F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet"

Transkript

1 F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt Beskrivning av rutinen Koppling till övriga rutiner Navigationsväg Arbetsflödet Ansvar attestant Attestera faktura Attestera och skicka vidare Korrigera faktura Ändra kontering Dela upp en faktura på flera rader Kopiera rad Kopiera hantering och användare till alla rader Radera rad Skicka vidare Lägg till kommentar Bifoga dokument Parkera fakturarad Avvisa fakturan Fel i fakturadata Text vid kontering Olika typer av fakturor Vidarefakturering Inventarier fakturor Utländska fakturor Tullverksfakturor/Utländska transportfakturor Representation Söksymbolen Spara egna begrepp Övrigt Felaktigt förfallodatum Felaktigt momsbelopp Lathund...31 Utgivare: Karolinska Institutet

2 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 1 Generellt 1.1 Beskrivning av rutinen Rutinen Attestant är en del av processen för elektronisk fakturahantering. Förkontroll Godkänna Attestera Efterkontroll Betalning Informations uttag Lokal systemadministrat Ankomstregistrering Agresso Definitivbokföring Rutinen beskriver hur attestering av faktura hanteras i KI:s EFH-system Contempus. Vid attest bekräftar attestanten att fakturan är korrekt konterad och att behöriga personer har följt gällande avtal för inköp eller avrop. Den föreslagna konteringen kontrolleras och kan vid behov ändras. Ändring kan göras av någon som bara hanterar konteringar eller av den som attesterar fakturan Koppling till övriga rutiner F01 - Inloggning F31 - Sök faktura Navigationsväg Contempus Arbetslista Arbetsflödet Sök och visa fakturarad Kontrollera och utför eventuella ändringar Attestera fakturaraden Fortsätt

3 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 2 Ansvar attestant Attestant för en faktura sätts utifrån vilket/vilka projekt fakturan har konterats på. Attestanten ansvarar för att kontrollera att fakturerade varor/tjänster avser KI:s verksamhet och att angivet projekt ska belastas med kostnaden. Attestanten ska också kontrollera att fakturan är korrekt konterad och vid behov ändra konteringen vad gäller konto eller projekt. Om fakturan ska fördelas på fler projekt eller attestanter ska fakturan delas för att attesteras eller skickas vidare till annan/andra godkännare/attestanter. En faktura går automatiskt till högre chef vid stort belopp. Beloppsgränsen styrs utifrån delegationsordningen per projekt.

4 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 3 Attestera faktura Funktionaliteten i Contempus är samma oavsett om en person enligt delegationsordningen har rollen godkännare eller attestant. Vilket ansvar samt vilka uppgifter respektive roll ska utföra i systemet definieras i KI:s delegationsordning. 3.1 Attestera och skicka vidare När en fakturarad öppnas visas den kontering som registrerades vid godkännande av fakturaraden. En korrekt kontering kräver inga ändringar. Öppna en fakturarad genom att välja texten under fältet Arbetssteg på fakturan som ska bearbetas. Fönstret för att attestera öppnas.

5 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Granska fakturan genom att titta på fakturabilden till höger. Kontrollera att fakturan stämmer och att varan/tjänsten avser KI:s verksamhet. Kontrollera att levererat antal, pris, förfallodatum, belopp m.m. är rimligt. Om fakturan stämmer kontrollera att rätt projekt belastas och att konteringsbegreppen är korrekta. Är alla kontroller gjorda och inga ändringar ska göras kan fakturan attesteras. Välj åtgärden Attestera i rullisten för Hantering.

6 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att attestera fakturan och skicka fakturaraden vidare i flödet.

7 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 4 Korrigera faktura 4.1 Ändra kontering Om konteringen är felaktig måste ändring av kontering göras. Ändra eventuellt konteringsbegrepp genom att ställa markören i fältet som är felaktigt och ange rätt kontering. Om inga ytterligare ändringar ska utföras välj Hantering Attestera för att attestera fakturan. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att attestera fakturan och skicka fakturaraden vidare i flödet.

8 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 4.2 Dela upp en faktura på flera rader En fakturarad kan delas upp i fler rader. De nya raderna kan ha en annan kontering än ursprungsraden. Ange de konteringsbegrepp som ska gälla för första fakturaraden och ange belopp. Tips: Istället för att skriva belopp kan procentuell fördelning anges. T.ex. om första raden ska belastas med 20% av fakturan och nästkommande rad med resterande belopp anges 20% i Belopp. Välj symbolen Visa avancerade val i menyraden. Alternativen avancerade val visas. Välj Ny rad i menyraden för att få en ny fakturarad. En ny fakturarad visas med resterande belopp av fakturan ifyllt.

9 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Ange de konteringsbegrepp som ska gälla för den nya fakturaraden. För att fördela kostnaden över ytterligare fler rader välj Ny rad i menyraden. När fakturan är färdigkonterad markera med en bock de fakturarader som ska attesteras. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att attestera fakturan och skicka fakturaraderna vidare i flödet. OBS! När en faktura delas upp i flera rader kommer de nya raderna bara kunna tilldelas hantering Godkänna p.g.a. tvåhandsprincipen d.v.s. en faktura måste gå genom två personer innan betalning. Den nya raden måste därför attesteras av överordnande chef alternativt skickas vidare till godkännaren för att sedan komma tillbaka till attestanten.

10 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Kopiera rad När en kostnad ska fördelas över flera fakturarader kan funktionen Kopiera rad användas. Kopiera rad tar med konteringen till den nya fakturaraden. OBS! Kom ihåg att beloppet också kopieras vilket innebär att det kopierade beloppet måste ändras till önskad storlek eftersom summan av raderna inte kan överstiga fakturans belopp. För att kopiera en fakturarad markera med bock den rad som ska kopieras och välj Kopiera rad i menyraden. En kopia av vald fakturarad visas. Ange kontering och belopp för den nya fakturaraden. Markera fakturaraderna med en bock och välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraderna vidare i flödet.

11 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Kopiera hantering och användare till alla rader Funktionen Kopiera användare till alla rader kan användas när flera rader ska ha samma hantering t.ex. för att sända tillbaka alla raderna till godkännaren. Skapa nya fakturarader och ange de konteringsbegrepp som ska gälla för de nya fakturaraderna. Välj symbolen Kopiera användare till alla rader i menyraden. Ursprungsradens hantering och användare kopieras till de övriga fakturaraderna. Markera med bock i rubrikraden för att få samtliga fakturarader markerade och välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraderna vidare i flödet.

12 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Radera rad Om en fakturarad av misstag har delats upp i flera fakturarader så går åtgärden att ångra förutsatt att fakturaraderna inte har skickats vidare i flödet. Markera med en bock fakturaraden som ska raderas och välj Radera rad i menyraden. Den valda fakturaraden har raderats. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare i flödet.

13 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 4.3 Skicka vidare Ibland kan det hända att en faktura ska hanteras som inte är din eller att en faktura ska delas upp mellan olika användare. Enligt attestordningen måste fakturan i vissa fall också attesteras av ytterligare attestant t.ex. om fakturan rör egna utlägg, egen mobil eller representation där attestanten deltagit. Välj åtgärden Vidare i rullisten Ange den användare som fakturaraden ska skickas vidare till. Det går att söka fram användare via söksymbolen till höger. Välj symbolen Fakturaflödesprognos i menyraden för att kontrollera att fakturaraderna kommer att skickas till rätt person.

14 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Fönstret för Förhandsgranskning av flöde öppnas. Nästa person i fakturaflödet visas under Till. Välj Close i menyraden för att stänga fönstret. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare i flödet.

15 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 4.4 Lägg till kommentar Ibland måste en kommentar skrivas avseende fakturan t.ex. om fakturan avvisas eller skickas vidare. Välj symbolen Lägg till i fönstrets informationsdel och ange en kommentar. OBS! En bifogad kommentar kan inte tas bort efter att den ha lagts till utan kommer alltid vara synlig vid granskning av fakturan.

16 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 4.5 Bifoga dokument Ibland måste dokument bifogas fakturan t.ex. följesedlar eller deltagarförteckning vid representation. Välj symbolen Visa avancerade val i menyraden. Alternativen avancerade val visas. Välj Bifoga i menyraden för att bifoga ett dokument till fakturan. Fönstret för Lägg till fil öppnas. Välj Bläddra för att hämta dokumentet. Markera aktuellt dokument och välj öppna.

17 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Välj Start för att spara filen. Välj Stäng. Kontrollera att valt dokument är bifogat genom att välja symbolen Visa logg/bild i menyraden.

18 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Fönstret för Logg visas istället för fakturabilden. Kontrollera att posten Info finns vilket innebär att det finns ett dokument bifogat till fakturan. Stäng loggfönstret genom att välja symbolen Visa logg/bild i menyraden längst ner i fönstret. För att bläddra mellan bifogade dokument välj bläddringssymbolerna i menyraden. Antal bifogade filer visas i Antal sidor fönstret.

19 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 4.6 Parkera fakturarad Parkera används t.ex. när en fakturarad ska helt eller delvis krediteras. Fakturan parkeras då i väntan på att kreditfaktura erhålls. För en parkerad faktura skickas inga påminnelser om att den ska behandlas. Lägg till kommentar om varför fakturaraden parkeras. Markera Parkerad med en bock och välj symbolen Spara i menyraden.

20 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 4.7 Avvisa fakturan Om en fakturarad är felaktig kan den skickas till Ekonomi för åtgärdshantering. Det kan ske om fakturan kommit till fel person eller om uppgifter i fakturan är fel t.ex. momsbelopp, fakturadatum, belopp. Välj åtgärden Till ekonomi i rullisten. Lägg till en kommentar om varför fakturaraden avvisas. Det går inte att skicka en fakturarad till ekonomi utan kommentar. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare till ekonomi.

21 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 5 Fel i fakturadata Det tolkade fakturadata som visas i Contempus ska stämma överens med informationen i fakturabilden. Endast en ekonomihandläggare kan ändra fakturadata i Contempus. Om t.ex. förfallodatum eller momsbelopp är fel ska fakturan skickas tillbaka till ekonomi för åtgärd. Ange också en kommentar med vad som ska rättas. 6 Text vid kontering Kontotext anges enligt nedan regelverk: Tjänster: Resor: Konferenser och kurser: Representation: Vem har utfört tjänsten och vilken slags tjänst Reseordernummer, destination och skäl till resan Vilken typ av konferens/kurs Antal personer och vilken typ av representation (vem/vilken organisation och varför)

22 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 7 Olika typer av fakturor 7.1 Vidarefakturering När fakturan avser en kostnad som ska vidarefaktureras ska fakturaraden konteras på konto 5800 Vidarefakturering och en kommentar skrivas om vem som ska vidarefaktureras. När kontot används stoppas fakturan i efterkontrollen där fakturan omkonteras och därefter vidarefaktureras. Välj åtgärd Attestera i rullisten. Ange konto 5800 och övriga konteringsbegrepp. Välj symbolen Lägg till och ange en kommentar med information om fakturaadress, referens, belopp och en fakturatext.

23 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare i flödet. 7.2 Inventarier fakturor Vad gäller köpta inventarier, anläggningar och stöldbegärligt ska kontering ske på konto 5600 anläggning, utrustning, inventarier. När kontot används stoppas fakturan i efterkontrollen för vidare behandling av ekonomiavdelningen. Välj åtgärd Attestera i rullisten. Ange Konto 5600 och övriga konteringsbegrepp.

24 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Välj symbolen Lägg till och ange en kommentar med en utförlig beskrivning av vad det är, var den står och livslängd. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare i flödet.

25 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 7.3 Utländska fakturor Utländska fakturor stoppas alltid i förkontrollen. I kommentarsfältet kan ekonomiavdelningen på institutionen skriva en fråga till godkännaren/attestanten om vad fakturan avser och vikt inför intrastatrapporteringen. Kontrollera i Kommentar om vad som ska anges. Välj symbolen Lägg till och ange en kommentar som svarar på frågorna angående intrastatrapporteringen. Ange konteringsbegrepp och välj symbolen Fortsätt för att skicka fakturaraden vidare i flödet. OBS! Konteringen ska göras i fakturavalutan d.v.s. om fakturan är på 1000 euro ska det i Belopp stå angivet 1000

26 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 7.4 Tullverksfakturor/Utländska transportfakturor Fakturorna som gäller införselmoms ska bokföras på konto för att sen hanteras av ekonomiavdelningen i efterkontrollen. Om fakturan avser införselmoms ska anges i Konto och belopp fyllas i angående införselmomsen. 7.5 Representation Om en faktura gäller representation ska godkännare/attestant bifoga deltagarförteckning, syfte m.m. via kommentar eller bifogat dokument. För att bifoga deltagare och syfte via ett dokument gör följande: Ange konteringsbegrepp för fakturan och bifoga ett dokument innehållande syfte och deltagare genom att välja symbolen Visa avancerade val i menyraden. Alternativen avancerade val visas. Välj Bifoga i menyraden för att bifoga ett dokument till fakturan. För att bifoga deltagare och syfte via en kommentar gör följande: Välj symbolen Lägg till och ange deltagare och syfte.

27 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 8 Söksymbolen Det finns söksymboler placerade till höger om vissa fält för att ge användaren möjlighet att söka efter värden. Välj Söksymbolen för att utföra sökning. Fönstret för Sök efter öppnas i ett eget fönster. I den översta delen av fönstret anges de sökbegrepp sökningen ska utföras på. I den nedre delen av fönstret visas sökresultatet. Sökresultatet visar ett begrepp per rad. Om sökningen resulterar i fler än 20 träffar använd symbolen >> och symbolen << för att bläddra i sökresultatet.

28 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Ange ett eller flera sökbegrepp och välj Sök. Obs! Om söklistan är aktiverad med Egna favoriter sker endast sökning bland dina favoriter. Välj begrepp för att ta med begrepp till tidigare fönster. Valt begrepp visas.

29 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 8.1 Spara egna begrepp Vid sökning efter begrepp kan användaren spara egna favoritbegrepp. Markera favoritbegrepp med bock.

30 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) För att visa favoritbegrepp välj Egna. En filtrerad lista med endast favoritbegrepp visas. Välj Alla för att återgå till alla begrepp.

31 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 9 Övrigt 9.1 Felaktigt förfallodatum Endast Ekonomihandläggarna kan ändra förfallodatum i Contempus. Om fakturan registrerats med ett felaktigt förfallodatum ska den skickas till ekonomi för åtgärd. 9.2 Felaktigt momsbelopp Endast Ekonomihandläggarna kan ändra momsbelopp i Contempus. Om fakturan registrerats med ett felaktigt momsbelopp ska denna skickas till ekonomi för åtgärd.

32 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) 10 Lathund Attestera faktura - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska bearbetas 3. Kontrollera att fakturan stämmer 4. Välj Hantering Attestera i rullisten 5. Välj symbolen Fortsätt. Raden skickas vidare i flödet Korrigera faktura Ändra kontering - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska bearbetas 3. Kontrollera att fakturan stämmer 4. Ändra konteringen 5. Välj Hantering Attestera i rullisten 6. Välj symbolen Fortsätt. Raden skickas vidare i flödet Dela upp en faktura på flera rader - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska bearbetas 3. Kontrollera att fakturan stämmer 4. Välj Hantering Attestera i rullisten 5. Ange konto och eventuella konteringsbegrepp 6. Ange belopp för fakturaraden 7. Välj symbolen Visa avancerade val 8. Välj Ny rad 9. Ange konto, konteringsbegrepp och belopp för den nya fakturaraden 10. För att få ytterligare en rad välj Ny rad 11. Markera alla fakturarader med en bock 12. Välj symbolen Fortsätt. Raderna skickas vidare i flödet Skicka vidare en faktura - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska bearbetas 3. Välj Hantering Vidare i rullisten 4. Ange användare som fakturaraden ska vidare till 5. Välj symbolen Fakturaflödesprognos. Kontrollera att tillagd användare finns med i flödet 6. Välj Close 7. Välj symbolen Fortsätt. Raden skickas vidare i flödet

33 Karolinska Institutet - F22 - Attestant (32) Lägg till kommentar - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska bearbetas 3. Välj symbolen Lägg till 4. Ange en kommentar Bifoga dokument - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska bearbetas 3. Välj symbolen Visa avancerade val 4. Välj Bifoga 5. Lägg till dokument och välj Start 6. Välj Stäng 7. Välj symbolen Visa logg/bild. Kontrollera att dokumentet är bifogat Parkera faktura - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska bearbetas 3. Markera Parkerad med en bock 4. Lägg till kommentar om varför fakturaraden parkeras 5. Välj symbolen Spara Avvisa faktura - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska bearbetas 3. Lägg till kommentar om varför fakturaraden avvisas 4. Välj symbolen Fortsätt för att skicka fakturaraden vidare till ekonomi Sök med söksymboler - Gör så här: 1. Välj Söksymbolen till höger om aktuellt fält 2. Ange sökvillkor 3. Välj Sök

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

F02 - Personliga inställningar

F02 - Personliga inställningar F02 - Personliga inställningar INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Personliga inställningar...2

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor

Läs mer

Inköpsfaktura

Inköpsfaktura Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för attestanter Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist Charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Attestantens ansvar... 2 Inloggning

Läs mer

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS. LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt...10 Alternativ 2 Fakturan

Läs mer

Hantera dokument i inkorgen

Hantera dokument i inkorgen Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Kontera och attestera Leverantörsfakturor 2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Lathund för anställd att registrera utlägg i KTH-RES

Lathund för anställd att registrera utlägg i KTH-RES Lathund för anställd att registrera utlägg i KTH-RES Utlägg ska endast göras i undantagsfall och i första hand ska faktura användas. Om det inte går att fakturera ska du registrera ditt utlägg i KTH-RES

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Åtgärda en faktura som Slutattestant Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Lathund för sakattestanter

Lathund för sakattestanter Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till:

Läs mer

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice, Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW Karolinska institutet, Ekonomiservice, 2017-04-01 Karolinska Institutet Sid 2 (37) Utgivare: Karolinska Institutet, Ekonomiservice

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF Fastställt/godkänd av Carina Barthel Dokumentnamn Rutin leverantörsfakturor Framtaget av Eva Persson Flik/Process Dok. nr. Giltigt fr.o.m. Reviderad Utgåva Sida 1(8) RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Ekonomiadministrativa rutiner för anställda på Högskolan i Borås

Ekonomiadministrativa rutiner för anställda på Högskolan i Borås Ekonomiadministrativa rutiner för anställda på Högskolan i Borås Uppd 201508 Denna manual innehåller information om ekonomiadministrativa rutiner för anställda på Högskolan i Borås. Den beskriver vad man

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen

F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Sök avtal...2 2.1 Sök

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Användardokumentation Beställning enligt offert

Användardokumentation Beställning enligt offert 2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Beställning via rekvisition 2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via

Läs mer

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen 1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014 Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014 AcadeMedias leverantörsreskontra Team Alexandra Lindkvist (chef) Veronica Granfors Cecilia Hermanson Annelie Navin Misa Pavlovic AcadeMedias leverantörsreskontra

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040 Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 1(1) 2016-09-19 : Dröjsmålsränta mån januari-augusti uppgår till 61 tkr. Till detta tillkommer ränta debiterad på nästa faktura från leverantör som i vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden.

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,

Läs mer

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Användardokumentation Beställning av livsmedel 2017-08-08 1 (23) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av livsmedel Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa livsmedel

Läs mer

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen. 2016-12-01 1 (6) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen. Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo Attestant är den som har behörighet att godkänna (attestera) beställningar och slutattestera fakturor i Proceedo. Innehåll

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,

Läs mer

Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014

Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014 Processer och IT-stöd för EFH Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014 Syfte och mål med mötet Syftet med mötet är att: redogöra för status kring EFH sprida information om vanligt förekommande

Läs mer