team PreHospital Samordning Christopher Lundberg

SMS-Livräddare 8 Mars 2018 PreHospen Symposium Högskolan Borås. Team PreHospital Samordning Christopher Lundberg SMS-Livräddare 8 Mars 2018 PreHospen Symposium Högskolan Lägesrapport SMS-Livräddare i VGR SMS-Livräddare (SMSL) i VGR, del av forskningsprojekt. SMSL. finns i Stockholms Läns Landsting, Region Hovedstaden

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Gästnattsrapport maj 2014

Gästnattsrapport maj 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Handikappförbunden är en paraplyorganisation för de flesta handikapporganisationerna i Sverige. Vår vision är ett samhälle för alla, utan hinder. På vår webb

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5)

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I SÄRSKILDA BOENDEN OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN 26 d Avtalet reglerar omfattning och former för kommunen att i vissa fall anlita läkare och

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek Version: 1 Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 OMFATTNING... 3 3 TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET... 3 4 ÅTAGANDE... 3 4.1 Epidemiologisk uppföljning...

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Linköping 2006-10-10 Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Rapport 2006 Maria Andersson Tandvårdsgruppen 1 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2 2. SAMMANFATTNING.. 4 3.

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Borås 27 febr ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 Varför en handlingsplan? 291.664

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND Klimatstrategi Västra Götaland Hittills undertecknad av 67 aktörer Målsättning: 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

GAP-analys Demensriktlinjer Kommunerna i Västra Götaland, svar från Äldreomsorgen

GAP-analys Demensriktlinjer Kommunerna i Västra Götaland, svar från Äldreomsorgen GAP-analys Demensriktlinjer 2017-02-10 Kommunerna i Västra Götaland, svar från Äldreomsorgen Länsresultat utan uppdelning. Kommunalförbundsområde GR 14 29,8 Skaraborgs kommunalförbund 17 36,2 Fyrbodals

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE UPPSÖKANDE VERKSAMHET ÅR 2006

ÖVERENSKOMMELSE UPPSÖKANDE VERKSAMHET ÅR 2006 Dnr HSN 1 74-2005 ÖVERENSKOMMELSE UPPSÖKANDE VERKSAMHET ÅR 2006 1. Parter Denna överenskommelse är sluten mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän och Folktandvården FyrBoDal. Avtalsomfattning

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

Anvisningar Nödvändig tandvård

Anvisningar Nödvändig tandvård Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd 2 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Agne Nihlson Cheftandläkare Lars Gohde Enhetschef

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Företagsamheten 2017 Västra Götalands län

Företagsamheten 2017 Västra Götalands län Företagsamheten 2017 Västra Götalands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006 Finansiell profil Falköpings kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Översikt tandvård för barnoch ungdomar

Översikt tandvård för barnoch ungdomar Översikt tandvård för barnoch ungdomar Allmänt Barn och ungdomar 3-19 år som är folkbokförda i Blekinge kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget Blekinge. Den avgiftsfria

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Trendriktning Distansmöten juni 217-mars 218 5 Trendriktning Hela VGR maj 217 - mars 218 Trend Antal Distansmöten 45 4 Alingsås lasarett 35 3 25 2 15 1 5 Skaraborgs sjukhus NU-Sjukvården Kungälvs sjukhus

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer