Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren en kartläggning genomförd hösten 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008"

Transkript

1 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen en kaläggning genomföd hösen 2008

2 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue Foo: Susanne Lindholm/Bildakive.se Ansvaig infomaö: Ulla-Jane Saxbege, HI URN:NBN:se:hi (pdf) Bes n pdf Publikaionen ä ugiven endas i elekonisk fom och kan hämas i pdf-foma på HIs webbplas, Den kan också besällas i alenaiva foma fån HI.

3 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen Ann Lund Hjälpmedelsinsiue

4 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfaning... 3 Inledning... 4 Syfe... 4 Genomföande... 5 Svasfekvens... 5 Resula... 6 Regelvek... 7 Föändinga av egelvek... 7 Målguppe och podukomåden... 9 Avgife Poliiska diskussione Föändinga pe hjälpmedelsomåde Hjälpmedelscenalens omåde Syncenalens omåde Höcenalens omåde Oopedekniska omåde Kommenae och eflekione fån Hjälpmedelsinsiue Kaläggningens begänsninga Föänding av egelvek Avgife Uppföljning, analys och diskussion Bílago

5 Sammanfaning Hjälpmedelsinsiue (HI) ha genomfö en fönyad kaläggning av landsingens/egionenas och någa kommunes föändinga av egelvek, avgife m.m., som påveka möjligheen fö pesone med funkionsnedsäning a få hjälpmedel föskivna. Enkäundesökningen genomfödes fösa gången hösen Nu ha en uppdaeing gjos som belyse föändinga unde peioden Enkäen belyse med undanag fö föekomsen av avgife, enba fågo om föändinga och ge däfö ine en oal bild av hu egelveken ä ufomade. Kaläggningen baseas på en enkä som skickas ill samliga landsing och någa kommune i Skåne och Uppland och omfaa hjälpmedel som haneas via hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal, oopedeknisk veksamhe sam de kommunala veksamheena. Svasfekvensen fån landsingen ä 86 %, fån kommunena i de uvalda länen edovisas en beydlig läge svasfekvens. Resulae av kaläggningen visa a alla som svaa ha någon fom av egelvek. 47 % av landsingen ha gemensam egelvek fö de fya hjälpmedelsomådena i espekive landsing och 46 % ha e gemensam egelvek fö de hjälpmedel som haneas via landsinges hjälpmedelscenal och kommunena. Målguppe och poduke ha illkommi famfö all inom kogniionsoch kommunikaionsomåde vilke innebä a pesone med demenssjukdoma och neuopsykiaiska diagnose få söe möjlighee a få hjälpmedel. De begänsninga som gjos gälle enklae hjälpmedel dä man anse a de ingå i egenansvae. Avgife föekomme inom samliga landsing. De ä so vaiaion på avgife, både gällande omfaning och kosnadsnivå och avgifena ha öka i omfaning unde peioden. Rekommendaionen fån Hjälpmedelsuedningen 2005 a hjälpmedel ska vaa avgifsfia ha ine få någon genomslagskaf. Jämfö med föegående kaläggning kan man se a de ine edovisas någa soa föändinga. Den uveckling som edovisades då ha fosa, vilke innebä a - soimene ha både begänsas och uökas. - ökningen av poduke finns inom kogniions- och kommunikaionsomåde. - de ske en fosa uveckling mo behovssyda egelvek. - fle poduke ugö e egenvådsansva. - fle avgife ha infös. - någa landsing ha gjo soa begänsninga i soimen. 3

6 Inledning Unde 2005 åog sig Hjälpmedelsinsiue (HI) a å Sveiges Kommune och Landsing genomföa en kaläggning av vilka föändinga som ske mellan å , av gällande egelvek, avseende avgife och möjlighee a få hjälpmedel föskivna. Unde hösen 2008 uppepades kaläggningen, nu med fokus på peioden mellan De hjälpmedel som innefaas i kaläggningen ä poduke som haneas via hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal sam oopedeknisk veksamhe. Kaläggningen kompleeades med e illäggsfågo med inikning mo finansieingsfom och huvudmannaansva, bilaga 1. Hjälpmedelomåde egleas bl.a. av Hälso- och sjukvådslagen, HSL. Enlig HSL, 3b och 18b, ska landsingen och kommunena ebjuda habilieing, ehabilieing och hjälpmedel ill pesone med funkionsnedsäning. Sjukvådshuvudmännen konkeisea lagens inenione angående hjälpmedel på olika sä, bl.a. genom policys och egelvek. En hjälpmedelspolicy beskive ofas en övegipande poliisk viljeinikning fö omåde. Regelvek kan benämnas på olika sä,.ex. föeckning, handbok, anvisninga, iklinje men gemensam ä a de innehålle en konkeiseing och illämpning av lagen och/elle policyn. Hjälpmedelspolicy och egelvek ä väsenliga syinsumen fö hjälpmedelsomåde. De som avses med egelvek i denna kaläggning ä anvisninga om ill vilka målguppe och inom vilka podukguppe som hjälpmedel kan föskivas. De avse ine liso på upphandla soimen. Syfe Syfe med genomföd kaläggning ä a beskiva och följa upp de föändinga som ske unde iden av landsingens 1 egelvek, policy och möjlighee a föskiva hjälpmedel. De omåden som belyses ä hjälpmedel som haneas inom hjälpmedels-, syn-, höcenale och oopedeknisk veksamhe. Hjälpmedelscenalenas ansvasomåde inkludea föuom hjälpmedel fö pesone med nedsa öelsefömåga, även hjälpmedel fö kommunikaion och kogniion sam vissa behandlingshjälpmedel. I analysabee komme jämföelse a göas med den idigae kaläggning som genomfödes I appoen används fosäningsvis begeppe landsing vilke inkludea Väsa Göalandsegionen och Region Skåne med illhöande kommune. 4

7 Genomföande E infomaionsbev via e-pos gick u ill samliga hjälpmedelschefe elle besällaenhee inom landsinges/egionens ansvasomåde sam ill kommunala och/elle pivaa uföae inom Skåneegionen. Enkäen skickades också ill den kommunala hjälpmedelschefen i Uppsala kommun. De båda vidaebefodade däefe enkäen ill kommunena i de båda länen. Länen valdes u med anledning av a kommunena och landsingen dä ha skilda veksamhee och a de ingick i den föegående kaläggningen. I beve famgick syfe med kaläggningen, enkä med fågo bifogades, bilaga 2. Enkäen va ufomad på samma sä oavse hjälpmedelsomåde och på samma sä som föegående å. Te nya fågo ha lags ill på 2008 ås enkä, fågona 14, 16 och 17. De olika veksamheena ombads fylla i sepaaa enkäe, dvs. en fö syn, en fö hösel, osv. Fågona i enkäen beö geneella föändinga av egelvek, specifika föändinga av målguppe och poduke, avgife sam pågående poliiska diskussione. Svasfekvens Toal ha 73 enkäsva inkommi. 67 enkäsva komme fån landsingens hjälpmedels-, syn-/höcenal och oopedeknisk veksamhe och 6 enkäsva komme fån kommunena i Skånes län. De ha ine inkommi någo sva fån kommunena i Uppsala län. Fån någa län ha sva inkommi fån fle uföae inom samma hjälpmedelsomåde. Då dea ha inäffa ha avsämning gjos om vilke sva som ska edovisas. I appoen edovisas allså enba e sva fån espekive omåde och landsing. Svasfekvensen fö landsinges hjälpmedelsveksamhee, (21 landsing x 4 hjälpmedelsomåden), ä 67 av 84 (79 %). Födelningen mellan veksamheena edovisas i abell 1. Svasfekvens Svasfekvens (21 landsing) Andel i pocen Hjälpmedelscenal Syncenal Höcenal OTA Tabell 1, edovisning av inkomna sva fån landsingen. 5

8 Påminnelse via e-pos, elefonmeddelande elle pesonliga konake ha vid flea illfällen skickas ill dem som ine svaa. Jämfö med den kaläggning som gjodes 2005 ä de en läge svasfekvens fån syncenalena och OTA men en höge svasfekvens fån höselomåde. Fån hjälpmedelscenalena ä esulae jämföba med föegående kaläggning. Svasfekvensen fö kommunena ä läge. I Skåne ha 6 av 33 (18 %) kommune svaa och fån Uppland ha ine någo sva inkommi. Medelpunken som ä e kommunalföbund fö io kommune i Skåne uppgav a de ine va möjlig a lämna elevana sva. Den föeagsfom man uövade passade ine in i enkäsukuen. I bilaga 3 finns en dealjead föeckning öve samliga inkomna sva. Resula Resulaedovisningen omfaa de föändinga som enlig uppgifslämnana ske unde de senase e åen. Nä de gälle avgife edovisas samliga föekommande avgife. Kaläggningen ä jämföba med den som HI genomföde 2005, vilke innebä a jämföelse komme a edovisas. Te illäggsfågo komplee den idigae kaläggningen, dessa komme a edovisas säskil. I kommande avsni edovisas esulae fån enkäundesökningen vad gälle både geneella föändinga fö samliga hjälpmedelsomåden och sammanfaning av espekive omåde; hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal och oopedeknisk veksamhe. Maeiale edovisas dels omådesvis, dels fö espekive landsing. På HI ha pesone med kompeens inom espekive hjälpmedelsomåde beabea maeiale. I bilagona edovisas espekive landsings och kommunes sva. De fågo i enkäen som va ufomade med fågo som skulle besvaas med ja, nej elle ve ej edovisas med en oal sammansällning i bilaga 4. 6

9 Regelvek Föekoms av egelvek edovisas nedan. - Regelvek finns hos samliga som besvaa enkäen. - Knapp hälfen av landsingen (47 %) ha gemensam egelvek fö hjälpmedelsenheena (hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal, oopedeknisk veksamhe) inom landsinge. - Knapp hälfen (46 %) ha gemensam egelvek mellan landsinge och kommunenas ansvasomåde inom hjälpmedelscenalens omåde. Samliga enkäsva visa a de finns egelvek som sy veksamheen. Dea ä e föydligande jämfö med 2005 ås kaläggning dä e fåal (e veksamhee) uppgav a de ine fanns någo egelvek. Gemensam egelvek fö landsingen och kommunena ä av inesse endas inom hjälpmedelscenalenas omåde efesom öviga omåden pe definiion ä e landsingsansva. 16 av 20 landsing uppge a de finns gemensam egelvek mellan landsing och kommun, inom e landsing (Noboen, Ösegöland och Gävlebog) föekomme sepaaa egelvek. Region Skåne uppge a vissa dela av egelveke ä gemensam, bland anna policy och allmänna anvisninga. Föändinga av egelvek Många ha ine föända sina egelvek de senase e åen. De ydligase föändingana edovisas nedan. - Regelveken ha snaae uöka möjligheen a föskiva hjälpmedel än begänsa möjligheen. - Fle poduke ha lags ill än agis bo. - någa landsing uppge a man inom samma budgeam agi bo vissa hjälpmedel och a nya ha illkommi. - Poduke inom kogniionsomåde ha illkommi på många sällen. - Nya guppe av föskivae ha illkommi. - En fosa uveckling fån poduksyning ill behovssyning ha ske. - Fosa uveckling mo öka egenansva. Regelveken ange ofa övegipande iklinje fö föskivning basea på målguppens behov. Till de kopplas olika poduke elaea ill de beskivna behoven. 13 av 20 landsing (65 %) uppge a de uöka si soimen. Tio landsing (50 %) uppge a de ske begänsninga av hjälpmedelssoimen- 7

10 e. Inom samma landsing ha både uökning och begänsning ske beoende på vilke hjälpmedelsomåde de handla om. E exempel på dea kan vaa a man inom hjälpmedelscenalenas omåde infö kogniionshjälpmedel samidig som man agi bo enklae poduke. Redovisning av föändinga inom de olika hjälpmedelsomådena komme a göas länge fam i appoen. Vid kaläggningen som gjodes 2005 famgick ydlig a någa landsing va på väg a inföa e me behovsinika synsä dä de ä pesonens gad av poblem och funkionsnedsäningens konsekvense som ä avgöande fö föskivning. Sockholm inföde Hjälpmedelsguiden 2006 dä man ugå fån en behovsappa som pioieingsgund. Individens behov oavse funkionsnedsäning sy vilke hjälpmedel man ha möjlighe a få föskive. Väsa Göaland, Blekinge, Halland, Konobeg, Kalma, Gävlebog, Väseboen och Väsenoland edovisa a man illämpa liknande sysem. Öebo uppge a man ä på väg ill behovssyning. I egion Skåne ha kommunena gemensam agi fam e undelag fö beslusöd som gälle vid behovsbedömning av olika insase. Beslussöde används bland anna vid föskivning av hjälpmedel. Den uveckling som edovisades 2005 ha få ökad spidning i lande. I Ösegöland illämpas fofaande e poduksy egelvek, vilke fösvåa möjligheen a få vissa behov illgodosedda. Exempel på dea ä a fån och med apil 2009 kan ine länge uomhusollaoe elle ehjuliga elullsola föskivas. Föändinga ha ske inom och mellan olika podukomåden. Många ange a soimene ha blivi smalae, de finns fäe poduke a välja på inom e podukomåde. Någa landsing edovisa också a man agi bo poduke fån e omåde ill fömån fö uökning inom e anna. Exempel på dea ä a enklae hjälpmedel ha agis bo och hjälpmedel inom kogniionsomåde ha illfös. Någa landsing edovisa föänding gällande föskivabehöighe. I Konobeg få demenssjuksköesko föskiva kogniiva hjälpmedel och abeseapeue med specialiskompeens föskive vissa oopediska hjälpmedel. Jämlands läns landsing uppge a föskivningsäen fö eldiven ullsol nu innehas av abeseapeu och fö manuell ullsol gälle föskivningsäen sjukgymnas och abeseapeu. Läkae i Jämland ha ine länge möjlighe a föskiva någa ullsola. Den diskussion angående inföande av egenavgife som edovisades i den föa appoen ha pågå även unde de e senase åen. Någa landsing uppge a beslu om uökning av egenvådspoduke ha faas. 8

11 Målguppe och podukomåden Möjligheen a få hjälpmedel föskivna påvekas av föändinga både av målgupp och av vilka podukomåden/poduke som kan föskivas. I någa enkäsva ha skillnaden mellan målgupp och podukgupp ine ydliggjos, en sammanfaning av svaen gös däfö. - Fle ange a behoven sy och diagnos ha däfö ine länge någon avgöande beydelse. - Fosa inföande av hjälpmedel inom kogniionsomåde och kommunikaionsomåde. - Pesone med demenssjukdoma och psykiaiska diagnose ha illkommi. - Nya podukguppe/poduke ha famfö all illkommi inom hjälpmedelscenalenas omåde. - De ä famfö all enklae hjälpmedel elle poduke som finns i öppna handeln som agis bo, med moiveingen a de ine käve pofessionell bedömning. - Även kassebandspelae och daoe ha agis bo. - Inom samma budgeam ha vissa hjälpmedel agis bo och nya illkommi. - Möjligheen a föskiva höselhjälpmedel ill pesone med lä höselnedsäning ha agis bo i egion Skåne och Halland. 14 av 20 (70 %) landsing uppge a de ske en uökning av målguppen. Te landsing (15 %) uppge a de ske en begänsning av målguppen, e landsing ha ine veskap om a någon föänding ske. Föändingen gälle samliga omåden. Uökning Målgupp Tolv landsing ha uöka målguppen inom hjälpmedelscenalenas veksamhesomåde. Uökningen ha famfö all ske inom kogniionsoch kommunikaionsomåde men de finns även exempel fån Ösegöland dä man illgodose ökad självsändighe vid oalebesök med hjälp av inbyggd lyfanodning. Inom synomåde ha Gävlebog uöka målguppen med CVI (hjänsynskada). Podukomåden En uökning av podukomåden/poduke ha ske i 16 landsing (80 %). Tolv landsing ha gjo uökninga inom hjälpmedelscenalenas omåde, inom synomåde ha fya gjo uökninga. Inom höselomåde ha uökning ske hos fem landsing, mepaen inom höselekniska hjälpmedel. Omåde oopedeknik ha ine edovisa någon föänding. 9

12 De finns en so samsämmighe i uökningen av såväl målgupp som podukgupp. De landsing som infö nya poduke inom kogniionsomåde ha även uöka målguppen med pesone med kogniiva svåighee såsom demens, psykiska elle neuopsykiaiska funkionsnedsäninga. Landsinge Sömland ha vidga målguppen ill a även dyslekike kan få kogniiva hjälpmedel. I egion Skåne ha man öppna upp fö pesone med samning och man uppge a begänsningana i handboken geneell ha minska. Föuom inföande av ovansående poduke ha någa hjälpmedelscenale även infö enklae hjälpmedel i si soimen, exempel på dea ä höfskyddsbyxo, ledsänge, daglakan och posiioneingskudda. I Dalana ha man uöka med någa olika poduke såsom hosmaskin, ögonsyning, vissa kommunikaionshjälpmedel, cykla och inkoninenshjälpmedel. Jämfö med 2005 ås kaläggning se man a uvecklingen inom kogniionsomåde fösäks. Minskning 8 av 20 (40 %) landsing ha gjo begänsninga. De ä famfö all inom hjälpmedelscenalenas ansvasomåde begänsningana ske och man hänvisa ill e uöka egenansva. Enklae hjälpmedel som ine käve någon pofessionell upovningsinsas och/elle finns i öppna handeln fösvinne allme och övegå dämed ill e egenansva. Jämfö med esulaen fån 2005 ä de e fåal som uppge a begänsninga gjos. Den end som beskevs då ha dock fosa, dvs. enklae hjälpmedel som finns i öppna handeln as bo fån soimene. Region Skåne och Halland uppge a man ine kan föskiva höselekniska hjälpmedel ill pesone med lä höselnedsäning. I Dalana komme enklae hjälpmedel a as bo och i Ösegöland, Halland och Blekinge ha daoe agis bo. Ösegöland ä de landsing som edovisa de sösa begänsningana. Sedan esulae edovisas ha man i Ösegöland även sama upp egelveke yeligae, dea edovisas i bilaga 5. Specificeing av enkäsva pe landsing och kommun edovisas i bilaga 6. En edovisning gös även uifån specifik hjälpmedelsomåde, bilaga 7. Avgife - Avgife föekomme i samliga landsing. - Fle veksamhee ha infö avgife. - Avgifena vaiea beydlig mellan och inom landsingen. - Av sex kommune som svaa i egion Skåne ha hälfen inga avgife. 10

13 - De vanligase avgifena ä besöks-, upovnings- och egenavgife. - Fö någa landsing ingå avgifen i högkosnadsskydde. Fågona om avgife ha av vissa edovisas dealjea i bilaga 10, som beskive samliga avgife inom hjälpmedelsomåde medan anda i pincip svaa a avgife föekomme. Resulae edovisas däfö på en övegipande nivå. Fågan om avgife gälle ine de föändinga som gjos uan beskive befinliga avgife. Avgife föekomme i samliga landsing och inom alla hjälpmedelsomåden. Malmö, Osby och Ysad kommun a ine u någon avgif, ej helle syncenalen i Ösegöland. De edovisas en mycke so vaiaion inom dea omåde. De föekomme egenavgif, besöksavgif, hya, avgif fö föbukningsmaeial, upovningsavgif, seviceavgif sam åsavgif. De ä även mycke so vaiaion i avgifsnivå både inom och mellan landsingen. Inom samma landsing kan olika besöksavgife föekomma inom vissa hjälpmedelsomåden medan e omåde ine a någon avgif alls. Inom hjälpmedelscenalens omåde föekomme i höge gad besöksavgife och egenavgif, fö synhjälpmedel föekomme diffeenieade avgife beoende på anal hjälpmedel som föskivs. Inom omåde hösel edovisas fån många håll e kosnadsak, och avgifsvaiaionena mellan de olika höcenalena ä mycke so. Fö oopedeknikomåde edovisa samliga svaande a de föekomme egenavgife. I Uppsala läns landsing och Sockholms läns landsing illämpas högkosnadsskydd fö specifika hjälpmedelsomåden, ingen föänding ha ske sedan föegående kaläggning. Nya avgife På fågan om nya avgife illkommi de senase e åen svaa 15 veksamhee ja. De avgife som illkommi ä besöksavgife, seviceavgife sam i vissa fall egenavgife. Den sösa föändingen ha ske inom hjälpmedelscenalens omåde och höselomåde. Någa landsing ha ydliga liso på de avgife som föekomme, pise som anges kan vaa av övegipande kaakä men även mycke dealjeade. Boagna avgife Endas fya veksamhee (5 %) svaa a de agi bo avgife. De avgife som agis bo ä maginella, exempel ä kosnade fö däck och slang, gundbelopp mosvaande 180 kono fö bandvanae sam avgif fö boappa hjälpmedel. Väsenoland edovisa dock a egenavgif agis bo på höappaae som övesige 3000 kono pe appaa, vilke innebä a paienen enba beala besöksavgif mosvaande 600 kono pe höappaa. 11

14 Föändad finansieingsfom På fågan om de ske någon föänding i finansieingsfom svaa fya veksamhee ja. Kalma läns landsing uppge a man skaeväxla inom hjälpmedelscenalenas omåde vilke innebä a kommunena få e söe ansva. Väsmanlands läns landsing och landsinge i Vämland uppge en minskad budge fö höselhjälpmedel. Inom OTA föekomme föändinga i egion Skåne dä budge lags u på den veksamhe dä föskivning ske. Inom synhjälpmedelsomåde edovisas inga föändinga. I bilagona 6 och 7 specificeas avgifena både pe landsing och pe hjälpmedelsomåde. Poliiska diskussione I 13 landsing (61 %) föekomme poliiska diskussione inom någo av de edovisade hjälpmedelsomådena. Hjälpmedelscenal Syncenal Höcenal OTA Poliiska diskussione föekomme 10 l (47,5 %) 3 l (14 %) 6 l (28 %) 4 l (19 %) Tabell 2, poliiska diskussione På fågan om de finns poliiska diskussione om föändade möjlighee a få hjälpmedel föskivna svaa 18 (25 %) veksamhee ja, 37 (50 %) veksamhee svaa nej och 17 (23 %) veksamheena ve ej. Av dessa ske fles diskussione inom hjälpmedelscenalenas omåde. Diskussionena handla famfö all om avgifsföändinga sam uveckling och uppdaeing av egelveke. Kalma, Goland, Öebo sam Noboen hålle på a evidea sina egelvek ill a bli me behovssyda än podukbaseade. Vissa landsing diskuea föydligande av ansva mellan kommun och landsing, och samal om skaeväxling mellan huvudmännen föekomme. Någa uppge a de finns poliiska diskussione om minskad hjälpmedelsbudge. I åes enkä fanns e nya fågo. En av fågona gälle planena på föändad finansieing inom de kommande halvåe som kan påveka egelvek och policy. På den fågan svaa endas fya (19 %) landsing a så ä falle. Kalma län diskuea skaeväxling inom hjälpmedelscenalenas omåde. Inom egion 12

15 Skåne ha beslu faas a lägga u kosnadsansvae dä föskivning ske. Vämland och Väsmanland uppge a de finns diskussione om minskning av budge inom höselomåde. Vi fågade även efe föänding i huvudmannaskap. Åa landsing (38 %) svaa a föändinga ske. Föändingana handla ofa om föydligande i ansva vid specialanpassninga inom hjälpmedelscenalens omåde men även övesyn av den ansvasfödelning fö hjälpmedel som gjodes i samband med Ädelefomen. Sluligen fågade vi om vilka planeade föändinga man kände ill som skulle ske inom de kommande sex månadena. De famkomme vå ydliga spå i de inkomna svaen. Av dem som svaa uppge näsan hälfen a man planea övesyn och uppdaeing av befinliga egelvek. Den anda hälfen edovisa a de fös diskussione som ä av ekonomisk kaakä. En ydlig edovisning gös unde espekive hjälpmedelsomåde. Föändinga pe hjälpmedelsomåde Hjälpmedelscenalens omåde Målguppe En uökning av målgupp edovisas hos 14 landsing. Av de sex kommune som svaa edovisa Malmö kommun a en uökning ske. Den vanligase målguppen som illkommi ä pesone med olika ype av kogniiva funkionsnedsäninga. Många uppge a en övegång ske fån poduksyning ill behovssyning vilke öppna upp fö pesone med demenssjukdoma, psykiska och neuopsykiaiska funkionsnedsäninga. De föändinga som gjos edovisas ydlig unde espekive hjälpmedelsomåde. Poduke På fågan om podukomåden/guppe agis bo de senase e åen svaa sex landsing ja. De omåden/guppe som agis bo ä famfö all enklae poduke som bedöms ugöa egenansva och som ä illgängliga i handeln. Poduke som nämns ä hjälpmedel fö på- och avklädning, hjälpmedel fö a äa och dicka sam enklae duschpalla och käppa. Te landsing (Konobeg, Halland och Ösegöland) uppge a man agi bo sandaddao. I egion Skåne kan ine länge dao som används som skivhjälpmedel föskivas och soimene begänsas ill a endas handla om poduke speciell famagna fö pesone med funkionsnedsäning. 13

16 Efe de a kaläggningen genomfös ha soa begänsninga i podukubud ske i landsinge Ösegöland. Dä ha man begänsa möjligheen a få ollao fö uomhusbuk sam skäp iklinjena fö föskivning av ehjuliga elullsola (scooa). Nä de gälle uökning finns de en so samsämmighe mellan målgupp och podukguppe. De landsing som infö nya poduke inom kogniionsomåde ha även kompleea målguppen med pesone med kogniiva svåighee såsom demens, psykisk elle neuopsykiaisk funkionsnedsäning. Redan i den föegående kaläggningen sågs en uveckling inom kogniionsomåde och denna uveckling fösäks allme. Föändinga i egelvek och av paxis vid föskivning I Sockholms län infödes Hjälpmedelsguiden 2006 vilke gav ökad fihe a ugå fån behov isälle fö diagnose. Fle landsing ha infö behovsbedömning vilke öppna upp fö fle målguppe. De landsing som uppge föskjuning mo och/elle illämpning av behovssyning ä föuom Sockholms läns landsing även kommunena inom egion Skåne, Blekinge, Halland, Väsa Göaland, Kalma, Konobeg, Gävlebog, Väsenoland och Väseboen. Öebo uppge a man ä på väg mo e behovssy egelvek och a de komme a gälla unde Avgife Avgife föekomme hos samliga landsing och hos e av sex kommune. Malmö, Osby och Ysads kommun a ine u någon avgif. De avgife som as u ä besöks-, egen-, sevice- och upovningsavgife. Någa exempel på föändade avgife edovisas fån Ösegölands läns landsing som debiea bukaen fö fly av hjälpmedel. Region Skåne ha infö seviceavgif på elullsola, Jämlands läns landsing debiea en åshya på 500 k fö uomhuselullsola. Egenavgife as ofa u som del av hjälpmedles fakiska kosnad vilke innebä a nivån på egenavgifena vaiea. De kan även vaa skillnad i egenavgif fö e hjälpmedel de fösa åe jämfö med kommande å. Man kan även debiea olika egenavgife om dubbeluusning behövs. E exempel på dea ä Väseboen som föskive ollao numme e uan kosnad, ollao numme vå kosa 300 kono och behöve man en edje ollao debieas 600 kono i egenavgif. Kosnad fö peuke vaiea mycke, i Väseboen och Konobeg få bukaen e bidag mosvaande 6000 kono vid pemanen behov, i Kalma föekomme en egenavgif mosvaande 1000 kono och i Dalana beala man ine någon hjälpmedelsavgif fö peuke. 14

17 Omfaande föändinga de senase e åen Sju landsing ha svaa på fågan sammanfaa de sösa föändingana gällande policy som ske de senase e åen. De föändinga som ske handla famfö all om en övegång fån podukliso ill behovssyning, föydligande av föskivaansva, samsyn king egelvek och policy mellan kommune och landsing sam avgänsning av huvudmanna-ansva. Kommunena i egion Skåne ha via kommunföbunde abea fam e gemensam undelag som ska ligga ill gund fö likaade bedömninga. Maeiale hee Beslussöd vid bedömning av insase vid funkionsnedsäning. Kommande föändinga 15 av 20 (75 %) landsing uppge a de plane på föändinga de kommande halvåe. Ungefä hälfen uppge a föändingana ö innehålle i befinlig egelvek och a de ske en övesyn av dea. Man säva efe söe samodning och samsyn inom de egna läne. Öebo läns landsing uppge a man hålle på a jobba med en behovsappa, som med all sannolikhe komme a påveka egelvek och policy. De föekomme även många diskussione om föändade avgife, föända ansva och föändinga i soimen. Dalana abea med ansvasfödelning fö hjälpmedel i skolan, Ösegöland se öve egenansvae öande vissa poduke, någa uppge a de komme a bli ekonomiska begänsninga. Region Skåne uppge a de pågå diskussione men a de ine ä någo kla ännu. Poliiska diskussione Tio landsing uppge a poliiska diskussione föekomme nä de gälle möjlighee a få hjälpmedel föskivna. I Ösegöland diskueas a bukaen ska a e söe egenansva fö finansieing av vissa poduke. (I apil 2009 besluades om soimensbegänsninga enlig de föslag som agis fam unde hösen 2008). Inom Ysads kommun, Väsenolands läns landsing och Jönköpings läns landsing fös diskussione om vad som ska ingå i egenansvae och vad som ska vaa föskivningsbaa poduke. Enklae poduke bedöms övegå ill egenansva. I Halland, Noboen, egion Skåne, Väseboen, Väsmanland och Vämland pågå sändig poliiska diskussione men inga beslu edovisas i enkäsvaen. 15

18 Syncenalens omåde Målguppe Inom synomåde ha e landsing gjo föändinga av målguppe. Landsinge Gävlebog ha uöka med målguppen CVI (hjänsynskada). Poduke Fem landsing uppge a begänsninga gjos i soimene. Kassebandspelae ha agis bo i Sömland och Konobeg. Väsa Göaland illhandahålle ine länge pesonvåga och hushållsvåga. Öebo ha agi bo möjligheen a föskiva daoe och i Gävlebog föskivs ine länge avsåndsglasögon. Fya landsing ange a nya poduke illkommi. I Sömland kan man nu föskiva elekoniska fickminnen och elekiska punkskifsmaskine. I Väsa Göaland ä de möjlig a föskiva alsynes och GPS ill mobilelefonen, Gävlebog ha uöka med Mobile Speech och i Kalma ha man illfö avanceade hjälpmedel inom elefoni och GPS fö gav synskadade Föändinga i egelvek och av paxis vid föskivning De behovsappo som infödes 2006 i Sockholm omfaa även synhjälpmedel. Dea innebä en ökad fihe a föskiva uifån behov och ine uifån specifika diagnose. Väsa Göaland uppge a man abea med a föydliga podukanvisninga. I Gävlebog ha egenansvae uökas. I Jämland abea man med e sammanhålle egelvek mellan syn/hösel. Avgife Te landsing uppge a man infö nya avgife. I Sömland föekomme egenavgif på CCTV och Daisyspelae, i Konobeg ha man avgifsbelag elekoniska fösoingsglas och digial fickminne. Dalana ha infö nya egle f.o.m dä man a en avgif på 150 kono pe hjälpmedel. Omfaande föändinga de senase e åen Fem landsing ha svaa på fågan sammanfaa de sösa föändingana gällande policy som ske de senase e åen. I landsinge Konobeg ha föydligande av föskivaansva och ydligae bedömninga genomfös. I Jönköping föekomme fle daobaseade hjälpmedel som illgodose användaens behov av kommunikaion, dokumenaion och självsändighe. Goland ha genomfö föskivaubildning fö samliga föskivae. 16

19 I Gävlebogs läns landsing ha syncenalen lämna habfövalningen och illhö nu Hjälpmedel-SAM. I Väsa Göaland komme synveksamheena a samodnas unde Handikappfövalningen fån och med Kommande föändinga Endas vå landsing edovisa kännedom om kommande föändinga. Öebo läns landsing uppge a man abea med en hjälpmedelsguide med behovsappo. Jämlands läns landsing uppge a man hålle på a a fam e gemensam egelvek fö syn och hösel. Poliiska diskussione Två landsing uppge a de föekomme poliiska diskussione. I Jönköping uede man enklae hjälpmedel. I Dalana ha man beslua a soimene av enklae fösoingsglas komme a bli egenansva f.o.m och a man infö egenavgife på öviga hjälpmedel. Höcenalens omåde Målguppe Endas någa landsing uppge a målguppen föändas sedan föegående kaläggning. Kalma uppge a man a hänsyn ill behov snaae än diagnos. I Halland och egion Skåne kan man ine länge föskiva höselekniska hjälpmedel ill pesone med lä höselnedsäning. Dalana ha efe si skifliga sva inkommi med den munliga infomaionen a dagens höappaae kompensea läa höselnedsäninga vilke le ill a fle pesone med lä nedsäning få höappaa. Inföande av Hjälpmedelsguiden i Sockholm ha medfö a man me ugå fån den enskildes behov jämfö med idigae egelvek. Poduke Fem landsing uppge a nya poduke illfös. Kalma ha by si soimen fö höappaae, i Blekinge kan man få Micolink (en yp av FM-sysem) fö fiidsanvändning. Dalana ha infö FM-sysem fö vuxna, landsinge i Väsenoland ha uöka med bildelefone. I Uppsala ä de nu möjlig a få konfeenshjälpmedel. I Konobeg ha en upphandling av höappaae påböjas vilke komme a leda ill e ny soimen f.o.m (sedan Konobeg svaade på enkäen ha upphandlingen öveklagas och behandlas fö nävaande i äen). Endas vå landsing uppge a de ske begänsninga, i Kalma a man bo ugående höappaasmodelle, i VG-egionen fösvinne en viss yp av lua. 17

20 Föändinga i egelvek och av paxis vid föskivning Den behovsappa (Hjälpmedelsguiden) som infödes 2006 i Sockholm innebä en söe fihe fö föskivana vid behovsbedömning. Fem landsing uppge a de ske föändinga i paxis. E landsing (Väsenoland) ha blivi geneösae i sina bedömninga, vå landsing (Kalma, Väseboen) ha blivi me esikiva. I Väsa Göaland se man en ökning av binauala anpassninga och i Jämland pågå e abee med e sammanhålle egelvek fö syn och hösel. Väsenoland ha infö en geneösae syn på föskivning av bildelefone. Man bedive dä e pojek fö föskivning av FM-sysem som e seg mellan höappaa och opeaion med CI (Cochleaimplana). I Kalma ha vissa poduke blivi egenvådspoduke, och i Väseboen ha man begänsa anale binauala anpassninga. Avgife Samliga landsing a u avgife, besöksavgif ä den vanligase avgifen. De ä mycke vanlig med olika avgifskombinaione inom höselomåde besöksavgif och föskivningsavgif kombineas ofa med egenavgife på höappaae. Nä de gälle höappaae ha Väsenoland agi bo den idigae egenavgifen vilke innebä a paienen beala besöksavgif och upovningsavgif mosvaande 600 kono pe höappaa. Halland ha hel agi bo avgif fö boappad höappaa. Fö övig ha ine någo landsing uppge a man agi bo någa avgife. I Väsa Göaland få man beala fö boappa hjälpmedel upp ill fem å efe föskivning. Ösegöland, Jönköping, Konobeg, Jämland och Vämland edovisa avgife som innebä a kosnadena fö den enskilde paienen vaiea beoende på behov. De ä svå a få en samlad bild av de avgife som föekomme inom höselomåde då de olika landsingen benämne samma avgif på olika sä. En sammansällning av avgife edovisas sepaa i bilaga 8. Sammanfaningsvis kan man se a de föekomme so vaiaion av avgife inom höselomåde. Fem landsing uppge a nya avgife infös de senase e åen, e landsing ha agi bo vissa avgife. Omfaande föändinga de senase e åen De landsing som svaa på fågan om föändinga ha uppge a budge fö höselhjälpmedel ha minska unde peioden. 18

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar)

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar) B yckfalle öve e ösysem som anspoea olja 60 km ä 6. a. e fösa 0 km anspoeas oljan i en pipeline och efe 0 km dela oljan sig i vå paallella pipelines, se figu. Röens diamee ä 0. m och oljans viskosie ä

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Räta linjer i 3D-rummet: Låt L vara den räta linjen genom som är parallell med r

Räta linjer i 3D-rummet: Låt L vara den räta linjen genom som är parallell med r Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR RÄTA LINJER OCH PLAN Räa linje och plan Räa linje i D-umme: Lå L vaa den äa linjen genom punken P x, y, om ä paallell med vekon v v, v, v ) 0. Räa linjen ekvaion på paameefom

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 onsdag 7 januari 2015, kl

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 onsdag 7 januari 2015, kl Tenamen i Maemaik, HF9 onsdag 7 januai, kl.. Hjälpmedel: Endas fomelblad miniäknae ä ine illåen) Fö godkän kävs poäng av möjliga poäng begsskala ä,,,d,e,f,f). Den som uppnå 9 poäng få bege F och ha ä a

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation 2004:1 Statsupplåning pognos oh analys Statens lånebehov Åspognosen fö 2004 3 Lånebehovet justeat fö tillfälliga betalninga 4 Jämföelse med anda lånebehovspognose 5 Månadspognose 5 Statsskulden 5 Finansieing

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Ängsövägen-Västeås c/o Ängsö GK Box 1007 721 26 VÄSTERÅS Jounalnumme 2010-2587 E-postadess kiste.fost@jkf.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Kiste

Läs mer

1350 deltagare st registrerade checkpoints 2015

1350 deltagare st registrerade checkpoints 2015 k! å poje 6 1 0 2 ö f Dag Succén foäe! 1350 delagae - 56 464 egieade checkpoin 2015 ik Vilke ä Glada Hud fikae föeag? ojek! 1 juni aa åe p hiau.nu h c o a ö l l a Hudikv k e j o p d å v k i f oligae Pofilea

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter Stategie vid geneationsskifte - Ekonomiska implikatione fö olika intessente Osca Stampe ndeas an SLU, Depatment of Economics Tesis No 518 Degee Tesis in usiness dministation Uppsala, 8 D-level, 3 ECTS

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet Potokoll Sammantädesdatum 2004-04-28 Psykiatinämnden Tid: 2004-04-28 Klockan 15.00 16.00 Plats: Kungsbacka, Vuxenpsykiatiska mottagningen Ledamöte Chistina Nillius (m) Hans- Jögen Wahlhed (s) Beit Ozolins

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R 3. En kurva i R 3 beskrivs anges oftast på parameter form med tre skalära ekvationer:

KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R 3. En kurva i R 3 beskrivs anges oftast på parameter form med tre skalära ekvationer: Amin Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR Kuvo på pmeefom KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R En kuv i R beskivs nges ofs på pmee fom med e sklä ekvione: x = f, y = f, z = f, D R * Fö vje få vi en punk på kuvn

Läs mer

Novenco Radialfläktar CAL

Novenco Radialfläktar CAL Novenco Radialfläkta CAL Poduktfakta Podukt Kaftigt byggd adialfläkt av medeltyckstyp, avsedd fö dift i aggessiv miljö. Användningsomåden Fö pocessluft i komposteingsanläggninga och anda installatione

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC.

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC. villingcikla histe Begsten Linköpings univesitet En konfiguation av cikla som fascineat genom tidena ä den sk skomakakniven, elle abelos I denna tidskift ha den tidigae tagits upp av Bengt Ulin (005 och

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia:

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia: n Jan Cederborg: Vi har ine jämlik vård i Sverige n Hisoria: 100 år av räspsyk 4/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Tema räspsykiari Dea nummer av

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp UMEÅ UNIVERSIE illämpad fysik och elektonik Las Bäckstöm Åke Fansson entamen i Enegilagingsteknik 7,5 hp Datum: -3-5, tid: 9. 5. Hjälpmedel: Kusboken: hemal Enegy Stoage - systems and applications, Dince

Läs mer