SKÖTSELPLAN Dnr: Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun"

Transkript

1 1 (12) Marie Jonsson Direkt: Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen under 1973 och faststädes genom besut av Länsstyresen Skötsepanen upprättad 2006 av Marie Jonsson. Faststäd av Länsstyresen genom besut av enhetschef Magnus Ekund POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST FAX INTERNET ORG NR ÖREBRO Stortorget

2 2 (12) 1. Syfte Syftet med reservatet är att säkerstäa de mest oskadade dearna av mossen och fygsanddynen mot varje form av expoatering samt att genom aktiva åtgärder bereda en större amänhet möjighet att uppeva området utan onödigt sitage. 2. Administrativa data Objektnamn Knuthöjdsmossen RegDOS-id Skyddsform Naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvården, ingår i Myrskyddspan för Sverige Besutsdatum Kommun Häefors kommun Läge 1 km NV om Häefors Area 100 ha Marksag Våtmark Naturtyper Högmosse med gökompex. Fygsanddyn. Prioriterade bevarandevärden Högmosse med rikt utbidat gökompex. Rikt fågeiv. Fygsanddyn. Natura 2000-namn Knuthöjdsmossen Natura 2000-omr.kod SE Natura naturtyper 7110 Högmossar: 89,6 ha Natura 2000-arter A001 Småom A140 Ljungpipare A166 Grönbena Fastigheter Häefors 9:1 Markägare Bergvik Skog Väst AB Naturvårdsförvatare Länsstyresen

3 3 (12) 2.1 Naturförhåanden Naturreservatet Knuthöjdsmossen bidades 1974 och igger ca 1 kiometer NV om Häefors. Knuthöjdsmossen är en excentrisk (vävd med perifert beägen höjdpunkt), ensidigt utande högmosse beägen på en pan sandavagring. Mossens gökompex är väutveckat med mer än 150 göar, varav fera är reativt stora. På mossepanet förekommer också strängar och höjor av fastmatteoch mjukmattetyp. På strängarna mean göarna växer senvuxen myrtaskog. Vegetationen domineras i övrigt av ris som odon, dvärgbjörk, kråkbär, jung och skvattram. Här växer också tuvu, hjortron, rosing, tranbär, renavar, väggmossa och oika vitmossor. I öppnare dear finns mattor av tuvsäv och på små gungfymattor i göarnas kanter växer vitag, dystarr, faskstarr, gråstarr, taggstarr, kagräs och stor- och rundsieshår. Laggen, den kärrartade zonen mean sjäva mossen och angränsande fastmark, är dåigt utveckad. På sina hå finns den dock antydd som ett stråk med band annat kotstarr, exempevis omedebart norr om Stora Häeforsdynen. Stora Häeforsdynen (kaas iband Norra Häeforsdynen) är en ovanigt mäktig fygsanddyn som devis ingår i reservatet. Dynen är cirka två kiometer ång och dess krön reser sig upp ti tio meter över den omgivande sandsätten. Den bidar en båge med öppning mot nordväst och med korta utöpare riktade mot bågens medepunkt. På sanddynen utgörs vegetationen i huvudsak av hedtaskog med band annat jung, ingon, båbär och mjöon i fätskiktet. Dynen utgör ivsmijö för fera insekter som kräver öppna sandytor för sin överevnad. Här påträffas band annat den säsynta gråmyran (Formica cinerea), bivarg (Phianthus trianguum), bibagge (Apaus bimacuatus) och vårsidenbi (Coetes cunicuarius). Sanden på viken Knuthöjdsmossen viar härrör från istidens mäktiga isävsavagringar, som med tiden höjde sig ur havet och omformades av starka vindar. Ti föjd av att kimatet bev fuktigare uppkom kärrvegetation på de pana, dåigt dränerade sandytorna. Så småningom växte sig kärravagringarna så tjocka så att ytvattnet inte ängre stod i kontakt med den underiggande sanden. Vitmossor kunde därmed börja växa och det pana kärret omvandades ti en mosse, som tack vare det fuktiga kimatet snabbt kunde växa på höjden. Mossens huvudsakiga tiväxt har skett i strängarna mean göarna, viket har ett ti att göarnas kanter är odräta och når djupt ner. Hur

4 4 (12) mossegöarna har uppkommit är inte het karagt. Göarnas djup tyder dock på att de har uppkommit mycket tidigt i mossens utvecking. Mossens tiväxtsätt har medfört att göarna har bivit utsträckta vinkerätt mot utningsriktningen. I utkanten av mossen, där utningen är som störst, saknas göar. Mossens högsta dear når nu ca 3,5 meter över den omgivande sandsätten, ett jämviktsäge har inträtt och tiväxten har i stort sett har avstannat. Knuthöjdsmossen är devis skadad av tidigare ingrepp. Detta gäer dock framför at den södra deen, som inte ingår i reservatet. Sanddynen är bitvis skadad av täktverksamhet. Mossen har ett mycket rikt fågeiv med band annat häckande småom, som tisammans med storspov och grönbena kan räknas ti områdets nyckearter. Här förekommer också band annat knipa, kricka, tofsvipa, skogssnäppa, guttsnäppa enkebeckasin och jungpipare. Lärkfak, bivråk och ormvråk förekommer i reservatet men häckar strax utanför. Förutom fera kärväxtinventeringar (se t ex Sjörs 1948), hydroogiska undersökningar med mera har Knuthöjdsmossen inventerats vad gäer fågeiv (Rosenberg 1971, Länsstyresen 1982), gaddstekar (Hain 2005) och växtpankton (Wirén 1968). 2.2 Bevarandevärden Bioogiska och geovetenskapiga bevarandevärden Knuthöjdsmossen utgörs av en högmosse med mängder av göar av oika storek på mossepanet. Knuthöjdsmossen och den näriggande Hammarmossen bidar de största gösamingarna i Bergsagen, och är även av nationet intresse. Det är viktigt att gökompexens hydroogi och hydrokemi inte skadas för att mossen ska behåa sina bioogiska bevarandevärden. Knuthöjdsmossen har ett mycket intressant fågeiv med band annat fera häckande par småom. Storspov har här en av få häckningspatser i kommunen. Fera arter änder häckar också på mossen. Fygsanddynen Stora Häeforsdynen, som öper genom reservatets södra de, är den största och mest utveckade fygsanddynen i Örebro än. Dynen hyser en intressant sandmarksfauna. Området ingår i Natura 2000, är utpekat som riksintresse för naturvården, ingår i Myrskyddspan för Sverige och har fått högsta skyddskass, kass 1, i

5 5 (12) Våtmarksinventeringen. Utpekad naturtyp i Natura 2000 är högmossar. Utpekade fågearter är småom, jungpipare och grönbena. Vetenskapiga bevarandevärden Knuthöjdsmossen har från vetenskapig synpunkt bedömts vara av stort intresse. Mossen är vä studerad med avseende på morfoogi, vegetation och fågeiv. Växtgeografiskt och kvartärgeoogiskt sett har mossen därför ett stort värde. Pedagogiska bevarandevärden, värden för friuftsivet Reservatet erbjuder goda möjigheter att på ett pedagogiskt sätt kunna studera de senkvartära andbidningsprocesserna. Ett stigsystem med utmärkta eder, spänger och informationsskytar gör mossen ättigängig för besökare. Anpassningar har gjorts för röresehindrade. Reservatet erbjuder också goda möjigheter ti fågeskådning. Närheten ti Häefors tätort gör området värdefut som tätortsnära natur och ätt att nå för exempevis skokasser. 2.3 Amän måsättning Den amänna måsättningen för reservatets skötse ska vara att bibehåa mossvegetation, hydroogi och andformer i deras nuvarande eer naturiga tistånd samt att i möjigaste mån bibehåa nuvarande andskapsbid. Sanddynen ska utgöra ett ämpigt habitat för sandevande insekter genom en viss ande öppen eer havöppen sand. Myrområdets vegetation ska få utveckas het fritt från varje form av påverkan, men ämpiga åtgärder ska vidtagas för att en större amänhet ska kunna uppeva reservatets säregna natur utan att onödig nötning uppstår. 2.4 Käor Carsson, T Information om häckfågefauna på Knuthöjdsmossen (muntigen). Hain, G Gaddstekar från Häefors och Nydaen en sanddyn i norra änsdeen och en naturbetesmark i södra. Länsstyresen i Örebro än, Pub.nr. 2005:57. Kung. Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté Naturvärdet av Hammarmossen, Knuthöjdsmossen och Stora Häeforsdynen i Häefors köping. Remiss ti Länsstyresen i Örebro än daterad

6 6 (12) Länsstyresen i Örebro än Översiktig inventering av Hammarmossen, N Knuthöjdsmossen och Stora Häeforsdynen i Häefors köping. Stenci. Länsstyresen i Örebro än Bidande av naturreservatet Knuthöjdsmossen. Besut Stenci. Länsstyresen i Örebro än Naturreservat i Örebro än. Hammarmossen och Knuthöjdsmossen. Foder. Länsstyresen i Örebro än, naturvård Fågemyrar i Örebro än. Inventering Av Leif Sandgren. Pubikation 1982:1. Länsstyresen i Örebro än, naturvård Våtmarker i Örebro än, norra deen. Pubikation nr 1998:9. Länsstyresen i Örebro än Bevarandepan för SE Knuthöjdsmossen. Rosenberg, C Inventering av fågeivet på Hammarmossen och N. Knuthöjdsmossen i Häefors kommun. Stenci. Skogsvårdsstyresen i Örebro än Försag ti skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen. Stenci. Store, K Naturvärdesinventering av skog vid Knuthöjdsmossen & Hammarmossen. Länsstyresen i Örebro än. Sjörs, H Myrvegetation i Bergsagen. Akademisk avhanding. Acta Phytogeographica Suecica. Amqvist & Wikses boktryckeri AB. Uppsaa. Wirén, B Växtpanktonstudier i tjärnar och göar i västra Bergsagen. Uppsaa universitet. Växtbioogiska institutionen.

7 7 (12) 3. Skötseområden med må och åtgärder Reservatet är indeat i tre skötseområden, med utgångspunkt från den skötse som ska genomföras: 1. högmosse med gökompex 2. fygsanddyn med hedtaskog 3. anordningar för besökare Skötseområde 1: högmosse med gökompex, 90,9 ha Beskrivning En ensidigt utande högmosse med ett väutbidat gökompex med mängder av göar, varav fera är reativt stora. Mean göarna sträcker sig tabekädda rissträngar. Mossen har ett rikt fågeiv. Må Den amänna måsättningen för reservatets skötse ska vara att bibehåa mossvegetation, hydroogi och andformer i deras nuvarande eer naturiga tistånd samt att i möjigaste mån bibehåa nuvarande andskapsbid. Myrområdets vegetation ska få utveckas het fritt från varje form av påverkan. Det är gynnsamt tistånd när föjande bevarandemå är uppnådda: - areaen högmosse med gökompex är 90 hektar, - småom: arten ska ej minska på okaen - jungpipare: arten ska ej minska på okaen - grönbena: arten ska ej minska på okaen - områdets hydroogi är opåverkad av ingrepp - antaet göar är minst 150 stycken Skötseåtgärder - fri utvecking. Döda träd som faer över stigen äggs åt sidan och ämnas - tisyn vart tionde år Skötseområde 2: fygsanddyn med hedtaskog, 8,7 ha Beskrivning En bågformad fygsanddyn vars krön reser sig upp ti tio meter över den omgivande sandsätten. Sanddynen är bevuxen med hedtaskog med insag

8 8 (12) av gran och hyser en intressant sandmarksfauna, band annat den säsynta gråmyran. Det är gynnsamt tistånd när föjande bevarandemå är uppnådda: - areaen fygsanddyn är 10 hektar - areaen öppen eer havöppen sand är minst 0,25 ha - gråmyra förekommer med en ivskraftig popuation i området - andeen gran i trädskiktet är högst 10 % Skötseåtgärder - garing av gran samt röjning av uppkommen gran- och taföryngring i uckor i trädskiktet - marksitage som syftar ti att bibehåa ytor med öppen sand - tisyn vart femte år Skötseområde 3: anordningar för besökare Beskrivning Reservatet nås från amänna andsvägen Häefors-Saxhyttan. En parkeringspats med utrymme för ca 10 biar finns vid sanddynen i reservatets södra de. Vid parkeringen finns en informationstava och en toaett som är anpassad för röresehindrade. I närheten finns ett rastbord med bänkar. Från parkeringen går en utmärkt stig som eder över mossen och sanddynen. Spänger är utagda på de fuktiga områdena. Ca 500 meter spång är anpassad för röresehindrade. Spängerna är på några stäen utrustade med bänkar och en informationstava finns i norra änden av handikappspången. Må Bibehåa befintiga anordningar i gott skick. Besökare ska få information om reservatets syfte, naturvärden och föreskrifter. Det ska vara ätt för besökare att orientera sig i området. Det är gynnsamt tistånd när föjande bevarandemå är uppnådda: - minst en informationstava i gott skick finns vid reservatets entré - minst två informationstavor i gott skick finns ängs den utmärkta stigen - 2,5 km markerad och framkomig stig, varav ca 500 m ska vara framkomig för funktionshindrade - spängerna är i gott skick - stigen är vä utmärkt - toaetten är i gott skick och anpassad för funktionshindrade Skötseåtgärder

9 9 (12) - årig tisyn och vid behov underhå av nämnda anordningar. Träd som har fait och hindrar framkomigheten på stigen kan sågas upp och fyttas åt sidan - eventuet uppförande av några gömsen 4. Övrigt Reservatets föreskrifter Reservatet är besutat med stöd av den gama naturvårdsagen. I syftet saknas en formuering om reservatets värdefua fåge- och sandmarksfauna. Föreskrifterna saknar också formueringar om behovet av öppen eer havöppen sand för områdets sandmarksfauna. Knuthöjdsmossen ingår i den reviderade myrskyddspanen som kommer att antas Reservatsområdet föresås i denna att utökas. I samband med att reservatet utökas behöver syfte och föreskrifter omarbetas och kompetteras. Ett nytt besut som rättar ti ovanstående brister bör tas i samband med utvidgningen. Förvatning Reservatsförvatare är Länsstyresen. Reservatsgränsmarkeringar Reservatets gränsmarkeringar ska underhåas i enighet med Naturvårdsverkets anvisningar.

10 10 (12) 5. Uppföjning Uppföjning av skötseåtgärder Länsstyresen ansvarar för att uppföjning av genomförda skötseåtgärder sker i sutet av varje år, de år då åtgärder har genomförts. Entreprenören ansvarar för dokumentation av vad som genomförts och när det gjorts. Uppföjning av bevarandemå Senast 2010 och därefter vart 6:e år utförs uppföjning av ovan angivna bevarandemå för respektive skötseområde. Vad gäer anordningar för besökare utförs årig tisyn och åtgärder genomförs vid behov. 6. Sammanfattning och prioritering av panerade skötseåtgärder Skötseåtgärd När Prioritet Finansiering Uppföjning av bevarandemå Nytt reservatsbesut enigt mijöbaken, med uppdatering av syfte och föreskrifter Tisyn av anordningar för besökare Underhå av anordningar för besökare Förbättring av stigmarkering på sanddynen Uppföjning av gränsmarkering 2008 och vart 6:e år Vid utvidgat reservat 1 Reservatsansag 1 Länsstyresen/ Ramansag Årigen 1 Reservatsansag Vid behov 1 Reservatsansag Senast 2007, därefter vid behov 1 Reservatsansag Vart 6:e år 2 Reservatsansag

11 11 (12) Biaga 1. Föreskrifter för naturreservatet Knuthöjdsmossen enigt Länsstyresens besut A. Föreskrifter enigt 8 naturvårdsagen angående inskränkning i rätten att förfoga över reservatsområdet. Det är förbjudet att: 1. spränga, schakta, gräva, dika eer bedriva täkt i någon form 2. anordna uppag eer utföra fyning av något sag 3. anägga vägar 4. framdraga markedningar eer utan änsstyresens tistånd framdraga uftedningar 5. uppföra byggnad 6. använda kemiska bekämpningsmede eer tiföra växtnäringsämnen 7. utföra avverkning eer röjning inom reservatets myrmarker med undantag för sådana åtgärder som erfordras för underhå av befintiga eer eventuet tikommande kraftedningsgator 8. uppåta fiskerätt eer vidtaga fiskevårdsåtgärder av något sag B. Föreskrifter enigt 9 naturvårdsagen angående förvatares rätt att vidtaga åtgärder för att tigodose ändamået med reservatet. Med stöd av 9 naturvårdsagen förpiktigas markägare och innehavare av särskid rätt ti marken att tåa att: 1. reservatsgränserna utmärkes i enighet med statens naturvårdsverks anvisningar 2. vetenskapiga undersökningar får utföras efter tistånd av änsstyresen 3. parkeringspats med infartsväg från enskida vägen mot Knuthöjden anäggs i det gama sandtaget vid västigaste deen av fygsanddynen 4. en vandringsed med en ängd av ca 2,5 km anägges och underhåes genom representativa dear av reservatet 5. de genom tidigare sandtäkt öppnade sänterna avjämnas och panteras med ämpig vegetation C. Föreskrifter enigt 10 naturvårdsagen gäande amänheten. Det är förbjudet att: 1. förstöra eer skada fast naturföremå eer ytbidning 2. fäa, bryta kvistar eer på annat sätt skada evande eer döda träd

12 12 (12) 3. medvetet störa djurivet 4. fiska 5. täta 6. göra upp öppen ed 7. cyka eer framföra motorfordon, även terränggående fordon annat än på vägen fram ti anvisad parkeringspats D. Föreskrifter enigt 7 naturvårdskungöresen om vård och förvatning. 1. Syftet med vården och förvatningen ska vara att reservatsområdets natur i at väsentigt ska få utveckas het fritt från varje form av påverkan men att ämpiga åtgärder ska vidtagas för att en större amänhet ska kunna uppeva reservatets säregna natur utan att onödig nötning uppstår. 2. Reservatet ska skötas enigt anvisningar i skötsepan. Försag ti sådan pan upprättas genom förvatarens försorg efter samråd med markägaren och understäas änsstyresen för faststäese. 3. Reservatet ska förvatas av skogsvårdsstyresen i samråd med markägaren.

13 Karta ti skötsepan för naturreservatet KNUTHÖJDSMOSSEN, Häefors kommun skötseområde : Högmosse med gökompex skötseområde 2. Fygsanddyn med hedtaskog , i ;..., _. /o/ -.1)~./. '(~h [!!j Information [!J Parkering Handikapptoaett c:j Reservatsgräns ; ~ - --_ :- -=- _. - ~ ~~ ~ ~ ~ ~;:._ ~ -.-~ -= ~ --~- - ==-;-' ~ = -1 ~ :=! -<- ' ) \ ' ) --..1'~ Copyright Lantmäteriet Ur GSD-Fastighetskatan ärende /188 T o Meter

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun 07FS 2014:12 Utkom från trycket Den 27 november 2014 beslutade

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse 349:29 Antagna av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Gälller fr o m 2010-06-17 Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Uppgifter om naturreservatet Namn: Naturreservatet Vänga mosse Län: Västra Götaland

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Grönholmarnas naturreservat

Grönholmarnas naturreservat Grönholmarnas naturreservat Skötselplan Upprättad 2001, Fastställd 2002 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNHOLMARNAS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län.

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kulturmiljöenheten FÖRSLAG TILL BESLUT 2002-05-15 sid 1 (8) 223-6104-01 Enligt sändlista Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken,

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet Sand Life för område Lyngby. Bilaga: Karta

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag Naturreservat i Örebro län Björka Lertag Historik Under senare delen av 1800-talet utdikades och torrlades större delen av de våtmarker och sjöar som fanns på Närkeslätten. Syftet var att utöka den odlingsbara

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Ängelholms strandskog, SE0420233 i Ängelholms kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Ängelholms strandskog, SE0420233 i Ängelholms kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Ängelholms strandskog, SE0420233 i Ängelholms kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 1. SYFTE Att: restaurera de

Läs mer

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Enligt sändlista Datum 2008-12-04 Beteckning 511-3282-04 Doss nr 0680-02-229 Helena Uhlén Naturavdelningen 036-39 51 40 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken förklarar Örebro kommun det område som utmärkts på bifogad karta, som naturreservat. Reservatet

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar BESLUT 1(8) Vårt diarienummer 8/03 265 Handläggare, titel, telefon Eva Siljeholm, kommunekolog 011-15 19 65, 073-020 19 65 Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar Förslag till beslut 1 Norrköpings

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas.

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas. BESLUT 2010-06-14 Sidan 1 av 7 Dnr 07.0346.336 DOS-id 2022949 Bildande av Gådeåbergsbrännans naturreservat Härnösands kommun Objektnummer 1025246 Län Västernorrland Kommun Härnösand Socken Säbrå Fastighet

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

AII:1 Bedriva täkt. AII:2 Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av området.

AII:1 Bedriva täkt. AII:2 Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av området. Utdrag ur Solna kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 om naturreservat, gäller från 2005-02-15 Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat i Solna Reservatet har delats in i tre zoner med olika föreskrifter

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131 Hjortmarka Naturreservat Beslutshandling Beslut KF 2010-09-01, 131 Foto framsida: Stellan Andersson, Alingsås Kommun Beslutshandling KF 2010-09-01, 131, reviderad efter regeringsbeslut 2013-10-31, Föreskrifterna

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Stockholms län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand. Rapport 5668 April 2007 ISBN 91-620-5668-9 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor)

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor) Ärendebeteckning 2015-03-25 511-2482-2015 Arkivbeteckning 1(5) Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, ( 2 bilagor) Länsstyrelsen beslutar att utöver gällande

Läs mer

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde 1(9) rek + mb Miljöavdelningen Naturvårdsenheten Maria Thordarson Till Enligt sändlista NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN Namn: Kommun: Socken: Gullakrokssjöarna Skövde Lerdala Fastigheter:

Läs mer

I Mjörn, 6 km sydväst om Alingsås centrum. Topografiska kartbladen: 7B S0, 7B NO, 7C SV, 7C NV Ekonomisk karta: 7B 4j, 7B 5j, 7C 4a, 7C 5a

I Mjörn, 6 km sydväst om Alingsås centrum. Topografiska kartbladen: 7B S0, 7B NO, 7C SV, 7C NV Ekonomisk karta: 7B 4j, 7B 5j, 7C 4a, 7C 5a LÄNSSTYRELSEN Beslut Diarienummer Älvsborgs län Datum 231-3926-94 Miljö och planenheten 1996-04-22 82-01 Handläggare, direktval Lars Sjögren 0521-27 02 04 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Risön

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun 1(11) Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Tjurpannan Bilaga 1 Karta med restaureringsområden Bilaga

Läs mer

Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM. Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun

Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM. Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun rek+mb Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun Med stöd av 7 naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen rubricerad

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

BESLUT 1978-05-10. Bildande av naturreservatel Bratlforsen. Reservatets benämning: Naturreservatet Brattforsen. Fasti ghet: Älvhöjden Västra 1: 4

BESLUT 1978-05-10. Bildande av naturreservatel Bratlforsen. Reservatets benämning: Naturreservatet Brattforsen. Fasti ghet: Älvhöjden Västra 1: 4 1 ( 4) LÄI~SSTYRELSEN Orebro ön Paneringsavdeningen Naturvårdsenheten Assistent Göran Janzon BESLUT 1978-05-10 ~egisternun~er T 124 11. 111-254-73 Bidande av naturreservate Bratforsen Lj usnarsbergs kommun

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys Naturvårdsverket 2015-07-30 Diarienummer NV-8544-12 Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Förutsättningarna i Tivedens

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Stiftelsen Skogssällskapet lockar i annonser (se bl.a. GP 12 och 14 september) till köp av

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK01 Tpl Kungens kurva Ansökan Dispensansökan Gömmarens naturreservat 2016-03-11 Naturreservat och Strandskydd BYGGHANDLING Dispensansökan Gömmarens naturreservat motfyllning_strandskydd Objektnamn E4

Läs mer

52,3 52,3. Tät skog 52,5 NATUR 52,3 52,2 52,2 51,8 52,3 52,4 N 2 51,9 51,8 52,3 HUSVAGNSCAMPING 50,5 51,5 51,5 49,5 50,5 50,7 51,4 48,8 49,3 49,4

52,3 52,3. Tät skog 52,5 NATUR 52,3 52,2 52,2 51,8 52,3 52,4 N 2 51,9 51,8 52,3 HUSVAGNSCAMPING 50,5 51,5 51,5 49,5 50,5 50,7 51,4 48,8 49,3 49,4 ,9,2,3,5,3,3,8,4,2,5,5,3,4,4,4,2,6,6,5,3,3,1,5,4,2,9,5,7,3,6,4,2,5,3,1,6,5,8,5,1,58,5,5,5,5,3,2,5,3,5,5,3,3,5,1,5,2,8,3,8,20,7,1,6,03,02,17,2,43,73,5,5 44,93,24,14 44,22,5,1,8,20,58,,96,66 44,34,6,35 44,81,33,4,67

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000-området Balgö, SE0510050 i Varbergs kommun

Restaureringsplan för Natura 2000-området Balgö, SE0510050 i Varbergs kommun 2012-12-20 1 (9) Restaureringsplan för Natura 2000-området Balgö, SE0510050 i Varbergs kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet GRACE för delområde Balgö. Bilaga 1 Karta med restaureringsområden Jeanette

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen.

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Välkommen ut i det gröna Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Bättre stigar, nya rymliga toaletter och sittvänliga rastplatser

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro ID I5 Namn Nissebo Dösjebro direkt Åker (ha) 1 040 Åker (%) 85 Bebyggt (ha) 40 Bebyggt (%) 3 Övrigt (ha) 140 Övrigt (%) 11 Total area (ha) 1 220

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun 1(9) Handläggning Jeanette Wadman Jörgen Olsson Datum 2009-05-13 Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun Innehåll Administrativa uppgifter Beslut om bildande m m Syfte Beslut

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

Naturreservat MOSSLUNDA

Naturreservat MOSSLUNDA Naturreservat MOSSLUNDA Remissversion mars 2015 Bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun, Skåne län Uppgifter om naturreservatet Namn Mosslunda Natura 2000 ID SE0420047 Län Skåne län

Läs mer

Naturreservatet Pipmossens domänreservat

Naturreservatet Pipmossens domänreservat Naturreservatet Pipmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR PIPMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska

Läs mer

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Tumba 2015-03-05 Avgränsning är utförd av Dan Arvidsson och Nils Nygren, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun F ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. SKÖTSELPLAN FÖR

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06 Dnr 511-1375-15 1(7) Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård 2015-11- 03 angående undersökningen i riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008

Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008 Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008 Mölndalsån nedströms Landvetter kyrka mot Gröen. Medins Biologi AB Mölnlycke 2008-05-16 Anna Henricsson Karin Johansson Medins Biologi

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande) HUSBEHOVSTÄKT Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken 1(3) Ankomststämpel: Sökande Namn/Företag Tel. Postadress Mobiltel. Postnummer och ort Fax Sökanden är Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud

Läs mer

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2011-02-25 Dnr Sven-Olof Johansson Samhällsföreningen i Nitta Drabantvägen 4 523 99 HÖKERUM Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2010-05-28 träffades K-G Fridén, Sven-Olof Johansson samt Peter

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer