INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNFAKTURERING I AGRESSO"

Transkript

1 Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO

2 Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering (splittring) av internfaktura 11 Slutattestering av kostnadsrad (beställare) 15 Anpassning av uppgiftslista 18 Sökning av begrepp i registreringsbilden (leverantör) 19 Sökning av begrepp i kontering/attestbild (beställare) 20 Knappar i attestbilden 21 Frågefunktioner 23 Avvisad faktura 27 Makulering av internfaktura 30 Färger och symboler i arbetsflödet 33

3 Sidan 3 av 33 ÖVERSIKT INTERNFAKTURERING Ankomstregistrering av internfaktura Kontering och godkännande Slutattest Automatisk bokföring av internfaktura Rutinen för internfakturering i AGRESSO består av följande steg: 1. Ankomstregistrering, som görs av handläggare på säljande ansvar. Intäkten konteras för säljande ansvar och kostnaden konteras för köpande ansvar. Kostnadskonteringen skall konteras med konto KOSTK. Konto KOSTK initierar arbetsflödet för konteringsraden och raden skickas automatiskt till handläggare på köpande ansvar. 2. Kontering och godkännande, som görs av handläggare på köpande ansvar. Kostnadsraden konteras med korrekt konto och ev. justering görs av övriga konteringsdimensioner. 3. Slutattest, som görs av slutattestanten eller prefekt på köpande ansvar. Ev. görs ändring av konteringen. 4. När konteringsraden är slutattesterad, bokförs hela verifikationen med automatik.

4 Sidan 4 av 33 REGISTRERA INTERNFAKTURA som leverantör 1. Öppna skärmbilden Ankomstregistrering huvudbokstransaktioner.

5 Sidan 5 av Registrera intäktskonteringen (för säljande ansvar). I registreringsbilden ska du trycka tab för att gå till nästa konteringsfält. Vid tab sker kontroll att inmatat värde är korrekt. Aktuell period och dagens datum föreslås kan ändras till annan öppen period vid heloch delårsbokslut. Konto - från kontoklass 3* (vid intern vidarefakt. av extern lev.fakt. använd kostnadskonto 5*) Ansvar - säljande ansvar Verks - verksamhet som intäkten ska bokföras på Fritt fält - valfritt Motpart köpande ansvar Finansiär blir med automatik samma som motparten Momskod - ska alltid vara 0 Reg.belopp - med minustecken (kredit), (vid kreditfaktura omvänt tecken). Text - verifikationstext som ska visas för konteringsraden i huvudboken Tryck Tab för att konteringen ska hamna i transaktionslistan och nästa kontering kan registreras. Med Fälthjälp (hjälpmenyn) eller F9 kan sökning göras av olika värden för aktuellt fält (se beskr. Sid 20)

6 Sidan 6 av Registrera kostnadskonteringen (för köpande ansvar). Konto KOSTK (OBS! Måste användas för att internfakturan ska kunna distr. i arbetsflödet) Ansvar - köpande ansvar Verks - dummyvärde 10 anges med automatik (fast värde i kont.regel till konto KOSTK) Motpart säljande ansvar Finansiär blir med automatik samma som motparten Momskod Fast värde 0 vid konto KOSTK (går ej att ändra) Reg.belopp - utan minustecken (debet) (vid kreditfaktura omvänt tecken) Text Fakturatext till beställaren (med auto samma som intäktskonteringen, kan ändras). Om du vill korrigera någon kontering innan du skickar iväg internfakturan, så gör du det genom att placera markören någonstans på den rad du vill ändra. Gå till verktygsraden och välj Ändra rad (shift F11), registrera din ändring och välj sen Behåll (F11). Vill du ta bort/radera en konteringsrad som du registrerat fel, markera först raden och välj kommando Radera rad i Redigeramenyn. Om du ev. vill göra en Print Screenutskrift av internfakturan så bör detta göras nu, innan du sparar.

7 Sidan 7 av När verifikationen väger jämt d.v.s. Debet o Kredit är 0, klicka på Spara eller F Du får upp ett Verifikationsnummer för internfakturan som bör antecknas på underlaget.

8 Sidan 8 av 33 KONTERING OCH GODKÄNNANDE AV FAKTURA som beställare ( delkontering se sid 11) Längst ned till höger i AGRESSO kommer detta meddelande, till alla användare som är behörig på ansvaret, när en ny internfaktura finns för åtgärd. Om du klickar på länken i rutan, öppnas din uppgiftslista. Man kan också gå direkt till sin uppgiftslista genom att klicka på ikonen uppgifter längst ner till vänster i AGRESSO 1. Dubbelklicka i uppgiftslistan på en uppgift.

9 Sidan 9 av En lista över internfakturor som ska åtgärdas öppnas till vänster på skärmbilden. 3. Markera den faktura du vill åtgärda så alla uppgifter om fakturan syns på skärmen. I fältet Beskrivning syns fakturatexten. I fältet Logg arbetsflöde kan du se vem som skapat internfakturan. 4. Ändra konto KOSTK till ett korrekt kostnadskonto. Ändra ev. övriga konteringsbegrepp om det behövs. Om du vill söka på något konteringsbegrepp, använder du fälthjälpen, F9, och söker med F7 (se beskr. Sid 21). Vid delkontering måste du använda Avancerat läge (se beskr. Sid 11) Om fakturan är fel av någon anledning (ex. skickad till fel ansvar) och behöver ändras så kan du Avvisa fakturan. Den går då tillbaka till leverantören. När du avvisar en faktura måste du alltid skriva en kommentar.

10 Sidan 10 av 33 För att se arbetsflödet för konteringsraden klickar du på Mapp Förklaring till Färger och symboler i arbetsflödet se sid 30 För att stänga ner arbetsflödesbilden klicka på x i övre högra hörnet. 4. Klicka på knappen Godkänna för att godkänna konteringsraden.

11 Sidan 11 av 33 Delkontering av internfaktura som beställare. När en internfaktura ska delkonteras så registrerar man först de olika delkonteringarna och som sista kontering ändrar man reg belopp på ursprungsraden. 1. Markera din internfaktura och välj Avancerat läge 2. Klicka på knappen Dela upp raden

12 Sidan 12 av Registrera belopp, konto, verksamhet, ev. fritt fält och ev. en annan beskrivningstext för den första delkonteringen. 4. Om flera delkonteringar ska göras, tryck på Dela upp raden igen. Ytterligare en ny konteringsrad kommer upp, innehållande värden från förgående kontering. Upprepa sedan punkt 3 ovan. 5. Sista delkonteringen görs på ursprungsraden (Rad 1). Raden aktiveras genom att markera rutan längst till vänster på raden. Skriv in korrekt delbelopp (så att det stämmer med totalbeloppet på fakturan), konto, verksamhet, ev. fritt fält och ev. ändring av beskrivningstext. OBS! I dagsläget kan en internfaktura sparas trots att delkonterat belopp inte stämmer med internfakturans ursprungsbelopp. Var därför extra uppmärksam på att beloppen stämmer innan ni sparar. GU har beställt en anpassning av leverantören som gör att internfaktura inte ska kunna sparas vid differens, men tills dess att vi fått den anpassningen levererad så måste alla vara väldigt observant på att delkonterade belopp är lika med ursprungsbelopp.

13 Sidan 13 av 33 Om du upptäcker ett fel på någon av de tidigare konteringarna och vill ändra, klicka i rutan längst till vänster på raden du vill ändra. En liten markering kommer upp och raden är aktiv så ändringar kan göras. 7. För att godkänna en internfaktura med delkontering, markera alla rader som ska godkännas och klicka på knappen Godkänna i nedre delen av skärmbilden. Åtgärden Godkänna visas då i kolumnen Status på fakturan. Välj sen Spara (F12) för att internfakturan ska gå vidare till slutattestering.

14 Sidan 14 av 33 Om du vid delkontering glömt vilket ursprungsbelopp fakturan hade kan du se det i Uppgiftslistan på verifikationen. Om du glömmer att godkänna alla rader innan du sparar, så får du nedanstående röda markering på den rad som ej godkänts.

15 Sidan 15 av 33 SLUTATTESTERING AV KOSTNADSRAD som beställare Längst ned till höger i AGRESSO kommer detta meddelande upp när en ni internfaktura finns att attestera. Om du klickar på länken i rutan, öppnas din uppgiftslista. Man kan också gå direkt till sin uppgiftslista genom att klicka på ikonen uppgifter längst ner till vänster i AGRESSO 1. Dubbelklicka i uppgiftslistan på en uppgift

16 Sidan 16 av En lista över internfakturor som ska attesteras öppnas till vänster i skärmbilden 3. Markera den faktura du vill attestera så alla uppgifter om fakturan syns på skärmen. I fältet Beskrivning syns fakturatexten. Om fakturan av någon anledning är fel och behöver ändras så kan du antingen: Avvisa fakturan den går då tillbaka till leverantören Skicka Tillbaka fakturan den går då tillbaka till den som konterat den Själv som slutattestant ändra ett redan registrerat värde om du bedömer att det är felaktigt. Om du avvisar eller skickar tillbaka fakturan måste du alltid skriva en kommentar. För att se arbetsflödet för specifik konteringsrad, klicka på fält i kolumnen Mapp

17 Sidan 17 av 33 Förklaring till Färger och symboler i arbetsflödet se sid 32. För att stänga arbetsflödesbilden klicka på x i övre högra hörnet. 4. Klicka på knappen Attestera för att attestera internfakturan Avancerat läge Om du väljer att använda Avancerat läge så öppnas nya åtgärdsknappar upp längst ner till vänster i din skärmbild. Vid Avancerat läge kan du ångra din valda åtgärd om den skulle vara fel. Om man använder Avancerat läge så måste man alltid, efter sitt val, trycka på Spara (F12).

18 Sidan 18 av 33 ANPASSNING UPPGIFTSLISTA Uppgiftslistan kan du anpassa som du själv vill ha den. Genom att ställa musmarkören på den grå rubrikraden och klicka med höger musknapp visas följande meny: Genom att välja Kolumner kan du i fönstret som visas till höger markera resp. avmarkera de kolumner du vill ska visas eller inte visas. Om du sedan väljer Sortera kan du i fönstret som visas till höger markera den kolumn du vill att uppgifterna ska sorteras efter. Genom att klicka på anpassa storlek justeras kolumnbredden i den kolumn du befinner dig i. Genom drag-and-drop, dvs. ställa musmarkören på en kolumnrubrik, klicka med vänster musknapp, hålla musknappen nere och flytta musmarkören dit man vill att kolumnen ska vara, kan man ändra ordningsföljden på kolumnerna. Kolumner med ordet Descr = Beskrivning Col1Descr = Ank-/Vernr Col2Descr = Ver.datum Col3Descr = Ansvar Col4Descr = Motp Col5Descr = Belopp Kolumner med ordet Val = värde Col1Val = Verifikationsnumret Col2Val = Transaktionsdatum Col3Val = Beställarens ansvar Col4Val = Leverantörens ansvar Col5Val = Fakturabelopp

19 Sidan 19 av 33 SÖKNING AV BEGREPP I REGISTRERINGSBILDEN som leverantör Du kan använda funktionen Fälthjälp för att leta reda på giltiga värden. Detta gör du genom att stå i det fält som du vill få information om (t.ex. Konto ) och sedan välja Fälthjälp (Hjälpmenyn) eller F9. Du får då upp en ny skärmbild där du kan begränsa din sökning på den grå sökraden. Här finns möjlighet att söka på både värden och text. Wildcard, * och? går att använda. När du gjort detta väljer du Sök (F7).. Du får upp vilka giltiga värden som finns för begreppet enligt dina sökvillkor. Du tar med dig värdet du ska använda till registreringsbilden genom att dubbelklicka på den raden eller markera raden och därefter välja F6 eller klicka på.

20 Sidan 20 av 33 SÖKNING AV BEGREPP som beställare För sökning av begrepp i beställarens konteringsbild eller slutattestantens attestbild kan också kommandot Fälthjälp användas. Stå i det fält som du vill få information om (t.ex. Konto ) välj Fälthjälp (Hjälpmenyn) eller F9. Begränsa din sökning till höger om den grå markeringen. Här finns möjlighet att söka på både värden och text. Wildcard, * och? går att använda. När du gjort detta väljer du Sök. Du får upp vilka giltiga värden som finns för begreppet enligt dina sökvillkor. Du tar med dig värdet du ska använda till konteringsbilden genom att dubbelklicka på den raden..

21 Sidan 21 av 33 KNAPPAR I ATTESTBILDEN Följande knappar och åtgärder finns i attestbilden. Vilka knappar som visas beror på din behörighet. Generellt gäller för alla knappar att du först markerar konteringsraden som ska åtgärdas genom att klicka i rutan längst till vänster, och sedan klickar på knappen för den åtgärd som du valt. Finns endast en konteringsrad kan man klicka på åtgärdsknappen direkt. Attestera med den här knappen attesterar slutattestanten konteringsraden, som går vidare till bokföring. Godkänna med den här knappen godkänner konteraren konteringsraden, som går vidare till slutattestanten. Avvisa med den här knappen avvisas konteringsraden tillbaka till den handläggare som ankomstregistrerat den. Kommentar måste skrivas. Tillbaka med den här knappen skickas konteringsraden tillbaka från slutattestanten till den konterare som godkänt den. Kommentar måste skrivas. Dela upp raden med den här knappen delar du upp konteringsraden på flera. Genom att klicka på Dela upp raden erhålls en ny rad. Ange belopp och kontera den nya raden. När den nya raden är klar, markerar du den ursprungliga och justerar beloppet och konterar. Radernas totalbelopp ska vara detsamma som beloppet för den ursprungliga raden. Normalläge för att återgår du till Normalläge efter att ha jobbat i Avancerat läge.

22 Sidan 22 av 33 Ta bort med den här knappen kan du ta bort en felaktig rad. Markera först raden i rutan längst till vänster och klicka sen Ta bort. Avancerat läge den här knappen använder du som konterare för att få åtkomst till åtgärden Dela upp rad vid delkontering. Om du som attestant väljer att attestera i Avancerat läge så har du möjlighet att Ångra din valda åtgärd innan du väljer spara. Åtgärdsknapparna i Avancerat läge öppnas upp längst ner till vänster i din skärmbild. Ångra med den här knappen kan du ångra din åtgärd Spara med den här knappen sparar du en markerad åtgärd i avancerat läge Kopiera Kopiera kommentar till andra rader

23 Sidan 23 av 33 FRÅGEFUNKTIONER För att se vilka internfakturor som ligger oreglerade i ekonomisystemet finns två rapporter att söka med. Gå in i Huvudboken/Fråga/Fråga arbetsflöde huvudbokstransaktioner. Klicka på + till vänster om förstoringsglaset så visas rapporterna. Uppföljning ej reglerade interfakt leverantör är en rapport där du som är leverantör av internfakturan kan gå in och se var i flödet din faktura befinner sig. Fyll i ditt ansvar i rutan som kommer upp och klicka sen OK.

24 Sidan 24 av 33 I stegdiagrammet kan du bl.a. se var fakturan befinner sig hos konterare, slutattesterare eller om den är Åter ankomst dvs. avvisad tillbaka till ditt ansvar. Du ser också verifikationsnummer och i beloppskolumnen finns en summering per beställare. Om din faktura inte finns med på denna lista är den betald och bokförd i huvudboken. För att se flödesschemat för en internfaktura se Fråga verifikation sid 25 Uppf internfakt för åtgärd beställare - är en rapport där du som är beställare kan gå in och se om du har internfakturor att åtgärda eller var i flödet internfakturan befinner sig. Fyll i ditt ansvar i rutan som kommer upp och klicka sen OK.

25 Sidan 25 av 33 För att se flödesschemat för en internfaktura se Fråga verifikation nedan. I stegdiagrammet kan du bl.a. se var internfakturan befinner sig hos konterare eller hos slutattestanten Om din faktura inte finns med på denna lista är den betald och bokförd i huvudboken. Fråga verifikation Vill man se Arbetsflödet för en internfaktura dvs. vilka personer som åtgärdat den osv. så kan man se det om man söker fram internfakturan i Fråga verifikation i huvudboken. Bocka för att du vill se både A Ej bokförda poster och B Huvudbok och skriv sen in verifikationsnumret på rad 2. Klicka OK. I resultatet markerar du den rad som varit hos beställaren och väljer sedan

26 Sidan 26 av 33 Visa arbetsflöde i Verktygsmenyn. Genom att klicka på en ruta i flödesschemat erhålls information kring det steget eller den åtgärden i fälten till höger. Färger och symboler i arbetsflödet beskrivs i ett separat avsnitt (se innehållsförteckning).

27 Sidan 27 av 33 AVVISAD FAKTURA När faktura blir avvisad hämtas den upp för åtgärd från din uppgiftslista. Klicka på Åter ankomst så öppnas registreringsbilden. Fyll i fakturans verifikationsnummer. Tryck tab. Fakturans konteringar visas. Lyft upp KOSTK-raden, och korrigera det felaktiga. Lyft ner raden igen, och spara (F12). Fakturan går nu ut i flödet på nytt.

28 Sidan 28 av 33 Korrigera det felaktiga och spara (F12) fakturan på nytt så går den ut i flödet igen. För att se varför mottagaren avvisat internfakturan, sök fram fakturan via Fråga verifikation. Kryssa i A i övre vänstra hörnet, fyll i verifikationsnumret och klicka OK. Markera KOSTK-raden och välj Visa arbetsflöde.

29 Sidan 29 av 33 Genom att markera rutan med avvisat-symbolen, visas beställarens lämnade kommentar.

30 Sidan 30 av 33 MAKULERING AV INTERNFAKTURA En internfaktura som ska makuleras måste ändras av leverantören och skickas om i flödet till sitt eget ansvar. När den blivit konterad och attesterad kommer den att 0:as ut i bokföringen. Faktura som ska makuleras plockar man upp via uppgiftslistan (om fakturan är avvisad) eller via Huvudboken Ankomstregistrering huvudboksverifikation. Fyll i fakturans verifikationsnummer. Tryck tab. Fakturans konteringar visas. Lyft upp KOSTK-raden, och ändra ansvar, verksamhet och ev fritt fält till samma värden som du har på intäktsraden. Lyft ner raden. Lyft upp intäktsraden och ändra motpart till ditt eget ansvar. Lyft ner raden. Innan du sparar så kontrollera att alla kolumners värden (utom konto) är lika och tar ut varandra.

31 Sidan 31 av 33 Internfakturan kommer nu att hamna i din uppgiftslista för kontering och godkännande. Ändra KOSTK till samma konto som du hade på din intäktskontering. Godkänn och spara. Internfakturan går nu vidare för slutattest. Efter attestering bokförs den makulerade internfakturan i huvudboken och saldot blir där +-0.

32 Sidan 32 av 33 FÄRGER OCH SYMBOLER I ARBETSFLÖDET Färger: Gul aktiv Grön avslutad Röd raden har skickats tillbaka i flödet Svart (Tunna linjer) Nästa steg i flödet (kan ses bl.a. när faktura blivit avvisad) Symboler: Streckad linje avaktiverad Utropstecken förändring är gjord, eller distribution saknas Bock åtgärdad utan ändringar Skylt ej infart avvisad Blå pil vänster uppåt ny cirkulation inom samma steg Grön ruta med två vita pilar snett nedåt villkor har använts Grön fylld cirkel arbetsflödets start Röd fylld cirkel arbetsflödets slut Klocka väntar, ex vis på att åtgärden ska godkännas av samtliga Arbetsflödets status N - Inget arbetsflöde W - Arbetsflöde pågår T - Avslutad R Avvisad

33 Sidan 33 av 33 Namn på steget i arbetsflödet Grönt = steget avslutat Rött = Steget avvisat Namn på steget i arbetsflödet Gult = steget aktivt Namn på konterare som godkänt Bock = inga förändringar gjorda Namn på slutattestant som har raden

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura (beställare) 10 Byte av

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Inköpsfaktura

Inköpsfaktura Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET LATHUND Intern bokföringsorder i Agresso Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET Innan du börjar registrera kan det vara bra att scanna in det dokument du ska bifoga till verifikationen och spara ner det på

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Kontera och attestera Leverantörsfakturor 2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS. LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt...10 Alternativ 2 Fakturan

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Åtgärda en faktura som Slutattestant Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är

Läs mer

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Hjälpguide Raindance fakturaportal Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Hantera dokument i inkorgen

Hantera dokument i inkorgen Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6

Läs mer

Grundkurs. för. OPTO Web

Grundkurs. för. OPTO Web Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...

Läs mer

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor

Läs mer

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Uppföljning och avstämning av konto 25995 När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens

Läs mer

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Uppföljning och avstämning av konto 25995 När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Lathund Konteringsmall. Konteringsmallar

Lathund Konteringsmall. Konteringsmallar Konteringsmallar Vid registrering av verifikation kan det ofta vara önskvärt att ha möjlighet att hämta fram en färdig konteringsmall till registreringsbilden. Det gäller exempelvis om samma typ av bokföring

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Raindance-guide: Extern bokföringsorder 1 Raindance-guide: Extern bokföringsorder Innehåll Skapa extern bokföringsorder... 1 Manuell kontering... 2 Kontering via Excel... 3 Vid korrigeringsbokföring... 5 Godkänna och signera... 5 Ikoner och

Läs mer

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Raindance-guide: Extern bokföringsorder 1 Raindance-guide: Extern bokföringsorder Innehåll Skapa extern bokföringsorder... 1 Manuell kontering... 2 Kontering via Excel... 4 Vid korrigeringsbokföring... 5 Godkänna och signera... 6 Avattestera...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura Denna rutin används när det finns fakturadifferenser på kundfakturor i Agresso som beror på öres- och valutadifferenser eller överbetalning på faktura. För att kontrollera eventuella differenser, välj:

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra Lathunden används när faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice, Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW Karolinska institutet, Ekonomiservice, 2017-04-01 Karolinska Institutet Sid 2 (37) Utgivare: Karolinska Institutet, Ekonomiservice

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040 Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Reversering kundreskontra

Reversering kundreskontra Lathunden används när en faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Användare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Manual för Baltzaranvändare LiU Senast uppdaterad: Innehållsförteckning sid NY

Läs mer

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura Denna rutin används när det finns fakturadifferenser på kundfakturor i Agresso som beror på öres- och valutadifferenser eller överbetalning på faktura. För att kontrollera eventuella differenser, välj:

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Hantera dokument i arkivet

Hantera dokument i arkivet Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ

Läs mer

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 (10) Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web Debettillägg För att kunna skapa ett tillägg på befintlig anläggning måste attestering av fakturan ske i EFH (efter belastningsattest

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer