Sjukfallskartläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukfallskartläggning"

Transkript

1 December (40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren Seppo Kerola Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Henrik Mäkinen

2 December (40) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 GENOMFÖRANDE - METOD OCH TEKNIK... 5 INFORMATION OM SJUKFRÅNVARON... 5 VÄSTRA GÖTALAND... 6 GÖTEBORG FYRBODAL SJUHÄRAD SKARABORG Kontakta gärna oss! För information och dialog kontakta ditt lokala Försäkringskontor. Växel Kontakta oss för visning av Sjukfallskartläggningen.

3 December (40) Sammanfattning Försäkringskassan i Västra Götaland har i samverkan med Försäkringskassan Skåne under hösten 2006 gjort en sjukfallskartläggning. Detta är fjärde året som Västra Götaland gör denna typ av kartläggning. Syftet är att öka kunskapen om våra längre sjukfall. Information från denna typ av kartläggningar blir också värdefull för Försäkringskassans dialog med arbetsgivare, Arbetsmiljöverket, sjukvård, Arbetsförmedling och andra aktörer i samhället. Under hösten 2003 gjordes sjukfallskartläggningar i både Västra Götaland och Skåne. För att ge möjlighet till jämförelser och att ta tillvara varandras erfarenheter har kartläggningarna sedan 2004 gjorts i samverkan med Försäkringskassan i Skåne. Denna typ av kartläggningar genomfördes också i de tidigare län som nu bildar Västra Götaland. Sjukfallskartläggningen ger en ögonblicksbild av de sjukfall som den 1 oktober 2006 pågått i minst 60 dagar. Vid tolkning av resultaten är det viktigt att komma ihåg att det sjukskrivningsmönster som redovisas är det som gällde just den 1 oktober Vidare bör man notera att sjukfall som understiger 60 dagar utgör en stor andel av det totala antal sjukfall som handläggs på Försäkringskassan. Kartläggningen ger därmed främst en bild av de längre sjukfallen. När det gäller jämförelser får vi i år möjlighet att göra direkta jämförelser med 2004 och 2005 års kartläggningar och till stora delar även med 2003 års kartläggning. Detta ger oss en möjlighet att följa utvecklingen av pågående sjukfall. Genom samverkan med Skåne får vi också möjlighet att göra jämförelser mellan dessa båda län som tillsammans avseende invånare utgör nästan 30 procent av riket. Det finns liksom vid förra årets kartläggning ganska stora skillnader mellan länets olika områden och kommuner. Den minskning av det totala antalet fall som vi kunnat konstatera under året bekräftas också av denna kartläggning. I jämförelse med 2005 års kartläggning har antalet sjukfall som är längre än 60 dagar minskat med ca 9 procent i Västra Götaland. Mellan 2003 och 2004 års kartläggning var minskningen 20 procent och mellan 2004 och 2005 var den 14 procent. Den totala minskningen av antal kartlagda sjukfall mellan åren 2003 och 2006 är 37 procent. Det samlade resultatet från årets kartläggning liknar i mycket resultatet vid föregående års kartläggning. Antalet fall minskar fortsatt och psykisk ohälsa utgör en stor andel av sjukskrivningarna. Andelen arbetslösa har minskat från 25 till 23 procent och andelen privatanställda har ökat från 33 till 35 procent jämfört med Årets kartläggning visar således att nästan var fjärde sjukskriven saknar anställning att återgå till.

4 December (40) Diagnoser kopplade till psykisk ohälsa är, liksom var fallet 2004 och 2005, den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland de nu kartlagda sjukfallen. I 2003 års kartläggning var besvär från rörelseorganen den största enskilda diagnosgruppen. Ytterligare analyser av kartläggningen kommer att göras avseende jämförelser med 2003 års kartläggning och jämförelser av sjukskrivningsmönster i Västra Götaland och Skåne. I flera rapporter om sjukskrivningar och ohälsa från Försäkringskassan, kan regionala och kommunala skillnader delvis förklaras av omständigheter som har att göra med: Befolkningssammansättning, till exempel köns- och åldersfördelning. Socioekonomisk situation, inkomst- och utbildningsnivå. Arbetsmarknadsstruktur, arbetslöshetsnivå, bransch och sektor. Bakgrund och syfte Försäkringskassan Västra Götaland har genomfört en kartläggning av sjukfall under oktober månad Den ger en ögonblicksbild över pågående sjukfall som varat i minst 60 dagar och längre. Totalt omfattar kartläggningen sjukfall att jämföra med sjukfall vid den kartläggning som genomfördes 20 augusti 2003, sjukfall vid 2004 års kartläggning och sjukfall för Försäkringskassan ska arbeta aktivt för att minska den ersatta sjukfrånvaron. En av åtgärderna består i att arbeta förebyggande, genom att sprida kunskap samt analysera och informera om sjukfrånvarons utveckling. Att påverka attityder hos arbetsgivare, vårdgivare, allmänheten och andra parter i samhället är ett annat viktigt uppdrag inom det förebyggande arbetet. Informationen från kartläggningen blir värdefull i Försäkringskassans dialoger regionalt och lokalt med: Västra Götalandsregionen Politiker och tjänstemän i Hälso- och sjukvårdsnämnder Näringslivet Arbetsmiljöverket Arbetsförmedlingen Kommunerna Arbetsgivare Fackliga organisationer

5 December (40) Genomförande - metod och teknik Under oktober månad 2006, registrerades sjukfall som den 1 oktober 2006 varit pågående längre än 60 dagar utifrån följande variabler: Boendekommun/stadsdel Sjukanmälningsdatum Kön Ålder Sysselsättning Arbetsgivare Anmäld arbetsskada Vårdgivare Sjukskrivande vårdgivare Sjukskrivande läkare (pilotprojekt på fyra vårdcentraler) Läkare önskar kontakt Diagnos Sjukskrivningsgrad Sjukskrivningens längd Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Utöver ovanstående variabler har Försäkringskassan haft möjlighet att lägga till uppgifter som löpande registreras i sjukfallen såsom uppgift om inkomna rehabiliteringsutredningar och genomförda avstämningsmöten. Uppgifter om sjukfall som pågått i minst 60 dagar har tagits fram via Försäkringskassans handläggningsregister. Uppgifterna i sjukfallen har huvudsakligen hämtats från ärendehanteringssystemet (ÄHS). Uppgifter har sedan matats in i ett särskilt program och data har sedan konverteras till tabeller och diagram (excel). Resultatet av kartläggningen som nu kan presenteras innehåller endast avidentifierade uppgifter utifrån ovan beskrivna registrering av pågående sjukfall. Det går således inte att ta fram uppgifter rörande enskilda personer. Information om sjukfrånvaron För mer information om sjukfrånvaro och ohälsa, hänvisas till Försäkringskassans webbplats,

6 December (40) Västra Götaland Nedan följer kommentarer till presentationen av resultaten från kartläggningen av sjukfall som pågick den 1 oktober Vid tolkning av resultaten är det viktigt att komma ihåg att uppgifterna i materialet bygger på en ögonblicksbild av de sjukfall som pågått minst 60 dagar. I rapporten presenteras hur resultatet av kartläggningen ser ut för hela Västra Götalands län (VG) samt för de geografiska områdena Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg. Motsvarande uppgifter går även att ta fram på kommunnivå och utifrån de indelningar som sjukvården använder sig av (primärvårsdområden och Hälso-och sjuvårdsnämndernas geografiska områden). Diagnosgrupper Västra Götaland 23% 0% 3% 1% 4% 1% 38% 30% Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Den psykiska ohälsan är liksom vid 2005 års kartläggning den diagnosgrupp som står för den största andelen, 38 procent. Om man ser till antalet sjukfall så minskar det även för psykisk ohälsa och andelen av totala antalet sjukfall är oförändrat från I 30 procent (31 procent 2005) av sjukfallen är det besvär från rörelseorganen som är orsak till sjukskrivning. Andelen sjukfall med hjärtoch kärlsjukdomar och missbruk/beroende står liksom föregående år för 3 respektive 1 procent av sjukfallen. Om man ser till totala antalet sjukfall så har de minskat med ca 8 procent jämfört med 2005 års kartläggning.

7 December (40) Antal Ar ICD 10 grupp Totalt 4 4 Andningsorganens sjukdomar J00-J Blod- och immunologiska sjukdomar D50-D Cirkulationsorganens sjukdomar I00-I Endokrina sjukdomar E00-E Faktorer av betydelse för kontakter med hälso- och sjukv Z00-Z Graviditet, förlossning och barnsängstid O00-O Hudsjukdomar L00-L Infektionssjukdomar A00-B Matsmältningsorganens sjukdomar K00-K Medfödda missbildningar Q00-Q Muskuloskeletala sjukdomar M00-M Neurologiska sjukdomar G00-G Psykiska sjukdomar och beteendestörningar F00-F Sjukdomar i urin- och könsorganen N00-N Skador och förgiftningar S00-T Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd R00-R Tumörer C00-D Vissa perinatala tillstånd P00-P96) Yttre orsaker till sjukdom och död V01-Y Ögonsjukdomar H00-H Öronsjukdomar H60-H Totalt Liksom vid förra årets kartläggning har vi möjlighet att ta fram uppgifter om diagnos på detaljerad nivå genom att de diagnoskoder som sjukskrivande läkare anger på varje läkarintyg också är de som registrerats i kartläggningen. Detta ger också en större säkerhet i kartläggningen. För att kunna göra jämförelser har ovanstående diagnoskoder även översatts till de grupper som användes i 2003 års kartläggning(se nedan). Koderna grundar sig på det särskilda klassificeringssystem av diagnoser, benämnt ICD 10, som används. Med hjälp av detta får vi en mycket god kunskap om vilka sjukdomstillstånd som leder till sjukskrivning. Ovan är diagnoskoderna indelade i grupper men det finns även möjlighet att ta fram specifika diagnoser. Diagnosgrupp Kvinna Man Antal totalt Hjärt-/kärlsjukdomar 39 % 61 % 803 Magtarmsjukdomar 56 % 44 % 190 Maligniteter 64 % 36 % 1065 Missbruk och beroende 64 % 36 % 261 Psykisk ohälsa 68 % 32 % 9525 Rörelseorganen 61 % 39 % 7635 Övriga sjukdomar 56 % 44 % 5974 Uppgift saknas 4 Totalt antal Procentuell fördelning 62 % 38 % 100 %

8 December (40) I fördelningen av sjukfallen finns det en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnorna svarar för 62 procent av sjukfallen och männen för 38 procent. Fördelningen skiljer sig inte mycket i jämförelse med förra årets kartläggning eller andra undersökningar. När det gäller fördelningen mellan kvinnor och män kan man liksom föregående år se att kvinnor har en större andel bland sjukfallen med psykisk ohälsa medan männen dominerar när det gäller hjärt- kärlsjukdomar. Diagnosgrupper år Västra Götaland 22% 0%1% 1% 4% 19% 53% Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Den psykiska ohälsans andel av sjukskrivningarna är störst bland unga, 53 procent, och då särskilt för unga kvinnor, 58 procent. Om man därtill ser till gruppen unga arbetslösa är den psykiska ohälsans andel av sjukskrivningarna så hög som 62 procent.

9 December (40) Vårdgivare Västra Götaland 37% 5% 14% 1% 11% 7% 0% 25% Företagshälsovård Missbruksmottagning Privata Psykiatrisk öppenvård Sjukhus Utländska vårdgivare Vårdcentral, offentlig Vårdcentral, privat Andelen sjukfall som sjukskrivits vid vårdcentral är 42 procent, sjukhus 25 procent och företagshälsovård 14 %. Det finns stora variationer mellan olika kommuner om man ser på fördelning av sjukskrivande vårdgivare vilket främst beror på vilket utbud av olika vårdgivare som finns på orten. Fördelningen av sjukfall mellan olika vårdgivare överensstämmer väl med tidigare kartläggningar.

10 December (40) Sjukskrivningsgrad Västra Götaland 1/4 12% 3/4 7% 1/2 22% 1/1 59% I mars 2003 lade regeringen fram en proposition (2002/03:89) om förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet. I denna lades fast att fokus ska sätts på kvarvarande arbetsförmåga istället för arbetsoförmåga. Deltidssjukskrivning ska vara norm och användas istället för heltidssjukskrivning när det är möjligt. Sjukfallskartläggningen bekräftar en fortsatt ökning av andelen partiella sjukskrivningar. Vid 2003 års kartläggning var andelen partiellt sjukskrivna 31 procent att jämföra med 35 procent 2004, 38 procent 2005 och 41 procent i årets kartläggning. Vi tror att de insatser som gjorts, främst dialog med vårdgivare och arbetsgivare, är det som lett till ökningen av andelen partiellt sjukskrivna. Arbetsgivarnas skyldighet att medfinansiera sjukpenning för heltidssjukskrivna kan även ha stimulerat arbetsgivarna att erbjuda lösningar för deltidssjukskrivning. Lagen om särskild sjukförsäkringsavgift trädde i kraft 1 januari 2005 och medfinansieringen upphörde 1 november Liksom vid förra årets kartläggning är kvinnor partiellt sjukskrivna i högre grad än männen, 43 respektive 37 procent. Andelen partiella sjukskrivningar ökar dock för båda könen. När man ser på hur olika vårdgivare använder sig av partiell sjukskrivning framgår att företagshälsovården i högre grad sjukskriver partiellt, 61 procent, jämfört med privatläkare 43 procent, vårdcentraler 42 procent, och sjukhus 34 procent. Här ska man dock beakta att sjukskrivna som samtidigt saknar anställning är den grupp där heltidssjukskrivning klart dominerar och de är ju inte heller anslutna till företagshälsovården. Dock är företagshälsovården den vårdgivare som även med bortseende av gruppen arbetslösa använder partiell sjukskrivning mest. Skillnaden jämfört med vårdcentraler blir dock inte så stor i en sådan beräkning. Om man bortser från gruppen arbetslösa är andelen partiellt sjukskrivna totalt sett så hög som 49 procent.

11 December (40) Sjukskrivningsgrad Arbetslösa Västra Götaland 1/2 8% 1/4 2% 3/4 2% 1/1 88% Bland arbetslösa sjukskrivna är endast 12 procent partiellt sjukskrivna. Avseende arbetslösa har någon större förändring av deltidssjukskrivningen inte skett Detta får betraktas som anmärkningsvärt då bedömningen av arbetsförmågans nedsättning för arbetslösa ska göras utifrån varje på arbetsmarknaden förekommande arbete.

12 December (40) Sysselsättning Västra Götaland Anställd statligt 6% Anställd region/landsting 7% Övrigt (stud och uppdragstagare) 0% Arbetslös 23% Anställd privat 37% Anställd kommun 23% Egen företagare 4% Av de undersökta fallen arbetade drygt 41 procent inom privat sektor (privatanställda, egenföretagare och övriga) och 36 procent inom offentlig sektor (stat, kommun och landsting). Andelen arbetslösa är 23 procent. I åldersgruppen år, är andelen arbetslösa så hög som 47 procent. I jämförelse med 2003 har andelen arbetslösa ökat från 20 procent till 23 procent medan privatanställda minskat från 42 procent till 35 procent. Om man ser till antal fall så minskar dessa i alla sysselsättningsgrupper. Antalet fall för arbetslösa minskar dock mer än antalet fall för privat resp. offentligt anställda. Sysselsättning Minskning Arbetslösa Offentligt anställda Privat anställda Om man bortser från arbetslösa och övriga anställningsformer blir fördelningen att 52 procent av de sjukskrivna arbetar inom privat sektor medan 48 procent arbetar inom offentlig sektor. Det kan jämföras med 2003 års fördelning som var 58 procent inom privat sektor respektive 42 procent i offentlig sektor. Enligt siffror från SCB som togs fram i samband med 2003 års kartläggning arbetade 65 procent av de anställda i Sverige inom privat sektor. Liksom förra året visar kartläggningen således på en fortsatt överrepresentation av anställda inom offentlig sektor respektive en underrepresentation av anställda inom privat sektor. Denna över- respektive underrepresentation har förstärkts i jämförelse med Dock har inte hänsyn tagits till skillnader i åldersfördelning mellan offentligt och privat anställda.

13 December (40) Gruppen arbetslösa är dock den grupp som är mest överrepresenterad i kartläggningen. Den totala arbetslösheten i Västra Götaland var i oktober ,8 procent medan andelen arbetslösa i kartläggningen är 23 procent. Detta innebär således att var fjärde som varit sjukskriven längre än 60 dagar saknar ett arbete att återgå till. Sjukpenningkostnad Diagnosgrupper Månadsbelopp Uppgift saknas Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Totalt Ovanstående tabell visar sjukpenningkostnaden fördelat på diagnosgrupper. Den totala sjukpenningkostnaden för de kartlagda fallen var knappt 293 mkr/månad (brutto). Beräkningen är gjord utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten i varje enskilt ersättningsfall. Här kan man då vidare konstatera att enbart samhällets sjukpenningkostnad för den psykiska ohälsan uppgår till nästan 110 mkr/månad i Västra Götaland. Den minskning av antalet sjukfall som skett jämfört med 2005 innebär en minskning av månadskostnaden för sjukpenning på ca 15 mkr per månad i Västra Götaland. Den procentuella minskningen av kostnaden är ca 5 procent, medan antalet sjukfall minskat med ca 9 procent. En förklaring till denna skillnad är att det s.k. taket för sjukpenning höjts från 7,5 till 10 basbelopp. I detta sammanhang bör dock noteras att vi haft en ökning av antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) och som inte ingår i denna kartläggning.

14 December (40) Göteborg Göteborgsområdet Med Göteborgsområdet avses här Göteborg med kranskommuner (Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö). Göteborg är endast Göteborgs kommun. Årets kartläggning omfattade sjukfall för Göteborgsområdet och 7482 för Göteborg, vilket innebär en minskning med 10 respektive 11 procent mot föregående år. Jämfört med motsvarande siffror för år 2004 är minskningen ännu större, 24 respektive 25 procent. Diagnosgrupper 23% 0% 3% 1% 4% 2% 40% 27% Göteborgs kommun Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar För både Göteborgsområdet och Göteborg är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken i långa sjukfall, 41 respektive 40 procent. Fördelningen av de olika diagnosgrupperna är ungefär desamma som föregående år, med en viss minskning (från 42 till 40 procent) i Göteborg av andelen psykisk ohälsa. Liksom tidigare varierar dock fördelningen av sjukfallen på olika diagnosgrupper i olika kommuner eller stadsdelar. Som exempel kan nämnas att andelen psykisk ohälsa i SDN Majorna utgör 53 procent av fallen och i SDN Kärra-Rödbo 37 procent.

15 December (40) Kvinnorna har en större andel av alla registrerade sjukfall, 62 procent i Göteborgsområdet. De har också en högre andel av psykisk ohälsa jämfört med männen. För Göteborgsområdet uppgår andelen psykisk ohälsa hos kvinnorna till 44 procent mot 36 procent för männen. Motsvarande siffror för Göteborg är 43 procent för kvinnorna och 37 procent för männen. Göteborgs kommun >= 60 Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Psykisk ohälsa är en stor orsak till långtidssjukskrivning i åldersgruppen år. För Göteborgsområdet och Göteborg var andelen 56 respektive 55 procent. Andelen med psykisk ohälsa är ännu större bland unga arbetslösa. Av de arbetslösa sjukskrivna år i både Göteborgsområdet och Göteborg är 69 procent sjukskrivna för psykisk ohälsa.

16 December (40) Sjukskrivningsgrad Göteborgs kommun 1/4 12% 3/4 7% 1/2 22% 1/1 59% De partiella sjukskrivningarnas andel har ökat kontinuerligt och utgör för Göteborgsområdet 41 procent och för Göteborg 42 procent. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffra för Göteborg 1998 var 25 procent. Det är stora variationer när det gäller andelen partiellt sjukskrivna beroende på sysselsättning eller bostadsort. Som exempel kan nämnas att bland arbetslösa är andelen endast 11 procent medan den i gruppen egna företagare är 59 procent. I SDN Bergsjön var 28 procent partiellt sjukskrivna medan motsvarande siffra för SDN Älvsborg är 53 procent.

17 December (40) Vårdgivare Göteborgs kommun 3% 16% 28% 2% 0% 21% 24% 6% Företagshälsovård Missbruksmottagning Privata Psykiatrisk öppenvård Sjukhus Utländska vårdgivare Vårdcentral, offentlig Vårdcentral, privat Både för Göteborgsområdet och Göteborg är sjukskrivningar av läkare på vårdcentral vanligast förekommande. Undantag finns beträffande de centrala stadsdelarna i Göteborgs stad och även för några stadsdelar i väster. I dessa stadsdelar är det istället de privata vårdgivarna som står för flest antal sjukskrivningar.

18 December (40) Sysselsättning Göteborgs kommun 23% 4% 1% 22% 7% 8% 35% Anställd kommun Anställd privat Anställd region/landsting Anställd statligt Arbetslös Egen f öretagare Övrigt (stud och uppdragstagare) Den största andelen sjukskrivna i Göteborg, 37 procent, arbetar i offentlig verksamhet (stat, kommun, region). 35 procent av de sjukskrivna är privatanställda och 23 procent är arbetslösa. I åldersgruppen år är andelen arbetslösa mycket högre (42 %).

19 December (40) Fyrbodal I Fyrbodal ingår kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Grästorp, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Sjukfallskartläggningen omfattar i Fyrbodal sjukfall vilket motsvarar ca 20 procent av den totala kartläggningen i Västra Götaland. Antalet sjukfall i Fyrbodal var vid fjolårets kartläggning. Detta innebär att det skett en minskning av antalet sjukfall > 60 dagar med drygt 12 procent. Minskningen är betydligt högre än för länet i sin helhet (8,6 procent). I nedanstående presenteras ett urval av bilder från årets kartläggning med kommentarer kring området och jämförelser med Västra Götaland. Kommun Diff i % Bengtsfors % Dals-Ed % Färgelanda % Grästorp % Lilla Edet % Lysekil % Mellerud % Munkedal % Orust % Sotenäs % Strömstad % Tanum % Trollhättan % Uddevalla % Vänersborg % Åmål % Av tabellen ovan framgår utvecklingen av antal fall mellan 2005 och Här framgår ganska stora variationer mellan områdets kommuner. Stora minskningar av antalet fall ses i Grästorp, Tanum och Mellerud. Ytterligare tre kommuner har minskningar som överstiger 20 procent. I Strömstad och Bengtsfors har antalet fall ökat, om än marginellt.

20 December (40) Diagnosgrupper Fyrbodal 24% 3% 1% 4% 1% 35% 32% Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Fördelningen mellan de tre stora diagnosgrupper är i Fyrbodal exakt densamma som under Detta innebär att den stora minskning av antal fall som skett under senaste året har fördelats sig jämnt mellan de olika diagnosgrupperna. Fördelningen av diagnoser ser i stort ut samma över alla kommuner i Fyrbodal. En del avvikelser kan dock ses från mönstret där exempelvis 40 procent av sjukskrivningarna i Mellerud beror på psykisk ohälsa. Motsvarande andel för Strömstad är så låg som 25 %. Även Färgelanda och Grästorp har en låg andel psykisk ohälsa som orsak till sjukskrivning (28 procent). I gruppen arbetslösa beror hela 46 procent av sjukfallen på psykisk ohälsa.

21 December (40) Diagnosgrupper Fyrbodal år 27% 1%1% 2% 45% 24% Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Den psykiska ohälsans andel av sjukskrivningarna är störst bland unga. Närmare varannan sjukskrivning i åldersgruppen beror på psykisk ohälsa. Jämfört med 2005 har dock antalet sjukfall för unga minskat med 18 procent och utgör nu en mindre andel än tidigare. Kön Man 37% Kvinna 63% Fördelningen mellan kvinnor och män är i stort densamma i Fyrbodal som för länet i sin helhet. I Fyrbodal är fördelningen 63 procent kvinnor (i VG 62 procent) och 37 procent män (i VG 38 procent). Liksom har kunnat konstateras vid föregående års kartläggning så finns det för just fördelning mellan kön ganska små variationer både i länet i stort liksom inom mindre geografiska områden.

22 December (40) Sjukskrivningsgrad Fyrbodal 1/4 12% 3/4 7% 1/2 22% 1/1 59% I Fyrbodal är andelen sjukfall med partiell sjukskrivning 41 procent. Andelen partiella sjukskrivningar har successivt ökat under senare år och var vid 2004 års kartläggning 34 procent. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% 65% Bengtsfors Dals-Ed 60% 60% 57% 52% 64% 57% 57% Färgelanda Grästorp Lilla Edet Lysekil Mellerud Munkedal Orust 51% 63% 57% 59% 56% 64% 66% Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Om man tittar närmare på området kan man se att andelen partiella sjukskrivningar i Fyrbodal varierar mellan 26 procent (Bengtsfors) och 49 procent (Sotenäs). Skillnader i partiell sjukskrivning mellan olika kommuner brukar ofta kunna förklaras av skillnader i hur stor andel av de sjukskrivna som samtidigt är arbetslösa. Liksom tidigare undersökningar visat så är andelen partiella sjukskrivningar bland arbetslösa anmärkningsvärd låg, 12 procent i VG och 11 procent i Fyrbodal. I Sotenäs utgörs 22 procent av antalet fall av arbetslösa medan motsvarande siffra för Bengtsfors är hela 38 procent. Detta är den huvudsakliga orsaken till skillnaden mellan dessa kommuner när man tittar på andel partiell sjukskrivning. 3/4 1/4 1/2 1/1

23 December (40) Vårdgivare Fyrbodal 12% 12% 0% 5% 6% 42% 23% 0% Företagshälsovård Missbruksmottagning Privata Psykiatrisk öppenvård Sjukhus Utländska vårdgivare Vårdcentral, offentlig Vårdcentral, privat I mer än hälften av de undersökta sjukfallen, 54 procent, är senaste läkarintyget utfärdat vid vårdcentral (offentlig eller privat). Skillnaden jämfört med främst Göteborgområdet är att man där har betydligt högre andel privatläkare som sjukskrivande vilket ju i sig beror på det större utbud av vårdgivare som finns i Göteborg. Fyrbodal är det område i VG där vårdcentralens andel av sjukskrivningarna är högst. Detta beror sannolikt på de många mindre kommuner som finns i området. I fördelningen mellan olika vårdgivare finns inga större skillnader jämfört med 2004 och Privatläkare är sjukskrivande läkare i 5 procent av fallen. Detta kan jämföras med Göteborg där var nästan femte sjukskrivning är utfärdad av privatläkare. Företagshälsovården är i Fyrbodal sjukskrivande vårdgivare i 12 procent av fallen och här finns ingen större variation i länet.

24 December (40) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54% 38% 47% Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda 45% 56% 37% 40% 49% 54% 46% Grästorp Lilla Edet Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs 54% 60% 57% 55% 63% 46% Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Här framgår skillnader i fördelningen mellan sjukskrivande vårdgivare i olika kommuner. Vårdcentralens andel av sjukskrivningarna varierar mellan procent. Missbruksmottagning Utländska vårdgivare Psykiatrisk öppenvård Privata Företagshälsovård Sjukhus Vårdcentral Sysselsättning Fyrbodal 8% 6% 0% 25% 35% 3% 23% Arbetslös Egen företagare Anställd kommun Anställd privat Anställd region/landsting Anställd statligt Övrigt (stud och uppdragstagare) Fördelningen av sysselsättning överensstämmer väl med hur bilden ser för Västra Götaland i stort. Fyrbodal har en något högre andel arbetslösa (25 procent) jämfört med länet i sin helhet (23 procent). I jämförelse med förra årets kartläggning finns det dock en del skillnader på det viset att det skett en förskjutning från arbetslösa till privatanställda. Gruppen arbetslösa minskar med 18 procent jämfört med gruppen privatanställda som minskar med 1 procent. Detta har då lett till att den totala andelen arbetslösa minskat jämfört med 2005 års kartläggning och utgör nu lika stor andel som i 2004 års kartläggning. Fortfarande är det dock så att var fjärde sjukskriven saknar en anställning att återgå till.

25 December (40) Åldersgrupper Fyrbodal >= 60 13% % % % % Åldersgrupper Åldersgruppen år är den största gruppen och står för ca en tredjedel av fallen. Resultatet överensstämmer med tidigare kartläggningar. För variabeln åldersgrupper har inga särskilt anmärkningsvärda skillnader mellan områden eller mellan områdets kommuner kunnat observeras.

26 December (40) Sjuhärad I Sjuhärad ingår kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda Sjukfallskartläggningen omfattar i Sjuhärad sjukfall vilket motsvarar ca 16 procent av den totala kartläggningen i Västra Götaland. Antalet sjukfall i Sjuhärad var vid fjolårets kartläggning. Detta innebär att det skett en minskning av antalet sjukfall > 60 dagar med 5,5 procent. Minskningen är något lägre än för länet i sin helhet (8,6 procent). I nedanstående presenteras ett urval av bilder från årets kartläggning med kommentarer kring området och jämförelser med Västra Götaland. Kommun Diff i % Alingsås % Bollebygd % Borås % Herrljunga % Mark % Svenljunga % Tranemo % Ulricehamn % Vårgårda % När man ser på kommunnivå så är det stora skillnader mellan kommunerna när det gäller utvecklingen av antalet långa sjukfall. I kommunerna Mark, Svenljunga, Bollebygd är minskningen jämfört med procent. För övriga noteras små förändringar jämfört med Vid en jämförelse är det viktigt att veta att andelen långa sjukfall tidigare varit mycket större i de kommuner som nu uppvisar de största minskningarna.

27 December (40) Diagnosgrupper Sjuhärad 23% 3% 1% 4% 1% 38% 30% Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Liksom är fallet för hela länet är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sjuhärad. Fördelningen mellan de olika diagnosgrupperna ser i stort ut som föregående år. Antalet fall har minskat i ungefär samma omfattning i alla de stora diagnosgrupperna. I 2003 års kartläggning var sjukdomsbesvär från rörelseorganen den största diagnosgruppen i alla kommuner utom Alingsås. Av årets karläggning framgår att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i 5 av 9 kommuner (Alingsås, Borås, Mark, Bollebygd och Ulricehamn). Det finns ganska stora skillnader inom Sjuhärad. I Alingsås beror 41 procent av sjukskrivningarna på psykisk ohälsa och 26 procent beror på besvär från rörelseorganen. För Vårgårda är bilden närmast den omvända då 38 procent av sjukskrivningarna där beror på besvär från rörelseorganen och 27 procent beror på psykisk ohälsa. Fördelningen mellan diagnosgrupperna är exakt densamma som 2005 i dessa båda kommuner.

28 December (40) Diagnosgrupper Sjuhärad år 24% 1%1% 1% 4% 18% 51% Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Den psykiska ohälsans andel av sjukskrivningarna är störst bland unga. Varannan sjukskrivning i åldersgruppen beror på psykisk ohälsa. Antalet sjukfall i denna grupp är i Sjuhärad lika stor som Kön Man 39% Kvinna 61% Fördelningen mellan kvinnor och män är i stort densamma i Sjuhärad som för länet i sin helhet. I Sjuhärad är fördelningen 61 procent kvinnor (i VG 62 procent) och 39 procent män (i VG 38 procent). Liksom har kunnat konstateras vid föregående års kartläggning så finns det för just fördelning mellan kön

29 December (40) ganska små variationer både i länet i stort liksom inom mindre geografiska områden. I Sjuhärad har skillnaden mellan könen minskat med en procentenhet per år sedan 2006 vilket möjligen kan ses som en trend. Inom Sjuhärad finns en variation när det gäller fördelningen kvinnor män som rör sig mellan (Ulricehamn och Vårgårda) och (Svenljunga). Sjukskrivningsgrad Sjuhärad 1/4 13% 3/4 7% 1/2 22% 1/1 58% I Sjuhärad är andelen sjukfall med partiell sjukskrivning 42 procent. Andelen partiella sjukskrivningar har successivt ökat under senare år och var vid 2004 års kartläggning 37 procent. Sjuhärad är liksom 2005 det geografiska område i VG som har högst andel partiell sjukskrivning. I hela länet är 41 procent av sjukskrivningarna deltidssjukskrivningar.

30 December (40) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 56% 55% 63% 57% 60% 59% 58% 62% 54% 3/4 1/4 1/2 1/1 20% 10% 0% Alingsås Bollebygd Borås Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda Om man tittar närmare på området kan man se att andelen partiella sjukskrivningar i Sjuhärad varierar mellan 46 procent (Vårgårda) och 37 procent (Borås). Skillnader i partiell sjukskrivning mellan olika kommuner brukar ofta kunna förklaras av skillnader i hur stor andel av de sjukskrivna som samtidigt är arbetslösa. Liksom tidigare undersökningar visat så är andelen partiella sjukskrivningar bland arbetslösa anmärkningsvärd låg, 12 procent i VG och 11 procent i Sjuhärad. I Borås utgörs 25 procent av antalet fall av arbetslösa medan motsvarande siffra för Vårgårda är 23 procent. Detta är sannolikt den huvudsakliga orsaken till skillnaden mellan dessa kommuner när man tittar på andel partiell sjukskrivning.

31 December (40) Vårdgivare Sjuhärad Vårdcentral, offentlig 45% Vårdcentral, privat 2% Företagshälsovård 13% Missbruksmottagning 0% Privata 9% Utländska vårdgivare 0% Sjukhus 24% Psykiatrisk öppenvård 7% I närmare hälften av de undersökta sjukfallen, 47 procent, är senaste läkarintyget utfärdat vid vårdcentral (offentlig eller privat). Skillnaden jämfört med främst Göteborgsområdet är att man där har betydligt högre andel privatläkare som sjukskrivande vilket ju i sig beror på det större utbud av vårdgivare som finns i Göteborg. Här finns inga större skillnader jämfört med 2004 och Privatläkare är sjukskrivande läkare i 9 procent av fallen. Detta kan jämföras med Göteborg där var nästan femte sjukskrivning är utfärdad av privatläkare. Företagshälsovården är i Sjuhärad sjukskrivande vårdgivare i 13 procent av fallen och här finns ingen större variation i länet.

32 December (40) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46% 53% Alingsås Bollebygd Borås 42% 62% 52% 45% Herrljunga Mark Svenljunga 51% Tranemo Ulricehamn 43% 47% Vårgårda Utländska vårdgivare Missbruksmottagning Psykiatrisk öppenvård Privata Företagshälsovård Sjukhus Vårdcentral Här framgår skillnader i fördelningen mellan sjukskrivande vårdgivare i olika kommuner. Vårdcentralens andel av sjukskrivningarna varierar mellan procent. Variationen följer också i stort det tidigare kända mönstret där större orter, med större utbud av vårdgivare, har en lägre andel sjukskrivningar på vårdcentraler. Sysselsättning Sjuhärad 7% 7% 0% 24% 33% 4% 25% Arbetslös Egen företagare Anställd kommun Anställd privat Anställd region/landsting Anställd statligt Övrigt (stud och uppdragstagare) Fördelningen av sysselsättning överensstämmer väl med hur bilden ser för Västra Götaland i stort. I jämförelse med 2004 års kartläggning finns det dock en del skillnader för Sjuhärad. Arbetslösa utgör i årets kartläggning en större andel, 24 procent, jämfört med 2004 då andelen var 20 procent. Andelen arbetslösa i kartläggningarna har ökat varje år i Sjuhärad. I 2003 års

33 December (40) kartläggning låg andelen på ca 15 procent i Sjuhärad. Här går Sjuhärads siffror lite isär från länet där andelen arbetslösa minskat något jämför med Idag saknar således nästan var fjärde sjukskriven en anställning att återgå till. Den största minskningen av antalet sjukskrivningar finner vi bland de privatanställda som jämfört med 2005 har minskat med 131 fall eller 9 procent. Gruppen arbetslösa har endast minst med knappt 2 procent. Åldersgrupper Åldersgruppen år är den största gruppen och står för ca en tredjedel av fallen. Resultatet överensstämmer med tidigare kartläggningar. För variabeln åldersgrupper har inga särskilt anmärkningsvärda skillnader mellan områden eller mellan områdets kommuner kunnat observeras.

34 December (40) Skaraborg I Skaraborg ingår kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Observera att Grästorp i detta sammanhang ingår i Fyrbodal. Sjukfallskartläggningen omfattar i Skaraborg sjukfall vilket motsvarar ca 16 procent av den totala kartläggningen i Västra Götaland. Antalet sjukfall i Skaraborg var vid fjolårets kartläggning. Detta innebär att det skett en minskning av antalet sjukfall > 60 dagar med knappt 4 procent. Minskningen är betydligt lägre än för länet i sin helhet (8,6 procent). I nedanstående presenteras ett urval av bilder från årets kartläggning med kommentarer kring området och jämförelser med Västra Götaland. Kommun Diff. I % Essunga % Falköping % Gullspång % Götene % Hjo % Karlsborg % Lidköping % Mariestad % Skara % Skövde % Tibro % Tidaholm % Töreboda % Vara % Den totala minskningen av antal fall i Skaraborg var således knappt 4 procent jämfört med Av denna bild över kommuner framgår att utvecklingen av antalet fall i Skaraborg varierar kraftigt. I fyra kommuner, Hjo, Karlsborg, Töreboda och Tibro, ökar antalet sjukfall > 60 dagar. Ökningen är särskilt kraftig i Karlsborg. Stor minskningar av antalet fall ses i främst Essunga och Götene.

35 December (40) Diagnosgrupper Skaraborg 24% 0% 3% 1% 5% 0% 31% 36% Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Skaraborg skiljer sig, liksom 2005, från länet i övrigt avseende diagnosfördelningen på det viset att det är besvär från rörelseorganen, och inte psykisk ohälsa, som är den största diagnosgruppen. Fördelningen i Skaraborg ser nästan exakt likadan ut i år som 2004 och Andelen psykisk ohälsa har minskat något ytterligare. Antalet fall har minskat proportionerligt i alla de stora diagnosgrupperna. Minskningen för psykisk ohälsa är nästan 5 procent jämfört med 2005 vilket således överstiger den totala minskningen. Om man ser till de enskilda kommunerna så håller sig de flesta till den genomsnittliga diagnosfördelningen. I sex kommuner, Hjo, Vara, Lidköping, Skövde, Tibro och Vara är psykisk ohälsa den enskilt största diagnosgruppen. I övrigt kan man notera att Karlsborg, liksom föregående år, har en jämförelsevis hög andel av sjukskrivningar som beror på besvär från rörelseorganen, 45 procent.

36 December (40) Diagnosgrupper Skaraborg år 24% 1%2% 1%2% 21% 49% Hjärt-/kärl sjukdomar Magtarmsjukdomar Maligniteter Missbruk och beroende Psykisk ohälsa Rörelseorganen Övriga sjukdomar Den psykiska ohälsans andel av sjukskrivningarna är störst bland unga. Varannan sjukskrivning i åldersgruppen beror på psykisk ohälsa. Antalet sjukfall i denna grupp har i Skaraborg ökat med 36 fall eller 11 procent. Detta ska jämföras med den minskning på 13 procent som ses i länet. Kön Fördelningen mellan kvinnor och män är i stort densamma i Skaraborg som för länet i sin helhet, 62 procent kvinnor och 38 procent män. Liksom har kunnat konstateras vid föregående års kartläggning så finns det för fördelning mellan kön ganska små variationer både i länet i stort liksom inom mindre geografiska områden. Inom Skaraborg finns en variation när det gäller fördelningen kvinnor män som rör sig mellan (Karlsborg) och (Skara och Vara).

37 December (40) Sjukskrivningsgrad Skaraborg 1/4 11% 3/4 7% 1/2 22% 1/1 60% I Skaraborg är andelen sjukfall med partiell sjukskrivning 40 procent. Andelen partiella sjukskrivningar har successivt ökat under senare år och var vid 2004 års kartläggning 35 procent. Andelen partiell sjukskrivning i Skaraborg överensstämmer väl med länet i sin helhet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 58% 70% 59% 58% 68% 60% 59% 69% 56% 65% 53% 64% 62% 3/4 1/4 1/2 1/1 Essunga Falköping Gullspång Götene Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara Om man tittar närmare på området kan man se att andelen partiella sjukskrivningar i Skaraborg varierar mellan 47 procent (Tidaholm och Essunga) och 30 procent (Gullspång). Skillnader i partiell sjukskrivning mellan olika

38 December (40) kommuner brukar ofta kunna förklaras av skillnader i hur stor andel av de sjukskrivna som samtidigt är arbetslösa. Liksom tidigare undersökningar visat så är andelen partiella sjukskrivningar bland arbetslösa anmärkningsvärd låg, 11 procent i VG och 12 procent i Skaraborg. I Tidaholm är 22 procent av de sjukskrivna samtidigt arbetslösa medan motsvarande siffra för Gullspång är 31 procent. Denna skillnad förklarar till stor del skillnaderna i partiell sjukskrivning. Andra faktorer att väga in är diagnosfördelning och fördelningen av vilka vårdgivare som är sjukskrivande i de aktuella fallen. Vårdgivare Skaraborg Vårdcentral, offentlig 44% Vårdcentral, privat 0% Företagshälsovård 15% Missbruksmottagning 0% Privata 6% Psykiatrisk öppenvård 8% Utländska vårdgivare 0% Sjukhus 27% I 44 procent av fallen är senaste läkarintyget utfärdat vid vårdcentral. Skillnaden jämfört med främst Göteborgområdet är att man där har betydligt högre andel privatläkare som sjukskrivande vilket ju i sig beror på det större utbud av vårdgivare som finns i Göteborg. Här finns inga större skillnader jämfört med 2004 och Företagshälsovården är i Skaraborg sjukskrivande vårdgivare i 16 procent av fallen och här finns ingen större variation i länet.

39 December (40) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% 32% 37% 39% 46% 62% 41% 33% 50% 46% 54% 41% 44% 47% Utländska vårdgivare Missbruksmottagning Privata Psykiatrisk öppenvård Företagshälsovård Sjukhus Vårdcentral Essunga Falköping Gullspång Götene Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara Här framgår skillnader i fördelningen mellan sjukskrivande vårdgivare i olika kommuner. Vårdcentralens andel av sjukskrivningarna varierar mellan 32 procent (Falköping) och 62 procent (Karlsborg). Variationen följer inte helt det tidigare kända mönstret där större orter, med större utbud av vårdgivare, brukar har en lägre andel sjukskrivningar på vårdcentraler i jämförelse med mindre kommuner. Det är främst Gullspång och Mariestad som här avviker från det mönstret. För dessa beror det på att andra vårdgivare, privatläkare respektive företagshälsovård, har en ovanligt stor andel av sjukskrivningarna. I Gullspång sjukskrevs nästan var tredje person av privatläkare Sysselsättning Skaraborg Anställd statligt Anställd 5% region/landsting 6% Övrigt (stud och uppdragstagare) 0% Arbetslös 26% Anställd privat 37% Egen företagare 4% Anställd kommun 22% Fördelningen av sysselsättning överensstämmer, liksom 2005, ganska väl med hur bilden ser för Västra Götaland i stort. Skillnaden är främst att andelen

40 December (40) arbetslösa (26 procent) är högre än i Västra Götaland (23 %). Gruppen arbetslösa minskar dock sett till både antal och andel i samma takt som länet i övrigt. I 2003 års kartläggning låg andelen på ca 15 procent i Skaraborg. Jämfört med 2005 har antalet sjukfall avseende arbetslösa minskat med 117 fall eller närmare 10 procent vilket kan jämföras med den totala minskningen som i Skaraborg är 3,8 procent. Antalet privatanställda har samtidigt ökat, om än marginellt, jämfört med Åldersgrupper Åldersgruppen år är den största gruppen och står för ca en tredjedel av fallen. Resultatet överensstämmer med tidigare kartläggningar. För variabeln åldersgrupper har inga särskilt anmärkningsvärda skillnader mellan områden eller mellan områdets kommuner kunnat observeras.

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008 inför 2008 s län Sjukfallskartläggning inför 2008 En kartläggning av långtidssjukskrivna har genomförts under 2007 i i samverkan med Skåne. Statistiken omfattar 22 261 sjukfall, 60 dgr och längre från

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2004 1(32) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2005 Sammanställning från Sjukfallskartläggning inför 2005 inom Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Sjuhärad-Skaraborg Fyrbodal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 212 Upplysningar om rapportens innehåll: Marianne Förars 1-441322 mobil 7 8875661

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning.

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning. Västra Götalands län oktober 2009 Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och artal av indikatorerna i överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg bland de

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006 Finansiell profil Falköpings kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2014

Gästnattsrapport januari 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com 1 Foto: Lisa Nestorson, Göteborg

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3 INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

Gästnattsrapport maj 2014

Gästnattsrapport maj 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-28 Diarienummer RS 35-2014 Ärende 12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Tomas Andersson Telefon: 076-829 53 02 E-post: tomas.p.andersson@vgregion.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska Barn- och ungdomshabilitering Svenska MÅL Målen med Barn- och ungdomshabiliteringens arbete är: att barnet klarar olika aktiviteter och har möjlighet att göra det han eller hon vill i det dagliga livet

Läs mer

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast (0)23 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Utfärdat

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Handikappförbunden är en paraplyorganisation för de flesta handikapporganisationerna i Sverige. Vår vision är ett samhälle för alla, utan hinder. På vår webb

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys och uppföljning

Läs mer

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapport 2009:55 Kartläggning av insatser för barn som väer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapportnr: 2009:55 ISSN: 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Samverkan mellan kommun och näringsliv

Samverkan mellan kommun och näringsliv Samverkan mellan kommun och näringsliv Kommunernas näringspolitiska organisation, nätverk och förvaltning Andreas Fogelqvist Juni, 2005 Samverkan mellan kommun och näringsliv 1 Sammanfattning Framgångsrika

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 1 1 Jämförande tal 12

Läs mer

Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen?

Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen? Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen? Kemikalier i marken? Vem kollar det? Snacka med miljöskyddsenheten Kan kossan och ponnyn stå i samma bås? Snacka med veterinär- och djurskyddsenheten Vågar

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Rapport 2014:3 Tillväxt och utveckling. Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2012

Rapport 2014:3 Tillväxt och utveckling. Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2012 Rapport 2014:3 Tillväxt och utveckling Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2012 Innehållsförteckning Förord... 1 Inledning... 2 Var bor Västra Götalänningarna?... 3 Var sker befolkningstillväxten?...

Läs mer

Levnadsförhållanden i Skaraborg

Levnadsförhållanden i Skaraborg Levnadsförhållanden i Skaraborg Rapport 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Mariestad inkl Folkhälsoenheten Innehållsförteckning Inledning... 1 Folkhälsan i Sverige 2012... 2 Folkhälsans utveckling...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa

Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa,,,,,,,,,,,, 2004-11-23 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Förutsättningar för företagande, jobb och tillväxt

Förutsättningar för företagande, jobb och tillväxt DECEMBER 2014 En framtidsanalys av Västra Götalands län Förutsättningar för företagande, jobb och tillväxt Författare: Ellen Karlsson Innehåll 1. Förord...2 1.1 Västra Götalands län...3 2. Sammanfattande

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND Klimatstrategi Västra Götaland Hittills undertecknad av 67 aktörer Målsättning: 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Finansiell profil Melleruds kommun 2007 2009

Finansiell profil Melleruds kommun 2007 2009 Finansiell profil Melleruds kommun 007 009 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 007 009................. Så

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Sårbarhetsindex 2007 2007:3

Sårbarhetsindex 2007 2007:3 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:3 ISSN 1650-7965 Sårbarhetsindex 2007 En jämförelse av de västsvenska kommunernas sårbarhet Kraften i Västsveriges utveckling utgår från Göteborg

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Mobil 031-368 02 91 0705-49 11 85 031-368 02 48 0707-61 10 74 031-356 11 02 031-365 90 11

Mobil 031-368 02 91 0705-49 11 85 031-368 02 48 0707-61 10 74 031-356 11 02 031-365 90 11 1 Göteborg Ny organisation 2011-01-01 Samtliga i Göteborg har titeln: Utvecklingsledare för folkhälsa Göteborgs stad Marianne Bernhardtz Stadskansliet 404 82 Göteborg Göteborgs stad Peter Åhrén Stadskansliet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer