INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys"

Transkript

1

2

3 INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Ägarstruktur 5 Organisation och personal 6 Miljöredovisning 7 Omvärldsanalys 7 Framtid 7 Ekonomi 8 Nyckeltal 9 Resultat och ställning 10 Investeringar 11 Ekonomiska nyckeltal 11 Förslag till vinstdisposition 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Noter 14 Revisionsberättelse 17 i~/ 2

4 Ordförande har ordet Västvatten AB startade sin verksamhet för ett år sedan. Uppbyggnadsskedet har varit intensivt både i styrelsen och i verksamheten. Västvatten AB:s uppdrag kan enkelt sammanfattas med att bolaget till sina VA-kunder i de tre kommunerna Färgelanda, Munkedal och Uddevalla skall leverera dricksvatten av god kvalitet samt ta hand om avloppsvatten och rena det. Allt detta skall göras samtidigt som lagkrav uppfylls och givna tillstånd efterlevs. Kunderna skall uppleva oss som öppna och de skall alltid kunna få information och hjälp när så behövs. Det pågår ett arbete med att utveckla kundfunktionen och detta arbete kommer att fortsätta under året som kommer. Verksamheten fungerar och företaget utvecklas. Den framtida kostnadsbilden för VAverksamheten kan tyckas bekymmersam. Under 2014 kommer styrelserna därför i samtliga ägarbolag diskutera framtida strategier. Syftet är ytterst att driva verksamheten så effektivt som möjligt och att få nöjda kunder. Jag vill avsluta med att tacka styrelsen och alla medarbetare för allt arbete som lagts ner under det gångna året. Mikael Staxäng ordf Västvatten AB ~~ ' 3

5 VD har ordet Västvatten har varit igång ett år. Västvatten ägs av de tre kommunerna Uddevalla, Munkedal och Färgelanda genom var sitt ägarbolag. Ägarbolagen har övertagit huvudmannaskapet för VAanläggningarna i respektive kommun från Bakgrunden till bildandet var att man såg möjlighet till effektivisering av verksamheten, eventuell mer samnyttjande av VA-anläggningarna, uppfylla ökande krav från myndigheter och kunder samt säkrande av kompetensförsörjningen. Västvatten genomför på ägarbolagens uppdrag drift, investering, planering mm av VAverksamheten i de tre kommunerna. Utredningarna inför bildandet att det gemensamma bolaget var omfattande, ändå blev startsträckan ganska kort. Första halvåret präglades av att alltifrån personal till styrande dokument skulle komma på plats och att det var första gången allt gjordes. Successivt har sedan verksamheten hittat sin form och när huvudkontoret flyttade in i egna lokaler i början av oktober uppfattades det som mycket positivt. Driftverksamheten arbetade redan under 2012 med att sätta ett gemensamt arbetssätt och man etablerade snabbt en fungerande organisation och har överlag fungerat bra under det gångna året. En kommunövergripande beredskapsorganisation är på plats. Vi är stolta över att myndighetskrav för samtliga verk är uppfyllda. l Uddevalla har Mariebergs vattenverk genomgått en upprustning. Produktionskapaciteten har ökat och vi har ett säkrare vatten med hjälp av UV-desinfektion. l inledningen på året ledde besvärliga väderförhållanden till flera rörbrott Under sommaren fick vi ett brott på råvattenledningen från Köperödssjön och en stor insats gjordes för att laga ledningen. Förberedelser för renovering av avloppsreningsverken i Ödeborg och Högsäte r, Färgelanda, har inletts. Om byggnationen av Munkedals avloppsreningsverk har slutförts. Arbetet med att automatisera övervakningen av anläggningarna pågår i samtliga kommuner. VA-plan håller på att tas fram i Munkedal och Färgelanda och i Uddevalla har arbetet med VA-plan startat. Anslutning av fastigheter som tidigare inte har haft kommunalt VA har följ planeringen och genomförts i saltkällan i Munkedal och längs Fräknestranden i Uddevalla. För att säkerställa ett effektivt arbete med investeringarna har projektörer upphandlats genom ramavtal. Flera projekt ligger i slutfasen och kan snart upphandlas. Förberedelser har gjorts för att kunna hantera mindre projekt i egen regi och med hjälp av ramavtal för grävtjänster. Verksamheten är kundnära och formerna för information och kommunikation har utvecklats under året. Västvatten hade tidigt en kundtjänst på plats och den är bemannad på kontorstid. Kundtjänst hanterar i första hand inkommande samtal och mail från våra kunder. Vi har också en egen hemsida där information om aktuella, planerade och akuta, vattenavstängningar läggs ut. Under året har funktioner som att lägga in mätarställning direkt via webben och möjlighet att få e-faktura tillkommit. Västvatten har i uppdrag att genomföra den dagliga driften av VA-anläggningarna samt att planera långsiktigt. Vi har nu startat ett arbete för att få fram kritiska frågeställningar kring vatten, avlopp och förnyelseplanering. Dessa frågor skall diskuteras med ägarbolagens styrelser för att gemensamt ta fram en långsiktigt hållbar inriktning för verksamheten i de tre ägarkommunerna. Inriktningen skallligga till grund för kommande verksamhetsplanering och budgetarbete. lf'' Marianne Erlandson VD 4

6 Förvaltningsberättelse styrelsen och Verkställande direktören för Västvatten AB organisationsnummer avger årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten inleddes Ägarstruktur Västvatten AB ansvarar för huvudmannens sysslor och ansvar, kompetens, samt drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. Västvatten AB är ett kommunalt bolag och ägs av Uddevalla Vatten AB (65 %), Munkedal Vatten AB (20 %) och Färgelanda Vatten AB (15 %). Ägarnas syfte är att genom bolaget Västvatten AB driva och utveckla vattenförsörjning och avloppshanteringen för att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster samt bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Bolagskonstruktion Färgelanda kommun 100% Munkedal kommun 100% Uddevalla kommun 100% Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB 15% ' 20% Uddevalla Vatten AB 65% VästVatten AB Bolag och organisationsnummer Färgelanda kommun: Färgelanda Vatten AB: Munkedals kommun: Munkedal Vatten AB: Uddevalla kommun: Uddevalla Vatten AB: Västvatten AB: lf1 s

7 Organisation och personal Västvatten AB har en traditionell organisation som består av tre avdelningar; Projekt och utveckl ing, Drift samt Ekonomi & Kundservice. Driftavde lningen är uppdelad i fyra enheter; Avlopp, Dricksvatten, Ledningsnät samt El & Automation. VD Matt nn Eliondson l Projekt och Ekonomi III Drift utveckling 1--- RoyneHiii\Sson 1-- Kundservice Tf Htk.. l Swnsson u... Ctonhotm l l l l l El III Avlog p Dricksvatten Ledningsnät Kt nnt tll tun.n D Yid Andersson M rtln Sirbom Automation Yngve Persson Vid utgången av 2013 var 74 personer anställda i Västvatten. Av dessa var 70 medarbetare t illsvidareanställda och resterande 4 hade någon form av tillfällig anstä llning. Könsfördelningen är ojämn särskilt på driftsidan. Av medarbetarna är 59 män och 15 kvinnor. Åldersfördelningen framgår av figuren nedan. 16 j l Kvinnor M än 2 o ~ r år år45-49 år år30-34 år25-29 år20-24 år år sjukfrånvaron i företaget är mycket låg, 1,85 %, vilket är ca hälften av ri ksgenomsnittet. Västvatten har också drygt 51% frisknärvaro, dvs den andel av personalen som inte har någon sjukdag alls under året är större än häften. Verksamhetens leds av en VD, Marianne Erlandson. styrelse n består av: Mikael Staxä ng Ulla Börjesson Per Arne Brink Christer Börjesso n Anna-Lena Heydar Peter Johansson ordförande ledamot leda mot ledamot ledamot ledamot 111 6

8 Miljöredovisning-tillståndspliktiga verksamheter Bolaget bedriver den typ av verksamhet som till stora delar berörs av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen. För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och för avloppsreningsverken behandling av hushå llens och industrins avloppsvatten. Verksamheterna kan påverka m iljön genom utslä pp av renat avloppsvatten till recipient och genom resterande avloppssia m. Det finns inga förelägganden från tillsynsmyndighet. Omvärldsanalys En överskuggande och tydlig trend i VA-sammanhang är ökade krav f rån myndigheter, huvudmän och även kunder. Detta resulterar ofta i behov av utökade samarbeten kommuner emellan. l framtiden förväntas kraven på dricksvattnet öka. Vattenverken måste ha en säker och stabil reningsprocess med tillräckligt antal mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. En statlig utredning har tillsatts för att identifiera utmaningar som finns för dricksvattenförsörjningen. Resultatet av utredningen kan komma att, tillsammans med andra statliga utredningar, påverka VA-verkens förutsättningar att producera dricksvatten. Utredningen ska hantera frågeställningar kring klimatanpassning, skydd av vattentäkter, förnyelsetakt för ledningsnät, material i kontakt med dricksvatten mm. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker stark oro för alltför låga avgiftsökningar för investeringar, (som information höj des brukningsavgiften för en normalvilla med i medeltal4,3% 2013). M iljöbelastninge n på haven skall minska. Bakgrunden är den politiska överenskommelsen i Aktionsplan för Östersjön (BSAP). För Sveriges del innebär det att reningsverk för fler än 2000 personer måste reducera si na kväveutsläpp kraftigt. Framtid Fortsatta investeringar kommer att krävas för att gå igenom ledningssystemens status och förnya, se över vatten- och reningsverken inklusive gå igenom vilka åtgärder som nya miljö- och sä kerhetskrav st äller samt se över behovet av klimatanpassningsåtgärder. För att använda kollektivets pengar på ett så förnuftigt sätt som möjligt behövs god kännedom om systemets nuvarande status, fastlagda strategier och ett långsiktigt systematiskt arbete. Hela kedjan med VA-översikt-VA-policy/strategi-VA-plan måste f innas på plats och Västvatten stöttar alla ägarkommuner i detta arbete. Västvatten genomför också på kommunernas uppdrag nyinvesteringar i VA som innebär att fler fastigheter kopplas på nätet löpande. Västvatten arbet ar kontinuerligt med driftoptimeringar och rationaliseringa r för att förbättra och effektivisera driften. ;p 7

9 Ekonomi Våra kunder betalar sina avgifter for vatten och avlopp till anläggningsbolagen. Västvatten AB får i sin tur sina huvudsakliga intäkter från anläggningsbolagen. Självkostnadsprincipen gäller för vår taxeverksamhet, vilket innebär att laxeintäkter endast får tas ut för att täcka så kallade nödvändiga kostnader. Utformning av taxan kräver långsiktigt tänkande. Taxans utformning är viktig ur olika perspektiv. Förkunden är rörliga delar i taxan av betydelse för möjligheten att påverka sina kostnader. Samtidigt är en laxekonstruktion med stora delar rörliga avgifter känslig för förändringar. En annan aspekt är att det är viktigt att kunden känner att man får mycket för pengarna. Kunden ska vara nöjd med de tjänster vi erbjuder och känna sig säker på leveransen av ett gott och bra dricksvatten. Dessutom vill bolaget att miljön ska påverkas så lite som möjligt av vår verksamhet. Allt detta ska göras till en acceptabel kostnad för kunden. EDPFuture är det kundregistersystem som används för fakturering av vattentjänsterna för de tre kommunerna (Uddevalla, Munkedal och Färgelanda}. Västvatten sköter på uppdrag av respektive kommun administrationen av vattentjänsterna. Detta sker i tre separata databaser. Under året har Munkedals respektive Fårgelandas kundregister med va-anläggningar konverterats över till EDPFuture. Detta system användes sedan tidigare i Uddevalla kommun. Rutiner kring fakturering har arbetats fram under året. Möjlighet till e-faktura är en tjänst som kunder efterfrågat. Kunder i Uddevalla och Munkedal har under året erbjudits möjlighet till e-faktura. Rutiner för Fårgelanda har påbörjats med driftsättning För va-kunderna tillämpas självavläsning av vattenmätarna. Under året har Västvatten erbjudit möjlighet till självavläsning viainternettill kunder i Uddevalla och Färgelanda. Självavläsningskort skickas ut från utskriftsbyrå (ldata} som också tar emot kundsvaren. Av de avläsningar som lämnades var andelen svar via internet 45% för Uddevalla och 43% för Färgelanda. Rutiner för Munkedal är klara och driftsätts Under året har Västvatten arbetat med att upprätta rutiner för att kvalitetssäkra fakturering av va-avgifterna. Det har bland annat inneburit uppbyggnad av databaserna för tillämpning av tre olika taxesystem. tf;l 8

10 Nyckeltal ,- iantalsstatistik 2013 UVAB MVAB FVAB Kommentar :Antal framställda fakturor ' ivarave-fakturor - - e-fakturor skickas fr.o.m. 2014,Registrerade kund-/ägarbyten (flyttar) 'Nyuppsatta mätare i Mäta rbyte n iantal mätare ' !E-faktura (infört nov-decför UVAB och MVAB.Införs 2014 för FVAB) 'Antal anmälda kunder e-fakturor skickas fr.o.m iavläsningar via l data (infört nov för UVAB och FVAB. Införs 2014 för MVAB.) 'Antal skickade avläsningskort Antal inlämnade avläsningar varav svarpost (inskickade kort) varav telefax 38-4 varav internet (1 varav telefon ) Andel svar viainternetär 45% för UVAB och 43% för FVAB OBS! Till ovanstående tillkommer avläsnin~ar lämnade direkt tillvästvatten AB UVAB- Uddevalla Vatten AB MVAB- Munkedal Vatten AB FVAB- Färgelanda Vatten AB. " 'l 9

11 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Antal inkomna samtal till kundservice under Resultat och ställning Omsättningen i bolaget har under året uppgått till 54 Mkr. Bolagets anläggningstillgångar redovisas enligt årsbokslutet till sammanlagt 0,5 Mkr. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till +-0 tkr. Samtliga bolagets kostnader har fakturerats anläggningsbolagen enligt beslutade fördelningar. Det totala resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Bolagets intäkter består huvudsakligen av ersättningar avseende uppdragen från de tre anläggningsbolagen. Bolaget gör ingen vinst. l bolaget redovisas kostnader for gemensamma funktioner som ledning, ekonomi- och kundtjänstfunktion, teknisk utveckling med mera. Kostnader för personal och andra omkostnader för att driva VAverksamheterna i anläggningsbolagen ingår, samt även en del gemensamma utredningar. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor, tkr. ~ 10

12 Investeringar Investeringarna under året uppgår till 0,5 mkr. Investeringen avser inventarier för nytt bolagskontor. Ekonomiska nyckeltal Omsättning Balansomslutning soliditet Antal anställda % 76 st Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel Årets resultat O kr O kr O kr styrelsen föreslår att resultatet på O kr överförs i ny räkning. ~ 11

13 Resultaträkning Nettoomsättning Nettoomsättning Summa nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Not 3,4 Nots Rörelseresultat 15 Resultat från finansiella poster Räntekostnader Resultat efter finansiella poster -15 o Skatt på årets resultat o Årets resultat o 12

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Totala anläggningstillgångar Not Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa o bank Totala omsättningstillgångar Not SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital (2500 aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Totalt eget kapital o o Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristig skuld koncernföretag Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Nots Totala kortfristiga och långfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga lnga;.,, '/-, 1 l 13

15 Noter Redovisningsprinciper Not l Bolagens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) trädde i kraft Lagen skärper kraven på den ekonomiska redovisningen. Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster, som regleras i Vattentjänstlagen, sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell provning beräknas bli betalt. Samtliga leasingavta l, oavsett om de ar finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Västvatten AB har för närvarande inga lån. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används for samtliga typer av materiella tillgångar. l resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället, vilket beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras å tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider används: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer S-10 år S-10 år NETTOOMSÄTTNING Fakturerade tjänster till Uddevalla Vatten AB Fakturerade tjänster till Munkedal Vatten AB Fakturerade tjänster till Färgelanda Vatten AB Erhållna bidrag-anställningsstöd Övriga fakturerade kostnader SUMMA NETTOOMSÄTTNING ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Fordonskostnader!T-kostnader Lokalkostnader Kostnader tillhörande ägarföretag, fakturerat Övriga kostnader Summa Ersättning till revisorer (Ernst & Young) Revisionsuppdraget övriga revisionstjänster Summa SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Not s 803 s S Not SS Not

16 PERSONALKOSTNADER MEDELANTALET ANSTÄLLDA Kvinnor M~n Summa LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH VD.Löner och ers~ttningar Sociala kostnader Summa LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA ANSTÄL~DA Löner och ers~ttningar Sociala kostnader Pensionskostnader Summa ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER SUMMA PERSONALKOSTNADER INVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsv~rden Årets anskaffning Utgående.ackumulerade anskaffningsv~rden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar BOKFÖRT VÄRDE INVENTARIER FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda försäkringar Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda licenskostnader SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna semesterlöner Upplupna övriga löner >plupna sociala avgifter mm Upplupna pensionskostnader samt. särskild löneskatt övriga upplupna kostnader SUMMA Not Not o o o o 539 Not Nots (/1 / 15

17 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Uddevalla L~-=======-- Mikael Staxäng styrelsens ordföra n de l Ulla Börjesson 1J~~e- ~CcLA-<-cP~ Marianne Erlandson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats c~ - o> Bjarne Fredriksson Huvudansvarig Auktoriserad revisor 16

18 EV Building a better working world Revisionsberättelse Till årsstämman i Västvatten AB, org.nr Rapport om års redovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västvatten AB för räkenskapsåret styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisninqen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enl igt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma r iskern a för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergr ipande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Västvatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Västvatten AB för styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fö rlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispos itioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är fören ligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentl iga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för at t kunna bedöma om någon st yrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har hand lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisn ingslagen eller bolagsordn ingen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uddevalla den 3 mars 2014 Ernst & Young AB Bjarne Fredriksson Huvudansvarig au ktoriserad revisor A member flrm of Ernst & Younq Global Lifll t<. <l

19 GRANSKNINGSRAPPORT 2013 Till bolagsstämman i Västvatten AB Till kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedals kommun samt Uddevalla kommun för kännedom Org.nr Vi har granskat bolagets verksamhet under år Då verksamheten startats upp under året har omfattningen på lekmannarevisorernas granskning va rit begränsad. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Detta innebär att vi har planerat och genomfört granskningen utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Lekmannarevisorerna har under året initierat en granskning av hur bolaget hanterar upphandling, inköp och avrop mot ramavtal, vilken dock först kommer att färdigställas under verksamhetsåret Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. /!.:: Hedlu L-: nd~~~;,..--z... Av kommunfullmäktige i Munkedal utsedd lekmannarevisor f? ev C/ e&z ]#;~~ Said Långström Av kommunfullmäktige i Färgelanda utsedd lekmannarevisor

20

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Under året har vi utökat våra markparkeringar med ytterligare två områden. Det har gett ett tillskott på 85 nya allmänna bilplatser. Vi har

Läs mer

Innehåll. VD:s kommentar...3. Nyckeltall...4 5. Förvaltningsberättelse... 6 7. Resultaträkning... 10. Balansräkning... 11. Noter...

Innehåll. VD:s kommentar...3. Nyckeltall...4 5. Förvaltningsberättelse... 6 7. Resultaträkning... 10. Balansräkning... 11. Noter... Årsredovisning 2014 Innehåll VD:s kommentar...3 Nyckeltall...4 5 Förvaltningsberättelse... 6 7 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Noter...12-16 Revisionsberättelse... 18 Granskningsrapport... 19

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA ÅRSRAPPORT 212 UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18, INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sörred Energi AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB och förser Volvos industriområde i Torslanda med elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster. ÅRSREDOVISNING

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer