Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag med plankarta Bilaga 1, Planeringsförutsättningar Bilaga 2, Analys Bilaga 3, Områdesbeskrivningar Bilaga 4, Miljökonsekvensbeskrivning

2 VASSBOTTEN/ÖSTBY... 4 FRÖSKOG/TÖSSE... 6 LAXARBY... 9 ÖDSKÖLT TINGVALLA TÖFTEDAL LERDAL/RÄNNELANDA JÄRBO DALBOSLÄTTEN ÖDEBORGSFJÄLLET SANNE/HOVERÄNGARNA VÄNERN RESTRIKTIONSOMRÅDEN TRESTICKLAN, NATIONALPARK MB KAP 4, 2 VÄNERN MED ÖAR OCH STRANDOMRÅDEN DALSLANDS SJÖ- OCH KANALSYSTEM KROPPEFJÄLL ÖVRIGA NATURMILJÖER KULTURMILJÖER SJÖAR MED STRANDOMRÅDEN AV INTRESSE FÖR BOENDE OCH TURISM Läsanvisning Planförslaget riktar sig till såväl markägare, exploatörer som medborgare. Det är utformat så att varje kommun kan anta dels de generella förutsättningarna och ställningstagandena samt den del av förslaget som berör den egna kommunen. bruk Dalsland består av följande dokument: - Planförslag med plankarta - Bilaga 1, Planeringsförutsättningar - Bilaga 2, Analys - Bilaga 3, Områdesbeskrivningar - Bilaga 4, Miljökonsekvensbeskrivning Läs mer på: kraft/kraftshandbok_2008_05_30.pdf kraft Dalsland har tagits fram genom ett samarbete mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner samt Dalslands Miljökontor. Medverkande konsult har varit SWECO i Karlstad. Uppdragsgivare har varit Dalslandskommunernas kommunalförbund. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 2(31)

3 Områdesbeskrivningar Följande kapitel beskriver utpekade områden och restriktionsområden. Kartan visar lämpliga områden för vindkraftsparker i Dalsland. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 3(31)

4 Vassbotten/Östby Översiktlig landskapsanalys Landskapet är skogsbeklätt och sluttar vagt ned mot Vänern i öster. De högsta höjderna finns i nordväst. Runt Åmål och E45 öppnas landskapet upp, i övrigt är det skogsbeklätt och småbrutet. Infrastrukturen inom området har en öst-västlig riktning medan det öppna landskapet kring Åmål har en nordvästlig- sydöstlig riktning. Sikten inom och omkring områdena begränsas av vegetation och terräng. Etableringar inom område 1 och 2 kan synas från höjderna i väster. Område 4 kommer att synas från tätorten samt från Vänern. Placeras verken inom områdets norra delar kommer den visuella påverkan att minskas något. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 4(31)

5 Vassbotten/Östby, område 1 Beskrivning Området, 3 km 2, ligger i norra delen av Åmåls kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med ett stort inslag av våtmarker (utpekade som värdefulla). Vägnät saknas. Analys Området har goda vindförutsättningar och nära till kraftledningar. En exploatering av området innebär en påverkan på riksintresset för naturvården Infrastruktur Kraftledningar tillhörande stamnätet finns i öster 5-6,0 m/s 71 meter 6-6,5 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse för naturvården: Ljusebjörskmossen, Brusmossen Mellankommunalt intresse: Gränsar till Säffle kommun Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom S3 (övriga skogsområden) samt inom utpekat värdefullt område för natur. Vassbotten/Östby, område 2 Beskrivning Området, 3 km 2, ligger i norra delen av Åmåls kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Större väg finns söder om området. Analys Området har goda vindförutsättningar, saknar större intressekonflikter och ligger nära kraftnätet. Infrastruktur Kraftledningar tillhörande stamnätet finns i väster och i öster 5,0-6,0 m/s 71 meter 6,0-6,5 m/s 103 meter Allmänna Mellankommunalt intresse: Gränsar till Säffle kommun Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom S3 (övriga skogsområden) samt L3 (övriga landsbygdsområden). Vassbotten/Östby, område 3 Beskrivning Området, 3 km 2, ligger i norra delen av Åmåls kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Större väg finns runt området. Analys Området har både goda vindförutsättningar och det är nära till kraftnätet samt att det saknar större intressekonflikter. Infrastruktur Kraftledningar tillhörande stamnätet finns i väster och en regionledning finns i öster 5,0-6,0 m/s 71 meter 6,0-6,5 m/s 103 meter Allmänna Mellankommunalt intresse: Gränsar till Säffle kommun Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom L3 (övriga landsbygdsområden) samt delvis inom värdefulla områden för natur/kultur. Vassbotten/Östby, område 4 Beskrivning Området, 3 km 2, ligger i norra delen av Åmåls kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Större väg finns i norr. Analys Området har goda vindförutsättningar och närhet till kraftledningar. Dock kommer det i konflikt med riksintresset för friluftslivet samt att det p.g.a. bostäder kan vara svårt att bygga större grupper av verk. Infrastruktur Regionledning finns norr om området 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse friluftslivet: Vänern Mellankommunalt intresse: Gränsar till Säffle kommun Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom L1 (landsbygdsområde vid Vänerkusten) samt SK (skyddsområde kring soptipp). Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 5(31)

6 Fröskog/Tösse Översiktlig landskapsanalys Landskapet utgörs av flertalet skogsbeklädda höjder. De högsta höjderna finns i norr. Delar av områdena gränsar till ett småbrutet landskap. I väster tar Dalslands sjö- och kanalsystem vid. Landskapet sluttar på sina ställen relativt brant ned mot sjöarna. Terrängen, vegetationen och de små landskapsrummen bidrar till att sikten blir mycket begränsad. Det är från höjderna i öster som verken kommer att upplevas. Om alla områden exploateras kan effekten bli mycket betydande, därför bör vissa utblickar/siktlinjer lämnas fria från vindkraftsetableringar. Med hänsyn till Dalslands sjö- och kanalsystem bör verken inte placeras söder om område 6. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 6(31)

7 Fröskog/Tösse, område 1 Beskrivning Området, 4 km 2, ligger i norra delen av Åmåls kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Större väg finns i söder och öster. Analys Området har goda vindförutsättningar och nära till kraftledningar. En exploatering av områdets södra delar kan innebära påverkan på riksintresset för kulturmiljövården. Infrastruktur Kraftledning tillhörande stamnätet finns i sydöst. En regionledning finns i norr. 5,0-6,0 m/s 71 meter 6,0-6,5 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse kulturmiljö: Forsbacka Mellankommunalt intresse: Gränsar till Säffle kommun Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom S3 (övriga skogsområden), L3 (övriga landsbygdsområden) samt inom utpekat värdefullt område för natur. Fröskog/Tösse, område 2 Beskrivning Området, 4 km 2, ligger i norra delen av Åmåls kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Större väg finns i inom området. Analys Området har goda vindförutsättningar och nära till kraftledningar. En exploatering av området bedöms inte påverka riksintresset för naturvården. Infrastruktur Kraftledningar tillhörande stamnätet finns ca 2 km öster om området. En regionledning finns ca 2 km söder om området. 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse för naturvården: Högheden-Baljåsen Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom S3 (övriga skogsområden) samt delvis inom utpekat värdefullt område för natur. Fröskog/Tösse, område 3 Beskrivning Området, 17 km 2, ligger i mellersta delen av Åmåls kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Vägnätet är i huvudsak småskaligt med en större huvudväg genom området. Analys Området är stort, har goda vindförutsättningar samt nära till kraftledningar. Större intressekonflikter saknas. Infrastruktur En kraftledning tillhörande stamnätet korsar området, ytterligare kraftledningar finns både norr och öster om området. 5,0-6,0 m/s 71 meter 6,0-6,5 m/s 103 meter Allmänna Saknas Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom S3 (övriga skogsområden), L3 (övriga landsbygdsområden) samt inom utpekat värdefullt område för natur. Fröskog/Tösse, område 4 Beskrivning Området, 5 km 2, ligger sydväst om Åmåls tätort. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet i området är småskaligt., i norr och öster går E45. Analys Området har goda vindförutsättningar, nära till kraftledningar samt saknar större intressekonflikter. Infrastruktur Regionledning finns i inom området. 5,0-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Saknas Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom S3 (övriga skogsområden) samt L3 (övriga landsbygdsområden). Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 7(31)

8 Fröskog/Tösse, område 5 Beskrivning Området, 4 km 2, ligger i mellersta delen av Åmåls kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Vägnätet är i huvudsak småskaligt med en större huvudväg genom området. Analys Området har goda vindförutsättningar och nära till kraftledningar. En exploatering bedöms inte påverka riskintresset för friluftslivet. Infrastruktur Kraftledningar tillhörande stamnätet finns i väster och öster. 5,0-6,0 m/s 71 meter 6,0-6,5 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse friluftslivet: Dalslands sjö- och kanalsystem Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom S3 (övriga skogsområden), L3 (övriga landsbygdsområden) samt inom utpekat värdefullt område för natur. Fröskog/Tösse, område 6 Beskrivning Området, 4 km 2, ligger i mellersta delen av Åmåls kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet är i huvudsak småskaligt. E45 finns öster om området. Analys Området har goda vindförutsättningar och nära till kraftledningar. En exploatering bedöms inte påverka riskintresset för friluftslivet. Infrastruktur Regionledning finns i öster. Kraftledning tillhörande stamnätet finns i väster. 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,5-7,0 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse friluftslivet:dalslands sjö- och kanalsystem och Vänern Gällande Åmåls ÖP 91 översiktsplan Området ligger inom S3 (övriga skogsområden) samt L3 (övriga landsbygdsområden). Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 8(31)

9 Laxarby Översiktlig landskapsanalys Området utgörs av skogsbeklädda höjdplatåer som reser sig mellan sjösystemen. På flertalet ställen sluttar det brant mot sjöarna. Sjösystemet samt terrängen har en nordsydlig riktning. Landskapet är relativt homogent inom alla områdena. Terrängen och skogen begränsar sikten både inom områdena och sett från sjösystemet. Det är vid utblickar från höjderna i öster som verken kan synas i horisonten. För att minimera påverkan på landskapsbilden bör verken inte placeras i direkt anslutning till branterna vid sjöarna samt följa de riktningar som kan upplevas i landskapet. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 9(31)

10 Laxarby, område 1 Beskrivning Området, 19 km 2, ligger i nordöstra delen av Bengtsfors kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området har goda vindförutsättningar men avsaknaden av kraftledningar försvårar en utbyggnad. Området är stort och kan rymma ca 60 verk. Ingen direkt påverkan bedöms ske på omgivande riks. Dock påverkas upplevelsen av området som opåverkat. De sumpskogar som finns inom området kan påverkas av en utbyggnad. Infrastruktur Saknas närhet till region- och stamnätet 5,0-6,5 m/s 71 meter 5,5-7,0 m/s 103 meter Allmänna Stora opåverkade områden Riksintresse friluftslivet: Dalslands sjö- och kanalsystem Riksintresse för naturvården: Östra och Västra Silen och Högheden-Baljåsen Gällande översiktsplan Mellankommunalt intresse: Gränsar till Säffle kommun och Årjängs kommun Bengtsfors ÖP 94 Ingår i stort opåverkat område, dels där jord- och skogsbruk har företräde och dels med särskild naturvårds hänsyn. Laxarby, område 2 Beskrivning Området, 8 km 2, ligger i östra delen av Bengtsfors kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Områdets vindförutsättningar är goda och området är stort nog att rymma en eller flera grupper. Området ligger inom riksintresset för naturvård, Skärboområdet och en exploatering måste göras med hänsyn till de utpekade värdena. En exploatering av området kommer att påverka upplevelsen av området som opåverkat. De sumpskogar som finns inom området kan påverkas av en utbyggnad. Infrastruktur Regionledning finns norr om området 5,0-6,0 m/s 71 meter 5,5-7,0 m/s 103 meter Allmänna Stora opåverkade områden Riksintresse friluftslivet: Dalslands sjö- och kanalsystem Gällande översiktsplan Riksintresse för naturvården: Skärboområdet Bengtsfors ÖP 94 Ingår i stort opåverkat område med särskild naturvårds hänsyn. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 10(31)

11 Ödskölt/Dalskog Översiktlig landskapsanalys Området utgörs av en höjdplatå som är en fortsättning på Kroppefjäll norr om väg 166. Området omges av sjöar. Landskapet, som är skogsbeklätt och kuperat, öppnar enbart upp sig vid sjöar och mossar. De högsta höjderna finns i de norra och västra delarna. Terrängen och vegetationen begränsar sikten inom området. Genom att placera verken en bit bort från sjöarna och dalgången i söder minskas den visuella påverkan. Verk som placeras i de norra delarna kan komma att synas från allra högsta höjderna inom Bengtsfors. Verk som placeras vid dalgången i söder kan komma att synas från vissa höjder på Kroppefjäll. Vid etablering runt dalgången bör dess riktning följas. Verken bör även placeras med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövården. En full utbyggnad av både Ödskölt och Tingvalla kan medföra en markant förändring av landskapsbilden sett från sjön Iväg. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 11(31)

12 Ödskölt/Dalskog, område 1 Beskrivning Området, 14 km 2, ligger i södra delen av Bengtsfors kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området har mycket goda vindförutsättningar och kan rymma en eller flera grupper. Inom området saknas det kända konflikter och en exploatering bedöms inte komma i konflikt med riksintresset för friluftslivet. Infrastruktur Kraftledningar tillhörande stamnätet finns ca 4 km öster om området 5,0-6,5 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Stora opåverkade områden Riksintresse friluftslivet: Dalslands sjö- och kanalsystem Gällande Bengtsfors ÖP 94 översiktsplan Ingår i stort opåverkat område där jord- och skogsbruk har företräde. Ödskölt/Dalskog, område 2 Beskrivning Området, 28 km 2, delas av Bengtsfors och Melleruds kommuner. Naturen utgörs mestadels av skogsmark samt en del våtmarker. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området har mycket goda vindförutsättningar och kan rymma flera grupper. Dock ligger området inom riksintresse för naturvården samt gränsar till riksintresse för kulturmiljövården. Infrastruktur Kraftledningar tillhörande stamnätet finns öster om området 5,5-6,5 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Stora opåverkade områden Riksintresse för naturvården: Lunneboområdet och Dalformationenslandskap Riksintresse kulturmiljövården: Bäckefors Gällande översiktsplaner Mellankommunalt intresse: Området delas av Mellerud och Bengtsfors kommun Bengtsfors ÖP 94 Ingår i stort opåverkat område där jord- och skogsbruk har företräde. Melleruds ÖP 07, Samrådshandling Området berör inga rekommendationsområden. Dock omges det av områden med höga värden för naturvården, det rörliga friluftslivet samt rekreation. Ödskölt/Dalskog, område 3 Beskrivning Området, 9 km 2, delas av Bengtsfors och Melleruds kommuner. Naturen utgörs mestadels av skogsmark samt en del våtmarker. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området har mycket goda vindförutsättningar och kan rymma en eller flera grupper. Dock ligger området inom riksintresse för kulturmiljövården samt för naturvården och gränsar även till riksintresse för friluftslivet. Infrastruktur Söder om området finns en regionledning 5,5-6,5 m/s 71 meter 6,5-7,5 m/s 103 meter Allmänna Stora opåverkade områden Riksintresse för naturvården: Lunneboområdet och Kroppefjäll Riksintresse kulturmiljövården: Bäckefors Gällande översiktsplaner Mellankommunalt intresse: Området delas av Mellerud och Bengtsfors kommun Bengtsfors ÖP 94 Ingår i stort opåverkat område där jord- och skogsbruk har företräde. Melleruds ÖP 07, Samrådshandling Området berör inga rekommendationsområden. Dock omges det av områden med höga värden för naturvården, det rörliga friluftslivet samt rekreation Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 12(31)

13 Tingvalla Översiktlig landskapsanalys Området utgörs av två större höjdplatåer åtskiljda av länsväg 166 och järnvägen i öst-västlig riktning. I väster och kring infrastrukturen tar öppna myrmarker vid. Inom områdena är sikten begränsad av vegetation och topografi. Sikten över de flacka myrmarkerna är på vissa ställen vidsträckt och skogshöjderna i öster kan skymtas. Det samma gäller för sjön Iväg. Verk som placeras i norr kan komma att synas från sjön Iväg, dock kommer de troligen inte att dominera landskapsbilden. Verk som placeras i väster kan komma att synas över myrmarkerna och påverka upplevelsen av orördhet. Verk som placeras intill infrastrukturen bör följa dess öst-västliga riktning. En full utbyggnad av både Ödskölt och Tingvalla kan medföra en markant förändring av landskapsbilden sett från sjön Iväg. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 13(31)

14 Tingvalla, område 1 Beskrivning Området, 12 km 2, delas av Bengtsfors och Dals-Eds kommuner. Naturen utgörs mestadels av skogsmark samt en del våtmarker. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området är stort och har mycket goda vindförutsättningar. Området gränsar till riksintresse för naturvården. En exploatering av området bedöms inte påverka omgivande riks men upplevelsen av området som orört kommer att påverkas. Väg och järnväg påverkar området i söder. Infrastruktur En regionledning finns söder om området 5,0-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Stora opåverkade områden Riksintresse för naturvården: Ödskölts moar Gällande översiktsplaner Mellankommunalt intresse: Området delas av Dals-Ed och Bengtsfors kommun Bengtsfors ÖP 94 Ingår i stort opåverkat område där jord- och skogsbruk har företräde. Dals-Eds ÖP 03 Området ligger ej inom något rekommendationsområde. Väster om ligger rekommendationsområde 10. Tingvalla, område 2 Beskrivning Området, 9 km 2, delas av Bengtsfors och Dals-Eds kommuner. Naturen utgörs mestadels av skogsmark samt en del våtmarker. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området har mycket goda vindförutsättningar. Området gränsar till riksintresse för naturvården. En exploatering av området bedöms inte påverka omgivande riks men upplevelsen av området som orört kommer att påverkas. Väg och järnväg påverkar området i norr. Infrastruktur Regionledning finns i norr 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Stora opåverkade områden Riksintresse för naturvården: Ödskölts moar Gällande översiktsplaner Mellankommunalt intresse: Området delas av Dals-Ed och Bengtsfors kommun Bengtsfors ÖP 94 Ingår i stort opåverkat område där jord- och skogsbruk har företräde. Dals-Eds ÖP 03 Området ligger ej inom något rekommendationsområde. Väster om ligger rekommendationsområde 10. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 14(31)

15 Töftedal Översiktlig landskapsanalys Landskapet är skogsbeklätt och utgörs av en större höjdplatå, Töftedalsfjället, samt ett antal mindre höjder. I mitten finns dalgången kring Gesäter som utgör riksintresse för kulturmiljövården. Dalgången utgörs av ett småskaligt odlingslandskap. Detta gäller även dalgången öster om Töftedalsfjället. Båda dalgångarna har en tydlig nordsydlig riktning. Område F1 och F2 gränsar till ett småkuperat skogslandskap. Terrängen och vegetationen inom områdena begränsar sikten. Även inom det småskaliga odlingslandskapet är sikten begränsad. Verk bör dock inte placeras i direkt anslutning till dalgångarna. Vid exploatering av det västra området bör verkens placering följa dalgångens riktning. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 15(31)

16 Töftedal, område 1 Beskrivning Området, 6 km 2, ligger väster om Töftedalsåns dalgång i Dals-Eds kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området kan rymma en eller fler grupper och har goda vindförutsättningar. En exploatering av området bedöms inte påverka riksintresset för naturvård i norr. Infrastruktur Söder om området finns en regionledning 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Saknas Gällande Dals-Ed ÖP 03 översiktsplaner Området berör inga rekommendationsområden. Norr om finns rekommendationsområde 5, Tresticklan med stora naturvärden, och rekommendationsområde 12, järnvägsreservat. kraft på Buruåsen och Töftedalsfjället Fördjupning och tillägg till översiktsplanen Fördjupningen råder över denna planhandling. Detta område är då undantaget för vindkraftsexploatering med hänsyn till planerad fritidshusbebyggelse. Töftedal, område 2 Beskrivning Området, 16 km 2, ligger väster om tätorten Ed i Dals-Eds kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet i området är småskaligt. Tillstånd enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen finns för 25 vindkraftverk. Analys Området har mycket goda vindförutsättningar och kan rymma en eller flera grupper. En etablering inom området bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljövård. Infrastruktur Norr om området finns en regionledning 5,0-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse kulturmiljövården: Töftedal-Gesäter Gällande Dals-Ed ÖP 03 översiktsplaner Området berör inga rekommendationsområden. I öster och väster finns rekommendationsområde 8, Töftedalsåns dalgång med kulturhistoriskt värdefull miljö samt rekommendationsområde 9, Örekilsälvens dalgång med stora naturvärden. kraft på Buruåsen och Töftedalsfjället Fördjupning och tillägg till översiktsplanen Fördjupningen råder över denna planhandling. Två något mindre rekommendationsområden för vindkraft finns inom detta område. Töftedal, område 3 Beskrivning Området, 7 km 2, ligger väster om tätorten Ed i Dals-Eds kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området har mycket goda vindförutsättningar och närhet till regionledning. Påverkan på riksintresset för kulturmiljövården avgörs av verkens placering i landskapet. Infrastruktur En kraftledning tillhörande stamnätet finns i väster 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse kulturmiljövården: Töftedal-Gesäter Mellankommunalt intresse: gränsar till Tanum och Munkedals kommuner Gällande Dals-Ed ÖP 03 översiktsplaner Området ligger delvis inom rekommendationsområde 6, Enningdalsälvens avrinningsområde med stora natur- och kulturvärden. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 16(31)

17 Lerdal/Rännelanda Översiktlig landskapsanalys Landskapet är mestadels skogsbeklätt men öppnar upp sig mot ett småskaligt odlingslandskap i sydöst, Valbodalen, samt i väster. Dalgången i väster har en mycket tydlig nordsydlig riktning, annars saknas tydliga riktningar i landskapet. De utpekade områdena ligger inom de skogsbeklädda delarna. De största höjdskillnaderna finns runt dalgången i väster. Inom områdena begränsas sikten av vegetationen och i viss mån av topografin. Även inom det småskaliga och böljande odlingslandskapet, som omger vissa av områdena, är sikten begränsad. Placeras verken en bit in i områdena bedöms de inte dominera det småskaliga landskapet. Runt dalgången bör verken placeras längst med dalgångens riktning. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 17(31)

18 Lerdal/Rännelanda, område 1 Beskrivning Området, 4 km 2, omfattar delar av Dals-Eds och Färgelanda kommuner. Största delen av området ligger i nordvästra delen av Lerdal. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området har goda vindförutsättningar och nära till kraftledningen. En etablering bedöms inte påverka riksintresset för naturvård. Beroende på placering av verken kan upplevelsen av riksintresset för kulturmiljövård påverkas. Infrastruktur En kraftledning tillhörande stamnätet finns i väster 5,0-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse för naturvården: Örekilsälven med Kärnsjön Riksintresse kulturmiljövården: Töftedal-Gesäter Gällande översiktsplaner Mellankommunalt intresse: gränsar till Munkedals kommun Dals-Ed ÖP 03 Området ligger ej inom ett utpekat rekommendationsområde. Norr om finns rekommendationsområde 8, Töftedalsåns dalgång med kulturhistoriskt värdefull miljö. Färgelanda ÖP 06 Området ligger väster om rekommendationsområde R3 (stora kulturvärden). Lerdal/Rännelanda, område 2 Beskrivning Området, 3 km 2, ligger i öster om Lerdalsälvens dalgång i Färgelanda kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med ett stort inslag av våtmarker. I söder finns en större väg i övrigt är vägnätet småskaligt. Analys Området har goda vindförutsättningar och saknar större intressekonflikter, men det saknas närhet till kraftledningar. Våtmarkerna inom området kan påverkas av en exploatering. Graden av påverkan styrs dock av hur vägar och ledningar förläggs. Infrastruktur Saknas närhet till region- och stamnätet 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,5-7,0 m/s 103 meter Allmänna Saknas Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Området ligger öster om rekommendationsområde R3 (stora kulturvärden). Lerdal/Rännelanda, område 3 Beskrivning Området, 3 km 2, ligger öster om Lerdalsälvens dalgång i Färgelanda kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med ett stort inslag av våtmarker. I nordöst finns en större väg i övrigt är vägnätet småskaligt. Analys Området har goda vindförutsättningar och saknar större intressekonflikter, men det är något mindre till ytan. Våtmarkerna inom området kan påverkas av en exploatering. Graden av påverkan styrs dock av hur vägar och ledningar förläggs. Infrastruktur Saknas närhet till region- och stamnätet 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Saknas Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Området ligger öster om rekommendationsområde R3 (stora kulturvärden). Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 18(31)

19 Lerdal/Rännelanda, område 4 Beskrivning Området, 1,3 km 2, ligger i nordvästra delen av Rännelanda i Färgelanda kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med ett stort inslag av våtmarker. Vägnätet inom området är småskaligt Analys Området har goda vindförutsättningar och saknar större intressekonflikter. Mindre till ytan. Infrastruktur Saknas närhet till region- och stamnätet 5,5-6,5 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Saknas Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Området ligger väster om rekommendationsområde R3 (stora kulturvärden). Lerdal/Rännelanda, område 5 Beskrivning Området, 2 km 2, ligger västra delen av Högsäter i Färgelanda kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark, i söder gränsar området till ett öppet odlingslandskap. Vägnätet inom området är småskaligt. Analys Området har goda vindförutsättningar och saknar större intressekonflikter. Mindre till ytan. Någon betydande påverkan för riksintresset Valbodalen bedöms inte en exploatering medföra. Infrastruktur Saknas närhet till region- och stamnätet 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,0-6,5 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse kulturmiljövården: Valbodalen Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Området berör inga rekommendationsområden. Lerdal/Rännelanda, område 6 Beskrivning Området, 3 km 2, ligger i västra delen av Rännelanda i Färgelanda kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark. Vägnätet inom området är småskaligt. Analys Området har goda vindförutsättningar, närhet till infrastruktur och saknar större intressekonflikter. Infrastruktur En kraftledning tillhörande stamnätet finns i väster 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Mellankommunalt intresse: gränsar till Munkedals kommun Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Området berör inga rekommendationsområden. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 19(31)

20 Järbo Översiktlig landskapsanalys Området ligger på en skogsbeklädd höjdplatå som är skiljd från Kroppefjäll via en dalgång i norr. Höjdplatåns högsta höjder finns inom det utpekade området. Terrängen inom och kring området är kuperad. I väster gränsar det skogsbeklädda landskapet till mer låglänt och flackt odlingslandskap. Rumsligheten är mycket hög och sikten mestadels begränsad. Det är enbart sjöar, en del våtmarker samt kalhyggen som öppnar upp landskapet. Odlingslandskapet i väster har även det hög rumslighet. Gränsen mellan skog och odlingsmarken i väster skapar en nordsydlig riktning i landskapet. Även Kroppefjällsplatån har samma riktning. En etablering bör följa och förstärka landskapets riktningar. Sikten inom Kroppefjäll är begränsad och därför bedöms påverkan på riksintresset för friluftslivet bli begränsad. Sett från sjön i öster skyms verken av terrängen och vegetationen. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 20(31)

21 Järbo, område 1 Beskrivning Området, 7.5km 2, ligger i norra delen av Färgelanda kommun och gränsar till Bengtsfors och Melleruds kommuner. Området ligger på Kroppefjälls västra sida och består av skogsmark med inslag av våtmarker och småsjöar. Vägnätet är småskaligt och begränsat. Analys Området är förhållandevis stort och har mycket goda vindförutsättningar. Riksintresset för naturvård bedöms inte ta skada av en exploatering och tidigare utpekande i kommunens översiktsplan ges prioriteras inte i detta område. En exploatering av området bedöms kunna påverka omgivande riksintresse för kulturmiljö och upplevelsen av området som orört. Infrastruktur Områdets norra del ligger drygt 3 km från regionnät. 6,0 7,0 m/s 71 meter 6,5 7,5 m/s 103 meter Allmänna Stora opåverkade områden Riksintresse naturvård: Kroppefjäll Turistintresse Gällande översiktsplaner Färgelanda ÖP 06 R2 Område med stora naturvärden R4 Område med stora värden för friluftsliv/närrekreation Området ligger öster om rekommendationsområde R3 med stora kulturvärden. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 21(31)

22 Dalboslätten Översiktlig landskapsanalys Dalboslätten utgörs av ett flackt odlingslandskap med inslag av mindre skogsområden. Landskapets topografi och avsaknaden av skog inom stora delar medför en mängd vidsträckta vyer. Dalboslätten har brukats under lång tid och den mänskliga påverkan är påtaglig. Nya etableringar bör samordnas i mindre grupper. Vid en mycket kraftig utbyggnad av slätten kan den komma att upplevas industriell. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 22(31)

23 Dalboslätten Beskrivning Analys Infrastruktur Allmänna Gällande översiktsplaner Dalboslätten utgörs av ett låglänt och relativt flackt slättlandskap i Melleruds kn. Landskapet varierar mellan öppen åkermark och skogsmark. Detta skapar rum i landskapet. I öster är odlingslandskapet av regionalt intresse omnämnt som Dalboslätten. Slätten utgör rester av Vänerns sjöbotten från istiden och är ett stort sammanhängande slättområde som sträcker sig in i Vänersborgs kommun i söder. Dalboslätten hyser redan flertalet vindkraftverk av olika skala och storlek. Det är brukat landskap där den mänskliga påverkan är påtaglig och det finns en god infrastruktur. Detta gör tillsammans med de goda vindförutsättningarna att de södra delarna av Dalboslätten är lämpliga för vindkraft. Dock kan det vara svårt att få till större anläggningar med hänsyn till framförallt den spridda bebyggelsen på slätten. Det är svårt med hänsyn till bebyggelsen att åstadkomma fler än 2-3 verk i samma grupp. Kraftledningar tillhörande stamnätet finns i väster. Regionledningar finns inom området. 5,0-7,0 m/s 71 meter 6,0-7,5 m/s 103 meter Riksintresse friluftslivet: Vänern Mellankommunalt intresse: gränsar till Vänerborgs kommun Mellerud ÖP 07, Samrådshandling Inom Dalboslätten finns utpekade kyrkomiljöer, utpekade utvecklingsområden, tätortsområden, cykelleden Dalslandsleden, område med höga värden för naturvården, det rörliga friluftslivet samt rekreation. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 23(31)

24 Ödeborgsfjället Översiktlig landskapsanalys Området utgörs av två skogsbeklädda höjdplatåer, vilka utgör Kroppefjälls sydligaste delar. Terrängen inom och kring området är mycket kuperad. Kring de tre orterna Ödeborg, Färgelanda och Stigen är landskapet småbrutet med betydande inslag av jordbruksmark. Terrängen, vegetationen och de små landskapsrummen bidrar till att sikten blir mycket begränsad. Landskapet saknar en tydlig riktning. Verk som placeras i de södra delarna av området kan upplevas från Ellensjön. Höjderna i väster bedöms skymma sikten sett från väster. Från orten Stigen kan verken synas i horisonten, men bedöms då inte dominera i landskapet. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 24(31)

25 Ödeborgsfjället Beskrivning Området, 5 km 2, ligger höglänt mellan tätorterna Ödeborg, Färgelanda och Stigen. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker och småsjöar. Vägnätet är småskaligt. Rester av försvarsanläggningar finns. Analys Området har mycket goda vindförutsättningar och är utpekat som riksintresse för vindbruk. Närheten till tätorterna gör att området har betydelse för närrekreation. Detta intresse kan skadas av en vindkraftsetablering. Det närbelägna Kroppefjäll med riksintresse för naturvård kan komma att påverkas. Infrastruktur En regionledning finns drygt 1 km norr och öster om området. 6,0-7.0 m/s 71 meter 6,5-7,5 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse för vindbruk Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Område med stora värden för friluftsliv/närrekreation R4. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 25(31)

26 Sanne/Hoverängarna Översiktlig landskapsanalys Område 1 skiljs från 2, 3 och 4 av dalgången kring Ellensjön. Landskapet är skogsbeklätt. Terrängen är något mer kuperad i norr, kring område 1. Landskapet öppnas enbart upp vid sjöar, mossar och kalhyggen. Dalgången kring Ellensjön skapar en tydlig öst-västlig riktning i landskapet. Skogen och i viss mån terrängen begränsar sikten inom och omkring områdena. Verk som placeras inom område 2 och 3 kan komma att synas från Ellensjöns norra strand. De bedöms dock inte dominera i landskapet. Genom att placera verken i öst-västlig riktning kan upplevelsen av Ellensjön och dalgången förstärkas. Inom område 1 saknar landskapet tydliga riktningar. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 26(31)

27 Sanne/Hoverängarna, område 1 Beskrivning Området, 4 km 2, ligger i sydvästra delen av Färgelanda kn, vid gränsen till Munkedals kommun. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området har goda vindförutsättningar samt närhet till kraftledning och det saknas större intressekonflikter. Infrastruktur En kraftledning tillhörande stamnätet finns i öster 5,5-6,0 m/s 71 meter 6,0-7,0 m/s 103 meter Allmänna Mellankommunalt intresse: gränsar till Munkedals kommun Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Området berör inga rekommendationsområden. Sanne/Hoverängarna, område 2 Beskrivning Området, 3 km 2, ligger i södra delen av Färgelanda kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Större väg finns i väster i övrigt ett småskaligt vägnät. Analys Området har goda vindförutsättningar och närhet till kraftledningar. En utbyggnad av området bedöms inte medföra direkt påverkan på riksintresset för naturvården. Infrastruktur En kraftledning tillhörande stamnätet finns i väster 5,5-6,5 m/s 71 meter 6,5-7,0 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse för naturvården: Tonemosse Riksintresse för vindbruk Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Området berör rekommendationsområde R6 störningszon kring skjutfält. Sanne/Hoverängarna, område 3 Beskrivning Området, 3 km 2, ligger i södra delen av Färgelanda kn. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Större väg finns i väster i övrigt ett småskaligt vägnät. Analys Området har goda vindförutsättningar och närhet till kraftledningar. En utbyggnad av området kommer att påverka riksintresset för naturvården. Infrastruktur En kraftledning tillhörande stamnätet finns i väster. 5,5-6,5 m/s 71 meter 6,5-7,0 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse för naturvården: Tonemosse Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Området berör rekommendationsområde R6 (störningszon kring skjutfält) samt område R2 (stora naturvärden). Sanne/Hoverängarna, område 4 Beskrivning Området, 4 km 2, ligger i södra delen av Färgelanda kn, vid gränsen till Uddevalla kommun. Naturen utgörs mestadels av skogsmark med inslag av våtmarker. Vägnätet i området är småskaligt. Analys Området har goda vindförutsättningar, är relativt stort, kan rymma en eller flera grupper. En utbyggnad av området kommer att påverka riksintresset för naturvården. Infrastruktur En kraftledning tillhörande stamnätet finns i väster. En regionledning finns i öster. 5,5-6,5 m/s 71 meter 6,5-7,0 m/s 103 meter Allmänna Riksintresse för naturvården: Tonemosse Mellankommunalt intresse: gränsar till Uddevalla kommun Gällande Färgelanda ÖP 06 översiktsplaner Området berör rekommendationsområde R6 (störningszon kring skjutfält) samt område R2 (stora naturvärden). Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 27(31)

28 Vänern Trots att det blåser bra i hela Vänern har inga områden för vindkraft pekats ut av Melleruds och Åmåls kommuner. Det finns flera allmänna och önskemål att stärka både friluftslivet och bebyggelse, framförallt nära Vänerkusten. En vindpark i Vänern har stark påverkan på upplevelsen och stor visuell påverkan på en annars orörd horisont. Avvägningar mellan för vindkraft samt dess påverkan, bedöms endast kunna göras i konkreta situationer. Den visuella påverkan kan även vara av sådan art att den utgör en mellankommunal fråga. Utifrån ovanstående resonemang om Vänerns känslighet ställer sig Åmåls och Melleruds kommuner tveksamma till etablering av vindkraft i Vänern. Bilden visar de allmänna som finns i och kring Vänern. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 28(31)

29 Restriktionsområden Restriktionsområden innebär områden där det inte är lämpligt att placera vindkraft. Nedan redovisas särskilda områden. Utöver dessa gäller generellt att vindkraftparker inte bör placeras närmare tätbebyggelse än 1000 meter och inte närmare enstaka bebyggelse än ca 750 meter. Dessa avstånd tar hänsyn till rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Kartan redovisar restriktionsområden i Dalsland. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 29(31)

30 Tresticklan, nationalpark Tresticklan är ett 3000 ha stort någorlunda orört skogsområde som är både nationalpark, Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. En stor del av områdets värde ligger i att det är orört. Etablering av vindkraftverk bedöms innebära ett stort ingrepp i framförallt upplevelsen av området som orört. Även en etablering i omgivningen kan medföra en påverkan på nationalparken. Tresticklan bedöms ej som lämpligt område för vindkraft. Ett respektavstånd på 1 mil bör hållas. Inom området råder restriktivitet mot vindkraftsetableringar. MB kap 4, 2 Vänern med öar och strandområden Inom strandskyddat område och öar i anslutning till skärgården skall exploatering för vindkraft undvikas. Området är av riksintresse för natur, kultur, turism och rörligt friluftsliv. Vänern med öar och stränder har ett stort rekreations- och upplevelsevärde med bl.a. stillhet och orörd natur och är därför känsligt för vindkraftsetableringar. Anläggningar för turism och rörligt friluftsliv och utveckling av fritidsbebyggelse bör prioriteras före vindkraftsetableringar. Dalslands sjö- och kanalsystem Med hänsyn till de värden och som finns i och vid Dalslands sjöoch kanalsystem anses området inte lämpligt för vindkraft. Området delas av Bengtfors, Dals-Ed, Åmål och Mellerud. Området utgör riksintresse både för friluftslivet (rörliga) och naturvården, vissa delar utgör även riksintresse för kulturmiljövården. Området är välbesökt och utgör en mycket viktig del i Dalslands turismnäring. Det har ett stort upplevelsevärde både för besökare och boende i landskapet. Aktiviteter i området är bl.a. paddling, båtturer och friluftsliv. Slussystemet har även ett starkt bruksvärde som kommunikationsled och ekonomisk nerv samt ett stort pedagogiskt värde som historiskt objekt. Dalslands sjö- och kanalsystem bedöms vara mycket känsligt för nya tillägg och därför är vindkraft inte lämpligt här eller i dess närhet. Kroppefjäll Kroppefjäll delas av kommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och Vänersborg. Området utgör riksintresse för naturvården och vissa delar utgör även Natura 2000-områden samt naturreservat. Kroppefjäll är en vidsträckt höjdplatå, ca 200 m.ö.h. Kroppefjäll är ett vackert naturområde som lämpar sig mycket väl för diverse naturaktiviteter. Det finns ett system av stigar och vandringsleder i området. Området är därför intressant att utveckla som en del i Dalslands turismnäring. Kroppefjälls siluett sett från Dalboslätten har ett stort visuellt värde. Området upplevs överlag opåverkat med liten mänsklig närvaro vilket innebär att det har låg visuell tålighet mot nya inslag. Kroppefjäll bedöms därför inte som lämpligt område vindkraftsetableringar. Övriga naturmiljöer Naturreservat och Natura 2000-områden anses ej som lämpade för vindkraftsetableringar. Detta då de innehåller höga naturvärden som ej anses vara förenliga med vindkraft. Ett respektavstånd bör även hållas runt de utpekade Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 30(31)

31 områdena. Det exakta respektavståndet skall avgöras i samband med prövning av projekt. Inom restriktionsområden finns rekommendationsområden från kommunernas översiktsplaner som riks för naturvård och andra naturmiljöer som är känsliga för påverkan av vindkraft. Området kring sjöarna Edslan, Ärran och Ånimmen är värdefullt för naturvård, rörligt friluftsliv samt turism och bedöms inte som förenligt med vindkraftutbyggnad. Kulturmiljöer Åsnebyn i Melleruds kommun är Dalslands enda kulturreservat. Gården och angränsade fastigheters marker är olämpliga för utbyggnad av vindkraft. Inom restriktionsområden finns vissa riks för kulturmiljöer och andra kulturmiljöer som är känsliga för påverkan av vindkraft så som norr och väster om Melleruds tätort, Valbodalen och Dalslands sockenkyrkor. Sjöar med strandområden av intresse för boende och turism Utöver Dalslands sjö- och kanalsystem har en skyddszon om 1000 meter lagts ut runt vissa sjöar som är av intresse för utbyggnad av boende och turism. Samrådshandling; bruk Dalsland, Områdesbeskrivningar 31(31)

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Förslag till ANTAGANDEHANDLING 2011-08-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Förslag till ANTAGANDEHANDLING 2011-08-16 Förslag till ANTAGANDEHANDLING 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk Dalsland

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3D, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR MELLERUDS KOMMUN Vindbruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Vattenfall Vind AB. Landskapsanalys avseende vindkraftanläggning vid riksintresse Ätradalen

Vattenfall Vind AB. Landskapsanalys avseende vindkraftanläggning vid riksintresse Ätradalen Vattenfall Vind AB Landskapsanalys avseende vindkraftanläggning vid riksintresse Ätradalen 2 Vattenfall Vind AB: 2012.04.10 Landskapsanalys avseende vindkraftanläggning vid riksintresse Ätradalen Uppdragsansvarig:

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

LANDSKAPSANALYS FÖR VINDBRUKSPLAN VÅRGÅRDA KOMMUN

LANDSKAPSANALYS FÖR VINDBRUKSPLAN VÅRGÅRDA KOMMUN LANDSKAPSANALYS FÖR VINDBRUKSPLAN VÅRGÅRDA KOMMUN 2012-04-05 Södra Härene Innehåll INLEDNING 3 LANDSKAPSANALYS 4 LANDSKAPETS VILLKOR I VÅRGÅRDA 8 FÖRDJUPAD LANDSKAPSANALYS AV OMRÅDEN FÖR VINDBRUK 20 Kartor

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14 Område 10 8 9 10 68 Översiktlig beskrivning av området Områdets area Vindförhållandena Terräng Vegetation Landskapets karaktär Visuell påverkan Markanvändningsintressen Särskilda värden Förekomst av landmärken

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

5. Lokala förutsättningar

5. Lokala förutsättningar 5. Lokala förutsättningar 5.1 Landskapets lokala förutsättningar I samband med framtagandet av vindkraftspolicy har även en gemensam kommunövergripande landskapsanalys för Hallstahammars och Köpings kommun

Läs mer

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till översiktsplan 2009 Utkast till samrådshandling Beställare:

Läs mer

Kustnära fritidsboende

Kustnära fritidsboende Kustnära fritidsboende ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se Program för fritidshus vid Olseröd - Maglehem Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun 2004-03-04 Inbjudan till samråd - vad tycker du?

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Utställningshandling april 2011 45

Utställningshandling april 2011 45 Miljökonsekvensbeskrivning miljökonsekvensbeskrivning Utställningshandling april 2011 45 Bakgrund Ändringar i strandskyddslagstiftningen Ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen beslutade av riksdagen

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

Kapitel 10. Riksintressen

Kapitel 10. Riksintressen Kapitel 10. Riksintressen Miljöbalkens 3 och 4 kap reglerar vad som omfattas av riksintressen, det vill säga. Särskilda områden eller anläggningar som har så stort värde eller stor betydelse i ett nationellt

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Ske mus dnr 14/2011 Utsikt mot sydost från platsen för planerade verk nr 1 i Fjällboda. Foto Lage Johansson. Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Jörns socken,

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

KLAGSHAMN. Peter Byström, Erik Jondelius, Hanna Olin Petersson

KLAGSHAMN. Peter Byström, Erik Jondelius, Hanna Olin Petersson KLAGSHAMN Peter Byström, rik Jondelius, Hanna Olin Petersson Utredningsområdet Malmö Limhamn Öresundsbron Bunkeflostrand Hyllie Strandhem Skumparp Svågertorp Oxie Klagshamn Borrebacken Västra Klagstorp

Läs mer

Till: Dalskog den 30 juli 2009

Till: Dalskog den 30 juli 2009 Till: Dalskog den 30 juli 2009 Dalslandskommunernas kommunalförbund Dalsland center 464 72 Håverud Synpunkter på Vindbruk Dalsland rörande markområdet Kroppefjäll. Vi markägare som kommer med dessa synpunkter

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

RAPPORT LANDSKAPSBILD

RAPPORT LANDSKAPSBILD RAPPORT LANDSKAPSBILD Samkraft AB KVISSJABERGET UPPDRAGSNUMMER 5463116100 Påverkan på landskapsbilden vid en utbyggnad av vindkraftparkerna Kvissjaberget (Samkraft AB) och Hittsjön (wpd Scandinavia AB).

Läs mer

Vindbruksplan Essunga Kommun. Underhandskopia och koncept. Henric Ernstson Konsult. Contekton Arkitekter Fyrstad AB

Vindbruksplan Essunga Kommun. Underhandskopia och koncept. Henric Ernstson Konsult. Contekton Arkitekter Fyrstad AB He Vindbruksplan Essunga Kommun Underhandskopia och koncept Henric Ernstson Konsult Contekton Arkitekter Fyrstad AB 0 04 Q:\henric\ARBETE\HEKonsult\7306\Vindkraftplan Essunga Kommun_v102.docx / utskriven:

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Dalslandskommunernas Kommunalförbund

Dalslandskommunernas Kommunalförbund Dalslandskommunernas Kommunalförbund PROJEKTBESKRIVNING 2007-07-05 GEl'rIENSAl\1IVINDKRAFTSPLANERING I DALSLA~1) lviåjoch syfte Målet med planeringenär att ta &amett tematiskttillägg till översiktsplanerna

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna I samverkan mellan: Innehållsförteckning Bilaga 1. Beskrivning av landskapets karaktär och värden 3 1.1 Topografi 4 1.2 Infrastruktur

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Ö V E R S I K T S P L A N

Ö V E R S I K T S P L A N Ö V E R S I K T S P L A N Fördjupad översiktsplan avseende vindkraft längs kommungränsen Gällivare och Jokkmokks kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Beställare: Styrgrupp: Gällivare och Jokkmokks kommun

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN En förutsättning för allt liv på jorden är vatten. Vatten som befinner sig i ständig rörelse i sitt kretslopp mellan hav, atmosfär och kontinenter. Det avdunstade

Läs mer

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010 Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen Lagstiftning Exempel JämtlandJ Vad göra? g Harry Westermark 29 sept 2010 Fysisk riksplanering riksintressen 1960 Lokala protester mot stora

Läs mer

Riksintressen. Vi ska vara rädda om våra riksintressen!

Riksintressen. Vi ska vara rädda om våra riksintressen! Vi ska vara rädda om våra riksintressen! Allmän beskrivning av riksintressen I miljöbalken 3 kap 6 står det Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv skall skyddas

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Planprogram för del av TYLUDDEN 1:1 m fl Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-06-18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING 2010-11-15 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3D, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR MELLERUDS KOMMUN Vindbruk Dalsland består

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

2 Analyser och omvärld

2 Analyser och omvärld 14 2 Analyser och omvärld 2.1 Förslag och konflikter Här beskrivs rekommenderad mark- och vattenanvändning samt kommunens ställningstaganden till denna. Dessutom redovisas om mark- och vattenanvändningen

Läs mer

Mellankommunalt och regionalt Planeringssamarbete för vindkraft Två exempel Öland och Kalmarsund

Mellankommunalt och regionalt Planeringssamarbete för vindkraft Två exempel Öland och Kalmarsund Mellankommunalt och regionalt Planeringssamarbete för vindkraft Två exempel Öland och Kalmarsund Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Bild 1: Vindkraft en mellankommunal

Läs mer

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-05-17 Reviderad 2011-08-16, enligt beslut i Ks tillväxtutskott

Läs mer

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN Riksintressen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada intresset. Om det blir fråga om en avvägning mellan olika konkurrerande riksintressen måste en avvägning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen Tranemo kommun Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Förord Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) upprättas för att ge en helhetssyn och en bättre förståelse för vilken

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän Innehållsförteckning INLEDNING...2 1. BOSTAD OCH BYGGANDE

Läs mer

Karlshamn 2030! Bilaga 1. Vindbruksplan. Tematiskt tillägg till översiktsplanen. Översiktsplan för Karlshamns kommun

Karlshamn 2030! Bilaga 1. Vindbruksplan. Tematiskt tillägg till översiktsplanen. Översiktsplan för Karlshamns kommun Karlshamn 2030! Översiktsplan för Karlshamns kommun Bilaga 1. Vindbruksplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Samrådshandling, april 2013 1 2 Karlshamns kommun 2013 Projetktledare: Emina Kovacic Handläggare:

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

Förordnande om utvidgat strandskydd i Uddevalla kommun

Förordnande om utvidgat strandskydd i Uddevalla kommun BESLUT 2014-12-01 Diarienummer 511-864-2013 Sida 1(21) Naturvårdsenheten Linnea Bertilsson Naturvårdshandläggare Enligt sändlista Förordnande om utvidgat strandskydd i Uddevalla kommun Innehåll Beslut

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk 1(8) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i mars 2004 Reviderad juni 2004 PLANBESKRIVNING Handlingar Planens

Läs mer

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM God hushållning med mark och vattenresurser är ett nyckelbegrepp i den lagstiftning som reglerar markanvändningen. Den fysiska

Läs mer

5 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

5 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 5 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR På följande sidor redovisas riksintressen som gäller enligt Miljöbalken kap 3 och 4 samt länsstyrelsens beskrivningar av vad som är värdet i riksintresseområdena. Här redovisas också

Läs mer

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 3 VINDKRAFT I TINGSRYDS KOMMUN IDENTIFIERING AV MÖJLIGA OM- RÅDEN FÖR VINDKRAFT Utifrån de övergripande analyserna i kapitel 5, 6 och 7 har ett antal

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN DNR 2014/36 UPPHÄVANDE AV OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR RUD HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING 2014-08-11 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OM UPPHÄVANDE 2014-09-01 VANN LAGA KRAFT 2014-09-30 HANDLINGAR

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 12.1 Natur- och kulturmiljö

Fördjupad översiktsplan 12.1 Natur- och kulturmiljö Fördjupad översiktsplan 12.1 Natur- och kulturmiljö Grönstruktur Landskapet runt är omväxlande. Skogsmarken dominerar men det finns även stora arealer med åkermark eller öppen mark. En levande landsbygd

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer