Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren en kartläggning genomförd hösten 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008"

Transkript

1 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen en kaläggning genomföd hösen 2008

2 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue Foo: Susanne Lindholm/Bildakive.se Ansvaig infomaö: Ulla-Jane Saxbege, HI URN:NBN:se:hi (pdf) Bes n pdf Publikaionen ä ugiven endas i elekonisk fom och kan hämas i pdf-foma på HIs webbplas, Den kan också besällas i alenaiva foma fån HI.

3 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen Ann Lund Hjälpmedelsinsiue

4 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfaning... 3 Inledning... 4 Syfe... 4 Genomföande... 5 Svasfekvens... 5 Resula... 6 Regelvek... 7 Föändinga av egelvek... 7 Målguppe och podukomåden... 9 Avgife Poliiska diskussione Föändinga pe hjälpmedelsomåde Hjälpmedelscenalens omåde Syncenalens omåde Höcenalens omåde Oopedekniska omåde Kommenae och eflekione fån Hjälpmedelsinsiue Kaläggningens begänsninga Föänding av egelvek Avgife Uppföljning, analys och diskussion Bílago

5 Sammanfaning Hjälpmedelsinsiue (HI) ha genomfö en fönyad kaläggning av landsingens/egionenas och någa kommunes föändinga av egelvek, avgife m.m., som påveka möjligheen fö pesone med funkionsnedsäning a få hjälpmedel föskivna. Enkäundesökningen genomfödes fösa gången hösen Nu ha en uppdaeing gjos som belyse föändinga unde peioden Enkäen belyse med undanag fö föekomsen av avgife, enba fågo om föändinga och ge däfö ine en oal bild av hu egelveken ä ufomade. Kaläggningen baseas på en enkä som skickas ill samliga landsing och någa kommune i Skåne och Uppland och omfaa hjälpmedel som haneas via hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal, oopedeknisk veksamhe sam de kommunala veksamheena. Svasfekvensen fån landsingen ä 86 %, fån kommunena i de uvalda länen edovisas en beydlig läge svasfekvens. Resulae av kaläggningen visa a alla som svaa ha någon fom av egelvek. 47 % av landsingen ha gemensam egelvek fö de fya hjälpmedelsomådena i espekive landsing och 46 % ha e gemensam egelvek fö de hjälpmedel som haneas via landsinges hjälpmedelscenal och kommunena. Målguppe och poduke ha illkommi famfö all inom kogniionsoch kommunikaionsomåde vilke innebä a pesone med demenssjukdoma och neuopsykiaiska diagnose få söe möjlighee a få hjälpmedel. De begänsninga som gjos gälle enklae hjälpmedel dä man anse a de ingå i egenansvae. Avgife föekomme inom samliga landsing. De ä so vaiaion på avgife, både gällande omfaning och kosnadsnivå och avgifena ha öka i omfaning unde peioden. Rekommendaionen fån Hjälpmedelsuedningen 2005 a hjälpmedel ska vaa avgifsfia ha ine få någon genomslagskaf. Jämfö med föegående kaläggning kan man se a de ine edovisas någa soa föändinga. Den uveckling som edovisades då ha fosa, vilke innebä a - soimene ha både begänsas och uökas. - ökningen av poduke finns inom kogniions- och kommunikaionsomåde. - de ske en fosa uveckling mo behovssyda egelvek. - fle poduke ugö e egenvådsansva. - fle avgife ha infös. - någa landsing ha gjo soa begänsninga i soimen. 3

6 Inledning Unde 2005 åog sig Hjälpmedelsinsiue (HI) a å Sveiges Kommune och Landsing genomföa en kaläggning av vilka föändinga som ske mellan å , av gällande egelvek, avseende avgife och möjlighee a få hjälpmedel föskivna. Unde hösen 2008 uppepades kaläggningen, nu med fokus på peioden mellan De hjälpmedel som innefaas i kaläggningen ä poduke som haneas via hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal sam oopedeknisk veksamhe. Kaläggningen kompleeades med e illäggsfågo med inikning mo finansieingsfom och huvudmannaansva, bilaga 1. Hjälpmedelomåde egleas bl.a. av Hälso- och sjukvådslagen, HSL. Enlig HSL, 3b och 18b, ska landsingen och kommunena ebjuda habilieing, ehabilieing och hjälpmedel ill pesone med funkionsnedsäning. Sjukvådshuvudmännen konkeisea lagens inenione angående hjälpmedel på olika sä, bl.a. genom policys och egelvek. En hjälpmedelspolicy beskive ofas en övegipande poliisk viljeinikning fö omåde. Regelvek kan benämnas på olika sä,.ex. föeckning, handbok, anvisninga, iklinje men gemensam ä a de innehålle en konkeiseing och illämpning av lagen och/elle policyn. Hjälpmedelspolicy och egelvek ä väsenliga syinsumen fö hjälpmedelsomåde. De som avses med egelvek i denna kaläggning ä anvisninga om ill vilka målguppe och inom vilka podukguppe som hjälpmedel kan föskivas. De avse ine liso på upphandla soimen. Syfe Syfe med genomföd kaläggning ä a beskiva och följa upp de föändinga som ske unde iden av landsingens 1 egelvek, policy och möjlighee a föskiva hjälpmedel. De omåden som belyses ä hjälpmedel som haneas inom hjälpmedels-, syn-, höcenale och oopedeknisk veksamhe. Hjälpmedelscenalenas ansvasomåde inkludea föuom hjälpmedel fö pesone med nedsa öelsefömåga, även hjälpmedel fö kommunikaion och kogniion sam vissa behandlingshjälpmedel. I analysabee komme jämföelse a göas med den idigae kaläggning som genomfödes I appoen används fosäningsvis begeppe landsing vilke inkludea Väsa Göalandsegionen och Region Skåne med illhöande kommune. 4

7 Genomföande E infomaionsbev via e-pos gick u ill samliga hjälpmedelschefe elle besällaenhee inom landsinges/egionens ansvasomåde sam ill kommunala och/elle pivaa uföae inom Skåneegionen. Enkäen skickades också ill den kommunala hjälpmedelschefen i Uppsala kommun. De båda vidaebefodade däefe enkäen ill kommunena i de båda länen. Länen valdes u med anledning av a kommunena och landsingen dä ha skilda veksamhee och a de ingick i den föegående kaläggningen. I beve famgick syfe med kaläggningen, enkä med fågo bifogades, bilaga 2. Enkäen va ufomad på samma sä oavse hjälpmedelsomåde och på samma sä som föegående å. Te nya fågo ha lags ill på 2008 ås enkä, fågona 14, 16 och 17. De olika veksamheena ombads fylla i sepaaa enkäe, dvs. en fö syn, en fö hösel, osv. Fågona i enkäen beö geneella föändinga av egelvek, specifika föändinga av målguppe och poduke, avgife sam pågående poliiska diskussione. Svasfekvens Toal ha 73 enkäsva inkommi. 67 enkäsva komme fån landsingens hjälpmedels-, syn-/höcenal och oopedeknisk veksamhe och 6 enkäsva komme fån kommunena i Skånes län. De ha ine inkommi någo sva fån kommunena i Uppsala län. Fån någa län ha sva inkommi fån fle uföae inom samma hjälpmedelsomåde. Då dea ha inäffa ha avsämning gjos om vilke sva som ska edovisas. I appoen edovisas allså enba e sva fån espekive omåde och landsing. Svasfekvensen fö landsinges hjälpmedelsveksamhee, (21 landsing x 4 hjälpmedelsomåden), ä 67 av 84 (79 %). Födelningen mellan veksamheena edovisas i abell 1. Svasfekvens Svasfekvens (21 landsing) Andel i pocen Hjälpmedelscenal Syncenal Höcenal OTA Tabell 1, edovisning av inkomna sva fån landsingen. 5

8 Påminnelse via e-pos, elefonmeddelande elle pesonliga konake ha vid flea illfällen skickas ill dem som ine svaa. Jämfö med den kaläggning som gjodes 2005 ä de en läge svasfekvens fån syncenalena och OTA men en höge svasfekvens fån höselomåde. Fån hjälpmedelscenalena ä esulae jämföba med föegående kaläggning. Svasfekvensen fö kommunena ä läge. I Skåne ha 6 av 33 (18 %) kommune svaa och fån Uppland ha ine någo sva inkommi. Medelpunken som ä e kommunalföbund fö io kommune i Skåne uppgav a de ine va möjlig a lämna elevana sva. Den föeagsfom man uövade passade ine in i enkäsukuen. I bilaga 3 finns en dealjead föeckning öve samliga inkomna sva. Resula Resulaedovisningen omfaa de föändinga som enlig uppgifslämnana ske unde de senase e åen. Nä de gälle avgife edovisas samliga föekommande avgife. Kaläggningen ä jämföba med den som HI genomföde 2005, vilke innebä a jämföelse komme a edovisas. Te illäggsfågo komplee den idigae kaläggningen, dessa komme a edovisas säskil. I kommande avsni edovisas esulae fån enkäundesökningen vad gälle både geneella föändinga fö samliga hjälpmedelsomåden och sammanfaning av espekive omåde; hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal och oopedeknisk veksamhe. Maeiale edovisas dels omådesvis, dels fö espekive landsing. På HI ha pesone med kompeens inom espekive hjälpmedelsomåde beabea maeiale. I bilagona edovisas espekive landsings och kommunes sva. De fågo i enkäen som va ufomade med fågo som skulle besvaas med ja, nej elle ve ej edovisas med en oal sammansällning i bilaga 4. 6

9 Regelvek Föekoms av egelvek edovisas nedan. - Regelvek finns hos samliga som besvaa enkäen. - Knapp hälfen av landsingen (47 %) ha gemensam egelvek fö hjälpmedelsenheena (hjälpmedelscenal, syncenal, höcenal, oopedeknisk veksamhe) inom landsinge. - Knapp hälfen (46 %) ha gemensam egelvek mellan landsinge och kommunenas ansvasomåde inom hjälpmedelscenalens omåde. Samliga enkäsva visa a de finns egelvek som sy veksamheen. Dea ä e föydligande jämfö med 2005 ås kaläggning dä e fåal (e veksamhee) uppgav a de ine fanns någo egelvek. Gemensam egelvek fö landsingen och kommunena ä av inesse endas inom hjälpmedelscenalenas omåde efesom öviga omåden pe definiion ä e landsingsansva. 16 av 20 landsing uppge a de finns gemensam egelvek mellan landsing och kommun, inom e landsing (Noboen, Ösegöland och Gävlebog) föekomme sepaaa egelvek. Region Skåne uppge a vissa dela av egelveke ä gemensam, bland anna policy och allmänna anvisninga. Föändinga av egelvek Många ha ine föända sina egelvek de senase e åen. De ydligase föändingana edovisas nedan. - Regelveken ha snaae uöka möjligheen a föskiva hjälpmedel än begänsa möjligheen. - Fle poduke ha lags ill än agis bo. - någa landsing uppge a man inom samma budgeam agi bo vissa hjälpmedel och a nya ha illkommi. - Poduke inom kogniionsomåde ha illkommi på många sällen. - Nya guppe av föskivae ha illkommi. - En fosa uveckling fån poduksyning ill behovssyning ha ske. - Fosa uveckling mo öka egenansva. Regelveken ange ofa övegipande iklinje fö föskivning basea på målguppens behov. Till de kopplas olika poduke elaea ill de beskivna behoven. 13 av 20 landsing (65 %) uppge a de uöka si soimen. Tio landsing (50 %) uppge a de ske begänsninga av hjälpmedelssoimen- 7

10 e. Inom samma landsing ha både uökning och begänsning ske beoende på vilke hjälpmedelsomåde de handla om. E exempel på dea kan vaa a man inom hjälpmedelscenalenas omåde infö kogniionshjälpmedel samidig som man agi bo enklae poduke. Redovisning av föändinga inom de olika hjälpmedelsomådena komme a göas länge fam i appoen. Vid kaläggningen som gjodes 2005 famgick ydlig a någa landsing va på väg a inföa e me behovsinika synsä dä de ä pesonens gad av poblem och funkionsnedsäningens konsekvense som ä avgöande fö föskivning. Sockholm inföde Hjälpmedelsguiden 2006 dä man ugå fån en behovsappa som pioieingsgund. Individens behov oavse funkionsnedsäning sy vilke hjälpmedel man ha möjlighe a få föskive. Väsa Göaland, Blekinge, Halland, Konobeg, Kalma, Gävlebog, Väseboen och Väsenoland edovisa a man illämpa liknande sysem. Öebo uppge a man ä på väg ill behovssyning. I egion Skåne ha kommunena gemensam agi fam e undelag fö beslusöd som gälle vid behovsbedömning av olika insase. Beslussöde används bland anna vid föskivning av hjälpmedel. Den uveckling som edovisades 2005 ha få ökad spidning i lande. I Ösegöland illämpas fofaande e poduksy egelvek, vilke fösvåa möjligheen a få vissa behov illgodosedda. Exempel på dea ä a fån och med apil 2009 kan ine länge uomhusollaoe elle ehjuliga elullsola föskivas. Föändinga ha ske inom och mellan olika podukomåden. Många ange a soimene ha blivi smalae, de finns fäe poduke a välja på inom e podukomåde. Någa landsing edovisa också a man agi bo poduke fån e omåde ill fömån fö uökning inom e anna. Exempel på dea ä a enklae hjälpmedel ha agis bo och hjälpmedel inom kogniionsomåde ha illfös. Någa landsing edovisa föänding gällande föskivabehöighe. I Konobeg få demenssjuksköesko föskiva kogniiva hjälpmedel och abeseapeue med specialiskompeens föskive vissa oopediska hjälpmedel. Jämlands läns landsing uppge a föskivningsäen fö eldiven ullsol nu innehas av abeseapeu och fö manuell ullsol gälle föskivningsäen sjukgymnas och abeseapeu. Läkae i Jämland ha ine länge möjlighe a föskiva någa ullsola. Den diskussion angående inföande av egenavgife som edovisades i den föa appoen ha pågå även unde de e senase åen. Någa landsing uppge a beslu om uökning av egenvådspoduke ha faas. 8

11 Målguppe och podukomåden Möjligheen a få hjälpmedel föskivna påvekas av föändinga både av målgupp och av vilka podukomåden/poduke som kan föskivas. I någa enkäsva ha skillnaden mellan målgupp och podukgupp ine ydliggjos, en sammanfaning av svaen gös däfö. - Fle ange a behoven sy och diagnos ha däfö ine länge någon avgöande beydelse. - Fosa inföande av hjälpmedel inom kogniionsomåde och kommunikaionsomåde. - Pesone med demenssjukdoma och psykiaiska diagnose ha illkommi. - Nya podukguppe/poduke ha famfö all illkommi inom hjälpmedelscenalenas omåde. - De ä famfö all enklae hjälpmedel elle poduke som finns i öppna handeln som agis bo, med moiveingen a de ine käve pofessionell bedömning. - Även kassebandspelae och daoe ha agis bo. - Inom samma budgeam ha vissa hjälpmedel agis bo och nya illkommi. - Möjligheen a föskiva höselhjälpmedel ill pesone med lä höselnedsäning ha agis bo i egion Skåne och Halland. 14 av 20 (70 %) landsing uppge a de ske en uökning av målguppen. Te landsing (15 %) uppge a de ske en begänsning av målguppen, e landsing ha ine veskap om a någon föänding ske. Föändingen gälle samliga omåden. Uökning Målgupp Tolv landsing ha uöka målguppen inom hjälpmedelscenalenas veksamhesomåde. Uökningen ha famfö all ske inom kogniionsoch kommunikaionsomåde men de finns även exempel fån Ösegöland dä man illgodose ökad självsändighe vid oalebesök med hjälp av inbyggd lyfanodning. Inom synomåde ha Gävlebog uöka målguppen med CVI (hjänsynskada). Podukomåden En uökning av podukomåden/poduke ha ske i 16 landsing (80 %). Tolv landsing ha gjo uökninga inom hjälpmedelscenalenas omåde, inom synomåde ha fya gjo uökninga. Inom höselomåde ha uökning ske hos fem landsing, mepaen inom höselekniska hjälpmedel. Omåde oopedeknik ha ine edovisa någon föänding. 9

12 De finns en so samsämmighe i uökningen av såväl målgupp som podukgupp. De landsing som infö nya poduke inom kogniionsomåde ha även uöka målguppen med pesone med kogniiva svåighee såsom demens, psykiska elle neuopsykiaiska funkionsnedsäninga. Landsinge Sömland ha vidga målguppen ill a även dyslekike kan få kogniiva hjälpmedel. I egion Skåne ha man öppna upp fö pesone med samning och man uppge a begänsningana i handboken geneell ha minska. Föuom inföande av ovansående poduke ha någa hjälpmedelscenale även infö enklae hjälpmedel i si soimen, exempel på dea ä höfskyddsbyxo, ledsänge, daglakan och posiioneingskudda. I Dalana ha man uöka med någa olika poduke såsom hosmaskin, ögonsyning, vissa kommunikaionshjälpmedel, cykla och inkoninenshjälpmedel. Jämfö med 2005 ås kaläggning se man a uvecklingen inom kogniionsomåde fösäks. Minskning 8 av 20 (40 %) landsing ha gjo begänsninga. De ä famfö all inom hjälpmedelscenalenas ansvasomåde begänsningana ske och man hänvisa ill e uöka egenansva. Enklae hjälpmedel som ine käve någon pofessionell upovningsinsas och/elle finns i öppna handeln fösvinne allme och övegå dämed ill e egenansva. Jämfö med esulaen fån 2005 ä de e fåal som uppge a begänsninga gjos. Den end som beskevs då ha dock fosa, dvs. enklae hjälpmedel som finns i öppna handeln as bo fån soimene. Region Skåne och Halland uppge a man ine kan föskiva höselekniska hjälpmedel ill pesone med lä höselnedsäning. I Dalana komme enklae hjälpmedel a as bo och i Ösegöland, Halland och Blekinge ha daoe agis bo. Ösegöland ä de landsing som edovisa de sösa begänsningana. Sedan esulae edovisas ha man i Ösegöland även sama upp egelveke yeligae, dea edovisas i bilaga 5. Specificeing av enkäsva pe landsing och kommun edovisas i bilaga 6. En edovisning gös även uifån specifik hjälpmedelsomåde, bilaga 7. Avgife - Avgife föekomme i samliga landsing. - Fle veksamhee ha infö avgife. - Avgifena vaiea beydlig mellan och inom landsingen. - Av sex kommune som svaa i egion Skåne ha hälfen inga avgife. 10

13 - De vanligase avgifena ä besöks-, upovnings- och egenavgife. - Fö någa landsing ingå avgifen i högkosnadsskydde. Fågona om avgife ha av vissa edovisas dealjea i bilaga 10, som beskive samliga avgife inom hjälpmedelsomåde medan anda i pincip svaa a avgife föekomme. Resulae edovisas däfö på en övegipande nivå. Fågan om avgife gälle ine de föändinga som gjos uan beskive befinliga avgife. Avgife föekomme i samliga landsing och inom alla hjälpmedelsomåden. Malmö, Osby och Ysad kommun a ine u någon avgif, ej helle syncenalen i Ösegöland. De edovisas en mycke so vaiaion inom dea omåde. De föekomme egenavgif, besöksavgif, hya, avgif fö föbukningsmaeial, upovningsavgif, seviceavgif sam åsavgif. De ä även mycke so vaiaion i avgifsnivå både inom och mellan landsingen. Inom samma landsing kan olika besöksavgife föekomma inom vissa hjälpmedelsomåden medan e omåde ine a någon avgif alls. Inom hjälpmedelscenalens omåde föekomme i höge gad besöksavgife och egenavgif, fö synhjälpmedel föekomme diffeenieade avgife beoende på anal hjälpmedel som föskivs. Inom omåde hösel edovisas fån många håll e kosnadsak, och avgifsvaiaionena mellan de olika höcenalena ä mycke so. Fö oopedeknikomåde edovisa samliga svaande a de föekomme egenavgife. I Uppsala läns landsing och Sockholms läns landsing illämpas högkosnadsskydd fö specifika hjälpmedelsomåden, ingen föänding ha ske sedan föegående kaläggning. Nya avgife På fågan om nya avgife illkommi de senase e åen svaa 15 veksamhee ja. De avgife som illkommi ä besöksavgife, seviceavgife sam i vissa fall egenavgife. Den sösa föändingen ha ske inom hjälpmedelscenalens omåde och höselomåde. Någa landsing ha ydliga liso på de avgife som föekomme, pise som anges kan vaa av övegipande kaakä men även mycke dealjeade. Boagna avgife Endas fya veksamhee (5 %) svaa a de agi bo avgife. De avgife som agis bo ä maginella, exempel ä kosnade fö däck och slang, gundbelopp mosvaande 180 kono fö bandvanae sam avgif fö boappa hjälpmedel. Väsenoland edovisa dock a egenavgif agis bo på höappaae som övesige 3000 kono pe appaa, vilke innebä a paienen enba beala besöksavgif mosvaande 600 kono pe höappaa. 11

14 Föändad finansieingsfom På fågan om de ske någon föänding i finansieingsfom svaa fya veksamhee ja. Kalma läns landsing uppge a man skaeväxla inom hjälpmedelscenalenas omåde vilke innebä a kommunena få e söe ansva. Väsmanlands läns landsing och landsinge i Vämland uppge en minskad budge fö höselhjälpmedel. Inom OTA föekomme föändinga i egion Skåne dä budge lags u på den veksamhe dä föskivning ske. Inom synhjälpmedelsomåde edovisas inga föändinga. I bilagona 6 och 7 specificeas avgifena både pe landsing och pe hjälpmedelsomåde. Poliiska diskussione I 13 landsing (61 %) föekomme poliiska diskussione inom någo av de edovisade hjälpmedelsomådena. Hjälpmedelscenal Syncenal Höcenal OTA Poliiska diskussione föekomme 10 l (47,5 %) 3 l (14 %) 6 l (28 %) 4 l (19 %) Tabell 2, poliiska diskussione På fågan om de finns poliiska diskussione om föändade möjlighee a få hjälpmedel föskivna svaa 18 (25 %) veksamhee ja, 37 (50 %) veksamhee svaa nej och 17 (23 %) veksamheena ve ej. Av dessa ske fles diskussione inom hjälpmedelscenalenas omåde. Diskussionena handla famfö all om avgifsföändinga sam uveckling och uppdaeing av egelveke. Kalma, Goland, Öebo sam Noboen hålle på a evidea sina egelvek ill a bli me behovssyda än podukbaseade. Vissa landsing diskuea föydligande av ansva mellan kommun och landsing, och samal om skaeväxling mellan huvudmännen föekomme. Någa uppge a de finns poliiska diskussione om minskad hjälpmedelsbudge. I åes enkä fanns e nya fågo. En av fågona gälle planena på föändad finansieing inom de kommande halvåe som kan påveka egelvek och policy. På den fågan svaa endas fya (19 %) landsing a så ä falle. Kalma län diskuea skaeväxling inom hjälpmedelscenalenas omåde. Inom egion 12

15 Skåne ha beslu faas a lägga u kosnadsansvae dä föskivning ske. Vämland och Väsmanland uppge a de finns diskussione om minskning av budge inom höselomåde. Vi fågade även efe föänding i huvudmannaskap. Åa landsing (38 %) svaa a föändinga ske. Föändingana handla ofa om föydligande i ansva vid specialanpassninga inom hjälpmedelscenalens omåde men även övesyn av den ansvasfödelning fö hjälpmedel som gjodes i samband med Ädelefomen. Sluligen fågade vi om vilka planeade föändinga man kände ill som skulle ske inom de kommande sex månadena. De famkomme vå ydliga spå i de inkomna svaen. Av dem som svaa uppge näsan hälfen a man planea övesyn och uppdaeing av befinliga egelvek. Den anda hälfen edovisa a de fös diskussione som ä av ekonomisk kaakä. En ydlig edovisning gös unde espekive hjälpmedelsomåde. Föändinga pe hjälpmedelsomåde Hjälpmedelscenalens omåde Målguppe En uökning av målgupp edovisas hos 14 landsing. Av de sex kommune som svaa edovisa Malmö kommun a en uökning ske. Den vanligase målguppen som illkommi ä pesone med olika ype av kogniiva funkionsnedsäninga. Många uppge a en övegång ske fån poduksyning ill behovssyning vilke öppna upp fö pesone med demenssjukdoma, psykiska och neuopsykiaiska funkionsnedsäninga. De föändinga som gjos edovisas ydlig unde espekive hjälpmedelsomåde. Poduke På fågan om podukomåden/guppe agis bo de senase e åen svaa sex landsing ja. De omåden/guppe som agis bo ä famfö all enklae poduke som bedöms ugöa egenansva och som ä illgängliga i handeln. Poduke som nämns ä hjälpmedel fö på- och avklädning, hjälpmedel fö a äa och dicka sam enklae duschpalla och käppa. Te landsing (Konobeg, Halland och Ösegöland) uppge a man agi bo sandaddao. I egion Skåne kan ine länge dao som används som skivhjälpmedel föskivas och soimene begänsas ill a endas handla om poduke speciell famagna fö pesone med funkionsnedsäning. 13

16 Efe de a kaläggningen genomfös ha soa begänsninga i podukubud ske i landsinge Ösegöland. Dä ha man begänsa möjligheen a få ollao fö uomhusbuk sam skäp iklinjena fö föskivning av ehjuliga elullsola (scooa). Nä de gälle uökning finns de en so samsämmighe mellan målgupp och podukguppe. De landsing som infö nya poduke inom kogniionsomåde ha även kompleea målguppen med pesone med kogniiva svåighee såsom demens, psykisk elle neuopsykiaisk funkionsnedsäning. Redan i den föegående kaläggningen sågs en uveckling inom kogniionsomåde och denna uveckling fösäks allme. Föändinga i egelvek och av paxis vid föskivning I Sockholms län infödes Hjälpmedelsguiden 2006 vilke gav ökad fihe a ugå fån behov isälle fö diagnose. Fle landsing ha infö behovsbedömning vilke öppna upp fö fle målguppe. De landsing som uppge föskjuning mo och/elle illämpning av behovssyning ä föuom Sockholms läns landsing även kommunena inom egion Skåne, Blekinge, Halland, Väsa Göaland, Kalma, Konobeg, Gävlebog, Väsenoland och Väseboen. Öebo uppge a man ä på väg mo e behovssy egelvek och a de komme a gälla unde Avgife Avgife föekomme hos samliga landsing och hos e av sex kommune. Malmö, Osby och Ysads kommun a ine u någon avgif. De avgife som as u ä besöks-, egen-, sevice- och upovningsavgife. Någa exempel på föändade avgife edovisas fån Ösegölands läns landsing som debiea bukaen fö fly av hjälpmedel. Region Skåne ha infö seviceavgif på elullsola, Jämlands läns landsing debiea en åshya på 500 k fö uomhuselullsola. Egenavgife as ofa u som del av hjälpmedles fakiska kosnad vilke innebä a nivån på egenavgifena vaiea. De kan även vaa skillnad i egenavgif fö e hjälpmedel de fösa åe jämfö med kommande å. Man kan även debiea olika egenavgife om dubbeluusning behövs. E exempel på dea ä Väseboen som föskive ollao numme e uan kosnad, ollao numme vå kosa 300 kono och behöve man en edje ollao debieas 600 kono i egenavgif. Kosnad fö peuke vaiea mycke, i Väseboen och Konobeg få bukaen e bidag mosvaande 6000 kono vid pemanen behov, i Kalma föekomme en egenavgif mosvaande 1000 kono och i Dalana beala man ine någon hjälpmedelsavgif fö peuke. 14

17 Omfaande föändinga de senase e åen Sju landsing ha svaa på fågan sammanfaa de sösa föändingana gällande policy som ske de senase e åen. De föändinga som ske handla famfö all om en övegång fån podukliso ill behovssyning, föydligande av föskivaansva, samsyn king egelvek och policy mellan kommune och landsing sam avgänsning av huvudmanna-ansva. Kommunena i egion Skåne ha via kommunföbunde abea fam e gemensam undelag som ska ligga ill gund fö likaade bedömninga. Maeiale hee Beslussöd vid bedömning av insase vid funkionsnedsäning. Kommande föändinga 15 av 20 (75 %) landsing uppge a de plane på föändinga de kommande halvåe. Ungefä hälfen uppge a föändingana ö innehålle i befinlig egelvek och a de ske en övesyn av dea. Man säva efe söe samodning och samsyn inom de egna läne. Öebo läns landsing uppge a man hålle på a jobba med en behovsappa, som med all sannolikhe komme a påveka egelvek och policy. De föekomme även många diskussione om föändade avgife, föända ansva och föändinga i soimen. Dalana abea med ansvasfödelning fö hjälpmedel i skolan, Ösegöland se öve egenansvae öande vissa poduke, någa uppge a de komme a bli ekonomiska begänsninga. Region Skåne uppge a de pågå diskussione men a de ine ä någo kla ännu. Poliiska diskussione Tio landsing uppge a poliiska diskussione föekomme nä de gälle möjlighee a få hjälpmedel föskivna. I Ösegöland diskueas a bukaen ska a e söe egenansva fö finansieing av vissa poduke. (I apil 2009 besluades om soimensbegänsninga enlig de föslag som agis fam unde hösen 2008). Inom Ysads kommun, Väsenolands läns landsing och Jönköpings läns landsing fös diskussione om vad som ska ingå i egenansvae och vad som ska vaa föskivningsbaa poduke. Enklae poduke bedöms övegå ill egenansva. I Halland, Noboen, egion Skåne, Väseboen, Väsmanland och Vämland pågå sändig poliiska diskussione men inga beslu edovisas i enkäsvaen. 15

18 Syncenalens omåde Målguppe Inom synomåde ha e landsing gjo föändinga av målguppe. Landsinge Gävlebog ha uöka med målguppen CVI (hjänsynskada). Poduke Fem landsing uppge a begänsninga gjos i soimene. Kassebandspelae ha agis bo i Sömland och Konobeg. Väsa Göaland illhandahålle ine länge pesonvåga och hushållsvåga. Öebo ha agi bo möjligheen a föskiva daoe och i Gävlebog föskivs ine länge avsåndsglasögon. Fya landsing ange a nya poduke illkommi. I Sömland kan man nu föskiva elekoniska fickminnen och elekiska punkskifsmaskine. I Väsa Göaland ä de möjlig a föskiva alsynes och GPS ill mobilelefonen, Gävlebog ha uöka med Mobile Speech och i Kalma ha man illfö avanceade hjälpmedel inom elefoni och GPS fö gav synskadade Föändinga i egelvek och av paxis vid föskivning De behovsappo som infödes 2006 i Sockholm omfaa även synhjälpmedel. Dea innebä en ökad fihe a föskiva uifån behov och ine uifån specifika diagnose. Väsa Göaland uppge a man abea med a föydliga podukanvisninga. I Gävlebog ha egenansvae uökas. I Jämland abea man med e sammanhålle egelvek mellan syn/hösel. Avgife Te landsing uppge a man infö nya avgife. I Sömland föekomme egenavgif på CCTV och Daisyspelae, i Konobeg ha man avgifsbelag elekoniska fösoingsglas och digial fickminne. Dalana ha infö nya egle f.o.m dä man a en avgif på 150 kono pe hjälpmedel. Omfaande föändinga de senase e åen Fem landsing ha svaa på fågan sammanfaa de sösa föändingana gällande policy som ske de senase e åen. I landsinge Konobeg ha föydligande av föskivaansva och ydligae bedömninga genomfös. I Jönköping föekomme fle daobaseade hjälpmedel som illgodose användaens behov av kommunikaion, dokumenaion och självsändighe. Goland ha genomfö föskivaubildning fö samliga föskivae. 16

19 I Gävlebogs läns landsing ha syncenalen lämna habfövalningen och illhö nu Hjälpmedel-SAM. I Väsa Göaland komme synveksamheena a samodnas unde Handikappfövalningen fån och med Kommande föändinga Endas vå landsing edovisa kännedom om kommande föändinga. Öebo läns landsing uppge a man abea med en hjälpmedelsguide med behovsappo. Jämlands läns landsing uppge a man hålle på a a fam e gemensam egelvek fö syn och hösel. Poliiska diskussione Två landsing uppge a de föekomme poliiska diskussione. I Jönköping uede man enklae hjälpmedel. I Dalana ha man beslua a soimene av enklae fösoingsglas komme a bli egenansva f.o.m och a man infö egenavgife på öviga hjälpmedel. Höcenalens omåde Målguppe Endas någa landsing uppge a målguppen föändas sedan föegående kaläggning. Kalma uppge a man a hänsyn ill behov snaae än diagnos. I Halland och egion Skåne kan man ine länge föskiva höselekniska hjälpmedel ill pesone med lä höselnedsäning. Dalana ha efe si skifliga sva inkommi med den munliga infomaionen a dagens höappaae kompensea läa höselnedsäninga vilke le ill a fle pesone med lä nedsäning få höappaa. Inföande av Hjälpmedelsguiden i Sockholm ha medfö a man me ugå fån den enskildes behov jämfö med idigae egelvek. Poduke Fem landsing uppge a nya poduke illfös. Kalma ha by si soimen fö höappaae, i Blekinge kan man få Micolink (en yp av FM-sysem) fö fiidsanvändning. Dalana ha infö FM-sysem fö vuxna, landsinge i Väsenoland ha uöka med bildelefone. I Uppsala ä de nu möjlig a få konfeenshjälpmedel. I Konobeg ha en upphandling av höappaae påböjas vilke komme a leda ill e ny soimen f.o.m (sedan Konobeg svaade på enkäen ha upphandlingen öveklagas och behandlas fö nävaande i äen). Endas vå landsing uppge a de ske begänsninga, i Kalma a man bo ugående höappaasmodelle, i VG-egionen fösvinne en viss yp av lua. 17

20 Föändinga i egelvek och av paxis vid föskivning Den behovsappa (Hjälpmedelsguiden) som infödes 2006 i Sockholm innebä en söe fihe fö föskivana vid behovsbedömning. Fem landsing uppge a de ske föändinga i paxis. E landsing (Väsenoland) ha blivi geneösae i sina bedömninga, vå landsing (Kalma, Väseboen) ha blivi me esikiva. I Väsa Göaland se man en ökning av binauala anpassninga och i Jämland pågå e abee med e sammanhålle egelvek fö syn och hösel. Väsenoland ha infö en geneösae syn på föskivning av bildelefone. Man bedive dä e pojek fö föskivning av FM-sysem som e seg mellan höappaa och opeaion med CI (Cochleaimplana). I Kalma ha vissa poduke blivi egenvådspoduke, och i Väseboen ha man begänsa anale binauala anpassninga. Avgife Samliga landsing a u avgife, besöksavgif ä den vanligase avgifen. De ä mycke vanlig med olika avgifskombinaione inom höselomåde besöksavgif och föskivningsavgif kombineas ofa med egenavgife på höappaae. Nä de gälle höappaae ha Väsenoland agi bo den idigae egenavgifen vilke innebä a paienen beala besöksavgif och upovningsavgif mosvaande 600 kono pe höappaa. Halland ha hel agi bo avgif fö boappad höappaa. Fö övig ha ine någo landsing uppge a man agi bo någa avgife. I Väsa Göaland få man beala fö boappa hjälpmedel upp ill fem å efe föskivning. Ösegöland, Jönköping, Konobeg, Jämland och Vämland edovisa avgife som innebä a kosnadena fö den enskilde paienen vaiea beoende på behov. De ä svå a få en samlad bild av de avgife som föekomme inom höselomåde då de olika landsingen benämne samma avgif på olika sä. En sammansällning av avgife edovisas sepaa i bilaga 8. Sammanfaningsvis kan man se a de föekomme so vaiaion av avgife inom höselomåde. Fem landsing uppge a nya avgife infös de senase e åen, e landsing ha agi bo vissa avgife. Omfaande föändinga de senase e åen De landsing som svaa på fågan om föändinga ha uppge a budge fö höselhjälpmedel ha minska unde peioden. 18

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer