Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion."

Transkript

1 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen Gäller från och med Version 1 vgregion.se/tandvardsenheten regionhalland.se/vardgivare > Tandvård 1

2 Innehåll 1 Patientens fria vårdval och avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens Syfte Definitioner Om samverkansavtalet Det fria vårdvalet inom tandvården Allmäntandvård för barn och unga Barn till och med två år Vårdavtal för utomlänsvård Specialisttandvård De gemensamma rutinerna för utomlänsvård Att beakta före behandling Patientavgifter Prislistor och underlag för fakturering Tandvård utanför hemregionen patientens eget vårdval Den fria tandvården för barn och unga patientens eget vårdval Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd patientens eget vårdval Specialisttandvård vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens THS-vård vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens LKG-fall vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens vård Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens Övrig specialisttandvård vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens Fakturering Fakturablanketter När Västra Götalandsregionen ska faktureras När Region Halland ska faktureras Hänvisningar och länkar Västra Götalandsregionen Region Halland Västra Sjukvårdsregionen Bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen

3 1 Patientens fria vårdval och avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens Alla landsting och regioner i Sverige har genom Riksavtalet för Utomlänsvård anslutit sig till Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation Fritt Vårdval som ger patienter rätt att söka planerad vård inom hela landet. Det gäller offentligt finansierad vård i landsting och regioner samt hos privata vårdgivare med vårdavtal. Västra Götalandsregionen och Region Halland samarbetar för att effektivt utnyttja specifik kompetens och vårdresurser för så kallad sällan förekommande tandvård. 2 Syfte Syftet med samverkansavtalet är att internt och externt ge tydliga rutiner kring fakturering vid utomlänsvård inom tandvården både för parterna och för vårdgivarna. 3 Definitioner Hemregion Vårdregion THS-vård LKG-fall Parterna Vårdgivare Barntandvårdspeng Region där patienten är folkbokförd. Region som utför tandvården. Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem (tidigare kallad AFL-vård enligt Allmänna Försäkringslagen). Enligt Tandvårdsförordningen (1998:1338) avses tandvård som kräver sjukhusets resurser eller där patienten har remitterats från sjukvården till vissa specialisttandläkare. Barn med läpp-, käk- och gomdefekter och jämförbara kraniofaciala missbildningar. Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (Halland). Tandläkare eller annan med behörighet att ge utomlänstandvård enligt vårdavtal med patientens hemregion. Avser både Folktandvård och privata vårdgivare som ger utomlänsvård. En på förhand bestämd årlig ersättning till vårdgivare inom den fria tandvården för barn och unga. Vårdgivaren får ersättning för sina listade patienter oberoende av den faktiska behandlingen. Barntandvårdspengens storlek, omfattning och regler för utbetalning bestäms av hemregionen. 3

4 4 Om samverkansavtalet 1 Avtalet ger Västra Sjukvårdsregionen rutiner kring vårdgivarnas ersättningar angående: A. Tandvård utanför hemregionen patientens eget val. 1) Den fria tandvården för barn och unga sidan 5 och sidan 7 2) Specialisttandvård 5.2 sidan 5 3) Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd sidan 7 B. Specialisttandvård utanför hemregionen vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens för sällan förekommande tandvård. 1) THS-vård sidan 8 2) LKG-fall sidan 9 3) Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd sidan 10 4) Övrig specialisttandvård sidan 11 Avtalet omfattar inte tandvård för vuxna patienter som själva bekostar sin vård. Undantag rätt att välja tandläkare vid specialistklinik gäller alla som är folkbokförda i Västra Sjukvårdsregionen, se Parterna är Västra Götalandsregionen (kallat VGR) och Region Halland (kallat Halland). 3 Ekonomi: Inför varje år ska parterna komma överens om priser och regler för fakturering enligt avtalet. Förslag ska efter rekommendation av samverkansnämnden fastställas av parterna. 4 Samarbetsgrupp: Parterna utser en samarbetsgrupp som ska bereda förslag angående nya priser och regler. 5 Tvist: Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska underställas Samverkansnämnden. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras enligt Lag (1999:116) om skiljeförfarande. 6 Avtalstid: Avtalet gäller från till Avtalet förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång. 7 Ändringar under avtalstiden: Samarbetsgruppen har befogenhet att löpande göra administrativa ändringar, vilka ska meddelas till Samverkansnämnden inför varje årsskifte. 4

5 5 Det fria vårdvalet inom tandvården Hemregionens regler gäller vid utomlänsvård. 5.1 Allmäntandvård för barn och unga Alla barn och unga har fri tandvård och rätt att välja vårdgivare i hela Västra Sjukvårdsregionen, antingen inom Folktandvården eller hos privat vårdgivare med vårdavtal. VGR: Fri tandvård till och med det år patienten fyller 24 år Halland: Fri tandvård till och med det år patienten fyller 19 år Barn till och med två år Barn till och med två år ska behandlas i hemregionen av den Folktandvårdsklinik som har områdesansvar för patienten. I Halland får även privata vårdgivare med vårdavtal behandla dessa barn. Undantag görs för akut tandvård där hemregionen faktureras enligt vårdregionens prisnivåer. Faktura för akut behandling i Halland av barn från VGR skickas till: Faktura för akut behandling i VGR av barn från Halland skickas till: Den folktandvårdsklinik i VGR som har områdesansvar för patienten Den folktandvårdsklinik eller privata vårdgivare i Region Halland som har områdesansvar för patienten Vårdavtal för utomlänsvård Vårdgivare i VGR som vill behandla barn (3 19 år) från Halland ska vända sig till: Regionkontoret Halmstad Tandvårdsstrateg Gunnel Håkansson Hälso- och sjukvårdsavdelningen Box HALMSTAD Vårdgivare i Halland som vill behandla barn (3 19 år) från VGR ska fylla i den intresseanmälan som finns på vgregion.se > Vård och hälsa > Tandvård > För vårdgivare > Barn Den kan också beställas från Hälsooch sjukvårdsnämndernas kansli, kontaktuppgifter finns i Bilaga 1. Vårdgivare i Halland som vill behandla patienter (20 24 år) från VGR ska fylla i och skriva ut avtalsformuläret som finns på Tandvårdsenhetens webbplats > Utomlänsvård > Regler för vårdgivare. Det kan också beställas från Tandvårdsenheten. 5.2 Specialisttandvård Alla som är folkbokförda i Västra Sjukvårdsregionen har rätt att välja tandläkare vid specialistklinik inom den offentliga tandvården med de begränsningar som följer av remisskrav inom respektive region. Parternas remissregler får inte diskriminera varandras invånare. För ortodonti ska urvalet göras i hemregionen inom den fria barn- och ungdomstandvården. 5

6 6 De gemensamma rutinerna för utomlänsvård 6.1 Att beakta före behandling Hemregionen har betalningsansvar för behandling. Ansvarsförbindelse från hemregionen krävs om tandvården behöver sjukhusresurser eller avser ortodonti. Förhandsbedömning från hemregionen krävs för vård inom Särskilt Tandvårdsstöd. Bedömningen görs enligt hemregionens regler. Sekretess ska beaktas av både vård- och hemregionen. 6.2 Patientavgifter Nedanstående patientavgifter gäller för THS-vård och vård inom Särskilt Tandvårdsstöd det vill säga när patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården. Patienten har då samma rätt till frikort när betalade patientavgifter når upp till högkostnadstaket under en period av 12 månader. Högkostnadstaket är kronor. VGR: Allmäntandläkare 200 kronor Specialisttandläkare 300 kronor Tandvård av annan än tandläkare 100 kronor Halland: Allmäntandläkare 150 kronor Specialisttandläkare 300 kronor Tandvård av annan än tandläkare 100 kronor För patient som har frikort eller är inneliggande vid sjukhus får ingen patientavgift tas ut. I övrigt se Handläggning av patientavgifter för tandvård med avgifter enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 6

7 6.3 Prislistor och underlag för fakturering Framställningen följer uppdelningen enligt 1 i kapitel 4 Om samverkansavtalet, se sidan Tandvård utanför hemregionen patientens eget vårdval Den fria tandvården för barn och unga patientens eget vårdval Vårdgivare som behandlar patienter mellan 3 och 19 år måste ha vårdavtal med patientens hemregion. Vårdgivare i Halland som behandlar patienter mellan 20 och 24 år måste ha vårdavtal med Västra Götalandsregionen. Vården ersätts enligt hemregionens regler och nivåer för Barntandvårdspengen. Akut utomlänsvård till patienter som inte är listade hos vårdgivaren faktureras hemregionen enligt Folktandvårdens prislista i vårdregionen. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Utförd behandling Ansvarsförbindelse från hemregionen krävs om tandvården behöver sjukhusresurser eller avser ortodonti Fakturor till Halland ska märkas med referensnummer ZZZXXX111 Faktura med bilagor skickas till: Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Regionens hus GÖTEBORG Region Halland Box FAGERSTA Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd patientens eget vårdval Vården faktureras enligt vårdregionens priser. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Förhandsbedömning från hemregionen enligt hemregionens regelverk Intygsnummer vid Nödvändig tandvård (N-tandvård) Intygsnummer vid tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller Funktionsnedsättning (F-tandvård) Sjukdomsgrupp vid tandvård som led i Sjukdomsbehandling (S-tandvård) Fakturor till Halland ska märkas med referensnummer ZZZXXX111 Faktura med bilagor skickas till: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Tandvårdsenheten GÖTEBORG Region Halland Box FAGERSTA 7

8 6.3.2 Specialisttandvård vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens THS-vård vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens Tandvården faktureras enligt Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2015 Bilaga 13A under Dokument i högra marginalen. Narkos och inläggningskostnader faktureras enligt separat överenskommelse med det aktuella sjukhuset. Odontologisk radiologi faktureras enligt: Specialisttandvårdens tandvårdstaxa i Region Halland Folktandvårdens prislistor i VGR Skriftligt utlåtande anses ingå i priserna. Oral kirurgi som anomalikirurgi och annan avancerad kirurgi faktureras enligt Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2015 Bilaga 13 A under Dokument i högra kolumnen. Vårdgivaren ska dra av mottagna patientavgifter från sina ersättningskrav. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Kopia på hemregionens ansvarsförbindelse Betalade patientavgifter alternativt patientens frikortsnummer med giltighetstid Om patienten har frikort eller är inneliggande på sjukhus och därför inte ska betala patientavgift Epikris eller journalkopia Fakturor till Halland ska märkas med referensnummer ZZZXXX111 Faktura med bilagor skickas till: Folktandvården Västra Götaland FE GÖTEBORG Region Halland Box FAGERSTA Mottagaren bedömer fakturan och begär vid behov in kompletterande uppgifter. Epikrisen/journalkopian ska förstöras. Fakturan skickas vidare för betalning eller annan åtgärd. 8

9 LKG-fall vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens Tandvården faktureras enligt Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2015 Bilaga 13C under Dokument i högra marginalen. LKG-vård av barn upp till tre år som remitterats av Plastikmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska faktureras separat för sjukvårdsdel och odontologisk del. LKG-vård av barn över tre år faktureras hemregionen enligt vårdregionens prisnivåer. Narkos och inläggningskostnader faktureras enligt separat överenskommelse med det aktuella sjukhuset. Odontologisk radiologi faktureras enligt: Specialisttandvårdens tandvårdstaxa i Region Halland Folktandvårdens prislistor i VGR Skriftligt utlåtande anses ingå i priserna. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Kopia på hemregionens ansvarsförbindelse Fakturor till Halland ska märkas med referensnummer ZZZXXX111 Faktura med bilagor skickas till: Folktandvården Västra Götaland FE GÖTEBORG Region Halland Box FAGERSTA 9

10 Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens Tandvården faktureras enligt vårdregionens prislista: VGR: Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd; se 7.1. Halland: Folktandvården och specialisttandvården Region Halland Tandvårdstaxa Narkos och inläggningskostnader faktureras enligt separat överenskommelse med det aktuella sjukhuset. Odontologisk radiologi faktureras enligt: Specialisttandvårdens tandvårdstaxa i Region Halland Folktandvårdens prislistor i VGR Skriftligt utlåtande anses ingå i priserna. Vårdgivaren ska dra av mottagna patientavgifter från sina ersättningskrav. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Förhandsbedömning från hemregionen enligt hemregionens regelverk Betalade patientavgifter alternativt patientens frikortsnummer med giltighetstid Om patienten har frikort eller är inneliggande på sjukhus och därför inte ska betala patientavgift Intygsnummer vid Nödvändig tandvård (N-tandvård) Intygsnummer vid tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller Funktionsnedsättning (F-tandvård) Sjukdomsgrupp vid tandvård som led i Sjukdomsbehandling (S-tandvård) Fakturor till Halland ska märkas med referensnummer ZZZXXX111 Faktura med bilagor skickas till: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Tandvårdsenheten GÖTEBORG Region Halland Box FAGERSTA 10

11 Övrig specialisttandvård vid avtalsparternas utnyttjande av specifik kompetens Tandvården faktureras enligt vårdregionens prislista: VGR: Folktandvårdens Prislista specialisttandvård; 7.1 Halland: Folktandvården och specialisttandvården Region Halland Tandvårdstaxa Narkos och inläggningskostnader faktureras enligt separat överenskommelse med det aktuella sjukhuset. Odontologisk radiologi faktureras enligt: Specialisttandvårdens tandvårdstaxa i Region Halland Folktandvårdens prislistor i VGR Skriftligt utlåtande anses ingå i priserna. Oral kirurgi som anomalikirurgi och annan avancerad kirurgi faktureras enligt Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2015 Bilaga 13A under Dokument i högra marginalen. Vårdgivaren ska dra av mottagna patientavgifter från sina ersättningskrav. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Kopia på hemregionens ansvarsförbindelse Betalade patientavgifter alternativt patientens frikortsnummer med giltighetstid Om patienten har frikort eller är inneliggande på sjukhus och därför inte ska betala patientavgift Fakturor till Halland ska märkas med referensnummer ZZZXXX111 Faktura med bilagor skickas till: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Tandvårdsenheten GÖTEBORG Region Halland Box FAGERSTA 11

12 6.4 Fakturering Vårdregionen ska fakturera hemregionen när vården är slutförd eller inom sex månader. Faktura som inkommer därefter ersätts inte. Betalningsvillkor 30 dagar, ingen faktureringsavgift. Anmärkning mot faktura ska göras inom 30 dagar efter mottagandet. Patientavgifter ska dras av från ersättningskraven. 6.5 Fakturablanketter När Västra Götalandsregionen ska faktureras Folktandvården ska följa T4:s särskilt upplagda betalningsmodeller för Nödvändig tandvård (N-tandvård), tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller Funktionsnedsättning (F-tandvård) samt tandvård som led i Sjukdomsbehandling (S-tandvård). Privata vårdgivare ska bara använda de nationella, tredelade blanketterna Tandvårdsräkning och Samlingsräkning som beställs från Tandvårdsenheten via telefon eller e-post. Detta trots att privata vårdgivare inom Västra Götaland fakturerar elektroniskt via Fakturaportalen. Tandvårdsräkningen innehåller fält för bedömningsnummer, frikort, intyg med mera samt fält för övriga patientuppgifter det vill säga allt som behövs för att kunna handlägga ärendet snabbt och effektivt. - Fyll alltid i patientens intygsnummer alternativt någon av sjukdomsgrupperna S1 S20. - Om det gäller en delräkning ska det anges under Anmärkning. - Skicka in den vita och gula delen till Tandvårdsenheten behåll den rosa delen. - Blanketterna måste vara fullständigt ifyllda, och får inte kompletteras med vårdgivarens egen fakturablankett. Ofullständiga eller felaktiga räkningar skickas tillbaka. Koppla tandvårdsräkningar till en samlingsräkning även när det bara finns en räkning. Det är samlingsräkningens nummer som blir det referensnummer som anges på utbetalningsavin. Detta underlättar identifieringen av insänt material och säkrar att vårdgivaren snabbt får sin utbetalning för alla aktuella tandvårdsräkningar När Region Halland ska faktureras Tandvårdsfakturor kan kompletteras med vårdgivares egna fakturablanketter, men måste innehålla alla uppgifter som krävs för effektiv hantering. Samlingsfaktura krävs inte, utan vårdgivaren kan skicka flera fakturor samtidigt. Vid N-tandvård (Nödvändig tandvård) ska intygsnumret anges. Vid F-tandvård (tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller Funktionsnedsättning) ska intygsnumret anges. Vid S-tandvård (tandvård som led i Sjukdomsbehandling) ska den aktuella sjukdomsgruppen anges. Alla fakturor till Halland ska märkas med referensnummer ZZZXXX

13 7. Hänvisningar och länkar 7.1 Västra Götalandsregionen Tandvårdsenheten Regler för Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland > Särskilt Tandvårdsstöd > Regler och Ersättningslista Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd > Särskilt Tandvårdsstöd > Regler och Ersättningslista Folktandvårdens Prislista allmän tandvård > Vad kostar det? > Dokument > Prislista vanlig tandvård Folktandvårdens Prislista specialisttandvård > Vad kostar det? > Dokument > Prislista specialisttandvård Ansvarsförbindelse mellan VGR & Halland för utomlänsvård inom tandvården > Utomlänsvård > Regler för vårdgivare 7.2 Region Halland Tandvårdsenheten > Tandvård Folktandvården Region Halland Tandvårdstaxa > Tandvård > Dokument och länklista > Tandvårdstaxan Ansvarsförbindelse mellan VGR & Halland för utomlänsvård inom tandvården > Tandvård > Dokument och länklista 7.3 Västra Sjukvårdsregionen Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2015 Bilaga 13A-B under Dokument i högra marginalen 13

14 Bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen De fyra kontoren inom kansliet ger service åt Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder (HSN) med nedanstående geografiska ansvarsområden. 1. Göteborgs HSN: Göteborg 2. Norra HSN: Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 3. Södra HSN: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark 4. Västra HSN: Lilla Edet, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale, Öckerö, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås 5. Östra HSN: Essunga, Grästorp, Vara, Lidköping, Götene, Skara, Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda Kontoret i Göteborg ansvarar för nämndområdena 1 och 4 Kontoret i Uddevalla ansvarar för nämndområde 2 Kontoret i Borås ansvarar för nämndområde 3 Kontoret i Mariestad ansvarar för nämndområde 5 Kontoren har gemensam postadress i Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Regionens Hus GÖTEBORG

15 15

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Lex Maria 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget - en sammanfattning inför åtgärdsplanen i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Samverkan mellan Försäkringskassan i Västra Götaland och Västra Götalandregionen Inledning

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1 Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering...

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Vårdlokaler - Information till stöd för miljökontorens tillsyn. December 2002 med rättelse oktober 2006

Vårdlokaler - Information till stöd för miljökontorens tillsyn. December 2002 med rättelse oktober 2006 Vårdlokaler - Information till stöd för miljökontorens tillsyn. December 2002 med rättelse oktober 2006 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Vilka lokaler eller verksamheter gäller det?.......................................

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning:

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning: 1.6 (1)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 R utinbeskr ivningar 1.6 (2)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 1.6 (3)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 Innehåll

Läs mer

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd Dnr HSS2012-0156 Regelbok för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2014 Reviderad den 28 april 2014 1. INLEDNING...4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret...4 Nytt it-stöd...4 Frågor,

Läs mer

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Ljuskällor 2012 n Jäderberg 10120 Sista anbudsdag: 2012-02-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Annonsförmedlingstjänster

Annonsförmedlingstjänster Förfrågningsunderlag 2011-03-15 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Annonsförmedlingstjänster Peter Svensson 10059 Sista anbudsdag: 2011-04-26 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag. psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder

Avtal. Region Skåne. Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag. psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder Avtal mellan Region Skåne och Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag om psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder inom sektor 4 omfattar kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp

Läs mer