Fågelbesöksled Nyköping Norr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelbesöksled Nyköping Norr"

Transkript

1 Fågelbesöksled Nyköping Norr

2

3 Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår mot Tista innan den fortsätter norrut för att avsluta vid den anlagda våtmarken Vadsjön och dess fågeltorn. Vi passerar ett antal områden som har ett rikt fågelliv där man kan befinna sig ett tag för att studera de för stunden närvarande fåglarna. Kartbilden på föregående sida visar var leden går samt var de olika stoppunkterna är, totalt tolv st. På kommande sidor presenteras de olika stoppunkterna. Leden visar främst de fågelarter som är knutna till jordbrukslandskapet och där å och sjö är i centrum. Vid slutmålet kommer man till en våtmark. Tillgänglighet Leden är främst anpassad för biltrafik på väg 53. Leden är delvis tillgänglig för funktionshindrade, om man har tillgång till egen bil. Lokal busstrafik passerar flera stoppunkter, men man får räkna med att förflytta sig en bit för att komma ner till dessa. Parkering för bil finns på flera platser i anslutning eller i närheten av stoppunkterna. 3

4 N1 - Nyköpings hamn

5 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten från E4:an till Nyköpings stad då åker man in mot centrum rakt fram genom de två rondellerna. Man åker därefter över en viadukt och svänger sedan till höger vid parken. Därefter åter mot höger, sedan rakt fram ca 150 m och när man hamnar framför en korv/grillbar svänger man till vänster. Följ nu denna väg rakt fram och genom två rondeller. I den tredje rondellen svänger man höger. Åk ner i området och parkera på de iordninggjorda parkeringarna och vandra sedan ut mot vattnet/hamnens områden. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet under tid som ej vinterväglag råder. På iordninggjorda gång- och cykelbanor kan man ta sig fram till kanten av hamnområdet och med sikt ut över vattnet. Busslinje 3 till Brandholmen passerar och närmaste hållplats är på Lennings väg. Biotopbeskrivning Nyköpings hamn består av flera områden. Den första delen utgörs av nedersta delen av Nyköpingsån som rinner ut i hamnområdet. Här följer sedan mer öppet vatten kantat av bryggor på den norra sidan och vass i söder. Från väster så rinner Kilaån ut i hamnen. Landområdet präglas av parklandskap. Besöket vid Nyköpings hamn och dess närmaste omgivning är anpassad för funktionshindrade 5

6 Fåglar Häckfåglar: Vid Täcka Udden och i vattnet som syns från denna plats är det ganska få häckande arter. Mot vassidan finns knölsvan, gräsand, sothöna och i själva vassen är det rörsångare och sävsparv. På landområdet vid Täcka Uddens närmaste omgivning häckar pilfink och gråsparv. Sträckfågel (förbiflygande): Under vår och höst passerar fåglar i västlig eller östlig riktning, framförallt märker man det under våren när gässen anländer, bläsgås, kanadagås, grågås och vitkindad gås kommer då från väster. På höstarna passerar ladusvala, hussvala, tornseglare och även en del rovfåglar som ormvråk, sparvhök och brun kärrhök västerut in i Kiladalen. Vår: Under våren när isen har släppt sitt fäste i hamnområdet rastar kanadagås, grågås, vitkindad gås tillsammans med storskrakar, enstaka salskrakar och sothöns. Sommar: På sommaren finns de häckande fåglarna, men nu börjar även snatterand, bläsand, skrattmås, fisktärna sitt födosök i området. Bland träd och buskar samt på gräsytor hittar man nu hämpling, steglits och gulärla. Höst: Arter att titta på nu är gråtrut, havstrut och med tur även någon kaspisk trut då de vilar på bryggor. I vattnet finns nu salskrake, smådopping och vigg. Lövsångare, svarthätta och grönfink födosöker nu i områdets buskar och träd. Vinter: Om isen ej ligger finns här nu storskrakar, gräsänder, sothöns, vigg, bergand och gråhäger. En hel del övervintrande skrattmåsar är också på plats. Havsörn patrullerar över området efter mat flera gånger varje dag. 6

7 Tillfälliga fågelbesökare: Svart rödstjärt (som vissa år häckar i området väster om ån/hamnen), vittrut, vitvingad trut och kungsfiskare. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Bläsgås. 7

8 N2 - Svandammen

9 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten från E4:an till Nyköpings stad då åker man in mot centrum rakt fram genom de två rondellerna. Man åker därefter över en viadukt och svänger sedan till höger vid parken. Därefter åter mot höger, sedan rakt fram ca 150 m och när man hamnar framför en korv/grillbar svänger man till vänster. Följ nu denna väg rakt fram och genom två rondeller. Efter rondellen har du dammen på din vänstra sida. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Svandammen är anpassad för funktionshindrade under tid som ej vinterväglag råder. Parkering finns vid nästa infartsväg till vänster. På iordninggjorda gång- och cykelbanor kan man ta sig fram till kanten av dammen och se dess fåglar. Busslinje 2 till Arnö, närmaste busshållsplats är vid Nyköpings hus. Biotopbeskrivning En damm med en del växtlighet i, omgärdad av gräsmattor och enstaka lövträd i den västra delen. I norr så ligger Nyköpings hus och öster om dammen finns en park. Fåglar Häckfåglar: I dammen häckar rörhöna och gräsand. 9

10 Vår: Under våren så besöks dammen av framförallt vitkindad gås och kanadagås utöver de häckande arterna. Sommar: I dammen finns nu vitkindad gås, kanadagås, gräsand och rörhöna. Enstaka besök av skrattmås, fiskmås och knipa kan man också få se. Vinter: Om dammen ej är frusen så kan enstaka gräsänder ses. Tillfälliga fågelbesökare: Svarttärna och mandarinand. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Höst: I dammen finns nu vitkindad gås, kanadagås, gräsand och rörhöna. Enstaka besök av skrattmås, fiskmås och knipa kan man också få se. 10

11 11 Vitkindad gås.

12 N3 - Bönsta, Nyköpingsån

13 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området kring Nyköpingsån vid Bönsta når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. När de sista villakvarteren passerats öppnar sig landskapet strax upp på din vänstra sida. Här är nu området att se och lyssna av. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Bönsta, Nyköpingsån är anpassad för funktionshindrade under tid som ej vinterväglag råder om egen bil finnes. På några mötesplatser och avfarter utmed hela sträckan från strax innan Bönsta och fram till Ängstugan finns det möjlighet att parkera. Man tittar/lyssnar efter fågel utifrån dessa platser. Busslinje 701, 801 passerar. Biotopbeskrivning I området rinner Nyköpingsån söderut och kantas av betesmark. Här finns också en del tätare buskage och åkermark. Fåglar Häckfåglar: På strandängarna häckar enkelbeckasin, tofsvipa och gulärla. I buskagen finns törnsångare, näktergal och rosenfink. I ån och i kanterna av denna finns bl.a. gräsand. 13

14 Sträckfågel: Ån som rinner i syd nordlig riktning är en sträckled. Här kommer tranan, brun kärrhök och fiskgjuse för att nämna några. Vår: På ängarna i samband med översvämningar rastar krickor, grönbenor, rödbena och grågås. Sommar: Nu är det de häckande arterna som är kvar. I kanterna mellan betad mark och något högre växtlighet finns buskskvätta och törnskata. Höst: På ängarna i samband med översvämningar rastar krickor, grönbenor, brushane, grågås och enkelbeckasin. Vinter: Om ån är öppen finns här storskrake, sångsvan, knölsvan och gråhäger. Natt: Om man besöker området för nattlyssning får man räkna med många störningar från bil- och flygtrafik. Området är bra att lyssna vid när det är tyst från störande ljud, näktergal, gräshoppsångare, kornknarr och nattskärra hörs. Tillfälliga fågelbesökare: Flodsångare, småfläckig sumphöna och jaktfalk. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 14

15 15 Ormvråk.

16 N4 - Kristineholm

17 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området vid Kristineholm når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. När de sista villakvarteren passerats öppnar sig landskapet strax upp på din vänstra sida. Fortsätt nu fram till där man har busshållsplatsskylt Kristineholm. Vandra sedan in mot gården, gå åt höger när du får syn på slottet (privat område) och fortsätt fram till där ån rinner vid dammluckorna. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet. Besöket vid Kristineholm är ej anpassat för funktionshindrade. På några mötesplatser och avfarter innan Kristineholm finns det möjlighet att parkera. Vandra sedan mot gården. Busslinje 701, 801 passerar. Biotopbeskrivning Området är främst ett vattendrag med strida strömmar, här finns det en bro med dammluckor. Området är kantat med en del lövträd och innan ån finns det en slottspark, vilken är privat. Fåglar Häckfåglar: I vattendraget där den huvudsakliga platsen för observation av fågel är så finns inga häckande arter. I markerna runt ån i anslutning till Kristineholm så har vi gröngöling, större hackspett och stenknäck. 17

18 Sträckfågel: Ingen renodlad sträcklokal, men i nära anslutning passerar sångsvan, grågås och trana. Vår: I ån finns storskrake, gråhäger och knipa. I området på land finns gärdsmyg, steglits och entita. Sommar: I ån finns storskrake, gråhäger och knipa. I området på land finns lövsångare, svarthätta och trädgårdssångare. Höst: På senhösten är det strömstaren som anländer som är huvudattraktionen, i övrigt samma fågelarter som under våren. Vinter: Framförallt strömstare, men också storskrake och knipa. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 18

19 19 Strömstare.

20 N5 Yttern

21 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området vid Yttern når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. När de sista villakvarteren passerats öppnar sig landskapet strax upp på din vänstra sida. Fortsätt nu fram tills du ser Täckhammars bro. Strax innan bron, på din högra sida finns ett igenvuxet område med vass och buskar, detta är Yttern. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Yttern är ej anpassat för funktionshindrade. Parkering vid sidan om vägen innan Täckhammars bro (östra sidan). Vandra sedan till baka utmed väg 53 och se/lyssna från en infart till åkermark. Busslinje 701, 801 passerar. Biotopbeskrivning Området är en f.d. sjö som har växt igen med vass och buskar. I kanterna finns också brukad och betat mark. Fåglar Häckfåglar: I denna igenväxta sjö finns rörsångare, sävsångare och näktergal. Sträckfågel: Ingen renodlad sträcklokal, men i nära anslutning passerar sångsvan, grågås och trana. 21

22 Vår: Under våren finns trana, brun kärrhök och buskskvätta här. Sommar: I denna igenväxta sjö finns rörsångare, sävsångare och näktergal. Höst: På hösten rastar flertalet olika sångare bland vass och buskar, lövsångare, gransångare och törnsångare är några av arterna. Natt: En bra lokal för att lyssna vid under ett nattbesök. Här kan man höra kattuggla och hornuggla på senvintern - våren. Under sommarens ljumma nätter är det gräshoppsångare, näktergal och kornknarr. Tillfälliga fågelbesökare: Vaktel, kornknarr och småfläckig sumphöna. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 22

23 23 Törnsångare.

24 N6 - Täckhammars bro

25 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området vid Täckhammars bro når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. När de sista villakvarteren passerats öppnar sig landskapet strax upp på din vänstra sida. Fortsätt nu fram tills du ser Täckhammars bro på din vänstra sida och där skyltning är mot Tista och Täckhammar svänger du vänster. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Täckhammars bro är ej anpassat för funktionshindrade. Parkering vid sidan om vägen innan Täckhammars bro (östra sidan). Vandra sedan ner mot ån eller ut på bron (se upp för bilar m.m. om ni är på bron). Busslinje 701, 801 passerar. Biotopbeskrivning Detta är en del av Nyköpingsån som man nu befinner sig vid. Ån är omgiven av lövskog/blandskog och brukad mark. Fåglar Häckfåglar: I denna del av ån finns gräsand och knipa. I skogskanterna har man stjärtmes, entita och större hackspett. Sträckfågel: Ingen renodlad sträcklokal, men i nära anslutning passerar sångsvan, grågås och trana. 25

26 Vår: Sångsvan, gråhäger och gräsand ses regelbundet. I skogen har vi nu svarthätta, lövsångare och grönsångare. Sommar: Inte speciellt mycket finns just nu i ån, men uppströms i kanten mot sjön Långhalsen kan man höra rördrom och trastsångare. I skogen finns nötväcka, bofink och trädpiplärka. Höst: Ett sent höstbesök ger strömstare, sångsvan och gråhäger i ån. Från skogen hör man större hackspett, spillkråka och nötskrika. Vinter: I ån har vi sångsvan, strömstare och storskrake. Natt: Från denna bro kan man höra kornknarr, rördrom och trastsångare. Tillfälliga fågelbesökare: Kungsfiskare, busksångare och vaktel. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 26

27 27 Sångsvan.

28 N7 - Tista

29 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området vid Tista når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. När de sista villakvarteren passerats öppnar sig landskapet strax upp på din vänstra sida. Fortsätt nu fram tills du ser Täckhammars bro på din vänstra sida och där skyltning är mot Tista och Täckhammar svänger du vänster. Fortsätt på denna väg tills skyltning höger Tista är in i en stor allé. Åk inte in här utan kör ytterligare en liten bit för att ha sikt över stora åkermarker. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Tista är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil. Parkering vid sidan om vägen efter allén mot Tista. Från denna plats tittar man sedan över de stora åkermarkerna. Busslinje 701, 801 passerar vid Täckhammars bro, är sedan en bra bit att ta sig för att nå Tista. Biotopbeskrivning Området är framförallt ett brukat jordbrukslandskap. 29

30 Fåglar Häckfåglar: Sånglärka och tofsvipa. I skogskanterna har vi ormvråk, korp och taltrast. Sträckfågel: Här kommer det in ganska många sträckande sångsvanar, grågäss, bläsgäss, björktrast och rödvingtrast, vilka alla sedan rastar på jordbruksmarken. Vår: Sångsvan, grågås, bläsgås, sädgås, björktrast, rödvingetrast och taltrast. Sommar: Är ju de häckande fåglarna som finns här, men även kråka, kaja och mindre korsnäbb kan ses i kanterna av åkermarken. Höst: På plöjda åkrar rastar nu sädesärla, bofink, bergfink, men även flera av de arter som besökte området på våren är nu här. Vinter: Korp, kråka och havsörn patrullerar över området. Natt: Ett besök kan ge kattuggla, kornknarr och nattskärra. Tillfälliga fågelbesökare: Mindre sångsvan, spetsbergsgås och ringtrast. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 30

31 31 Havsörn.

32 N8 Dalslöt

33 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området vid Dalslöt når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. När de sista villakvarteren passerats öppnar sig landskapet strax upp på din vänstra sida. Fortsätt nu förbi Täckhammars bro. Efter ytterligare några km kommer du fram till gården Dalslöt på din vänstra sida, strax innan Råby. Området efter gården är besöksområdet. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Dalslöt är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil. Parkering vid sidan om vägen, efter åkermarken, på höger sida, strax innan där skogen börjar. Från denna plats tittar man sedan över de stora åkermarkerna. Busslinje 701, 801 passerar. Biotopbeskrivning Området är framförallt ett brukat jordbrukslandskap. Strax innan gården Dalslöt vid avtagsväg mot Runtuna kan man åka in och en bit in på denna väg finns sedan en grusgrop. Fåglar Häckfåglar: Buskskvätta, sånglärka och törnsångare. Vår: Över åkermarkerna födosöker tornfalk och brun kärrhök. Grönfink, steglits och andra fröätande fåglar kan ses i området. 33

34 Sommar: Tornseglare, ladusvala och backsvala förutom de fåglar som även ses på våren och de häckande arterna. Höst: Nu passerar bofink, bergfink och andra tättingar på väg söderut. Vinter: Bland fröställningar finns steglits, gråsiska och vinterhämpling. Natt: Gräshoppsångare, vaktel och kornknarr. Tillfälliga fågelbesökare: Rapphöna och kärrsångare. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 34

35 35 Brun kärrhök.

36 N9 Råbyviken

37 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området vid Råbyviken når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. När de sista villakvarteren passerats öppnar sig landskapet strax upp på din vänstra sida. Fortsätt nu förbi Täckhammars bro. Efter ett tag kommer du fram till Råby. I utkanten på den norra sidan av Råby, när du ser vatten på vänster sida (Råbyviken) så är du framme. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Råbyviken är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil. Parkering vid sidan om vägen, efter åkermarken, på vänster sida, vid en pumpstation. Från denna plats tittar/lyssnar man sedan ner över åkermarken och viken. Busslinje 701, 801 passerar. Biotopbeskrivning Här ett område som är brukade mark mot vass och en insjövik. Fåglar Häckfåglar: I vassen och på den brukade marken finns sånglärka, rörsångare och rördrom. Vår: På våren finner man tofsvipor på åkermarken, i vattnet rastar grågäss, kanadagäss och sothöns. 37

38 Sommar: Brun kärrhök, fiskgjuse och storskarv födosöker i viken. Höst: I viken rastar storskrake, storskarv och knipa. Natt: Ett nattbesök kan ge kattuggla, rördrom och näktergal. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Storskarv. 38

39 N10 - Råbymalmen

40 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området vid Råbymalmen når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. Fortsätt nu förbi Råby. Efter ett tag delar sig vägen i ett Y, kör nu in till vänster på denna asfaltsväg, skyltat Bettna Utmed hela denna väg där du har barrskog är området som skall besökas. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Råbymalmen är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil. Parkering vid sidan om vägen, vid lämpliga avtagsvägar och rastplatser. Man ser/lyssnar från där man parkerat. Busslinje 701, 801 passerar vid avtaget till Bettna. Sedan innebär det en längre bit att vandra. Biotopbeskrivning Området som besöks är ett barrskogsområde, men inslag av gallrad skog men även bitar av föryngringsytor. Fåglar Häckfåglar: Talltita, tofsmes och större hackspett. Vår: Mindre korsnäbb, större korsnäbb och spillkråka, men även de andra häckfåglarna finns här. 40

41 Sommar: Bofink, trädpiplärka, trädlärka och även vårens fåglar har vi nu. Höst: Nu kommer mestågen, vilka då innehåller talltita, tofsmes, entita, blåmes m.m. Natt: Under sommarnätter lyssnar man nu efter trädlärka och nattskärra. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Vinter: Mindre korsnäbb, större korsnäbb, tofsmes och talltita. Rödhake. 41

42 N11 - Vadsjön (östra)

43 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området vid Vadsjön och i det här fallet den östra sidan når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. Fortsätt nu förbi Råby. Efter ett tag delar sig vägen i ett Y, kör nu in till vänster på denna asfaltsväg, skyltat Bettna. Fortsätt rakt fram på denna väg till den delar sig i en T-korsning. Ta nu höger och efter ca 100 m till vänster in på en grusväg. Efter du passerat några hus och backkrön har du nu Vadsjön på din vänstra sida. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Vadsjön (östra) är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil. Parkering vid sidan om vägen, vid lämpliga avtagsvägar och rastplatser. Man ser/lyssnar från där man parkerat. Busslinje 701, 801 passerar vid Husby gård. Sedan innebär det en längre bit att vandra. Biotopbeskrivning Vadsjön är en anlagd våtmark med betat mark i anslutning till vattnet. Runt sjön finns också flera ekskogsdungar. 43

44 Fåglar Häckfåglar: Kricka, snatterand och tofsvipa är bara några av de arter som är häckfågel vid Vadsjön. Sträckfågel: Här passerar under sensommaren myrspov, storspov, kustpipare och kustsnäppa för att bara nämna några. Vår: Sångsvan, skedand, stjärtand och årta är bara några av arterna i vattnet. På land finns tofsvipa, svartsnäppa, gluttsnäppa och brushane. Sommar: De häckande arterna finns kvar och nu kommer även de arter som sträcker förbi och rastar i området. Vinter: Om ej is ligger så finns här sångsvan. Runt markerna rör sig korp, kråka och andra födosökande kvarvarande vinterstannare. Natt: Trastsångare, småfläcklig sumphöna, kornknarr och vaktel är arter som kan höras. Tillfälliga fågelbesökare: Svarthalsad dopping, dammsnäppa, tereksnäppa, större beckasinsnäppa, större skrikörn m.m. För mer koll se länk nedan. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Höst: Lärkfalk, fjällvråk, ringduva och steglits är bara ett axplock. 44

45 45 Grågås.

46 N12 - Vadsjön (västra)

47 Vägbeskrivning (RT90: , ) Området vid Vadsjön och i det här fallet den västra sidan når man från väg 53. Om vi utgår från centrala Nyköping, tag då Brunnsgatan norrut och passera Nyköpings lasarett. Åk under motorvägen och i den kommande rondellen svänger du till höger. Fortsätt nu rakt fram på denna väg. Fortsätt nu förbi Råby. Efter ett tag delar sig vägen i ett Y, kör nu in till vänster på denna asfaltsväg, skyltat Bettna Fortsätt rakt fram på denna väg till den delar sig i en T-korsning. Ta nu vänster skyltat Bettna och efter ca 500 m till höger in på en grusväg som är skyltat Torp. En bit in i allén så finns parkering på höger sida. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Vadsjön (västra) är ej anpassat för funktionshindrade. Parkering vid sidan om vägen vid iordningställd parkeringsplats. Man går sedan igenom hagen till fågeltornet som står i ekbacken med sikt över Vadsjön. Busslinje 701, 801 passerar vid Husby gård. Sedan innebär det en längre bit att vandra. Biotopbeskrivning Vadsjön är en anlagd våtmark med betat mark i anslutning till vattnet. Runt sjön finns också flera ekskogsdungar. 47

48 Fåglar Häckfåglar: Kricka, snatterand och tofsvipa är bara några av de arter som är häckfågel vid Vadsjön. Sträckfågel: Här passerar under sensommaren myrspov, storspov, kustpipare och kustsnäppa för att bara nämna några. Vår: Sångsvan, skedand, stjärtand och årta är bara några av arterna i vattnet. På land finns tofsvipa, svartsnäppa, gluttsnäppa och brushane. Sommar: De häckande arterna finns kvar och nu kommer även de arter som sträcker förbi och rastar i området. Vinter: Om ej is ligger så finns här sångsvan. Runt markerna rör sig korp, kråka och andra födosökande kvarvarande vinterstannare. Natt: Trastsångare, småfläcklig sumphöna, kornknarr och vaktel är arter som kan höras. Tillfälliga fågelbesökare: Svarthalsad dopping, dammsnäppa, tereksnäppa, större beckasinsnäppa, större skrikörn m.m. För mer koll se länk nedan. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Höst: Lärkfalk, fjällvråk, ringduva och steglits är bara ett axplock. 48

49 49 Tofsvipa.

50 Tärnan Samtliga sex fågelleder Samtliga foton: Thomas Larsson, Jonny Werdin och Jan Gustafsson. Kartor: Nyköpings kommun, Kartenheten.

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Omslagsfoto Skräntärna, Thomas Larsson. Övriga bilder i sammanställningen

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

Reserapport, Norra Bohuslän

Reserapport, Norra Bohuslän Reserapport, Norra Bohuslän Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. Förhoppningarna var att vi skulle

Läs mer

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning,

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Årets fågeltornskamp genomfördes under en dag där de flesta deltagarna fick uppleva en fantastiskt solig försommardag. Kylig morgon, har jag förstått, på

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

Trandansen 5-6 april 2014

Trandansen 5-6 april 2014 Trandansen 5-6 april 2014 Reserapport av Magnus Stenmark Foto av Anne-Charlotte Bergenheim Stockholms Ornitologiska Förening StOFs resa till Hornborgarsjön går alltid vid en av de allra finaste tiderna

Läs mer

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 Text: Petter Nordvander. Foto: Petter Nordvander och Monica Ahlberg Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan. Foto: Petter Nordvander Reseledare:

Läs mer

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson.

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. ÖLAND 13-17 maj 2015 13 maj: Den 13 maj började årets BohOF-resa till Öland och det blev en långhelg

Läs mer

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 50 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural

Läs mer

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reseledare: Erik Peurell (reserapporttext) och P-G Larén Deltagare: Stina Yström, Karin Oknemark, Leif Lindholm, Staffan Nordin,

Läs mer

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Utgiven av Hudiksvalls kommun och Hudiksvallsregionens fågelklubb (HFK) Redaktion Mats Axbrink, Lars Göran Lindström, Mats Sundkvist,

Läs mer

Fågelobservationer på Lidingö 2000

Fågelobservationer på Lidingö 2000 Fågelobservationer på Lidingö 2000 Peter Lundberg Under året observerades sammanlagt 163 fågelarter på Lidingö, vilket innebär en fortsatt bra nivå. Anmärkningsvärt under året i övrigt var rekordtidiga

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN

FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN THOMAS LANDGREN Bakgrund De tre vänervikarna Kilsviken, Kolstrandsviken och Åråsviken bildar tillsammans ett ca 90 km 2 stort våtmarkskomplex. År 1988 utpekades hela våtmarkskomplexet

Läs mer

PDF skapad med pdffactory demo version, registrera dig på www.jsk.nu

PDF skapad med pdffactory demo version, registrera dig på www.jsk.nu Piteå Bredviksberget Byggt 2000 Bilväg fram till tornet som ibland är avstängd. I så fall promenad 500 m brant backe Harrbäcksfjärden Byggt av Vägverket i början Vid västra E-4-parkeringen av 90-talet

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009

Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009 Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009 1 Upplägget Resan gick med tåg på torsdagsmorgonen från Sthlm C till Lund, dit vi anlände 12:30. Där väntade två minibussar och vi kunde lasta in och åka direkt

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer

Vintermatningar i Västmanland

Vintermatningar i Västmanland 2016 Vintermatningar i Västmanland Johan Karlsson Västmanlands Ornitologiska förening 2016-01-01 2014 var det premiär för VOF:s vintermatningsguide. Den innehöll då 10 matningar i 4 olika kommuner. Västerås,

Läs mer

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen.

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Välkommen ut i det gröna Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Bättre stigar, nya rymliga toaletter och sittvänliga rastplatser

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag Naturreservat i Örebro län Björka Lertag Historik Under senare delen av 1800-talet utdikades och torrlades större delen av de våtmarker och sjöar som fanns på Närkeslätten. Syftet var att utöka den odlingsbara

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Höstskådning i Halland 2013

Höstskådning i Halland 2013 StOF uppradade vid Glommens sten. Foto: Erik Hansson Höstskådning i Halland 2013 Deltagare (12 st): Ulf Nilsson, Gunilla Lundborg, Karin Hendahl, Lars Engardt, Klas Reimers, Per Hedman, Erik Hansson, Måns

Läs mer

Kungälvsornitologerna är en förening som bildades 1993. 2012 Årgång 19 nr 2

Kungälvsornitologerna är en förening som bildades 1993. 2012 Årgång 19 nr 2 Kungälvsornitologerna Kungälvsornitologerna är en förening som bildades 1993 2012 Årgång 19 nr 2 Kungälvsornitologerna Styrelsen i Kungälvsornitologerna Ordförande Sekreterare Lars Peterson Bäckevarv 230

Läs mer

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET...3 GÄVLE FÅGELKLUBB...4 FÖRSÄLJNING AV KLUBBPRYLAR...4 STYRELSEN...5 HEMSIDA...5 ADRESSÄNDRINGAR...5 MEDLEMSKAP...5 GÄVLE FÅGELKLUBB ÅKER TILL FALSTERBO...6 HOLKPROJEKTET...7

Läs mer

Fåglar i Änggårdsbergen 2010

Fåglar i Änggårdsbergen 2010 Fåglar i Änggårdsbergen 2010 Stig Fredriksson Pålitlig häckfågel i Axlemossen sedan 2002 och även i Finnsmossen sedan 2005, kanske även tidigare. Kanadagås med ungar Axlemossen 26 maj 2011 Fåglar i Änggårdsbergen

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PROGRAM BLIR MEDLEMSBLAD... 3 GÄVLE FÅGELKLUBB... 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 STYRELSEN... 5 ADRESSÄNDRINGAR... 5 Gävle Fågelklubb (GFK)... 5 Gävleborgs

Läs mer

Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun

Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun Remissupplaga 2008-03-31 Box 166 PlusGiro: 89 01 68-8 E-post: gof@gof.nu 421 22 Västra Frölunda Webbplats: www.gof.nu Inledning Detta är en sammanställning över

Läs mer

Ungdomshelg med StOF på Landsort 19-21 september 2008

Ungdomshelg med StOF på Landsort 19-21 september 2008 Ungdomshelg med StOF på Landsort 19-21 september 2008 Övre raden (från vänster): Jon Jörpeland (ledare), Liam Martin, Marcus Teveborg,, Anton Castelius, William Sjöberg, Peter Border, Rodrigue Bonnevie,

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Inledning Fågelfaunans utveckling

Inledning Fågelfaunans utveckling Gagna fågellivet Förslag till åtgärder och allehanda tips för att gagna fågellivet i vår närhet Författat av Roine Strandberg på uppdrag av Miljöförvaltningen, Landskrona kommun Inledning Idag är stora

Läs mer

Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län

Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län Bill Douhan och Peter schmidt Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län Det stod redan tidigt klart att det krävs standardiserade inventeringar för att på ett bra sätt kunna följa förändringar i

Läs mer

De internationella midvinterinventeringarna

De internationella midvinterinventeringarna 4 Midvinterinventeringar av sjöfågel i Stockholms skärgård Leif Nilsson De internationella midvinterinventeringarna startade 1967 och har där med genomförts under 40 säsonger utan avbrott och är därmed

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Häckande fåglar i Uppsala län

Häckande fåglar i Uppsala län Häckande fåglar i Uppsala län länstrender för arter och miljöindikatorer baserat på häckfågelrutter 2002 2012 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2015:06 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Titel:

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

2003-2008 med fortsättning 2009

2003-2008 med fortsättning 2009 Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2003-2008 med fortsättning 2009 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund.3 De guidade turerna

Läs mer

Fåglar i Södra Vätterbygden 3&4-2010

Fåglar i Södra Vätterbygden 3&4-2010 Fåglar i Södra Vätterbygden 3&4-2010 Jönköpings Fågelklubb Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Ansvarig utgivare: Anders Söderlund Redaktion: Björn Merkell och Anders Söderlund, Redaktionsadress:

Läs mer

Åtgärdsförlag för att främja natur- och rekreationsvärden längs Saxån och Braån

Åtgärdsförlag för att främja natur- och rekreationsvärden längs Saxån och Braån Saxån-Braåns 1(14) vattenvårdskommitté Åtgärdsförlag för att främja natur- och svärden längs Saxån och Braån Saxån och Braån har både stora befintliga och potentiella natur- och svärden. Nedan listas kortfattat

Läs mer

Fåglar i och vid Ivösjön

Fåglar i och vid Ivösjön Fåglar i och vid Ivösjön Nils Waldemarsson Nordöstra Skånes Fågelklubb Med betydande inslag av såväl slättsjö- som skogssjökaraktärer utgör Ivösjön ett viktigt område för olika fågelarter. Det är egentligen

Läs mer

Nationell skådarhelg med Rapphönorna i nordvästra Skåne mars 2014

Nationell skådarhelg med Rapphönorna i nordvästra Skåne mars 2014 1 Nationell skådarhelg med Rapphönorna i nordvästra Skåne mars 2014 Fredagen den 21 mars 2014 Vi var totalt 43 Rapphönor som kom indroppande på fredag eftermiddag till Jonstorps vandrarhem. Värdinnorna

Läs mer

Vår naturväktardagbok i 4A Fyren Tegelhagen i Sollentuna

Vår naturväktardagbok i 4A Fyren Tegelhagen i Sollentuna Mål med Naturväktarprojektet fåglar No Natur Steg 9 Kunna våra årstider och känna till hur de påverkar våra växter och djur. Prova på fågelskådning Steg 10 Kunna använda kikare Steg 11 Ta ansvar för sin

Läs mer

Inbjudan till PV-klubbens sommarträff i Södermanland 1 3 juli 2016

Inbjudan till PV-klubbens sommarträff i Södermanland 1 3 juli 2016 Inbjudan till PV-klubbens sommarträff i Södermanland 1 3 juli 2016 Träffen hålls vid Sunlight i Nyköping en före detta tvålfabrik som numera är ombyggd till hotell, konferens- och SPA-anläggning. Nyköping

Läs mer

Fågellivet i Florarnas naturreservat

Fågellivet i Florarnas naturreservat Jörgen sjöström UOF Fågellivet i Florarnas naturreservat en översikt 1970-2010. 1 9 7 1 0 2 1 1 Det är nästan precis fyrtio år sedan jag första gången besökte det stora myrområdet Florarna i nordöstra

Läs mer

Sinnenas stig GNESTA

Sinnenas stig GNESTA Sinnenas stig GNESTA Välkommen till denna promenad där du ska få en sinnesupplevelse samtidigt som du får en härlig vandring i Gnestas vackra miljö. Fokus är på DIG och dina sinnen, tanken är att du ska

Läs mer

Ängenleden Sida 1 av 5. Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta...

Ängenleden Sida 1 av 5. Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta... Ängenleden Sida 1 av 5 Innehållsförteckning Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta... 5 Snabbfakta: Avstånd till Sunne: 30 km.

Läs mer

Södra fjällen reserapport juni 2015

Södra fjällen reserapport juni 2015 Södra fjällen reserapport juni 2015 Nu är ännu en resa till fjällens korta men intensiva högsäsong avseende fåglar och naturen avklarad. För egen del var det min andra StOF-resa till södra fjällen och

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Metapopulation: Almö 142

Metapopulation: Almö 142 141 142 Metapopulation: Almö Lokal 80 Läge: Almö, Slättahammar. Beskrivning: Ca 15*30 meter stort, relativt mycket vass i vattnet. Norr om lokalen finns lövskog, söder om sank mark/havsvik och väster om

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Bilaga 6: Fågelinventering

Bilaga 6: Fågelinventering Bilaga 6: Fågelinventering Calluna AB Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun 6 Juli 2012 Christian Bladh HS Kraft AB Frihamnsallén 8 211 20 Malmö Inventering av fåglar

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009

Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009 Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009 Mikael Gustafsson/N Strandpadda på väg vid Ripa sandar. Den här rapporten är optimerad för att läsas på webben och innehåller därför lågupplösta

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Inventering av vadarfågel inom projekt LIFE Balt-Coast

Inventering av vadarfågel inom projekt LIFE Balt-Coast Inventering av vadarfågel inom projekt LIFE Balt-Coast Sydöstra Ölands sjömarker 2011 Rapport från Segerstads fyr, Christian Cederroth Segerstads fyr Christian Cederroth Segerstads fyrplats 380 65 Degerhamn

Läs mer

Paddling genom Ströms Vattudal 28/7-2/8 1980

Paddling genom Ströms Vattudal 28/7-2/8 1980 Paddling genom Ströms Vattudal 28/7-2/8 1980 28/7 29 km Start vid 13-tiden uppe i Kvarnbergsvattnets nordvästra hörn, ett par km från norska gränsen (vid bron över Brännälvens utlopp). Strålande sol och

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Hornborgasjön. 6 9 April 2006. Ann Mari Thorner

Hornborgasjön. 6 9 April 2006. Ann Mari Thorner Hornborgasjön 6 9 April 2006 Ann Mari Thorner DELTAGARE Bo Hedén, Lund Ann-Charlotte Blomquist Hedén, Lund Lena-Karin Edström, Karlholmsbruk Christina Eriksson, Uppsala Ulf Hultinger, Sandviken Henning

Läs mer

Reportage Näsängen september 2016

Reportage Näsängen september 2016 Reportage Näsängen september 2016 Under september har jag gjort fem besökt till Näsängen, fyra gånger på morgonen och en gång mitt på dagen, drygt en timme per gång. Det är lätt att förbise Näsängen som

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Nässundet Norr om Hytte ligger "Nässundets Station - vedungsbageri och värdshus". Detta är inhyst i en byggnad som förr var järnvägsstation. När

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10

Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10 Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se Bakgrund Under år 2004 gjorde Boris Berglund en omfattande inventering av långbensgrodan för Länstyrelsen i Skåne.

Läs mer

2009:15. Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009

2009:15. Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 2009:15 Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2009:15 Rapportnamn: Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Observera att det i övriga delar av remissen kan finnas förslag som indirekt påverkar jakten läs in dig via länk i kallelsen

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm Carl-HermariTfllhagen i folktron LTs förlag Stockholm INLEDNING 11 Det ovanligas betydelse 11 Associationstänkandet 12 Betydelsen av det första och det sista 13 Mötets betydelse 13 Vad som sker med delen

Läs mer

cykla & vandra i Svenljunga

cykla & vandra i Svenljunga under ekens skugga cykla & vandra i Svenljunga längs med vägen Kom nära naturen, till fots eller på cykel. I Svenljunga är vi rika på upplevelser längs med vägen. Susa nedför en grusväg med öppna vyer,

Läs mer

Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt).

Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt). Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt). 23 glada Rapphönor från många delar av Sverige droppade på fredagseftermiddagen den 14/9 2012 efter

Läs mer

Grönholmarnas naturreservat

Grönholmarnas naturreservat Grönholmarnas naturreservat Skötselplan Upprättad 2001, Fastställd 2002 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNHOLMARNAS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58 Rapport 2005:58 Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 www.o.lst.se Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 Rapport 2005:58 PRODUKTION Naturvårdsenheten

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Metod för kartläggning av skyddszoner

Metod för kartläggning av skyddszoner Metod för kartläggning av skyddszoner Miljöavdelningen, Fiske- och vattenvårdsenheten Praktikant, Emma Cederlund 1 Titel: Författare: Handledare: Metod för kartläggning av skyddszoner Emma Cederlund Lukas

Läs mer

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert)

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 1 Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 2000 Under våren 2000 sågs rikligt med tranor i Vattenriket från mitten av

Läs mer

VÄGBESKRIVNING. Vägbeskrivning samt karta till Stenholmen, Gerstorp hittar ni sist i detta brev tillsammans med en skiss över Gerstorps Säteri.

VÄGBESKRIVNING. Vägbeskrivning samt karta till Stenholmen, Gerstorp hittar ni sist i detta brev tillsammans med en skiss över Gerstorps Säteri. RYTTARBREV FFRAMTIIDS LLÄTTA VÅRTÄVLLIING 1100--1111 MAJ 22000088 Framtid har det stora nöjet att hälsa er ALLA hjärtligt välkomna till vår Lätta Vårtävling. Vi har ca 50 anmälda ekipage, varav flera tävlar

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

Örkelljungabygdens Natur Obsbok 2007

Örkelljungabygdens Natur Obsbok 2007 456 inlägg Örkelljungabygdens Natur Obsbok 2007 Datum: 1 januari 2007 Text: I ett riktigt busväder besökte jag åter bl. a. Värsjön. Hård blåst, stundtals regn gjorde det inte helt lätt att skåda. Men i

Läs mer

GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011

GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011 GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011 UPPTÄCK KARLSTADS NATUROMRÅDEN 1 VÄLKOMMEN PÅ GUIDAD TUR I KARLSTADS NATUR! Genom 13 guidade turer under 2011 vill vi locka dig att upptäcka några av alla våra fina

Läs mer

Malllorca 26 april-3 maj 2008

Malllorca 26 april-3 maj 2008 Malllorca 26 april-3 maj 2008 En reserapport från Birdwave Travels resa till Mallorca Spaning på Toppskarv i Puerto de Pollensa Mallorca-ett eldorado för fåglar Det var med stor entusiasm vi gav oss iväg

Läs mer

årgång 17 nr 1-2004 nattvakan

årgång 17 nr 1-2004 nattvakan årgång 17 nr 1-2004 nattvakan Nattvakan utges av Hudiksvallregionens fågelklubb (HFK). Tidningen utkommer med två nummer årligen och erhålles av samtliga medlemmar i HFK. Årsavgiften för medlemsskap är

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer