Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102"

Transkript

1 .. Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr Ársredvisning för räkensl(apsåret Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-10 Sid 10 F örvaltní1igsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysnÍ1igar Underskrifer

2 Sid 1 FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE Styrelsen för Brf Övre Husargatan 27 får härmed avge årsredvisning fór verksamhetsåret Föreningens ändamål Föreningen hal' til ändamål att främja medlemmarnas eknmiska intressen genm att i föreningens hus upplåta bstadslägenheter eh lkaler under nyttjanderätt eh utan tidsbegränsning. Bstadsrättsföreningen registrerades 200 I Föreningens nuvarande eknmiska plan upprättades eh nuvarande stadgar registrerades hs Blagsverket. Styrelse Styrelsen har etter rdinarie föreningsstämma eh påföljande styrelseknstituering haft följande sammansättning: Petra J alker Carina Ekstedt Birgitta Fasth Andrew Mae Rae ledalnt, rdförande ledalnt, kassör ledalnt, sekreterare suppleant Föreningens tirma teeknas, törutm av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i törening. Föreningens styrelse hal' under året hållit 3 st prtkllförda styrelsemöten. För styrelsens arbete tinns en ansvarstörsäkring teeknad hs Gjensidige Frsikring ASA Nrge, svensk filial. Revisr Revisrsringen Sverige AB Valberedning Eva Salmnssn Carl-Axel Sjödahl Fastiglieten Bstadsrättsförenigen äger fastigheten Kmmendantsängen 10:5 med adress Övre Husargatan 27. På fastigheten har uppförts ett flerbstadshus i 6 vånigar, mfattande 11 bstadsrätter, med en sammanlagd bstadsarea m m2, samt 1 lkal m 155 m2. Lägenlietsfördelning antal 3 rk 10 6 rk 1 if

3 Sid 2 Under året hal' en överlåtelse skett eh ingen andrahandsuthyrning hal' gdkänts av styrelsen. Fastigheten är tõrsäkrad genm Gjensidige Frsikring ASA Nrge. Försäkringen mtattar fullvärde. Föreningens lkaler Kntrakt på töreningens lkal iöper enligt följande; Verksamhet fia kvm Syndikalistiskt Frum i Götebrg 155 Löptid Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är list. Infrmatin m underliåll Under 2013 har en del löpande underhåll gjrts; Järnbalken i taket vid tvättstugan hal' rstbehandlats eh målats m. Plattrna runt brunnen har justerats fór att få ett bra fall. Gamla fuktskadr i Wiktréns lägenhet hal' målats m. En städdag hal' genmförts med bra uppslutning. Alger tvättades brt på tàsaden, städning, putsniiig av tönster, m.m. En OVK besiktning har genmförts i lkalen vi hyr ut, med några anmärkningar. Götebrgs brandserviee hal' gjrt en besiktnig av fastigheten, inkllkalen. Lämpliga åtgärder hal' vidtagits för att göra fastigheten gdkänd enligt lagen. Under året hal' en prjektgrupp tilsats eh denna har tagit fram fterter från ett antal företag gällande tak- eh fasadrenveringen. Detta kmmer vi jbba vidare med under Föreningens eknmi Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr, varav markvärde mtsvarar kr eh byggnadsvärde kr. Av det ttala taxeringsvärdet belöper sig kr på bstäder eh kr på lkaler. Fastighetsskatt Fastighetsskatten slpades 2008 eh ersattes av en fastighetsavgift sm 2013 är kr/lägenhet. Lkalerna beskattas i enlighet med tidigare, med 1 % på taxeringsvärdet för lkaler. Årsavgifter Årsavgitterna val' törändrade under Genmsnittlig årsavgift är 609 kr/m2.,/j/ /--

4 Sid 3 Nyekeltal Fastighetens bkförda värde/m2 bstadsyta kr Lån per kvm bstadsyta kr Fastighetens belåningsgrad % Genmsnittlig skuldränta % , , ,60 Genmsnittlig skuldränta definieras sm vägd genmsnittig räntesats för fastighetslånen. Fastighetens belåningsgrad detìnieras sm fastighetslån i förhållande til bktört värde. Förva1tning Eknmiska förvaltningen hal' handhafts av Revisrsringen Sverige AB. Förslag til resultatdispsitin: Balanserat resultat Årets resultat Till föreningsstämmans förfgande kr kr kr Styrelsen föreslår: Reservering til underhållsfnd enligt stadgar Ianspråkstagande ur underhållsfnd Balanseras i ny räkning kr kr kr I övrigt hänvisas til följande resultat- eh balansräkning, samt til de medföljande tiläggsupplysningarna. )1"

5 Sid 4 RESULTATRÄKNING Intäkter, fastiglietsfòrvaltning Medlemsavgifter Intäkter lkaler Övriga intäkter Kstnader, fastighetsfórvaltning Drift - eh förbrukningskstnader Nt Underhållskstnader Nt F astighetsskat tl - avgi tt Föreningsgemensamma kstnader Nt 3, A vskrivningar Nt Resultat fastiglietsförvaltiiiiig Finansiella intäkter cii kstnader Ränteintäkter Räntekstnader Övriga finansiella kstnader REDOV/SAT RESULTAT (1/'"

6 Sid 5 BALANSRÄKNING TILLGANGAR Anläggningstilgångar Materiella anläggningstilgångar Nt 6 Byggnader Mark Maskiner Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Krtfristiga frdringar Övriga krtfristiga frdringar Förutbetalda kstnader eh upplupna intäkter Summa krtfristiga frdringar Nt Kassa ch bank Bank Summa kassa cji bank Summa msättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR

7 Sid 6 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Buudet Eget kapital Nt 8 Medlemsinsatser U pplåtelseavgifter Underhållsfnd Summa bulldet eget kapital Fritt Eget kapital Nt 8 Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Nt Summa långfristiga skulder Krtfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Inre reparatinsfnd Igh Övriga krtfristiga skulder Upplupna kstnader eh förutbetalda intäkter Nt Summa krtflistiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ST ÄLLDA SÄKERHETER F astighetsin teekningar ANSV ARSFÖRBINDELSER INGA INGA i

8 Sid 7 TILLÄGGSUPPL YSNINGAR Redvisnings- cli värderùigspriiiciper Årsredvisningen hal' upprättats enligt Årsredvisningslagen eh Bkföringsnämndens allmänna råd, fömtm K-reglerna för midre eknmiska föreningar (BFNAR 2009: 1). Detta regelverk gäller från 2014 eh kan kmma att påverka kmmande års result at eh redvisning av avskrivningar, investeringar samt underhåll. Om inte annat framgår är de tilämpade reglerna förändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäktsredvisning sker i enlghet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter eh hyrr aviseras i IÕrsktt men red Fastiglieter visas så att endast den del sm belöper på räkenskapsåret redvisas sm intäkt. Byggnader har värderats til anskaffingsvärde med avdrag IÕr ackumulerade avskrivningar. Avskrivning har skett på byggnaden under året med 0,25% på anskaffningsvärdet enlgt en prgressiv avskrivningsplan. Maskiiier Avskrivning sker planenligt med 10-20% beräknat på anskaffingsvärde. Frdringar Frdringar hal' upptagits till de belpp vanned de beräknas inflyta. Uiiderliållsfiid Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter görs enligt stadgarna med 0,3% av taxeringsvärclet. Reserveringen ingår i styrelsens förslag til resultatdispsitin. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst til underhållsfnden. Övrigt Övriga tilgångar eh skulder hal' värderats til anskaffningsvärde m ej annat anges i nt nedan. Nter Nt 1 Drift. cli förbrukiiingskstiiader EI Fjärrvärme Vatten eh avlpp Gemensamhetsanläggning Fastighetsstädning Väghålling Sphämtning & återvinning r-t

9 Sid 8 Nter Nt 2 Ullderhållskstnader Löpcinde underhåll Peridiskt underhåll Nt 3 FörenÙigsgemensamma kstnader Försäkringar Prttelefn Revisinsarvde Eknmisk förvaltning Knsultarvden Kabel-TV Administrativa kstnader Styrelsearvden inl. se. avg. *) nt *) Nt 4 Arvde, löner, andra ersättningar cli sciala kstnader Förtrendevalda S tyrelsearvde Seiala kstnader Nt 5 Avskrivllingar Byggnader Maskiner Nt 6 Anläggningstillgållgar Byggllader Anskaftningsvärde Årets anskaffing Summa anskaffningsvärde Aekumulerade a vskrivningar Årets avskrivning Bkfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Itt

10 Sid 9 Nter Maskùier Anskaffingsvärde Årets anskaffning Summa anskaffningsvärde Aekumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bkfört värde Nt 7 Förutbetalda kstnader cli upplupna intäkter Telia Städblaget Gjensidige Cm Hem Nt 8 Förälldring av eget kapital Insatser & Balaiiserat upplåtesleavg. Undcrhållsfnd resultat Årets rcsultat Belpp vid årets ingång Resultatdisp. enl. stämmbeslut Årets result at Belpp vid årets slut Nt 9 Fastighetslåll Låiieiiistitut Stadshyptek Stadshyptek Swedbank Räntesats 3,81% 2,94% 3,23% Räiiteändriiig Belpp Kiimande års aiirteriiig J~

11 Sid 10 Nter Nt 10 Uppluplla kstllader cli (örutbetalda intäkter Förskttsbetalda avgifter/hyrr Upplupna räntekstnader Upplupna arvden Upplupna sciala avgifter Revisrsringen AB Revisinsarvde Antieimex Götebrg Energi AB RON Handelsbanken Tuva trädgårdsdesign & skötsel Renva AB Götebrgs Stad Kretslpp Götebrg den 0/& Brf Övre Husargatan 27 ~4b G~~ Carina Ekstedt Revisrspåteckning Vår revisinsberättelse hal' avgivits den ìz/t Revisrsringen Sverige AB )00'1 Kjell Erikssn Auktriserad revisr

12 REVISORSRINGEN(B REVISIONSBERÄ TTELSE Til föreningsstämman i BrC Övre Husargatan 27 Organisatinsnummer Rapprt m årsredvisningen Vi hal' reviderat årsredvisningen för Brf Övre Husargatan 27 för år 20 i 3. Slyrelsens ansvarför årsredvisningen Det är styrelsen sm hal' ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm gel' en rättvisande bild enligt årsredvisningslagen ch får den interna kntrll sm styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredvisning sm inte innehåller väsentliga felaktigheter, yare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att uttala ss m årsreclvisningen på grundval av vår revisin. Vi har utföit revisinen enligt Internatinal Standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa stanclarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar ch utför revisinen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredvisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar att genm lika åtgärder inhämta revisinsbevis m belpp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väljer vilka åtgärder sm ska utföras, bland annat genm att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredvisningen, yare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de delar av den interna kntrllen sm är relevanta för hur föreningen upprättar årsreclvisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfrma granskningsåtgärder sm är ändamålsenligt med hänsyn till mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande m effektiviteten i föreningens interna kntrll. En revisin innefattar ckså en utvärdering av änclamålsenligheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redvisningen, liksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräcklig ch ändamålsenliga sm gruncl för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredvisningen upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch ger en i alia väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 20 I 3 ch av dess finansiella resultat för året enligt årsredvisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredvisningens övriga c1elar. Revisrsringen Sverige AS Distansgatan Västra Frölunda. Tfn: ' Fax: inft?revisrsringen.se. Org.nr: Säte: Götebrg. ww.revisrsringen.se

13 REVISORSRINGEN~ Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resuitaträkningen eh balansräkningen för föreningen. Rapprt m andra krav enligt lagar ch andra föl"attningar Utöver vår revisin av årsredvisningen hal' vi även reviderat förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Srf Övre Husargatan 27 för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen sm hal' ansvaret för förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust, eh det är styrelsen sm hal' ansvaret för förvaltningen enligt lagen m eknmiska föreningar. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala ss m förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust eh m förvaitningen på grundval av vår revisin. Vi hal' utfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. Sm underlag för vål1 uttalande m ansvarsfrihet hal' vi utöver vår revisin av årsredvisningen gran skat väsentliga beslut, åtgärder eh förhållanden i föreningen får att kunna bedöma m någn styrelseledamt är ersättningsskyldig mt föreningen. Vi hal' även granskat m någn styrelseledamt på annat sätt hal' handlat i strid med lagen m eknmiska föreningar, årsredvisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisinsbevis vi hal' inhämtat är tillräekliga eh ändamålsenliga sm grund för våra uttalanden. Ultalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman dispnera vinsten enligt förslaget förvaltningsberättelsen eh beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Götebrg den i2. I b 2014 Revisrsringen Sverige AS Jv "'Itv Kjell Erikssn Auktriserad revisr 2

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Brf Präsrhagen Tellusgränd l 194 43 Upplands Väsby n;ufffi)wjpm,i m i J j PRÄSTHAGEN Årsredvisning för Brf Prästhagen 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening S;~!~~~ Org.nr. 757203-0992 Bostadsrättsförening 0 Arsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter

Läs mer

BrfDalen. Ársredovisning. räkenskapsåret. för 2010-01-01--2010-12-31. F örvaltningsberättelse. Org.nr. 769605-9331. Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7

BrfDalen. Ársredovisning. räkenskapsåret. för 2010-01-01--2010-12-31. F örvaltningsberättelse. Org.nr. 769605-9331. Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Org.nr. 769605-9331 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 11 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggs upplysningar U nderskrifer

Läs mer

Brf Bra Boende i Mölndal

Brf Bra Boende i Mölndal Org nr. 769613-4233 Ársredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-- 2009-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-10 Sid 11 Förvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifer

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Ársredovisning. räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. för. ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6

Ársredovisning. räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. för. ar'jr:~rj;:..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6 r-'''~''~''"''-'"-" F. f:"x:'/:',.':".,',,,.", Sk' t b d I I..~~.:.;::~~.:., 'c,i~.~.tt ~;;iç in e 0 a ens.\,:_~~..:_~.,,--..:'e-~'~.'-~í'ï";:l ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening fa-..i. ~~~ ~_~..--

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer