n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g"

Transkript

1 Brf Präsrhagen Tellusgränd l Upplands Väsby n;ufffi)wjpm,i m i J j PRÄSTHAGEN Årsredvisning för Brf Prästhagen Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Nter

2 Org.nr l ( 14) Styrelsen för Brf Prästhagen får hänned avge årsredvisning för räkenskapsåret 20 Il. Förvaltningsberättelse Allmänt m verksamheten Brf Prästhagen äger fastigheten N jursta l :95. Föreningen upplåter 156 bstadslägenheter, varav l 02 radhus, med bstadsrätt. Den sammanlagda bstadsarean är cirka kvm. Föreningens adress är Tellusgränd l, Upplands Väsby. styrelse ch revisr: Styrclsen har hållit l O prtkllförda styrelsemöten ch har sedan den föregående rdinarie föreningsstämman den 26/4 20 Il haft följande sammansättning: Tmas Tungel Daniel Hedenström Ulrika Öberg Lukas Ringqvist Alazar Ghim1asn Gun Larssn Jrge Quintcrs Hans Ohlssn Rbe11 Apelgren Stefan Isakssn Janna Bryant rdförande vice rdförande sekreterare ledamt ledamt suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant Föreningens auktriserade revisr är Anita Deurell, Revac Revisin /\8, Stckhlm. Föreningens interna revisr är Carina Fernström ch revisrsuppleant är Gunilla l Tellenius. Valberedning: Gunilla Hellenius ch Barry Wilhelssn har utgjrt valberedningen. Förvaltning: Eknmisk ftirvaltning mbesörjs av Brlin Ombildning & Förvaltning AB sedan Fastighetsförvaltning ch teknisk förvaltning sköts av HSB Nrra Str-Stckhlm sedan Arvden ch löner: Utöver styrelsearvde har mindre arvden utbetalats till internrevisr samt till vissa medlemmar sm har utfört arbete på bstadsrättsföreningens vägnar (gräsklippning). Knsultatinskstnader utgörs av prjektledning vid större byggnadsarbeten eller analyser av försäkringsärenden. Överlåtelser: Under året har 15 bstadsrätter överlåtits. Fastighetsförsäkrine:: fastigheten är fullvärdesförsäkrad Trygg-Hansa. Föreningen har även ett kllektivt bstadsrättsskydd genm Ttygg-Hansa. Underhåll ch reparatiner: Ett antal väm1epannr har bytts ut alternativt reparerats. Föreningen har anlagt en MC-parkering. Sprummen har målats m. Lekplatserna har besiktigats ch underhållits. Fasaderna på dprum/tvättstugr har setts över. Fasadtvätt har utförts. Trappräcken har renverats på Merkurigränd. /Uv öt1~

3 B rf Prästhagen Org.nr 7 J (14) Under året har styrelsen anangerat två städdagar, vår ch höst, med gtt resultat. Investeringar: Inga större investeringar har gjrts under året. Placeringar ch lån: Föreningen anlitar bankinstituten Handelsbanken ch Swedbank för lån, kntn ch placeringar. Föreningen har vid verksamhetsårets slut l 00 MKR i lån fördelat över 5 lån. Under året placerades 2 av föreningens lån m, ch ett tredje minskades amrteringstakten på. Överlikviditet reserverad för framtida underhållsarbeten placeras i räntebärande säkra placeringar - exempelvis bankcertifikat. Styrelsen arbetar kntinuerligt med en långsiktig strategi för stabillikviditet ch balans i föreningens eknmi. Årsavgifter: Styrelsen beslutade att sänka årsavgifterna för år 2012 med 3 %, dessförinnan har de varit förändrade sedan Kmmande uppdrag U n der våren 2012 krnmer bullervallsplanket samt planken vid parkeringsplatserna att ses över. Antalet besöksparkeringsplatser ska ökas. I september ska ett av föreningens större lån att läggas m. Årets resultat: Årets redvisade resultat är l krnr. Resultatet har efter Bkföringsnämndens rekmmendatin inte påverkats av avsättningen till föreningens underhållsfnd (yttre fnd) samt vatten ch värmefnd (inre fnd), men skall täcka dessa avsättningar för att inte urhlka det balanserade resultatet. Under året har krnr ianspråktagits nett, avseende reparatiner samt byte av värmepannr (nt J 8). Förslag till vinstdispsitin Styrelsen föreslår att till förfgande stående vinstmedel (krnr): balanserad vinst årets vinst dispneras så att Till freningens fnd för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres l Föreningens resultat ch ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- ch balansräkning med )!Zgsupplysn;ngar.

4 3 (14) Org.nr Resultaträkning Nt -01-0l Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter lo Rörelsens kstnader Fastighetskötsel Repara t i ner.) " Underhåll Taxebundna kstnader ch uppvärmning l Övriga driftskstnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- ch rörelsekstnader s tyrelsekstnader l 038 Avskrivningar ch nedskrivningar av materiella ch immateriella anläggningstillgångar JO Rörelseresultat Resultat från finansiella pster Övriga ränteintäkter ch liknande resu ltatpster I l Räntekstnader ch liknande resultatpster Resulta t efter finansiella pster l l F Resultat före skatt l l l l resultat

5 Org.nr t.t9 4 (14) Balansräkning Nt TILLGÅNGAR AnHiggningstillgångar Materief/a anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, verktyg ch install atiner Summa anhiggningstillgångar O msättningstillgangar Krtfristiga frdringar Övriga frdringar Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter Kassa c!t bank Summa msättningstillgångar ~MA TILLGÅNGAR

6 Org.nr (14) Balansräkning Nt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens reparatinsfnd () Fritt eget kapitallansamlad förlust Fnd för vatten ch vänne Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital l l Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitllt Krtfristiga skulder Leverantörsskulder skatteskulder Övriga krtfristiga skulder Upplupna kstnader ch forutbetalda intäkter Summa krtfristiga skulder l l l l SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder ch avsiittningar Fastighetsinteckningar Ansva rsförbindelser ~[v Inga Inga

7 Org.nr (14) Tilläggsupplysningar Nter med redvisningsprinciper ch bkslutskmmentarer Allmänna redvisningsprinciper Arsredvisningen är uppränad enligt årsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd. Redvisningsprinciperna är förändrade järnfött med föregående år. Värderingsprinciper Frdringar upptas till det belpp sm efter individuell prövning beräknas inflyta. Tillgångar, avsättningar ch skuldebrev har värderats till anskaffningsvärden m inget annat anges. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden ch beräknad eknmisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader: Avskrivning på byggnad görs enligt faststa lid, rak avskrivningsplan över l 00 år. Mark: Ingen avskrivning Maskiner: l O % per år Inventarier: 20% per år Avsättning till föreningens reparatinsfnd görs för kstnader enligt föreningens underhållsplan med 0,3 % byggnadens anskaffningsvärde. Avsättningen fr vatten- ch värmefnden görs årli!:,ti med minst O, l ~gnadens anskaffningsvärde. För närvarande avsälts cirka 0,2 %. ~~ J \ ~.'V

8 Org.nr (14) Nter Nt l Rörelseintäkter Rörelseintäkter Årsavgifter Kabel-TV intäkter Intäkter överlåtelse/pant Debiterad indrivning ÖresLitjämning Övriga intäkter JO lo Nt 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel, entrep Fastighetsskötsel enligt beställning J urulryckn i ng Fastighetssk gård enligt beställning Städning enligt beställning Gård Förbrukningsmateriel Nt 3 Reparatiner Lås Tvättstuga Sprum v vs Ventilatin El installatiner Tak Fasad Fönster Försäkringsskadr JO lo Il ~~ af~,{

9 Org.nr ( 14) Nt 4 Underhåll Lägenhet Tvättstuga Sprum v vs El installatin Tak Fasad Mark Gård l J Nt 5 Taxebundna kstnader ch uppvärmning El kstnad Vattenkstnader Sphämtning Grvspr Snöröjning 266 l JO l Nt 6 Övriga driftskstnader Fastighetsförsäkring Kabel-TV Självrisk Nt 7 Fastighetsskatt Fastighetsskatt

10 Org.nr 7 J (14) Nt 8 Övriga förvaltnings- ch rörelsekstnader Revisinsarvde - extern Medlems-/styrelsemöten Arvde trv avtal Administratin Krnidsinventarier F ören i ngsavgi fter Nt 9 Styrelsekstnader Lön - fastighetsskötsel Revisinsarvde - intern styrelsearvde Arbetsgivaravgifter I l Nt 10 Avskrivninga r av materiella anläggningstillgångar Avskrivning byggnader Avskrivning inventarier l l l l Nt 11 Övriga ränteintäkter ch liknande resultatpster Ränteintäkter Ränteint från krtfristig placering Dröjsmålsränta avgifter ch hyrr s katteränta - ej skattepl 9WI \~

11 Org.nr (14) Nt 12 Räntekstnader ch liknande resultatpster Låneräntr- långfristiga Kstnadsräntr skatteknt Nt 13 Byggnader ch mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumule1 ade ansl<affningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar U tgående redvisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bkfört värde byggnader Bkfört värde mark ! J !6! l Nt 14 Inventarier, verktyg ch installatiner Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden I n gående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 9w Utgående redvisat värde l 1! l l I

12 Org.nr l J ( 14) Nt 15 Övriga frdringar A vräkning skatter ch avgifter Övriga krtfristiga frdringar Nt 16 Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter Förutbetalda kstnader Nt 17 Kassa ch bank Handkassa Pstgir SHB SHB Swedbank Nt 18 Förändring av eget kapital Belpp vid årets ingång Årets tillskjutna medel Årets ianspråktagna medel Dispsitin av föregående års resultat: Årets resultat Belpp vid årets utgå ng ~ Inbetalda insatser Yttre fnd Fnd för vatten ch Balanserat Årets värme resultat resultat l I l l

13 Org.nr (14) N t 19 Skulder till kreditinstitut Nedan fra mgår fördelning av långfristiga lån. Räntesats Långivare % stadshyptek ,83 stadshyptek ,87 stadshyptek 48 J 089 2,94 Swedbank Rörlig Swedbank J 1638 Rörlig Datum för riinteändring månader 3 månader Lånebelpp Lånebelpp Under året har amrtering på lånen gjrts med cirka 2,2 miljner krnr ch denna beräknas uppgå till samma belpp även nästkmmande år. Om fem år beräknas de sammanlagda skulderna till kreditinstitut vara cirka 89,3 miljner krnr. N t 2 0 Leverantörsskulder Leverantörsskulder Nt 21 s katteskulder skatteskulder K varstående skatt Nt 22 Övriga krtfristiga skulder Betald källskatt -l A vräkning sciala avgifter ~

14 Or g. nr ( 14) Nt 23 Upplupna kstnader ch forutbetalda intäkter l Övriga upplupna kstnader Upplupna räntekstnader Förutbetalda avgifter ch Restbelpp avgifter ch hyrr

15 Org.nr 7 J (14) Resultat- ch balansräkningen kmmer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Stckhlm den l A-f.,..., L ~c l~ Tmas Tungel Pl~ Danie l Hedenström Ulrika Öberg Alazar Ghirmasn Vår revisinsberättelse har lämnats~ y/1,-{ ~~OuurA Anita Deurell Auktriserad revisr,w/~ /) (. (ftu,e~1ul WJ~ Canna Fernström Revisr

16 l (2) REVISIONSBERÄ TTELSE Till föreningsstårurnan i Bstadsrättsföreningen Prästhagen rg.nr Rapprt m årsredvisningen Vi har reviderat årsredvisningen för Bstadsrättsföreningen Prästhagen räkenskapsåret. Styrelsens ansvarför årsredvis11ingen Det är styrelsen sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvisande bi ld enligt årsredvisningslagen ch för den interna kntrll sm styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredvisning sm inte innehåller väsentliga felaktigheter. vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att uttala ss m årsredvisningen på grundval av vår revisin. Vi har utfört revisinen enligt Internatinal SLandards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar ch utför revisinen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredvisningen inte itmehåller väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar ah genm lika åtgärder inhämta revisinsbevis m belpp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väljer vilka åtgärder sm ska utföras, bland annat genm att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredvisningen. vare sig dessa berr på egentligheter e ller på fel. Vid deru1a riskbedömning beaktar revisrn de delar av den intema kntrllen sm är relevanta för hur föreningen upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bild i syfle att utfrma granskningsåtgärder sm är ändamälsenliga med hänsyn till mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande m effektiviteten i treningens interna kntrll. En revisin innefattar ckså en utvärdering av ändamålsenligheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redvisningen, liksm en utvärdering av den övergripande presematinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för våra uttalanden. Uttalmulen Enligt vår uppfattning har årsredvisningen upprättars i enlighet med årsredvisningslagen ch ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 201 l ch av dess finansiella resultat för året enligt årsredvisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredvisningens övriga delar.

17 2 (2) Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen ch balansräkningen för föreningen. Rapprt m andra krav enligt lagar ch andra författningar Utöver vår revisin av årsredvisningen har vi även reviderat förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 20 l I. s tyrelsens ansvar Det är styrelsen sm har ansvaret för förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust, ch det är styrelsen sm har ansvaret för förvaltningen enligt bstadsrättslagen. Revisrns ansvar Vått ansvar är att med rimlig säkerhet uttala ss m förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust ch m förvaltningen på gnmdval av vår revisin. Vi har utfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. Sm underlag för vårt uttalande m styrelsens förslag till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat m förslaget är förenligt med bstadsrättslagen. Sm underlag för vårt uttalande m ansvarsfrihet har vi utöver vår revisin av årsredvisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i föreningen för att kwma bedöma m någn styrelseledamt är ersättningsskyldig mt föreningen. Vi har även granskat m någn styrelseledamt på annat sätt har handlat i strid med bstadsrättslagen, årsredvisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman dispnerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stckhlm den 2 april 2012 ~z_-(z)uu~ Anita Deurell Auktriserad revisr ' / (;, ~ ~t( L C CC., ~~L t-j /)f'1ir Carina Femström

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer