s s ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,"

Transkript

1

2 INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa Försag ti vinstdispsitin Resutaträkning Baansräkning Nter Revisinsberättese 3 4 s s , //-1 2 v1 ~

3 Ordförande har rdet Uddevaa Vatten startade sin verksamhet för ett år sedan sm en de av Västvatten. Uppbyggnadsskedet har varit intensivt både i styreser ch i verksamheten. Västvatten AB:s uppdrag kan enket sammanfattas med att baget ti sina VA-kunder i de tre kmmunerna Färgeanda, Munkeda ch Uddevaa skaeverera dricksvatten av gd kvaitet samt ta hand m avppsvatten ch rena det. At detta ska göras samtidigt sm agkrav uppfys ch givna tistånd efterevs. För Uddevaas de vi jag särkskit uppmärksamma de förbättringar sm genmförts på Mariebergs vattenverk under året. Dessa förbättringar har resuterat i ett säkrare dricksvatten med högre kvaitet. Kunderna ska uppeva ss sm öppna ch de ska atid kunna få infrmatin ch hjäp när så behövs. Det pågår ett arbete med att utvecka kundfunktinen ch detta arbete kmmer att frtsätta under året sm kmmer. Verksamheten fungerar ch företaget utveckas. Den framtida kstnadsbiden för VAverksamheten kan tyckas bekymmersam. Under 2014 kmmer styreserna därför i samtiga ägarbag diskutera framtida strategier. Syftet är ytterst att driva verksamheten så effektivt sm möjigt ch att få nöjda kunder. Jag vi avsuta med att tacka styresen ch aa medarbetare för at arbete sm agts ner under det gångna året. Mikae Staxäng rdf Uddevaa Vatten AB'" " 4 / 3

4 VD har rdet Västvatten har varit igång ett år. Västvatten ägs av de tre kmmunerna Uddevaa, Munkeda ch Färgeanda genm var sitt ägarbag, varav Uddevaa Vatten AB är ett av ägarbagen. Ägarbaget har övertagit huvudmannaskapet för VA-anäggningarna i Uddevaa kmmun från Bakgrunden ti bidandet var att man såg möjighet ti effektivisering av verksamheten, eventue mer samnyttjande av VA-anäggningarna, uppfya ökande krav från myndigheter ch kunder samt säkrande av kmpetensförsörjningen. Västvatten genmför på ägarbagens uppdrag drift, investering, panering mm av VA-verksamheten i de tre kmmunerna. Utredningarna inför bidandet att det gemensamma baget var mfattande, ändå bev startsträckan ganska krt. Första havåret prägades av att atifrån persna ti styrande dkument skue kmma på pats ch att det var första gången at gjrdes. Successivt har sedan verksamheten hittat sin frm ch när huvudkntret fyttade in i egna kaer i början av ktber uppfattades det sm mycket psitivt. Driftverksamheten arbetade redan under 2012 med att sätta ett gemensamt arbetssätt ch man etaberade snabbt en fungerande rganisatin ch har överag fungerat bra under det gångna året. En kmmunövergripande beredskapsrganisatin är på pats. Vi är stta över att myndighetskrav för samtiga verk är uppfyda. Uddevaa har Mariebergs vattenverk genmgått en upprustning. Prduktinskapaciteten har ökat ch vi har ett säkrare vatten med hjäp av UV-desinfektin. inedningen på året edde besväriga väderförhåanden ti fera rörbrtt. Under smmaren fick vi ett brtt på rävatenedningen från Köperödssjön ch en str insats gjrdes för att aga edningen. Förberedeser för renvering av avppsreningsverken i Ödebrg ch Högsäter, Färgeanda, har inetts. Ombyggnatinen av Munkedas avppsreningsverk har sutförts. Arbetet med att autmatisera övervakningen av anäggningarna pågår i samtiga kmmuner. VA-pan håer på att tas fram i Munkeda ch Färgeanda ch i Uddevaa har arbetet med VA-pan startat. Ansutning av fastigheter sm tidigare inte har haft kmmunat VA har föj paneringen ch genmförts i Satkäan i Munkeda ch ängs Fräknestranden i Uddevaa. För att säkerstäa ett effektivt arbete med investeringarna har prjektörer upphandats genm ramavta. Fera prjekt igger i sutfasen ch kan snart upphandas. Förberedeser har gjrts för att kunna hantera mindre prjekt i egen regi ch med hjäp av ramavta för grävtjänste r. Verksamheten är kundnära ch frmerna för infrmatin ch kmmunikatin har utveckats under året. Västvatten hade tidigt en kundtjänst på pats ch den är bemannad på kntrstid. Kundtjänst hanterar i första hand inkmmande samta ch mai från våra kunder. Vi har ckså en egen hemsida där infrmatin m aktuea, panerade ch akuta, vattenavstängningar äggs ut. Under året har funktiner sm att ägga in mätarstäning direkt via webben ch möjighet att få e-faktura tikmmit. Västvatten har i uppdrag att genmföra den dagiga driften av VA-anäggningarna samt att panera ångsiktigt. Vi har nu startat ett arbete för att få fram kritiska frågestäningar kring vatten, avpp ch förnyese panering. Dessa frågr ska diskuteras med ägarbagens styreser för att gemensamt ta fram en ångsiktigt håbar inriktning för verksamheten i de tre ägarkmmunerna. Inriktningen skaigga ti grund för kmmande verksamhetspanering ch budgetarbete. t!/ Marianne Erandsn VD 4

5 Förvatningsberättese styresen ch Verkstäande direktör för Uddevaa Vatten AB, rganisatinsnummer , avger årsredvisning för räkenskapsåret Verksamheten ineddes Ägarstruktur Västvatten AB ansvarar för huvudmannens syssr ch ansvar, kmpetens, samt drift ch underhå av de amänna vatten- ch avppsanäggningarna i Färgea nda, Munkeda ch Uddevaa. Västvatten AB är ett kmmunat bag ch ägs av Uddevaa Vatten AB (65%), Munkeda Vatten AB (20%) ch Färgeanda Vatten AB (15%). Ägarnas syfte är att genm baget Västvatten AB att driva ch utvecka vattenförsörjning ch avppshanteringen för att tigdse brukarnas behv av vattentjänster samt bidra ti en ångsiktig håbar samhäsutvecking. Bagsknstruktin Färgeanda kmmun 100% Munkeda kmmun 100% Uddevaa kmmun 100% Färgeanda Vatten AB Munkeda Vatten AB Uddevaa Vatten AB 15% 20% 65% VästVatten AB Bag ch rganisatinsnummer Färgeanda kmmun: Färgeanda Vatten AB: Munkedas kmmun: Munkeda Vatten AB: Uddevaa kmmun: Uddevaa Vatten AB: Västvatten AB: tji s

6 Organisatin ch persna Baget har under räkenskapsåret inte haft någn anstäd persna. Tjänster för administratin, drift ch underhå har köpts från Västvatten AB. Verksamhetens eds av en VD, Marianne Erandsn. styresen består av: Mikae Staxäng Anna-Lena Heydar Tage Nstedt Matthijs Kmp Susanne Börjessn Per-Arne Anderssn Gunia Magnussn rdförande edamt edamt edamt edamt edamt edamt Mijöredvisning- tiståndspiktiga verksamheter Baget bedriver den typ av verksamhet sm ti stra dear berörs av mijöbaken ch dess förrdningar. Anäggningarna mfattas av anmänings- ch tiståndspikt enigt mijöagstiftningen. För vattenverken avser tistånden uttag av vatten ch för avppsreningsverken behanding av hushåens ch industrins avppsvatten. Verksamheterna kan påverka mijön genm utsäpp av renat avppsvatten ti recipient ch genm resterande avppss am. Det finns inga föreägganden från tisynsmyndighet. Omvärdsanays En överskuggande ch tydig trend i VA-sammanhang är ökade krav från myndigheter, huvudmän ch även kunder. Detta resuterar fta i behv av utökade samarbeten kmmuner emean. framtiden förväntas kraven på dricksvattnet öka. Vattenverken måste ha en säker ch stabi reningsprcess med tiräckigt anta mikrbigiska säkerhetsbarriärer. En statig utredning har tisatts för att identifiera utmaningar sm finns för dricksvattenförsörjningen. Resutatet av utredningen kan kmma att, tisammans med andra statiga utredningar, påverka VAverkens förutsättningar att prducera dricksvatten. Utredningen ska hantera frågestäningar kring kimata n passning, skydd av vattentäkter, förnyesetakt för edningsnät, materia i kntakt med dricksvatten mm. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker stark r för atför åga avgiftsökningar för investeringar, (sm infrmatin höjdes brukningsavgiften för en nrmavia med i medeta4,3 prcent 2013}. Mijöbeastningen på haven ska minska. Bakgrunden är den pitiska överenskmmesen i Aktinspan för Östersjön (BSAP). För Sveriges de innebär det att reningsverk för f er än 2000 persner måste reducera sina kväveutsäpp kraftigt. / 6

7 Framtid Frtsatta investeringar kmmer att krävas för att gå igenm edningssystemens status ch förnya, se över vatten- ch reningsverken inkusive gå igenm vika åtgärder sm nya mijö- ch säkerhetskrav stäer samt se över behvet av kimatanpassningsåtgärder. För att använda kektivets pengar på ett så förnuftigt sätt sm möjigt behövs gd kännedm m systemets nuvarande status, fastagda strategier ch ett ångsiktigt systematiskt arbete. Hea kedjan med VA-översikt-VA-picy/strategi-VA-pan måste finnas på pats ch Västvatten stöttar aa ägarkmmuner i detta arbete. Västvatten genmför ckså på kmmunernas uppdrag nyinvesteringar i VA sm innebär att fer fastigheter kppas på nätet öpande. Västvatten arbetar kntinuerigt med driftptimeringar ch ratinaiseringar för att förbättra ch effektivisera driften. Eknmi Våra kunder betaar sina avgifter fr vatten ch avpp ti anäggningsbagen. Västvatten AB får i sin tur sina huvudsakiga intäkter från anäggningsbagen. Sjävkstnadsprincipen gäer för vår taxeverksamhet, viket innebär att taxeintäkter endast får tas ut för att täcka så kaade nödvändiga kstnader. Utfrmning av taxan kräver ångsiktigt tänkande. Taxans utfrmning är viktig ur ika perspektiv. Förkunden är röriga dea r i taxan av betydese för möjigheten att påverka sina kstnader. Samtidigt är en taxeknstruktin med stra dear röriga avgifter känsig för förändringar. En annan aspekt är att det är viktigt att kunden känner att man får mycket för pengarna. Kunden ska vara nöjd med de tjänster vi erbjuder ch känna sig säker på everansen av ett gtt ch bra dricksvatten. Dessutm vi vi att mijön ska påverkas så ite sm möjigt av vår verksamhet. At detta ska göras ti en acceptabe kstnad för kunden. EDPFuture är det kundregistersystem sm används för fakturering av vattentjänsterna för de tre kmmunerna (Uddevaa, Munkeda ch Färgeanda). Västvatten sköter på uppdrag av respektive kmmun administratinen av vattentjänsterna. Detta sker i tre separata databaser. Under året har Munkedas respektive Färgeandas kundregister med va-anäggningar knverterats över ti EDPFuture. Detta system användes sedan tidigare i Uddevaa kmmun. Rutiner kring fakturering har arbetats fram under året. Möjighet ti e-faktura är en tjänst sm kunder efterfrågat. Kunder i Uddevaa ch Munkeda har under året erbjudits möjighet ti e-faktura. Rutiner för Färgeanda har påbörjats med driftsättning För va-kunderna tiämpas sjävaväsning av vattenmätarna. Under året har Västvatten erbjudit möjighet ti sjävaväsning viainternetti kunder i Uddevaa ch Färgeanda. Sjävaväsningskrt skickas ut från utskriftsbyrå (data) sm ckså tar emt kundsvaren. Av de aväsningar sm ämnades var andeen svar via internet 45 prcent för Uddevaa ch 43 prcent för Färgeanda. Rutiner för Munkeda är kara ch driftsätts Under året har Västvatten arbetat med att upprätta rutiner för att kvaitetssäkra fakturering av va-avgifterna. Det har band annat inneburit uppbyggnad av databaserna för tiämpning av tre ika taxesystem.!/f 7 ~

8 Nycketa r ! Antasstatistik 2013 UVAB MVAB FVAB Kmmentar IAnta framstäda fakturr varav e-fakturr e-fakturr skickas f r..m. 2014!Registrerade kund-/ägarbyten (fyttar) !Nyuppsatta mätare Mätarbyte n !Anta mätare E-faktura (infört nv-decför UVAB ch MVAB. Införs 2014 för FVAB) IAnta anmäda kunder e-fakturr skickas fr.. m. 2014!Aväsningar via data (infört nv för UVAB ch FVAB. Införs 2014 för MVAB.) i!anta skickade aväsningskrt IAnta inämnade aväsningar varav svarpst (inskickade krt) varav teefax 38-4 varav internet ( varav teefn I) Ande svar via internet är 45% för UVAB ch 43% för FVAB!OBS! Ti vanstående tikmmer aväsnin~ar ämnad~ direkt ti ii,västvatte~ AB Resutat ch stäning Omsättningen i baget har under året uppgått ti102 Mkr. Bagets anäggningstigångar redvisas enigt årsbksutet ti sammanagt 625 Mkr. Bagets resutat efter finansiea pster uppgår ti O mkr. Det ttaa resutat et av bagets verksamhet samt den eknmiska stäningen framgår av efterföjande resutat- ch ba ansräkning med tihörande nter. Baget gör ingen vinst. Om inte annat särskit anges redvisas aa bepp i tusentas krnr, tkr. Underhåspaneringen har pririterats m eftersm tiden har upptagits med andra uppgifter under detta uppstartsår. Vissa t idigare panerade åtgärder har f yttats fram p.g.a. säkerhet i genmförandet eer att vidare utredning har krävts. Däremt har inga pririteringar medfört att nödvändiga åtgärder inte har kunnat genmföras. Lång kya rådde under början av 2013 ch ett ferta vattenäckr sm krävde tjä t ining åtgärdades. Vår ch smmar utfördes åtskiiga besiktningar av nya servisansutningar, samt övrigt vad gäer drift/underhå sm granskningar/byggmöten, för ch sutbesiktningar!j!' 8

9 investering/prjekt sm pågått. jui startar vi vår nygama beredskap gemensamt för de tre kmmunerna. Under smmaren km en vattenäcka på råvattenedningen från Köperödssjöarna ner mt Marieberg. Läckaget var i strek m3/tim. Under tiden äckan reparerades tgs vatten från vårt reservvattenintag i Bäveån. Situatinen östes med str gemensam arbetsinsats mean dricksvatten- ch rörnätsavdeningen. Detta är en mycket viktig försörjningsedning ti Mariebergs Vattenverk Under hösten genmfördes fera nya serviser av större mfattning samt egna uppdrag med sanering för att förekmma Tekniska kntrets asfatprgram. Hög beastning tg brt tid från andra åtaganden sm ti exempe: amänt underhå, brandpstpuggning, översyn av ufta re, skytning. Året har dminerats av byggnatin av tre UV aggregat ch tjugtvå nya Dynasandfiter på Mariebergs VV. Aa arbeten har gått mycket bra ch anäggningarna tgs i drift i sutet av året. Fera pumphaverier i tryckstegringsstatiner har skett under året. Många kagmå på ukt ch smak har inkmmit på bagets dricksvatten, främst under den varma periden. Baget har aktivt påbörjat arbetet med att höja vattenkvaiten, band annat nytt aktivt k i två fiter, rengjrt 5 stycken reservarer samt arbetat aktivt med kemikaiedsering. De nya Dynasandfitren kmmer förmdigen att bidra ti förbättrad vattenkvaie då beastningen haveras på samtiga fiter. En ny reservar har byggts ch tagits i drift under ktber i Grytingen. Reservaren är en väkmmen vattenvym för att förse hea Trpmrådet med vatten. Investeringar Investeringarna under året uppgår ti80 mkr. När Skanspan ch Sagapan ytrna i Uddevaa har byggts m av gatusidan så har vi passat på att byta VA. stadsdeen Beket i Uddevaa har fera av gatrna grävts upp ch VA edningarna har bytts ut. Ljungskie har en edning sm bedömts sm ett riskmment agts m under en br istäet för under Brattefrsån där den med tiden km att igga öppet. Vid Bhusgården har en fastighet ansutits med hjäp av bergbrrning ch LTA system. Ansutning av fastigheter sm tidigare inte har haft kmmunat VA har föjt paneringen ch genmförts ängs Fräknestranden i Uddevaa. Där har edningar agts ner i Frshäa-Bräcke, Sjöskgen ch i Uvesund. Även Ekhma vid Lanesund har ansutits ti kmmunat VA. Vid Trp har edningar agts m samt reservaren färdigstäts ch vid Sväte har första etappen av Furuha fått VA. En kretsppsanäggning har tagits i drift med hjäp av LOVA prjektet. Prjektet har definansierats med 2,9 Mkr i bidrag från Länsstyresen. Anäggningen återför näring ti åkermark ch är den första i Sverige! 330 sutna tankar töms i en gödsebrunn ch hygieniseras så att gödse kan spridas på näriggande åkrar. /j;' 9

10 Eknmiska nycketa Omsättning Baansmsutning siditet Ande i äga rfinansiering % 79% Försag ti vinstdispsitin Ti årsstämma ns förfgande stå r föjande vi nstmede Baanserade vinstmede Årets resutat O kr O kr O kr styresen föreså r att resutatet på O kr överförs i ny räkn ing. Resutaträkning Nettmsättning Nettmsättning Nt 2 Övriga röresei ntäkter Nt 3 Summa nettmsättning Röresens kstnader Övriga rörese kstna der Nt4, Persna kstnader Nt 6 Avskrivningar Nt 7 Summa röresens kstnader s Röreseresutat Resutat från finansiea pster Ränteintäkter Räntekst nader Resutat efter finansiea pster Nts Årets resutat t~ 10

11 Baansräkning TILLGÅNGAR Anäggningstigångar VA-anäggningar Nt Maskiner tekniska anäggningar Nt Inventarier Nt Biar transprtmede Nt Pågående investeringar Nt Summa materiaia anäggningstigångar Finansiea anäggningstigångar Andear i kncernföretag Nt Ttaa anäggningstigångar Långfristiga frdringar Långfristig kundfrdran VA 45 Summa ångfristiga frdringar 45 Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Aktuea skattefrdringar Kncernfrdran Förutbetada kstnader ch uppupna intäkter Nt Summa krtfristiga frdringar Ttaa msättningstigångar SUMMA TILLGÅNGAR Ii/ 11 x '

12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapita Aktiekapita ( aktier) Summa bundet eget kapita Fritt eget kapita Årets resutat Summa fritt eget kapita Ttat eget kapita Långfristiga skuder Lån av kmmunen Förutbetada intäkterfrån a n äggningsavgifter VA-fnd Summa ångfristiga skuder Nt Krtfristiga skuder Övriga krtfristiga skuder överuttag/undersktt VA-kektivet Aktue skatteskud Leverantörsskuder Krtfristig skud ti mderföretag övriga krtfristiga skuder kncern Uppupna kstnader ch förutbetada intäkter Summa krtfristiga skuder Nt 17 Nt 18 Nt Ttaa krtfristiga ch ångfristiga skuder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER städa säkerheter Ansvarsförbindeser Inga Inga!/ "7 / 12

13 Nter REDOVISNINGSPRINCIPER Nt Bagens årsredvisning har upprättats enigt Årsredvisningsagen ch Bkföringsnämndens amänna råd. Någn kncernredvisning har inte upprättats, då kncernen inte utgör en större kncern enigt Årsredvisningsagens reger 7:3. Lagen m amänna vattentjänster (2006:412) trädde i kraft Lagen skärper kraven på den eknmiska redvisningen. Prissättning för försäjning av bagets prdukter ch tjänster, sm regeras i Vattentjänstagen, sker med hänsyn ti sjävkstnadsprincipen. Intäkter har tagits upp ti verkigt värde av vad sm erhåits eer kmmer att erhåas vid everans ti kund. Frdringar upptas ti det bepp sm efter individue prvning beräknas bi betat. De ån sm finns, för de investeringar i sm skett i vatten- ch avppsverk samt edningar, är en betydande risk ch säkerhetsfaktr m räntan skue stiga. För närvarande görs inga amrteringar av ånen. Anäggningsavgifterna redvisas sm en ångfristig skud ( förutbetad intäkt) ch peridiseras över respektive anäggningstigångs nyttjandetid. Anäggningsavgifterna ska täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i edningsnät, de i huvudanäggningen, administratin ch räntekstnader för nyanäggning i edningsnät ch de av huvudanäggning. Anäggningsavgiften peridiseras enigt föjande: År = 10% av anäggningsavgiften samt årets peridiseringen på år. År 2 ti år 50= årets peridisering av 15-SOår. Materiea anäggningstigångar skrivs av systematiskt över tigångens bedömda nyttjandeperid. När tigångarnas avskrivningsbara bepp faststäs, beaktas i förekmmande fa tigångens restvärde. Linjär avskrivningsmetd används fr samtiga typer av materiea tigångar. resutaträkningen beastas röreseresutatet med avskrivningar enigt pan från anskaffningstifäet, viket beräknas på ursprungigt anskaffningsvärde ch baseras på tigångarnas bedömda eknmiska ivsängd. Föjande avskrivningstider används: Maskiner ch andra tekniska anäggningar Inventarier, verktyg, frdn ch instaatiner 5-50 år 5-10 år För anäggningar övertagna från Uddevaa kmmun vid bagsbidning, , frtsätter avskrivningarna att ske enigt överåtarens avskrivningspan. NETTOOMSÄTTNING Fakturerade brukningsavgifter ti mderföretag Fakturerade brukningsavgifter ti kncernföretag Fakturerade brukningsavgifter-övriga Årets peridicerade anäggningsavgifter Årets överuttag av brukningsavgifter SUMMA NETTOOMSÄTTNING Nt ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Destruktinsintäkter sam Erhåna statiga bidrag Nt ;f?13 ~

14 övriga intäkter Summa ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Köp av tjänsterfrän Västvatten AB Köp av tjänster/ entreprenader E.cbvärme Inköp avmateria övrigadriftkstnader Summa Ersättning ti revisrer (Ernst & Yung) Revisinsuppdraget Summa SUMMA ÖVRIGA RÖREI.SEKOSTNADER Nt4 Nts PERSONALKOSTNADER Nt6 Bagetharunder räkenskapsåret ej haft någn anstäd persna. Tjänster för ad01inistratin, drift ch underhä har köpts frän Västvatten AB. LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE Lönerch ersättningar Sciäa kstnader Övriga styresekstnader Summa SUMMA PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGAR Avskrivningar VA-anäggningar Avskrivningar på maskiner Ayskrivningar på inventarier Avskrivningar på frdn Summa SUMMA AVSKRIVNINGAR RÄNTEKOSTNADER Räntekstnader ti mderföretag Övriga räntekstnader Summa SUMMA RÄNTEKOSTNADER Nt7 Nts VA-ANLÄGGNINGAR Nt Ingående ackumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagna vid bagisering Årets an~kaffning efter bagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagna vid bagisering, JY' t/;:-14 x

15 Årets avskrivningar efter bagisering Utgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE VA-ANLÄGGNINGAR MASKINER OCH TEKNisKAANLÄGGNINGAR ngående}ckumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagna vid bagisering Årets anskaffning efterbagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagnavid bqögisering Årets avskrivningar efter bagisering tgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRTVÄRDE MASKINER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR INVENTARIER Ingående ackumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagna vid bagisering Årets anskaffning efter.bagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagna vid bagisering Årets avskrivningar efter bagisering Utgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE INVENTARIER BILAR OCH ANDRA TRANSPORTMEDEL Ingående ackumuerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärden övertagnavid bagisering Årets anskaff~ing efter bagisering Utgående ackumuerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumuerade avskrivningar övertagna vid bagisering Årets avskrivningar efterbagisering Utgående ackumuerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE BILAR OCH ANDRA TRANSPORTMEDEL PÅGÅENDE INVESTERINGAR Ingående nedagda utgifter Pågående investeringar övertagna vid bagisering Under iret nedagda utgifter efter bi!gisering Under iret överförtfärdigstäda Summa SUMMA PÅGÅENDE INVESTERINGAR Nt10 Nt Nt12 Nt " ' ' {/1 15 x

16 ANDELAR KONCERNFÖRETAG Västvatten AB Säte: Uddeaia Ande av röster ch kapita Bkfört värd.e Eget kapitaande Resutatande FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetad supprt SUMMA Nt14 NtS % LÅN AV KOMMUNEN Nt Bagets ångfristiga uppåning skerfrånkmmunens internbankgenm utnyttjande av~heckkrediter via kncernkntsystem. Utåningsränta utgörs av den genmsnittiga räntek~tnad sm inte.rnbanken åstadkmmit vid sin uppåning inkusive utestående räntebindningar. Baget har intestät någn säkerhet för kncern kntkrediten. Bevijad imit tkr Utnyttjad checkkredit, Uddevaa kmmun ÖVERUTTAG/UNDERSKOTT VA-KOLLEKTIVET Överuttag från VA-kektivet tm överuttag frånva-kektivet 2013 SUMMA ÖVERUTTAG/UNDERSKOTT FRÅN VA-KOLLEKTIVET SKATTESKULD Uppskjuten skattefrdran Aktue skatteskud Mervärdeskatteskud SUMMA SKATTESKULD UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Uppupen e kstnad december övriga uppupna driftkstnader SUMMA Nt , Nt Nt } 1 '/ 16 y /'v

17 Resutat- ch baansräkningen kmmer att föreäggas årsstämman för faststäese. Uddevaa Mikae Staxäng 1 t~ Susanne Börjessn ~ ' ~~~ Per-Arne Anderssn ~ Anna-Lena Hey ar ' /'. t I ~!ttiw' t v~ Gun1a Magnussn 17~<?- b O-u.cQ~ Marianne Erandsn Verkstäande direktör Vår revisinsberättese har ämnats ' 3 - > Ernst & Yung AB ~ Bjarne Fredrikssn Huvudansvarig Auktriserad revisr 17

18 EY Buiding a better wrking wrd Revisinsberättese Ti årsstämman i Uddevaa Vatten AB, rg.nr Rapprt m årsredvisningen Vi har utfört en revisin av årsredvisningen för Uddevaa Vatten AB för räkenskapsåret styretsens ch verkstättande direktörens ansvar för årsredvisninqen Det är styresen ch verkstäande direktören sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvisande bid enigt årsredvisningsagen ch för den interna kntr sm styresen ch verkstäande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredvisning sm inte innehåer väsentiga feaktigheter, vare sig dessa berr på egentigheter eer på fe. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att uttaa ss m årsredvisningen på grundva av vår revisin. Vi har utfört revisinen enigt Internatina standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi föjer yrkesetiska krav samt panerar ch utför revisinen för att uppnå rimig säkerhet att årsredvisningen inte innehåer väsentiga feaktigheter. En revisin innefattar att genm ika åtgärder inhämta revisinsbevis m bepp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väjer vika åtgärder sm ska utföras, band annat genm att bedöma riskerna för väsentiga feaktigheter i årsredvisningen, vare sig dessa berr på egentigheter eer på fe. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de dear av den interna kntren sm är reevanta för hur baget upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bid i syfte att utfrma granskningsåtgärder sm är ändamåseniga med hänsyn ti mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttaande m effektiviteten i bagets interna kntr. En revisin innefattar ckså en utvärdering av ändamåsenigheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimigheten i styresens ch verkstäande direktörens uppskattningar i redvisningen, iksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tiräckiga ch ändamåseniga sm grund för våra uttaanden. Uttatanden Enigt vår uppfattning har årsredvisningen upprättats i enighet med årsredvisningsagen ch ger en i aa väsentiga avseenden rättvisande bid av Uddevaa Vatten ABs finansiea stäning per den 31 december 2013 ch av dess finansiea resutat för året enigt årsredvisningsagen. Förvatningsberättesen är förenig med årsredvisningens övriga dear. Vi tistyrker därför att årsstämman faststäer resutaträkningen ch baansräkningen. Rapprt m andra krav enigt agar ch andra författningar Utöver vår revisin av årsredvisningen har vi även utfört en revisin av försaget ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust samt styresens ch verkstäande direktörens förvatning för Uddevaa Vatten AB för styresens ch verkstättande direktörens ansvar Det är styresen sm har ansvaret för försaget ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust, ch det är styresen ch verkstäande direktören sm har ansvaret för förvatningen enigt aktiebagsagen. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att med rimig säkerhet uttaa ss m försaget ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust ch m förvatningen på grundva av vår revisin. Vi har utfört revisinen enigt gd revisinssed i Sverige. Sm underag för vårt uttaande m styresens försag ti dispsitiner beträffande bagets vinst eer förust har vi granskat m försaget är förenigt med aktiebagsagen. Sm underag för vårt uttaande m ansvarsfrihet har vi utöver vår revisin av årsredvisningen granskat väsentiga besut, åtgärder ch förhåanden i baget för att kunna bedöma m någn styreseedamt eer verkstäande direktören är ersättningsskydig mt baget. Vi har även granskat m någn styreseedamt eer verkstäande direktören på annat sätt har handat i strid med aktiebagsagen, årsredvisningsagen eer bagsrdningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tiräckiga ch ändamåseniga sm grund för våra uttaanden. Ut tatanden Vi tistyrker att årsstämman dispnerar vinsten enigt försaget i förvatningsberättesen ch bevijar styresens edamöter ch verkstäande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uddevaa den 3 mars 2014 Ernst & Yung AB ~ Bjarne Fredrikssn Huvudansvarig auktriserad revisr A member f r m f Ernst & Yunq G ' 101f' 1

19 GRANSKNINGSRAPPORT 2013 Ti bagsstämman i Uddevaa Vatten AB Ti kmmunfumäktige i Uddevaa kmmun för kännedm Org.nr Vi har granskat bagets verksamhet under år Då verksamheten startats upp under året har mfattningen på ekmannarevisrernas granskning varit begränsad. Granskningen har utförts i enighet med bestämmeserna i aktiebagsagen, kmmunaagen ch gd sed. Detta innebär att vi har panerat ch genmfört granskningen utifrån en bedömning av väsentighet ch risk. Sampanering har skett med bagets auktriserade revisr. Lekmannarevisrerna har under året initierat en granskning av hur baget hanterar upphanding, inköp ch avrp mt ramavta, viken dck först kmmer att färdigstäas under verksamhetsåret Vi bedömer att bagets verksamhet skötts på ett ändamåsenigt ch från eknmisk synpunkt tifredsstäande sätt samt att den interna kntren har varit tiräckig. Någn grund för anmärkning mt styresens ch verkstäande direktörens förvatning föreigger därmed inte. Uddevaa den 3 mars :!1~?1~/ utsedd ekmannarevisr

20

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten HSB Nrra Bhusläns Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla ÅRSREDOVISNING Styrelsen ch verkställande direktören för HSBs Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla rgnummer 858500-4057 far härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys

INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys 7 Framtid 7 Ekonomi 8 Nyckeltal 9 Resultat och ställning

Läs mer

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Brf Präsrhagen Tellusgränd l 194 43 Upplands Väsby n;ufffi)wjpm,i m i J j PRÄSTHAGEN Årsredvisning för Brf Prästhagen 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Midsmmarbuketten Styrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 juli 211-3 juni 212. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 .. Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 Ársredvisning för räkensl(apsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-10 Sid 10 F örvaltní1igsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysnÍ1igar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mina

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mina Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Mina Styreisen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 Juli 2013-30 juni 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har ti!! ändamål att

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande. Ftbllsförening Årsmötesprtkll 2010-03-08 1. Mötets öppnande Jnas Benedictssn öppnade mötet. Lars Rekke föreslgs sm mötesrdförande. 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 104 röstberättigade

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-06 GSN-2014/374.252 1 (9) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Renvering

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO

Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO Årsredvisning Brf E knäs 2013 HÖJDVÄGEN l, 3 ch 5 SAL TSJO-BOO Att b i en Bstadsrättsförening - vad innebär det? I HSB br du till självkstnadspris. Det är ingen annan sm tjänar pengar på ditt bende. Årsavgiften

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer