Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013."

Transkript

1 Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, genom att i föreningen upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Föreningen registrerades hos Bolagsverket. Föreningens senaste stadgar registrerades Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Bernt Schechinger Jan Axelsson Katarina Lannering Conrad Lauritsen Hanna Hvarfvén Anna-Maj Albertsson ledamot, ordförande ledamot, kassör ledamot, sekreterare ledamot suppleant suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Bernt Schechinger och Jan Axelsson, i förening. Styrelsen har hållit 10st protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg-Hansa. Revisorer Britta Magnusson Gustaf Persson Valberedning Adam Fredrksson Gustav Sandin ordinarie ordinarie sammankallande Fastigheten Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Landala 29:29, med adress Egnahemsvägen På fastigheten har uppförts byggnad omfattande 26 st bostadsrätter med en sammanlagd bostadsarea om m 2. Lägenhetsfördelning 1 rok 2 rok 3 rok antal Under året har två överlåtelser ägt rum inom föreningen. Fastigheten är försäkrad genom Trygg-Hansa. Försäkringen omfattar fullvärde.

2 Sid 2 Verksamhet under året som gått Fastighetens fönsterrenovering är pågående. Målning av fasad samt grund Kodsats till uppgång B har bytts ut Byte av lås till C-källare Utrensning av gamla cyklar Badrum i källare är renoverat Ny hemsida under uppbyggnad Byte av kodsats uppgång C Införande av nytt återvinningskärl för kartong Byte av timer i torkrum Akut reparation av avloppsrör i uppgång D Byte av elkabel i källare till lägenhet 7 Inspektion av gasledning Inköp av ny torktummlare Diskussion om ev gästlägenhet i magelrum har bordlagts pga för hög kostnad Nytt elavtal har tecknats Byte av vattenledning har skjutits på framtiden Verksamhet under det kommande året Fönsterrenoveringen kommer att fortsätta till dess att samtliga fönster är åtgärdade, detta kommer att genomföras av föreningens medlemmar Staket mot Fyrverkargatan 3 kommer att åtgärdas Blomsterlådor mot soptunnor kommer bytas ut mot fast spaljé Bättringsmålning av trappuppgångar Iordningställande av badrum i källare Årlig takinspektion kommer att genomföras Målning av källaregångar Målning av sockel i portgång Målning av sockel kring sopptunnor samt stentrappa Ekonomi Fastighetsskatten slopades för bostäder från 2008 och ersattes av en fastighetsavgift. Fastighetsavgiften är indexreglerad. För 2013 är avgiften kr per bostadslägenhet, dock högst 0,3% av taxeringsvärdet. Årsavgifterna höjdes med 5% 1:a januari Genomsnittlig årsavgift vid verksamhetsårets utgång utgjorde 533 kr/m 2. Nyckeltal Fastighetens bokförda värde/m 2 bostadsyta kr Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,68 3,83 3,81 Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetslånen.

3 Sid 3 Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av Revisorsringen Sverige AB. Teknisk förvaltning har skötts av styrelsen samt föreningens medlemmar. Förslag till resultatdisposition: Balanserat resultat Årets resultat Till föreningsstämmans förfogande Styrelsen föreslår: Reservering till underhållsfond enligt stadgar Ianspråkstagande av underhållsfonden Balanseras i ny räkning kr kr kr kr kr kr I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning, samt till de medföljande tilläggsupplysningarna.

4 Sid RESULTATRÄKNING Intäkter, fastighetsförvaltning Årsavgifter Övriga intäkter Kostnader, fastighetsförvaltning Drift- och förbrukningskostnader Not Underhållskostnader Not Fastighetsavgift Föreningsgemensamma kostnader Not 3, Avskrivningar Not Resultat fastighetsförvaltning Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Skatt REDOVISAT RESULTAT

5 Sid 5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Not 6 Byggnader Mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Insats SBC Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgiftsfordringar Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa Bankkonton Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Sid 6 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet Eget kapital Not 8 Medlemsinsatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Summa bundet eget kapital Fritt Eget kapital Not 8 Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA

7 Sid 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2/K3). Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade. Fastigheter Byggnader har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Maskiner och inventarier Avskrivning sker planenligt på anskaffningskostnaden. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Underhållsfond Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter föreslås enligt stadgar. Reservering till underhållsfonden ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till underhållsfonden. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan Noter Not 1 Drift- och förbrukningskostnader El Fjärrvärme Vatten och avlopp Sophämtning och återvinning Not 2 Underhållskostnader Löpande underhåll Periodiskt underhåll

8 Sid Noter Not 3 Föreningsgemensamma kostnader Försäkringar Jourkostnader Kabel-TV/bredband Ekonomisk förvaltning Föreningsavgifter Administrativa kostnader Styrelsearvode/ersättningar inkl. soc.avg. *) not *) Not 4 Styrelsearvoden, ersättningar och sociala avgifter Arvoden till styrelsen Ersättningar Arbetsgivaravgifter Föreningen har inte haft någon fastanställd personal under året. Not 5 Avskrivningar Stambyte 5% ROT-åtgärder 5% Dräneringsarbeten 10% 0 0 Värmeanläggning 5% Fasadrenovering 10% Målningsarbeten 10% Maskiner och inventarier 10% Kabel-TV 5% Bredband 10% Not 6 Anläggningstillgångar Byggnader Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 0 0 Taxeringsvärde Byggnad Mark

9 Sid 9 Noter R.O.T-åtgärder Anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde Dräneringsarbeten Anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde 0 0 Värmeanläggning Anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde Elanläggning Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 0 0 Stambyte Anskaffningsvärde Årets anskaffning Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde Fasadrenovering Anskaffningsvärde Årets anskaffning Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde

10 Sid 10 Noter Målningsarbeten Årets anskaffning Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde Maskiner och inventarier Ackumulerat anskaffningsvärde Årets anskaffning Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde Kabel-TV och bredbandsinstallation Ackumulerat anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Trygg-Hansa Bredbandsbolaget Anticimex Not 8 Förändring av eget kapital Insatser & Balanserat Årets upplåtelseavg. Underhållsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut

11 Sid 11 Noter Not 9 Fastighetslån Kommande års Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp amortering Stadshypotek ,94% Stadshypotek ,99% Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sociala avgifter Upplupna arvoden exkl sociala avgifter Upplupna räntekostnader 0 0 Förutbetalda medlemsavgifter Göteborgs Stad Kretslopp Handelsbanken Göteborg Energi AB GBG Energi Din El AB Projektgarati SHB Business Card Renova AB Revisorsringen AB Göteborg den 2014 Brf Vestersol Bernt Schechinger Jan Axelsson Katarina Lannering Conrad Lauritsen Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisningen har avgivits den Britta Magnusson Gustaf Persson

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. För. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. För. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Sid 1-6 Verksamhetsberättelse Sid 7 Resultaträkning Sid 8-9 Balansräkning Sid 10-12 Tilläggsupplysningar Sid 13 Underskrifter VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Bra Boende i Mölndal

Brf Bra Boende i Mölndal Org nr. 769613-4233 Ársredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-- 2009-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-10 Sid 11 Förvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifer

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer