s s ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,"

Transkript

1

2 INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa Försag ti vinstdispsitin Resutaträkning Baansräkning Nter Revisinsberättese 3 4 s s , //-1 2 v1 ~

3 Ordförande har rdet Uddevaa Vatten startade sin verksamhet för ett år sedan sm en de av Västvatten. Uppbyggnadsskedet har varit intensivt både i styreser ch i verksamheten. Västvatten AB:s uppdrag kan enket sammanfattas med att baget ti sina VA-kunder i de tre kmmunerna Färgeanda, Munkeda ch Uddevaa skaeverera dricksvatten av gd kvaitet samt ta hand m avppsvatten ch rena det. At detta ska göras samtidigt sm agkrav uppfys ch givna tistånd efterevs. För Uddevaas de vi jag särkskit uppmärksamma de förbättringar sm genmförts på Mariebergs vattenverk under året. Dessa förbättringar har resuterat i ett säkrare dricksvatten med högre kvaitet. Kunderna ska uppeva ss sm öppna ch de ska atid kunna få infrmatin ch hjäp när så behövs. Det pågår ett arbete med att utvecka kundfunktinen ch detta arbete kmmer att frtsätta under året sm kmmer. Verksamheten fungerar ch företaget utveckas. Den framtida kstnadsbiden för VAverksamheten kan tyckas bekymmersam. Under 2014 kmmer styreserna därför i samtiga ägarbag diskutera framtida strategier. Syftet är ytterst att driva verksamheten så effektivt sm möjigt ch att få nöjda kunder. Jag vi avsuta med att tacka styresen ch aa medarbetare för at arbete sm agts ner under det gångna året. Mikae Staxäng rdf Uddevaa Vatten AB'" " 4 / 3

4 VD har rdet Västvatten har varit igång ett år. Västvatten ägs av de tre kmmunerna Uddevaa, Munkeda ch Färgeanda genm var sitt ägarbag, varav Uddevaa Vatten AB är ett av ägarbagen. Ägarbaget har övertagit huvudmannaskapet för VA-anäggningarna i Uddevaa kmmun från Bakgrunden ti bidandet var att man såg möjighet ti effektivisering av verksamheten, eventue mer samnyttjande av VA-anäggningarna, uppfya ökande krav från myndigheter ch kunder samt säkrande av kmpetensförsörjningen. Västvatten genmför på ägarbagens uppdrag drift, investering, panering mm av VA-verksamheten i de tre kmmunerna. Utredningarna inför bidandet att det gemensamma baget var mfattande, ändå bev startsträckan ganska krt. Första havåret prägades av att atifrån persna ti styrande dkument skue kmma på pats ch att det var första gången at gjrdes. Successivt har sedan verksamheten hittat sin frm ch när huvudkntret fyttade in i egna kaer i början av ktber uppfattades det sm mycket psitivt. Driftverksamheten arbetade redan under 2012 med att sätta ett gemensamt arbetssätt ch man etaberade snabbt en fungerande rganisatin ch har överag fungerat bra under det gångna året. En kmmunövergripande beredskapsrganisatin är på pats. Vi är stta över att myndighetskrav för samtiga verk är uppfyda. Uddevaa har Mariebergs vattenverk genmgått en upprustning. Prduktinskapaciteten har ökat ch vi har ett säkrare vatten med hjäp av UV-desinfektin. inedningen på året edde besväriga väderförhåanden ti fera rörbrtt. Under smmaren fick vi ett brtt på rävatenedningen från Köperödssjön ch en str insats gjrdes för att aga edningen. Förberedeser för renvering av avppsreningsverken i Ödebrg ch Högsäter, Färgeanda, har inetts. Ombyggnatinen av Munkedas avppsreningsverk har sutförts. Arbetet med att autmatisera övervakningen av anäggningarna pågår i samtiga kmmuner. VA-pan håer på att tas fram i Munkeda ch Färgeanda ch i Uddevaa har arbetet med VA-pan startat. Ansutning av fastigheter sm tidigare inte har haft kmmunat VA har föj paneringen ch genmförts i Satkäan i Munkeda ch ängs Fräknestranden i Uddevaa. För att säkerstäa ett effektivt arbete med investeringarna har prjektörer upphandats genm ramavta. Fera prjekt igger i sutfasen ch kan snart upphandas. Förberedeser har gjrts för att kunna hantera mindre prjekt i egen regi ch med hjäp av ramavta för grävtjänste r. Verksamheten är kundnära ch frmerna för infrmatin ch kmmunikatin har utveckats under året. Västvatten hade tidigt en kundtjänst på pats ch den är bemannad på kntrstid. Kundtjänst hanterar i första hand inkmmande samta ch mai från våra kunder. Vi har ckså en egen hemsida där infrmatin m aktuea, panerade ch akuta, vattenavstängningar äggs ut. Under året har funktiner sm att ägga in mätarstäning direkt via webben ch möjighet att få e-faktura tikmmit. Västvatten har i uppdrag att genmföra den dagiga driften av VA-anäggningarna samt att panera ångsiktigt. Vi har nu startat ett arbete för att få fram kritiska frågestäningar kring vatten, avpp ch förnyese panering. Dessa frågr ska diskuteras med ägarbagens styreser för att gemensamt ta fram en ångsiktigt håbar inriktning för verksamheten i de tre ägarkmmunerna. Inriktningen skaigga ti grund för kmmande verksamhetspanering ch budgetarbete. t!/ Marianne Erandsn VD 4

5 Förvatningsberättese styresen ch Verkstäande direktör för Uddevaa Vatten AB, rganisatinsnummer , avger årsredvisning för räkenskapsåret Verksamheten ineddes Ägarstruktur Västvatten AB ansvarar för huvudmannens syssr ch ansvar, kmpetens, samt drift ch underhå av de amänna vatten- ch avppsanäggningarna i Färgea nda, Munkeda ch Uddevaa. Västvatten AB är ett kmmunat bag ch ägs av Uddevaa Vatten AB (65%), Munkeda Vatten AB (20%) ch Färgeanda Vatten AB (15%). Ägarnas syfte är att genm baget Västvatten AB att driva ch utvecka vattenförsörjning ch avppshanteringen för att tigdse brukarnas behv av vattentjänster samt bidra ti en ångsiktig håbar samhäsutvecking. Bagsknstruktin Färgeanda kmmun 100% Munkeda kmmun 100% Uddevaa kmmun 100% Färgeanda Vatten AB Munkeda Vatten AB Uddevaa Vatten AB 15% 20% 65% VästVatten AB Bag ch rganisatinsnummer Färgeanda kmmun: Färgeanda Vatten AB: Munkedas kmmun: Munkeda Vatten AB: Uddevaa kmmun: Uddevaa Vatten AB: Västvatten AB: tji s

6 Organisatin ch persna Baget har under räkenskapsåret inte haft någn anstäd persna. Tjänster för administratin, drift ch underhå har köpts från Västvatten AB. Verksamhetens eds av en VD, Marianne Erandsn. styresen består av: Mikae Staxäng Anna-Lena Heydar Tage Nstedt Matthijs Kmp Susanne Börjessn Per-Arne Anderssn Gunia Magnussn rdförande edamt edamt edamt edamt edamt edamt Mijöredvisning- tiståndspiktiga verksamheter Baget bedriver den typ av verksamhet sm ti stra dear berörs av mijöbaken ch dess förrdningar. Anäggningarna mfattas av anmänings- ch tiståndspikt enigt mijöagstiftningen. För vattenverken avser tistånden uttag av vatten ch för avppsreningsverken behanding av hushåens ch industrins avppsvatten. Verksamheterna kan påverka mijön genm utsäpp av renat avppsvatten ti recipient ch genm resterande avppss am. Det finns inga föreägganden från tisynsmyndighet. Omvärdsanays En överskuggande ch tydig trend i VA-sammanhang är ökade krav från myndigheter, huvudmän ch även kunder. Detta resuterar fta i behv av utökade samarbeten kmmuner emean. framtiden förväntas kraven på dricksvattnet öka. Vattenverken måste ha en säker ch stabi reningsprcess med tiräckigt anta mikrbigiska säkerhetsbarriärer. En statig utredning har tisatts för att identifiera utmaningar sm finns för dricksvattenförsörjningen. Resutatet av utredningen kan kmma att, tisammans med andra statiga utredningar, påverka VAverkens förutsättningar att prducera dricksvatten. Utredningen ska hantera frågestäningar kring kimata n passning, skydd av vattentäkter, förnyesetakt för edningsnät, materia i kntakt med dricksvatten mm. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker stark r för atför åga avgiftsökningar för investeringar, (sm infrmatin höjdes brukningsavgiften för en nrmavia med i medeta4,3 prcent 2013}. Mijöbeastningen på haven ska minska. Bakgrunden är den pitiska överenskmmesen i Aktinspan för Östersjön (BSAP). För Sveriges de innebär det att reningsverk för f er än 2000 persner måste reducera sina kväveutsäpp kraftigt. / 6

7 Framtid Frtsatta investeringar kmmer att krävas för att gå igenm edningssystemens status ch förnya, se över vatten- ch reningsverken inkusive gå igenm vika åtgärder sm nya mijö- ch säkerhetskrav stäer samt se över behvet av kimatanpassningsåtgärder. För att använda kektivets pengar på ett så förnuftigt sätt sm möjigt behövs gd kännedm m systemets nuvarande status, fastagda strategier ch ett ångsiktigt systematiskt arbete. Hea kedjan med VA-översikt-VA-picy/strategi-VA-pan måste finnas på pats ch Västvatten stöttar aa ägarkmmuner i detta arbete. Västvatten genmför ckså på kmmunernas uppdrag nyinvesteringar i VA sm innebär att fer fastigheter kppas på nätet öpande. Västvatten arbetar kntinuerigt med driftptimeringar ch ratinaiseringar för att förbättra ch effektivisera driften. Eknmi Våra kunder betaar sina avgifter fr vatten ch avpp ti anäggningsbagen. Västvatten AB får i sin tur sina huvudsakiga intäkter från anäggningsbagen. Sjävkstnadsprincipen gäer för vår taxeverksamhet, viket innebär att taxeintäkter endast får tas ut för att täcka så kaade nödvändiga kstnader. Utfrmning av taxan kräver ångsiktigt tänkande. Taxans utfrmning är viktig ur ika perspektiv. Förkunden är röriga dea r i taxan av betydese för möjigheten att påverka sina kstnader. Samtidigt är en taxeknstruktin med stra dear röriga avgifter känsig för förändringar. En annan aspekt är att det är viktigt att kunden känner att man får mycket för pengarna. Kunden ska vara nöjd med de tjänster vi erbjuder ch känna sig säker på everansen av ett gtt ch bra dricksvatten. Dessutm vi vi att mijön ska påverkas så ite sm möjigt av vår verksamhet. At detta ska göras ti en acceptabe kstnad för kunden. EDPFuture är det kundregistersystem sm används för fakturering av vattentjänsterna för de tre kmmunerna (Uddevaa, Munkeda ch Färgeanda). Västvatten sköter på uppdrag av respektive kmmun administratinen av vattentjänsterna. Detta sker i tre separata databaser. Under året har Munkedas respektive Färgeandas kundregister med va-anäggningar knverterats över ti EDPFuture. Detta system användes sedan tidigare i Uddevaa kmmun. Rutiner kring fakturering har arbetats fram under året. Möjighet ti e-faktura är en tjänst sm kunder efterfrågat. Kunder i Uddevaa ch Munkeda har under året erbjudits möjighet ti e-faktura. Rutiner för Färgeanda har påbörjats med driftsättning För va-kunderna tiämpas sjävaväsning av vattenmätarna. Under året har Västvatten erbjudit möjighet ti sjävaväsning viainternetti kunder i Uddevaa ch Färgeanda. Sjävaväsningskrt skickas ut från utskriftsbyrå (data) sm ckså tar emt kundsvaren. Av de aväsningar sm ämnades var andeen svar via internet 45 prcent för Uddevaa ch 43 prcent för Färgeanda. Rutiner för Munkeda är kara ch driftsätts Under året har Västvatten arbetat med att upprätta rutiner för att kvaitetssäkra fakturering av va-avgifterna. Det har band annat inneburit uppbyggnad av databaserna för tiämpning av tre ika taxesystem.!/f 7 ~

8 Nycketa r ! Antasstatistik 2013 UVAB MVAB FVAB Kmmentar IAnta framstäda fakturr varav e-fakturr e-fakturr skickas f r..m. 2014!Registrerade kund-/ägarbyten (fyttar) !Nyuppsatta mätare Mätarbyte n !Anta mätare E-faktura (infört nv-decför UVAB ch MVAB. Införs 2014 för FVAB) IAnta anmäda kunder e-fakturr skickas fr.. m. 2014!Aväsningar via data (infört nv för UVAB ch FVAB. Införs 2014 för MVAB.) i!anta skickade aväsningskrt IAnta inämnade aväsningar varav svarpst (inskickade krt) varav teefax 38-4 varav internet ( varav teefn I) Ande svar via internet är 45% för UVAB ch 43% för FVAB!OBS! Ti vanstående tikmmer aväsnin~ar ämnad~ direkt ti ii,västvatte~ AB Resutat ch stäning Omsättningen i baget har under året uppgått ti102 Mkr. Bagets anäggningstigångar redvisas enigt årsbksutet ti sammanagt 625 Mkr. Bagets resutat efter finansiea pster uppgår ti O mkr. Det ttaa resutat et av bagets verksamhet samt den eknmiska stäningen framgår av efterföjande resutat- ch ba ansräkning med tihörande nter. Baget gör ingen vinst. Om inte annat särskit anges redvisas aa bepp i tusentas krnr, tkr. Underhåspaneringen har pririterats m eftersm tiden har upptagits med andra uppgifter under detta uppstartsår. Vissa t idigare panerade åtgärder har f yttats fram p.g.a. säkerhet i genmförandet eer att vidare utredning har krävts. Däremt har inga pririteringar medfört att nödvändiga åtgärder inte har kunnat genmföras. Lång kya rådde under början av 2013 ch ett ferta vattenäckr sm krävde tjä t ining åtgärdades. Vår ch smmar utfördes åtskiiga besiktningar av nya servisansutningar, samt övrigt vad gäer drift/underhå sm granskningar/byggmöten, för ch sutbesiktningar!j!' 8

9 investering/prjekt sm pågått. jui startar vi vår nygama beredskap gemensamt för de tre kmmunerna. Under smmaren km en vattenäcka på råvattenedningen från Köperödssjöarna ner mt Marieberg. Läckaget var i strek m3/tim. Under tiden äckan reparerades tgs vatten från vårt reservvattenintag i Bäveån. Situatinen östes med str gemensam arbetsinsats mean dricksvatten- ch rörnätsavdeningen. Detta är en mycket viktig försörjningsedning ti Mariebergs Vattenverk Under hösten genmfördes fera nya serviser av större mfattning samt egna uppdrag med sanering för att förekmma Tekniska kntrets asfatprgram. Hög beastning tg brt tid från andra åtaganden sm ti exempe: amänt underhå, brandpstpuggning, översyn av ufta re, skytning. Året har dminerats av byggnatin av tre UV aggregat ch tjugtvå nya Dynasandfiter på Mariebergs VV. Aa arbeten har gått mycket bra ch anäggningarna tgs i drift i sutet av året. Fera pumphaverier i tryckstegringsstatiner har skett under året. Många kagmå på ukt ch smak har inkmmit på bagets dricksvatten, främst under den varma periden. Baget har aktivt påbörjat arbetet med att höja vattenkvaiten, band annat nytt aktivt k i två fiter, rengjrt 5 stycken reservarer samt arbetat aktivt med kemikaiedsering. De nya Dynasandfitren kmmer förmdigen att bidra ti förbättrad vattenkvaie då beastningen haveras på samtiga fiter. En ny reservar har byggts ch tagits i drift under ktber i Grytingen. Reservaren är en väkmmen vattenvym för att förse hea Trpmrådet med vatten. Investeringar Investeringarna under året uppgår ti80 mkr. När Skanspan ch Sagapan ytrna i Uddevaa har byggts m av gatusidan så har vi passat på att byta VA. stadsdeen Beket i Uddevaa har fera av gatrna grävts upp ch VA edningarna har bytts ut. Ljungskie har en edning sm bedömts sm ett riskmment agts m under en br istäet för under Brattefrsån där den med tiden km att igga öppet. Vid Bhusgården har en fastighet ansutits med hjäp av bergbrrning ch LTA system. Ansutning av fastigheter sm tidigare inte har haft kmmunat VA har föjt paneringen ch genmförts ängs Fräknestranden i Uddevaa. Där har edningar agts ner i Frshäa-Bräcke, Sjöskgen ch i Uvesund. Även Ekhma vid Lanesund har ansutits ti kmmunat VA. Vid Trp har edningar agts m samt reservaren färdigstäts ch vid Sväte har första etappen av Furuha fått VA. En kretsppsanäggning har tagits i drift med hjäp av LOVA prjektet. Prjektet har definansierats med 2,9 Mkr i bidrag från Länsstyresen. Anäggningen återför näring ti åkermark ch är den första i Sverige! 330 sutna tankar töms i en gödsebrunn ch hygieniseras så att gödse kan spridas på näriggande åkrar. /j;' 9

10 Eknmiska nycketa Omsättning Baansmsutning siditet Ande i äga rfinansiering % 79% Försag ti vinstdispsitin Ti årsstämma ns förfgande stå r föjande vi nstmede Baanserade vinstmede Årets resutat O kr O kr O kr styresen föreså r att resutatet på O kr överförs i ny räkn ing. Resutaträkning Nettmsättning Nettmsättning Nt 2 Övriga röresei ntäkter Nt 3 Summa nettmsättning Röresens kstnader Övriga rörese kstna der Nt4, Persna kstnader Nt 6 Avskrivningar Nt 7 Summa röresens kstnader s Röreseresutat Resutat från finansiea pster Ränteintäkter Räntekst nader Resutat efter finansiea pster Nts Årets resutat t~ 10

11 Baansräkning TILLGÅNGAR Anäggningstigångar VA-anäggningar Nt Maskiner tekniska anäggningar Nt Inventarier Nt Biar transprtmede Nt Pågående investeringar Nt Summa materiaia anäggningstigångar Finansiea anäggningstigångar Andear i kncernföretag Nt Ttaa anäggningstigångar Långfristiga frdringar Långfristig kundfrdran VA 45 Summa ångfristiga frdringar 45 Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Aktuea skattefrdringar Kncernfrdran Förutbetada kstnader ch uppupna intäkter Nt Summa krtfristiga frdringar Ttaa msättningstigångar SUMMA TILLGÅNGAR Ii/ 11 x '

12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapita Aktiekapita ( aktier) Summa bundet eget kapita Fritt eget kapita Årets resutat Summa fritt eget kapita Ttat eget kapita Långfristiga skuder Lån av kmmunen Förutbetada intäkterfrån a n äggningsavgifter VA-fnd Summa ångfristiga skuder Nt Krtfristiga skuder Övriga krtfristiga skuder överuttag/undersktt VA-kektivet Aktue skatteskud Leverantörsskuder Krtfristig skud ti mderföretag övriga krtfristiga skuder kncern Uppupna kstnader ch förutbetada intäkter Summa krtfristiga skuder Nt 17 Nt 18 Nt Ttaa krtfristiga ch ångfristiga skuder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER städa säkerheter Ansvarsförbindeser Inga Inga!/ "7 / 12

13 Nter REDOVISNINGSPRINCIPER Nt Bagens årsredvisning har upprättats enigt Årsredvisningsagen ch Bkföringsnämndens amänna råd. Någn kncernredvisning har inte upprättats, då kncernen inte utgör en större kncern enigt Årsredvisningsagens reger 7:3. Lagen m amänna vattentjänster (2006:412) trädde i kraft Lagen skärper kraven på den eknmiska redvisningen. Prissättning för försäjning av bagets prdukter ch tjänster, sm regeras i Vattentjänstagen, sker med hänsyn ti sjävkstnadsprincipen. Intäkter har tagits upp ti verkigt värde av vad sm erhåits eer kmmer att erhåas vid everans ti kund. Frdringar upptas ti det bepp sm efter individue prvning beräknas bi betat. De ån sm finns, för de investeringar i sm skett i vatten- ch avppsverk samt edningar, är en betydande risk ch säkerhetsfaktr m räntan skue stiga. För närvarande görs inga amrteringar av ånen. Anäggningsavgifterna redvisas sm en ångfristig skud ( förutbetad intäkt) ch peridiseras över respektive anäggningstigångs nyttjandetid. Anäggningsavgifterna ska täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i edningsnät, de i huvudanäggningen, administratin ch räntekstnader för nyanäggning i edningsnät ch de av huvudanäggning. Anäggningsavgiften peridiseras enigt föjande: År = 10% av anäggningsavgiften samt årets peridiseringen på år. År 2 ti år 50= årets peridisering av 15-SOår. Materiea anäggningstigångar skrivs av systematiskt över tigångens bedömda nyttjandeperid. När tigångarnas avskrivningsbara bepp faststäs, beaktas i förekmmande fa tigångens restvärde. Linjär avskrivningsmetd används fr samtiga typer av materiea tigångar. resutaträkningen beastas röreseresutatet med avskrivningar enigt pan från anskaffningstifäet, viket beräknas på ursprungigt anskaffningsvärde ch baseras på tigångarnas bedömda eknmiska ivsängd. Föjande avskrivningstider används: Maskiner ch andra tekniska anäggningar Inventarier, verktyg, frdn ch instaatiner 5-50 år 5-10 år För anäggningar övertagna från Uddevaa kmmun vid bagsbidning, , frtsätter avskrivningarna att ske enigt överåtarens avskrivningspan. NETTOOMSÄTTNING Fakturerade brukningsavgifter ti mderföretag Fakturerade brukningsavgifter ti kncernföretag Fakturerade brukningsavgifter-övriga Årets peridicerade anäggningsavgifter Årets överuttag av brukningsavgifter SUMMA NETTOOMSÄTTNING Nt ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Destruktinsintäkter sam Erhåna statiga bidrag Nt ;f?13 ~

14 övriga intäkter Summa ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Köp av tjänsterfrän Västvatten AB Köp av tjänster/ entreprenader E.cbvärme Inköp avmateria övrigadriftkstnader Summa Ersättning ti revisrer (Ernst & Yung) Revisinsuppdraget Summa SUMMA ÖVRIGA RÖREI.SEKOSTNADER Nt4 Nts PERSONALKOSTNADER Nt6 Bagetharunder räkenskapsåret ej haft någn anstäd persna. Tjänster för ad01inistratin, drift ch underhä har köpts frän Västvatten AB. LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE Lönerch ersättningar Sciäa kstnader Övriga styresekstnader Summa SUMMA PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGAR Avskrivningar VA-anäggningar Avskrivningar på maskiner Ayskrivningar på inventarier Avskrivningar på frdn Summa SUMMA AVSKRIVNINGAR RÄNTEKOSTNADER Räntekstnader ti mderföretag Övriga räntekstnader Summa SUMMA RÄNTEKOSTNADER Nt7 Nts VA-ANLÄGGNINGAR Nt Ingående ackumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagna vid bagisering Årets an~kaffning efter bagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagna vid bagisering, JY' t/;:-14 x

15 Årets avskrivningar efter bagisering Utgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE VA-ANLÄGGNINGAR MASKINER OCH TEKNisKAANLÄGGNINGAR ngående}ckumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagna vid bagisering Årets anskaffning efterbagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagnavid bqögisering Årets avskrivningar efter bagisering tgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRTVÄRDE MASKINER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR INVENTARIER Ingående ackumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagna vid bagisering Årets anskaffning efter.bagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagna vid bagisering Årets avskrivningar efter bagisering Utgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE INVENTARIER BILAR OCH ANDRA TRANSPORTMEDEL Ingående ackumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagnavid bagisering Årets anskaff~ing efter bagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagna vid bagisering Årets avskrivningar efterbagisering Utgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE BILAR OCH ANDRA TRANSPORTMEDEL PÅGÅENDE INVESTERINGAR Ingående nedagda utgifter Pågående investeringar övertagna vid bagisering Under iret nedagda utgifter efter bi!gisering Under iret överförtfärdigstäda Summa SUMMA PÅGÅENDE INVESTERINGAR Nt10 Nt Nt12 Nt " ' ' {/1 15 x

16 ANDELAR KONCERNFÖRETAG Västvatten AB Säte: Uddeaia Ande av röster ch kapita Bkfört värd.e Eget kapitaande Resutatande FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetad supprt SUMMA Nt14 NtS % LÅN AV KOMMUNEN Nt Bagets ångfristiga uppåning skerfrånkmmunens internbankgenm utnyttjande av~heckkrediter via kncernkntsystem. Utåningsränta utgörs av den genmsnittiga räntek~tnad sm inte.rnbanken åstadkmmit vid sin uppåning inkusive utestående räntebindningar. Baget har intestät någn säkerhet för kncern kntkrediten. Bevijad imit tkr Utnyttjad checkkredit, Uddevaa kmmun ÖVERUTTAG/UNDERSKOTT VA-KOLLEKTIVET Överuttag från VA-kektivet tm överuttag frånva-kektivet 2013 SUMMA ÖVERUTTAG/UNDERSKOTT FRÅN VA-KOLLEKTIVET SKATTESKULD Uppskjuten skattefrdran Aktue skatteskud Mervärdeskatteskud SUMMA SKATTESKULD UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Uppupen e kstnad december övriga uppupna driftkstnader SUMMA Nt , Nt Nt } 1 '/ 16 y /'v

17 Resutat- ch baansräkningen kmmer att föreäggas årsstämman för faststäese. Uddevaa Mikae Staxäng 1 t~ Susanne Börjessn ~ ' ~~~ Per-Arne Anderssn ~ Anna-Lena Hey ar ' /'. t I ~!ttiw' t v~ Gun1a Magnussn 17~<?- b O-u.cQ~ Marianne Erandsn Verkstäande direktör Vår revisinsberättese har ämnats ' 3 - > Ernst & Yung AB ~ Bjarne Fredrikssn Huvudansvarig Auktriserad revisr 17

18 EY Buiding a better wrking wrd Revisinsberättese Ti årsstämman i Uddevaa Vatten AB, rg.nr Rapprt m årsredvisningen Vi har utfört en revisin av årsredvisningen för Uddevaa Vatten AB för räkenskapsåret styretsens ch verkstättande direktörens ansvar för årsredvisninqen Det är styresen ch verkstäande direktören sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvisande bid enigt årsredvisningsagen ch för den interna kntr sm styresen ch verkstäande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredvisning sm inte innehåer väsentiga feaktigheter, vare sig dessa berr på egentigheter eer på fe. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att uttaa ss m årsredvisningen på grundva av vår revisin. Vi har utfört revisinen enigt Internatina standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi föjer yrkesetiska krav samt panerar ch utför revisinen för att uppnå rimig säkerhet att årsredvisningen inte innehåer väsentiga feaktigheter. En revisin innefattar att genm ika åtgärder inhämta revisinsbevis m bepp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väjer vika åtgärder sm ska utföras, band annat genm att bedöma riskerna för väsentiga feaktigheter i årsredvisningen, vare sig dessa berr på egentigheter eer på fe. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de dear av den interna kntren sm är reevanta för hur baget upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bid i syfte att utfrma granskningsåtgärder sm är ändamåseniga med hänsyn ti mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttaande m effektiviteten i bagets interna kntr. En revisin innefattar ckså en utvärdering av ändamåsenigheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimigheten i styresens ch verkstäande direktörens uppskattningar i redvisningen, iksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tiräckiga ch ändamåseniga sm grund för våra uttaanden. Uttatanden Enigt vår uppfattning har årsredvisningen upprättats i enighet med årsredvisningsagen ch ger en i aa väsentiga avseenden rättvisande bid av Uddevaa Vatten ABs finansiea stäning per den 31 december 2013 ch av dess finansiea resutat för året enigt årsredvisningsagen. Förvatningsberättesen är förenig med årsredvisningens övriga dear. Vi tistyrker därför att årsstämman faststäer resutaträkningen ch baansräkningen. Rapprt m andra krav enigt agar ch andra författningar Utöver vår revisin av årsredvisningen har vi även utfört en revisin av försaget ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust samt styresens ch verkstäande direktörens förvatning för Uddevaa Vatten AB för styresens ch verkstättande direktörens ansvar Det är styresen sm har ansvaret för försaget ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust, ch det är styresen ch verkstäande direktören sm har ansvaret för förvatningen enigt aktiebagsagen. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att med rimig säkerhet uttaa ss m försaget ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust ch m förvatningen på grundva av vår revisin. Vi har utfört revisinen enigt gd revisinssed i Sverige. Sm underag för vårt uttaande m styresens försag ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust har vi granskat m försaget är förenigt med aktiebagsagen. Sm underag för vårt uttaande m ansvarsfrihet har vi utöver vår revisin av årsredvisningen granskat väsentiga besut, åtgärder ch förhåanden i baget för att kunna bedöma m någn styreseedamt eer verkstäande direktören är ersättningsskydig mt baget. Vi har även granskat m någn styreseedamt eer verkstäande direktören på annat sätt har handat i strid med aktiebagsagen, årsredvisningsagen eer bagsrdningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tiräckiga ch ändamåseniga sm grund för våra uttaanden. Ut tatanden Vi tistyrker att årsstämman dispnerar vinsten enigt försaget i förvatningsberättesen ch bevijar styresens edamöter ch verkstäande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uddevaa den 3 mars 2014 Ernst & Yung AB ~ Bjarne Fredrikssn Huvudansvarig auktriserad revisr A member f r m f Ernst & Yunq G ' 101f' 1

19 GRANSKNINGSRAPPORT 2013 Ti bagsstämman i Uddevaa Vatten AB Ti kmmunfumäktige i Uddevaa kmmun för kännedm Org.nr Vi har granskat bagets verksamhet under år Då verksamheten startats upp under året har mfattningen på ekmannarevisrernas granskning varit begränsad. Granskningen har utförts i enighet med bestämmeserna i aktiebagsagen, kmmunaagen ch gd sed. Detta innebär att vi har panerat ch genmfört granskningen utifrån en bedömning av väsentighet ch risk. Sampanering har skett med bagets auktriserade revisr. Lekmannarevisrerna har under året initierat en granskning av hur baget hanterar upphanding, inköp ch avrp mt ramavta, viken dck först kmmer att färdigstäas under verksamhetsåret Vi bedömer att bagets verksamhet skötts på ett ändamåsenigt ch från eknmisk synpunkt tifredsstäande sätt samt att den interna kntren har varit tiräckig. Någn grund för anmärkning mt styresens ch verkstäande direktörens förvatning föreigger därmed inte. Uddevaa den 3 mars :!1~?1~/ utsedd ekmannarevisr

20

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten HSB Nrra Bhusläns Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla ÅRSREDOVISNING Styrelsen ch verkställande direktören för HSBs Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla rgnummer 858500-4057 far härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

Frågor om landstingets/regionens habiliteringsverksamhet. ID-nummer: Ditt svar är anonymt och behandlas konfidentiellt.

Frågor om landstingets/regionens habiliteringsverksamhet. ID-nummer: Ditt svar är anonymt och behandlas konfidentiellt. Ort. datum Frågr m andstingets/reginens habiiteringsverksamhet Hej! Er famij har under det senaste året haft kntakt med barn- ch ungdmshabiiteringen. För att vi ska kunna utvecka verksamheten är det viktigt

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Styrelsen för HSB bstadsrättsförening Clsseum i Nacka Org.nr: 769615-7192 f r härmed avge rsredvisning för föreningens verksamhet under räkenskaps ret 2012-01-01-2012-12-31 ARSREDOVISNING styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag

Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag BRF Litgrafin 220 Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag Dag: 24 maj Tid ch plats: 11.00, stämman börjar 13.00 i Hbbyrummet eller vid fint väder utmhus i trädgården. Medlemmarna i HSB:s Bstadsrättsförening

Läs mer

INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys

INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys 7 Framtid 7 Ekonomi 8 Nyckeltal 9 Resultat och ställning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Midsmmarbuketten Styrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 juli 211-3 juni 212. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Brf Präsrhagen Tellusgränd l 194 43 Upplands Väsby n;ufffi)wjpm,i m i J j PRÄSTHAGEN Årsredvisning för Brf Prästhagen 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011 styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredvisning 2011 www. brfymer.se Organisatinsnummer: 717600-1175 Styrelsen har sitt säte i Uppsala Sidan l av 8 l Föreningen l februari 1923 tg några initiativet

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

,z*-. @@;... a*a 6.,?>.?

,z*-. @@;... a*a 6.,?>.? TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOIL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 94 Pats ch tid Kmmunhuset, måndag 15 juni 2015, k. 18.00-20.05 Besutande Lars-Åke Bergman (S) 56-63 ch 65-73, Bengt

Läs mer

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 .. Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 Ársredvisning för räkensl(apsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-10 Sid 10 F örvaltní1igsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysnÍ1igar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret SA Page 1 (1) Saab TranspnderTech Blagsverket Årsredvisningar 851 98 SUNDSVALL Dcument Id PX -05-0005 Yur Referanca Yur Data Handled by Versin Date 2005-06- 10 Telephne E-Mall ffice Saab TranspnderTech,

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 82,3 (0,4) MSEK Kncernens resultat före avskrivningar var 9,3 (-14,9) MSEK Resultat per aktie var 0,06 (-0,42) SEK Likvida

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Kvarteret Eslöv Slaktaren AB

Kvarteret Eslöv Slaktaren AB 9IrS20/ 6/9D- 77 Årgredovisning för Kvarteret Eslöv Slaktaren AB 556933-7487 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Arsredovisning. Brf Brunnsviken 2012-01-01-2012-12-31. Org nr 716420-4849. Brf Brunnsviken Bergshamra Alle 49 170 77 SOLNA

Arsredovisning. Brf Brunnsviken 2012-01-01-2012-12-31. Org nr 716420-4849. Brf Brunnsviken Bergshamra Alle 49 170 77 SOLNA l Arsredvisning 2012-01-01-2012-12-31 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Allmänt... 3 Styrelse ch revisrer... 5 Fastigheter... 7 Förvaltning... 7 stadgeenlig besiktning... 7 Föreningens lån... 8 Eknmisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mina

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mina Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Mina Styreisen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 Juli 2013-30 juni 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har ti!! ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande. Ftbllsförening Årsmötesprtkll 2010-03-08 1. Mötets öppnande Jnas Benedictssn öppnade mötet. Lars Rekke föreslgs sm mötesrdförande. 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 104 röstberättigade

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer