Årsredovisning AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren 2. ÄGARFÖRHÅLLANDEN AB Stuvaren i Sundsvall ägs till 100% av Sundsvall Parkera AB som ägs till 100% av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB som ägs till 100% av Stadsbacken AB vilket ägs till 100% av Sundsvalls kommun. VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Behovet av parkeringsplatser i Inre hamnen är redan idag stort och kommer vid exploateringen av den södra kajen att öka ytterligare. Under året har det ansökts om planändring för att kunna bygga ett parkeringshus på den del av tomten som inte är bebyggd. INVESTERINGAR Bolagets investeringar uppgår till kkr och avser hyresgästanpassning och motorvärmaranläggning. MILJÖ Koncernen startade under 2005 ett arbete med kvalitetssystemet FR2000 där både kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade. En certifieringsrevision genomfördes under februari FR2000 utgår från ISO 9001, ISO och SS samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. FINANSIELLA RISKER Bolaget har ett lån till moderbolaget med kkr. De finansiella riskerna i bolaget är låga. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Kkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 6,7% 7,4% 7,7% 6,9% 7,2% RESULTAT Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 325 kkr vilket är 284 kkr högre än föregående års resultat 41 kkr. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel Balanserade medel :67 Årets resultat : :69 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att :69 överförs i ny räkning. FRAMTIDA UTVECKLING Sundsvalls Parkera AB har köpt bolaget för att i framtiden kunna bygga ett parkeringshus på den del av tomten som inte är bebyggd. Behovet av parkeringsplatser i Inre hamnen är redan idag stort och kommer vid exploateringen av den södra kajen att öka ytterligare. STUVAREN årsredovisning 2

3 RESULTATRÄKNING KKR Rörelsens intäkter Hyresintäkter Not Rörelsens kostnader Övriga externa kostnade Not Avskrivningar av anläggningstillgånga Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 7 1 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Not Skatt Not ÅRETS RESULTAT STUVAREN årsredovisning 3

4 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR KKR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Pågående ny- till- och ombyggnad 93 0 Markanläggningar Not Maskiner och inventarie Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Koncernkonto Not Fordringar koncernbolag 0 0 Skattefordringar 0 27 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och postgiro 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER KKR Eget kapital Not 9 Bundet eget kapita Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Not Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulde Skulder koncernbolag Koncernkonto Not Skatteskuld 65 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkte Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga STUVAREN årsredovisning 4

5 KASSAFLÖDESANALYS KKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta 7 1 Erlagd ränta Betald inkomstskatt -3-8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring i rörelsekapital Förändringar av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Koncernbidrag Förändring koncernkonto Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 0-14 Likvida medel vid årets början 0 14 Likvida medel vid årets slut 0 0 STUVAREN årsredovisning 5

6 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER BELOPP I KKR Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges neda Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhålla Inkomstskatter Redovisade inkomstskattar innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till va som enligt företagets bedömningar skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på ti gångarnas bedömda nyttjandeperiod, varvid följande procentsatser använd Kontorsbyggnader 2% Markanläggningar 5% Inventarier 20% Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalninga Koncernuppgifter Bolaget är fr o m ett helägt dotterbolag till Sundsvall Parkera AB, PARKERA org.nr med säte i Sundsvall. Sundsvall Parkera AB ingår i en koncern dä Stadsbacken AB, org.nr med säte i Sundsvall, upprättar koncernredovisnin för den största koncernen Personal All personal är anställd i Sundsvall Parkera AB:s moderbolag, Sundsvalls kommun Industrifastighetsutveckling AB. Not 1 Rörelsens intäkter Intäkter från lokaluthyrning Summa rörelseintäkter Not 2 Ersättning till styrelse och revisorer Bolaget har inte haft några anställda och inga löner eller ersättningar har utbetalat F r om har bolaget samma styrelse som moderbolaget Sundsvall Parkera AB Alla ersättningar till styrelse utgår från Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB som är moderbolag till Sundsvall Parkera AB KPMG-revisorsuppdrag 5 0 ÖPWC-revisorsuppdrag 0 14 ÖPWC övriga uppdrag 0 10 Lekmannarevisor 0 0 STUVAREN årsredovisning 6

7 Not 3 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan för maskiner och inventarier Not 4 Skatt 0 0 Skatt på årets resultat -3-8 Skatt på koncernbidrag Summa skatt Not 5 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivninga Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden, byggnade Not 6 Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar 0 0 Årets avyttringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Taxeringsvärden, mark Not 7 Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 0 0 Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivninga 0 0 Årets avskrivningar -5 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -5 0 Utgående planenligt restvärde Not 8 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar 0 0 Årets avyttringar och utrangeringa 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivninga Årets avyttringar och utrangeringa 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde STUVAREN årsredovisning 7

8 Not 9 Eget kapital Förändring av Aktie- Reserv- Fritt eget Summa eget kapital kapital fond kapital Belopp vid årets ingång Koncernbidrag Skatt koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar under/över plan maskine och inventarier 0 23 Bokfört värde vid årets slut 0 23 Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skat 0 6 Not 11 Långfristiga skulder Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdagen 0 0 Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdage Bokfört värde vid årets slut Not 12 Koncernkonto Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, Övriga poster Bokfört värde vid årets slut Sundsvall Inger Svensson Ordförande João Pinheiro Lennart Dahlin Patrik Jonsson Peter Clemin Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits KPMG Lars Eklund Auktoriserad revisor STUVAREN årsredovisning 8

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer