AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år."

Transkript

1 Lösnngar: Akedelen Tena Uppgf (4 poäng) Defnera ydlg följande begrepp a) APV och skaesköld b) IRR, som bland har lösnngar, när uppsår dessa? c) Asse Bea d) Yeld curve Se exbook and web sources. Uppgf ( poäng) Lsa börjar spara per månad från och med näsa månad. Hon sparar under 5 år lls hon fyller 67 år. a) Hur mycke pengar kan hon förvänas ha spara hop under år, om avkasnngen på sparande beräknas ll 5%? b) Från och med den månad hon fyller 67 kommer hon a spendera s sparkapal under 8 år, genom månalga uag. Hur mycke pengar kan hon spendera per månad under dessa år, om hon börjar konsumera drek? Le rörg fråga avseende hur många år som sparas. Dock en ypsk pensonsberäknng. De fnns vå beräknngar angen över eller 5 år. Vd en avkasnng på 5% p.a. (ränor och avkasnngar anges alld per år, om nge anna anges ydlg) blr avkasnngen per månad. Per månad blr avkasnngen.5 /.467 Efersom frågan är hur mycke hon spara hop under 5 år (med räna på räna per månad) blr de fuure value (annuy). Annuesfakor blr FVAF [( r) ] (.467).467 [ ] 9.98[ 4.745] / T r Toal framda värde av sparande blr därmed månadsbelopp x fuure value annuy facor SEK, 6.9 SEK,6,9 Noera a jag använder decmalpunk och decmalecken för a sklja usenal efersom de ydlgare uskrfer och följer läroboken.

2 PV SEK,6,9 SEK5,98. 5 (.5) För års sparande gäller [( r) ] (.467) FVAF.5/ r.467 SEK, 8. SEK8, [ ] 9.98[.4688] 8. T 6 b) Om v använder 5 års sparande under 8 år varje månad sar drek: Hon kan spendera beloppe C annuesformeln (annuy due, efersom konsumonen sarar drek),6,9 C (.467) ( ) C,6,9 / (.467) Om v använder års sparande: 8, C (.467) C 8, / (.476) (.476) (.467) ( ) Uppgf (4 poäng) Framden är osäker. Du gör följande anaganden om den framda konjunkuren, och avkasnngen på aken XYZ under de närmase åre; Ekonomn går ner med % sannolkhe, akeavkasnngen blr -5%. Ekonomn blr oförändrad med 5% sannolkhe, akeavkasnngen blr 5%. Ekonomn går upp med 4% sannolkhe, akeavkasnng 5%. a) Vad blr den förvänade avkasnngen? b) Vad blr rsken på aken? c) Om v använder hsorska värden, och en asse prcng model, och fnner a denna yp av ake borde ge en avkasnng på %, bör du köpa eller sälja aken? (Movera

3 svare) Ana e bea värde på.5. Vsa gärna med fgur och formel, vad v förvänar oss skall hända. a) Förvänad avkasnng: Den förvänade avkasnngen blr (scenaro mean): E ( r p ) p r. (.5) Rsken blr lka med sandard avvkelsen: σ p p [ r r]. [(.5).8].5 [.5.8].4 [.5.8] c) I dea fall blr jämvks avkasnngen (requred rae of reurn), enlg CAPM, %. Avkasnngen på denna ake förvänas bl 8%, allså är avkasnngen för låg för a kompensera för rsk. V förvänar därför a prse kommer a sjunk och den förvänade avkasnng a öka (upp ll %) Allså bör man ne köpa, uan sälja aken, alernav blanka den. Dea kan vsas genom fguren 8.6 (och 8.7 BMA Ch 8 Porfolo Theory and he Capal Asse Prcng Model) som rar upp he Secury Marke Lne. Uppgf 4 ( poäng) Bladder AB förvänas beala en udelnng på SEK per ake näsa år. Den rsk-fra ränan är.5%, den förvänade avkasnngen på marknadsporföljen är 5%. Beavärde för föreage är.5. Föreage har nga skulder och bealar för närvarande u alla sna earnngs. Udelnngarna förvänas vara konsan de kommande åren. Mellan år 4:a och år 6 kommer föreage ne a beala u några udelnngar efersom alla vnser åernveseras. Från och med år 7 delar föreage åer u udelnngar. Dessa beräknas bl SEK per ake år sju, och beräknas sedan a växa med 4% all evghe. a) Under dessa förhållanden vad blr värde på föreages ake dag? b) Om föreage dag skulle säga a näsa år bealar v ngen udelnng v kommer a åerköpa aker sälle, kommer föreages akevärde på börsen a ändras dag? Varför varför ne? a) Förs behöver v avkasnngskrave på ege kapal, enlg CAPM blr de E( r ) r β E( r ) r.5.5 (.5.5). dvs. 5.8% [ ] 58 f m f

4 Efersom de ne fnns några skulder så blr kosnaderna för de egna kapale lka med 5.8% (dvs. WACC). Hur ser nuvärde av udelnngarna u? P (.58) (.58) (.58) (.58) (.58) (.58) (.58) (.58) (.58) ( ) (.58) (.4)... 8 (.58) 7 Svare dag är ganska enkel, nge kommer a hända dag efersom åerköpe av aker leder ll lägre udelnng men samdg högre earnngs per ake så sger akeprse framden så a akeägare kan ordna home-made-dvdends om de så vll. Åerköpe ge akeägarna lka mycke avkasnng, skllnaden kommer form av en högre kapalvns som kompenserar för förlusen av udelnng. När åerköp sker som akeprse förändras. Idag fnns ngen anlednng a vara sg köpa eller sälja jus pga. denna nformaon.. Queson 5 (4 poäng) a) Förklara vad som menas med Effekva Marknads Hypoesen (EMH). b) Om en fondförvalare säger sg göra övervnser på sn småbolagsfond (och slå marknaden ) är dea förenlg med EMH? Varför - varför ne? c) Fama och French har uveckla en -fakor modell som e alernav ll CAPM. Vlka komponener ngår deras modell, och vad represenerar de? See kapel boken. Inveserare säer prse på marknaden så a den förvänade avkasnngen blr de de önskar. EMH säger a nveserare använder all relevan nformaon denna process så a prse dag nnehåller all relevan nformaon om framda prser (och avkasnngar). Dea kan formuleras som E ( p ; I ) p a de förvänade värde på prse näsa perod benga på all relevan nformaon I dag (där även rsk komponener går) blr lka med dagens prs. Skllnaden mellan prser är därför cke-predcerbar med den nformaon v har dag. Dea beyder a prse bara förändras pga. av ny cke-förvänad nformaon. De som är kän är redan nbaka prse dag. Efersom de fnns olka yper av nformaon kan EMH delas upp weak effcency nformaonen omfaar bara känd nformaon från marknaden; hsorska prser, orderdjup osv. Sem-srong, nformaonen omfaar även all publcerad

5 nformaon nklusve marknadsdaa, nformaon om föreage och ekonomns uvecklng. Slulgen, Srong-effcency, nformaons mängden nfaar även nsder nformaon, dvs. faka och omsändgheer som normal enbar är kända nom föreage. b) De nnebär en avvkelse från sem-srong effcency, här används publk nformaon om föreagen och hur de påverkas av olka fakorer som konkurens, makrofakorer. Om uppmä avkasnng mnus kompensaon för rsk är sgnfkan sörre än noll så avvker dea från EMH. Noera de krävs a man kompenserar för rsk (avkasnngen på små-bolag är mer volal än för sörre föreag) och a man undersöker om ne slumpen kan skapa samma resula. c) Fama och French modell adderar rsk-fakorer ll CAPM modellen. Deras modell nnehåller en små-bolags effek genom a nkludera skllnaden mellan avkasnng på börsen mndre bolag över de sörsa bolagen på börsen och en fakor som mäer book-o-marke value. Skrv gärnau formeln Uppgf 6 ( poäng) Svenska saen har gv en oblgaon med nomnell prs,skr, me o maury (löpd) är 8 år, kupongränan är %, YTM är %. a) Vad är prse på oblgaonen dag? (Vsa beräknngarna) b) Är oblgaonen prssa över eller under par? c) Ana a Rksbankens ränebana lgger fas för 5, v förvänar oss en len öknng av ränan med.5% under åre under de kommande åre. Om du köper oblgaonen dag, vad blr dn Holdng Perod Reurn under åre? (Vsa beräknngarna) Prse blr T P (.), (.) (.) 8, (.) 8 ( 5 5).76, b) Oblgaonen är prssa över par efersom prse är högre än nomnell värde (par värde, face value). c) Ränan beräknas sga med.5%, ny YTM om e år blr därmed.5%. De förvänade prse blr då, om e år, v kallar de P 7, P (.5) (.5) Förväna HPR blr.5.5(.), (.5)

6 HPR P P Kupong 4.47( ca ) P Uppgf 7 (4 poäng) Modglan och Mller säger någo cenral om föreagens skuldsänng formulera vå proposoner. a) Förklara dessa vå proposoner, vlka anaganden de bygger på och vad som blr slusasen för föreages val av skuldsänng. b) Om du jobbar på en bank och vll överala lednngen för e föreag a låna pengar ll sn fnanserng. Med vlka argumen kan du överyga lednngen om a de kan vara bra med skuldfnanserng? a) Prop säger a WACC blr konsan (skrv u WACC formeln) Prop säger a som en konsekvens av Prop ökar kosnaderna för ege kapal (equy) proporonell mo öka skuldsänng (skrv u formeln, och uvdga gärna med förklarng) b) Här kan man hänvsa ll ) Peckng order och hävda a de blr bllgare (lägre ransakonskosnader) a låna än a ge u aker. ) Trade-off eorn säger a WACC sjunker (och föreages värde ökar) med högre skuldsänng ll man når den punk kosnaderna för defaul (obesånd) and bankrupcy (konkurs) börjar öka så a WACC börjar försämras. (De fnns en mk lämplg graf a llusrera med ) ) Man kan också peka på a om de är så a föreages nkomser (fra kassaflöden) blr höga och sabla då fungera högre skuldsänng som en sgnal ll marknaden a föreage kan generera höga och sabla kassaflöden. Dea kommer sn ur a sänka WACC kan man förmoda, om nveserarna ne rkg förså dea dgare. Uppgf 8 (5 poäng) a) Beskrv hur du kan skapa effekva porföljer av rskfyllda llgångar. b) Förklara hur du kan ha den opmala porföljen, om de fnns en rsk-fr placerng a kompleera sn rskfyllda porfölj med. c) De fnns e enkel må (som används kursen) för a uvärdera hur bra olka porföljer är relaon ll varandra, som används kursen. Vad är de för må? Försök förklara för någon som ännu ne har läs kursen varför de är e bra och delvs nödvändg må.

7 a) Här gäller de a snabb och kärnfull åerberäa nnehålle bokens kap 7-8 som behandlar hur man bygger effekva porföljer. (ra fguren) b) När man väl denfera fronen av effekva porföljer, då beräar man hur man med hjälp av en rskfr llgång kan uvdga (förbära) sna reurn-rsk alernav med hjälp av capal marke lne fguren. Dvs den lnje som sarar den rskfra avkasnngen och angerar den effekva fronen. (ra fguren) c) Share rao är måe som eferfrågas, och är användbar efersom de mäer avkasnng (exess reurn) över rskfr avkasnng per rskenhe porföljen. Därmed går de a jämföra porföljer med olka avkasnng och rsk. (Skrv u formeln)

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad låneskulden, vlke v prorar då v som bosadsräs-nnehavare vas beala förenens ränekosnad med skaade medel ll skllnad om v själva psonlgen hade haf vår andel av förenens lån. Men om nu ekonomn är så bra v

Läs mer

Produktivitet och miljöeffektivitet i den svenska tillverkningsindustrin

Produktivitet och miljöeffektivitet i den svenska tillverkningsindustrin Produkve och mljöeffekve den venka llverknngndurn Jan Laron Reglerngbrevuppdrag nr 4 2008 nr: 1-010-2008/0016 ITPS Inue för llväpolka uder Sudenplan 3 831 40 Öerund Telefon 063 16 66 00 Telefa 063 16 66

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

En introduk+on +ll värdering. Magnus Blomkvist

En introduk+on +ll värdering. Magnus Blomkvist En introduk+on +ll värdering Magnus Blomkvist Agenda Begrepp Verktyg för värdering Lagen om e= pris Effek+va marknader Begrepp Blankning (Short sale): Man kan sälja en +llgång man inte äger och därigenom

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) 2014-08-25 Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Driftoptimering av. vattenkraftverken i. Helgeå

Driftoptimering av. vattenkraftverken i. Helgeå Drfopmern av vaenrafveren Heleå Opmzaon of hydro power producon operaons n Heleå Pera Huoson Maemasa veensaper Chalmers Tensa Hösola Göebor Examensarbee 2003 2004 Sammanfann Dea examensarbee handlar om

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige "!# " $ % &('*),+.-0/0%'&%3)5476 8 &(' 9;: +@),>BA % &C6D% &E>>):D4 F GIHJGLKMONQPRKTSVUXW Y[Z]\8 &4^>_\0%"à&b+ & c

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8 Udaterad 05047 Tenta 00506 Lösningsförslag fråga -8 Notera att det är lösningsförslag. Inga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar å essä-ty frågor. Och, att kursen undervisas lite

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer