Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren en kartläggning genomförd hösten 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008"

Transkript

1 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen en kaläggning genomföd hösen 2008

2 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue Foo: Susanne Lindholm/Bildakive.se Ansvaig infomaö: Ulla-Jane Saxbege, HI URN:NBN:se:hi (pdf) Bes n pdf Publikaionen ä ugiven endas i elekonisk fom och kan hämas i pdf-foma på HIs webbplas, Den kan också besällas i alenaiva foma fån HI.

3 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen Ann Lund Hjälpmedelsinsiue

4 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfaning... 3 Inledning... 4 Syfe... 4 Genomföande... 5 Svasfekvens... 5 Resula... 6 Regelvek... 7 Föändinga av egelvek... 7 Målguppe och podukomåden... 9 Avgife Poliiska diskussione Föändinga pe hjälpmedelsomåde Hjälpmedelscenalens omåde Syncenalens omåde Höcenalens omåde Oopedekniska omåde Kommenae och eflekione fån Hjälpmedelsinsiue Kaläggningens begänsninga Föänding av egelvek Avgife Uppföljning, analys och diskussion Bílago

5 Sammanfaning Hjälpmedelsinsiue (HI) ha genomfö en fönyad kaläggning av landsingens/egionenas och någa kommunes föändinga av egelvek, avgife m.m., som påveka möjligheen fö pesone med funkionsnedsäning a få hjälpmedel föskivna. Enkäundesökningen genomfödes fösa gången hösen Nu ha en uppdaeing gjos som belyse föändinga unde peioden Enkäen belyse med undanag fö föekomsen av avgife, enba fågo om föändinga och ge däfö ine en oal bild av hu egelveken ä ufomade. Kaläggningen baseas på en enkä som skickas ill samliga landsing och någa kommune i Skåne och Uppland och omfaa hjälpmedel som haneas via hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal, oopedeknisk veksamhe sam de kommunala veksamheena. Svasfekvensen fån landsingen ä 86 %, fån kommunena i de uvalda länen edovisas en beydlig läge svasfekvens. Resulae av kaläggningen visa a alla som svaa ha någon fom av egelvek. 47 % av landsingen ha gemensam egelvek fö de fya hjälpmedelsomådena i espekive landsing och 46 % ha e gemensam egelvek fö de hjälpmedel som haneas via landsinges hjälpmedelscenal och kommunena. Målguppe och poduke ha illkommi famfö all inom kogniionsoch kommunikaionsomåde vilke innebä a pesone med demenssjukdoma och neuopsykiaiska diagnose få söe möjlighee a få hjälpmedel. De begänsninga som gjos gälle enklae hjälpmedel dä man anse a de ingå i egenansvae. Avgife föekomme inom samliga landsing. De ä so vaiaion på avgife, både gällande omfaning och kosnadsnivå och avgifena ha öka i omfaning unde peioden. Rekommendaionen fån Hjälpmedelsuedningen 2005 a hjälpmedel ska vaa avgifsfia ha ine få någon genomslagskaf. Jämfö med föegående kaläggning kan man se a de ine edovisas någa soa föändinga. Den uveckling som edovisades då ha fosa, vilke innebä a - soimene ha både begänsas och uökas. - ökningen av poduke finns inom kogniions- och kommunikaionsomåde. - de ske en fosa uveckling mo behovssyda egelvek. - fle poduke ugö e egenvådsansva. - fle avgife ha infös. - någa landsing ha gjo soa begänsninga i soimen. 3

6 Inledning Unde 2005 åog sig Hjälpmedelsinsiue (HI) a å Sveiges Kommune och Landsing genomföa en kaläggning av vilka föändinga som ske mellan å , av gällande egelvek, avseende avgife och möjlighee a få hjälpmedel föskivna. Unde hösen 2008 uppepades kaläggningen, nu med fokus på peioden mellan De hjälpmedel som innefaas i kaläggningen ä poduke som haneas via hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal sam oopedeknisk veksamhe. Kaläggningen kompleeades med e illäggsfågo med inikning mo finansieingsfom och huvudmannaansva, bilaga 1. Hjälpmedelomåde egleas bl.a. av Hälso- och sjukvådslagen, HSL. Enlig HSL, 3b och 18b, ska landsingen och kommunena ebjuda habilieing, ehabilieing och hjälpmedel ill pesone med funkionsnedsäning. Sjukvådshuvudmännen konkeisea lagens inenione angående hjälpmedel på olika sä, bl.a. genom policys och egelvek. En hjälpmedelspolicy beskive ofas en övegipande poliisk viljeinikning fö omåde. Regelvek kan benämnas på olika sä,.ex. föeckning, handbok, anvisninga, iklinje men gemensam ä a de innehålle en konkeiseing och illämpning av lagen och/elle policyn. Hjälpmedelspolicy och egelvek ä väsenliga syinsumen fö hjälpmedelsomåde. De som avses med egelvek i denna kaläggning ä anvisninga om ill vilka målguppe och inom vilka podukguppe som hjälpmedel kan föskivas. De avse ine liso på upphandla soimen. Syfe Syfe med genomföd kaläggning ä a beskiva och följa upp de föändinga som ske unde iden av landsingens 1 egelvek, policy och möjlighee a föskiva hjälpmedel. De omåden som belyses ä hjälpmedel som haneas inom hjälpmedels-, syn-, höcenale och oopedeknisk veksamhe. Hjälpmedelscenalenas ansvasomåde inkludea föuom hjälpmedel fö pesone med nedsa öelsefömåga, även hjälpmedel fö kommunikaion och kogniion sam vissa behandlingshjälpmedel. I analysabee komme jämföelse a göas med den idigae kaläggning som genomfödes I appoen används fosäningsvis begeppe landsing vilke inkludea Väsa Göalandsegionen och Region Skåne med illhöande kommune. 4

7 Genomföande E infomaionsbev via e-pos gick u ill samliga hjälpmedelschefe elle besällaenhee inom landsinges/egionens ansvasomåde sam ill kommunala och/elle pivaa uföae inom Skåneegionen. Enkäen skickades också ill den kommunala hjälpmedelschefen i Uppsala kommun. De båda vidaebefodade däefe enkäen ill kommunena i de båda länen. Länen valdes u med anledning av a kommunena och landsingen dä ha skilda veksamhee och a de ingick i den föegående kaläggningen. I beve famgick syfe med kaläggningen, enkä med fågo bifogades, bilaga 2. Enkäen va ufomad på samma sä oavse hjälpmedelsomåde och på samma sä som föegående å. Te nya fågo ha lags ill på 2008 ås enkä, fågona 14, 16 och 17. De olika veksamheena ombads fylla i sepaaa enkäe, dvs. en fö syn, en fö hösel, osv. Fågona i enkäen beö geneella föändinga av egelvek, specifika föändinga av målguppe och poduke, avgife sam pågående poliiska diskussione. Svasfekvens Toal ha 73 enkäsva inkommi. 67 enkäsva komme fån landsingens hjälpmedels-, syn-/höcenal och oopedeknisk veksamhe och 6 enkäsva komme fån kommunena i Skånes län. De ha ine inkommi någo sva fån kommunena i Uppsala län. Fån någa län ha sva inkommi fån fle uföae inom samma hjälpmedelsomåde. Då dea ha inäffa ha avsämning gjos om vilke sva som ska edovisas. I appoen edovisas allså enba e sva fån espekive omåde och landsing. Svasfekvensen fö landsinges hjälpmedelsveksamhee, (21 landsing x 4 hjälpmedelsomåden), ä 67 av 84 (79 %). Födelningen mellan veksamheena edovisas i abell 1. Svasfekvens Svasfekvens (21 landsing) Andel i pocen Hjälpmedelscenal Syncenal Höcenal OTA Tabell 1, edovisning av inkomna sva fån landsingen. 5

8 Påminnelse via e-pos, elefonmeddelande elle pesonliga konake ha vid flea illfällen skickas ill dem som ine svaa. Jämfö med den kaläggning som gjodes 2005 ä de en läge svasfekvens fån syncenalena och OTA men en höge svasfekvens fån höselomåde. Fån hjälpmedelscenalena ä esulae jämföba med föegående kaläggning. Svasfekvensen fö kommunena ä läge. I Skåne ha 6 av 33 (18 %) kommune svaa och fån Uppland ha ine någo sva inkommi. Medelpunken som ä e kommunalföbund fö io kommune i Skåne uppgav a de ine va möjlig a lämna elevana sva. Den föeagsfom man uövade passade ine in i enkäsukuen. I bilaga 3 finns en dealjead föeckning öve samliga inkomna sva. Resula Resulaedovisningen omfaa de föändinga som enlig uppgifslämnana ske unde de senase e åen. Nä de gälle avgife edovisas samliga föekommande avgife. Kaläggningen ä jämföba med den som HI genomföde 2005, vilke innebä a jämföelse komme a edovisas. Te illäggsfågo komplee den idigae kaläggningen, dessa komme a edovisas säskil. I kommande avsni edovisas esulae fån enkäundesökningen vad gälle både geneella föändinga fö samliga hjälpmedelsomåden och sammanfaning av espekive omåde; hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal och oopedeknisk veksamhe. Maeiale edovisas dels omådesvis, dels fö espekive landsing. På HI ha pesone med kompeens inom espekive hjälpmedelsomåde beabea maeiale. I bilagona edovisas espekive landsings och kommunes sva. De fågo i enkäen som va ufomade med fågo som skulle besvaas med ja, nej elle ve ej edovisas med en oal sammansällning i bilaga 4. 6

9 Regelvek Föekoms av egelvek edovisas nedan. - Regelvek finns hos samliga som besvaa enkäen. - Knapp hälfen av landsingen (47 %) ha gemensam egelvek fö hjälpmedelsenheena (hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal, oopedeknisk veksamhe) inom landsinge. - Knapp hälfen (46 %) ha gemensam egelvek mellan landsinge och kommunenas ansvasomåde inom hjälpmedelscenalens omåde. Samliga enkäsva visa a de finns egelvek som sy veksamheen. Dea ä e föydligande jämfö med 2005 ås kaläggning dä e fåal (e veksamhee) uppgav a de ine fanns någo egelvek. Gemensam egelvek fö landsingen och kommunena ä av inesse endas inom hjälpmedelscenalenas omåde efesom öviga omåden pe definiion ä e landsingsansva. 16 av 20 landsing uppge a de finns gemensam egelvek mellan landsing och kommun, inom e landsing (Noboen, Ösegöland och Gävlebog) föekomme sepaaa egelvek. Region Skåne uppge a vissa dela av egelveke ä gemensam, bland anna policy och allmänna anvisninga. Föändinga av egelvek Många ha ine föända sina egelvek de senase e åen. De ydligase föändingana edovisas nedan. - Regelveken ha snaae uöka möjligheen a föskiva hjälpmedel än begänsa möjligheen. - Fle poduke ha lags ill än agis bo. - någa landsing uppge a man inom samma budgeam agi bo vissa hjälpmedel och a nya ha illkommi. - Poduke inom kogniionsomåde ha illkommi på många sällen. - Nya guppe av föskivae ha illkommi. - En fosa uveckling fån poduksyning ill behovssyning ha ske. - Fosa uveckling mo öka egenansva. Regelveken ange ofa övegipande iklinje fö föskivning basea på målguppens behov. Till de kopplas olika poduke elaea ill de beskivna behoven. 13 av 20 landsing (65 %) uppge a de uöka si soimen. Tio landsing (50 %) uppge a de ske begänsninga av hjälpmedelssoimen- 7

10 e. Inom samma landsing ha både uökning och begänsning ske beoende på vilke hjälpmedelsomåde de handla om. E exempel på dea kan vaa a man inom hjälpmedelscenalenas omåde infö kogniionshjälpmedel samidig som man agi bo enklae poduke. Redovisning av föändinga inom de olika hjälpmedelsomådena komme a göas länge fam i appoen. Vid kaläggningen som gjodes 2005 famgick ydlig a någa landsing va på väg a inföa e me behovsinika synsä dä de ä pesonens gad av poblem och funkionsnedsäningens konsekvense som ä avgöande fö föskivning. Sockholm inföde Hjälpmedelsguiden 2006 dä man ugå fån en behovsappa som pioieingsgund. Individens behov oavse funkionsnedsäning sy vilke hjälpmedel man ha möjlighe a få föskive. Väsa Göaland, Blekinge, Halland, Konobeg, Kalma, Gävlebog, Väseboen och Väsenoland edovisa a man illämpa liknande sysem. Öebo uppge a man ä på väg ill behovssyning. I egion Skåne ha kommunena gemensam agi fam e undelag fö beslusöd som gälle vid behovsbedömning av olika insase. Beslussöde används bland anna vid föskivning av hjälpmedel. Den uveckling som edovisades 2005 ha få ökad spidning i lande. I Ösegöland illämpas fofaande e poduksy egelvek, vilke fösvåa möjligheen a få vissa behov illgodosedda. Exempel på dea ä a fån och med apil 2009 kan ine länge uomhusollaoe elle ehjuliga elullsola föskivas. Föändinga ha ske inom och mellan olika podukomåden. Många ange a soimene ha blivi smalae, de finns fäe poduke a välja på inom e podukomåde. Någa landsing edovisa också a man agi bo poduke fån e omåde ill fömån fö uökning inom e anna. Exempel på dea ä a enklae hjälpmedel ha agis bo och hjälpmedel inom kogniionsomåde ha illfös. Någa landsing edovisa föänding gällande föskivabehöighe. I Konobeg få demenssjuksköesko föskiva kogniiva hjälpmedel och abeseapeue med specialiskompeens föskive vissa oopediska hjälpmedel. Jämlands läns landsing uppge a föskivningsäen fö eldiven ullsol nu innehas av abeseapeu och fö manuell ullsol gälle föskivningsäen sjukgymnas och abeseapeu. Läkae i Jämland ha ine länge möjlighe a föskiva någa ullsola. Den diskussion angående inföande av egenavgife som edovisades i den föa appoen ha pågå även unde de e senase åen. Någa landsing uppge a beslu om uökning av egenvådspoduke ha faas. 8

11 Målguppe och podukomåden Möjligheen a få hjälpmedel föskivna påvekas av föändinga både av målgupp och av vilka podukomåden/poduke som kan föskivas. I någa enkäsva ha skillnaden mellan målgupp och podukgupp ine ydliggjos, en sammanfaning av svaen gös däfö. - Fle ange a behoven sy och diagnos ha däfö ine länge någon avgöande beydelse. - Fosa inföande av hjälpmedel inom kogniionsomåde och kommunikaionsomåde. - Pesone med demenssjukdoma och psykiaiska diagnose ha illkommi. - Nya podukguppe/poduke ha famfö all illkommi inom hjälpmedelscenalenas omåde. - De ä famfö all enklae hjälpmedel elle poduke som finns i öppna handeln som agis bo, med moiveingen a de ine käve pofessionell bedömning. - Även kassebandspelae och daoe ha agis bo. - Inom samma budgeam ha vissa hjälpmedel agis bo och nya illkommi. - Möjligheen a föskiva höselhjälpmedel ill pesone med lä höselnedsäning ha agis bo i egion Skåne och Halland. 14 av 20 (70 %) landsing uppge a de ske en uökning av målguppen. Te landsing (15 %) uppge a de ske en begänsning av målguppen, e landsing ha ine veskap om a någon föänding ske. Föändingen gälle samliga omåden. Uökning Målgupp Tolv landsing ha uöka målguppen inom hjälpmedelscenalenas veksamhesomåde. Uökningen ha famfö all ske inom kogniionsoch kommunikaionsomåde men de finns även exempel fån Ösegöland dä man illgodose ökad självsändighe vid oalebesök med hjälp av inbyggd lyfanodning. Inom synomåde ha Gävlebog uöka målguppen med CVI (hjänsynskada). Podukomåden En uökning av podukomåden/poduke ha ske i 16 landsing (80 %). Tolv landsing ha gjo uökninga inom hjälpmedelscenalenas omåde, inom synomåde ha fya gjo uökninga. Inom höselomåde ha uökning ske hos fem landsing, mepaen inom höselekniska hjälpmedel. Omåde oopedeknik ha ine edovisa någon föänding. 9

12 De finns en so samsämmighe i uökningen av såväl målgupp som podukgupp. De landsing som infö nya poduke inom kogniionsomåde ha även uöka målguppen med pesone med kogniiva svåighee såsom demens, psykiska elle neuopsykiaiska funkionsnedsäninga. Landsinge Sömland ha vidga målguppen ill a även dyslekike kan få kogniiva hjälpmedel. I egion Skåne ha man öppna upp fö pesone med samning och man uppge a begänsningana i handboken geneell ha minska. Föuom inföande av ovansående poduke ha någa hjälpmedelscenale även infö enklae hjälpmedel i si soimen, exempel på dea ä höfskyddsbyxo, ledsänge, daglakan och posiioneingskudda. I Dalana ha man uöka med någa olika poduke såsom hosmaskin, ögonsyning, vissa kommunikaionshjälpmedel, cykla och inkoninenshjälpmedel. Jämfö med 2005 ås kaläggning se man a uvecklingen inom kogniionsomåde fösäks. Minskning 8 av 20 (40 %) landsing ha gjo begänsninga. De ä famfö all inom hjälpmedelscenalenas ansvasomåde begänsningana ske och man hänvisa ill e uöka egenansva. Enklae hjälpmedel som ine käve någon pofessionell upovningsinsas och/elle finns i öppna handeln fösvinne allme och övegå dämed ill e egenansva. Jämfö med esulaen fån 2005 ä de e fåal som uppge a begänsninga gjos. Den end som beskevs då ha dock fosa, dvs. enklae hjälpmedel som finns i öppna handeln as bo fån soimene. Region Skåne och Halland uppge a man ine kan föskiva höselekniska hjälpmedel ill pesone med lä höselnedsäning. I Dalana komme enklae hjälpmedel a as bo och i Ösegöland, Halland och Blekinge ha daoe agis bo. Ösegöland ä de landsing som edovisa de sösa begänsningana. Sedan esulae edovisas ha man i Ösegöland även sama upp egelveke yeligae, dea edovisas i bilaga 5. Specificeing av enkäsva pe landsing och kommun edovisas i bilaga 6. En edovisning gös även uifån specifik hjälpmedelsomåde, bilaga 7. Avgife - Avgife föekomme i samliga landsing. - Fle veksamhee ha infö avgife. - Avgifena vaiea beydlig mellan och inom landsingen. - Av sex kommune som svaa i egion Skåne ha hälfen inga avgife. 10

13 - De vanligase avgifena ä besöks-, upovnings- och egenavgife. - Fö någa landsing ingå avgifen i högkosnadsskydde. Fågona om avgife ha av vissa edovisas dealjea i bilaga 10, som beskive samliga avgife inom hjälpmedelsomåde medan anda i pincip svaa a avgife föekomme. Resulae edovisas däfö på en övegipande nivå. Fågan om avgife gälle ine de föändinga som gjos uan beskive befinliga avgife. Avgife föekomme i samliga landsing och inom alla hjälpmedelsomåden. Malmö, Osby och Ysad kommun a ine u någon avgif, ej helle syncenalen i Ösegöland. De edovisas en mycke so vaiaion inom dea omåde. De föekomme egenavgif, besöksavgif, hya, avgif fö föbukningsmaeial, upovningsavgif, seviceavgif sam åsavgif. De ä även mycke so vaiaion i avgifsnivå både inom och mellan landsingen. Inom samma landsing kan olika besöksavgife föekomma inom vissa hjälpmedelsomåden medan e omåde ine a någon avgif alls. Inom hjälpmedelscenalens omåde föekomme i höge gad besöksavgife och egenavgif, fö synhjälpmedel föekomme diffeenieade avgife beoende på anal hjälpmedel som föskivs. Inom omåde hösel edovisas fån många håll e kosnadsak, och avgifsvaiaionena mellan de olika höcenalena ä mycke so. Fö oopedeknikomåde edovisa samliga svaande a de föekomme egenavgife. I Uppsala läns landsing och Sockholms läns landsing illämpas högkosnadsskydd fö specifika hjälpmedelsomåden, ingen föänding ha ske sedan föegående kaläggning. Nya avgife På fågan om nya avgife illkommi de senase e åen svaa 15 veksamhee ja. De avgife som illkommi ä besöksavgife, seviceavgife sam i vissa fall egenavgife. Den sösa föändingen ha ske inom hjälpmedelscenalens omåde och höselomåde. Någa landsing ha ydliga liso på de avgife som föekomme, pise som anges kan vaa av övegipande kaakä men även mycke dealjeade. Boagna avgife Endas fya veksamhee (5 %) svaa a de agi bo avgife. De avgife som agis bo ä maginella, exempel ä kosnade fö däck och slang, gundbelopp mosvaande 180 kono fö bandvanae sam avgif fö boappa hjälpmedel. Väsenoland edovisa dock a egenavgif agis bo på höappaae som övesige 3000 kono pe appaa, vilke innebä a paienen enba beala besöksavgif mosvaande 600 kono pe höappaa. 11

14 Föändad finansieingsfom På fågan om de ske någon föänding i finansieingsfom svaa fya veksamhee ja. Kalma läns landsing uppge a man skaeväxla inom hjälpmedelscenalenas omåde vilke innebä a kommunena få e söe ansva. Väsmanlands läns landsing och landsinge i Vämland uppge en minskad budge fö höselhjälpmedel. Inom OTA föekomme föändinga i egion Skåne dä budge lags u på den veksamhe dä föskivning ske. Inom synhjälpmedelsomåde edovisas inga föändinga. I bilagona 6 och 7 specificeas avgifena både pe landsing och pe hjälpmedelsomåde. Poliiska diskussione I 13 landsing (61 %) föekomme poliiska diskussione inom någo av de edovisade hjälpmedelsomådena. Hjälpmedelscenal Syncenal Höcenal OTA Poliiska diskussione föekomme 10 l (47,5 %) 3 l (14 %) 6 l (28 %) 4 l (19 %) Tabell 2, poliiska diskussione På fågan om de finns poliiska diskussione om föändade möjlighee a få hjälpmedel föskivna svaa 18 (25 %) veksamhee ja, 37 (50 %) veksamhee svaa nej och 17 (23 %) veksamheena ve ej. Av dessa ske fles diskussione inom hjälpmedelscenalenas omåde. Diskussionena handla famfö all om avgifsföändinga sam uveckling och uppdaeing av egelveke. Kalma, Goland, Öebo sam Noboen hålle på a evidea sina egelvek ill a bli me behovssyda än podukbaseade. Vissa landsing diskuea föydligande av ansva mellan kommun och landsing, och samal om skaeväxling mellan huvudmännen föekomme. Någa uppge a de finns poliiska diskussione om minskad hjälpmedelsbudge. I åes enkä fanns e nya fågo. En av fågona gälle planena på föändad finansieing inom de kommande halvåe som kan påveka egelvek och policy. På den fågan svaa endas fya (19 %) landsing a så ä falle. Kalma län diskuea skaeväxling inom hjälpmedelscenalenas omåde. Inom egion 12

15 Skåne ha beslu faas a lägga u kosnadsansvae dä föskivning ske. Vämland och Väsmanland uppge a de finns diskussione om minskning av budge inom höselomåde. Vi fågade även efe föänding i huvudmannaskap. Åa landsing (38 %) svaa a föändinga ske. Föändingana handla ofa om föydligande i ansva vid specialanpassninga inom hjälpmedelscenalens omåde men även övesyn av den ansvasfödelning fö hjälpmedel som gjodes i samband med Ädelefomen. Sluligen fågade vi om vilka planeade föändinga man kände ill som skulle ske inom de kommande sex månadena. De famkomme vå ydliga spå i de inkomna svaen. Av dem som svaa uppge näsan hälfen a man planea övesyn och uppdaeing av befinliga egelvek. Den anda hälfen edovisa a de fös diskussione som ä av ekonomisk kaakä. En ydlig edovisning gös unde espekive hjälpmedelsomåde. Föändinga pe hjälpmedelsomåde Hjälpmedelscenalens omåde Målguppe En uökning av målgupp edovisas hos 14 landsing. Av de sex kommune som svaa edovisa Malmö kommun a en uökning ske. Den vanligase målguppen som illkommi ä pesone med olika ype av kogniiva funkionsnedsäninga. Många uppge a en övegång ske fån poduksyning ill behovssyning vilke öppna upp fö pesone med demenssjukdoma, psykiska och neuopsykiaiska funkionsnedsäninga. De föändinga som gjos edovisas ydlig unde espekive hjälpmedelsomåde. Poduke På fågan om podukomåden/guppe agis bo de senase e åen svaa sex landsing ja. De omåden/guppe som agis bo ä famfö all enklae poduke som bedöms ugöa egenansva och som ä illgängliga i handeln. Poduke som nämns ä hjälpmedel fö på- och avklädning, hjälpmedel fö a äa och dicka sam enklae duschpalla och käppa. Te landsing (Konobeg, Halland och Ösegöland) uppge a man agi bo sandaddao. I egion Skåne kan ine länge dao som används som skivhjälpmedel föskivas och soimene begänsas ill a endas handla om poduke speciell famagna fö pesone med funkionsnedsäning. 13

16 Efe de a kaläggningen genomfös ha soa begänsninga i podukubud ske i landsinge Ösegöland. Dä ha man begänsa möjligheen a få ollao fö uomhusbuk sam skäp iklinjena fö föskivning av ehjuliga elullsola (scooa). Nä de gälle uökning finns de en so samsämmighe mellan målgupp och podukguppe. De landsing som infö nya poduke inom kogniionsomåde ha även kompleea målguppen med pesone med kogniiva svåighee såsom demens, psykisk elle neuopsykiaisk funkionsnedsäning. Redan i den föegående kaläggningen sågs en uveckling inom kogniionsomåde och denna uveckling fösäks allme. Föändinga i egelvek och av paxis vid föskivning I Sockholms län infödes Hjälpmedelsguiden 2006 vilke gav ökad fihe a ugå fån behov isälle fö diagnose. Fle landsing ha infö behovsbedömning vilke öppna upp fö fle målguppe. De landsing som uppge föskjuning mo och/elle illämpning av behovssyning ä föuom Sockholms läns landsing även kommunena inom egion Skåne, Blekinge, Halland, Väsa Göaland, Kalma, Konobeg, Gävlebog, Väsenoland och Väseboen. Öebo uppge a man ä på väg mo e behovssy egelvek och a de komme a gälla unde Avgife Avgife föekomme hos samliga landsing och hos e av sex kommune. Malmö, Osby och Ysads kommun a ine u någon avgif. De avgife som as u ä besöks-, egen-, sevice- och upovningsavgife. Någa exempel på föändade avgife edovisas fån Ösegölands läns landsing som debiea bukaen fö fly av hjälpmedel. Region Skåne ha infö seviceavgif på elullsola, Jämlands läns landsing debiea en åshya på 500 k fö uomhuselullsola. Egenavgife as ofa u som del av hjälpmedles fakiska kosnad vilke innebä a nivån på egenavgifena vaiea. De kan även vaa skillnad i egenavgif fö e hjälpmedel de fösa åe jämfö med kommande å. Man kan även debiea olika egenavgife om dubbeluusning behövs. E exempel på dea ä Väseboen som föskive ollao numme e uan kosnad, ollao numme vå kosa 300 kono och behöve man en edje ollao debieas 600 kono i egenavgif. Kosnad fö peuke vaiea mycke, i Väseboen och Konobeg få bukaen e bidag mosvaande 6000 kono vid pemanen behov, i Kalma föekomme en egenavgif mosvaande 1000 kono och i Dalana beala man ine någon hjälpmedelsavgif fö peuke. 14

17 Omfaande föändinga de senase e åen Sju landsing ha svaa på fågan sammanfaa de sösa föändingana gällande policy som ske de senase e åen. De föändinga som ske handla famfö all om en övegång fån podukliso ill behovssyning, föydligande av föskivaansva, samsyn king egelvek och policy mellan kommune och landsing sam avgänsning av huvudmanna-ansva. Kommunena i egion Skåne ha via kommunföbunde abea fam e gemensam undelag som ska ligga ill gund fö likaade bedömninga. Maeiale hee Beslussöd vid bedömning av insase vid funkionsnedsäning. Kommande föändinga 15 av 20 (75 %) landsing uppge a de plane på föändinga de kommande halvåe. Ungefä hälfen uppge a föändingana ö innehålle i befinlig egelvek och a de ske en övesyn av dea. Man säva efe söe samodning och samsyn inom de egna läne. Öebo läns landsing uppge a man hålle på a jobba med en behovsappa, som med all sannolikhe komme a påveka egelvek och policy. De föekomme även många diskussione om föändade avgife, föända ansva och föändinga i soimen. Dalana abea med ansvasfödelning fö hjälpmedel i skolan, Ösegöland se öve egenansvae öande vissa poduke, någa uppge a de komme a bli ekonomiska begänsninga. Region Skåne uppge a de pågå diskussione men a de ine ä någo kla ännu. Poliiska diskussione Tio landsing uppge a poliiska diskussione föekomme nä de gälle möjlighee a få hjälpmedel föskivna. I Ösegöland diskueas a bukaen ska a e söe egenansva fö finansieing av vissa poduke. (I apil 2009 besluades om soimensbegänsninga enlig de föslag som agis fam unde hösen 2008). Inom Ysads kommun, Väsenolands läns landsing och Jönköpings läns landsing fös diskussione om vad som ska ingå i egenansvae och vad som ska vaa föskivningsbaa poduke. Enklae poduke bedöms övegå ill egenansva. I Halland, Noboen, egion Skåne, Väseboen, Väsmanland och Vämland pågå sändig poliiska diskussione men inga beslu edovisas i enkäsvaen. 15

18 Syncenalens omåde Målguppe Inom synomåde ha e landsing gjo föändinga av målguppe. Landsinge Gävlebog ha uöka med målguppen CVI (hjänsynskada). Poduke Fem landsing uppge a begänsninga gjos i soimene. Kassebandspelae ha agis bo i Sömland och Konobeg. Väsa Göaland illhandahålle ine länge pesonvåga och hushållsvåga. Öebo ha agi bo möjligheen a föskiva daoe och i Gävlebog föskivs ine länge avsåndsglasögon. Fya landsing ange a nya poduke illkommi. I Sömland kan man nu föskiva elekoniska fickminnen och elekiska punkskifsmaskine. I Väsa Göaland ä de möjlig a föskiva alsynes och GPS ill mobilelefonen, Gävlebog ha uöka med Mobile Speech och i Kalma ha man illfö avanceade hjälpmedel inom elefoni och GPS fö gav synskadade Föändinga i egelvek och av paxis vid föskivning De behovsappo som infödes 2006 i Sockholm omfaa även synhjälpmedel. Dea innebä en ökad fihe a föskiva uifån behov och ine uifån specifika diagnose. Väsa Göaland uppge a man abea med a föydliga podukanvisninga. I Gävlebog ha egenansvae uökas. I Jämland abea man med e sammanhålle egelvek mellan syn/hösel. Avgife Te landsing uppge a man infö nya avgife. I Sömland föekomme egenavgif på CCTV och Daisyspelae, i Konobeg ha man avgifsbelag elekoniska fösoingsglas och digial fickminne. Dalana ha infö nya egle f.o.m dä man a en avgif på 150 kono pe hjälpmedel. Omfaande föändinga de senase e åen Fem landsing ha svaa på fågan sammanfaa de sösa föändingana gällande policy som ske de senase e åen. I landsinge Konobeg ha föydligande av föskivaansva och ydligae bedömninga genomfös. I Jönköping föekomme fle daobaseade hjälpmedel som illgodose användaens behov av kommunikaion, dokumenaion och självsändighe. Goland ha genomfö föskivaubildning fö samliga föskivae. 16

19 I Gävlebogs läns landsing ha syncenalen lämna habfövalningen och illhö nu Hjälpmedel-SAM. I Väsa Göaland komme synveksamheena a samodnas unde Handikappfövalningen fån och med Kommande föändinga Endas vå landsing edovisa kännedom om kommande föändinga. Öebo läns landsing uppge a man abea med en hjälpmedelsguide med behovsappo. Jämlands läns landsing uppge a man hålle på a a fam e gemensam egelvek fö syn och hösel. Poliiska diskussione Två landsing uppge a de föekomme poliiska diskussione. I Jönköping uede man enklae hjälpmedel. I Dalana ha man beslua a soimene av enklae fösoingsglas komme a bli egenansva f.o.m och a man infö egenavgife på öviga hjälpmedel. Höcenalens omåde Målguppe Endas någa landsing uppge a målguppen föändas sedan föegående kaläggning. Kalma uppge a man a hänsyn ill behov snaae än diagnos. I Halland och egion Skåne kan man ine länge föskiva höselekniska hjälpmedel ill pesone med lä höselnedsäning. Dalana ha efe si skifliga sva inkommi med den munliga infomaionen a dagens höappaae kompensea läa höselnedsäninga vilke le ill a fle pesone med lä nedsäning få höappaa. Inföande av Hjälpmedelsguiden i Sockholm ha medfö a man me ugå fån den enskildes behov jämfö med idigae egelvek. Poduke Fem landsing uppge a nya poduke illfös. Kalma ha by si soimen fö höappaae, i Blekinge kan man få Micolink (en yp av FM-sysem) fö fiidsanvändning. Dalana ha infö FM-sysem fö vuxna, landsinge i Väsenoland ha uöka med bildelefone. I Uppsala ä de nu möjlig a få konfeenshjälpmedel. I Konobeg ha en upphandling av höappaae påböjas vilke komme a leda ill e ny soimen f.o.m (sedan Konobeg svaade på enkäen ha upphandlingen öveklagas och behandlas fö nävaande i äen). Endas vå landsing uppge a de ske begänsninga, i Kalma a man bo ugående höappaasmodelle, i VG-egionen fösvinne en viss yp av lua. 17

20 Föändinga i egelvek och av paxis vid föskivning Den behovsappa (Hjälpmedelsguiden) som infödes 2006 i Sockholm innebä en söe fihe fö föskivana vid behovsbedömning. Fem landsing uppge a de ske föändinga i paxis. E landsing (Väsenoland) ha blivi geneösae i sina bedömninga, vå landsing (Kalma, Väseboen) ha blivi me esikiva. I Väsa Göaland se man en ökning av binauala anpassninga och i Jämland pågå e abee med e sammanhålle egelvek fö syn och hösel. Väsenoland ha infö en geneösae syn på föskivning av bildelefone. Man bedive dä e pojek fö föskivning av FM-sysem som e seg mellan höappaa och opeaion med CI (Cochleaimplana). I Kalma ha vissa poduke blivi egenvådspoduke, och i Väseboen ha man begänsa anale binauala anpassninga. Avgife Samliga landsing a u avgife, besöksavgif ä den vanligase avgifen. De ä mycke vanlig med olika avgifskombinaione inom höselomåde besöksavgif och föskivningsavgif kombineas ofa med egenavgife på höappaae. Nä de gälle höappaae ha Väsenoland agi bo den idigae egenavgifen vilke innebä a paienen beala besöksavgif och upovningsavgif mosvaande 600 kono pe höappaa. Halland ha hel agi bo avgif fö boappad höappaa. Fö övig ha ine någo landsing uppge a man agi bo någa avgife. I Väsa Göaland få man beala fö boappa hjälpmedel upp ill fem å efe föskivning. Ösegöland, Jönköping, Konobeg, Jämland och Vämland edovisa avgife som innebä a kosnadena fö den enskilde paienen vaiea beoende på behov. De ä svå a få en samlad bild av de avgife som föekomme inom höselomåde då de olika landsingen benämne samma avgif på olika sä. En sammansällning av avgife edovisas sepaa i bilaga 8. Sammanfaningsvis kan man se a de föekomme so vaiaion av avgife inom höselomåde. Fem landsing uppge a nya avgife infös de senase e åen, e landsing ha agi bo vissa avgife. Omfaande föändinga de senase e åen De landsing som svaa på fågan om föändinga ha uppge a budge fö höselhjälpmedel ha minska unde peioden. 18

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1,

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1, Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Räta linje och plan RÄTA LINJER OCH PLAN Räta linje: Låt L vaa den äta linjen genom punkten P = x, y, som ä paallell med vekton v = v, v, v ) 0. 2 3 P v Räta linjens ekvation

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

IDÉFORUM 1 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120515 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur

IDÉFORUM 1 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120515 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING IDÉFORUM 1 ERIKSBERG Dum 120515 Pls Eiksbegsskoln Delge Medboge, Uppslhem Pocesslede Segisk Akieku Idéfoum 1 Smmnfning 1 IDÉFORUM 1 - UPPLÄGG Idéfoume besod v un 60 delge, ll Uppslbo, som

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara h ö s bäsa livsplasen 2011 Sroke du kan rädda liv Så når du vården riv ur och spara Dans för alla åldrar Följ med på skajak! Tävling:) En invånaridning ill dig i Halland Gissa poliikerna! Långsam farväl

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg Fakulteten fö natuesuse och lantbuksvetenskap UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - uban odling i uteseveingsmiljö med stoytelling som gestaltningsvektyg kandidatabete i landskapsakitektu

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från SIBA ChoCkstart!

Hela denna bilaga är en annons från SIBA ChoCkstart! NNON Hela denna bilaga ä en annons fån B NNON ChoCksa! 48-immasebjudanden Läs me på sid. 16 supeklipp! a b bä på ehållnin nd g U 1,6 /s H G 62-1 1 2 O DTO Ny H-design med nels nya supepocesso, nel Coe

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet! NR 1 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

En jämförelse av levnadskostnader för en tvåbarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun

En jämförelse av levnadskostnader för en tvåbarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun Fakuleen för ekonomi, kommunikaion och IT Marin Karlsson En jämförelse av levnadskosnader för en våarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun A comarison of cos of living for a family wih wo children

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer