Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola a för planen Malin Grahn, rektor Centrumskolan. Vår vision Vi ska bygga en skola där alla känner trygghet och trivsel och får möjlighet att växa, såväl socialt som kunskapsmässigt. Ett led i detta är nolltollerans mot mobbing och att alla elever och personal kan gå till skolan utan rädsla för att bli utsatt för kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2015 Elevernas delaktighet Eleverna genomför Klassens kvalitetsrapport och Husmodellen. Efter genomförd enkät analyserar eleverna vad vi är bra på samt förbättringsområden. Vårdnadshavarnas delaktighet På skolrådsmöte presenteras och diskuteras planen med föräldrarna som då ges möjlighet att komma med synpunkter. Personalens delaktighet Personalen analyserar gemensamt och tillsammans med eleverna resultaten av Klassens kvalitetsrapport samt Husmodellen. Utifrån analysen kommer de gemensamt fram till främjande och förebyggande insatser. Förankring av planen Den färdiga planen presenteras på klassråd, skolråd, konferenstid samt på Schoolsoft.

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan utvärderades på Apt-träff Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolans undervisande personal. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Personalen har i utvärderingen kommit fram till att två av de främjande insatserna tas bort, resterande aktiviteter blir kvar med en uppdatering kring vilka klasser det berör. Föräldrarna utvärderade att det är bra främjande och förebyggande insatser samt att de önskar en utökning av aktiviteten "Samarbete mellan klasserna". Eleverna är nöjda med planen. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Eleverna utvärderar planen under klassrådstid. Vårdnadshavarna utvärderar planen på årets sista skolrådsmöte. Personalen utvärderar planen under Apt-tid. för att årets plan utvärderas Malin Grahn, rektor Centrumskolan.

4 Främjande insatser Massage Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Eleverna lär känna varandra, ökar deras sociala kompetens och får/ger beröring på ett positivt sätt. Kontinuerligt arbete under läsåret. I skolsamverkan för de lägre åldrarna. Samtlig personal på skolan Samarbete mellan klasserna Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder Eleverna lär känna kompisar utanför klassen vilket leder till att man känner samhörighet med andra elever på skolan. Tematiskt arbete mellan klasserna, elevens val samt utedagar. Mellan parallellklasserna på skolan kommer ett utökat samarbete ske. Samtlig personal på skolan

5 Nätetik Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Alla elever ska känna ansvar för sina handlingar på Internet, bli medveten om riskerna som finns med nätet samt uppmärksammas på vad som kan hända vid felaktigt användande av Internet. Arbete med exempelvis metodmaterialet "Nosa på nätet" (för lågstadiet)och "Jag Mentor i respektive klass. Livsviktigt Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning Skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet där alla elever känner trygghet och att man accepteras för den man är. Genom individuella- och gruppövningar utvecklar eleverna i Förskoleklassen sina sociala och emotionella förmågor. Vi utgår från materialet Livsviktigt men anpassar det till gruppen.

6 Förskolelärarna. Elevens val Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder Eleverna ska lära känna varandra mellan klasserna och blir med det tryggare på skolan. Eleverna i åk 4-6 väljer ett område som de vill fördjupa sig inom under ett antal veckor. Utifrån val blandas eleverna i grupper. 4-6:ans arbetslag Tjej och killsnack Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Stärka eleverna och lyfta sådant som är bra alternativt sådant som man vill förbättra. Eleverna träffas i tjej respektive killgrupper och samtalar om sådant som de tycker är bra men

7 även sådant som kan bli bättre i klassen och på skolan. Mentor i resp. klass Kontinuerligt under året. Klassråd/elevråd Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder Eleverna framför sina åsikter och diskuterar om saker som rör deras arbetsmiljö/lärmiljö i klassen och på skolan. En gång i månaden ska klassen ha klassråd. Elevråd sker en gång i månaden. Mentor i respektive klass. Rektor ansvarar för elevråd. Kontinuerligt under året. Föräldrakvällar åk 6 Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Skapa bra föräldrakontakt och sammanhållning i gruppen.

8 Elever, föräldrar och mentorer i åk 6 träffas en gång varje termin. Mentorer i åk 6 Juni 2015 Rastlekar Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder Eleverna lär känna alla elever på skolan och genom det skapas en trygghet på skolgården. En lärare ansvarar två dagar i veckan för att under förmiddagsrasten hålla i olika lekar för eleverna. Rastansvarige för lekarna Juni 2015 Rastvärdar Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Eleverna ska känna en trygghet genom att kunna ta kontakt med en rastvärd under rasterna om

9 de av någon anledning känner oro över något. Lärarna har efter ett schema ansvar för att vara rastvärd. Alla på skola. Kontinuerligt under året. Friluftsdagar Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Eleverna lär känna andra elever på skolan och genom det skapas en trygghet mellan klasserna. Under läsåret genomförs olika friluftsdagar utifrån årstider. Det finns en grovplanering över vilka friluftsdagar vi skall ha under läsåret. Alla på skola. Kontinuerligt under året.

10 Kartläggning Kartläggningsmetoder Husmodellen är en av kartläggningsmetoderna. Modellen är framtagen av JÄMO och ger elevernas uppfattning om risk och förbättringsområden inom hela skolans område, både inomhus och utomhus. Kartläggningen genomfördes i klasserna under december månad. Klassens kvalitetsrapport är en enkät som genomfördes individuellt under december månad i alla klasser från åk 1-6. Förskoleklassen samtalar kring enkäten i grupp. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Husmodellen genomförs klassvis samt indelning i pojk- och flickgrupper. Om det under kartläggningen framkommer någon åtgärd som är riktad mot en specifik klass så diskuterar den klassen gemensamt vilka förebyggande åtgärder som behövs. Klassens kvalitetsrapport innebär att varje elev enskilt fyller i 20 stycken frågor inom områdena "Trygghet och trivsel", "Inflytande" och "Kunskap och lärande". Varje klass tar fram sina förbättringsområden och elevrådet beslutar om hela skolans förbättringsområden. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen analyserar resultaten från kartläggningarna på APT-tid. Utifrån denna sammanställningen kommer man gemensamt fram till förebyggande insatser. Resultat och analys Sammanställning av Husmodellen Kritiska områden vid Centrumskolan Omklädningsrum Eleverna saknar krokar att hänga handdukarna på inne i duschrummet samt att det är smutsiga golv i duschen. Eleverna känner sig otrygga inför att det är fri insyn till duschen när någon klasskamrat är färdigombytt och går ut. Flickorna saknar duschväggar i duschen. Matsalen Hög ljudnivå och långa köer samt att elever går före i kön. Toaletterna Eleverna på lågstadiet upplever toaletterna smutsiga. Musiken

11 Eleverna på mellanstadiet upplever musiken orolig och stökig. Analys av skolans kvalitetsrapport (beslutad i elevrådet 22/1 2015) Skolan styrkor: 1. Jag känner mig trygg på skolan. 2. Jag är trygg på rasterna. 3. Jag är trygg till och från skolan. 4. Jag blir behandlad med respekt av skolans personal. 5. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 6. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. 7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. 8. Jag tar ansvar för mina arbetsuppgifter i skolan. 9. Jag får säga vad jag tycker under utvecklingssamtalet. 10. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. Skolans förbättringsområden: 1. Jag blir behandlad med respekt av andra elever i skolan. 2. Jag får vara med och planera mitt arbete i skolan. 3. Jag får vara med och utvärdera mitt arbete i skolan. 4. Matematik är ett intressant ämne.

12 Förebyggande åtgärder Kamratvecka Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder Alla elever på Centrumskolan ska bli behandlade med respekt av sina skolkamrater. Uppföljning sker vid nästa enkätundersökning i respektive klasser. Åtgärd Varje klass på skolan arbetar under en hel vecka med värderingsövningar och gruppstärkande övningar inom sin klass. Motivera åtgärd I klassens kvalitetsredovisning (fråga nummer 5, "Trygghet och trivsel") anger 18 elever att de ej känner att de blir behandlade med respekt av andra elever på skolan. Varje mentor Medbestämmande Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Funktionsnedsättning och Ålder Alla elever ska vara med och planera sitt arbete i skolan. Uppföljning sker vid nästa enkätundersökning i respektive klasser. Åtgärd Vid uppstarten av ett nytt arbetsområde presenteras ett förslag på den pedagogiska planeringen och sedan får eleverna vara med och bestämma hur de ska nå målen för arbetsområdet.

13 Motivera åtgärd I klassens kvalitetsredovisning (fråga 10, "Inflytande") anger 25 elever att de ej känner sig delaktiga i planeringen av skolarbetet. Varje mentor Utvärderingsmodeller Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder Alla elever ska vara med och utvärdera sitt arbete i skolan. Uppföljning sker vid nästa enkätundersökning i respektive klasser. Åtgärd Vi klargör vilka förväntningar vi har på eleverna inför en arbetsuppgift, lektion eller ett arbetsområde. Under pågående arbetsuppgift, lektion eller arbetsområde utvärdera med eleverna om de är på väg mot målet genom att använda oss av exempelvis "Two stars and a wish". Motivera åtgärd I klassens kvalitetsredovisning (fråga 12, "Inflytande") anger 14 elever att de ej känner sig delaktiga i utvärderingen av arbetet i skolan. Varje mentor Temadag i matematik

14 Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder Alla eleverna ska tycka att matematik är ett intressant ämne. Uppföljning sker vid nästa klassens kvalitetsrapport. Åtgärd Under läsåret anordnar vi temadag med fokus på matematik. Motivera åtgärd I skolans kvalitetsrapport (fråga 14, "Kunskap och lärande") anger 30 elever att de ej finner matematik intressant. All undervisande personal. Praktisk matematik Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Funktionsnedsättning och Ålder Alla eleverna ska tycka att matematik är ett intressant ämne. Uppföljning sker vid nästa klassens kvalitetsrapport. Åtgärd I matematiken väva ihop teori med praktik samt koppla det till elevens vardag. I undervisningen använda praktiskt material för att konkretisera undervisningen. Motivera åtgärd I skolans kvalitetsrapport (fråga 14, "Kunskap och lärande") anger 30 elever att de ej finner matematik intressant. Undervisande matematiklärare

15 Fadderverksamhet Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder Alla elever ska känna sig trygga på skolan och att de respekteras av alla som vistas på skolan. Åtgärd Enligt ett faddersystem där äldre och yngre klasser tillsammans genomför olika aktiviteter skapa relationer mellan elever på skolans olika stadier. Motivera åtgärd I klassens kvalitetsredovisning (fråga nummer 5, "Trygghet och trivsel") anger 18 elever att de ej känner att de blir behandlade med respekt av andra elever på skolan. All personal på skolan Förbättringsområden utifrån Husmodellen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Eleverna känner sig trygga på hela skolområdet och upplevelsen av de kritiska platserna som framkom i kartläggningen blir positiv. Uppföljningen sker i varje klass vid terminernas slut samt vid

16 nästa kartläggningen med Husmodellen. Åtgärd Omklädningsrum Vi köper in duschväggar till flickornas omklädningsrum samt sätter upp krokar i både flickornas och pojkarnas omklädningsrum. Vi ska även se över möjligheten att bygga ett insynsskydd. Samtala med eleverna på klassråd om vikten av att alla ska känna sig trygga under omklädningen. Vi personal måste finnas i omklädningsrummet för att skapa trygghet. Påtala till ansvarige chef för städ att de bör se över rutiner kring städningen av duschutrymmet. Matsalen Vi äter olika tider och ska dra ut på tiden så inte alla elever från ex. mellanstadiet kommer till matsalen 11:20. Vi som äter med eleverna arbetar aktivt i matsalen med att sänka ljudnivån. Ljudabsorbenter köps in. Samtal med eleverna angående ljudnivån, att vi alla måste hjälpas åt. Toaletter Samtal med eleverna om hur man vill ha det på toaletten så man kan känna sig trygg. Vi använder oss av materialet "Toa-vett" återkommande. Påbörja målning av alla toaletter. Musiken Samtal med eleverna om vikten av att delta på musiken med intresse och följa de regler som gäller där. Motivera åtgärd Utifrån sammanställningen av Husmodellen framkom ovan beskrivna kritiska platser. För att alla elever ska känna sig trygga på hela skolområdet är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att få till en förändring. Eleverna uppmärksammas på hur de kan påverka upplevelsen av platserna. Personalen på skolan har ett utökat ansvar att hålla extra uppsikt på de områden som upplevs otrygga för eleverna. All personal på skolan

17 Rutiner för akuta situationer Policy Vi vill att alla barn och personal ska kunna gå till skolan utan rädsla för att bli utsatt för diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier. Vi ska bygga en skola där alla känner trygghet och trivsel och får möjlighet att växa, såväl socialt som kunskapsmässigt. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling All personal på skolan tar omgående tag i konflikter och bråk som uppstår mellan elever. Vi har rastvakter med bestämda platser att hålla uppsikt över. Varje rastvakt har en gul väst så alla elever på skolan vet till vilka vuxna de kan vända sig till. Eftersom många av våra elever åker buss till och från skolan så har vi bussvakt. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever och föräldrar kan vända sig till alla lärare, förskollärare, fritidspedagoger, rektorer samt personalen inom elevhälsan. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. Enskilt samtal med den som känner sig kränkt och den som utfört kränkningen genomförs av den personal som får kännedom om kränkningen. Kontakt tas med mentor snarast. 2. Mentor samtalar med berörda och anmäler vid behov ärendet vidare till rektor. 3. Rektor fattar beslut: a) Kartläggning/ utredning. Enskilda samtal med den utsatte, mobbaren, mobbarna ev. vittnen. b) Ärendet ska behandlas i EHT. c) Övriga beslut. 4. Ev. Åtgärdsprogram upprättas. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Personal som i sitt arbete uppmärksammar situationer där elev kränks av personal ska utan dröjsmål kontakta sin rektor som i sin tur har ansvar för att en anmälan görs enligt de rutiner som gäller. TILL VEM SKA ANMÄLAN GÖRAS? Anmälan skall göras till rektor RUTIN FÖR HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN Så snart rektor fått kännedom om att en vuxen kränkt elev eller att kränkning kan ha inträffat, skall rektor utreda uppgifterna. Rektor i samverkan med förvaltningschef vidtar nödvändiga årgärder. Vårdnadshavaren underrättas. Bedöms kränkningen som allvarlig, dvs. att kränkningen är att betrakta som en brottslig handling, skall rektor göra polisanmälan. Eleven erbjuds medicinsk/psykologisk hjälp och efter utredning kan det vara nödvändigt att upprätta ett åtgärdsprogam. Eleven/vårdnadshavaren informeras om Barn och elevombudsmannens roll och eventuellt rätt till skadestånd. Eventuell anmälan till Arbetsmiljöverket görs av rektor. Rutiner för uppföljning Uppföljningen sker utifrån vad man kommit överens om i utredningen. Skolans uppföljande ansvar fortgår tills dess att kränkningarna upphör.

18 Rutiner för dokumentation Rektor arkiverar blanketter som använts vid utredningen samt anmäler kränkningarna till huvudmannen. Ansvarsförhållande Rektor har det yttersta ansvaret för att en Likabehandlingsplan upprättas och efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Rektor har även ansvar för att föräldrar och elever informeras. EHT har ett särskilt ansvar för det främjande arbetet på skolan. All personal har ett mycket stort ansvar för att i den dagliga verksamheten hålla värdegrundsfrågorna levande. Personalen skall aktivt arbeta för att främja en god arbetsmiljö och vara positiva förebilder samt vid varje misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling agera aktivt enligt uppgjorda rutiner. Eleverna har ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer både med personal och andra elever. Som elev på skolan förutsetts att man respekterar andra och visar hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att man funderar på hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta det. Föräldrarna har också ett ansvar. Om skolan och föräldrarna klart tar avstånd ifrån diskriminering, trakasserier och kränkningar får detta en positiv inverkan på barnen. Prata med era barn om vikten att vara en god kamrat.

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor Vår vision Ölyckeskolan ska präglas av en

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: Kalenderår

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 15/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 a för planen Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola med två avdelningar Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 6-9, Kungsskolan Ansvariga för planen Klas Lundström Vår vision Skolan

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen gymnasieskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor Tommy Thundahl Biträdande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass till åk 3 Fritidshemmen Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering...

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 15/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola a för planen Jim Priest - rektor Anna Bruzelius - pedagog

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING Omarbetad september -14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nya Raketskolans verksamhet 3 Skolans vision 3 Lagstiftning 3 Definitioner 4 Det främjande arbetet på skolan 5 Kön 5 Religion eller annan trosuppfattning 6

Läs mer

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Eva Hedlund Carina Sundqvist och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Bygg och Anläggning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda skola Förskoleklass årskurs 6 Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola. Förskoleklass årskurs 6 Ansvariga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, Förskoleklass och skola a för planen

Läs mer

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola och skolbarnomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbacksskolan Åsa Bergström rektor . Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Trollbacksskolan Verksamhet Grundskola F-5 skola Vår vision Ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Pedagog från Alebo: Pedagog från Lindebo: Förskolechef: Linda Wimborn Andersson Linda Nilsson Mia Hamnedalen Vår vision Vi ska alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-3 och fritidshem Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet Ormstaskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

Vallhallaskolan F-6, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vallhallaskolan F-6, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallhallaskolan F-6, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vallhallaskolan F-6 med fritidshem Läsår: 15/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer