Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System Rum 72126

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126"

Transkript

1 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System Rum 72126

2 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något av utbldnngsprogrammets tllämpnngsområden och detta sammanhang kunna genomföra och presentera ett mndre projekt. Projekten är enskllda. Ett utav 11 olka passva elektrska flter ska teoretskt utvärderas mha transformteor. Resultaten jämförs med smulerngar (LTspce. En skrftlg rapport lämnas n slutet av projektet.

3 Deadlnes och handlednng Handlednng sker Va mal Svar nom en arbetsdag under vecka Drop-n vecka tsdagar och torsdagar vd lunch. Plats: hus 7 vånng 2 (sgnaler och systems bblotek Extra handlednngstd kan ordnas va malkontakt. En skrftlg rapport pdf-format som kan läsas oberoende av projektbeskrvnngen ska lämnas n Första nlämnng Senast 7 december kl Senast den 14 december kl får n feedback För godkänt projektdel krävs det att alla delar av uppgften är korrekt lösta Andra nlämnng (för de som behöver Senast 21 december kl Extra handlednng vecka 51 ts, torsd vd lunch för ej godkända rapporter. Rapporter som nte lämnas n td eller behöver en tredje nlämnng rättas mån av td slutet av termnen.

4 Vad är transformer? Byte från en funkton, eller domän, tll en annan. transform Färg -domän Storleks -domän Några exempel: summa av polynom (Taylor summa av snusar (Fourer

5 Varför har v transformer? Olka operatoner är olka lätta I olka domän! transform Dekoraton Vkt Taylor serer: En funkton som är svår att dervera analytskt kan approxmeras med ett polynom krng noll och blr lätt att dervera! För små vnklar kan snus för en vnkel approxmeras med vnkeln underlättar bland annat mekanska beräknngar!

6 Varför är snusar så bra? Ljud FFT

7 Varför är snusar så bra? Ljud Ljus H = ϕ re Om sgnalen är tllräcklgt smalbandg räcker det med ett komplext tal för att beskrva förändrngen Detta utnyttjas bl.a. 4G

8 Varför är snusar så bra? Ljud Ljus Elektrska sgnaler (AC Samma frekvens Snus n snus ut!

9 Projektuppgft Gvet ett andra ordnngens flter ska n: Härleda överförngsfunktonen på 2 sätt Mha Laplacetransformer. Mha Ohms lag och mpedanser. Grafskt llustrera denna med frekvens och fasgång Verfera att det är korrekt överförngsfunkton mha snus-nsnus-ut prncpen och smulerngar LTspce. Använda överförngsfunktonen för att ta fram En approxmaton av utsgnalen gvet en fyrkantsvåg mha Fourersereutvecklng, snus-n-snus-ut prncpen och superpostonsprncpen Fltrets stegsvar mha Laplacetransformerng Verfera ovanstående utsgnaler mha smulerngar LTspce.

10 Superpostonsprnspen sn(t 1.4sn(2πt A m p l t u d T d [ s ] + A m p l t u d T d [ s ] 2 A m p l t u d T d [ s ]

11 Fourerserer 1. 2 A m p l t u d e f( t 1 / 2 1 / 2 + s n ( t 6 t e r m s 1 2 t e r m s T m e [ s ]

12 Överförngsfunktonen Ett systems överförngsfunkton beskrver hur nsgnalen ändras Defneras Y ( s Mha Laplacetransformen: H ( s = X ( s Mha Fourertransformen: H ( jω = Y ( jω X ( jω

13 Elektrska flter: fysk Överförngsfunkton: H ( s = U U ( s ( s Bestäms av flterkomponenternas dfferentalekvatoner ut n Restans u( t = R ( t Induktans u( t = L d( t dt Kapactans u( t = 1 C t 0 ( t dt

14 Elektrska flter: Impedanser Överförngsfunkton: Kan utnyttja jω-metoden U U ut ut H ( jω = = = n ( jω ( jω Z Z n I( I( jω jω Z Z ut n Resstorn: Z = R Konensatorn: Spolen: Z = Z = jω L 1 jω C Serekopplng: Z tot = Z 1 + Z 2 Parallellkopplng: Z tot 1 1 ( Z + 1 = Z 1 2

15 Frekvens- och fasgång För en specfk vnkelfrekvens ω ger H(jω ett komplext tal som talar om vad som händer med en snus med frekvensen f=ω/(2π Hz. Absolutbeloppet H(jω anger förstärknngen av snusen H(jω som funkton av ω (eller f kallas systemets frekvensgång Argumentet arg(h(jω anger fasförskjutnngen av snusen. arg(h(jω som funkton av ω (eller f kallas systemets fasgång. Dessa utnyttjas Snus-n-Snus-ut prncpen. Matlab demonstraton 1

16 Snus-n Snus-ut prncpen Vad händer när nsgnalen är en snus? Låt nsgnalen vara x( t = Asn t ( ω + ϕ F r e k v e n s g å n g H ( j w F a s g å n g [ r a d ] F r e k v e n s [ H z ] Utsgnalen blr F r e k v e n s [ H z ] ( jω Asn( ω t + ϕ arg( H ( jω y( t = H + LTspce demonstraton 1

17 Vad gäller när sgnalen nte är en snus? Utnyttja defntonen av överförngsfunktonen Summa av snusar n -> summa av snusar ut ( ( ( ( ( j H t A j H t y t A t x ω ϕ ω ω ϕ ω arg sn ( sn ( + + = + = ( ( ( s X s H s Y = ( ( ( s X s H s Y = = = t y t y t x t x ( ( ( (

18 Vad gäller när sgnalen nte är en snus? Går det att utveckla sgnalen tll en Fouresere? Vad händer t.ex. Om v sänder fyrkantsvågen från det tdgare exemplet genom fltret? 0.1 Tre termers approxmaton Ampltud [V] Td [s] LTspce demonstraton 1

19 Vad gäller när sgnalen nte är en snus? Om nsgnalen nte är perodsk får v arbeta frekvensdomän va Fourertransformen eller Laplacetransformen (beroende på nsgnalen Ex låt nsgnalen vara Heavysdefunktonen. Utsgnalen kallas då för fltrets stegsvar S t e g s v a r T d [ s ] Matlab demonstraton 2

20 Transenta beteenden Snus-n snus-ut prncpen gäller bara när nsgnalen är en snus (=sträcker sg oändlgt framåt och bakåt I tden I praktska sammanhang är oändlgt lång td bara så lång td som det tar vårt flter att stablsera sg. Den tden kan utläsas från stegsvaret Innan fltret har stablserat sg kan utsgnalen bete sg annorlunda från den teoretska sgnalen Detta kallas transenta beteenden. Vd n- och utsgnalsjämförelse där man utgår från snusar ska de göras det när det transenta beteendet avtagt. När v undersöker stegsvaret är det de transenta beteendena v är ntresserade av. LTspce demonstraton 2

21 Härlednngar Rapporterng Skrv med vktga steg I härlednngar men överdrv nte. Skrv algebraska uttryck när det underlättar för läsaren. Defnera alla varabler. Använd text för att förklara vad du gör I olka steg. Var tydlg Skrv med vllka antaganden du gjort dna smulerngar. Använd fgurer och tabeller om det underlättar för läsaren. Rapporten ska kunna förstås utan kännedom tll projektmateralet. Fgurer Ska refereras tll I texten. Spara fgurerna I stt ursprungsformat (ex.fg. Du kan få rest på dem. Axlar ska alltd defneras. Ta bort överflödg nformaton ur fguren. All text I fguren ska vara läsbar.

22 Exempel: Projketlknande flter Plotta fltrets stegsvar. Hur lång td tar det för fltret att stablsera sg? Plotta fltrets frekvens- och fasgång. Vlken typ av flter är det? Vad händer om v sänder x(t=sn(0.2πt genom fltret? Vlken utsgnal skulle v få gvet en fyrkantsvåg som går mellan 0V och 1V med peroden 4s?

23 Exempel: Stegsvar 1. 4 S t e g s v a r 1. 2 U t s g n a l [ V ] Den td det tar för stegsvaret att nå stt slutvärde (här 1 är den td det tar för fltret att stablsera sg (här ca 10s T d [ s ]

24 Exempel: Frekvens- och Fasgång F re k v e n s g å n g H (jw F re k ve n s [ H z ] F a s g å n g [ ra d ] F re k ve n s [ H z ]

25 Exempel: Fyrkantsvåg 1 ns gnal uts gnal 0.8 A m pltud [V ] Td [s ] LTspce smulerngar

26 Lycka tll!

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform)

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform) Armn Hallovc: EXTRA ÖVNINGAR KOMPLEXA TAL a + b, där a, b R (rektangulär form r(cosθ + snθ (polär form θ re (potensform Om a + b och a, b R då gäller: a kallas realdelen av och betecknas Re( b kallas magnärdelen

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige "!# " $ % &('*),+.-0/0%'&%3)5476 8 &(' 9;: +@),>BA % &C6D% &E>>):D4 F GIHJGLKMONQPRKTSVUXW Y[Z]\8 &4^>_\0%"à&b+ & c

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02

SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02 SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02 Tex rapporter utan insatser: Välj tider tex kalendervecka Välj arbetslag Välj Filter Uppdelning, tex medarbetare Listtyp Komplett Utökad sökning Bocka i Endast rapporter

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

;- * */- - - * * /, .*-.

;- * */- - - * * /, .*-. RAPPORT AVSEENDE FRAMTAGNING, TILLVERKNING OCH UTPROVNING AV FOKUSERANDE SÖKARE TILL IMMERSIONS- PROVNING I KÄRNKRAFTVERK SKI-projektnr B84/81 (G. 2.1/1471/81) ;- * */- - - *.*-. * /, RAPPORT AVSEENDE

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer