INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys"

Transkript

1

2

3 INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys 7 Framtid 7 Ekonomi 8 Nyckeltal 9 Resultat och ställning 10 Investeringar 11 Ekonomiska nyckeltal 11 Förslag till vinstdisposition 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Noter 14 Revisionsberättelse 17 i~/ 2

4 Ordförande har ordet Västvatten AB startade sin verksamhet för ett år sedan. Uppbyggnadsskedet har varit intensivt både i styrelsen och i verksamheten. Västvatten AB:s uppdrag kan enkelt sammanfattas med att bolaget till sina VA-kunder i de tre kommunerna Färgelanda, Munkedal och Uddevalla skall leverera dricksvatten av god kvalitet samt ta hand om avloppsvatten och rena det. Allt detta skall göras samtidigt som lagkrav uppfylls och givna tillstånd efterlevs. Kunderna skall uppleva oss som öppna och de skall alltid kunna få information och hjälp när så behövs. Det pågår ett arbete med att utveckla kundfunktionen och detta arbete kommer att fortsätta under året som kommer. Verksamheten fungerar och företaget utvecklas. Den framtida kostnadsbilden för VAverksamheten kan tyckas bekymmersam. Under 2014 kommer styrelserna därför i samtliga ägarbolag diskutera framtida strategier. Syftet är ytterst att driva verksamheten så effektivt som möjligt och att få nöjda kunder. Jag vill avsluta med att tacka styrelsen och alla medarbetare för allt arbete som lagts ner under det gångna året. Mikael Staxäng ordf Västvatten AB ~~ ' 3

5 VD har ordet Västvatten har varit igång ett år. Västvatten ägs av de tre kommunerna Uddevalla, Munkedal och Färgelanda genom var sitt ägarbolag. Ägarbolagen har övertagit huvudmannaskapet för VAanläggningarna i respektive kommun från Bakgrunden till bildandet var att man såg möjlighet till effektivisering av verksamheten, eventuell mer samnyttjande av VA-anläggningarna, uppfylla ökande krav från myndigheter och kunder samt säkrande av kompetensförsörjningen. Västvatten genomför på ägarbolagens uppdrag drift, investering, planering mm av VAverksamheten i de tre kommunerna. Utredningarna inför bildandet att det gemensamma bolaget var omfattande, ändå blev startsträckan ganska kort. Första halvåret präglades av att alltifrån personal till styrande dokument skulle komma på plats och att det var första gången allt gjordes. Successivt har sedan verksamheten hittat sin form och när huvudkontoret flyttade in i egna lokaler i början av oktober uppfattades det som mycket positivt. Driftverksamheten arbetade redan under 2012 med att sätta ett gemensamt arbetssätt och man etablerade snabbt en fungerande organisation och har överlag fungerat bra under det gångna året. En kommunövergripande beredskapsorganisation är på plats. Vi är stolta över att myndighetskrav för samtliga verk är uppfyllda. l Uddevalla har Mariebergs vattenverk genomgått en upprustning. Produktionskapaciteten har ökat och vi har ett säkrare vatten med hjälp av UV-desinfektion. l inledningen på året ledde besvärliga väderförhållanden till flera rörbrott Under sommaren fick vi ett brott på råvattenledningen från Köperödssjön och en stor insats gjordes för att laga ledningen. Förberedelser för renovering av avloppsreningsverken i Ödeborg och Högsäte r, Färgelanda, har inletts. Om byggnationen av Munkedals avloppsreningsverk har slutförts. Arbetet med att automatisera övervakningen av anläggningarna pågår i samtliga kommuner. VA-plan håller på att tas fram i Munkedal och Färgelanda och i Uddevalla har arbetet med VA-plan startat. Anslutning av fastigheter som tidigare inte har haft kommunalt VA har följ planeringen och genomförts i saltkällan i Munkedal och längs Fräknestranden i Uddevalla. För att säkerställa ett effektivt arbete med investeringarna har projektörer upphandlats genom ramavtal. Flera projekt ligger i slutfasen och kan snart upphandlas. Förberedelser har gjorts för att kunna hantera mindre projekt i egen regi och med hjälp av ramavtal för grävtjänster. Verksamheten är kundnära och formerna för information och kommunikation har utvecklats under året. Västvatten hade tidigt en kundtjänst på plats och den är bemannad på kontorstid. Kundtjänst hanterar i första hand inkommande samtal och mail från våra kunder. Vi har också en egen hemsida där information om aktuella, planerade och akuta, vattenavstängningar läggs ut. Under året har funktioner som att lägga in mätarställning direkt via webben och möjlighet att få e-faktura tillkommit. Västvatten har i uppdrag att genomföra den dagliga driften av VA-anläggningarna samt att planera långsiktigt. Vi har nu startat ett arbete för att få fram kritiska frågeställningar kring vatten, avlopp och förnyelseplanering. Dessa frågor skall diskuteras med ägarbolagens styrelser för att gemensamt ta fram en långsiktigt hållbar inriktning för verksamheten i de tre ägarkommunerna. Inriktningen skallligga till grund för kommande verksamhetsplanering och budgetarbete. lf'' Marianne Erlandson VD 4

6 Förvaltningsberättelse styrelsen och Verkställande direktören för Västvatten AB organisationsnummer avger årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten inleddes Ägarstruktur Västvatten AB ansvarar för huvudmannens sysslor och ansvar, kompetens, samt drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. Västvatten AB är ett kommunalt bolag och ägs av Uddevalla Vatten AB (65 %), Munkedal Vatten AB (20 %) och Färgelanda Vatten AB (15 %). Ägarnas syfte är att genom bolaget Västvatten AB driva och utveckla vattenförsörjning och avloppshanteringen för att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster samt bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Bolagskonstruktion Färgelanda kommun 100% Munkedal kommun 100% Uddevalla kommun 100% Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB 15% ' 20% Uddevalla Vatten AB 65% VästVatten AB Bolag och organisationsnummer Färgelanda kommun: Färgelanda Vatten AB: Munkedals kommun: Munkedal Vatten AB: Uddevalla kommun: Uddevalla Vatten AB: Västvatten AB: lf1 s

7 Organisation och personal Västvatten AB har en traditionell organisation som består av tre avdelningar; Projekt och utveckl ing, Drift samt Ekonomi & Kundservice. Driftavde lningen är uppdelad i fyra enheter; Avlopp, Dricksvatten, Ledningsnät samt El & Automation. VD Matt nn Eliondson l Projekt och Ekonomi III Drift utveckling 1--- RoyneHiii\Sson 1-- Kundservice Tf Htk.. l Swnsson u... Ctonhotm l l l l l El III Avlog p Dricksvatten Ledningsnät Kt nnt tll tun.n D Yid Andersson M rtln Sirbom Automation Yngve Persson Vid utgången av 2013 var 74 personer anställda i Västvatten. Av dessa var 70 medarbetare t illsvidareanställda och resterande 4 hade någon form av tillfällig anstä llning. Könsfördelningen är ojämn särskilt på driftsidan. Av medarbetarna är 59 män och 15 kvinnor. Åldersfördelningen framgår av figuren nedan. 16 j l Kvinnor M än 2 o ~ r år år45-49 år år30-34 år25-29 år20-24 år år sjukfrånvaron i företaget är mycket låg, 1,85 %, vilket är ca hälften av ri ksgenomsnittet. Västvatten har också drygt 51% frisknärvaro, dvs den andel av personalen som inte har någon sjukdag alls under året är större än häften. Verksamhetens leds av en VD, Marianne Erlandson. styrelse n består av: Mikael Staxä ng Ulla Börjesson Per Arne Brink Christer Börjesso n Anna-Lena Heydar Peter Johansson ordförande ledamot leda mot ledamot ledamot ledamot 111 6

8 Miljöredovisning-tillståndspliktiga verksamheter Bolaget bedriver den typ av verksamhet som till stora delar berörs av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen. För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och för avloppsreningsverken behandling av hushå llens och industrins avloppsvatten. Verksamheterna kan påverka m iljön genom utslä pp av renat avloppsvatten till recipient och genom resterande avloppssia m. Det finns inga förelägganden från tillsynsmyndighet. Omvärldsanalys En överskuggande och tydlig trend i VA-sammanhang är ökade krav f rån myndigheter, huvudmän och även kunder. Detta resulterar ofta i behov av utökade samarbeten kommuner emellan. l framtiden förväntas kraven på dricksvattnet öka. Vattenverken måste ha en säker och stabil reningsprocess med tillräckligt antal mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. En statlig utredning har tillsatts för att identifiera utmaningar som finns för dricksvattenförsörjningen. Resultatet av utredningen kan komma att, tillsammans med andra statliga utredningar, påverka VA-verkens förutsättningar att producera dricksvatten. Utredningen ska hantera frågeställningar kring klimatanpassning, skydd av vattentäkter, förnyelsetakt för ledningsnät, material i kontakt med dricksvatten mm. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker stark oro för alltför låga avgiftsökningar för investeringar, (som information höj des brukningsavgiften för en normalvilla med i medeltal4,3% 2013). M iljöbelastninge n på haven skall minska. Bakgrunden är den politiska överenskommelsen i Aktionsplan för Östersjön (BSAP). För Sveriges del innebär det att reningsverk för fler än 2000 personer måste reducera si na kväveutsläpp kraftigt. Framtid Fortsatta investeringar kommer att krävas för att gå igenom ledningssystemens status och förnya, se över vatten- och reningsverken inklusive gå igenom vilka åtgärder som nya miljö- och sä kerhetskrav st äller samt se över behovet av klimatanpassningsåtgärder. För att använda kollektivets pengar på ett så förnuftigt sätt som möjligt behövs god kännedom om systemets nuvarande status, fastlagda strategier och ett långsiktigt systematiskt arbete. Hela kedjan med VA-översikt-VA-policy/strategi-VA-plan måste f innas på plats och Västvatten stöttar alla ägarkommuner i detta arbete. Västvatten genomför också på kommunernas uppdrag nyinvesteringar i VA som innebär att fler fastigheter kopplas på nätet löpande. Västvatten arbet ar kontinuerligt med driftoptimeringar och rationaliseringa r för att förbättra och effektivisera driften. ;p 7

9 Ekonomi Våra kunder betalar sina avgifter for vatten och avlopp till anläggningsbolagen. Västvatten AB får i sin tur sina huvudsakliga intäkter från anläggningsbolagen. Självkostnadsprincipen gäller för vår taxeverksamhet, vilket innebär att laxeintäkter endast får tas ut för att täcka så kallade nödvändiga kostnader. Utformning av taxan kräver långsiktigt tänkande. Taxans utformning är viktig ur olika perspektiv. Förkunden är rörliga delar i taxan av betydelse för möjligheten att påverka sina kostnader. Samtidigt är en laxekonstruktion med stora delar rörliga avgifter känslig för förändringar. En annan aspekt är att det är viktigt att kunden känner att man får mycket för pengarna. Kunden ska vara nöjd med de tjänster vi erbjuder och känna sig säker på leveransen av ett gott och bra dricksvatten. Dessutom vill bolaget att miljön ska påverkas så lite som möjligt av vår verksamhet. Allt detta ska göras till en acceptabel kostnad för kunden. EDPFuture är det kundregistersystem som används för fakturering av vattentjänsterna för de tre kommunerna (Uddevalla, Munkedal och Färgelanda}. Västvatten sköter på uppdrag av respektive kommun administrationen av vattentjänsterna. Detta sker i tre separata databaser. Under året har Munkedals respektive Fårgelandas kundregister med va-anläggningar konverterats över till EDPFuture. Detta system användes sedan tidigare i Uddevalla kommun. Rutiner kring fakturering har arbetats fram under året. Möjlighet till e-faktura är en tjänst som kunder efterfrågat. Kunder i Uddevalla och Munkedal har under året erbjudits möjlighet till e-faktura. Rutiner för Fårgelanda har påbörjats med driftsättning För va-kunderna tillämpas självavläsning av vattenmätarna. Under året har Västvatten erbjudit möjlighet till självavläsning viainternettill kunder i Uddevalla och Färgelanda. Självavläsningskort skickas ut från utskriftsbyrå (ldata} som också tar emot kundsvaren. Av de avläsningar som lämnades var andelen svar via internet 45% för Uddevalla och 43% för Färgelanda. Rutiner för Munkedal är klara och driftsätts Under året har Västvatten arbetat med att upprätta rutiner för att kvalitetssäkra fakturering av va-avgifterna. Det har bland annat inneburit uppbyggnad av databaserna för tillämpning av tre olika taxesystem. tf;l 8

10 Nyckeltal ,- iantalsstatistik 2013 UVAB MVAB FVAB Kommentar :Antal framställda fakturor ' ivarave-fakturor - - e-fakturor skickas fr.o.m. 2014,Registrerade kund-/ägarbyten (flyttar) 'Nyuppsatta mätare i Mäta rbyte n iantal mätare ' !E-faktura (infört nov-decför UVAB och MVAB.Införs 2014 för FVAB) 'Antal anmälda kunder e-fakturor skickas fr.o.m iavläsningar via l data (infört nov för UVAB och FVAB. Införs 2014 för MVAB.) 'Antal skickade avläsningskort Antal inlämnade avläsningar varav svarpost (inskickade kort) varav telefax 38-4 varav internet (1 varav telefon ) Andel svar viainternetär 45% för UVAB och 43% för FVAB OBS! Till ovanstående tillkommer avläsnin~ar lämnade direkt tillvästvatten AB UVAB- Uddevalla Vatten AB MVAB- Munkedal Vatten AB FVAB- Färgelanda Vatten AB. " 'l 9

11 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Antal inkomna samtal till kundservice under Resultat och ställning Omsättningen i bolaget har under året uppgått till 54 Mkr. Bolagets anläggningstillgångar redovisas enligt årsbokslutet till sammanlagt 0,5 Mkr. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till +-0 tkr. Samtliga bolagets kostnader har fakturerats anläggningsbolagen enligt beslutade fördelningar. Det totala resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Bolagets intäkter består huvudsakligen av ersättningar avseende uppdragen från de tre anläggningsbolagen. Bolaget gör ingen vinst. l bolaget redovisas kostnader for gemensamma funktioner som ledning, ekonomi- och kundtjänstfunktion, teknisk utveckling med mera. Kostnader för personal och andra omkostnader för att driva VAverksamheterna i anläggningsbolagen ingår, samt även en del gemensamma utredningar. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor, tkr. ~ 10

12 Investeringar Investeringarna under året uppgår till 0,5 mkr. Investeringen avser inventarier för nytt bolagskontor. Ekonomiska nyckeltal Omsättning Balansomslutning soliditet Antal anställda % 76 st Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel Årets resultat O kr O kr O kr styrelsen föreslår att resultatet på O kr överförs i ny räkning. ~ 11

13 Resultaträkning Nettoomsättning Nettoomsättning Summa nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Not 3,4 Nots Rörelseresultat 15 Resultat från finansiella poster Räntekostnader Resultat efter finansiella poster -15 o Skatt på årets resultat o Årets resultat o 12

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Totala anläggningstillgångar Not Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa o bank Totala omsättningstillgångar Not SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital (2500 aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Totalt eget kapital o o Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristig skuld koncernföretag Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Nots Totala kortfristiga och långfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga lnga;.,, '/-, 1 l 13

15 Noter Redovisningsprinciper Not l Bolagens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) trädde i kraft Lagen skärper kraven på den ekonomiska redovisningen. Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster, som regleras i Vattentjänstlagen, sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell provning beräknas bli betalt. Samtliga leasingavta l, oavsett om de ar finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Västvatten AB har för närvarande inga lån. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används for samtliga typer av materiella tillgångar. l resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället, vilket beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras å tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider används: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer S-10 år S-10 år NETTOOMSÄTTNING Fakturerade tjänster till Uddevalla Vatten AB Fakturerade tjänster till Munkedal Vatten AB Fakturerade tjänster till Färgelanda Vatten AB Erhållna bidrag-anställningsstöd Övriga fakturerade kostnader SUMMA NETTOOMSÄTTNING ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Fordonskostnader!T-kostnader Lokalkostnader Kostnader tillhörande ägarföretag, fakturerat Övriga kostnader Summa Ersättning till revisorer (Ernst & Young) Revisionsuppdraget övriga revisionstjänster Summa SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Not s 803 s S Not SS Not

16 PERSONALKOSTNADER MEDELANTALET ANSTÄLLDA Kvinnor M~n Summa LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH VD.Löner och ers~ttningar Sociala kostnader Summa LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA ANSTÄL~DA Löner och ers~ttningar Sociala kostnader Pensionskostnader Summa ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER SUMMA PERSONALKOSTNADER INVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsv~rden Årets anskaffning Utgående.ackumulerade anskaffningsv~rden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE INVENTARIER FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda försäkringar Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda licenskostnader SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna semesterlöner Upplupna övriga löner >plupna sociala avgifter mm Upplupna pensionskostnader samt. särskild löneskatt övriga upplupna kostnader SUMMA Not Not o o o o 539 Not Nots (/1 / 15

17 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Uddevalla L~-=======-- Mikael Staxäng styrelsens ordföra n de l Ulla Börjesson 1J~~e- ~CcLA-<-cP~ Marianne Erlandson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats c~ - o> Bjarne Fredriksson Huvudansvarig Auktoriserad revisor 16

18 EV Building a better working world Revisionsberättelse Till årsstämman i Västvatten AB, org.nr Rapport om års redovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västvatten AB för räkenskapsåret styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisninqen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enl igt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma r iskern a för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergr ipande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Västvatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Västvatten AB för styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fö rlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispos itioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är fören ligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentl iga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för at t kunna bedöma om någon st yrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har hand lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisn ingslagen eller bolagsordn ingen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uddevalla den 3 mars 2014 Ernst & Young AB Bjarne Fredriksson Huvudansvarig au ktoriserad revisor A member flrm of Ernst & Younq Global Lifll t<. <l

19 GRANSKNINGSRAPPORT 2013 Till bolagsstämman i Västvatten AB Till kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedals kommun samt Uddevalla kommun för kännedom Org.nr Vi har granskat bolagets verksamhet under år Då verksamheten startats upp under året har omfattningen på lekmannarevisorernas granskning va rit begränsad. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Detta innebär att vi har planerat och genomfört granskningen utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Lekmannarevisorerna har under året initierat en granskning av hur bolaget hanterar upphandling, inköp och avrop mot ramavtal, vilken dock först kommer att färdigställas under verksamhetsåret Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. /!.:: Hedlu L-: nd~~~;,..--z... Av kommunfullmäktige i Munkedal utsedd lekmannarevisor f? ev C/ e&z ]#;~~ Said Långström Av kommunfullmäktige i Färgelanda utsedd lekmannarevisor

20

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Militarsallskapets Forlags AB Sida 1 (7) Arsredovisning MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Forvaltningsberattelse Styrelsen och verkstallande direktoren for Militarsallskapets

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer