Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks ca kl Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9.45. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu."

Transkript

1 Teknska högskolan vd LU Insuonen för ekonomsk och ndusrell uvecklng Produkonsekonom Helene Ldesam TENTAMEN I TPPE PRODUKTIONSEKONOMI för I,I TISDAGEN DEN 7 APRIL 25, KL 82 Sal: TER, TER4 Provkod: TEN Anal uppgfer: 8 Anal sdor: (nkl blagor) Ansvarg lärare: Helene Ldesam, fn 2824 Salarna besöks ca kl 9.45 Kursadmnsraör: Azra Mujkc, fn 4, Anvsnngar. Du måse lämna n skrvnngsomslage nnan du går (även om de ne nnehåller några lösnngsförslag). 2. Ange på skrvnngsomslage hur många sdor du lämnar n. Om skrvnngen. Tllåna hjälpmedel: Valfr räknedosa med ömda mnnen. 2. Inga andra hjälpmedel är llåna.. Vd varje uppgf fnns angve hur många poäng en korrek lösnng ger. För godkän beyg krävs normal 25p. 4. De är vkg a lösnngsmeod och bakomlggande resonemang fullsändg redovsas. Enbar slusvar godas ej. 5. Endas en uppgf skall lösas på varje blad. SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

2 Uppgf (max 5p) Uppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Ange formler där de är beräga. a) Parformnng (p) b) Kundorderpunk (p) c) Exponenell ujämnad medeleferfrågan (p) d) Funkonell verksad (p) e) ABCanalys (p) Uppgf 2 (max 5p) I kursen produkonsekonom har de ags upp olka meoder för a besämma sekvens vd en eller vå maskner. a) Redogör för re meoder som besämmer sekvens vd en maskn sam vsa med e numersk exempel hur de fungerar. (p) b) Redogör för den meod som besämmer sekvens vd vå maskner sam vsa med e numersk exempel hur den fungerar. (2p)

3 Uppgf (max 5p) a) Redogör för vå meoder som har behandlas kursen när de gäller a uforma en monerngslna, d v s besämma hur många saoner som behövs sam vlka operaoner som ska uföras vd respekve saon. (p) b) Ange formeln för beräknng av balanserngsförlus och beskrv med formeln och ord hur en perfek balanserad lna ser u. (2p) Uppgf 4 (max 5p) a) Vad är måle med projekplanerng? (p) b) Nedansående akvesnäverk är av ypen Acvy on Arc (AoA). Är de möjlg a göra dea näverk ll e AoA näverk uan blndbågar eller behövs blndbågen nedansående näverk. Movera d svar! (2p) c) Redogör för vad ermerna slack och krsk lnje beskrver e akvesnäverk. (2p)

4 Uppgf 5 (max p) E föreag producerar olka yper av hållare för musknsrumen. En av föreages sandardproduker är en garrhållare för väggmonerng, vlken har en prognosserad eferfrågan för de näskommande 8 veckorna på, 5, 5, 45, 5, 4,, enheer. Garrhållaren besår av re delfabrka enlg produksrukuren nedan. Ledd Säkerheslager [s] lager [s] Innelggande Arkel Parformnng [veckor] Garrhållare 2 67 LFL A 4 8 FOQ 5 s B 9 EOQ 6 s C 2 26 POQ veckor A B Garrhållare *2 C * *2 a) Beräkna neobehove och planerade orderusläpp för arklarna med hjälp av maeralbehovsplanerng. Fyll bfogade ablåer (blaga III), rv u och bfoga dessa med dna svar på enan! (4p) b) Föreage köper n förpacknngar ll sna folhållare från en exern leveranör. Ordersärkosnaden för dessa nköp uppgår ll 2 kr admnsrava kosnader. Eferfrågan för de näskommande 6 veckorna prognosseras ll 6, 6, 65, 75, 5, 75 enheer. Föreage har s förpacknngar ngående lager och nge ugående lager önskas vd perodens slu. Lagerkosnaden är 9 kr/förpacknng och vecka. Inge säkerheslager behöver beakas. Inköpschefen, som ve a du har läs produkonsekonom, ber dg a a fram en nköpsplan för dessa förpacknngar genom parformnngsmeoderna Wagner & Whn sam Slver & Meal. Således eferfrågar nköpschefen vå nköpsplaner, en för vardera parformnngsmeod. Börja beräknngarna från vecka. (5p) c) Ugå från a nköpsplanerna för Wagner & Whn och Slver & Meal b) skljer sg å. Beskrv hur de kan komma sg a lösnngar genom W&W och S&M kan sklja sg å, genom vå cenrala skllnader mellan parformnngsmeoderna. (2p)

5 Uppgf 6 (max 8p) Högalarllverkaren AudoFl llverkar mndre högalare rkade ll ljudnördar. I föreages lager fnns 2 högalare av deras sandardmodell Audo La och eferfrågan på denna produk prognosseras ll 5, 75, 2, 2, 2, 2 enheer för de närmsa halvåre. Föreage har e säkerheslager om 9 enheer för Audo La som ne får underskrdas. a) Beräkna den lägsa konsana produkonsaken som llgodoser eferfrågan på Audo La. (2p) Föreage säljer även en högalare med högre ljudkvale, Crème de la Crème. Dessa högalare levereras med en försärkare som köps n från en exern leveranör. Ordersärkosnaden för nköp av försärkaren lgger på 62 kr. Eferfrågan för de följande halvåre prognosseras ll 75, 5, 8, 7, 6, 6 enheer. AudoFl har nga enheer ngående lager och heller nge ugående lager önskas vd halvåres slu. Lagerhållnngskosnaden är 5 kr/försärkare. På grund av önskemål om ledghe från personalen, erhålls en admnsrav raba på ordersärkosnaden om behove för mns månader köps n perod. Rabaen är på 2 kr. b) Ta fram en nköpsplan ufrån Slver & Mealmeoden. (2p) c) Inköpschefen på AudoFl mnns från sna dagar på Lnköpngs Unverse a de fnns en opmerande meod, och vll därför vea hur mycke den opmala kosnaden skljer sg från kosnaden uppgf b. Ta fram en nköpsplan enlg Wagner & Whn, ange den opmala orderkvaneen och den oala kosnaden. (4p)

6 Uppgf 7 (max 6p) E föreag köper n vå olka komponener från underleveranörer, komponen A respekve B. Lagersyrnngen skös med hjälp av besällnngspunksysem för Akomponenerna och åerfyllnadssysem för Bkomponenerna. Under en månad eferfrågas 75 sycken Akomponener och 225 sycken Bkomponener. En månad ugörs av 2 arbesdagar. Kosnaden för A är 2 kr/s, medan B kosar 87 kr/s. Sandardavvkelsen för prognosfele är,2 s/månad för A och 48, s/månad för B. De fnns ngen korrelaon mellan sandardavvkelsen prognosfel för olka månader. För a kunderna ne ska bl mssnöjda har de besäms a föreage ska hålla en säkerhesnvå på 95 %, vlke mosvarar e kvärde på,65. Föreage räknar med en lagerräna på 2 % per år. Leveransden är 8 dagar för A och 4 dagar för B. Vd orderbesällnng krävs de,5 h admnsrav arbee, oavse vlken komponen som besälls. Kosnaden för en arbesmme på föreage är kr. a) Besäm paramerarna för e besällnngspunkssysem för Akomponenerna. Defnera alla nödvändga paramerar som behövs. Anag konnuerlg nspekon av lagre. (p) b) Besäm paramerarna för e åerfyllnadssysem för Bkomponenerna. Defnera alla nödvändga paramerar som behövs. (p)

7 Uppgf 8 (max 5p) Föreage Proenfabrken är ledande nom proenllverknng, där deras produker säljs ll syrkeränande personer. I sn fabrk llverkar föreage re olka sorers proen; Vassleproen, Kasenproen och Äggproen en och samma maskn. Varje gång föreage ändrar produkonen från en yp av proen ll en annan måse de se ll a rengöra masknen grundlg. För a llgodose de krave, hyr Proenfabrken n en exern rengörngsfrma som specalsera sg på dea. Urusnngen rengörngsfrman använder skljer sg de olka proenerna emellan. Dea kombnaon med lönekosnader ger upphov ll olka mkosnader för omsällnng för respekve proen, vlke framgår abellen nedan. Proenfabrken llverkar proen 5 dagar veckan mmar om dygne. Föreage llämpar en lagerräna på 25 % per enhe och år och llverknngen är gång 5 veckor/år. Reserande daa framgår abellen nedan. Produk Eferfråga Produkvärde Sällkosnad Sälld Processd [s/vecka] kr/s [kr/h] [mnuer/säll] mmar/förpacknng Vassleproen ,2 Kasenproen 2 8 5, Äggproen 5 5 8,25 a) Vlka re förusänngar bör vara uppfyllda för a gemensam cykeld (cyklsk planerng) för e anal produker skall vara användbar? (p) b) Besäm den opmala cykelden och de re produkernas parsorlekar. (4p)

8 Blaga I: Normalfördelnngen Fördelnngsfunkon z 2 Φ( x) e dz 2π x Sannolkhesähe ϕ( x) e 2π 2 x 2.4 x Φ( x ) ϕ ( x ) x Φ( x ) ϕ ( x ) x Φ ( x ) ϕ ( x ),,5,98942,,8445,2497 2,,97725,599,,59828,9695,,8644, ,,9826,4984,2,57926,94,2,8849,9486 2,2,98697,5475,,679,888,,92,769 2,,989276,2827,4,655422,6827,4,9924, ,4,9982,2295,5,69462,5265,5,99,2958 2,5,9979,7528,6,725747,225,6,9452,92 2,6,9959,58,7,7587,2254,7,95545,9449 2,7,9965,42,8,78845,289692,8,9647,7895 2,8,997445,795,9,8594,26685,9,9728,6566 2,9,9984, Funkonen k(p) ( p ) k( p) Φ / 2.22 p/2 k p/2.4 k p,,25,5,,5,2,25,5, k(p) 2,5758 2,244,96,6449,495,286,5,6745,

9 Blaga II: Prognosformler F F F F U T D + D D N N + + M N ( D D ) + F +. N N D N + ( α) U α D + ( α) F + U α D + ( D F ) + F + α. ( α) ( U T ) + + D α, ( U U ) + ( β ) T + [( U U ) T ] β, T β. T F U + T +, D s D, S F + + s S F + +, S S N +, U T S D α, ( α)( U + T ) + S N ( U U ) + ( β ) T β, D γ, ( ) S N + γ U D S S N + γ S N. U F ( U + τt ) S, N, + τ N + τ τ., MAD N N e N N D F ( α) MAD MAD α e +.. D F TSD, MAD ME TSF, MAD

10 AIDnummer: AIDnumber: Kurskod: Course code: Blaga III: MRPabeller Arkelnr: Ledd: Orderkvane: Beskrvnng: Säkerheslager: Daum: Dae: Provkod: Exam code: Blad nr: Page no: Huvudplan Vecka Prognos Kundorder Planerad lageruvecklng Möjlg a lova Huvudplan (Färdg) Huvudplan (Sar) Arkelnr: Ledd: Orderkvane: Beskrvnng: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov Förv. nlev. av släppa order Lager mh förv. nleveranser Neobehov Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp Arkelnr: Ledd: Orderkvane: Beskrvnng: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov Förv. nlev. av släppa order Lager mh förv. nleveranser Neobehov Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp Arkelnr: Ledd: Orderkvane: Beskrvnng: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov Förv. nlev. av släppa order Lager mh förv. nleveranser Neobehov Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp

11 Lösnngar APRIL Uppgf Se kurslerauren och föreläsnngsmaeral Uppgf 2 Se kurslerauren och föreläsnngsmaeral Uppgf Se kurslerauren och föreläsnngsmaeral Uppgf 4 Se kurslerauren och föreläsnngsmaeral Uppgf 5a Arkelnr: Garrhållare Ledd: vecka Orderkvane: LFL Beskrvnng: Säkerheslag er: 2 Huvudplan Vecka Prognos Kundorder Planerad lageruvecklng Möjlg a lova Huvudplan (Färdg) Huvudplan (Sar) Arkelnr: A Ledd: vecka Orderkvane: FOQ 5 s Beskrvnng: Säkerheslag er: 2xGarrhållar e 4 MRP Vecka Bruobehov Förv. Inlev. av släppa order Lager mh förv. Inleveranser Neobehov Parformnng

12 Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp Arkelnr: B Ledd: vecka Orderkvane: EOQ 6 s Beskrvnng: 2 x A Säkerheslag er: MRP Vecka Bruobehov Förv. Inlev. av släppa order Lager mh förv. Inleveranser Neobehov 5 5 Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp Arkelnr: C Ledd: 2 veckor Orderkvane: POQ veckor Beskrvnng: Säkerheslag er: xgarrhållar e 26 MRP Vecka Bruobehov Förv. Inlev. av släppa order Lager mh förv. Inleveranser Neobehov Parformnng 9 6 Planerade order färdga 9 6 Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp b D(6, 6, 65, 75, 5, 75) K 2 kr

13 H 9 kr per enhe och vecka S&M: C() Ingående lager räcker ej för a äcka behov 2 / 2 kr C(2) ( 2 + 6*9 ) / 2 87 kr C() ( 2 + 6*9 + 65*9*2 ) / 97 kr > 87 STOP! Köp n enheer perod för perod & 2 C() ( 2 ) / 2 kr C(4) ( *9 ) / 2 97,5 kr C(5) ( *9 + 5*9*2 )/ 925 kr C(6) ( *9 + 5*9*2 + 75*9* ) / 4 2 kr > 925 kr STOP! Köp n enheer perod för perod,4 & 5 C(6) ( 2 ) / 2 kr Köp n 75 s perod 6 för perod 6. Q {9,,9,,, 75} Toalkosnad 575 kr. W&W: D Mn kosnad: Veckor: Svar: Enheer: Ingående lager perod är ej llräcklg för a llgodose eferfrågan. Således behövs: 6 s enheer besällas perod. Toalkosnad är 549 kr. Besäll enlg: Q {9,, 4,, 25, } c) Tre cenrala skllnader är angvna nedan. Korrek beskrvnng av vå av dessa ger 2p. ) S&M beakar genomsnlg perodkosnad, där lösnngen arbeas fram successv. W&W beakar oalkosnad för olka alernav, där den opmala lösnngen erhålls efer a hela abellen fylls och från den lägsa oalkosnaden söks den opmala besällnngsplanen. 2) S&M är en heursk och W&W ger en opmal lösnng. För S&M nräder soppkrere när genomsnskosnaden ökar från en perod ll näsa. För W&W så nräder de när kosnaden för a lagra

14 för yerlgare en perod översger Uppgf 6 a) Lägsa konsana produkonsak blr 95 s/månad P + I D + SS P P à P 47,5 Avrundas uppå ll 48 P à P 75 4P à P 8,75 Avrundas uppå ll 84 5P à P 9 6P à P 94,667 Avrundas uppå ll 95. b) D(75, 5, 8, 7, 6, 6) K 62 kr H 5 kr per enhe och månad S&M: C() ( 62 ) / 62 kr C(2) ( *5 ) / kr C() (62 + 5*5 + 8*5*2 ) / 665 kr > 5975 STOP! Köp n enheer perod för perod & 2 C() ( 62 ) / 62 kr C(4) ( *5 ) / kr C(5) ( *5 + 6*5*2 2 ) / 4666,67 kr C(6) ( *5 + 6*5* *5* ) / ,5 kr > 4666,67 kr STOP! Köp n enheer perod för perod, 4 & 5 och dra nya av rabaen om 2 kr. C(6) ( 62 ) / 62 kr Köp n 6 s perod 6 för perod 6. Q {9,, 2,,, 6} Toalkosnad kr. c) Uppg f 5 W&W: D

15 * * Mn. kosnad: Veckor: Svar: Enheer: * Rabaen på 2 kr är applcerad. Toalkosnad är 9 kr. Besäll enlg: Q {9,, 5,, 24, } Uppgf 7 a) För a besämma besällnngspunksyseme behövs besällnngspunken, BP, sam orderkvaneen, Q (som dea fall beräknas enlg EOQ)!!" 𝑄!!!"!!,!!""!"!,!"!"#!" 84 𝑠𝑡 𝐵𝑃 𝑆𝑆! + 𝐷! 𝑆𝑆! 𝑘𝜎! 𝑘 𝜎 𝐿!,65,2 ( 𝐷! 𝐷 𝐿 75 8!,! ),77 𝑠𝑡 2 8 𝑠𝑡 2 𝐵𝑃, 𝑠𝑡 b) För a besämma åerfyllnadssyseme behövs åerfyllnadsnvån, Å, sam nspekonsnervalle, I. Orderkvaneen, Q, kommer a varera. 𝐼!!!!"!!!"! Å 𝑆𝑆!!! + 𝐷!!!!!!!"!" 2,5, ,66 𝑚å𝑛

16 SS!!! kσ!!! kσ(l + I)!,65 48, 4 2 +,66!,! 2,95 s D!!! D L + I ,66 5,2 s 2 Å 2,95 + 5,2 65 s

17 Uppgf 8 a) Begränsad kapace, sabl eferfråga och gven produkmx b) Mnmera kosnadsfunkonen ger T* DT Co ( K + H ( D ) è T 2 2 K T* H D ( D ) H produkvärde r è Anal mmar per år!"!,!" 𝐻!!"!!",5!""!,!" 𝐻!!"!!",!"#!,!" 𝐻!!"!!",5 Eferfrågan är angven per vecka. Gör om D() ll mmar enlg nedan ekvaon: D(vecka ) è 5!""""!"""" 𝐷! 𝐷!!"! 4!"! D!"### 𝐷!!"!! Sällden K() beräknas enlg: 𝐾! 𝐾𝑦!!"!" 𝐾! 6!" 45 𝐾! 8!"#!" 2 𝐾!!"#!" T* 2 K H D ( D ) 2( ) 4,97h.5 (.2 ) +. 4(. 4) +.5 (.25 ) Tmn S D,75 + 2,5 + 25h ( ) Top max Tmn, T * max 4,97;25 25h Parsorlekar beräknas enlg: Q D Top

18 Q Q 4 25 Q

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 30 AUGUSTI 2013, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 15.

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 30 AUGUSTI 2013, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 15. eknska högskolan vd L Insuonen för ekonomsk och ndusrell uvecklng Produkonsekonom Helene Ldesam EAME I PPE PROKIOSEKOOMI för I,I REAGE E 0 AGSI 20, KL 4-8 Sal: ER2, ER Provkod: E Anal uppgfer: 8 Anal sdor:

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod.

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod. Exempelena nr 3 ppgif (max 5p) ppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem

Läs mer

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TENTAMEN I TPPE3 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii FREDAGEN DEN 8 DECEMBER 2009, KL 4-8 SAL:

Läs mer

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem!

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem! Sysemplanerng 2011 Allmän om kordsplanerng Föreläsnng 8, F8: Kordsplanerng av vaenkrafsysem Kapel 5.1-5.2.4 Innehåll: Allmän om kordsplanerng Allmän om vaenkraf Elprodukon Hydrologsk kopplng Planerngsprobleme

Läs mer

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år.

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år. Lösnngar: Akedelen Tena 4-5-5 Uppgf (4 poäng) Defnera ydlg följande begrepp a) APV och skaesköld b) IRR, som bland har lösnngar, när uppsår dessa? c) Asse Bea d) Yeld curve Se exbook and web sources. Uppgf

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TENTAMEN I TPPE3 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii TORSDAGEN DEN 6 APRIL 009, KL 4-8 SAL:

Läs mer

Tentamen i Logistik 1 T0002N

Tentamen i Logistik 1 T0002N Insuonen för ekonom, eknk och samhäe Tenamen Logsk 1 T0002N Daum: 2011-12-20 Td: 4 mmar Hjäpmede: Mnräknare, formesamng Lärare: Dana Chronéer Jourhavande ärare Namn: Dana Chronéer Teefon: 0920-492037,

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii TORSDAGEN DEN 20 DECEMBER 2012, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 9.

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii TORSDAGEN DEN 20 DECEMBER 2012, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 9. ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE3 PROKIOSEKOOMI för I,Ii ORSAGE E 20 ECEMBER 202, KL 8-2 Sal: ER och ER2 Provkod: E

Läs mer

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen Knemak vd roaon av sela kroppar Inledande knemak för sela kroppar. För de vå lnjerna, och, fguren bredvd gäller a deras vnkelposoner, θ och θ, kopplas hop av ekvaonen Θ Θ + β Efersom vnkeln β är konsan

Läs mer

TENTAMEN Datum: 14 april 09 TEN1: Omfattar: Differentialekvationer, komplexa tal och Taylors formel Kurskod HF1000, HF1003, 6H3011, 6H3000, 6L3000

TENTAMEN Datum: 14 april 09 TEN1: Omfattar: Differentialekvationer, komplexa tal och Taylors formel Kurskod HF1000, HF1003, 6H3011, 6H3000, 6L3000 TENTAMEN Daum: 4 arl 09 TEN: Omfaar: Dfferenalekvaoner, komlea al och Taylors formel Kurskod HF000, HF00, 6H0, 6H000, 6L000 Skrvd: 8:5-:5 Hjälmedel: Bfoga formelblad och mnräknare av vlken y som hels.

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii LIKÖPIGS TEKISKA HÖGSKOLA Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TETAME I TPPE3 PRODUKTIOSEKOOMI för I, Ii OSDAGE DE 7 DECEMBER 2008, KL 4-8 SAL: U, U3,

Läs mer

>*r**. L\ tn. «%f AVTALSMALLAR. För drift, skötsel och underhåll av distributionsanläggningar för fjärrvärme. Mors 1995. niuww

>*r**. L\ tn. «%f AVTALSMALLAR. För drift, skötsel och underhåll av distributionsanläggningar för fjärrvärme. Mors 1995. niuww >*r**. L\ n «%f AVTALSMALLAR För drf, skösel och underhåll av dsrbuonsanläggnngar för fjärrvärme Mors 1995 nuww AVTALSMALLAR För drf, skösel och underhall av dsrbuonsanläggnngar för fjärrvärme Copyrgh

Läs mer

Föreläsning 9. Specialfall inom produk1onsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager

Föreläsning 9. Specialfall inom produk1onsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager Föreläsnng 9 Specalfall nom produk1onsplanerng: Cyklsk planerng, kopplade lager Kursstruktur Innehåll Föreläsnng Lek1on Labora1on Introduk3on, produk3onsekonomska grunder, Lean produc3on, ABC-klassfcerng

Läs mer

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR Lekion 2 Sälj- & verksamhesplanering (SVP) Rev20080303MR Lieraur: Olhager (2000) kap. 1.3, 2.1 och 7 (ej 7.3) Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller

Läs mer

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev HL

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev HL Lekion 2 Sälj- & verksamhesplanering (SVP) Rev 5006 HL Innehåll Nivå : Produkion mo kundorder (SVP.) Monering mo kundorder (SVP.2) Produkion mo lager (SVP.3) Lagerlös produkion (Chase) (SVP.4) Ujämnad

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Logistikoptimering för kostnadseffektivt underhåll eller Opportunistisk underhållsplanering

Logistikoptimering för kostnadseffektivt underhåll eller Opportunistisk underhållsplanering Logskoperng för kosnadseffekv underhåll eller Opporunssk underhållsplanerng he nforaon conaned n hs docuen s Volvo Aero Corporaon Propreary Inforaon and shall no eher n s orgnal or n any odfed for n whole

Läs mer

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR Lekion 2 Sälj- & verksamhesplanering (SVP) Rev2833MR Lieraur: Olhager (2) kap..3, 2. och 7 (ej 7.3) Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå innehåller uppgifer

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Uppgiften går ut på att förklara några centrala begrepp inom kursen. I deluppgift a) till e) ges fem produktionsekonomiska begrepp.

Uppgiften går ut på att förklara några centrala begrepp inom kursen. I deluppgift a) till e) ges fem produktionsekonomiska begrepp. Exempelena nr ppgf (max 5p) ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. I deluppgf a) ll e) ges fem produkonsekonomska begrepp. vara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal

Läs mer

En ALM modell med minimering av CVaR och krav på tillväxt. Tobias Anglevik

En ALM modell med minimering av CVaR och krav på tillväxt. Tobias Anglevik En ALM modell med mnmerng av CVa och krav på llväx av Tobas Anglevk Absrac In hs paper we develope a basc Asse-Lably Managemen model where asses mach he lables ae of reurns are randomly generaed wh Mone

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Relationen mellan avkastning och löptid hos extremt långa obligationer

Relationen mellan avkastning och löptid hos extremt långa obligationer NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala unverse D/Examensarbee Förfaare: Mkael Larsson Handledare: Annka Alexus HT 2005 Relaonen mellan avkasnng och löpd hos exrem långa oblgaoner Sammanfanng I den klassska

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Föreläsning 2. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller

Föreläsning 2. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller Föreläsning 2 Prognosisering: Prognosprocess, eferfrågemodeller, prognosmodeller Kurssrukur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Inroduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssysem, ABC- klassificering

Läs mer

Del A Begrepp och grundläggande förståelse.

Del A Begrepp och grundläggande förståelse. STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrvnng Expermentella metoder, 12 hp, för kanddatprogrammet, år 1 Onsdagen den 17 jun 2009 kl 9-1. S.H./K.H./K.J.-A./B.S. Införda betecknngar bör förklaras och uppställda

Läs mer

Tentamen (TEN2) Maskininlärning (ML) 5hp 21IS1C Systemarkitekturutbildningen. Tentamenskod: Inga hjälpmedel är tillåtna

Tentamen (TEN2) Maskininlärning (ML) 5hp 21IS1C Systemarkitekturutbildningen. Tentamenskod: Inga hjälpmedel är tillåtna Intellgenta och lärande system 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen (TEN2) Masknnlärnng (ML) 5hp 21IS1C Systemarktekturutbldnngen Tentamenskod: Tentamensdatum: 2017-03-24 Td:

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Tentamen i Tillämpad matematisk statistik för MI3 och EPI2 den 15 december 2010

Tentamen i Tillämpad matematisk statistik för MI3 och EPI2 den 15 december 2010 Tentamen Tllämpad matematsk statstk för MI och EPI den december Uppgft : Ett företag som tllverkar batterer av en vss typ har tllverknng förlagd tll två olka fabrker. Fabrk A står för 7% av tllverknngen

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Date/Datum 2014-02-25 Issue/Utgåva 2

Date/Datum 2014-02-25 Issue/Utgåva 2 STD10000-4 Rutn planerade avbrott Ttle/Rubrk Rut-179-1007 Fle name/flnamn Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) QFD Dck Erksson

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Produktivitet och miljöeffektivitet i den svenska tillverkningsindustrin

Produktivitet och miljöeffektivitet i den svenska tillverkningsindustrin Produkve och mljöeffekve den venka llverknngndurn Jan Laron Reglerngbrevuppdrag nr 4 2008 nr: 1-010-2008/0016 ITPS Inue för llväpolka uder Sudenplan 3 831 40 Öerund Telefon 063 16 66 00 Telefa 063 16 66

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 TEKNSKA HÖGSKOLAN LNKÖPNG nsttutonen ör Fysk, Kem och Bolog Gala Pozna Tentamen mekank TFYA6 Tllåtna Hjälpmedel: Physcs Handbook utan egna antecknngar, aprogrammerad räknedosa enlgt F:s regler. Formelsamlngen

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

DEL I. Matematiska Institutionen KTH

DEL I. Matematiska Institutionen KTH 1 Matematsa Insttutonen KTH Lösnngar tll tentamenssrvnng på ursen Dsret Matemat, moment A, för D och F, SF1631 och SF1630, den 4 jun 009 l 08.00-13.00. Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tllåtna på tentamenssrvnngen.

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

1.9 Om vi studerar penningmarknaden: Antag att real BNP (Y) ökar då förväntas att jämviktsräntan ökar/minskar/är oförändrad.

1.9 Om vi studerar penningmarknaden: Antag att real BNP (Y) ökar då förväntas att jämviktsräntan ökar/minskar/är oförändrad. RÄTTNING: För a få poäng på Fråga krävs hel rä svar per deluppgif. Dvs. svare på en deluppgif måse vara hel rä för a sudenen skall få poäng ( poäng). Varje deluppgif ger en poäng. Anal deluppgifer är 2.

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform Vägar: Bllgaste väg Bllgaste väg s t Indata: Rktad graf med bågkostnader c, start/slutnod s, t. Bllgaste väg-problemet: Fnn en väg från s tll t med mnmal kostnad. Kostnaden för en väg är summan av kostnaderna

Läs mer

Modell-anpassning: Minstakvadrat-polynom Polynom: interpolation Kurvor: styckevis polynom, Hermite, spline Bézier-kurvor

Modell-anpassning: Minstakvadrat-polynom Polynom: interpolation Kurvor: styckevis polynom, Hermite, spline Bézier-kurvor F4 Modell-anpassnng: Mnsavadra-polno olno: nerpolaon Kurvor: scevs polno, Here, splne Bézer-urvor 0-08-06 DN40 nu3 HT Eepel: Mnsavadraeoden V Mnsavadra-approaon ed polno f, [0,] 0.4 f s poler lgger vd

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING BAKGRUNDSFAKTA 2017:2. Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) en registerbaserad studie

ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING BAKGRUNDSFAKTA 2017:2. Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) en registerbaserad studie ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING BAKGRUNDSFAKTA 2017:2 Över- och underäcknng Arbeskrafsundersöknngarna AKU en regserbaserad sude BAKGRUNDSFAKTA ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING 2017:2 Över- och underäcknng Arbeskrafsundersöknngarna

Läs mer

Förklaring:

Förklaring: rmn Hallovc: EXTR ÖVNINR ETIND SNNOLIKHET TOTL SNNOLIKHET OEROENDE HÄNDELSER ETIND SNNOLIKHET Defnton ntag att 0 Sannolkheten för om har nträffat betecknas, kallas den betngade sannolkheten och beräknas

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd.

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd. Från kap. 5: Ohm s lag Hög poenial på den sida där srömmen går in Låg poenial på den sida där srömmen går u Man får allid e spänningsfall i srömmens rikning i e mosånd. Från kap. 5: Poenialskillnaden över

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Mätfelsbehandling. Lars Engström

Mätfelsbehandling. Lars Engström Mätfelsbehandlng Lars Engström I alla fyskalska försök har de värden man erhåller mer eller mndre hög noggrannhet. Ibland är osäkerheten en mätnng fullständgt försumbar förhållande tll den precson man

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer