INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys"

Transkript

1

2

3 INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys 7 Framtid 7 Ekonomi 8 Nyckeltal 9 Resultat och ställning 10 Investeringar 11 Ekonomiska nyckeltal 11 Förslag till vinstdisposition 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Noter 14 Revisionsberättelse 17 i~/ 2

4 Ordförande har ordet Västvatten AB startade sin verksamhet för ett år sedan. Uppbyggnadsskedet har varit intensivt både i styrelsen och i verksamheten. Västvatten AB:s uppdrag kan enkelt sammanfattas med att bolaget till sina VA-kunder i de tre kommunerna Färgelanda, Munkedal och Uddevalla skall leverera dricksvatten av god kvalitet samt ta hand om avloppsvatten och rena det. Allt detta skall göras samtidigt som lagkrav uppfylls och givna tillstånd efterlevs. Kunderna skall uppleva oss som öppna och de skall alltid kunna få information och hjälp när så behövs. Det pågår ett arbete med att utveckla kundfunktionen och detta arbete kommer att fortsätta under året som kommer. Verksamheten fungerar och företaget utvecklas. Den framtida kostnadsbilden för VAverksamheten kan tyckas bekymmersam. Under 2014 kommer styrelserna därför i samtliga ägarbolag diskutera framtida strategier. Syftet är ytterst att driva verksamheten så effektivt som möjligt och att få nöjda kunder. Jag vill avsluta med att tacka styrelsen och alla medarbetare för allt arbete som lagts ner under det gångna året. Mikael Staxäng ordf Västvatten AB ~~ ' 3

5 VD har ordet Västvatten har varit igång ett år. Västvatten ägs av de tre kommunerna Uddevalla, Munkedal och Färgelanda genom var sitt ägarbolag. Ägarbolagen har övertagit huvudmannaskapet för VAanläggningarna i respektive kommun från Bakgrunden till bildandet var att man såg möjlighet till effektivisering av verksamheten, eventuell mer samnyttjande av VA-anläggningarna, uppfylla ökande krav från myndigheter och kunder samt säkrande av kompetensförsörjningen. Västvatten genomför på ägarbolagens uppdrag drift, investering, planering mm av VAverksamheten i de tre kommunerna. Utredningarna inför bildandet att det gemensamma bolaget var omfattande, ändå blev startsträckan ganska kort. Första halvåret präglades av att alltifrån personal till styrande dokument skulle komma på plats och att det var första gången allt gjordes. Successivt har sedan verksamheten hittat sin form och när huvudkontoret flyttade in i egna lokaler i början av oktober uppfattades det som mycket positivt. Driftverksamheten arbetade redan under 2012 med att sätta ett gemensamt arbetssätt och man etablerade snabbt en fungerande organisation och har överlag fungerat bra under det gångna året. En kommunövergripande beredskapsorganisation är på plats. Vi är stolta över att myndighetskrav för samtliga verk är uppfyllda. l Uddevalla har Mariebergs vattenverk genomgått en upprustning. Produktionskapaciteten har ökat och vi har ett säkrare vatten med hjälp av UV-desinfektion. l inledningen på året ledde besvärliga väderförhållanden till flera rörbrott Under sommaren fick vi ett brott på råvattenledningen från Köperödssjön och en stor insats gjordes för att laga ledningen. Förberedelser för renovering av avloppsreningsverken i Ödeborg och Högsäte r, Färgelanda, har inletts. Om byggnationen av Munkedals avloppsreningsverk har slutförts. Arbetet med att automatisera övervakningen av anläggningarna pågår i samtliga kommuner. VA-plan håller på att tas fram i Munkedal och Färgelanda och i Uddevalla har arbetet med VA-plan startat. Anslutning av fastigheter som tidigare inte har haft kommunalt VA har följ planeringen och genomförts i saltkällan i Munkedal och längs Fräknestranden i Uddevalla. För att säkerställa ett effektivt arbete med investeringarna har projektörer upphandlats genom ramavtal. Flera projekt ligger i slutfasen och kan snart upphandlas. Förberedelser har gjorts för att kunna hantera mindre projekt i egen regi och med hjälp av ramavtal för grävtjänster. Verksamheten är kundnära och formerna för information och kommunikation har utvecklats under året. Västvatten hade tidigt en kundtjänst på plats och den är bemannad på kontorstid. Kundtjänst hanterar i första hand inkommande samtal och mail från våra kunder. Vi har också en egen hemsida där information om aktuella, planerade och akuta, vattenavstängningar läggs ut. Under året har funktioner som att lägga in mätarställning direkt via webben och möjlighet att få e-faktura tillkommit. Västvatten har i uppdrag att genomföra den dagliga driften av VA-anläggningarna samt att planera långsiktigt. Vi har nu startat ett arbete för att få fram kritiska frågeställningar kring vatten, avlopp och förnyelseplanering. Dessa frågor skall diskuteras med ägarbolagens styrelser för att gemensamt ta fram en långsiktigt hållbar inriktning för verksamheten i de tre ägarkommunerna. Inriktningen skallligga till grund för kommande verksamhetsplanering och budgetarbete. lf'' Marianne Erlandson VD 4

6 Förvaltningsberättelse styrelsen och Verkställande direktören för Västvatten AB organisationsnummer avger årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten inleddes Ägarstruktur Västvatten AB ansvarar för huvudmannens sysslor och ansvar, kompetens, samt drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. Västvatten AB är ett kommunalt bolag och ägs av Uddevalla Vatten AB (65 %), Munkedal Vatten AB (20 %) och Färgelanda Vatten AB (15 %). Ägarnas syfte är att genom bolaget Västvatten AB driva och utveckla vattenförsörjning och avloppshanteringen för att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster samt bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Bolagskonstruktion Färgelanda kommun 100% Munkedal kommun 100% Uddevalla kommun 100% Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB 15% ' 20% Uddevalla Vatten AB 65% VästVatten AB Bolag och organisationsnummer Färgelanda kommun: Färgelanda Vatten AB: Munkedals kommun: Munkedal Vatten AB: Uddevalla kommun: Uddevalla Vatten AB: Västvatten AB: lf1 s

7 Organisation och personal Västvatten AB har en traditionell organisation som består av tre avdelningar; Projekt och utveckl ing, Drift samt Ekonomi & Kundservice. Driftavde lningen är uppdelad i fyra enheter; Avlopp, Dricksvatten, Ledningsnät samt El & Automation. VD Matt nn Eliondson l Projekt och Ekonomi III Drift utveckling 1--- RoyneHiii\Sson 1-- Kundservice Tf Htk.. l Swnsson u... Ctonhotm l l l l l El III Avlog p Dricksvatten Ledningsnät Kt nnt tll tun.n D Yid Andersson M rtln Sirbom Automation Yngve Persson Vid utgången av 2013 var 74 personer anställda i Västvatten. Av dessa var 70 medarbetare t illsvidareanställda och resterande 4 hade någon form av tillfällig anstä llning. Könsfördelningen är ojämn särskilt på driftsidan. Av medarbetarna är 59 män och 15 kvinnor. Åldersfördelningen framgår av figuren nedan. 16 j l Kvinnor M än 2 o ~ r år år45-49 år år30-34 år25-29 år20-24 år år sjukfrånvaron i företaget är mycket låg, 1,85 %, vilket är ca hälften av ri ksgenomsnittet. Västvatten har också drygt 51% frisknärvaro, dvs den andel av personalen som inte har någon sjukdag alls under året är större än häften. Verksamhetens leds av en VD, Marianne Erlandson. styrelse n består av: Mikael Staxä ng Ulla Börjesson Per Arne Brink Christer Börjesso n Anna-Lena Heydar Peter Johansson ordförande ledamot leda mot ledamot ledamot ledamot 111 6

8 Miljöredovisning-tillståndspliktiga verksamheter Bolaget bedriver den typ av verksamhet som till stora delar berörs av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen. För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och för avloppsreningsverken behandling av hushå llens och industrins avloppsvatten. Verksamheterna kan påverka m iljön genom utslä pp av renat avloppsvatten till recipient och genom resterande avloppssia m. Det finns inga förelägganden från tillsynsmyndighet. Omvärldsanalys En överskuggande och tydlig trend i VA-sammanhang är ökade krav f rån myndigheter, huvudmän och även kunder. Detta resulterar ofta i behov av utökade samarbeten kommuner emellan. l framtiden förväntas kraven på dricksvattnet öka. Vattenverken måste ha en säker och stabil reningsprocess med tillräckligt antal mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. En statlig utredning har tillsatts för att identifiera utmaningar som finns för dricksvattenförsörjningen. Resultatet av utredningen kan komma att, tillsammans med andra statliga utredningar, påverka VA-verkens förutsättningar att producera dricksvatten. Utredningen ska hantera frågeställningar kring klimatanpassning, skydd av vattentäkter, förnyelsetakt för ledningsnät, material i kontakt med dricksvatten mm. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker stark oro för alltför låga avgiftsökningar för investeringar, (som information höj des brukningsavgiften för en normalvilla med i medeltal4,3% 2013). M iljöbelastninge n på haven skall minska. Bakgrunden är den politiska överenskommelsen i Aktionsplan för Östersjön (BSAP). För Sveriges del innebär det att reningsverk för fler än 2000 personer måste reducera si na kväveutsläpp kraftigt. Framtid Fortsatta investeringar kommer att krävas för att gå igenom ledningssystemens status och förnya, se över vatten- och reningsverken inklusive gå igenom vilka åtgärder som nya miljö- och sä kerhetskrav st äller samt se över behovet av klimatanpassningsåtgärder. För att använda kollektivets pengar på ett så förnuftigt sätt som möjligt behövs god kännedom om systemets nuvarande status, fastlagda strategier och ett långsiktigt systematiskt arbete. Hela kedjan med VA-översikt-VA-policy/strategi-VA-plan måste f innas på plats och Västvatten stöttar alla ägarkommuner i detta arbete. Västvatten genomför också på kommunernas uppdrag nyinvesteringar i VA som innebär att fler fastigheter kopplas på nätet löpande. Västvatten arbet ar kontinuerligt med driftoptimeringar och rationaliseringa r för att förbättra och effektivisera driften. ;p 7

9 Ekonomi Våra kunder betalar sina avgifter for vatten och avlopp till anläggningsbolagen. Västvatten AB får i sin tur sina huvudsakliga intäkter från anläggningsbolagen. Självkostnadsprincipen gäller för vår taxeverksamhet, vilket innebär att laxeintäkter endast får tas ut för att täcka så kallade nödvändiga kostnader. Utformning av taxan kräver långsiktigt tänkande. Taxans utformning är viktig ur olika perspektiv. Förkunden är rörliga delar i taxan av betydelse för möjligheten att påverka sina kostnader. Samtidigt är en laxekonstruktion med stora delar rörliga avgifter känslig för förändringar. En annan aspekt är att det är viktigt att kunden känner att man får mycket för pengarna. Kunden ska vara nöjd med de tjänster vi erbjuder och känna sig säker på leveransen av ett gott och bra dricksvatten. Dessutom vill bolaget att miljön ska påverkas så lite som möjligt av vår verksamhet. Allt detta ska göras till en acceptabel kostnad för kunden. EDPFuture är det kundregistersystem som används för fakturering av vattentjänsterna för de tre kommunerna (Uddevalla, Munkedal och Färgelanda}. Västvatten sköter på uppdrag av respektive kommun administrationen av vattentjänsterna. Detta sker i tre separata databaser. Under året har Munkedals respektive Fårgelandas kundregister med va-anläggningar konverterats över till EDPFuture. Detta system användes sedan tidigare i Uddevalla kommun. Rutiner kring fakturering har arbetats fram under året. Möjlighet till e-faktura är en tjänst som kunder efterfrågat. Kunder i Uddevalla och Munkedal har under året erbjudits möjlighet till e-faktura. Rutiner för Fårgelanda har påbörjats med driftsättning För va-kunderna tillämpas självavläsning av vattenmätarna. Under året har Västvatten erbjudit möjlighet till självavläsning viainternettill kunder i Uddevalla och Färgelanda. Självavläsningskort skickas ut från utskriftsbyrå (ldata} som också tar emot kundsvaren. Av de avläsningar som lämnades var andelen svar via internet 45% för Uddevalla och 43% för Färgelanda. Rutiner för Munkedal är klara och driftsätts Under året har Västvatten arbetat med att upprätta rutiner för att kvalitetssäkra fakturering av va-avgifterna. Det har bland annat inneburit uppbyggnad av databaserna för tillämpning av tre olika taxesystem. tf;l 8

10 Nyckeltal ,- iantalsstatistik 2013 UVAB MVAB FVAB Kommentar :Antal framställda fakturor ' ivarave-fakturor - - e-fakturor skickas fr.o.m. 2014,Registrerade kund-/ägarbyten (flyttar) 'Nyuppsatta mätare i Mäta rbyte n iantal mätare ' !E-faktura (infört nov-decför UVAB och MVAB.Införs 2014 för FVAB) 'Antal anmälda kunder e-fakturor skickas fr.o.m iavläsningar via l data (infört nov för UVAB och FVAB. Införs 2014 för MVAB.) 'Antal skickade avläsningskort Antal inlämnade avläsningar varav svarpost (inskickade kort) varav telefax 38-4 varav internet (1 varav telefon ) Andel svar viainternetär 45% för UVAB och 43% för FVAB OBS! Till ovanstående tillkommer avläsnin~ar lämnade direkt tillvästvatten AB UVAB- Uddevalla Vatten AB MVAB- Munkedal Vatten AB FVAB- Färgelanda Vatten AB. " 'l 9

11 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Antal inkomna samtal till kundservice under Resultat och ställning Omsättningen i bolaget har under året uppgått till 54 Mkr. Bolagets anläggningstillgångar redovisas enligt årsbokslutet till sammanlagt 0,5 Mkr. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till +-0 tkr. Samtliga bolagets kostnader har fakturerats anläggningsbolagen enligt beslutade fördelningar. Det totala resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Bolagets intäkter består huvudsakligen av ersättningar avseende uppdragen från de tre anläggningsbolagen. Bolaget gör ingen vinst. l bolaget redovisas kostnader for gemensamma funktioner som ledning, ekonomi- och kundtjänstfunktion, teknisk utveckling med mera. Kostnader för personal och andra omkostnader för att driva VAverksamheterna i anläggningsbolagen ingår, samt även en del gemensamma utredningar. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor, tkr. ~ 10

12 Investeringar Investeringarna under året uppgår till 0,5 mkr. Investeringen avser inventarier för nytt bolagskontor. Ekonomiska nyckeltal Omsättning Balansomslutning soliditet Antal anställda % 76 st Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel Årets resultat O kr O kr O kr styrelsen föreslår att resultatet på O kr överförs i ny räkning. ~ 11

13 Resultaträkning Nettoomsättning Nettoomsättning Summa nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Not 3,4 Nots Rörelseresultat 15 Resultat från finansiella poster Räntekostnader Resultat efter finansiella poster -15 o Skatt på årets resultat o Årets resultat o 12

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Totala anläggningstillgångar Not Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa o bank Totala omsättningstillgångar Not SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital (2500 aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Totalt eget kapital o o Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristig skuld koncernföretag Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Nots Totala kortfristiga och långfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga lnga;.,, '/-, 1 l 13

15 Noter Redovisningsprinciper Not l Bolagens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) trädde i kraft Lagen skärper kraven på den ekonomiska redovisningen. Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster, som regleras i Vattentjänstlagen, sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell provning beräknas bli betalt. Samtliga leasingavta l, oavsett om de ar finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Västvatten AB har för närvarande inga lån. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används for samtliga typer av materiella tillgångar. l resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället, vilket beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras å tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider används: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer S-10 år S-10 år NETTOOMSÄTTNING Fakturerade tjänster till Uddevalla Vatten AB Fakturerade tjänster till Munkedal Vatten AB Fakturerade tjänster till Färgelanda Vatten AB Erhållna bidrag-anställningsstöd Övriga fakturerade kostnader SUMMA NETTOOMSÄTTNING ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Fordonskostnader!T-kostnader Lokalkostnader Kostnader tillhörande ägarföretag, fakturerat Övriga kostnader Summa Ersättning till revisorer (Ernst & Young) Revisionsuppdraget övriga revisionstjänster Summa SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Not s 803 s S Not SS Not

16 PERSONALKOSTNADER MEDELANTALET ANSTÄLLDA Kvinnor M~n Summa LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH VD.Löner och ers~ttningar Sociala kostnader Summa LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA ANSTÄL~DA Löner och ers~ttningar Sociala kostnader Pensionskostnader Summa ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER SUMMA PERSONALKOSTNADER INVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsv~rden Årets anskaffning Utgående.ackumulerade anskaffningsv~rden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE INVENTARIER FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda försäkringar Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda licenskostnader SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna semesterlöner Upplupna övriga löner >plupna sociala avgifter mm Upplupna pensionskostnader samt. särskild löneskatt övriga upplupna kostnader SUMMA Not Not o o o o 539 Not Nots (/1 / 15

17 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Uddevalla L~-=======-- Mikael Staxäng styrelsens ordföra n de l Ulla Börjesson 1J~~e- ~CcLA-<-cP~ Marianne Erlandson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats c~ - o> Bjarne Fredriksson Huvudansvarig Auktoriserad revisor 16

18 EV Building a better working world Revisionsberättelse Till årsstämman i Västvatten AB, org.nr Rapport om års redovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västvatten AB för räkenskapsåret styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisninqen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enl igt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma r iskern a för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergr ipande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Västvatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Västvatten AB för styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fö rlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispos itioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är fören ligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentl iga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för at t kunna bedöma om någon st yrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har hand lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisn ingslagen eller bolagsordn ingen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uddevalla den 3 mars 2014 Ernst & Young AB Bjarne Fredriksson Huvudansvarig au ktoriserad revisor A member flrm of Ernst & Younq Global Lifll t<. <l

19 GRANSKNINGSRAPPORT 2013 Till bolagsstämman i Västvatten AB Till kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedals kommun samt Uddevalla kommun för kännedom Org.nr Vi har granskat bolagets verksamhet under år Då verksamheten startats upp under året har omfattningen på lekmannarevisorernas granskning va rit begränsad. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Detta innebär att vi har planerat och genomfört granskningen utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Lekmannarevisorerna har under året initierat en granskning av hur bolaget hanterar upphandling, inköp och avrop mot ramavtal, vilken dock först kommer att färdigställas under verksamhetsåret Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. /!.:: Hedlu L-: nd~~~;,..--z... Av kommunfullmäktige i Munkedal utsedd lekmannarevisor f? ev C/ e&z ]#;~~ Said Långström Av kommunfullmäktige i Färgelanda utsedd lekmannarevisor

20

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer