Naturreservat MOSSLUNDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturreservat MOSSLUNDA"

Transkript

1 Naturreservat MOSSLUNDA Remissversion mars 2015

2 Bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun, Skåne län Uppgifter om naturreservatet Namn Mosslunda Natura 2000 ID SE Län Skåne län Kommun Kristianstad Socken Vä Gränser Området är markerat med punktstreckad linje på bifogad karta (bilaga 1) Fastigheter Vä 147:2 Läge Området är beläget ca 5 km sydväst om centrala Kristianstad Koordinat centralpunkt Ö: y: (RT90 2,5 gon V) Naturgeografisk region Skånes sediment- och horstområden Natura 2000-habitat Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (prioriterad naturtyp anligt Natura 2000) 4030 Torra hedar Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 7230 Rikkärr 6230 Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat (prioriterad naturtyp anligt Natura 2000) Prioriterade bevarandevärden Naturbetesmark med lång hävdkontinuitet Rik kärlväxtflora Areal ca 75 Ha Förvaltare Kristianstads kommun

3 Kommunfullmäktiges beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar Kristianstads kommun det område som utmärkts med punktstreckad linje på bifogad karta (se bilaga 1) som naturreservat. För att trygga syftet med naturreservatet skall de föreskrifter gälla, som anges nedan med stöd av 7 kap, 5,6 och 30 miljöbalken. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Syftet med naturreservatet Syftet med reservatet är att vårda, bevara och utveckla det öppna, traditionellt hävdade beteslandskapet med artrika och särskilt skyddsvärda vegetationstyper. Syftet är även att säkerställa och utveckla områdets stora betydelse som ett tätortsnära naturområde med mycket höga värden för det rörliga friluftslivet. Mosslunda är klassat som riksintresse för naturvård och delar av reservatet är dessutom utpekat som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Området ingår även i Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr i Skåne. Området ingår sedan lång tid tillbaka även i den kommunala naturvårdsfonden vilken syftar till att bevara kommunägda områden med höga natur- och rekreationsvärden. Syftet nås genom att: Bevara de vidsträckta, ogödslade naturliga fodermarkerna med lång hävdkontinuitet som är av betydelse för många hävdberoende, hotade och hänsynskrävande växt- och djurarter Bevara områdets mångfacetterade karaktär genom att säkerställa de förekommande livsmiljötyperna enligt habitatdirektivet: o Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (prioriterad naturtyp anligt Natura 2000) o 4030 Torra hedar o Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker o 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr o 7230 Rikkärr o 6230 Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat (prioriterad naturtyp anligt Natura 2000) Upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos förekommande habitat och arter enligt habitatdirektivet Utveckla områdets betydelse för det rörliga friluftslivet Bevara och utveckla områdets värde från undervisningssynpunkt

4 Beskrivning av området Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden Mosslunda är beläget på Kristianstadsslättens sedimentära kritberggrund. Området är flackt och beläget på en medelhöjd om ca 35 möh. Det högsta partiet är beläget i områdets västra del. Jordarten i området kännetecknas av en kalkhaltig, sandig till moig morän som ställvis är ganska blockrik. Moränlagret täcks av lera på vissa ställen, vilken i framförallt de västra delarna överlagras av grus och sand. På grund av de täta jordarterna står grundvattnet relativt högt i området. Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden Mosslundaområdet har hävdats av människan under mycket lång tid. På områdets högst belägna del finns en bo- och gravplats som härstammar från övergången mellan bronsålder och tidig järnålder (ca f Kr). I början av talet var området en del av Väs utmark, även om vissa delar av området brukades som ängsmark. Kartor från ca 1820 visar att framförallt de centrala och östra delarna av området brukades som ängsmark och hävdades genom slåtter. Norra Mosslundaområdet kom dock efter laga skifte att tillhöra Vä kyrka under Lunds stift och på 1850-talet plöjdes de torra delarna av området upp. Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet övergick området åter till att bli betesmark. Många av de stengärden som finns i området byggdes under denna tid. På den ekonomiska kartan från 1934 syns att det i områdets östra del åter fanns områden som användes som åkermark. Åkermark fanns även i ett öst-västligt bälte i områdets mellersta del. Även i den nordvästra delen av området har det tidigare funnits ett område med åkermark. Resterande delen av området utgjordes av betesmark. Betesmarken saknade troligen träd, men innehöll förmodligen ett relativt stort inslag av olika buskar. På ett flygfoto från 1940-talet är området helt öppet, med undantag för enstaka träddungar med tall i det område som idag är skog, samt tall- eller granskog nere i den södra delen. Det område som idag är planterat med tall utgjordes vid denna tidpunkt av åkermark. På kartan från 1974 visas att största delen av området användes som betesmark. I norr har under lång tid funnits ett område som kallas Tjörnelyckan vilket indikerar en stor förekomst av tjörne, dvs det skånska ordet för buskar som slån, rosor och hagtorn. Här finns än idag åtskilliga taggiga mer eller mindre ogenomträngliga buskage. Beteshävden pågick sedan fram till början av 1980-talet då hävden upphörde. Det uteblivna betet resulterade i att området började växa igen med bla björk och salix. Beteshävden upptogs dock åter 1986 och området har sedan dess, bla genom Kristianstad kommuns försorg, haft en kontinuerlig, ändamålsenlig skötsel Under 1970-talet lanserades Mosslunda som en lämplig lokalisering för Kristianstads nya soptipp. Ett planförslag avseende en komposteringsanläggning antogs under Denna plan ersattes sedan med en plan för en komplett deponeringsanläggning. Under 1984 hittades dock ett mycket stort antal göknycklar på Mosslundaområdet. Efter ytterligare inventeringar konstaterades att Mosslunda troligen var Sveriges största fastlandslokal för denna snabbt minskande orkidéart. Senare under året hittades ytterligare 9 orkidéarter. Efter dessa upptäckter begärde Naturskyddsföreningen i Kristianstad att tippen skulle flyttas eller omdisponeras. Samtidigt motsatte sig Luftfartsverket etableringen med utgångspunkt från verk-

5 samheten på flygplatsen i Everöd. Sammantaget ledde detta fram till att kommunen beslutade att lösa avfallsfrågan på annat sätt och att inte förlägga avfallsanläggningen till Mosslunda. Naturskyddsföreningen i Kristianstad har under många år arbetat aktivt med att bevara och utveckla områdets höga naturvärden. Bland annat har föreningen genomfört röjningar och återkommande inventeringar. Föreningen har även fållindelat delar av området för att kunna reglera tidpunkten för betessläpp i känsliga områden och för att kunna reglera längden på betesperioden. Biologiska bevarandevärden Mosslunda har mycket höga botaniska värden. Den långa hävdkontinuiteten, den stora variationen av vegetations- och naturtyper samt det kalkrika underlaget medför att området hyser ett stort antal kärlväxter varav många är sällsynta och hotade. Inom området förekommer flera naturtyper som pekas ut som prioriterade i EU:s habitatdirektiv. De prioriterade naturtyper som förekommer i området är artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270) och artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat (6230). I området förekommer ett stort antal sällsynta och rödlistade arter bland annat finns 12 olika arter av orkidéer, flockarun, hartmansstarr, huvudtåg, slåtterblomma, majviva, tätört, loppstarr, vildlin, kattfot, rosettjungfrulin, backnejlika, puktörne, slåttergubbe och stagg. Fågellivet i området är rikt och bland annat förekommer törnskata, trädlärka, gulärla, enkelbeckasin, gröngöling, storspov och lärkfalk. Insektslivet inom reservatet är mindre känt och det finns inga egentliga artuppgifter att tillgå. Den rika botaniska mångfalden indikerar dock att många insektsarter troligen trivs i området. Friluftsliv och tillgänglighet Mosslunda är ett välkänt tätortsnära naturområde som utnyttjas frekvent för friluftsändamål. Inom området finns markerade stigar som leder besökaren mellan de olika naturtyperna. Området är en etablerad besöksplats inom ramen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och är skyltat från Mosslunda. Vid området finns en parkering varifrån en stig leder ner mot reservatets norra del. Stigarna sköts av Kristianstads kommun som också utför praktiska skötselåtgärder i området. Skäl för beslutet Mosslunda är en artrik, mycket gammal utmarksrelikt med lång beteskontinuitet vilket innebär att området har stora biologiska och kulturhistoriska värden. Området hyser flera botaniskt intressanta biotoper och ett stort antal rödlistade och fridlysta växtarter. Artrikedomen är extremt stor med fynd av ca 350 olika växtarter varav 12 orkidéer. Naturtyperna Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ och Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat, vilka är prioriterade habitat enligt EU, finns representerade inom reservatet. Mosslunda är geologiskt intressant beroende på den kalkrika moränen och det ytliga, lättrörliga

6 grundvattnet vilket sammantaget ger förutsättningar för områdets rika flora. Vegetationen är känslig för förändringar och störningar i markanvändningen och är beroende av en stark hävd. Naturreservatet är av zoologiskt intresse genom förekomst av bland annat lärkfalk, trädlärka, gulärla, törnskata, kalkkärrgrynssnäcka och blåssnäcka. Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet och utnyttjas flitigt av såväl lokalbefolkning som tillresande besökare. Mosslunda är också betydelsefullt från undervisnings- och informationssynpunkt. Mosslunda är en av de etablerade besöksplatserna inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Området ingår i Kristianstad kommuns naturvårdssammanställning och är i och med detta utpekat som ett av kommunens mest värdefulla naturområden. Området ingår sedan lång tid tillbaka även i den kommunala naturvårdsfonden vilken syftar till att bevara kommunägda områden med höga natur- och rekreationsvärden. Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenresurser samt kommunens översiktsplan. Reservatsbeslutet överensstämmer även med de gällande riktlinjerna för det utpekade Natura området Norra Mosslunda och med Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr i Skåne. Beslutet ligger även helt i linje med de lokala miljömålen för Kristianstads kommun av vilka det bla framgår att År 2015 ska de ängs- och betesmarker som klassats med naturvärde 1 i Kristianstads kommuns naturvärdessammanställning ha ett långsiktigt skydd. (Miljömål Ett rikt odlingslandskap ) Senast år 2015 ska särskilt värdefulla vegetationstyper i Kristianstads kommun såsom sandstäppsområden och rikkärr skötas på ett sätt som säkerställer deras värden. (Miljömål Ett rikt odlingslandskap ) Kristianstads kommun ska bedriva ett aktivt arbete för att uppnå gynnsam bevarandestatus för de rödlistade arter som förekommer inom kommunen. (Miljömål Ett rikt växt- och djurliv ) Av ovan redovisade skäl och med syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt öka områdets tillgänglighet för det rörliga friluftslivet bör Mosslunda avsättas som naturreservat. Kristianstads kommun gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom naturreservatet är av så begränsad omfattning att de inte innebär något allvarligt försvårande av utnyttjandet av området i enlighet med vad som gäller enligt allemansrätten. Ej med i remissversionen: Kommunen har beaktat inkomna yttranden och synpunkter och finner vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 miljöbalken att det för att skydda och vårda de värden som beskrivits ovan finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att besluta om föreskrifter för att skydda området samt fastställa en skötselplan.

7 Reservatsföreskrifter A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 miljöbalken om inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet. Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 1. uppföra byggnad, mast eller annan anläggning. 2. anordna upplag 3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, borra, schakta eller fylla ut, 4. plöja eller omvandla naturlig gräsmark till åker eller kultiverad betesmark 5. plantera eller så gräs, buskar och träd, 6. avverka träd och buskar, gallra, röja eller ta bort dött träd eller vindfälle 7. placera ut bikupor 8. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, sätta ut tryckimpregnerade stängselstolpar, stödutfodra eller tillföra växtnäringsämnen, eller jordförbättringsmedel 9. konstbevattna 10. dika 11. rensa befintliga diken 12. hålla djur i betesfållorna under perioden 1 maj-15 november. 13. tillskottsutfodra med undantag för måttlig övergångsutfodring under två veckor efter utsläppet på våren och under två veckor innan installningen sker på hösten. Tillskottsutfodring får endast ske i direkt anslutning till infångningsfålla. 14. uppföra vilthägn 15. bedriva jakt med undantag av skyddsjakt som syftar till att begränsa viltstammar som riskerar att bli en påtaglig olägenhet för skyddsvärda växteller djurpopulationer. Förvaltaren fattar beslut om när jaktliga insatser är nödvändiga. 16. dra fram mark- eller luftledning

8 B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 miljöbalken om markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom reservatet: 1. röjning, gallring och avverkning av träd och buskar, behandling av gräsvegetation (tuvtåtel mm) genom slaghackning inom befintlig betes- och slåttermark så som närmare anges i fastställd skötselplan 2. skötsel, restaurering och nyskapande av inom området förekommande naturtyper, även innefattandes ex. grävning, plöjning och annan markstörning 3. skötsel av betesmarker innefattande årlig betesdrift, uppsättande och underhåll av stängsel och vattningsanordningar enligt fastställd skötselplan 4. sådd eller inplantering av hotade arter eller deras värdväxter eller av förvaltaren beslutade arter 5. utmärkning av och upplysning om reservatet 6. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens tillgänglighet enligt fastställd skötselplan 7. uppföljning av områdets skötsel och miljöövervakning av växt-, svamp- och djurlivet samt av mark- och vattenförhållanden. C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom reservatet. Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 1. skada fast naturföremål eller ytbildning 2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, svampar eller lavar 3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar 4. medföra hund som ej hålls i koppel 5. göra upp eld 6. framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon förutom i samband med transport av betesdjur

9 7. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande 8. anordna tävling, övning eller lägerverksamhet utan medgivande från reservatsförvaltaren 9. rida 10. fånga eller samla in insekter eller andra djur utan medgivande från reservatsförvaltaren, eller på annat sätt störa djurlivet 11. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning utan medgivande från förvaltaren Undantag från föreskrifter Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för; - de åtgärder som framgår av reservatets syfte och föreskrifterna under B som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som utförs av eller på uppdrag av förvaltaren - uppsättning av informationsskyltar om naturreservatet samt gränsmärken, - drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar och anläggningar tillhörande kommunen, el-, energi- och teledistributör. Inför utförande av arbete ska samråd ske med kommunen. Vid akut underhållsåtgärd ska samråd ske snarast efter att arbetet inletts. - måttlig övergångsutfodring under två veckor efter utsläppet av betesdjuren på våren och under två veckor innan installningen sker på hösten. Tillskottsutfodring får endast ske i direkt anslutning till infångningsfålla. - jakt som syftar till att begränsa viltstammar som riskerar att bli en påtaglig olägenhet för skyddsvärda växt- eller djurpopulationer. Förvaltaren fattar beslut om när jaktliga insatser är nödvändiga. Vid skyddsjakt enligt A 15, gäller undantag från föreskrifterna C 4, 10 och 11. Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från kommunen i samband med tillsyns- och förvaltningsuppdrag. Kristianstads kommun får enligt 7 kap 7 Miljöbalken meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Upplysningar Kommunen vill upplysa om att föreskrifterna under C gäller oberoende av om beslutet överklagas samt att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området, exempelvis: 7 kap 28a-b miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område,

10 Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växtoch djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen. Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng, 15 kap 31 miljöbalken om förbud mot nedskräpning, lokala, kommunala ordningsföreskrifter Skötselplan och förvaltning av naturreservatet Skötselplan Enligt 3 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken ska en skötselplan ingå i varje beslut om bildande av naturreservat. Markdisposition, skötsel och vård samt anläggning och underhåll av anordningar för allmänheten skall ske enligt anvisningarna i skötselplanen, som fastställs av Kommunfullmäktige, Kristianstads kommun, i särskilt beslut denna dag. Utmärkningen av reservatet skall utföras av förvaltaren i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. Förvaltare Kommunen är förvaltare av naturreservatet. Förvaltningen ska ske med insyn, delaktighet och i nära samråd med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, Förvaltningsenheten, se bilaga 4. Beslut i detta ärende har fattats av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun, protokoll xx vid sammanträde den xxxxx, xxx. Ärendets handläggning Mosslunda har sedan länge klassats som ett av de mest värdefulla natur- och friluftsområdena i Kristianstads kommun och finns bland annat med i Kristianstad kommuns naturvårdssammanställning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden inledde under 2012 arbetet med att ta fram ett underlag för att kunna avsätta Mosslunda som ett kommunalt naturreservat. Det är kommunens intention att under 2014 avsätta området som kommer att bli det femte kommunala naturreservatet i Kristianstads kommun.

11 Markägare, övriga kända sakägare och berörda myndigheter har förelagts att inkomma med erinringar mot förslaget. Inkomna yttranden och kommunens bemötanden finns i bilaga X. Kristianstads kommun har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i enlighet med 4 Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning. Kommunen gör bedömningen att påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara mycket begränsad. Ordningsföreskrifterna innebär inte att möjligheterna att utnyttja området i enlighet med vad som annars gäller enligt allemansrätten allvarligt försvåras. Bilagor 1. Karta med naturreservatets avgränsning 2. Skötselplan 3. Remissammanställning med kommentar (ej med i remissversionen) 4. Hur man överklagar (ej med i remissversionen).

12 Bilaga 1 Karta med naturreservatets avgränsning Fastställande av skötselplan för naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun

13 Kristianstad kommuns beslut Kristianstads kommun fastställer att skötselplanen, daterad den XXXXXX, för naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun ska gälla tills vidare. Redogörelse för ärendet Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun har arbetat fram ett förslag till skötselplan för naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun. Naturreservatet bildades den XXXXXX. Förslaget har remissbehandlats. Skäl för beslut Kristianstads kommun skall med stöd av 3 förordningen om områdesskydd (1998:1252) enligt miljöbalken mm, fastställa en skötselplan för ett naturreservats långsiktiga vård. Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Konsekvensutredning enligt 4 Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, av förslag till ordningsföreskrifter för naturreservatet Mosslunda i

14 Kristianstads kommun Bakgrund Kristianstads kommun avser att besluta om bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun. Enligt 4 i ovan angivna förordning skall kommunen göra en konsekvensutredning av de föreslagna ordningsföreskrifterna. Kommunen har gjort en sådan utredning av ordningsföreskrifterna, vilka har karaktären av normföreskrifter, d v s de riktar sig till allmänheten. Konsekvensutredning Syftet med föreskrifterna Föreskrifterna innebär vissa vistelsebestämmelser för allmänheten i området. Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturen inte uppstår eller så att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. Effekter Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara mycket begränsad. Ordningsföreskrifterna innebär inte att möjligheterna att utnyttja området i enlighet med vad som annars gäller enligt allemansrätten allvarligt försvåras. Kostnader De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några tillkommande kostnader av betydelse för vare sig allmänheten eller nyttjanderättshavare.

15

16 Har du frågor om reservatsbildningen? Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret på telefon eller e-post

Bildande av naturreservatet Horna Sandar i Kristianstads

Bildande av naturreservatet Horna Sandar i Kristianstads Beslut 1(9) Kommunledningskontor 2013-04-09 Strategi & utveckling Carina Wettemark 044-13 64 86, 0733-13 64 86 carina.wettemark@kristianstad.se Bildande av naturreservatet Horna Sandar i Kristianstads

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun 07FS 2014:12 Utkom från trycket Den 27 november 2014 beslutade

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Enligt sändlista Datum 2008-12-04 Beteckning 511-3282-04 Doss nr 0680-02-229 Helena Uhlén Naturavdelningen 036-39 51 40 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse 349:29 Antagna av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Gälller fr o m 2010-06-17 Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Uppgifter om naturreservatet Namn: Naturreservatet Vänga mosse Län: Västra Götaland

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Bildande av naturreservatet Stora Hults strand i Båstads

Bildande av naturreservatet Stora Hults strand i Båstads asdf BESLUT 1(8) Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Stora Hults strand i Båstads kommun Uppgifter om naturreservatet Namn Stora Hults strand Kommun Båstad Socken Förslöv Gränser Området är markerat

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde 1(9) rek + mb Miljöavdelningen Naturvårdsenheten Maria Thordarson Till Enligt sändlista NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN Namn: Kommun: Socken: Gullakrokssjöarna Skövde Lerdala Fastigheter:

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun 1(9) Handläggning Jeanette Wadman Jörgen Olsson Datum 2009-05-13 Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun Innehåll Administrativa uppgifter Beslut om bildande m m Syfte Beslut

Läs mer

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas.

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas. BESLUT 2010-06-14 Sidan 1 av 7 Dnr 07.0346.336 DOS-id 2022949 Bildande av Gådeåbergsbrännans naturreservat Härnösands kommun Objektnummer 1025246 Län Västernorrland Kommun Härnösand Socken Säbrå Fastighet

Läs mer

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar BESLUT 1(8) Vårt diarienummer 8/03 265 Handläggare, titel, telefon Eva Siljeholm, kommunekolog 011-15 19 65, 073-020 19 65 Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar Förslag till beslut 1 Norrköpings

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2015:62 Utkom från trycket den 30 oktober 2015 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om och föreskrifter för naturreservatet Forsbo

Läs mer

AII:1 Bedriva täkt. AII:2 Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av området.

AII:1 Bedriva täkt. AII:2 Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av området. Utdrag ur Solna kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 om naturreservat, gäller från 2005-02-15 Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat i Solna Reservatet har delats in i tre zoner med olika föreskrifter

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken förklarar Örebro kommun det område som utmärkts på bifogad karta, som naturreservat. Reservatet

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Bildande av kulturreservatet Ronneby Brunnspark i Ronneby kommun, Blekinge län

Bildande av kulturreservatet Ronneby Brunnspark i Ronneby kommun, Blekinge län Enl. sändlista Bildande av kulturreservatet Ronneby Brunnspark i Ronneby kommun, Blekinge län BESLUT Länsstyrelsen förklarar, med stöd av 7 kap 9 miljöbalken, det på bifogad karta (bilaga 1) med heldragen,

Läs mer

I Mjörn, 6 km sydväst om Alingsås centrum. Topografiska kartbladen: 7B S0, 7B NO, 7C SV, 7C NV Ekonomisk karta: 7B 4j, 7B 5j, 7C 4a, 7C 5a

I Mjörn, 6 km sydväst om Alingsås centrum. Topografiska kartbladen: 7B S0, 7B NO, 7C SV, 7C NV Ekonomisk karta: 7B 4j, 7B 5j, 7C 4a, 7C 5a LÄNSSTYRELSEN Beslut Diarienummer Älvsborgs län Datum 231-3926-94 Miljö och planenheten 1996-04-22 82-01 Handläggare, direktval Lars Sjögren 0521-27 02 04 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Risön

Läs mer

Bildande av naturreservatet Norsa hagar i Köpings kommun

Bildande av naturreservatet Norsa hagar i Köpings kommun Köping1000, v4.0, 2013-05-21 FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (12) Miljökontoret Lars Bohlin, Ekolog 0221-253 17 lars.bohlin@koping.se Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Norsa hagar i Köpings kommun Beslut

Läs mer

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131 Hjortmarka Naturreservat Beslutshandling Beslut KF 2010-09-01, 131 Foto framsida: Stellan Andersson, Alingsås Kommun Beslutshandling KF 2010-09-01, 131, reviderad efter regeringsbeslut 2013-10-31, Föreskrifterna

Läs mer

Bildande av naturreservatet Danska Fall i Halmstads kommun

Bildande av naturreservatet Danska Fall i Halmstads kommun LÄNSSTYRELSEN BESLUT 1 (7) Livsmiljö 231-3650-01 Örjan Fritz Bildande av naturreservatet Danska Fall i Halmstads kommun Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län.

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kulturmiljöenheten FÖRSLAG TILL BESLUT 2002-05-15 sid 1 (8) 223-6104-01 Enligt sändlista Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken,

Läs mer

2001-03-26 231-8471-97 1290-218. Heliga Trefaldighets församling, Kristianstad

2001-03-26 231-8471-97 1290-218. Heliga Trefaldighets församling, Kristianstad LÄNSSTYRELSEN BESLUT 1 I SKÅNE SKÅNE LÄN LÄN Miljöenheten Miljöenheten 2001-03-26 Hans Cronert 040/044-252687 0708-77 7735 hans.cronert@m.lst.se Bildande av naturreservatet Isternäset i Kristianstads kommun

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kyrköns naturreservat Beslutade den 8 april 2008, diarienummer 511-4226-06. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:16 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd

Läs mer

BILAGA 1 NATURVÄRDEN

BILAGA 1 NATURVÄRDEN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 1 NATURVÄRDEN Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Näsvind AB,

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande. Inom

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet Sand Life för område Lyngby. Bilaga: Karta

Läs mer

Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun

Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun Uppgifter om naturreservatet Namn Kommun Socken Gränser Uggleskogen Perstorp Perstorps socken Området är markerat med svart punktstreckad linje

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000-området Balgö, SE0510050 i Varbergs kommun

Restaureringsplan för Natura 2000-området Balgö, SE0510050 i Varbergs kommun 2012-12-20 1 (9) Restaureringsplan för Natura 2000-området Balgö, SE0510050 i Varbergs kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet GRACE för delområde Balgö. Bilaga 1 Karta med restaureringsområden Jeanette

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun 1(11) Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Tjurpannan Bilaga 1 Karta med restaureringsområden Bilaga

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Haparanda skärgårds nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:15 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Natura 2000

Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vad är Natura 2000? Natura 2000 är EU s nätverk av skyddade naturområden. Alla medlemsstater är skyldiga att peka ut en viss areal av varje naturtyp som finns representerad

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 18 december 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gönhammarens naturreservat Beslutade den 9 december 2009, dnr 511-1796-09

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

yy( LAHOLMS KOMMUN Kommunledningskontoret Kurt Persson, Tfn 04301152 46 Fax 04301151 71 Tfn 0708-529930 E-post:kommunstyrelsen@laholm.

yy( LAHOLMS KOMMUN Kommunledningskontoret Kurt Persson, Tfn 04301152 46 Fax 04301151 71 Tfn 0708-529930 E-post:kommunstyrelsen@laholm. yy( LAHOLMS KOMMUN Kommunledningskontoret Kurt Persson, Tfn 04301152 46 Fax 04301151 71 Tfn 0708-529930 E-post:kommunstyrelsen@laholm.se 14 juli 2000 Länsstyrelsen 301 86 Halmstad Ref. nr översänder beslut

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Möckelsnäs i Älmhults kommun 07FS 2014:14 Utkom från trycket den 18 december 2014 beslutade

Läs mer

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Stiftelsen Skogssällskapet lockar i annonser (se bl.a. GP 12 och 14 september) till köp av

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Djurö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:17 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Mariestads kommun Gatukontoret 1992-12-01 Per-Henrik Persson/MW FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV Till tekniska nämnden NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Namn: Gamla Ekudden. Kommun: Mariestad.

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Grönholmarnas naturreservat

Grönholmarnas naturreservat Grönholmarnas naturreservat Skötselplan Upprättad 2001, Fastställd 2002 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNHOLMARNAS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun

Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun BILAGA 1 FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (MB) att syfte, föreskrifter och skötselplan

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Svenska Björn SE0110124

Svenska Björn SE0110124 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-12-12 Beteckning 511-2006-060144 Svenska Björn SE0110124 Bevarandeplan för Natura 2000-område (Enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Norrgrund

Läs mer

Beslut om Sladans naturreservat i Umeå kommun. (4 bilagor)

Beslut om Sladans naturreservat i Umeå kommun. (4 bilagor) Arkivbeteckning 1(8) Enligt sändlista om ladans naturreservat i Umeå kommun. (4 bilagor) Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) att ladans naturvårdsområde som redovisas på bifogad

Läs mer

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 - OMRÅDEN N

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 - OMRÅDEN N NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 - OMRÅDEN N Innehåll (klickbara rubriker) Naturreservat: (de flesta är även Natura 2000) N1 Bockaskede - Toran N2 Jättadalen - Öglunda grotta N3 Eahagen Öglunda ängar N4 Torp

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2211 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2013-10-07 435-122-13 1(2) Föreningen Gotlands Fornvänner (Gotlands Museum) Väte hembygdsförening Riksantikvarieämbetet Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Konsekvensutredning

Läs mer

Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM. Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun

Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM. Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun rek+mb Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun Med stöd av 7 naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen rubricerad

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag Naturreservat i Örebro län Björka Lertag Historik Under senare delen av 1800-talet utdikades och torrlades större delen av de våtmarker och sjöar som fanns på Närkeslätten. Syftet var att utöka den odlingsbara

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Ängelholms strandskog, SE0420233 i Ängelholms kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Ängelholms strandskog, SE0420233 i Ängelholms kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Ängelholms strandskog, SE0420233 i Ängelholms kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 1. SYFTE Att: restaurera de

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Björshus i Kristianstad kommun, Skåne län

Beslut om bildande av naturreservatet Björshus i Kristianstad kommun, Skåne län BESLUT 1(11) Beslut om bildande av naturreservatet Björshus i Kristianstad kommun, Skåne län Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som avgränsats

Läs mer

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun F ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. SKÖTSELPLAN FÖR

Läs mer

148 Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun

148 Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för beslut om områden av riksintresse för energiproduktion. Att ett område är angivet som riksintresse för vindbruk innebär att

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

Förvaltningsplan Natura 2000

Förvaltningsplan Natura 2000 Bilaga 2 S0315E43 Förvaltningsplan Natura 2000 Natura 2000-område Natura 2000-kod Totalareal Naturreservaten Boxö och Länsmansgrundet FI1400021 samt FI1400011 Boxö 1 406 ha, varav 315 ha land och 1 091

Läs mer

Gunnarstenarna SE0110083

Gunnarstenarna SE0110083 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-12-12 Beteckning 511-2006-066076 Gunnarstenarna SE0110083 Bevarandeplan för Natura 2000-område (Enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Fotokarta

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet BESLUT 22.12.1969 IIIR11 5 69 Skaraborgs läns Naturskyddsförening Naturreservat i Dala socken På ansökan av Skaraborgs läns Naturskyddsförening förklarar länsstyrelsen,

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000- område Ytteräng, Muskö Stockholms skärgård. - underlag till MKB för detaljplan

Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000- område Ytteräng, Muskö Stockholms skärgård. - underlag till MKB för detaljplan Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000- område Ytteräng, Muskö Stockholms skärgård - underlag till MKB för detaljplan Innehåll Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000-området Ytteräng,

Läs mer

BETESMARKEN. BYSAMHÄLLET Bete. Foder NYA ODLINGSMETODER FÖRÄNDRAR LANDSKAPET

BETESMARKEN. BYSAMHÄLLET Bete. Foder NYA ODLINGSMETODER FÖRÄNDRAR LANDSKAPET Betesmarken är mycket värdefull för artrikedomen och variationen i odlingslandskapet. Tillsammans med ängen är de bland de mest artrika markslagen i vårt land och har dessutom en lång historia bakom sig...

Läs mer

DOM 2016-01-20 Stockholm

DOM 2016-01-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2016-01-20 Stockholm Mål nr M 4614-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts mark- och miljödomstolen, dom 2015-04-28 i mål M 1398-15, se bilaga KLAGANDE Åhus Grönt AB MOTPART

Läs mer

Bildande av Rävsta naturreservat

Bildande av Rävsta naturreservat REMISS FÖRSLAG TILL BESLUT Dnr KS/2014:419 Bildande av Rävsta naturreservat STADSBYGGNADSKONTORET BESLUT Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklaras det område som avgränsats på bifogad karta

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN Reservatets namn: Kommun: Socken: Läge: Kartor: Areal: Fastighet: Markägare: Förvaltare: Gröna Mad Falköping Falköping och Marka Reservatet ligger i de östliga

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun (7) Naturvårdsenheten Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE008 i Haninge kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet GRACE för delområde Ängsholmen. Bilaga Karta med restaureringsområden

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt och djurliv Agenda 21:s mål Senast till år 2010 har förutsättningar skapats för att bibehålla eller öka antalet djur och växtarter med livskraftig förekomst i jordbruks och skogslandskapet

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro ID I5 Namn Nissebo Dösjebro direkt Åker (ha) 1 040 Åker (%) 85 Bebyggt (ha) 40 Bebyggt (%) 3 Övrigt (ha) 140 Övrigt (%) 11 Total area (ha) 1 220

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Bilaga 1 Översiktskarta över Natura 2000-området Sandhammaren-Kåseberga

Läs mer

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Skedeås (tidigare namn Skedemosse), SE0330104, Mörbylånga kommun, Kalmar län Bild från områdets södra delområde som betas

Läs mer

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län 1(5) Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län Namn: Kinnekulle Befintligt riksintresse, texten omarbetad Befintligt riksintresse, texten är fortfarande relevant Den gamla gränsdragningen

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Skötselplan för ytor utanför spelplanen

Skötselplan för ytor utanför spelplanen Fastställd 2010 Skötselplan för ytor utanför spelplanen Bakgrund Skötselplan för ytor utanförs spelplanen syftar till kombinera banan som en attraktiv plats att spela golf på med banan som en värdefull

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

Utvidgning av naturreservatet Jungfrun, Stenkyrka socken, Gotlands kommun, samt nya föreskrifter och skötselplan för reservatet

Utvidgning av naturreservatet Jungfrun, Stenkyrka socken, Gotlands kommun, samt nya föreskrifter och skötselplan för reservatet BESLUT Datum 2010-09-21 Dnr 511-3284-08 1(5) Enligt sändlista Utvidgning av naturreservatet Jungfrun, Stenkyrka socken, Gotlands kommun, samt nya föreskrifter och skötselplan för reservatet BESLUT Med

Läs mer