s s ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,"

Transkript

1

2 INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa Försag ti vinstdispsitin Resutaträkning Baansräkning Nter Revisinsberättese 3 4 s s , //-1 2 v1 ~

3 Ordförande har rdet Uddevaa Vatten startade sin verksamhet för ett år sedan sm en de av Västvatten. Uppbyggnadsskedet har varit intensivt både i styreser ch i verksamheten. Västvatten AB:s uppdrag kan enket sammanfattas med att baget ti sina VA-kunder i de tre kmmunerna Färgeanda, Munkeda ch Uddevaa skaeverera dricksvatten av gd kvaitet samt ta hand m avppsvatten ch rena det. At detta ska göras samtidigt sm agkrav uppfys ch givna tistånd efterevs. För Uddevaas de vi jag särkskit uppmärksamma de förbättringar sm genmförts på Mariebergs vattenverk under året. Dessa förbättringar har resuterat i ett säkrare dricksvatten med högre kvaitet. Kunderna ska uppeva ss sm öppna ch de ska atid kunna få infrmatin ch hjäp när så behövs. Det pågår ett arbete med att utvecka kundfunktinen ch detta arbete kmmer att frtsätta under året sm kmmer. Verksamheten fungerar ch företaget utveckas. Den framtida kstnadsbiden för VAverksamheten kan tyckas bekymmersam. Under 2014 kmmer styreserna därför i samtiga ägarbag diskutera framtida strategier. Syftet är ytterst att driva verksamheten så effektivt sm möjigt ch att få nöjda kunder. Jag vi avsuta med att tacka styresen ch aa medarbetare för at arbete sm agts ner under det gångna året. Mikae Staxäng rdf Uddevaa Vatten AB'" " 4 / 3

4 VD har rdet Västvatten har varit igång ett år. Västvatten ägs av de tre kmmunerna Uddevaa, Munkeda ch Färgeanda genm var sitt ägarbag, varav Uddevaa Vatten AB är ett av ägarbagen. Ägarbaget har övertagit huvudmannaskapet för VA-anäggningarna i Uddevaa kmmun från Bakgrunden ti bidandet var att man såg möjighet ti effektivisering av verksamheten, eventue mer samnyttjande av VA-anäggningarna, uppfya ökande krav från myndigheter ch kunder samt säkrande av kmpetensförsörjningen. Västvatten genmför på ägarbagens uppdrag drift, investering, panering mm av VA-verksamheten i de tre kmmunerna. Utredningarna inför bidandet att det gemensamma baget var mfattande, ändå bev startsträckan ganska krt. Första havåret prägades av att atifrån persna ti styrande dkument skue kmma på pats ch att det var första gången at gjrdes. Successivt har sedan verksamheten hittat sin frm ch när huvudkntret fyttade in i egna kaer i början av ktber uppfattades det sm mycket psitivt. Driftverksamheten arbetade redan under 2012 med att sätta ett gemensamt arbetssätt ch man etaberade snabbt en fungerande rganisatin ch har överag fungerat bra under det gångna året. En kmmunövergripande beredskapsrganisatin är på pats. Vi är stta över att myndighetskrav för samtiga verk är uppfyda. Uddevaa har Mariebergs vattenverk genmgått en upprustning. Prduktinskapaciteten har ökat ch vi har ett säkrare vatten med hjäp av UV-desinfektin. inedningen på året edde besväriga väderförhåanden ti fera rörbrtt. Under smmaren fick vi ett brtt på rävatenedningen från Köperödssjön ch en str insats gjrdes för att aga edningen. Förberedeser för renvering av avppsreningsverken i Ödebrg ch Högsäter, Färgeanda, har inetts. Ombyggnatinen av Munkedas avppsreningsverk har sutförts. Arbetet med att autmatisera övervakningen av anäggningarna pågår i samtiga kmmuner. VA-pan håer på att tas fram i Munkeda ch Färgeanda ch i Uddevaa har arbetet med VA-pan startat. Ansutning av fastigheter sm tidigare inte har haft kmmunat VA har föj paneringen ch genmförts i Satkäan i Munkeda ch ängs Fräknestranden i Uddevaa. För att säkerstäa ett effektivt arbete med investeringarna har prjektörer upphandats genm ramavta. Fera prjekt igger i sutfasen ch kan snart upphandas. Förberedeser har gjrts för att kunna hantera mindre prjekt i egen regi ch med hjäp av ramavta för grävtjänste r. Verksamheten är kundnära ch frmerna för infrmatin ch kmmunikatin har utveckats under året. Västvatten hade tidigt en kundtjänst på pats ch den är bemannad på kntrstid. Kundtjänst hanterar i första hand inkmmande samta ch mai från våra kunder. Vi har ckså en egen hemsida där infrmatin m aktuea, panerade ch akuta, vattenavstängningar äggs ut. Under året har funktiner sm att ägga in mätarstäning direkt via webben ch möjighet att få e-faktura tikmmit. Västvatten har i uppdrag att genmföra den dagiga driften av VA-anäggningarna samt att panera ångsiktigt. Vi har nu startat ett arbete för att få fram kritiska frågestäningar kring vatten, avpp ch förnyese panering. Dessa frågr ska diskuteras med ägarbagens styreser för att gemensamt ta fram en ångsiktigt håbar inriktning för verksamheten i de tre ägarkmmunerna. Inriktningen skaigga ti grund för kmmande verksamhetspanering ch budgetarbete. t!/ Marianne Erandsn VD 4

5 Förvatningsberättese styresen ch Verkstäande direktör för Uddevaa Vatten AB, rganisatinsnummer , avger årsredvisning för räkenskapsåret Verksamheten ineddes Ägarstruktur Västvatten AB ansvarar för huvudmannens syssr ch ansvar, kmpetens, samt drift ch underhå av de amänna vatten- ch avppsanäggningarna i Färgea nda, Munkeda ch Uddevaa. Västvatten AB är ett kmmunat bag ch ägs av Uddevaa Vatten AB (65%), Munkeda Vatten AB (20%) ch Färgeanda Vatten AB (15%). Ägarnas syfte är att genm baget Västvatten AB att driva ch utvecka vattenförsörjning ch avppshanteringen för att tigdse brukarnas behv av vattentjänster samt bidra ti en ångsiktig håbar samhäsutvecking. Bagsknstruktin Färgeanda kmmun 100% Munkeda kmmun 100% Uddevaa kmmun 100% Färgeanda Vatten AB Munkeda Vatten AB Uddevaa Vatten AB 15% 20% 65% VästVatten AB Bag ch rganisatinsnummer Färgeanda kmmun: Färgeanda Vatten AB: Munkedas kmmun: Munkeda Vatten AB: Uddevaa kmmun: Uddevaa Vatten AB: Västvatten AB: tji s

6 Organisatin ch persna Baget har under räkenskapsåret inte haft någn anstäd persna. Tjänster för administratin, drift ch underhå har köpts från Västvatten AB. Verksamhetens eds av en VD, Marianne Erandsn. styresen består av: Mikae Staxäng Anna-Lena Heydar Tage Nstedt Matthijs Kmp Susanne Börjessn Per-Arne Anderssn Gunia Magnussn rdförande edamt edamt edamt edamt edamt edamt Mijöredvisning- tiståndspiktiga verksamheter Baget bedriver den typ av verksamhet sm ti stra dear berörs av mijöbaken ch dess förrdningar. Anäggningarna mfattas av anmänings- ch tiståndspikt enigt mijöagstiftningen. För vattenverken avser tistånden uttag av vatten ch för avppsreningsverken behanding av hushåens ch industrins avppsvatten. Verksamheterna kan påverka mijön genm utsäpp av renat avppsvatten ti recipient ch genm resterande avppss am. Det finns inga föreägganden från tisynsmyndighet. Omvärdsanays En överskuggande ch tydig trend i VA-sammanhang är ökade krav från myndigheter, huvudmän ch även kunder. Detta resuterar fta i behv av utökade samarbeten kmmuner emean. framtiden förväntas kraven på dricksvattnet öka. Vattenverken måste ha en säker ch stabi reningsprcess med tiräckigt anta mikrbigiska säkerhetsbarriärer. En statig utredning har tisatts för att identifiera utmaningar sm finns för dricksvattenförsörjningen. Resutatet av utredningen kan kmma att, tisammans med andra statiga utredningar, påverka VAverkens förutsättningar att prducera dricksvatten. Utredningen ska hantera frågestäningar kring kimata n passning, skydd av vattentäkter, förnyesetakt för edningsnät, materia i kntakt med dricksvatten mm. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker stark r för atför åga avgiftsökningar för investeringar, (sm infrmatin höjdes brukningsavgiften för en nrmavia med i medeta4,3 prcent 2013}. Mijöbeastningen på haven ska minska. Bakgrunden är den pitiska överenskmmesen i Aktinspan för Östersjön (BSAP). För Sveriges de innebär det att reningsverk för f er än 2000 persner måste reducera sina kväveutsäpp kraftigt. / 6

7 Framtid Frtsatta investeringar kmmer att krävas för att gå igenm edningssystemens status ch förnya, se över vatten- ch reningsverken inkusive gå igenm vika åtgärder sm nya mijö- ch säkerhetskrav stäer samt se över behvet av kimatanpassningsåtgärder. För att använda kektivets pengar på ett så förnuftigt sätt sm möjigt behövs gd kännedm m systemets nuvarande status, fastagda strategier ch ett ångsiktigt systematiskt arbete. Hea kedjan med VA-översikt-VA-picy/strategi-VA-pan måste finnas på pats ch Västvatten stöttar aa ägarkmmuner i detta arbete. Västvatten genmför ckså på kmmunernas uppdrag nyinvesteringar i VA sm innebär att fer fastigheter kppas på nätet öpande. Västvatten arbetar kntinuerigt med driftptimeringar ch ratinaiseringar för att förbättra ch effektivisera driften. Eknmi Våra kunder betaar sina avgifter fr vatten ch avpp ti anäggningsbagen. Västvatten AB får i sin tur sina huvudsakiga intäkter från anäggningsbagen. Sjävkstnadsprincipen gäer för vår taxeverksamhet, viket innebär att taxeintäkter endast får tas ut för att täcka så kaade nödvändiga kstnader. Utfrmning av taxan kräver ångsiktigt tänkande. Taxans utfrmning är viktig ur ika perspektiv. Förkunden är röriga dea r i taxan av betydese för möjigheten att påverka sina kstnader. Samtidigt är en taxeknstruktin med stra dear röriga avgifter känsig för förändringar. En annan aspekt är att det är viktigt att kunden känner att man får mycket för pengarna. Kunden ska vara nöjd med de tjänster vi erbjuder ch känna sig säker på everansen av ett gtt ch bra dricksvatten. Dessutm vi vi att mijön ska påverkas så ite sm möjigt av vår verksamhet. At detta ska göras ti en acceptabe kstnad för kunden. EDPFuture är det kundregistersystem sm används för fakturering av vattentjänsterna för de tre kmmunerna (Uddevaa, Munkeda ch Färgeanda). Västvatten sköter på uppdrag av respektive kmmun administratinen av vattentjänsterna. Detta sker i tre separata databaser. Under året har Munkedas respektive Färgeandas kundregister med va-anäggningar knverterats över ti EDPFuture. Detta system användes sedan tidigare i Uddevaa kmmun. Rutiner kring fakturering har arbetats fram under året. Möjighet ti e-faktura är en tjänst sm kunder efterfrågat. Kunder i Uddevaa ch Munkeda har under året erbjudits möjighet ti e-faktura. Rutiner för Färgeanda har påbörjats med driftsättning För va-kunderna tiämpas sjävaväsning av vattenmätarna. Under året har Västvatten erbjudit möjighet ti sjävaväsning viainternetti kunder i Uddevaa ch Färgeanda. Sjävaväsningskrt skickas ut från utskriftsbyrå (data) sm ckså tar emt kundsvaren. Av de aväsningar sm ämnades var andeen svar via internet 45 prcent för Uddevaa ch 43 prcent för Färgeanda. Rutiner för Munkeda är kara ch driftsätts Under året har Västvatten arbetat med att upprätta rutiner för att kvaitetssäkra fakturering av va-avgifterna. Det har band annat inneburit uppbyggnad av databaserna för tiämpning av tre ika taxesystem.!/f 7 ~

8 Nycketa r ! Antasstatistik 2013 UVAB MVAB FVAB Kmmentar IAnta framstäda fakturr varav e-fakturr e-fakturr skickas f r..m. 2014!Registrerade kund-/ägarbyten (fyttar) !Nyuppsatta mätare Mätarbyte n !Anta mätare E-faktura (infört nv-decför UVAB ch MVAB. Införs 2014 för FVAB) IAnta anmäda kunder e-fakturr skickas fr.. m. 2014!Aväsningar via data (infört nv för UVAB ch FVAB. Införs 2014 för MVAB.) i!anta skickade aväsningskrt IAnta inämnade aväsningar varav svarpst (inskickade krt) varav teefax 38-4 varav internet ( varav teefn I) Ande svar via internet är 45% för UVAB ch 43% för FVAB!OBS! Ti vanstående tikmmer aväsnin~ar ämnad~ direkt ti ii,västvatte~ AB Resutat ch stäning Omsättningen i baget har under året uppgått ti102 Mkr. Bagets anäggningstigångar redvisas enigt årsbksutet ti sammanagt 625 Mkr. Bagets resutat efter finansiea pster uppgår ti O mkr. Det ttaa resutat et av bagets verksamhet samt den eknmiska stäningen framgår av efterföjande resutat- ch ba ansräkning med tihörande nter. Baget gör ingen vinst. Om inte annat särskit anges redvisas aa bepp i tusentas krnr, tkr. Underhåspaneringen har pririterats m eftersm tiden har upptagits med andra uppgifter under detta uppstartsår. Vissa t idigare panerade åtgärder har f yttats fram p.g.a. säkerhet i genmförandet eer att vidare utredning har krävts. Däremt har inga pririteringar medfört att nödvändiga åtgärder inte har kunnat genmföras. Lång kya rådde under början av 2013 ch ett ferta vattenäckr sm krävde tjä t ining åtgärdades. Vår ch smmar utfördes åtskiiga besiktningar av nya servisansutningar, samt övrigt vad gäer drift/underhå sm granskningar/byggmöten, för ch sutbesiktningar!j!' 8

9 investering/prjekt sm pågått. jui startar vi vår nygama beredskap gemensamt för de tre kmmunerna. Under smmaren km en vattenäcka på råvattenedningen från Köperödssjöarna ner mt Marieberg. Läckaget var i strek m3/tim. Under tiden äckan reparerades tgs vatten från vårt reservvattenintag i Bäveån. Situatinen östes med str gemensam arbetsinsats mean dricksvatten- ch rörnätsavdeningen. Detta är en mycket viktig försörjningsedning ti Mariebergs Vattenverk Under hösten genmfördes fera nya serviser av större mfattning samt egna uppdrag med sanering för att förekmma Tekniska kntrets asfatprgram. Hög beastning tg brt tid från andra åtaganden sm ti exempe: amänt underhå, brandpstpuggning, översyn av ufta re, skytning. Året har dminerats av byggnatin av tre UV aggregat ch tjugtvå nya Dynasandfiter på Mariebergs VV. Aa arbeten har gått mycket bra ch anäggningarna tgs i drift i sutet av året. Fera pumphaverier i tryckstegringsstatiner har skett under året. Många kagmå på ukt ch smak har inkmmit på bagets dricksvatten, främst under den varma periden. Baget har aktivt påbörjat arbetet med att höja vattenkvaiten, band annat nytt aktivt k i två fiter, rengjrt 5 stycken reservarer samt arbetat aktivt med kemikaiedsering. De nya Dynasandfitren kmmer förmdigen att bidra ti förbättrad vattenkvaie då beastningen haveras på samtiga fiter. En ny reservar har byggts ch tagits i drift under ktber i Grytingen. Reservaren är en väkmmen vattenvym för att förse hea Trpmrådet med vatten. Investeringar Investeringarna under året uppgår ti80 mkr. När Skanspan ch Sagapan ytrna i Uddevaa har byggts m av gatusidan så har vi passat på att byta VA. stadsdeen Beket i Uddevaa har fera av gatrna grävts upp ch VA edningarna har bytts ut. Ljungskie har en edning sm bedömts sm ett riskmment agts m under en br istäet för under Brattefrsån där den med tiden km att igga öppet. Vid Bhusgården har en fastighet ansutits med hjäp av bergbrrning ch LTA system. Ansutning av fastigheter sm tidigare inte har haft kmmunat VA har föjt paneringen ch genmförts ängs Fräknestranden i Uddevaa. Där har edningar agts ner i Frshäa-Bräcke, Sjöskgen ch i Uvesund. Även Ekhma vid Lanesund har ansutits ti kmmunat VA. Vid Trp har edningar agts m samt reservaren färdigstäts ch vid Sväte har första etappen av Furuha fått VA. En kretsppsanäggning har tagits i drift med hjäp av LOVA prjektet. Prjektet har definansierats med 2,9 Mkr i bidrag från Länsstyresen. Anäggningen återför näring ti åkermark ch är den första i Sverige! 330 sutna tankar töms i en gödsebrunn ch hygieniseras så att gödse kan spridas på näriggande åkrar. /j;' 9

10 Eknmiska nycketa Omsättning Baansmsutning siditet Ande i äga rfinansiering % 79% Försag ti vinstdispsitin Ti årsstämma ns förfgande stå r föjande vi nstmede Baanserade vinstmede Årets resutat O kr O kr O kr styresen föreså r att resutatet på O kr överförs i ny räkn ing. Resutaträkning Nettmsättning Nettmsättning Nt 2 Övriga röresei ntäkter Nt 3 Summa nettmsättning Röresens kstnader Övriga rörese kstna der Nt4, Persna kstnader Nt 6 Avskrivningar Nt 7 Summa röresens kstnader s Röreseresutat Resutat från finansiea pster Ränteintäkter Räntekst nader Resutat efter finansiea pster Nts Årets resutat t~ 10

11 Baansräkning TILLGÅNGAR Anäggningstigångar VA-anäggningar Nt Maskiner tekniska anäggningar Nt Inventarier Nt Biar transprtmede Nt Pågående investeringar Nt Summa materiaia anäggningstigångar Finansiea anäggningstigångar Andear i kncernföretag Nt Ttaa anäggningstigångar Långfristiga frdringar Långfristig kundfrdran VA 45 Summa ångfristiga frdringar 45 Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Aktuea skattefrdringar Kncernfrdran Förutbetada kstnader ch uppupna intäkter Nt Summa krtfristiga frdringar Ttaa msättningstigångar SUMMA TILLGÅNGAR Ii/ 11 x '

12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapita Aktiekapita ( aktier) Summa bundet eget kapita Fritt eget kapita Årets resutat Summa fritt eget kapita Ttat eget kapita Långfristiga skuder Lån av kmmunen Förutbetada intäkterfrån a n äggningsavgifter VA-fnd Summa ångfristiga skuder Nt Krtfristiga skuder Övriga krtfristiga skuder överuttag/undersktt VA-kektivet Aktue skatteskud Leverantörsskuder Krtfristig skud ti mderföretag övriga krtfristiga skuder kncern Uppupna kstnader ch förutbetada intäkter Summa krtfristiga skuder Nt 17 Nt 18 Nt Ttaa krtfristiga ch ångfristiga skuder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER städa säkerheter Ansvarsförbindeser Inga Inga!/ "7 / 12

13 Nter REDOVISNINGSPRINCIPER Nt Bagens årsredvisning har upprättats enigt Årsredvisningsagen ch Bkföringsnämndens amänna råd. Någn kncernredvisning har inte upprättats, då kncernen inte utgör en större kncern enigt Årsredvisningsagens reger 7:3. Lagen m amänna vattentjänster (2006:412) trädde i kraft Lagen skärper kraven på den eknmiska redvisningen. Prissättning för försäjning av bagets prdukter ch tjänster, sm regeras i Vattentjänstagen, sker med hänsyn ti sjävkstnadsprincipen. Intäkter har tagits upp ti verkigt värde av vad sm erhåits eer kmmer att erhåas vid everans ti kund. Frdringar upptas ti det bepp sm efter individue prvning beräknas bi betat. De ån sm finns, för de investeringar i sm skett i vatten- ch avppsverk samt edningar, är en betydande risk ch säkerhetsfaktr m räntan skue stiga. För närvarande görs inga amrteringar av ånen. Anäggningsavgifterna redvisas sm en ångfristig skud ( förutbetad intäkt) ch peridiseras över respektive anäggningstigångs nyttjandetid. Anäggningsavgifterna ska täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i edningsnät, de i huvudanäggningen, administratin ch räntekstnader för nyanäggning i edningsnät ch de av huvudanäggning. Anäggningsavgiften peridiseras enigt föjande: År = 10% av anäggningsavgiften samt årets peridiseringen på år. År 2 ti år 50= årets peridisering av 15-SOår. Materiea anäggningstigångar skrivs av systematiskt över tigångens bedömda nyttjandeperid. När tigångarnas avskrivningsbara bepp faststäs, beaktas i förekmmande fa tigångens restvärde. Linjär avskrivningsmetd används fr samtiga typer av materiea tigångar. resutaträkningen beastas röreseresutatet med avskrivningar enigt pan från anskaffningstifäet, viket beräknas på ursprungigt anskaffningsvärde ch baseras på tigångarnas bedömda eknmiska ivsängd. Föjande avskrivningstider används: Maskiner ch andra tekniska anäggningar Inventarier, verktyg, frdn ch instaatiner 5-50 år 5-10 år För anäggningar övertagna från Uddevaa kmmun vid bagsbidning, , frtsätter avskrivningarna att ske enigt överåtarens avskrivningspan. NETTOOMSÄTTNING Fakturerade brukningsavgifter ti mderföretag Fakturerade brukningsavgifter ti kncernföretag Fakturerade brukningsavgifter-övriga Årets peridicerade anäggningsavgifter Årets överuttag av brukningsavgifter SUMMA NETTOOMSÄTTNING Nt ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Destruktinsintäkter sam Erhåna statiga bidrag Nt ;f?13 ~

14 övriga intäkter Summa ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Köp av tjänsterfrän Västvatten AB Köp av tjänster/ entreprenader E.cbvärme Inköp avmateria övrigadriftkstnader Summa Ersättning ti revisrer (Ernst & Yung) Revisinsuppdraget Summa SUMMA ÖVRIGA RÖREI.SEKOSTNADER Nt4 Nts PERSONALKOSTNADER Nt6 Bagetharunder räkenskapsåret ej haft någn anstäd persna. Tjänster för ad01inistratin, drift ch underhä har köpts frän Västvatten AB. LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE Lönerch ersättningar Sciäa kstnader Övriga styresekstnader Summa SUMMA PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGAR Avskrivningar VA-anäggningar Avskrivningar på maskiner Ayskrivningar på inventarier Avskrivningar på frdn Summa SUMMA AVSKRIVNINGAR RÄNTEKOSTNADER Räntekstnader ti mderföretag Övriga räntekstnader Summa SUMMA RÄNTEKOSTNADER Nt7 Nts VA-ANLÄGGNINGAR Nt Ingående ackumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagna vid bagisering Årets an~kaffning efter bagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagna vid bagisering, JY' t/;:-14 x

15 Årets avskrivningar efter bagisering Utgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE VA-ANLÄGGNINGAR MASKINER OCH TEKNisKAANLÄGGNINGAR ngående}ckumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagna vid bagisering Årets anskaffning efterbagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagnavid bqögisering Årets avskrivningar efter bagisering tgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRTVÄRDE MASKINER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR INVENTARIER Ingående ackumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagna vid bagisering Årets anskaffning efter.bagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagna vid bagisering Årets avskrivningar efter bagisering Utgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE INVENTARIER BILAR OCH ANDRA TRANSPORTMEDEL Ingående ackumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagnavid bagisering Årets anskaff~ing efter bagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagna vid bagisering Årets avskrivningar efterbagisering Utgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE BILAR OCH ANDRA TRANSPORTMEDEL PÅGÅENDE INVESTERINGAR Ingående nedagda utgifter Pågående investeringar övertagna vid bagisering Under iret nedagda utgifter efter bi!gisering Under iret överförtfärdigstäda Summa SUMMA PÅGÅENDE INVESTERINGAR Nt10 Nt Nt12 Nt " ' ' {/1 15 x

16 ANDELAR KONCERNFÖRETAG Västvatten AB Säte: Uddeaia Ande av röster ch kapita Bkfört värd.e Eget kapitaande Resutatande FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetad supprt SUMMA Nt14 NtS % LÅN AV KOMMUNEN Nt Bagets ångfristiga uppåning skerfrånkmmunens internbankgenm utnyttjande av~heckkrediter via kncernkntsystem. Utåningsränta utgörs av den genmsnittiga räntek~tnad sm inte.rnbanken åstadkmmit vid sin uppåning inkusive utestående räntebindningar. Baget har intestät någn säkerhet för kncern kntkrediten. Bevijad imit tkr Utnyttjad checkkredit, Uddevaa kmmun ÖVERUTTAG/UNDERSKOTT VA-KOLLEKTIVET Överuttag från VA-kektivet tm överuttag frånva-kektivet 2013 SUMMA ÖVERUTTAG/UNDERSKOTT FRÅN VA-KOLLEKTIVET SKATTESKULD Uppskjuten skattefrdran Aktue skatteskud Mervärdeskatteskud SUMMA SKATTESKULD UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Uppupen e kstnad december övriga uppupna driftkstnader SUMMA Nt , Nt Nt } 1 '/ 16 y /'v

17 Resutat- ch baansräkningen kmmer att föreäggas årsstämman för faststäese. Uddevaa Mikae Staxäng 1 t~ Susanne Börjessn ~ ' ~~~ Per-Arne Anderssn ~ Anna-Lena Hey ar ' /'. t I ~!ttiw' t v~ Gun1a Magnussn 17~<?- b O-u.cQ~ Marianne Erandsn Verkstäande direktör Vår revisinsberättese har ämnats ' 3 - > Ernst & Yung AB ~ Bjarne Fredrikssn Huvudansvarig Auktriserad revisr 17

18 EY Buiding a better wrking wrd Revisinsberättese Ti årsstämman i Uddevaa Vatten AB, rg.nr Rapprt m årsredvisningen Vi har utfört en revisin av årsredvisningen för Uddevaa Vatten AB för räkenskapsåret styretsens ch verkstättande direktörens ansvar för årsredvisninqen Det är styresen ch verkstäande direktören sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvisande bid enigt årsredvisningsagen ch för den interna kntr sm styresen ch verkstäande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredvisning sm inte innehåer väsentiga feaktigheter, vare sig dessa berr på egentigheter eer på fe. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att uttaa ss m årsredvisningen på grundva av vår revisin. Vi har utfört revisinen enigt Internatina standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi föjer yrkesetiska krav samt panerar ch utför revisinen för att uppnå rimig säkerhet att årsredvisningen inte innehåer väsentiga feaktigheter. En revisin innefattar att genm ika åtgärder inhämta revisinsbevis m bepp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väjer vika åtgärder sm ska utföras, band annat genm att bedöma riskerna för väsentiga feaktigheter i årsredvisningen, vare sig dessa berr på egentigheter eer på fe. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de dear av den interna kntren sm är reevanta för hur baget upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bid i syfte att utfrma granskningsåtgärder sm är ändamåseniga med hänsyn ti mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttaande m effektiviteten i bagets interna kntr. En revisin innefattar ckså en utvärdering av ändamåsenigheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimigheten i styresens ch verkstäande direktörens uppskattningar i redvisningen, iksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tiräckiga ch ändamåseniga sm grund för våra uttaanden. Uttatanden Enigt vår uppfattning har årsredvisningen upprättats i enighet med årsredvisningsagen ch ger en i aa väsentiga avseenden rättvisande bid av Uddevaa Vatten ABs finansiea stäning per den 31 december 2013 ch av dess finansiea resutat för året enigt årsredvisningsagen. Förvatningsberättesen är förenig med årsredvisningens övriga dear. Vi tistyrker därför att årsstämman faststäer resutaträkningen ch baansräkningen. Rapprt m andra krav enigt agar ch andra författningar Utöver vår revisin av årsredvisningen har vi även utfört en revisin av försaget ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust samt styresens ch verkstäande direktörens förvatning för Uddevaa Vatten AB för styresens ch verkstättande direktörens ansvar Det är styresen sm har ansvaret för försaget ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust, ch det är styresen ch verkstäande direktören sm har ansvaret för förvatningen enigt aktiebagsagen. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att med rimig säkerhet uttaa ss m försaget ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust ch m förvatningen på grundva av vår revisin. Vi har utfört revisinen enigt gd revisinssed i Sverige. Sm underag för vårt uttaande m styresens försag ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust har vi granskat m försaget är förenigt med aktiebagsagen. Sm underag för vårt uttaande m ansvarsfrihet har vi utöver vår revisin av årsredvisningen granskat väsentiga besut, åtgärder ch förhåanden i baget för att kunna bedöma m någn styreseedamt eer verkstäande direktören är ersättningsskydig mt baget. Vi har även granskat m någn styreseedamt eer verkstäande direktören på annat sätt har handat i strid med aktiebagsagen, årsredvisningsagen eer bagsrdningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tiräckiga ch ändamåseniga sm grund för våra uttaanden. Ut tatanden Vi tistyrker att årsstämman dispnerar vinsten enigt försaget i förvatningsberättesen ch bevijar styresens edamöter ch verkstäande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uddevaa den 3 mars 2014 Ernst & Yung AB ~ Bjarne Fredrikssn Huvudansvarig auktriserad revisr A member f r m f Ernst & Yunq G ' 101f' 1

19 GRANSKNINGSRAPPORT 2013 Ti bagsstämman i Uddevaa Vatten AB Ti kmmunfumäktige i Uddevaa kmmun för kännedm Org.nr Vi har granskat bagets verksamhet under år Då verksamheten startats upp under året har mfattningen på ekmannarevisrernas granskning varit begränsad. Granskningen har utförts i enighet med bestämmeserna i aktiebagsagen, kmmunaagen ch gd sed. Detta innebär att vi har panerat ch genmfört granskningen utifrån en bedömning av väsentighet ch risk. Sampanering har skett med bagets auktriserade revisr. Lekmannarevisrerna har under året initierat en granskning av hur baget hanterar upphanding, inköp ch avrp mt ramavta, viken dck först kmmer att färdigstäas under verksamhetsåret Vi bedömer att bagets verksamhet skötts på ett ändamåsenigt ch från eknmisk synpunkt tifredsstäande sätt samt att den interna kntren har varit tiräckig. Någn grund för anmärkning mt styresens ch verkstäande direktörens förvatning föreigger därmed inte. Uddevaa den 3 mars :!1~?1~/ utsedd ekmannarevisr

20

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Littera 52.4565-01 Malmö 1984-05-10 SCANDIACONSUL T AB Malmökontoret Artur Almestrand Gösta Fristedt. Box 17040 20010 Malmö Tel 040-10 00 BO

Littera 52.4565-01 Malmö 1984-05-10 SCANDIACONSUL T AB Malmökontoret Artur Almestrand Gösta Fristedt. Box 17040 20010 Malmö Tel 040-10 00 BO SCANDIACONSULT KÄVUNGEANS VA TTENV ARDSFÖRBUND UTVÄRDERING AV UNDERSÖKNINGS RESUL T AT FRAN VATTENPROVT AG NINGARNA 19731983 INOM KAVLINGE ANs AVRINNINGSOMRADE (A) SAMT KVANTJT ATIV BEDÖMNING AV FÖRORE

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 FISKERIVERKET RAPPORT (1998) 1: 77-105 Från sediment ti fisk - en översiktig studie av Vmbsjöns eksystem 1994-95 Stean F. Hamrin1>, Teresa Ser, Marie Erikssn2>, Jnas Svenssn2, Henric Linge2>, Gertrud Crnberg2>

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer