Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden"

Transkript

1 Undersökningar över rötskadr i den hebarkade sufitveden under ika huggnings- ch agringsförhåanden Investigatins n decay darnages in whe barked sufite pupwd under different cutting and strage cnditins av PER NYLINDER ch ERIK RENNERFEL T MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFORSKNINGSINSTITUT BAND 44 NR 10 I. M edde. från statens skgs frskningsinstitut. Band 44' IO.

2 INNEHÅLLSFäRTECKNING Sid. Inedning Kap. r. Undersökningens uppäggning ch utförande... 5 Kap. 2. Krt beskrivning av materiaet... II Kap. 3 Massavedens trkning ch vattenupptagning I4 r. Fuktigheten I4 2. Fuktighets bestämningen I 5 3 Fuktighetsförhåandena i det evande trädet I5 4 Trkningsförppet hs nyavverkad ved... I8 5. V edens fuktighetstistånd vid framkörning ti ftted I 6. Vedens fuktighetstistånd under fttningen a. Virke i ringbm b. Virke i msa c. Virke i bunt Trkningen i vedgårdens vätr a. Virke, sm egat i ringbm I b. Msagt virke c. Buntagt virke Kap. 4 Lagringsrötans ch båytans utbredning I. Metd för beräkning av skadrnas mfattning Lagringsrötans utbredning i stckens ika dear Virke i ringbm Msagt virke Buntagt virke Båyteskadrnas utbredning Kap. 5 Försök ti justering av framkmna resutat Kap. 6. I det agrade virket påträffade rötsvampar, deras tiväxtbetingeser m. m I. I virket påträffade svampar Rötangrepp på virke från ika huggningstider, frd- ch senvuxet virke m. m Fuktighetsförhåandena i frisk ch rötskadad ved A. Vattenkapacitet i frisk ch rötskadad ved B. Hygrskpisk vattenupptagning hs frisk ch rötskadad ved 54 a. Försök med Lentinus-rötad ved b. Försök med Stereum-rötad ved C. Vattenavgivning i uft med ika reativ fuktighet... ~ Kemiska förändringar i veden ti föjd av röta I Sammanfattning Anförd itteratur Summary Tabeer...,...,...,...,

3 Inedning För vår ceusaindustri spea agringsrötarna på massaveden en icke väsentig r. Frågan har även tidigare beaktats i ett ferta undersökningar i vårt and av LAGERBERG (rgz, rgz8) ch BJÖRKMAN (rg46), varvid många värdefua synpunkter ch försöksresutat framkmmit. Dessa undersökningar berörde i första hand nrrändska förhåanden, ch även m fera av försöksresutaten är amängitiga, så råda i Nrrand speciea förhåanden i fråga m kimat, transprt m. m. För att man skue få en närmare uppfattning m agringsrötans utvecking i virke under värmändska förhåanden vände sig Bieruds AB genm skgschefen G. EKMAN hösten I945 ti skgsfrskningsinstitutet med en förfrågan angående en undersökning häröver. Denna syftade ti att föja rötans utvecking i sufitved huggen under ika tidsperider samt transprterad ch agrad på ika sätt. B. a. önskade man få reda på m buntagringen, sm ur transprttekniska synpunkter innebär vissa fördear gentemt den tidigare i Värmand amänt förekmmande agringen i msa, även medförde mindre risk för agringsskadr. Tisammans med skgsavdeningen vid Bieruds AB uppgjrdes ett prgram, sm avsåg att ämna ett svar på vannämnda frågr. Bagets skgsavdening har svarat för det mfattande arbetet med anskaffning, märkning ch transprt av erfrderigt försöksvirke samt även stät hantangning ti förfgande. För den värdefua hjäp ch för det intresserade arbete, sm härvid nedagts, rikta vi ett tack ti skgschefen EKMAN ch hans medhjäpare, i första hand jägmästarna K. F. LINDAHL ch C. J. BESKOW. Den de av undersökningen, sm berörde agringen i massavedsvätrna, förades ti Jössefrs sufitfabrik. För beredviig medverkan härvidag framföra vi ett tack ti patschefen, överingenjör G. ÖJERMARK. Ett strt försöksmateria, bestående av trissr från mer än r massavedsbitar, har undersökts. För insamingen av detta materia har herr THOMAs HEQVIST svarat, ch han har även mhänderhaft det mfattande registreringsarbetet vid institutet. Den matematiska bearbetningen av materiaet har utförts vid institutets räknekntr under edning av fru ERIKssN ch senare av fru BLOMBERG. Ti dessa arbeten har Bieruds AB ämnat eknmiskt bidrag. Isering av ch kuturförsök med svampar, påträffade i försöksvirket, har utförts av fru A. KÄÄRIK. Diagram ch andra figurer i texten ha ritats av fru K. LINDAHL.

4 Fätarbetena påginga under Tyvärr har bearbetning ch sammanstäning av materiaet tagit fera år i anspråk, berende des på materiaets stra mfattning ch des på anhpning av andra arbetskrävande uppgifter. För undersökningens genmförande har dessutm i vissa fa nya vägar ch metder måst prövas, viket ytterigare fördröjt pubiceringen. Författarna är även medvetna m att fu karhet ej kunnat erhåas i aa de uppstäda frågrna. Men när nu undersökningsresutatet sent msider framägges, är det ikvä vår förhppning, att detsamma i någn mån ska kunna vara både skgens ch industriens fk ti hjäp i deras strävan att bemästra de svårigheter ch föruster, sm kunna uppstå i samband med agringsröta. I den föreiggande uppsatsen ha de matematiska beräkningarna utförts av NYLIN DER, sm även skrivit kap. 2, 3 ch 5. Kap. 6 har skrivits av RENNERFELT ch kap. r ch 4 gemensamt av båda författarna. Experimentafätet i maj Per Nyinder Erik Rennerfet

5 Kap. I. Undersökningens uppäggning ch utförande skgsbrukets strävan att kntinuerigt syssesätta en fast arbetarstam under hea året har gjrt, att arbetsedningen stäts inför ett ferta nya prbem. Ett sådant är frågan, m man kan företaga avverkningar under årets aa månader utan att virket i atför str utsträckning utsättes för skadr. De stigande virkespriserna ha även framtvingat en mprövning av gängse transprt- ch agringssystem för virket för att söka nedbringa de föruster, sm uppstå i frm av agringsskadr. Syftet med föreiggande undersökning har därför varit att i första hand söka ge skgsförvatningen ch fabriksedningen ett underag för utarbetande av arbetsinstruktiner i de berörda frågrna. Undersökningen har gät hebarkad sufitved ch mfattat föjande huggningsperider: perid nr månad år perid nr månad år 2 apri-maj september juni )) 7 ktber-december >) 4 jui )) 8 j annari-mars augusti )) De ika huggningstrakterna (fig. r) utvades inm ett i kimatiskt hänseende så. ikartat mråde sm möjigt. I tab. I ämnas en summarisk beskrivning av de ika bestånden. De kunna genmgående betecknas sm medeåders ti ädre på frisk mark. Garingsstyrkan avpassades så, att beståndssutenheten efter huggningen bev ca,s. För att erhåa str variatin i virkets egenskaper ingick i försöksmateriaet såvä senvuxet sm nrmat ch frdvuxet virke. Under hea försökstiden utfördes dagigen k temperatur- ch nederbörds-bservatiner des i Stömne ch des i Gräns j ön, Ägå (fig. r). Resutatet av dessa bservatiner framgår av fig. 2. Värdena utgöra medetaet av de båda patsernas bserverade värden. För att göra figuren så överskådig sm möjigt ha medevärden beräknats för 14 dagars-perider. Vid en studie av figuren bör bserveras 1947 års nederbördsfattiga ch varma smmar, sm trde ha medfört synnerigen gda trkningsförhåanden för virket. Behandingen av virket skedde efter de riktinjer, sm amänt användes inm Bieruds Aktiebag. Det smmarhuggna virket ades såunda först i res i skgen, ch sedan marken frusit framkördes veden ti väg, där den ades upp i ströagda vätr. Det vinterhuggna virket utkördes ti väg samtidigt med huggningen. Vid huggningen stukmärktes virket i båda ändarna med en tresiffrig cde.

6 6 PER NYLINDER OCH ERIK RENNERFEL T 44: IO Särtryck ur tpgrafiska Enigt avta med rikets amänna kartverk innehas föragskartan över Sverige. rätten ti denna karta av Generastabens itgrafiska anstat. För pubicering gdkänd i rikets amänna kartverk den 6 kt Fig. r. Karta angivande huggningstrakternas, metergiska statinernas, virkesmagasinets ch vedgårdens beägenhet. Siffra anger huggningstrakt. Map shwing psitin f cutting areas, metergic statins, strage paces fr the gs and the pupwd yard. Figure refers t cutting area; (f>= metergisk statin, metergica statin vedgård, pupwd yard virkesmagasin, water strage pace fr gs aväggspats, banking grund fr gs

7 Nederbörd i PNzcipitatin mm 150 Temperatur c "!'" \ ~ ~!\.A \~ \ \A. +10 vy ~ ~(v <>-<J" u.. v \( 5 :; 0: i-j UJ (': > u :; H :: M r t :; > ~ u en c; r '"rj ~ < M u >~ -n- '"' -J i i TfT ~ h ~ "~ J A? Q N D J F M A M J_ J_ A 5 O N D J F M A M J_ J_ A 5 O N D J FMAMJJASO N D Fig. 2. Medetemperatur ch summa nederbörd under 14-dagars perider under försökstiden. Mean temperature and tta rainfa in furteen day perids during investigatin. ""

8 8 PER NYLINDER OCH ERIK RENNERFEL T Fig. 3 Sufitved agrad i msa. Sufite wd stred in msa. Fig. 4 Sufitved agrad i bunt (försöksbunt). Sufite wdstredin bunde (experimenta type).

9 RöTSKADOR I HELBARKAD SULFITVED 9 Fig. 5 Detajer av väta vid Jössefrs sufitfabrik, visande massavedens uppäggning. Detais f strage pie at Jössefrs sufite mi shwing methds f piing.

10 IO PER NYLINDER OCH ERIK RENNERFELT a pr.- maj 1945 (2) aug. (5) huggningsperid (a) maj 1946 Vatten- äggning (b) jui 1946 kt väta (d) fttning i ringbm (c) agring i bunt (f) jui 1947 väta (d) kt kt A B C A B C A B C A översta agret i vätan, tpmst ayer in pie B meersta»»» midde»»» C understa»»» bttm»»» Fig. 6. Tidsschema för försökets uppäggning ch genmförande. Time utine shwing hw investigatin was designed and carried ut. a) cutting perid d) and strage pie b) entry t water e) water strage in msa c) transprt by ring bm f) water strage in bunt stack

11 RöTSKADOR I HELBARKAD SULFITVED I Den första siffran angav huggningsperiden, den andra beståndstypen ch den tredje siffran rt-, mean- eer tppstck. I maj 1946 kördes virket med astbi ti aväggspats vid Gafsfjrden (fig. r). Sedan en första revisin av försöket verkstäts, utvätades virket ch fick igga inm ringbm ti i mitten av jui månad Vid denna tidpunkt ades en de av virket i msr, en annan de i buntar ch en tredje de speades upp i vedgårdens vätr. Msr ch buntar förvarades i Jössefrsvikens virkesmagasin (fig. r, 3 ch 4). I jui ett år senare speades det msagda ch det buntagda virket upp i vätr för trkning. Samtidigt sm msrna östes upp, utmärktes på varje stck den de, sm egat i vatteninjen samt den ände, sm egat van vattenytan. Det virke, sm i buntarna egat van ch i vattenytan, utmärktes på ika sätt. I vätrna ades försöksvirket upp i tre ager, översta, meersta ch understa agret. Dessa ager, A-, B- ch C-agret, vr beägna vid ca %, Y2 ch 7'4 av vätans höjd från marken. Vätrnavr uppbyggda ti ca 12 m:s höjd av buntar med ca r stckar i varje ch mean buntarna vr st~ön utagda. Varje försöksbunt mfattade 50 stckar från en ch samma huggningsperid ch 50 andra stckar. De senare ha medtagits för att bunten skue få nrma strek (fig. 5). En schematisk bid, sm visar försökets uppäggning jämte revisinstifäena, framgår av fig. 6. Kap. 2. Krt beskrivning av materiaet Sm en kmpettering ti den i tab. r ämnade beståndsbeskrivningen med uppgift m b. a. virkets frdvuxenhet har i tab. 2 redvisats en sammanstäning av den genmsnittiga årsringsbredden hs de ika huggningsperidernas virke. Det framgår av tabeen, att det augustihuggna ch det ktberdecemberhuggna virket genmsnittigt är det mest senvuxna ch det septemberhuggna det mest frdvuxna. Det i jui ch september huggna virket har den största variatinen ifråga m årsringsbredden. En mindre undersökning utfördes även för att studera sambandet mean trrvymvikten ch årsringsbredden. Resutatet av denna framgår av tab. 3 samt fig. 7 Dessa visa, att trrvymvikten sjunker med stigande årsringsbredd. Spridningen kring regressinen är emeertid str ch krreatinskefficienten iten. Materiaets fördening på rt-, mean- ch tppstckar framgår av tab. r. En ytterigare uppdening har skett på de ika undersökningsenheterna (tab. 4). Tabeen visar, att fördeningen av de ika stckkategrierna i

12 IZ PER NYLINDER OCH ERIK RENNERFELT strt är ika mean de ika huvudgrupperna. Den största avvikesen uppvisar det juihuggna virket. Av detta ha meanstckarna bivit överrepresenterade i det buntagda ch underrepresenterade i det msagda virket. På grund av kärnans åga fuktighet har rötan svårt att utvecka sig i kärnan. B. a. av denna anedning kan det vara av ett visst intresse att studera eventuea samband mean kärna å den ena sidan ch diameter, årsringsbredd Trrvymvikt Q/cm \ O.s \ \ " " """ " sy..._ mm M~deårsrinQsbredd Fig. 7 Trrvymvikten sm funktin av medeårsringsbredden. De streckade injerna ange ± enka medeavvikesen kring regressinen. Density (dry weight per unit vyme) as a functin f annua ring widtb. Brken ines give ± standard deviatin arund regressin ine. ch eventuet andra faktrer å den andra. Sumpvis uttgs därför vid första revisinerna 45Z sektiner från z8r stckar (tab. 5). Efter ett anta försök knstaterades, att ett starkt samband fanns mean kärnans diameter å ena sidan ch tvärsnittets diameter ch antaet årsringar per cm i spinten å den andra (funktin nr z, tab. 4). Den kvariansanaytiska bearbetningen visade, att ingen sannikhet föreåg att de sju grupperna skue kunna anses härstamma från ika ppuatiner (tab. 6). Varianskvten F 1 visar såedes, att spridningen av gruppmedevärdena kring summasamingens regressin icke är större än vad sumpen tiåter. Ej heer avvika de enskida gruppernas regressiner mer från summasamingens regressin än vad sumpen tiåter, varianskvt F 2 Vidare är spridningen av gruppernas medevärden kring gruppmedevärdenas regressinsinje ej större än vad sumpen tiåter, varianskvt F 3 Sutigen visar varianskvt F 4, att gruppmedevärdenas regressiner ej avvika mer från summasamingens regressin än vad sumpen tiåter. För att underätta beräkningen av kärndiametern har ett särskit nmgram agts upp (fig. 8). Ti grund för nmgrammet igger funktin nr z, tab. 3

13 44: IO RöTSKADOR I HELBARKAD SULFITVED I3 5 Ekvatin Y= 0,745 x 1 + 0,131 x 2-3,409 --! !Yumb~r f annua rinps per cm in sapwd Anta årsrin~ar cm i spinten. x per> i -! ~ +----! ~ ~ ! i 1 -! ! ~ -! !--~ !----!----! !---!--+--~ !---~-+--i ~ !------~-i ~ -- -! i ~~--~~--~~--~~~~~--~~~v Kärnans diameter, cm He.arwd diame.fer, cm Fig. 8. Nmgram för beräkning av kärnans strek. Nmgram fr determinatin f heartwd diameter.

14 PER NYLINDER OCH ERIK RENNERFEL T Buntäggningen innebär, att den största deen av virket i bunten ständigt kmmer att igga under vattenytan, en annan de kmmer först att ha egat i eer strax van vattenytan, men kmmer så småningm att igga under eer i vattenytan. En tredje de kmmer ti sist att ständigt igga van vattenytan. En sammanstäning av de värden sm framkmmit vid revisinerna visar, att genmsnittigt har r6,3% av stckarna ständigt egat van, 23,3 % i eer i närheten av vattenytan ch 60,4 % sutigen ständigt under vattenytan. Vid msäggningen av virket kmmer iband stckens rtända ch iband stckens tppända att igga van vattenytan. För att rnasan ska behåa sin frm bör rent teretiskt ungefär häften av stckarna ha rtändan van ch andra häften rtändan under vattenytan. En sammanstäning visar ckså att det i verkigheten förhåer sig så. Av försöksvirket hade såedes 52,4% av stckarna egat med rtändan van ch 47,6% med rtändan under vattenytan. Kap. J. Massavedens trkning ch vattenupptagning I. Fuktigheten I ved kan vatten förekmma des sm >>bundet» ch des sm >>fritt>>. Sm fritt vatten betecknas den fuktighet, sm finnes i cehåigheterna ch sm bundet eer hygrskpiskt vatten den fuktighet, sm finnes i ceväggarna mean miceerna. När ceväggarna är mättade med vatten ch ännu inget fritt vatten finnes, säges fibermättnadspunkten ha uppnåtts. Fibermättnadspunkten eer det hygrskpiska mättnadsvärdet är berende av fera faktrer. Såunda sjunker fibermättnadspunkten i det närmaste rätinjigt med stigande temperatur, varvid I0 temperaturstegring medför en sänkning av fibermättnadspunkten med en fuktkvt av ca r %- En stegring i igninhaten medför även en sänkning av fibermättnadspunkten ch vid inträdande kärnbidning sjunker ikaedes fibermättnadspunkten. Fuktighetens jämvikt i veden är vid en viss temperatur ch uftfuktighet ej entydigt bestämd. Den är nämigen berende på m det försiggår en vattenupptagning eer vattenavgivning. Detta fenmen, hysteresis, framträder tydigare vid ägre än vid högre temperatur. Skinaden i fuktkvten mean desrptins- ch absrptinsvärdena uppgår ti ca 3 % vid en temperatur av 20 C.

15 44: r RöTSKADOR I HELBARKAD SULFITVED Fuktighetsbestämningen Vid bestämningen av fuktigheten utsågades cirka 5 cm tjcka trissr medebart inti ch innanför de trissr, sm kapades för bestämningen av rötan (fig. 25). Trissr för bestämningen av fuktighet uttgs i amänhet endast på en viss kvt av stckarna i varje undersökningsenhet, dvs. för en viss huggningsperid i ett visst ager i vätan för ett visst transprtsätt. Ur varje trissa uttgs prvkrppar i enighet med fig. g, varvid prvkrpparna z, 4, 6 ch 8 endast uttgs på de ara grövsta stckarna, 8" ch grövre. Prvkrp- Fig. g. Skiss över uttagningen av prvkrppar vid fuktighetsundersökningen. Psitin f test sampes in misture determinatin. parna vägdes medebart efter uthuggningen ch en andra gång efter trkning i värmeskåp under 24 tim. vid 103a C. Fuktigheten, sm angivits sm skinaden mean de två vägningarna dividerad med vikten i absut trrt tistånd, har benämnts vedens fuktkvt. J. Fuktighetsförhåandena i det evande trädet Med avseende på tiden kan för fuktighetens variatiner i det evande trädet tvenne faser urskijas; nämigen des en dygnsvariatin ch des en årstidsvaria ti n. Dygnsvariatinen är i första hand en föjd av transpiratinens varierande intensitet under ika tidpunkter på dygnet. LANGNER (1932) har på ett mindre granmateria funnit, att variatinerna i amänhet är små ch betydigt mindre än de skinader, sm kunna erhåas mean vid jämförbara förhåanden undersökta träd. Med avseende på fuktighetsförhåandena hs det evande trädet är årstidsvariatinen mer påtagig än dygnsvariatinen. NYLINDER (1953), sm utfört vissa undersökningar över fuktighetsförhåandena hs gran på Omberg, Östergötands än, under ika årstider, knstaterade, att variatinen med årstiden var varken samtidig eer ika vid ika höjder i stammen. Vidare visade sig fuktighetsvariatinerna vara större i inre spinten än i den yttre,

16 r6 PER NYLINDER OCH ERIK RENNERFELT Fuktkvt 'Ya \ 100 / ~ ~ /... ~ / -... ;-"--/,-_ \ / -- - \ / \ /', / / \... / \... / v / ,_ ,_ ma!j J u ni J ui au se kt nv dec an febr mar J 1950 Fig. r. Fuktighetens variatin hs gran under ika årstider. r = yttre spint; 2 = meanspint; 3 =inre spint; 4 =yttre kärna; 5 =inre kärna. Medeta av r, 20 ch 30 % av trädhöjden. Omberg. (NYLINDER, I953) Seasna misture variatin f spruce. I = u ter sapwd; 2 = midde sapwd; 3 =inner sapwd; 4 = u ter heartwd; 5 = inner heartwd. A verage fr r, z, and 30 % f tta height. Omberg. (NYLINDER, I953) ch i kärnan kunde icke någn påtagig variatin spåras. Fuktighetsmaximum erhös i jui ch nvember (fig. r). LAGERBERG, LUNDBERG ch MELIN (1928), LANGNER (1932) m. fl anse, att växingar i temperatur ch nederbörd är de viktigaste rsakerna ti de funna variatinerna i fuktigheten hs veden i det evande trädet. Variatinerna i fuktigheten är emeertid större mean ika dear i samma träd än mean mtsvarande dear av ika träd. Såunda sjunker först fuktkvten i spinten från stubben upp ti ca ti prcent av trädhöjden för att därpå avbrutet stiga mt tppen (fig. II). Någn påtagig skinad i kärnans fuktighet med stigande höjd i stammen har ej kunnat påvisas. I tvärsnittet sjunker fuktigheten från yttre spinten in mt den inre. Det största fuktfaet återfinnes mean inre spinten ch kärnan (fig. II). Mean granar under i övrigt jämförbara förhåanden ha träd med åg trrvymvikt en högre fuktkvt i spinten än träd med en hög sådan. Med avseende på vymdeen uft i cehåigheterna har NYLINDER (1953) funnit, att denna vid en ch samma tidpunkt är i det närmaste ika str i samma dräta edningsbanr i trädets spint (fig. rz).

17 Fuktkvt <>J 200 RöTSKADOR I HELBARKAD SULFITVED I \ v-- 2 ~ ~ '" - ~ f / \ / \ / / \ ---- \ ---- \ --- // / s r av trädhöjden Fig. II. Fuktkvtens variatin i trädets ika dear hs gran. Beteckningarna I-5, se Fig. ID. Omberg. (NYLINDER, I953) Variatin f misture cntent in different parts f spruce trunk. Figures I-5, see Fig. r. Omberg. (NYLINDER, 1953) Luftens vym i prcent av vedens = ' ~~-+----~--+---~ ~--+---~ ~ c-:t t ~ '-"' ~---'.?.C:-' i=== i=::.=: ~~ -~~ !--_ 'Y av trädhöjden Fig. IZ. Luftvymen i ika dear av det växande trädet. I-3 =yttre spint; I = diam. brh. >z, cm; z= diam. brh. I6,-I9,9 cm; 3 = diam. brh. IZ,-I5,9 cm. 4 = mittenspin t; 5 = inre spint; 6 =yttre kärna; 7 =inre kärna; 4-7 medeta av samtiga träd. Gran, Omberg. (NYLINDER, I953) Air vume at different heights in grwing tree. Spruce, Omberg. (NYLINDER, 1953) II. Medde. från Statens skgsfrskningsinstitut. Band 44: r.

18 I8 PER NYLINDER OCH ERIK RENNERFELT 4 Trkningsförppet hs nyavverkad ved När nyfäd, hebarkad ved underkastas en trkning, sänkes fuktighetsnivån mer eer mindre ikfrmigt i hea spinten ch trkningshastigheten, sm ti en början är str, avtager successivt. Den trkning, sm sker genm ändytrna, är ttat sett förhåandevis betydig ch dess verkningar sträcka sig in från ändytan högst 0,5 a I,5 dm, NYLINDER (I950). De viktigaste på trkningen inverkande faktrerna är temperaturen, uftens fuktighet, nederbörden, vinden ch uppäggningsförhåandena. Här gives ej möjighet att närmare gå in på agarna eer redgöra för förppet vid trkningen. Denna är emeertid i första hand ett ytfenmen ch ju större skinaden är för b. a. fuktighetstiståndet innanför ch utanför vedens ytskikt dest snabbare försiggår uttrkningen. Denna frtgår ända tis ett jämnviktstistånd har uppnåtts på ömse sidr m vedens ytskikt. Vid viken fuktighet i veden detta jämnviktstistånd inträder, bir därför i första hand berende av den mgivande uftens temperatur ch reativa fuktighet. stigande ufttemperatur har b. a. den inverkan, att reativa uftfuktigheten sjunker för en viss given kvantitet vattenånga i uften. Föjden härav bir att en uftmängd med en högre temperatur kan absrbera en större kvantitet vattenånga innan mättnad uppnås än samma uftmängd med en ägre temperatur. Gda trkningsbetingeser för virke skapas därför under apri-jui, då temperaturen är förhåandevis hög ch reativa uftfuktigheten åg (fig. I3). Över trkningens förpp hs det i res uppagda virket har tidigare undersökningar utförts av NRDQUIST (IgZI). Denne knstaterade härvid b. a. att de övre bitarna i reset trkade snabbare än de ängre ned beägna ch att det för randbarkad grankved åtgick ca två smmarmånader för de översta bitarna i reset ch ca tre för de nedersta för att uppnå en för kning tiräckig trkningsgrad. Året efter det den massaved, sm ingick i huvudundersökningen, höggs, utfördes i bestånden nr 3 2 ch 3 3 en de rienterande undersökningar över trkningens förpp hs det resagda virket i skgen. Någn differentiering i bitarnas pats i reset gjrdes härvid ej. De under försöket rådande temperaturch nederbördsförhåandena framgår av fig. 2. Sm en sammanfattning av dessa rienterande försök kan nämnas, att för det mkring den I5 apri huggna virket fuktigheten i den yttre ch inre spinten nedgått ti mkring fibermättnad redan den I juni ch att fuktigheten den I jui någt underskridit denna (fig. I4). Någn nämnvärd ytterigare uttrkning ägde sedan ej rum under smmaren eer hösten inti den I ktber, då undersökningen avsutades. För det mkring den I5 juni huggna virket hade fuktigheten i yttre spinten den I jui nedgått ti en fuktkvt av ca 70% ch den 3I augusti hade fiber-

19 44: r RÖTSKADOR I HELBARKAD SULFITVED I9 mättnadspunkten underskridits för såvä yttre ch inre spinten sm kärnan ch nedgått ti ca 25 % Någn ytterigare uttrkning under försökstiden ägde sedan ej rum. Det virke, sm höggs den I jui, trkade mycket snabbt ch hade redan den 6 augusti het trkat ut ti strax under fibermättnad. För det virke, sm avverkades den 6 augusti, hade fuktigheten i yttre spinten den 3I augusti ned- Reativ uftfukti~het ; Reative /J(jmtdiy. 100~---r ,----,---,----,---,,---T---~ s ~--~--~ r---, _, +---~ Jan. Febr. Mars Apri Maj Juni Jui Auq..Sept. Okt. Nv. Dec. Fig. 13. Luftens genmsnittiga reativa fuktighet i Karstad åren Kurvrna r, z ch 3 ange medevärdena k. 7, 13 resp. rg. Average reative humidity, Karstad 1947 t rgsr. Curves r, 2, and 3 are average vanestakenat 7 a. m. and at r and 7 p. m. respectivey. gått ti ca s % ch i inre spinten ti en fuktkvt av ca 40 % Ti den I ktber skedde ytterigare en svag trkning av yttre spinten ch fuktkvten nedgick ti ca 35 %. För det i september huggna virket hade fuktkvten nedgått ti ca 45 % den I ktber. De nu reaterade resutaten hänföra sig ti hebarkat, i bestånd uppagt virke ch antaet prvkampar utgjrde vid varje revisin endast fyra stycken. För det virke, sm agts upp i res på hygge med fritt sperum för vind ch s, vr trkningsresutaten betydigt gynnsammare ch sm exempe kan nämnas, att för det den I september huggna virket hade fuktkvten i såvä spint sm kärna nedgått ti strax under fibermättnad den I ktber. Vissa jämförande försök utfördes även med barkat virke. Det visade sig härvid, att de barkade massavedbitar, sm avverkats t.. m. den I jui

20 20 PER NYLINDER OCH ERIK RENNERFEL T hade angripits av barkbrrar ch angreppen vr avsevärt kraftigare i de på hygget beägna resen. Fuktigheten i yttre spinten hs det under försmmaren huggna, barkade virket hade den I ktber nedgått ti ca g%- Det under sensmmaren huggna virket hade den I ktber endast undergått en betydig Fuktkvt; #isfurrz cnent 150% ido 50 Apri Maj Juni Jui ÄUQ. Sept. Fig. 14. Fuktkvtens variatiner i yttre spinten under pågående trkning. Hedragen kurva avser hebarkat ch streckad kurva barkat virke. Maisture variatin in u ter sapwd during drying. S!id curves: Cmpetey bar ked; brken curves: Unbarked timber. uttrkning. Av särskit intresse var emeertid att knstatera, att kärnans fuktighet hs det barkade virket vid den sista revisinen genmgående stigit från ca 33 % ti ca 40 %- De här i krthet refererade resutaten ha gät sm medeta för sektinerna 2-8. Trkningen i ändytrna ha het naturigt varit ika, berende på m ändytan egat mt marken eer i resets krs (fig. IS).

21 RöTSKADOR I HELBARKAD SULFITVED 2I F u k t kvt; #i.sfure. cnfrznf 50% Mt marken A[fainsf the r;jrund 40, ~~~-..=..::8""-=---= a:-=~ ~~~--~~-----~ ~ 0~-.~----~ ~ Sektin Fig. rs. Fuktkvtens variatin i massaved uppagd i res. Variatin f misture cntent in pupwd stacked in "res". - yttre spint, uter sapwd -- inre ) inner " e e kärna, heartwd Den förstnämnda ändytan hade såedes trkat sämre ch en markerad skinad kunde även iakttagas mean den mt marken rienterade yttre spinten ch den diametrat mtsatta sidan av kampen vid samma ände. s. V edens fuktigh~tstistånd vid framkörning ti ftted Under vintern I utkördes det under de ika tidpunkterna avverkade ch i res agda virket ti väg, där det ströades. Under första deen av maj transprterades sedan veden ti avägget vid Jössefrsviken för vattenäggning. Innan denna ägde rum utfördes en undersökning över fuktighetsförhåandena i veden. Härvid knstaterades, att i virke, sm avverkats vid ika tider under periden apri--augusti, rådde ungefär samma fuktighet (fig. I6). Den ved, sm huggits i september uppvisade däremt ett någt avvikande fuktighetstistånd. Såunda hade fuktigheten i spinten ännu ej nedgått ti fibermättnadspunkten, ch trkningen i spinten hade gått ångsammare än hs den ved, sm huggits.senare under tiden ktber-mars. Det knstaterades vidare, att en str skinad i fuktkvten fanns mean yttre ch inre spinten ch att yttre kärnan hade tagit upp någt vatten. En förkaring ti dessa förhåanden utan en nggrann detajundersökning är svår att ge, men trigen förändras genm vinterkyan trkningsbetingeserna (t. ex. genm att den sammanhängande vattenströmmen devis brytes) i den ved, sm före kyan endast devis hunnit trka, så att vattnet sedan veden åter tinat upp ej har ika ätt att vandra ut ti vedens manteyta ch där avdumta. Den ved, sm avverkats under senhösten visade s'g ckså ha trkat någt sämre än den under vintern huggna veden.

22 fuktkvt ; Ni.sure cnen % 30...,- et' ----<> 20 / Sektin nr> Avverkn-tid: 10 apri- 30 maj 1945 Cui/nr; perid fuktkvt, ; ~...."',._ ~_::-::~:-.--.:..:..:.::.:: ;..._., 1-30 juni :;; --i.. -- ~...!(:, ~:.-::.-:-...~ - ~----- ~-~ 1-31 jui /~:.:.:::: x:... t '-----:::-.::-~ /... -., _,,:.::: :::::.:::.: e:.:.:.a <> 1-31 aug _Q-... g:--~=- -:-:-: -----ii ~ N N -Q I:Ti :; z ><: t: z t! I:Ti :; n ::c I:Ti :; '1 :; I:Ti z I:Ti :; >Tj I:Ti ~ Sektin nr> B 36.7 Avverkn.-tid: 1-25 sept kt.-12 dec jan.-22 mars 1946 Samtiga Fig. 16. Fuktkvtens variatiner hs hebarkad sufitved avverkad under ika årstider. Undersökningstifäe den 15 maj Misture cntent in cmpetey barked sufite wd cut dnring different seasns. Time fr investigatin May r s, rg '!'. ~

Samband mellan astma och inomhusmiljö?

Samband mellan astma och inomhusmiljö? Samband mean astma ch inmhusmijö? Undersökning i 60 unga astmatikers bstäder ' ~BYGGFORSKNINGSRÅDET. R35: 1993 Samband mean astma ch inmhusmijö? Undersökning i 60 unga astmatikers bstäder Annika Ekstrand-Tbin

Läs mer

DBER DIE OXALATMETHODE IN DER CHEMISCHEN BODENANAL YSE STUDIER ÖVER INSAMLINGSTEKNIKEN VID UNDERSÖKNINGAR ÖVER MARKENS DJURLIV

DBER DIE OXALATMETHODE IN DER CHEMISCHEN BODENANAL YSE STUDIER ÖVER INSAMLINGSTEKNIKEN VID UNDERSÖKNINGAR ÖVER MARKENS DJURLIV Medföjer skgsvårdsföreningens Tidskrift 1932. Häfte ch 2 DBER DIE OXALATMETHODE IN DER CHEMISCHEN BODENANAL YSE OM OXALATMETODENs ANVÄNDNING VID KEMISK]ORDANALYS AV OLOF TAMM STUDIER ÖVER INSAMLINGSTEKNIKEN

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS 9 KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS - srtimentsförändringar 1920-1960 på en fastighet i södra Småland : t... ~c-.,./ /' / /"./ - Översiktskårta KALMAR LÅ'NS LANDSTINGS SÖDRA SKOGSALLMÅ'NNING ung. skala 1:35000

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 9 1968 KUN GL ORLO GSMANNASÄLLSKAPET Meddeande Nr 3/1968 O rdinarie sammanträde i Karskrna den 19 februari 1968 (Utdrag ur prtk) Föredrag edamten Agernn utdrag ur sin årsberättese

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring Undersökningar över vattenhatens betydese för barrträdsfröets kvaitet vid förvaring Studies oj the importance of water content for the quaity of con[fer seed during storage av EINAR HUSS MEDDELANDEN FRÅN

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på skogsprodukter

Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på skogsprodukter K U N G L. S K O G S H Ö G S K O L A N S S K R I F T E R Nr 33 BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN Redaktör: Professor LENNART NORDSTRÖM 1960 Utveckingstendenser beträffande rotvärden

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1962 223 Meddeande från Kung. Ogsmannasäskapet Nr 4/1962 Ordinarie sammanträde den 7 mars 1962. (Utdrag ur prtk). 1. Meddeade rdföranden att sedan nästföregående sammanträde

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18, INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN BONDESI(OGSBRUKET. Ekonomisk undersökning grundad på bokföring 1953-1960

BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN BONDESI(OGSBRUKET. Ekonomisk undersökning grundad på bokföring 1953-1960 K U N G L. S K O G S H Ö G S K O L A N S S K R I F T E R Nr 39 BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN Redaktör: Professor LENNART NORDSTRÖM 1963 BONDESI(OGSBRUKET Ekonomisk undersökning

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål OH-bilder till Martin Wallins föreläsning m rättskraft i tvistemål Dmens rättsverkningar En dm får flera lika rättsverkningar ch de inträder vid lika tidpunkter. Rättskraft Samma sak kan inte prövas engång

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012 1 DET MEDICINSA URVALSPROVET 3.5.01 SVARSANALYS Svarsanaysen offentiggörs omedebart efter det att urvasprovet avsutats. Syftet med svarsanaysen är att ge detagarna i urvasprovet en genere beskrivning av

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN

UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN Medföjer Svenska skogsvårdsföreningens Tidskrift 1946, Nr 4. UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN INVESTIGATIONS OF OLD FORESTCULTWATIONS IN NORTHERN SWEDEN AV BO EKLUND och

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 FISKERIVERKET RAPPORT (1998) 1: 77-105 Från sediment ti fisk - en översiktig studie av Vmbsjöns eksystem 1994-95 Stean F. Hamrin1>, Teresa Ser, Marie Erikssn2>, Jnas Svenssn2, Henric Linge2>, Gertrud Crnberg2>

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi Fysiklabbar på Pwerland Bumper Cars Bumper Cars är en str bilbana sm passar både stra ch små förare. Bilarna är försedda med bilbälten ch kan köras ensam eller parvis. Lättare kllisiner är tillåtna, men

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

Studenter om studier på distans

Studenter om studier på distans Studenter m studier på distans Resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2012 Lars Haglund & Lena E. Jhanssn Lärstöd Karlstad University Studies 2013:37 Studenter m studier på distans Resultat

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-06 GSN-2014/374.252 1 (9) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Renvering

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt

HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt Kemikalier sm hanteras fel kan skada s på lika sätt. Viss påverkan kmmer smygande medan andra märks direkt genm till exempel sår på huden, illamående eller huvudvärk.

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer